14.6.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 183/36


Zaključci Vijeća od 21. svibnja 2014. o kulturnom nasljeđu kao strateškom resursu za održivu Europu

2014/C 183/08

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

PRIZNAJUĆI DA:

1.

Ugovorom se propisuje da Unija osigurava očuvanje i unapređenje kulturnog nasljeđa Europe;

2.

kulturno nasljeđe sastoji se od resursa naslijeđenih iz prošlosti, u svim oblicima i aspektima – materijalnim, nematerijalnim i digitalnim (stvorenim u digitalnom obliku i digitaliziranim) – uključujući spomenike, nalazišta, krajolike, vještine, prakse, znanje i iskazivanje ljudske kreativnosti, kao i kolekcije koje čuvaju i kojima upravljaju javna i privatna tijela poput muzeja, knjižnica i arhiva. Nastaje iz interakcije među ljudima i mjestima tijekom vremena i stalno se razvija. Ti su resursi od velike važnosti za društvo s kulturnog, okolišnog, društvenog i gospodarskog stajališta te stoga njihovo održivo upravljanje predstavlja strateški izbor za 21. stoljeće;

3.

kulturno nasljeđe znatna je prednost Europe i važna sastavnica europskog projekta;

4.

kulturno nasljeđe kao neobnovljivi resurs koji je jedinstven, nenadoknadiv i nezamjenjiv trenutačno se suočava s velikim izazovima povezanima s kulturnim, okolišnim, društvenim, gospodarskim i tehnološkim preobrazbama koje utječu na sve aspekte suvremenog života.

NAGLAŠAVAJUĆI DA:

5.

kulturno nasljeđe igra važnu ulogu u stvaranju i jačanju društvenog kapitala jer ono može:

a)

nadahnuti i poticati sudjelovanje građana u javnom životu;

b)

unaprijediti kvalitetu života i dobrobit pojedinaca i njihovih zajednica;

c)

promicati raznolikost i međukulturni dijalog pridonoseći jačem osjećaju „pripadanja” široj zajednici i boljem razumijevanju i poštovanju među narodima;

d)

pomoći u smanjivanju društvenih nejednakosti, olakšati socijalnu uključenost, kulturno i društveno sudjelovanje te promicati međugeneracijski dijalog i socijalnu koheziju;

e)

nuditi mogućnosti za razvijanje vještina, znanja, kreativnosti i inovacija;

f)

biti učinkovit obrazovni alat za formalno, neformalno i informalno obrazovanje, cjeloživotno učenje i osposobljavanje.

6.

kulturno nasljeđe ima važan gospodarski učinak, između ostalog i kao sastavni dio kulturnih i kreativnih sektora, jer, između ostalog:

a)

predstavlja snažnu pokretačku snagu uključivog lokalnog i regionalnog razvoja te stvara znatne vanjske učinke osobito putem unapređenja održivog kulturnog turizma;

b)

podupire održiv ruralni i urbani razvoj i obnovu, kao što pokazuju inicijative mnogih europskih regija i gradova;

c)

stvara razne vrste zaposlenja.

7.

kulturno nasljeđe ima posebnu ulogu u ostvarivanju ciljeva strategije Europa 2020. za „pametan, održiv i uključiv rast” zbog svojih društvenih i gospodarskih učinaka i zato što doprinosi održivosti okoliša;

8.

kulturno nasljeđe dotiče se nekoliko javnih politika izvan one kulturne, poput onih povezanih s regionalnim razvojem, socijalnom kohezijom, poljoprivredom, pomorstvom, okolišem, turizmom, obrazovanjem, digitalnom agendom, istraživanjem i inovacijama. Te politike imaju izravan ili neizravan učinak na kulturno nasljeđe, a kulturno nasljeđe istovremeno nudi jak potencijal za ostvarivanje njihovih ciljeva. Stoga bi se taj potencijal trebao potpuno priznati i razviti.

POZIVA DRŽAVE ČLANICE I KOMISIJU DA U OKVIRU SVOJIH NADLEŽNOSTI I POŠTUJUĆI NAČELO SUPSIDIJARNOSTI:

9.

priznaju stvarnu vrijednost kulturnog nasljeđa i iskoriste potencijal kulture i kulturnog nasljeđa kao zajedničkog strateškog resursa za razvoj društva utemeljenog na demokratskim, etičkim, estetskim i ekološkim vrijednostima, osobito u trenutku krize;

10.

ojačaju dijalog s dionicima kulturnog nasljeđa radi utvrđivanja i provedbe koordiniranih politika i mjera za održivo upravljanje i razvoj kulturnog nasljeđa te promiču suradnju s međunarodnim i međuvladinim organizacijama, a osobito s Vijećem Europe;

11.

iskoriste dostupne resurse za potporu, jačanje i promicanje kulturnog nasljeđa putem integriranog i holističkog pristupa uzimajući u obzir njegove kulturne, ekonomske, društvene, okolišne i znanstvene sastavnice;

12.

doprinesu uključivanju kulturnog nasljeđa u nacionalne i europske politike;

13.

utvrde i nadograđuju se na sinergije stvorene među javnim politikama EU-a i nacionalnim javnim politikama izvan kulturne politike, poput regionalnog razvoja, kohezije, poljoprivrede, pomorstva, okoliša, energetike i klimatskih promjena, turizma, obrazovanja, istraživanja i inovacija radi stvaranja dodane vrijednosti;

14.

ako je to moguće, poboljšaju pristup financiranju, potpuno iskoriste dostupne programe za javni i privatni sektor i potaknu ulaganje u kulturno nasljeđe kao dio integriranih strategija za lokalni i regionalni održivi razvoj u okviru dostupnih nacionalnih programa i programa EU-a, kao i u okviru strukturnih fondova EU-a u skladu sa sporazumima o partnerstvu;

15.

nastave podupirati djelovanje EU-a za oznaku europske baštine (1);

16.

nastave promicati obrazovanje o kulturnom nasljeđu, podizati javnu svijest o potencijalu kulturnog nasljeđa za održivi razvoj i poticati sudjelovanje javnosti, osobito djece i mladih, u suradnji s civilnim društvom;

17.

poboljšaju prikupljanje i analizu kvalitativnih dokaza i kvantitativnih podataka, uključujući statistiku, o kulturnom nasljeđu;

18.

potiču financiranje, razvoj i širenje digitalnog kulturnog sadržaja kao i dostupnost inovativnih usluga kulturne i obrazovne vrijednosti povezanih s nasljeđem građanima te da promiču javni pristup takvim digitalnim resursima i uslugama povezanih s nasljeđem, između ostalog putem Europeane.

POZIVA DRŽAVE ČLANICE DA:

19.

promiču dugoročne modele politike nasljeđa koji su utemeljeni na dokazima te koje pokreću društvo i građani;

20.

jačaju ulogu kulturnog nasljeđa u održivom razvoju, usmjeravajući se prema projektima urbanističkog i ruralnog planiranja, ponovnog razvoja i obnove;

21.

potiču umrežavanje i partnerstva između kulturnog nasljeđa i drugih područja politika, između javnih i privatnih aktera u svim relevantnim područjima i na različitim razinama upravljanja;

22.

razmotre uključivanje kulturnog nasljeđa u okvir sljedećeg plana rada za kulturu Vijeća koji će se provoditi od 2015. nadalje;

23.

jačaju prekograničnu, međuregionalnu i transnacionalnu suradnju u pitanjima kulturnog nasljeđa s relevantnim dionicima,

24.

potiču tradicionalno znanje i vještine koji su potrebni za očuvanje, održivo upravljanje i razvoj kulturnog nasljeđa te koje je potrebno prenijeti budućim naraštajima radi unapređenja ljudskog kapitala i trajne zaštite europskih kulturnih dobara te pristupa njima;

25.

nastave surađivati na istraživačkom programu za kulturno nasljeđe i ojačaju svoju potporu istraživačkim inicijativama za kulturno nasljeđe putem Okvirnog programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020. kao što je zajednička inicijativa planiranja za kulturno nasljeđe i globalne promjene.

POZIVA KOMISIJU DA:

26.

analizira gospodarski i društveni učinak kulturnog nasljeđa u EU-u te doprinese razvoju strateškog pristupa kulturnom nasljeđu;

27.

uzme u obzir, kod revizije strategije Europa 2020., doprinos kulturnog nasljeđa postizanju ciljeva strategije;

28.

razmotri posebnost kulturnog nasljeđa prilikom primjene pravila o državnim potporama;

29.

potiče razmjenu i upotrebu dobre prakse koja proizlazi iz projekata financiranih u kontekstu programa Unije čiji je cilj poticanje održive upotrebe kulturnog nasljeđa i upravljanja njime;

30.

nastavi podupirati umrežavanje i udruživanje resursa stručnjaka i praktičara u području nasljeđa iz javnog i privatnog sektora te organizacija civilnog društva na razini EU-a.


(1)  SL L 303, 22.11.2011, str. 1.