29.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 92/22


Poziv na podnošenje primjedbi na nacrt Uredbe Komisije o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore u sektoru ribarstva i akvakulture

2014/C 92/02

Zainteresirane strane svoje primjedbe mogu podnijeti u roku od mjesec dana od objave ovog nacrta Uredbe na sljedeću adresu:

European Commission

Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Adresa e-pošte: mare-aidesdetat@ec.europa.eu

Tekst je dostupan i na sljedećem web-mjestu:

http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/de-minimis-regulation-second-draft/index_en.htm