30.12.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 438/1


PREPORUKA EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 17. prosinca 2015.

o politikama raspodjele dividendi

(ESB/2015/49)

(2015/C 438/01)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 127. stavak 6. i članak 132.,

uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, a posebno njegov članak 34.,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija (1), a posebno njezin članak 4. stavak 3.,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 468/2014 Europske središnje banke od 16. travnja 2014. o uspostavljanju okvira za suradnju unutar Jedinstvenog nadzornog mehanizma između Europske središnje banke i nacionalnih nadležnih tijela te s nacionalnim imenovanim tijelima (Okvirna uredba o SSM-u) (ESB/2014/17) (2),

budući da:

Kreditne institucije moraju nastaviti pripremu za pravodobnu i potpunu primjenu Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (3) i Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća (4) u složenom makroekonomskom i financijskom okruženju koje stvara pritisak na profitabilnost kreditnih institucija i uslijed toga na njihovu sposobnost stvaranja njihovih kapitalnih osnova. Povrh toga, iako kreditne institucije trebaju financirati gospodarstvo, politika konzervativne raspodjele dio je adekvatnog upravljanja rizicima i zdravog bankarskog sustava. Trebalo bi primijeniti istu metodu koje je navedena u Preporuci ESB/2015/2 Europske središnje banke (5),

DONIJELO JE OVU PREPORUKU:

I.

1.

Kreditne institucije bi trebale ustanoviti politike dividendi koristeći se konzervativnim i opreznim pretpostavkama s ciljem ispunjavanja važećih kapitalnih zahtjeva nakon svake raspodjele.

(a)

Kreditne institucije obvezne su u svakom trenutku ispunjavati važeće minimalne kapitalne zahtjeve („zahtjevi Prvog stupa”). To uključuje stopu redovnog osnovnog kapitala od 4,5 %, stopu osnovnog kapitala od 6 % i stopu ukupnog kapitala od 8 %, kako je predviđeno člankom 92. Uredbe (EU) br. 575/2013.

(b)

Povrh toga, kreditne institucije obvezne su u svakom trenutku ispunjavati kapitalne zahtjeve koji su određeni kao posljedica važeće Odluke o postupku za nadzornu provjeru i ocjenu primjenom članka 16. stavka 2. točke (a) Uredbe (EU) br. 1024/2013, a koji nadilaze zahtjeve Prvog stupa („zahtjevi Drugog stupa”).

(c)

Kreditne institucije također su obvezne ispunjavati protuciklički zaštitni sloj kapitala i sistemski zaštitni sloj iz članka 128. stavka 2., 3., 4. i 5. Direktive 2013/36/EU i sve ostale zaštitne slojeve koje su odredila nacionalna nadležna tijela i nacionalna imenovana tijela.

(d)

Kreditne su institucije također obvezne ispuniti svoju zahtijevanu punu (eng. fully loaded) (6) stopu redovnog osnovnog kapitala, svoju stopu osnovnog kapitala i svoju stopu ukupnog kapitala do datuma određenog za postupno uvođenje stopa. To se odnosi na punu primjenu gore navedenih stopa nakon primjene prijelaznih odredbi, kao i na punu primjenu protucikličkog zaštitnog sloja kapitala i sistemskog zaštitnog sloja iz članka 128. stavaka 2., 3., 4. i 5. Direktive 2013/36/EU i svih drugih zaštitnih slojeva koje su odredila nacionalna nadležna tijela i nacionalna imenovana tijela. Prijelazne odredbe utvrđene su u glavi XI. Direktive 2013/36/EU i u dijelu desetom Uredbe (EU) br. 575/2013.

Ovi zahtjevi moraju biti ispunjeni i na konsolidiranoj osnovi i na pojedinačnoj osnovi, osim ako je došlo do izuzeća od primjene bonitetnih zahtjeva na pojedinačnoj osnovi, kako je predviđeno u članku 7. i članku 10. Uredbe (EU) br. 575/2013.

2.

U odnosu na kreditne institucije koje isplaćuju dividende (7) u 2016. za financijsku godinu 2015., ESB preporučuje:

(a)    kategorija 1 : Kreditne institucije koje zadovoljavaju važeće kapitalne zahtjeve navedene u stavcima 1(a), 1(b) i 1(c) i koje su već dostigle svoje pune (eng. fully loaded) stope iz stavka 1(d) na dan 31. prosinca 2015., trebale bi raspodijeliti svoju neto dobit u dividende na konzervativan način kako bi mogle nastaviti ispunjavati sve zahtjeve čak i u slučaju pogoršanih gospodarskih i financijskih uvjeta;

(b)    kategorija 2 : Kreditne institucije koja zadovoljavaju važeće kapitalne zahtjeve navedene u stavcima 1(a), 1(b) i 1(c), ali koje nisu dostigle svoje pune (eng. fully loaded) stope iz stavka 1(d) na dan 31. prosinca 2015., trebale bi raspodijeliti svoju neto dobit u dividende na konzervativan način kako bi mogle nastaviti ispunjavati sve zahtjeve čak i u slučaju pogoršanih gospodarskih i financijskih uvjeta. Povrh toga, u načelu bi trebale samo isplatiti dividende u mjeri koja osigurava barem linearni (8) put prema zahtijevanim punim (eng. fully loaded) kapitalnim zahtjevima iz stavka 1(d);

(c)    kategorija 3 : Kreditne institucije koje su povrijedile zahtjeve navedene u stavcima 1(a), 1(b) ili 1(c) ne bi u načelu trebale dijeliti nikakve dividende.

Kreditne institucije koje ne mogu ispuniti zahtjeve iz ove Preporuke jer smatraju da se od njih zakonski zahtjeva da isplate dividende trebaju odmah kontaktirati svoj zajednički nadzorni tim.

II.

Ova je preporuka upućena značajnim nadziranim subjektima i značajnim nadziranim grupama kako su definirani u članku 2. točkama 16. i 22. Uredbe (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17).

III.

Ova je Preporuka također upućena nacionalnim nadležnim tijelima i imenovanim tijelima u odnosu na manje značajne nadzirane subjekte i manje značajne nadzirane grupe kako su definirani u članku 2. točkama 7. i 23. Uredbe (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17). Od nacionalnih i imenovanih nadležnih tijela očekuje se da prema potrebi primjenjuju ovu Preporuku na takve subjekte i grupe (9).

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 17. prosinca 2015.

Predsjednik ESB-a

Mario DRAGHI


(1)  SL L 287, 29.10.2013., str. 63.

(2)  SL L 141, 14.5.2014., str. 1.

(3)  Uredba (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 176, 27.6.2013., str. 1.).

(4)  Direktiva 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, izmjeni Direktive 2002/87/EZ te stavljanju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ (SL L 176, 27.6.2013., str. 338.).

(5)  Preporuka ESB/2015/2 Europske središnje banke od 28. siječnja 2015. o politikama raspodjele dividendi (SL C 51, 13.2.2015., str. 1.).

(6)  Svi zaštitni slojevi na punim (engl. fully loaded) razinama osim zaštitnog sloja za očuvanje kapitala, koji bi iz metodoloških razloga bio utvrđen na razini postupnog uvođenja za 2016., za pune (eng. fully loaded) izračune.

(7)  Kreditne institucije pojavljuju se u različitim pravnim oblicima, na primjer kao trgovačka društva uvrštena na burzu i trgovačka društva koja nisu dionička društva kao što su uzajamne institucije, zadruge ili štedne institucije. Pojam „dividenda” iz ove Preporuke odnosi se na svaku vrstu isplate u gotovini koja podliježe odobrenju glavne skupštine.

(8)  U praksi to znači da bi tijekom razdoblja od četiri godine, s početkom na dan 31. prosinca 2014., kreditne institucije trebale, u načelu, zadržati najmanje 25 % praznine godišnje u odnosu na svoju punu (eng. fully loaded) stopu redovnog osnovnog kapitala, svoju stopu osnovnog kapitala i svoju stopu ukupnog kapitala, kao što je navedeno u stavku 1(d).

(9)  Ako se Preporuka primjenjuje na manje značajne nadzirane subjekte i manje značajne nadzirane grupe koje smatraju da ne mogu ispuniti zahtjeve jer smatraju da se od njih zakonski zahtijeva da isplate dividende, trebaju odmah kontaktirati svoje nacionalno nadležno tijelo.