52014PC0518

Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o sklapanju Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Republike Senegala i njegova Protokola o provedbi /* COM/2014/0518 final - 2014/0238 (NLE) */


OBRAZLOŽENJE

1.           KONTEKST PRIJEDLOGA

Vijeće je ovlastilo Europsku komisiju da u ime Europske unije pregovara o obnovi Sporazuma između vlade Republike Senegala i Europske ekonomske zajednice u pogledu ribolova uz senegalsku obalu, koji je stupio na snagu 1. lipnja 1981., i o Protokolu o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa. Nakon završetka pregovora pregovarači su 25. travnja 2014. parafirali novi prijedlog Sporazuma i Protokola. Novim Sporazumom, kojim je obuhvaćeno razdoblje od pet godina od njegova stupanja na snagu, uz automatsko produženje, stavlja se izvan snage i zamjenjuje postojeći sporazum. Novim Protokolom obuhvaćeno je razdoblje od pet godina počevši od datuma njegove privremene primjene utvrđenog u članku 12. Protokola, to jest od datuma kada ga stranke potpišu.

Glavni je cilj novog Sporazuma osigurati ažurirani okvir, uzimajući u obzir prioritete reformirane zajedničke ribarstvene politike i njezine vanjske dimenzije, za sklapanje strateškog partnerstva u ribarstvu između Europske unije i Republike Senegala.

Cilj je Protokola ponuditi ribolovne mogućnosti za plovila Europske unije u senegalskim vodama uzimajući u obzir raspoložive znanstvene procjene, u prvom redu procjene Odbora za ribarstvo za istočni središnji Atlantik (CECAF), i poštujući najbolja znanstvena mišljenja i preporuke Međunarodne komisije za očuvanje atlantske tune (ICCAT), u granicama raspoloživog viška. Komisija se među ostalim oslonila na rezultate preliminarnog ocjenjivanja mogućnosti sklapanja novog Sporazuma i Protokola koje su proveli vanjski stručnjaci. Cilj je Protokola i jačanje te oživljavanje suradnje između Europske unije i Republike Senegala radi podupiranja održive ribarstvene politike i odgovornog iskorištavanja ribolovnih resursa u ribolovnim zonama Senegala u interesu obiju stranaka.

Protokolom se predviđaju ribolovne mogućnosti u sljedećim kategorijama:

–          28 tunolovaca plivaričara,

–          8 plovila za ribolov s ribarskim štapovima,

–          2 koćarice (za senegalskog oslića dubokomorske pridnene vrste).

Komisija na toj osnovi predlaže da Vijeće, uz suglasnost Parlamenta, donese odluku o sklapanju novog Sporazuma i novog Protokola.

2.           REZULTATI SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANIM STRANAMA I OCJENA UTJECAJA

U okviru preliminarnog ocjenjivanja mogućnosti sklapanja Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Republike Senegala provedeno je savjetovanje sa zainteresiranim stranama. Na tehničkim sastancima provedeno je i savjetovanje sa stručnjacima država članica. Ta su savjetovanja dovela do zaključka da postoji interes za obnovom Sporazuma o ribarstvu i sklapanjem Protokola o ribarstvu s Republikom Senegalom.

3.           PRAVNI ELEMENTI PRIJEDLOGA

Ovaj se postupak pokreće istodobno s postupcima povezanima s Odlukom Vijeća o odobravanju potpisivanja i privremene primjene Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu i njegova Protokola o provedbi te Uredbom Vijeća o raspodjeli ribolovnih mogućnosti među državama članicama Europske unije.

4.           UTJECAJ NA PRORAČUN

Godišnji financijski doprinos iznosi 1 808 000 EUR za prvu godinu, 1 738 000 EUR za drugu, treću odnosno četvrtu godinu te 1 668 000 EUR za petu godinu, na temelju:

(a) referentne tonaže od 14 000 tona za tunu i dopuštene količine ulova od 2 000 tona za senegalskog oslića, odgovarajućih pristupnih naknada koje iznose 1 058 000 EUR tijekom prve godine, 988 000 EUR tijekom druge, treće odnosno četvrte godine te 918 000 EUR tijekom pete godine; i

(b) potpore razvoju sektorske ribarstvene politike Republike Senegala u iznosu od 750 000 EUR godišnje. Ta je potpora u skladu s ciljevima nacionalne ribarstvene politike, u prvom redu s potrebama Republike Senegala u pogledu potpore znanstvenim istraživanjima, nadzoru i suzbijanju nezakonitog ribolova i malog ribolova, uključujući obnovu narušenih ekosustava radi omogućivanja obnavljanja stokova juvenila.

2014/0238 (NLE)

Prijedlog

ODLUKE VIJEĆA

o sklapanju Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Republike Senegala i njegova Protokola o provedbi

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43. stavak 2. u vezi s člankom 218. stavkom 6. točkom (a) i stavkom 7.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir suglasnost Europskog parlamenta[1],

budući da:

(1)       Unija je sa Senegalom potpisala Sporazum o održivom ribarstvu u trajanju od pet godina koji se automatski produžuje i Protokol o provedbi tog Sporazuma za razdoblje od pet godina, kojima se plovilima Unije odobravaju ribolovne mogućnosti u vodama koje su u području ribarstva pod suverenitetom ili jurisdikcijom Republike Senegala.

(2)       Taj Sporazum i taj Protokol potpisani su […] u skladu s Odlukom 2014/…/EU[2] i privremeno se primjenjuju od datuma njihova potpisivanja.

(3)       Potrebno je u ime Unije odobriti Sporazum i Protokol o provedbi.

(4)       Sporazumom se utemeljuje Zajednički odbor zadužen za kontrolu primjene Sporazuma. Povrh toga Zajednički odbor u skladu s Protokolom može odobriti određene izmjene Protokola. Radi lakšeg odobravanja tih izmjena potrebno je, uz ispunjenje posebnih uvjeta, Komisiju ovlastiti za odobravanje tih izmjena prema pojednostavnjenom postupku,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Republike Senegala (dalje u tekstu „Sporazum”) i njegov Protokol o provedbi (dalje u tekstu „Protokol”) odobravaju se u ime Unije.

Tekstovi Sporazuma i Protokola priloženi su ovoj Odluci kao prilozi I. i II.

Članak 2.

Predsjednik Vijeća imenuje najmanje jednu osobu ovlaštenu za slanje obavijesti u ime Unije kako je predviđeno člankom 16. Sporazuma odnosno člankom 13. Protokola u svrhu izražavanja suglasnosti Unije da bude obvezana Sporazumom i njegovim Protokolom.

Članak 3.

U skladu s uvjetima utvrđenima u Prilogu III. ove Odluke Europska komisija ovlaštena je u ime Unije odobriti izmjene Protokola koje donosi Zajednički odbor utemeljen člankom 7. Sporazuma.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu

                                                                       Za Vijeće

                                                                       Predsjednik

[1]               SL C  , , str. .

[2]               SL L , , str. .

Prilog I.

SPORAZUM

o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Republike Senegala

EUROPSKA UNIJA, dalje u tekstu „Unija”,

REPUBLIKA SENEGAL, dalje u tekstu „Senegal”,

dalje u tekstu „stranke”,

UZIMAJUĆI U OBZIR blisku suradnju između Unije i Senegala, posebno u okviru Sporazuma iz Cotonoua, te obostranu želju za jačanjem te suradnje,

UZIMAJUĆI U OBZIR Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravu mora iz 1982. i Sporazum o pograničnim ribljim naseljima iz 1995.,

ODLUČNE primjenjivati odluke i preporuke regionalnih organizacija za upravljanje ribarstvom, kojih su stranke članice,

SVJESNE važnosti načela iz Kodeksa odgovornog ribarstva koji je 1995. donio FAO,

ODLUČNE surađivati u uzajamnom interesu u poticanju provedbe odgovornog ribarstva kako bi se osiguralo održivo iskorištavanje morskih bioloških resursa i njihovo dugoročno očuvanje,

UVJERENE da se takva suradnja treba odvijati u obliku inicijativa i mjera koje su u skladu s politikama i osiguravaju sinergiju napora, bilo da ih stranke provode zajednički ili pojedinačno,

ODLUČNE, u svrhu takve suradnje, uspostaviti dijalog potreban za provedbu ribarstvene politike Senegala uključivanjem subjekata civilnog društva, a posebno ribarskih stručnjaka,

U ŽELJI da uspostave pravila i uvjete kojima se uređuju ribolovne aktivnosti ribarskih plovila Unije u senegalskim vodama s jedne strane i doprinos Unije u razvoju održivog ribarstva u tim vodama s druge strane,

ODLUČNE provoditi bliskiju gospodarsku suradnju u ribarskoj industriji i s njom povezane djelatnosti promicanjem suradnje između poduzeća obiju stranaka,

SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:

Članak 1. – Definicije

Za potrebe ovog Sporazuma:

(a)     „senegalska tijela” znači ministarstvo Republike Senegala nadležno za ribarstvo;

(b)     „tijela Unije” znači Europska komisija;

(c)     „ribolovna aktivnost” znači traženje ribe, spuštanje, postavljanje, tegljenje i izvlačenje ribolovnog alata, izvlačenje ulova na plovilo, prekrcaj, zadržavanje na plovilu, obrada na plovilu, premještanje, postavljanje u kaveze, tov i iskrcaj ribe i proizvoda ribarstva;

(d)     „ribarsko plovilo” znači svako plovilo ili brod koji se upotrebljava za ribolovne aktivnosti, koji je za te aktivnosti opremljen ili vrste koja se uobičajeno upotrebljava za te aktivnosti u skladu sa senegalskim zakonodavstvom;

(e)     „ribarsko plovilo Unije” znači svako ribarsko plovilo koje plovi pod zastavom države članice i registrirano je u Uniji;

(f)     „senegalske vode” znači vode pod suverenitetom ili jurisdikcijom Senegala;

(g)     „Sporazum” znači Sporazum, ali i Protokol, njegovi prilozi i dodatci;

(h)     „viša sila” znači iznenadni, nepredvidivi i neizbježni događaji koji mogu dovesti u opasnost ili spriječiti normalno odvijanje ribolovnih aktivnosti u senegalskim vodama.

Članak 2. – Predmet

Ovim se Sporazumom utvrđuju načela, pravila i postupci kojima se uređuju:

(a) uvjeti u kojima ribarska plovila Unije mogu u senegalskim vodama obavljati ribolovne aktivnosti u okviru raspoloživog viška;

(b) gospodarska, financijska, tehnička i znanstvena suradnja u sektoru ribarstva, u svrhu poticanja održivog ribarstva u senegalskim vodama i razvoja senegalskog sektora ribarstva;

(c) suradnja u pogledu pravila o kontroli ribolova u senegalskim vodama s ciljem osiguravanja usklađenosti s navedenim pravilima i uvjetima, učinkovitosti mjera za očuvanje ribolovnih resursa i gospodarenja njima te suzbijanja nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova.

Članak 3. – Načela

1. Stranke se obvezuju da će poticati odgovorno ribarstvo u senegalskim vodama u skladu s Kodeksom odgovornog ribarstva FAO-a.

2. Senegal se obvezuje da drugim stranim flotama prisutnima u tim vodama čija bi plovila imala jednake karakteristike i čiji bi cilj bio ribolov istih vrsta koje su pokrivene ovim Sporazumom neće osigurati povoljnije uvjete od onih utvrđenih ovim Sporazumom.

3. Stranke se obvezuju da će osigurati provedbu ovog Sporazuma u skladu s člankom 9. Sporazuma iz Cotonoua u pogledu osnovnih ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava te u pogledu temeljnog elementa dobrog upravljanja, a prema postupku utvrđenom u člancima 8. i 96. tog Sporazuma.

4. Stranke se obvezuju da će osigurati da se ovaj Sporazum provodi u skladu s načelima dobrog gospodarskog i socijalnog upravljanja, uvažavajući stanje ribolovnih resursa.

5. Na pomorce koji se ukrcavaju na ribarska plovila Unije u cijelosti se primjenjuje Deklaracija Međunarodne organizacije rada (MOR) o temeljnim načelima i pravima na radu. To se posebno odnosi na slobodu udruživanja i stvarno priznanje prava radnika na kolektivno pregovaranje te na ukidanje diskriminacije pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja.

6. Stranke se međusobno savjetuju prije donošenja svake odluke koja može utjecati na aktivnosti plovila Unije u okviru ovog Sporazuma.

Članak 4. – Pristup senegalskim vodama

1. Ribarska plovila Unije mogu svoje aktivnosti obavljati u senegalskim vodama jedino ako imaju odobrenje za ribolov u skladu s ovim Sporazumom; svaka ribolovna aktivnost izvan tog okvira im je zabranjena.

2. Senegalska tijela izdaju odobrenja za ribolov ribarskim plovilima Unije samo u skladu s ovim Sporazumom; izdavanje odobrenja tim plovilima izvan tog okvira, a posebno u obliku privatnih povlastica, zabranjeno je.

Članak 5. – Mjerodavno pravo i provedba

1. Ne dovodeći u pitanje odredbe iz ovog Sporazuma, na ribolovne aktivnosti utvrđene ovim Sporazumom primjenjuje se senegalsko zakonodavstvo.

2. Senegalska tijela obavješćuju tijela Unije o svim izmjenama zakonodavstva koje bi mogle utjecati na aktivnosti ribarskih plovila Unije. To će zakonodavstvo početi proizvoditi učinke na predmetna plovila šezdesetog dana od kada tijela Unije zaprime tu obavijest.

3. Senegal se obvezuje poduzeti sve odgovarajuće korake potrebne za učinkovitu primjenu odredaba o kontroli ribolova iz ovog Sporazuma. Ribarska plovila Unije surađuju sa senegalskim tijelima nadležnima za provedbu tih kontrola.

4. Unija se obvezuje poduzeti sve odgovarajuće mjere kako bi osigurala da ta plovila poštuju odredbe ovog Sporazuma i s njima povezano senegalsko zakonodavstvo.

5. Tijela Unije obavješćuju senegalska tijela o svim izmjenama zakonodavstva koje bi mogle utjecati na aktivnosti ribarskih plovila Unije u okviru ovog Sporazuma.

Članak 6. – Financijski doprinos

1. Unija Senegalu dodjeljuje financijski doprinos u okviru ovog Sporazuma u svrhu:

(a) pokrivanja dijela troškova pristupa ribarskih plovila Unije senegalskim ribolovnim resursima, neovisno o troškovima pristupa koje trebaju platiti vlasnici plovila;

(b) unapređenja senegalskih kapaciteta razvoja i provođenja politike održivog ribarstva s pomoću sektorske potpore.

2. Financijski doprinos za sektorsku potporu odvojen je od plaćanja troškova pristupa. Određen je i uvjetovan provođenjem ciljeva senegalske sektorske ribarstvene politike na temelju pravila predviđenih Protokolom ovog Sporazuma te nakon godišnjih i višegodišnjih programa provedbe.

3. Financijski doprinos koji dodjeljuje Unija isplaćuje se godišnje na temelju pravila utvrđenih u Protokolu. Njegov se iznos može preispitati slučaju:

(a) više sile;

(b) smanjenja ribolovnih mogućnosti odobrenih ribarskim plovilima Unije, i to posebno zbog provedbe mjera gospodarenja predmetnim stokovima koje se na temelju najboljih raspoloživih znanstvenih mišljenja smatraju potrebnima za očuvanje i održivo iskorištavanje resursa;

(c) povećanja ribolovnih mogućnosti dodijeljenih ribarskim plovilima Unije ako, na temelju najboljih raspoloživih znanstvenih mišljenja, stanje resursa to dopušta;

(d) ponovne ocjene uvjeta financijskog doprinosa za sektorsku potporu kada je to opravdano rezultatima godišnjih i višegodišnjih programa koje su utvrdile stranke;

(e) privremene obustave primjene ovog Sporazuma u skladu s njegovim člankom 13.;

(f) raskida ovog Sporazuma u skladu s njegovim člankom 14.

Članak 7. – Zajednički odbor

1. Utemeljen je Zajednički odbor koji se sastoji od predstavnika tijela Unije i Senegala i koji je nadležan za praćenje provedbe ovog Sporazuma. Osim toga, može i unositi izmjene u Protokol, Prilog i dodatke.

2. Uloga praćenja provedbe Zajedničkog odbora u prvom redu obuhvaća:

(a) kontroliranje ispunjenja, tumačenja i primjene ovog Sporazuma, a naročito utvrđivanje godišnjih i višegodišnjih programa iz članka 6. stavka 2. te ocjenjivanje njihove provedbe;

(b) osiguravanje potrebne veze u pitanjima od obostranog interesa koja su povezana s ribarstvom;

(c) djelovanje kao forum za sporazumno rješavanje svih sporova do kojih bi moglo doći u pogledu tumačenja ili primjene Sporazuma.

3. Uloga odlučivanja Zajedničkog odbora obuhvaća odobravanje izmjena Protokola, njegova Priloga i dodataka ovom Sporazumu, koji se odnose na:

(a) preispitivanje ribolovnih mogućnosti, a stoga i odgovarajućih financijskih doprinosa;

(b) pravila o sektorskoj potpori;

(c) uvjete za obavljanje ribolovnih aktivnosti plovila Unije.

Odluke se donose jednoglasno i unose se u prilog zapisniku sastanka.

4. Zajednički odbor svoje dužnosti obavlja u skladu s ciljevima ovog Sporazuma i mjerodavnim pravilima koja su donijele regionalne ribolovne organizacije.

5. Zajednički odbor sastaje se najmanje jednom godišnje, naizmjenično u Senegalu i u Uniji, ili na drugom sporazumno dogovorenom mjestu, a sastankom predsjeda stranka na čijem se državnom području sastanak održava. Na zahtjev jedne od stranaka saziva se izvanredni sastanak.

Članak 8. – Suradnja u području praćenja i suzbijanja nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova

Stranke se obvezuju da će usko surađivati u suzbijanju nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova u svrhu uspostavljanja odgovornog i održivog ribarstva.

Članak 9. – Znanstvena suradnja

1. Stranke potiču znanstvenu suradnju radi osiguravanja boljeg praćenja stanja morskih bioloških resursa u senegalskim vodama.

2. Stranke se međusobno savjetuju, u prvom redu u okviru zajedničke znanstvene radne skupine i unutar zainteresiranih međunarodnih organizacija, kako bi unaprijedile gospodarenje biološkim resursima i njihovo očuvanje u Atlantskom oceanu te surađivale u relevantnim znanstvenim istraživanjima.

Članak 10. – Suradnja među stručnim ribolovnim organizacijama, privatnim sektorom i civilnim društvom

1. Stranke potiču gospodarsku i tehničku suradnju u sektoru ribarstva i povezanim sektorima. Mogu se i međusobno savjetovati radi olakšavanja i koordiniranja raznih aktivnosti koje se mogu poduzimati u cilju ispunjenja prethodno navedenog.

2. Stranke se obvezuju promicati razmjenu informacija o ribolovnim tehnikama i alatima, metodama konzerviranja i industrijskoj obradi proizvoda ribarstva.

3. Stranke nastoje stvoriti uvjete pogodne za unapređivanje odnosa između njihovih poduzeća na tehničkom, gospodarskom i trgovinskom planu poticanjem uspostavljanja okoline pogodne za razvoj poslovanja i ulaganja. Prema potrebi potiču osnivanje zajedničkih poduzeća.

Članak 11. – Geografsko područje primjene

Ovaj se Sporazum primjenjuje na područjima na kojima se primjenjuje Ugovor o Europskoj uniji, prema uvjetima utvrđenima ovim Sporazumom, s jedne strane, i u Senegalu, s druge strane.

Članak 12. – Trajanje

Ovaj se Sporazum primjenjuje u razdoblju od pet godina od datuma njegova stupanja na snagu, a produžuje se automatski, osim u slučaju raskida u skladu s člankom 14.

Članak 13. – Privremena obustava

1. Provedbu ovog Sporazuma može jednostrano privremeno obustaviti jedna od stranaka u slučaju:

(a) više sile;

(b) spora između stranaka u pogledu tumačenja i provedbe ovog Sporazuma;

(c) da jedna od stranaka prekrši odredbe ovog Sporazuma, posebno iz njegova članka 3. stavka 3. o poštovanju ljudskih prava.

2. Druga se stranka pisanim putem obavješćuje o privremenoj obustavi Sporazuma koja počinje proizvoditi učinke tri mjeseca nakon zaprimanja obavijesti. Nakon dostave obavijesti o privremenoj obustavi stranke se savjetuju radi pronalaženja sporazumnog rješenja u roku od tri mjeseca. Savjetovanje se može nastaviti čim privremena obustava počne proizvoditi učinke. U slučaju sporazumnog rješenja, provedba Sporazuma nastavlja se bez odgode i plaćanje financijskog doprinosa iz članka 6. smanjuje se razmjerno i pro rata temporis.

Članak 14. – Raskid

1. Jedna od stranaka može jednostrano raskinuti ovaj Sporazum u slučaju:

(a) više sile;

(b) smanjenja predmetnih ribljih stokova na temelju najboljeg raspoloživog neovisnog i pouzdanog znanstvenog mišljenja;

(c) nedovoljne iskorištenosti ribolovnih mogućnosti dodijeljenih ribarskim plovilima Unije;

(d) povrede obveza koje su stranke preuzele u području suzbijanja nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova.

2. Druga se stranka pisanim putem obavješćuje o raskidu Sporazuma koji počinje proizvoditi učinke šest mjeseci nakon zaprimanja obavijesti, osim ako stranke sporazumno odluče produžiti taj rok. Nakon dostave obavijesti o raskidu stranke se savjetuju radi pronalaženja sporazumnog rješenja u roku od šest mjeseci. U slučaju sporazumnog rješenja, provedba Sporazuma nastavlja se bez odgode i plaćanje financijskog doprinosa iz članka 6. smanjuje se razmjerno i pro rata temporis.

Članak 15. – Stavljanje izvan snage

Sporazum između Republike Senegala i Europske ekonomske zajednice u pogledu ribolova uz senegalsku obalu, koji je stupio na snagu 1. lipnja 1981., stavlja se izvan snage.

Članak 16. – Stupanje na snagu

Ovaj Sporazum sastavljen je u dva primjerka, na bugarskom, češkom, danskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, grčkom, hrvatskom, latvijskom, litavskom, mađarskom, malteškom, nizozemskom, njemačkom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom, švedskom i talijanskom jeziku, pri čemu je svaki od tih tekstova jednako vjerodostojan.

Stupa na snagu na datum kada se stranke međusobno pisanim putem obavijeste da su završeni postupci potrebni u tu svrhu.

Članak 17. – Privremena primjena

Ovaj se Sporazum, kada ga stranke potpišu, počinje privremeno primjenjivati i prije njegova stupanja na snagu.

Prilog II. Protokol

PROTOKOL o provedbi Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Republike Senegala

Članak 1. Područje primjene

1. Ribolovne mogućnosti dodijeljene ribarskim plovilima Unije utvrđene su kako slijedi:

–  visoko migratorne vrste (vrste navedene u Prilogu I. Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravu mora iz 1982.), uz iznimku vrsta koje Međunarodna komisija za očuvanje atlantske tune (ICCAT) štiti ili brani njihov lov:

(a)  28 tunolovaca plivaričara s hladnjačom;

(b) 8 plovila za ribolov s ribarskim štapovima;

–   dubokomorske pridnene ribe:

(c)  2 koćarice.

Ovaj se stavak primjenjuje podložno člancima 5. i 6. ovog Protokola.

2. Ribolovne mogućnosti opisane u prvom podstavku odnose se samo na senegalske ribolovne zone čije su geografske koordinate navedene u Prilogu.

Članak 2. Trajanje

Ovaj Protokol i njegov Prilog primjenjuju se u razdoblju od pet godina od datuma njegova stupanja na snagu ili prema potrebi od njegove privremene primjene.

Članak 3. Financijski doprinos

1. Procijenjena ukupna vrijednost Protokola za razdoblje iz članka 2. iznosi 13 930 000 EUR. Taj se iznos sastoji od sljedećeg:

1.1. iznosa od 8 690 000 EUR na ime financijskog doprinosa iz članka 6. Sporazuma, raspoređenog na sljedeći način:

(1) godišnji iznos financijske naknade za pristup resursima u iznosu od 1 058 000 EUR tijekom prve godine, po 988 000 EUR tijekom druge, treće i četvrte godine te 918 000 EUR tijekom pete godine, uključujući iznos koji za visoko migratorne vrste odgovara referentnoj tonaži od 14 000 tona godišnje;

(2) poseban iznos od 750 000 EUR godišnje tijekom pet godina za potporu provedbi sektorske ribarstvene politike Senegala;

1.2. iznosa od 5 240 000 EUR na ime procijenjenog iznosa pristojba koje vlasnici plovila plaćaju za odobrenja za ribolov izdana u skladu s člankom 4. Sporazuma i u skladu s pravilima predviđenima u poglavlju II. točki 3.

2. Stavak 1. primjenjuje se podložno člancima 5., 6., 7. i 8. ovog Protokola i člancima 13. i 14. Sporazuma.

3. Senegal osigurava praćenje aktivnosti ribarskih plovila Unije u senegalskim ribolovnim zonama kako bi osigurao pravilno upravljanje referentnom tonažom utvrđenom u podstavku 1.1. točki 1. za visoko migratorne vrste i najvećim dopuštenim ulovom pridnenih vrsta navedenim u odgovarajućoj tehničkoj specifikaciji u Dodatku Prilogu ovom Protokolu, uzimajući u obzir stanje stokova i cijeli raspoloživi višak. Tijekom tog praćenja Senegal obavješćuje tijela Unije kada razina ulova ribarskih plovila Unije prisutnih u senegalskim ribolovnim zonama dosegne 80 % referentne tonaže ili 80 % najvećeg dopuštenog ulova pridnenih vrsta. Kada Unija zaprimi tu obavijest prosljeđuje je državama članicama.

4. Kada ulov dosegne 80 % referentne tonaže ili 80 % najvećeg dopuštenog ulova utvrđenog za pridnene vrste Senegal osigurava mjesečno praćenje ulova koje su ostvarila ribarska plovila Unije. To se praćenje provodi jednom dnevno kada se počne primjenjivati sustav elektroničke dojave (ERS) iz poglavlja IV. odjeljka 1. Priloga ovom Protokolu. Senegal obavješćuje tijela Unije čim se dosegne prethodno navedena referentna tonaža ili najveći dopušteni ulov. Kada Unija zaprimi tu obavijest prosljeđuje je i državama članicama.

5. Ako godišnja količina ulova visoko migratornih vrsta koju ribarska plovila Unije ostvare u senegalskim vodama prelazi godišnju referentnu tonažu iz podstavka 1.1. točke 1., ukupni iznos godišnjeg financijskog doprinosa povećat će se za 55 EUR za prvu godinu, za po 50 EUR za drugu, treću i četvrtu godinu te za 45 EUR za petu godinu po svakoj dodatno ulovljenoj toni.

6. Najveći dopušteni ulov pridnenih vrsta naveden u odgovarajućoj tehničkoj specifikaciji iz Dodatka Prilogu ovom Protokolu odgovara najvećoj količini dopuštenog ulova tih vrsta. Ako godišnja količina ulova tih vrsta prelazi najveći dopušteni ulov, pristojba navedena u toj specifikaciji, koju plaća samo vlasnik plovila, povećat će se za 50 % za ulov ostvaren nakon prekoračenja.

7. Međutim ukupni godišnji iznos koji plaća Europska unija ne smije premašivati iznos dvostruko veći od iznosa navedenog u podstavku 1.1. točki 1. Ako količina ulovljena ribarskim plovilima Unije premaši količinu koja odgovara iznosu koji je dvostruko veći od navedenog, iznos za količinu koja premašuje propisanu količinu isplaćuje se sljedeće godine.

8. Unija financijski doprinos iz podstavka 1.1. točke 1. povezan s odobravanjem pristupa senegalskim ribolovnim resursima za ribarska plovila Unije za prvu godinu plaća najkasnije devedeset (90) dana od datuma početka privremene primjene Protokola, a za sljedeće godine najkasnije na dan obljetnice potpisivanja Protokola.

9. Financijski doprinos iz podstavka 1.1. točke 1. uplaćuje se na račun Državne riznice Senegala. Financijski doprinos iz podstavka 1.1. točke 2. namijenjen sektorskoj potpori, stavlja se na raspolaganje Upravi za morski ribolov (Direction des Pêches maritimes) na depozitni račun otvoren u knjigama Državne riznice. Tijela Senegala svake godine Europskoj komisiji dostavljaju podatke o računima.

Članak 4. Sektorska potpora

1. Najkasnije tri (3) mjeseca nakon stupanja na snagu ili prema potrebi početka privremene primjene Protokola Zajednički odbor donosi višegodišnji sektorski program te pravila za njegovu primjenu, uključujući posebno:

(1) godišnje i višegodišnje smjernice za uporabu financijskog doprinosa iz članka 3. podstavka 1.1. točke 2.;

(2) godišnje i višegodišnje ciljeve koje treba ostvariti radi pravovremene uspostave održivog i odgovornog ribarstva, uzimajući u obzir prioritete koje je Senegal odredio u svojoj nacionalnoj ribarstvenoj politici ili ostalim politikama povezanima s uspostavom održivog i odgovornog ribarstva ili na nju imaju utjecaj, posebno u području potpore za mali ribolov, nadzora, kontrole i suzbijanja nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova te prioritete u pogledu unapređenja znanstvenih kapaciteta Senegala u sektoru ribarstva;

(3) kriterije i postupke, prema potrebi uključujući proračunske i financijske pokazatelje, koji će se upotrebljavati u procjeni rezultata dobivenih svake godine.

2. Zajednički odbor utvrđuje ciljeve i procjenjuje očekivani utjecaj projekata radi odobrenja načina na koji Senegal raspoređuje iznose financijskog doprinosa za sektorsku potporu.

3. Senegal svake godine podnosi izvješće o napretku projekata provedenih uz financiranje sektorske potpore u obliku godišnjeg izvješća o postignućima koje pregledava Zajednički odbor. Senegal podnosi i završno izvješće prije isteka važenja Protokola.

4. Financijski doprinos za sektorsku potporu plaća se u tranšama, prema pristupu koji se temelji na analizi rezultata provedbe sektorske potpore i potreba utvrđenih tijekom programa. Unija može privremeno obustaviti, djelomice ili u cijelosti, plaćanje posebnog financijskog doprinosa iz članka 3. podstavka 1.1. točke 2 ovog Protokola:

4.1. ako se u ocjeni Zajedničkog odbora utvrdi da dobiveni rezultati nisu u skladu s programom;

4.2. u slučaju nepreuzimanja tog financijskog doprinosa u skladu s dogovorenim programom.

Plaćanje financijskog doprinosa nastavlja se nakon savjetovanja i sporazuma stranaka i/ili ako to opravdavaju rezultati financijske provedbe iz stavka 4. Unatoč tome, poseban financijski doprinos predviđen u članku 3. podstavku 1.1. točki 2. može se isplatiti najkasnije šest (6) mjeseci od isteka važenja Protokola.

5. Sve predložene izmjene višegodišnjeg sektorskog programa odobrava Zajednički odbor.

Članak 5. Znanstvena suradnja

1. Stranke se obvezuju promicati suradnju povezanu s odgovornim ribarstvom na razini regije zapadne Afrike. Stranke se obvezuju da će poštovati sve preporuke i rezolucije Međunarodne komisije za očuvanje atlantske tune (ICCAT) i da će uzeti u obzir znanstvena mišljenja ostalih nadležnih regionalnih organizacija poput Odbora za ribarstvo za istočni središnji Atlantik (CECAF).

2. Stranke se obvezuju da će redovito i prema potrebi sazivati zajedničku znanstvenu radnu skupinu radi ispitivanja svih znanstvenih pitanja povezanih s provedbom ovog Protokola. Nadležnost, sastav i djelovanje te zajedničke znanstvene radne skupine utvrđuje Zajednički odbor.

3. Na temelju preporuka i rezolucija koje donosi ICCAT i u svjetlu najboljih raspoloživih znanstvenih mišljenja, poput mišljenja CECAF-a i prema potrebi zaključaka sa sastanaka zajedničke znanstvene radne skupine, Zajednički odbor donosi mjere u svrhu održivog gospodarenja ribljim vrstama obuhvaćenima ovim Protokolom te u pogledu aktivnosti ribarskih plovila Unije.

Članak 6. Preispitivanje ribolovnih mogućnosti

1. Ribolovne mogućnosti iz članka 1. Zajednički odbor može preispitati u mjeri u kojoj se preporukama i rezolucijama koje donosi ICCAT i mišljenjima CECAF-a potvrđuje da se tim preispitivanjem jamči održivo upravljanje ribljim vrstama obuhvaćenima ovim Protokolom, uz uvjet da to preispitivanje odobri znanstvena radna skupina.

2. U tom slučaju financijski doprinos iz članka 3. podstavka 1.1. točke 1. preispituje se razmjerno i pro rata temporis. Međutim ukupni godišnji iznos financijskog doprinosa koji plaća Europska unija ne smije premašivati iznos koji je dvostruko veći od iznosa iz članka 3. podstavka 1.1. točke 1.

Članak 7. Nove ribolovne mogućnosti i pokusni ribolov

1. U slučaju da ribarska plovila Unije budu zainteresirana za ribolovne aktivnosti koje nisu predviđene člankom 1., stranke se savjetuju u okviru Zajedničkog odbora kako bi izdale eventualno odobrenje za te nove aktivnosti. Ako je primjereno, Zajednički odbor donosi uvjete primjenjive na nove ribolovne mogućnosti i prema potrebi unosi izmjene u Protokol i njegov Prilog.

2. Odobrenje za nove ribolovne aktivnosti izdaje se uzimajući u obzir najbolja znanstvena mišljenja i prema potrebi rezultate znanstvenog projekta koje je potvrdila zajednička znanstvena radna skupina.

3. Na temelju savjetovanja iz stavka 1., Zajednički odbor može odobriti odlaske u pokusni ribolov u senegalskim ribolovnim zonama kako bi ispitao tehničku izvedivost i gospodarsku isplativost novih vrsta ribolova. U tu svrhu i na zahtjev Senegala, Odbor za svaki pojedinačni slučaj određuje vrste, uvjete i sve ostale primjerene parametre. Stranke provode pokusni ribolov u skladu s uvjetima koje je utvrdila zajednička znanstvena radna skupina.

Članak 8. Privremena obustava

Provedbu ovog Protokola, uključujući i isplatu financijskog doprinosa, može privremeno jednostrano obustaviti jedna od stranaka u slučajevima i pod uvjetima navedenima u članku 14. Sporazuma.

Članak 9. Raskid Protokola

Ovaj Protokol može jednostrano raskinuti jedna od stranaka u slučajevima i pod uvjetima navedenima u članku 14. Sporazuma.

Članak 10. Elektronička komunikacija

1. Senegal i Europska unija obvezuju se u najkraćem roku uvesti računalne sustave potrebne za elektroničku razmjenu svih informacija i svih dokumenata povezanih s provedbom Sporazuma.

2. Elektronička inačica dokumenta smatra se u svakom pogledu istovjetnom njegovoj papirnatoj inačici.

3. Senegal i Europska unija uzajamno se bez odgode obavješćuju o svakoj neispravnosti računalnog sustava. U tom se slučaju informacije i dokumenti povezani s provedbom Sporazuma automatski zamjenjuju njihovim papirnatim inačicama.

Članak 11. Povjerljivost podataka

1. Senegal i Europska unija obvezuju se da će se svi nominativni podatci o europskim plovilima i njihovim ribolovnim aktivnostima koji su dobiveni u okviru Sporazuma sve vrijeme obrađivati strogo u skladu s njihovim načelima povjerljivosti i zaštite podataka.

2. Stranke osiguravaju da javno budu dostupni samo skupni podatci o ribolovnim aktivnostima u senegalskim ribolovnim zonama, u skladu s relevantnim odredbama ICCAT-a i drugih regionalnih tijela za upravljanje ribarstvom. Podatke koji se mogu smatrati povjerljivima nadležna tijela moraju upotrebljavati isključivo za potrebe provedbe Sporazuma i za upravljanje ribolovom, kontrolu i nadzor.

Članak 12. Privremena primjena

Ovaj Protokol te njegov Prilog i dodatci privremeno se primjenjuju od dana kada ga stranke potpišu.

Članak 13. Stupanje na snagu

Ovaj Protokol te njegov Prilog i dodatci stupaju na snagu na dan kada se stranke međusobno obavijeste o dovršetku postupaka potrebnih u tu svrhu.

PRILOG PROTOKOLU

UVJETI ZA OBAVLJANJE RIBOLOVNIH AKTIVNOSTI PLOVILA EUROPSKE UNIJE U SENEGALSKOJ RIBOLOVNOJ ZONI

Poglavlje I. – Opće odredbe

1. Određivanje nadležnog tijela

Za potrebe ovog Priloga i osim ako je drukčije navedeno, svako upućivanje na Europsku uniju (EU) ili Republiku Senegal (Senegal) kao na nadležno tijelo znači:

– za EU: Europska komisija, prema potrebi preko Delegacije EU-a u Senegalu,

– za Republiku Senegal: ministarstvo nadležno za pomorstvo i ribarstvo.

2. Za potrebe primjene odredaba iz ovog Priloga, izraz „odobrenje za ribolov” jednakovrijedan je izrazu „dozvola” kako je utvrđen u senegalskom zakonodavstvu.

3. Ribolovne zone

Ribolovne zone utvrđuju se kao dijelovi senegalskih voda u kojima Senegal ribarskim plovilima Unije odobrava obavljanje ribolovnih aktivnosti u skladu s člankom 5. stavkom 1. Sporazuma.

3.1. Geografske koordinate senegalskih ribolovnih zona i polazne crte navedene su u Dodatku 4. Prilogu ovom Protokolu.

3.2. Usto, zone zabrane ribolova u skladu s nacionalnim zakonodavstvom na snazi, poput nacionalnih parkova, zaštićenih morskih područja i mrijestilišta riba, te zone zabrane plovidbe navedene su u Dodatku 4. Prilogu ovom Sporazumu.

3.3. Senegal obavješćuje vlasnike plovila o razgraničenju između ribolovnih zona i zona zabrane u trenutku izdavanja odobrenja za ribolov.

3.4. O svakoj promjeni tih zona Senegal za informativne potrebe obavješćuje Europsku komisiju najmanje dva mjeseca prije njezine primjene.

4. Biološki oporavak

Ribarska plovila Unije kojima je u okviru ovog Protokola dopušteno obavljanje ribolovne aktivnosti poštuju biološki oporavak uspostavljen u skladu sa senegalskim zakonodavstvom.

5. Imenovanje zastupnika plovila

Svako ribarsko plovilo Unije koje želi obaviti iskrcaj ili prekrcaj u nekoj senegalskoj luci mora zastupati zastupnik s boravištem u Senegalu.

6. Mjesto dospijeća plaćanja vlasnika plovila

Prije stupanja na snagu Protokola Senegal dostavlja EU-u podatke o bankovnom računu u Državnoj riznici na koji će plovila EU-a morati uplaćivati financijske iznose u okviru Sporazuma. Povezane troškove tih bankovnih transfera snose vlasnici plovila.

7. Osobe za kontakt

Podatci za kontakt ministarstva nadležnog za pomorstvo i ribarstvo te Uprave za zaštitu i nadzor ribolova (Direction de la Protection et de la Surveillance des Pêches, DPSP) Senegala navedeni su u Dodatku 7.

Poglavlje II. – Odobrenja za ribolov

1.         Preduvjeti za dobivanje odobrenja za ribolov – plovila koja ispunjuju uvjete

Odobrenja za ribolov iz članka 4. Sporazuma izdaju se pod uvjetom da je plovilo upisano u registar plovila za ribolov Unije i da su ispunjene sve prethodne obveze povezane s vlasnikom, zapovjednikom ili samim plovilom, a koje proizlaze iz njihovih ribolovnih aktivnosti u Senegalu u skladu sa Sporazumom.

2.         Zahtjev za odobrenje za ribolov

1. Za svako plovilo koje želi obavljati ribolov u skladu sa Sporazumom nadležna tijela EU-a elektroničkim putem podnose zahtjev ministarstvu nadležnom za pomorstvo i ribarstvo, uz primjerak dostavljen Delegaciji EU-a u Senegalu, najmanje dvadeset (20) radnih dana prije zatraženog datuma početka razdoblja važenja. Izvornike zahtjeva nadležna tijela EU-a šalju izravno Upravi za morski ribolov (Direction des Pêches Maritimes, DPM) preko Delegacije EU-a.

2. Zahtjevi se podnose DPM-u u skladu s obrascem iz Dodatka 1.

3. Uz svaki zahtjev za odobrenje za ribolov moraju biti priloženi sljedeći dokumenti:

– dokaz o uplati predujma za razdoblje važenja odobrenja za ribolov,

– fotografija u boji koja prikazuje bočnu stranu plovila.

4. Za produženje odobrenja za ribolov u skladu s Protokolom na snazi za plovila čije se tehničke specifikacije nisu izmijenile uz zahtjev za produženje potrebno je priložiti samo dokaz o uplati pristojbe.

3.         Paušalna pristojba / predujam

1. Iznos pristojbe za pridnene vrste naveden je u tehničkoj specifikaciji u Dodatku 2. Odobrenja za ribolov izdaju se nakon plaćanja predujma navedenog u toj tehničkoj specifikaciji nadležnim državnim tijelima.

2. Pristojba za tunolovce plivaričare i plovila za ribolov s ribarskim štapovima u EUR po ulovljenoj toni u ribolovnim zonama Senegala iznosi:

55 EUR za prvu godinu primjene;

60 EUR za drugu i treću godinu primjene;

65 EUR za četvrtu godinu primjene;

70 EUR za petu godinu primjene.

Odobrenja za ribolov izdaju se nakon plaćanja sljedećih paušalnih pristojba nadležnim državnim tijelima:

–        za tunolovce plivaričare:

–           13 750 EUR po plovilu, što odgovara pristojbama za 250 tona godišnje za prvu godinu primjene Protokola,

–           15 000 EUR po plovilu, što odgovara pristojbama za 250 tona godišnje za drugu i treću godinu primjene Protokola,

–           16 250 EUR po plovilu, što odgovara pristojbama za 250 tona godišnje za četvrtu godinu primjene Protokola.

–           17 500 EUR po plovilu, što odgovara pristojbama za 250 tona godišnje za petu godinu primjene Protokola,

–       za plovila za ribolov s ribarskim štapovima:

–           8 250 EUR po plovilu, što odgovara pristojbama za 150 tona godišnje za prvu godinu primjene Protokola,

–           9 000 EUR po plovilu, što odgovara pristojbama za 150 tona godišnje za drugu i treću godinu primjene Protokola,

–           9 750 EUR po plovilu, što odgovara pristojbama za 150 tona godišnje za četvrtu godinu primjene Protokola.

–           10 500 EUR po plovilu, što odgovara pristojbama za 150 tona godišnje za petu godinu primjene Protokola.

3. Paušalna pristojba uključuje sva nacionalna i lokalna davanja, osim lučkih pristojbi i troškova za pružanje usluga.

4. Ako je razdoblje važenja odobrenja za ribolov kraće od jedne godine, posebno zbog biološkog oporavka, iznos paušalne pristojbe prilagođuje se razmjerno zatraženom razdoblju važenja.

4.         Izdavanje odobrenja za ribolov i privremeni popis plovila s odobrenjem za ribolov

1. U roku od pet dana od zaprimanja zahtjeva za odobrenje za ribolov u skladu s podstavcima 2.2. i 2.3. Senegal za svaku kategoriju plovila sastavlja privremeni popis plovila s odobrenjem za ribolov.

2. Popis se bez odgode dostavlja nacionalnom tijelu nadležnom za kontrolu ribolova i EU-u.

3. EU taj privremeni popis prosljeđuje vlasniku plovila ili njegovu zastupniku. Ako su uredi EU-a zatvoreni, Senegal može privremeni popis dostaviti izravno vlasniku plovila ili njegovu predstavniku, uz primjerak dostavljen EU-u.

4. Plovilima je ribolov dopušten od njihova upisa na privremeni popis. Na plovilima se u svakom trenutku mora nalaziti primjerak privremenog popisa sve dok im se ne izda odobrenje.

5. U roku od dvadeset (20) radnih dana od zaprimanja svih dokumenata iz podtočke 2.3. DPM vlasnicima plovila ili njihovim predstavnicima preko Delegacije EU-a u Senegalu izdaje odobrenja za ribolov za sva plovila.

6. Istovremeno, kako bi se čim prije omogućio ribolov u ribolovnoj zoni, preslika odobrenja za ribolov šalje se vlasnicima plovila elektroničkim putem. Ta se preslika može upotrijebiti najviše 60 dana od datuma izdavanja odobrenja za ribolov. U tom se razdoblju preslika smatra jednakovrijednom izvorniku.

7. Odobrenje za ribolov mora se u svakom trenutku nalaziti na plovilu, ne dovodeći u pitanje točke 4. i 6. ovog odjeljka.

5.         Prijenos odobrenja za ribolov

1. Odobrenje za ribolov izdaje se za određeno plovilo i nije prenosivo.

2. Međutim na zahtjev EU-a i u slučaju dokazanog djelovanja više sile, posebno gubitka ili dugotrajnog zastoja plovila zbog ozbiljnog tehničkog kvara, odobrenje za ribolov za određeno plovilo zamjenjuje se novim odobrenjem za ribolov izdanim za drugo plovilo jednake kategorije kao plovilo koje se zamjenjuje, bez plaćanja nove pristojbe.

3. U tom se slučaju pri izračunavanju količine ulova za određivanje eventualnog dodatnog plaćanja uzima u obzir zbroj ukupnih iznosa ulova obaju plovila.

4. Vlasnik prvog plovila ili njegov predstavnik vraća poništeno odobrenje za ribolov DPM-u preko Delegacije EU-a u Senegalu.

5. Novo odobrenje za ribolov stupa na snagu na dan vraćanja poništenog odobrenja za ribolov DPM-u. Delegacija EU-a obavješćuje se o prijenosu odobrenja za ribolov.

6.         Razdoblje važenja povlastice

1. Odobrenja za ribolov za tunolovce plivaričare i plovila za ribolov s ribarskim štapovima izdaju se na razdoblje od jedne godine. Odobrenja za ribolov za ribarske koćarice za dubokomorski pridneni ribolov izdaju se na razdoblje od tri mjeseca.

2. Odobrenja za ribolov mogu se produžiti.

3. Za potrebe određivanja početka razdoblja važenja odobrenja za ribolov podrazumijeva se sljedeće:

– razdoblje od jedne godine: za prvu godinu primjene Protokola, razdoblje od datuma njegova stupanja na snagu do 31. prosinca iste godine; nakon toga, svaka cijela kalendarska godina; za posljednju godinu primjene Protokola, razdoblje od 1. siječnja do datuma isteka važenja Protokola,

– razdoblje od tri mjeseca: na početku primjene Protokola, razdoblje od datuma njegova stupanja na snagu do datuma početka sljedećeg tromjesečja, s time da tromjesečja obvezno počinju 1. siječnja, 1. travnja, 1. srpnja i 1. listopada; nakon toga, svako cijelo tromjesečje; na kraju primjene Protokola, razdoblje od kraja posljednjeg cijelog tromjesečja do datuma isteka važenja Protokola.

7.         Pomoćna plovila

1. Na zahtjev EU-a Senegal dopušta plovilima Unije koja imaju odobrenje za ribolov da prime pomoć od pomoćnih plovila.

2. Ta pomoć ne uključuje ni punjenje spremnika gorivom ni prekrcaj ulova.

3. Pomoćna plovila moraju ploviti pod zastavom države članice EU-a i ne smiju biti opremljena za ribolov.

4. Pomoćna plovila podložna su istom postupku kojim se regulira prijenos zahtjeva za odobrenje za ribolov iz poglavlja II., u mjeri u kojoj je na njih primjenjiv.

5. Senegal utvrđuje popis dopuštenih pomoćnih plovila te ga bez odgode dostavlja nacionalnom tijelu zaduženom za kontrolu ribolova i EU-u.

Poglavlje III. – Tehničke mjere

Tehničke mjere primjenjive na koćarice za dubokomorski pridneni ribolov koje imaju odobrenje za ribolov, a u pogledu zone, ribolovnog alata i prilova, utvrđene su u tehničkoj specifikaciji u Dodatku 2.

Tunolovci poštuju sve preporuke i rezolucije koje je donio ICCAT.

Poglavlje IV. – Kontrola, praćenje i nadzor

Odjeljak 1.: Sustav izvješćivanja o ulovu

1.         Očevidnik o ribolovu

1. Zapovjednik plovila Unije koje obavlja ribolov u okviru Sporazuma vodi očevidnik o ribolovu u skladu s obrascima po kategoriji ribolova iz dodataka 3.a i 3.b ovom Prilogu.

2. Zapovjednik ispunjuje očevidnik o ribolovu za svaki dan koji je plovilo provelo u ribolovnoj zoni Senegala.

3. Zapovjednik svakog dana u očevidnik o ribolovu bilježi količinu svake ulovljene i na plovilu zadržane vrste, označene troslovnom oznakom FAO-a, izraženu u kilogramima žive mase ili prema potrebi broju jedinki. Za svaku glavnu vrstu zapovjednik uključuje i slučajeve u kojima nije ostvaren nikakav ulov.

4. Prema potrebi, zapovjednik svakog dana u očevidnik o ribolovu bilježi i količine bačene natrag u more za svaku vrstu, izražene u kilogramima žive mase ili prema potrebi broju jedinki.

5. Zapovjednik ispunjuje očevidnik o ribolovu čitljivo, tiskanim slovima, te ga potpisuje.

6. Zapovjednik plovila odgovoran je za točnost podataka zabilježenih u očevidniku o ribolovu.

2.         Izvješće o ulovu

1. Zapovjednik izvješćuje o ulovu plovila tako da Senegalu podnosi očevidnike o ribolovu za razdoblje svoje prisutnosti u ribolovnim zonama Senegala.

2. Do trenutka uvođenja elektroničkog sustava za prijenos podataka o ribolovu iz točke 4. ovog odjeljka očevidnici o ribolovu dostavljaju se u skladu sa sljedećim pravilima:

i. prilikom prolaska kroz senegalsku luku izvornik svakog očevidnika o ribolovu podnosi se lokalnom predstavniku Senegala, koji u pisanom obliku potvrđuje njegov primitak;

        ii. prilikom izlaska iz ribolovnih zona Senegala a da plovilo prethodno nije prošlo kroz senegalsku luku izvornik svakog očevidnika o ribolovu šalje se

(a) u skeniranom obliku elektroničkom poštom na adresu koju dostavi Senegal. Senegal bez odgode potvrđuje primitak odgovorom elektroničkom poštom;

ili, iznimno:

(b) telefaksom na broj koji dostavi Senegal; ili

(c) u roku od 14 dana nakon dolaska u luku, a u svakom slučaju u roku od 45 dana od izlaska iz zone Senegala, poštanskom dostavom Senegalu.

3. Zapovjednik plovila šalje primjerak svih očevidnika o ribolovu EU-u. Za tunolovce, zapovjednik plovila šalje i primjerak svih očevidnika o ribolovu jednom od sljedećih znanstvenih instituta:

i.       IRD (Institut de recherche pour le développement);

ii.      IEO (Instituto Español de Oceanografía); ili

iii.     INIAP (Instituto Nacional de Investigaçao Agrária y das Pescas); te

v.      CRODT (Centre de Recherche Océanographique de Dakar Thiaroye).

4. U slučaju povratka plovila u ribolovnu zonu Senegala tijekom razdoblja važenja odobrenja za ribolov, potrebno je dostaviti novo izvješće o ulovu.

5. U slučaju nepoštovanja odredaba o izvješćivanju o ulovu, Senegal može predmetnom plovilu privremeno ukinuti odobrenje za ribolov sve dok se ne dostavi izvješće o ulovu koje nedostaje te može kazniti vlasnika plovila u skladu s odgovarajućim odredbama nacionalnog zakonodavstva na snazi. U slučaju ponovnog kršenja, Senegal može odbiti produžiti odobrenje za ribolov.

6. S tim u vezi, Senegal bez odgode obavješćuje EU o svakoj primijenjenoj sankciji.

3.         Tromjesečno izvješće o ulovu za koćarice

Do trenutka uvođenja elektroničkog sustava za prijenos podataka o ribolovu iz točke 4. ovog odjeljka Europska komisija prije kraja trećeg mjeseca svakog tromjesečja obavješćuje Upravu za morski ribolov (Direction des Pêches Maritimes) o količinama koje su koćarice ulovile u prethodnom tromjesečju u skladu s obrascem iz Dodatka 3.c ovom Prilogu.

4.         Prelazak na elektronički sustav za prijenos podataka o ribolovu (ERS)

Stranke se sporazumijevaju da će osigurati prelazak na elektronički sustav za izvješćivanje o podatcima o ribolovu na temelju tehničkih obilježja utvrđenih u Dodatku 6. Stranke se sporazumijevaju da će utvrditi zajednička pravila kako bi se taj prelazak dogodio što je prije moguće. Senegal obavješćuje EU kada su uvjeti za prelazak ispunjeni. Od dana dostave te informacije dogovoren je rok od dva mjeseca u kojem sustav mora postati potpuno operativan.

5.         Obračun pristojba za tunolovce

1. Godišnje izvješće

1.1. Godišnje izvješće o ulovu koje se temelji na očevidnicima o ribolovu i podatcima koje je dostavio zapovjednik plovila šalje se na potvrdu prethodno navedenim znanstvenim institutima.

1.2. Nakon potvrde ta se izvješća šalju na provjeru DPM-u, DPSP-u i CRODT-u.

1.3. Senegal brzo obavješćuje EU o rezultatu te provjere.

1.4. EU se obraća znanstvenim institutima EU-a u slučaju da su potrebna objašnjenja te ih dostavlja Senegalu. Te se obavijesti šalju elektroničkim putem.

1.5. Prema potrebi sastaje se zajednička znanstvena radna skupina.

1.6. Prema potrebi pokreću se i druge rasprave o postupku provjere te se održavaju sastanci koji uključuju sve znanstvene institute.

2. Konačni obračun

2.1. EU za svakog tunolovca, na temelju njegovih izvješća o ulovu koje su potvrdili prethodno navedeni znanstveni instituti i centri, utvrđuje konačni obračun pristojba koje plovilo duguje za ribolovnu godinu prethodne kalendarske godine.

2.2. EU taj konačni obračun dostavlja Senegalu i vlasniku plovila prije 15. srpnja godine nakon one u kojoj su ostvareni ulovi.

2.3. Ako je konačni obračun veći od paušalne pristojbe predviđene za dobivanje odobrenja za ribolov, vlasnik plovila plaća razliku Senegalu do 30. kolovoza tekuće godine. Ako je iznos konačnog obračuna manji od predviđene paušalne pristojbe, vlasnik plovila ne može potraživati preostali iznos.

Odjeljak 2.: Ulasci u senegalske vode ili izlasci iz njih

1.           Ribarska plovila Unije koja u okviru ovog Protokola djeluju u senegalskim vodama obavješćuju senegalska nadležna tijela najkasnije šest (6) sati unaprijed o svojoj namjeri ulaska u senegalske vode ili izlaska iz njih.

2.           Pri dostavi obavijesti o ulasku u senegalske vode ili izlasku iz njih obavješćuju i o svom položaju te ulovu koji je već ulovljen i zadržan na plovilu, označenom troslovnom oznakom FAO-a, izraženom u kilogramima žive mase ili prema potrebi broju jedinki, ne dovodeći u pitanje odredbe iz odjeljka 2. Dodatka 6. Te se obavijesti moraju dostaviti elektroničkom poštom ili telefaksom na adrese navedene u Dodatku 7.

3.           Plovilo koje je zatečeno u ribolovu a da to nije prethodno najavilo nadležnom tijelu Senegala smatra se plovilom bez odobrenja za ribolov te podliježe sankcijama predviđenima nacionalnim zakonodavstvom.

4.           Adresa e-pošte, brojevi telefaksa i telefona te podatci za radijsku komunikaciju nadležnih tijela Senegala prilažu se uz odobrenje za ribolov.

Odjeljak 3.: Prekrcaj i iskrcaj

1. Plovila za ribolov s ribarskim štapovima ulov ostvaren u ribolovnim zonama Senegala iskrcavaju u dakarskoj luci i mogu ga prodati lokalnim poduzećima po međunarodnoj tržišnoj cijeni utvrđenoj na temelju pregovora između gospodarskih subjekata.

2. Sva ribarska plovila Unije koja u okviru ovog Protokola djeluju u senegalskim vodama i u tim vodama obavljaju prekrcaj to čine u dakarskoj luci uz ovlaštenje senegalskog nadležnog tijela.

3. Vlasnici plovila koja obavljaju iskrcaj ili prekrcaj ili njihovi predstavnici nadležnim tijelima Senegala najmanje 72 sata unaprijed dostavljaju sljedeće podatke:

3.1. imena ribarskih plovila koja sudjeluju u prekrcaju ili iskrcaju,

3.2. imena teretnih plovila ili iskrcajne luke,

3.3. tonažu po vrstama ulova koji se prekrcava ili iskrcava,

3.4. datum prekrcaja ili iskrcaja,

3.5. odredište prekrcanog ili iskrcanog ulova.

4. Prekrcaj ili iskrcaj smatra se izlazom iz senegalskih voda. Plovila su dužna nadležnim tijelima Senegala dostaviti izvješća o ulovu i navesti namjeravaju li nastaviti s ribolovom ili napustiti senegalske vode.

5. Svaki prekrcaj ili iskrcaj ulova koji nije predviđen prethodno navedenim točkama zabranjen je u senegalskim vodama. Sve osobe koje prekrše ovu odredbu podliježu sankcijama predviđenima zakonodavstvom Senegala na snazi.

Odjeljak 4.: Sustav za satelitsko praćenje (VMS)

1.         Obavijesti o položaju plovila – sustav VMS

1. Plovila EU-a koja imaju odobrenje za ribolov opremljena su satelitskim sustavom za praćenje plovila (Vessel Monitoring System – VMS) kojim se osigurava automatska i neprekidna dostava obavijesti o njihovu položaju, svaka dva sata, centru za praćenje ribolova (Fisheries Monitoring Center – FMC) države zastave.

2. Sve obavijesti o položaju

i.       sadržavaju

(a) identifikacijske podatke plovila;

(b) zadnji geografski položaj plovila (geografska dužina, geografska širina), s dopuštenom pogreškom manjom od 500 metara i intervalom pouzdanosti od 99 %;

(c) datum i vrijeme kada je položaj zabilježen;

(d) brzinu i smjer plovila;

ii.      oblikovane su u skladu s formatom iz Dodatka 5. ovom Prilogu.

3. Prvi zabilježeni položaj nakon ulaska u senegalsku zonu identificira se kodom „ENT”. Svi sljedeći položaji identificiraju se kodom „POS”, s izuzećem prvog zabilježenog položaja nakon izlaska iz senegalske zone koji se identificira kodom „EXI”.

4. FMC države zastave osigurava automatsku obradu, a prema potrebi i elektronički prijenos obavijesti o položaju. Obavijesti o položaju bilježe se na siguran način i čuvaju tri godine.

2.         Slanje obavijesti o položaju plovila u slučaju kvara na sustavu VMS

1. Zapovjednik u svakom trenutku dužan je osigurati da sustav VMS njegova plovila bude potpuno operativan te da se obavijesti o položaju na ispravan način prenose FMC-u države zastave.

2. U slučaju kvara sustav VMS plovila popravlja se ili zamjenjuje u roku od jednog mjeseca. Nakon isteka tog razdoblja plovilu više nije dopušteno obavljanje ribolova u ribolovnim zonama Senegala.

3. Plovila s neispravnim sustavom VMS koja obavljaju ribolov u ribolovnim zonama Senegala FMC-u države zastave šalju obavijesti o svojem položaju elektroničkom poštom, radijem ili telefaksom svaka četiri sata uz pružanje svih obveznih informacija u skladu s podstavkom 2.1. točkom i. ovog odjeljka.

3.         Sigurno slanje obavijesti o položaju Senegalu

1. FMC države zastave automatski šalje obavijesti o položaju predmetnih plovila FMC-u Senegala. FMC države zastave i FMC Senegala razmjenjuju adrese elektroničke pošte i uzajamno se bez odgode obavješćuju o svim promjenama tih adresa.

2. Slanje obavijesti o položaju između FMC-a države zastave i FMC-a Senegala obavlja se elektroničkim putem korištenjem sigurnog komunikacijskog sustava.

3. FMC Senegala bez odgode obavješćuje FMC države zastave i EU o svakom prekidu primanja uzastopnih obavijesti o položaju od plovila koje ima odobrenje za ribolov, a nije najavilo svoj izlazak iz senegalskih ribolovnih zona.

4.         Neispravnost komunikacijskog sustava

1. Senegal osigurava da njegova elektronička oprema bude kompatibilna s opremom FMC-a države zastave i bez odgode obavješćuje EU o svim neispravnostima u pogledu slanja i primitka obavijesti o položaju kako bi se što prije pronašlo tehničko rješenje problema.

2. Eventualne sporove u tom pogledu rješava Zajednički odbor.

3. Zapovjednik se smatra odgovornim za svako dokazano upletanje u rad sustava VMS plovila radi ometanja njegova djelovanja ili lažiranja obavijesti o položaju. Svako kršenje podložno je sankcijama predviđenima zakonodavstvom Senegala na snazi.

5.         Izmjena učestalosti obavijesti o položaju

1. Na temelju dokumentacije kojom se nastoji dokazati kršenje, Senegal može FMC-u države zastave, uz dostavu primjerka EU-u, poslati zahtjev za smanjenje vremenskog intervala slanja obavijesti o položaju plovila na jedan sat tijekom dogovorenog razdoblja istrage.

2. Dokaznu dokumentaciju Senegal dostavlja FMC-u države zastave i EU-u.

3. FMC države zastave bez odgode Senegalu šalje obavijesti o položaju novom učestalošću.

4. Na kraju određenog razdoblja istrage Senegal obavješćuje FMC države zastave i EU o eventualnim dodatnim mjerama.

6.         Valjanost obavijesti VMS u slučaju spora

U slučaju spora između stranaka vjerodostojni su isključivo podatci o položaju dostavljeni sustavom VMS.

Odjeljak 5.: Promatrači

1. Promatranje ribolovnih aktivnosti

1.1. Ribolovne aktivnosti plovila koja imaju odobrenja za ribolov podliježu promatranju u okviru Sporazuma.

1.2. Za tunolovce promatranje mora biti u skladu s odredbama predviđenima u preporukama koje je donio ICCAT (Međunarodna komisija za očuvanje atlantske tune).

2. Plovila i imenovani promatrači

2.1. U trenutku izdavanja odobrenja za ribolov Senegal obavješćuje EU i vlasnika plovila ili njegova zastupnika o plovilima na koja se mora ukrcati promatrač te o vremenu koje će promatrač provesti na svakom plovilu.

2.2. Senegal EU-u i vlasniku plovila na koje se mora ukrcati promatrač ili njegovu zastupniku dostavlja ime imenovanog promatrača najkasnije 15 dana prije datuma predviđenog za njegov ukrcaj. Senegal bez odgode obavješćuje EU i vlasnika plovila ili njegova zastupnika o svim promjenama plovila i imenovanih promatrača.

2.3. Senegal će nastojati da ne imenuje promatrače za plovila koja već imaju promatrača na plovilu ili koja već imaju službenu obvezu omogućiti ukrcaj promatrača tijekom te ribolovne godine u okviru aktivnosti u ribolovnim zonama koje nisu senegalske.

2.4. Promatrači na koćaricama za dubokomorski pridneni ribolov ne smiju ostati na plovilu duže od dva mjeseca. Promatrači ostaju na plovilu samo onoliko dugo koliko im je potrebno da obave svoje dužnosti.

3. Paušalni financijski doprinos

3.1. U trenutku uplate godišnje pristojbe vlasnici tunolovaca plivaričara s hladnjačom i plovila za ribolov s ribarskim štapovima za svako plovilo DPSP-u uplaćuju paušalni iznos od 400 EUR za ispravno odvijanje programa promatrača.

3.2. U trenutku uplate tromjesečne pristojbe vlasnici koćarica za svako plovilo DPSP-u uplaćuju i paušalni iznos od 100 EUR za ispravno odvijanje programa promatrača.

4. Plaća promatrača

Plaću i doprinose za socijalno osiguranje promatrača pokriva Senegal.

5. Uvjeti ukrcaja

5.1. Uvjete za ukrcaj promatrača, a posebno razdoblje njegova boravka na plovilu, sporazumno utvrđuju vlasnik plovila ili njegov zastupnik i Senegal.

5.2. Prema promatraču se na plovilu odnosi kao prema časniku. Ipak kod smještaja promatrača na plovilu uzima se u obzir tehnička struktura plovila.

5.3. Troškove smještaja i hrane na plovilu snosi vlasnik plovila.

5.4. Zapovjednik poduzima sve što je u njegovoj nadležnosti da osigura fizičku sigurnost i opću dobrobit promatrača.

5.5. Promatraču se pružaju sve potrebne pogodnosti za obavljanje njegovih dužnosti. Ima pristup sredstvima komunikacije i dokumentima povezanima s ribolovnim aktivnostima plovila, a posebno očevidnicima o ribolovu i navigacijskom dnevniku te onim dijelovima plovila koji su izravno povezani s njegovim dužnostima.

6. Obveza promatrača

6.1. Za cijelog boravka na plovilu promatrač:

6.2. poduzima sve potrebne mjere kako ne bi prekidao ili ometao ribolovne aktivnosti;

6.3. pažljivo postupa sa stvarima i opremom na plovilu;

6.4. poštuje povjerljivost svih dokumenata koji pripadaju plovilu.

7. Ukrcaj i iskrcaj promatrača

7.1. Promatrač stupa na dužnost u luci koju odredi vlasnik plovila.

7.2. Vlasnik plovila ili njegov predstavnik 10 dana prije ukrcaja obavješćuje Senegal o datumu, vremenu i luci ukrcaja promatrača. Ako se promatrač ukrcava u stranoj zemlji, njegove troškove putovanja do luke ukrcaja snosi vlasnik plovila.

7.3. Ako promatrač ne dođe na ukrcaj u roku od 12 sati od dogovorenog datuma i vremena, vlasnik plovila automatski se oslobađa od obveze ukrcavanja promatrača na plovilo. Plovilo je tada slobodno napustiti luku i započeti s ribolovnim aktivnostima.

7.4. Kada se promatrač ne iskrca s plovila u jednoj od senegalskih luka, vlasnik plovila o svom trošku osigurava povratak promatrača u Senegal što prije.

8. Obveze promatrača

Promatrač obavlja sljedeće dužnosti:

8.1. promatra ribolovne aktivnosti plovila;

8.2. provjerava položaj plovila tijekom ribolovnih aktivnosti;

8.3. obavlja biološko uzorkovanje u okviru znanstvenih programa;

8.4. bilježi upotrijebljene ribolovne alate;

8.5. provjerava podatke o ulovu u ribolovnim zonama Senegala koji su zabilježeni u očevidniku;

8.6. provjerava postotke prilova i procjenjuje količinu odbačenog ulova;

8.7. dostavlja obavijesti o opažanjima radijem, faksom ili elektroničkom poštom barem jednom tjedno dok plovilo obavlja ribolov u ribolovnim zonama Senegala, uključujući podatke o količini glavnog ulova i prilova na plovilu.

9. Izvješće promatrača

9.1. Prije napuštanja plovila promatrač zapovjedniku plovila uručuje izvješće o svojim opažanjima. Zapovjednik plovila ima pravo unijeti primjedbe u izvješće promatrača. Izvješće potpisuju promatrač i zapovjednik. Zapovjednik dobiva primjerak izvješća promatrača.

9.2. Promatrač podnosi izvješće Senegalu koji jedan primjerak izvješća prosljeđuje EU-u u roku od osam dana nakon iskrcaja promatrača.

Odjeljak 6.: Inspekcijski pregled na moru i u luci

1. Inspekcijski pregled na moru

1.1. U senegalskim ribolovnim zonama inspekcijski pregled na moru ribarskih plovila Unije koja imaju odobrenje za ribolov provodit će plovila i inspektori Senegala koji se mogu jasno identificirati kao osobe zadužene za kontrolu ribolova.

1.2. Prije ukrcavanja na plovilo senegalski inspektori obavješćuju plovilo EU-a o svojoj odluci obavljanja inspekcijskog pregleda. Inspekcijski pregled provode najviše dva inspektora, koji prije provođenja inspekcijskog pregleda moraju dokazati svoj identitet i stručni položaj inspektora.

1.3. Senegalski inspektori zadržat će se na ribarskom plovilu Unije samo onoliko vremena koliko im je potrebno za obavljanje dužnosti povezanih s inspekcijskim pregledom. Inspekcijski pregled obavljaju na način da što manje utječu na plovilo, njegovu ribolovnu aktivnosti i teret.

1.4. Senegal može dopustiti EU-u da sudjeluje u inspekcijskom pregledu na moru kao promatrač.

1.5. Zapovjednik ribarskog plovila Unije omogućuje senegalskim inspektorima ukrcaj na plovilo i obavljanje njihova posla.

1.6. Nakon završetka svakog inspekcijskog pregleda senegalski inspektori sastavljaju izvješće o inspekcijskom pregledu. Zapovjednik ribarskog plovila Unije ima pravo unijeti primjedbe u izvješće o inspekcijskom pregledu. Izvješće o inspekcijskom pregledu potpisuje inspektor koji ga je sastavio i zapovjednik ribarskog plovila Unije.

1.7. Prije napuštanja plovila senegalski inspektori daju primjerak izvješća o inspekcijskom pregledu zapovjedniku ribarskog plovila Unije. Senegal jedan primjerak izvješća o inspekcijskom pregledu dostavlja EU-u u roku od 8 dana nakon inspekcijskog pregleda.

2. Inspekcijski pregled u luci

2.1. Inspekcijski pregled u luci ribarskih plovila Unije koja u vodama senegalske luke obavljaju prekrcaj ili iskrcaj ulova ostvarenog u zoni Senegala provode ovlašteni inspektori.

2.2. Inspekcijski pregled provode najviše dva inspektora, koji prije provođenja inspekcijskog pregleda moraju dokazati svoj identitet i stručni položaj inspektora. Senegalski inspektori zadržat će se na ribarskom plovilu Unije samo onoliko dugo koliko im je potrebno da obave poslove povezane s inspekcijskim pregledom koji obavljaju tako da što manje utječu na plovilo, iskrcaj ili prekrcaj te teret.

2.3. Senegal može dopustiti EU-u da sudjeluje u inspekcijskom pregledu u luci kao promatrač.

2.4. Zapovjednik ribarskog plovila EU-a omogućuje senegalskim inspektorima obavljanje njihova posla.

2.5. Nakon završetka svakog inspekcijskog pregleda senegalski inspektori sastavljaju izvješće o inspekcijskom pregledu. Zapovjednik ribarskog plovila Unije ima pravo unijeti primjedbe u izvješće o inspekcijskom pregledu. Izvješće o inspekcijskom pregledu potpisuje inspektor koji ga je sastavio i zapovjednik ribarskog plovila Unije.

2.6. Nakon završetka inspekcijskog pregleda senegalski inspektor daje zapovjedniku ribarskog plovila Unije primjerak izvješća o inspekcijskom pregledu. Senegal jedan primjerak izvješća o inspekcijskom pregledu dostavlja EU-u u roku od 8 dana nakon inspekcijskog pregleda.

Odjeljak 7.: Kršenje

1. Postupanje u slučaju kršenja

1.1. Svako kršenje koje počini ribarsko plovilo Unije koje ima odobrenje za ribolov u skladu s ovim Prilogom navodi se u izvješću o inspekcijskom pregledu. To se izvješće šalje EU-u i državi zastave u najkraćem roku.

1.2. Zapovjednikovo potpisivanje izvješća o inspekcijskom pregledu ne dovodi u pitanje pravo vlasnika plovila na obranu u pogledu kršenja.

2. Zadržavanje plovila – informativni sastanak

2.1. Ako je navedeno kršenje predviđeno zakonodavstvom Senegala na snazi, svako ribarsko plovilo Unije koje je počinilo to kršenje može biti primorano prekinuti svoje ribolovne aktivnosti i, ako se plovilo nalazi na moru, vratiti se u dakarsku luku.

2.2. Senegal obavješćuje EU u roku od 24 sata o svakom zaustavljanju ribarskog plovila Unije koje ima odobrenje za ribolov. Uz tu obavijest prilaže i dokumentirani dokaz o kršenju.

2.3. Prije nego što poduzme bilo kakvu mjeru protiv plovila, zapovjednika, posade ili tereta, s izuzećem mjera radi zaštite dokaza, Senegal na zahtjev EU-a u roku od jednog radnog dana od obavijesti o zadržavanju plovila organizira informativni sastanak kako bi se razjasnile činjenice koje su dovele do zadržavanja plovila te obrazložile eventualne daljnje mjere. Informativnom sastanku može prisustvovati predstavnik države zastave.

3. Sankcije za kršenje – postupak nagodbe

3.1. Sankcije za kršenje određuje Senegal u skladu s nacionalnim zakonodavstvom na snazi.

3.2. Ako postupanja povezana s kršenjem uključuju pravni postupak, prije njegova pokretanja i pod uvjetom da kršenje ne uključuje kazneno djelo, između Senegala i EU-a provodi se nagodbeni postupak kako bi se odredili uvjeti i težina sankcije. Nagodbeni postupak mora završiti najkasnije tri dana od obavijesti o zadržavanju plovila.

3.3. U nagodbenom sastanku mogu sudjelovati predstavnici države zastave i EU-a.

4. Pravni postupak – bankovno jamstvo

4.1. Ako se nagodbenim postupkom ne postigne nagodba i ako je slučaj kršenja izveden pred nadležni sud, vlasnik plovila koje je izvršilo kršenje polaže bankovno jamstvo u banci koju je odredio Senegal, u iznosu koji je odredio Senegal, a koje pokriva troškove povezane sa zadržavanjem plovila, procijenjenom novčanom kaznom i eventualnom odštetom. Bankovno jamstvo ne može se vratiti sve do zaključenja pravnog postupka.

4.2. Bankovno jamstvo bez odgode se razrješuje i vraća vlasniku plovila nakon donošenja presude:

– (a) u cijelosti ako nije izrečena sankcija;

– (b) u iznosu preostalog iznosa ako je sankcija novčana kazna koja je niža od iznosa bankovnog jamstva.

4.3. Senegal obavješćuje EU o ishodu pravnog postupka u roku od osam dana od donošenja presude.

5. Puštanje plovila i posade

Plovilu i njegovoj posadi dopušta se napuštanje luke nakon podmirenja sankcije koja proizlazi iz postupka nagodbe ili nakon polaganja bankovnog jamstva.

Odjeljak 8.: Participativni nadzor u suzbijanju nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova

1. Cilj

Kako bi se pojačao nadzor nad ribolovnim aktivnostima na otvorenom moru i suzbio nezakonit, neprijavljen i nereguliran ribolov, ribarska plovila Unije obavješćuju o prisutnosti svakog ribarskog plovila u senegalskim ribolovnim zonama koji nije na popisu stranih plovila s odobrenjem za ribolov u Senegalu.

2. Postupak

2.1. Kada zapovjednik ribarskog plovila Unije uoči ribarsko plovilo koje obavlja aktivnosti koje bi mogle biti nezakonite, neprijavljene i neregulirane ribolovne aktivnosti, on prikuplja što je moguće više podataka o uočenome.

2.1. Izvješća o uočavanju tih aktivnosti bez odgode se šalju istodobno senegalskim tijelima i nadležnom tijelu države zastave plovila koje je te aktivnosti uočilo, koje ih šalje Europskoj komisiji ili organizaciji koju ona odredi.

2.2. Europska komisija te informacije prenosi Senegalu.

3. Reciprocitet

Senegal u najkraćem roku Europskoj uniji šalje sva izvješća koja posjeduje o uočavanju plovila za ribolov koja obavljaju aktivnosti nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova u ribolovnim zonama Senegala.

Poglavlje V. - Ukrcaj pomoraca

1.           Vlasnici ribarskih plovila Unije koja obavljaju ribolov u okviru ovog Protokola zapošljavaju državljane zemalja AKP-a u skladu sa sljedećim uvjetima i ograničenjima:

–       za flotu tunolovaca plivaričara najmanje 20 % pomoraca koji su ukrcani tijekom ribolovne godine tune u senegalskoj ribolovnoj zoni treba biti senegalskog podrijetla ili eventualno iz zemlje AKP-a,

–       za flotu plovila za ribolov s ribarskim štapovima najmanje 20 % pomoraca koji su ukrcani tijekom ribolovne godine u senegalskoj ribolovnoj zoni treba biti senegalskog podrijetla ili eventualno iz zemlje AKP-a,

–       za flotu koćarica za dubokomorski pridneni ribolov najmanje 20 % pomoraca koji su ukrcani tijekom ribolovne godine u senegalskoj ribolovnoj zoni treba biti senegalskog podrijetla ili eventualno iz zemlje AKP-a.

2.           Vlasnici plovila nastoje ukrcati pomorce podrijetlom iz Senegala.

3.           Na pomorce koji se ukrcavaju na plovila Unije u cijelosti se primjenjuje Deklaracija Međunarodne organizacije rada o temeljnim načelima i pravima rada. To se posebno odnosi na slobodu udruživanja i stvarno priznanje prava na kolektivno pregovaranje radnika te na ukidanje diskriminacije pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja.

4.           Ugovori o radu pomoraca Senegala i zemalja AKP-a, čiji se primjerak dostavlja Nacionalnoj agenciji za pomorstvo i potpisnicima ugovora, sastavljaju se između najmanje jednog predstavnika vlasnika plovila i pomoraca i/ili njihovih sindikata ili predstavnika. Ti ugovori pomorcima jamče odgovarajuću socijalnu sigurnost koja im pripada u skladu s važećim zakonodavstvom, uključujući životno osiguranje i osiguranje u slučaju bolesti i nezgode.

5.           Pomorcima iz zemalja AKP-a plaće isplaćuju vlasnici plovila. Plaće sporazumno utvrđuju vlasnik plovila ili njegov predstavnik i pomorci i/ili njihovi sindikati ili predstavnici. Međutim uvjeti plaćanja pomoraca ne smiju biti lošiji od onih koji se primjenjuju na posade iz njihovih zemalja i ni u kojem slučaju ne smiju biti ispod standarda MOR-a.

6.           Svi pomorci zaposleni na ribarskim plovilima Unije moraju se javiti zapovjedniku plovila koje im je određeno dan prije predviđenog datuma ukrcaja. Ako se pomorac ne pojavi na dogovoreni datum u dogovoreno vrijeme ukrcaja, vlasnik plovila automatski se oslobađa obveze ukrcavanja pomorca.

Dodatci

1. Zahtjev za odobrenje za ribolov

2. Tehnička specifikacija

3. Obrasci očevidnika o ribolovu i obrazac izvješća o ulovu

4. Geografske koordinate ribolovnih zona

5. Slanje obavijesti VMS Senegalu – format podataka VMS – izvješće o položaju

6. Smjernice za uvođenje elektroničkog sustava za prijenos podataka o ribolovnim aktivnostima (sustav ERS)

7. Podatci za kontakt Senegala

Dodatak 1.

SPORAZUM O RIBARSTVU SENEGAL – EUROPSKA UNIJA

ZAHTJEV ZA ODOBRENJE ZA RIBOLOV

I. PODNOSITELJ ZAHTJEVA

1.     Ime vlasnika plovila: ...................................................Državljanstvo:........................................................................

2.     Adresa vlasnika plovila: ........................................................................................................................

3.     Ime udruge ili predstavnika vlasnika plovila: .....................................................................

3.     Adresa udruge ili predstavnika vlasnika plovila: ................................................................

4.     Telefon:...................................................     Telefaks: ................................... E-pošta: ……………

5.     Ime zapovjednika: ......................................... Državljanstvo: ................. E-pošta: …………………………

II. PODATCI O PLOVILU

1.     Ime plovila: ...............................................................................................................................................

2.     Država zastave: .......................................................................................................................

3.     Vanjski registracijski broj: …………....................................................................................

4.     Matična luka: …………………. MMSI: ………….……IMO broj:…….…….…

5.     Datum stjecanja sadašnje zastave: ........../........./.............. Prijašnja zastava (prema potrebi): ………...

6.     Datum i mjesto izgradnje: ....../......./.......... u…………........ Pozivni znak: ...............................

7.     Pozivna frekvencija: ………….............. Broj satelitskog telefona: ……………..…………...……

8.     Građevni materijal trupa broda:    Čelik ¨  Drvo ¨  Poliester ¨          Ostalo ¨ …………………………….

III. – TEHNIČKA SVOJSTVA PLOVILA I OPREMA

1.     Dužina preko svega : ..................................................  Širina: ....................................... Gaz:….

2.     Bruto tonaža (BT): ..................................     Neto tonaža: ……………….……………

3.     Snaga porivnog stroja u KW: ....................... Marka: .................................  Vrsta: ….....................

4.     Vrsta plovila: ¨ Tunolovac plivaričar ¨ Plovila za ribolov s ribarskim štapovima ¨ Koćarica za dubokomorski pridneni ribolov

5.     Ribolovni alati: ......................................

6.     Ribolovne zone: ………………………………………           

7.     Ciljane vrste: ……………………………….

8.     Luka određena za iskrcaj: ………………………………….………………………

9.     Ukupni broj članova posade na plovilu: ....................................................................................................................

10.   Način zadržavanja ulova na plovilu:     Svježe ¨       Hlađenje ¨          Mješovito ¨         Zamrzavanje ¨

11.   Kapacitet zamrzavanja u 24 sata (u tonama): ................. Zapremina potpalublja: ...............        Broj: .....

12.        Plutača VMS:

            Proizvođač: …………………… Model: ………………….  Serijski broj: …………………

            Verzija računalnog programa: ...........................................................  Satelitski operater: ………………..

Ja, dolje potpisani, potvrđujem da su podatci iz ovog zahtjeva točni i dani u dobroj vjeri.

           

Sastavljeno u .......................................................... (datum) ......................

Potpis podnositelja zahtjeva ...................................................................

Dodatak 2.

Tehnička specifikacija za dubokomorske pridnene vrste

(1) Ciljane vrste:

Ciljane su vrste senegalski oslić i benguelski oslić (Merluccius senegalensis i Merluccius polli) (2) Ribolovna zona:

Dopuštena ribolovna zona određena je sljedećim elementima[1]: (a) zapadno od 016° 53' 42" zapadne geografske dužine između senegalsko-mauretanske granice i 15° 40' 00" sjeverne geografske širine, (b) više od 15 nautičkih milja od referentne crte između 15° 40' 00" sjeverne geografske širine i 15° 15' 00" sjeverne geografske širine, (c) više od 12 nautičkih milja od referentne crte, od 15° 15' 00" sjeverne geografske širine do 15° 00' 00" sjeverne geografske širine, (d) više od 8 nautičkih milja od polaznih crta 15° 00' 00" sjeverne geografske širine do 14° 32' 30" sjeverne geografske širine, (e) zapadno od 017° 30' 00" zapadne geografske dužine, na području između 14° 32' 30" sjeverne geografske širine i 14° 04' 00" sjeverne geografske širine, (f) zapadno od 017° 22' 00" zapadne geografske dužine, na području između 14° 04' 00" sjeverne geografske širine i sjeverne senegalsko-gambijske granice, (g) zapadno od 017° 35' 00" zapadne geografske dužine, na području između sjeverne senegalsko-gambijske granice i 12° 33' 00" sjeverne geografske širine, (h) južno od azimuta 137° počevši od točke P9 (12° 33' 00'' sjeverne geografske širine; 017° 35' 00'' zapadne geografske dužine) do presijecanja azimuta 220° počevši od Rta Roxo kako bi se uzeo u obzir Sporazum o upravljanju i suradnji između Senegala i Gvineje Bisau.

(3) Dopušteni ribolovni alati:

Klasična pridnena povlačna mreža koće ili mreža za osliće najmanje veličine oka mrežnog tega od 70 mm. Zabranjena je uporaba svih sredstava i uređaja kojima bi se mrežno oko moglo zatvoriti ili čiji bi učinak mogao smanjiti njegovo selektivno djelovanje. Međutim, kako bi se izbjeglo njihovo trošenje ili trganje, iznimno je dopušteno postavljanje zaštitnih pregača od mreže ili drugih materijala na prednji dio sake pridnenih povlačnih mreža koća. Te se pregače postavljaju jedino na prednje i bočne rubove sake mreže. Za stražnju stranu dopušteno je upotrebljavati zaštitna sredstva pod uvjetom da se sastoje od samo jednog dijela mreže od istog materijala kao i saka, a čija veličina rastegnutog oka mrežnog tega iznosi najmanje 300 mm. Zabranjena je uporaba jednostavnog ili pletenog dvojnog konopca za izradu saka mreža.

(4) Prilov[2]:

7 % glavonožaca, 7 % rakova i 15 % ostalih dubokomorskih pridnenih riba. Prethodno utvrđeni postotci prilova izračunavaju se na kraju svake plovidbe na temelju ukupne težine ulova u skladu sa senegalskim propisima. Zabranjeno je zadržavanje na plovilu, prekrcaj, iskrcaj, skladištenje i prodaja svih ili nekoliko vrsta prečnousti koje su predmet zaštitnih mjera u okviru plana djelovanja Europske unije za očuvanje morskih pasa i gospodarenje njima te u okviru regionalnih organizacija za upravljanje ribarstvom i nadležnih regionalnih organizacija za ribolov – posebno trupana oblokrilca (Carcharhinus longimanus), svilenkastog morskog psa (Carcharhinus falciformis), velike bijele psine (Carcharodon carcharias), goleme psine (Cetorhinus maximus), atlantske psine (Lamna nasus), velikooke lisice (Alopias superciliosus), sklata sivca (Squatina squatina), divovske mante (Manta birostris) i vrsta iz porodice mlatovki (Sphyrnidae). Ako se vrste prečnousti zabranjene za zadržavanje na plovilu slučajno ulove, ne smiju biti ozlijeđene. Ulovljeni primjerci odmah se puštaju u more.

(5) Najveći dopušteni ulov / Pristojbe:

Dopuštena količina ulova: || 2 000 tona godišnje

Pristojba: || 90 EUR/tona

Pristojba se izračunava na kraju svakog tromjesečnog razdoblja u kojem je plovilu bio dopušteno obavljanje ribolova, uzimajući u obzir ulov u tom razdoblju. Uvjet za dobivanje povlastice jest predujam u iznosu od 500 EUR po plovilu, koji se odbija od ukupnog iznosa pristojbe, a uplaćuje se na početku svakog tromjesečnog razdoblja u kojem je plovilu bio dopušten ribolov.

– Broj plovila s odobrenjem za ribolov: || 2 plovila

– Vrsta plovila s odobrenjem za ribolov || Ribarske koćarice za dubokomorski pridneni ribolov

– Ukrcaj senegalskih pomoraca ili pomoraca državljana drugih država AKP-a || 20 % posade

– Godišnji biološki oporavak || 1. svibnja do 30. lipnja[3]

Dodatak 3.a

Visoko migratorne vrste: očevidnik o ribolovu – obrazac koji je utvrdio ICCAT ||

|| || Parangal Živi mamac Okružujuća mreža plivarica Koća Ostalo ||

||

|| || || || || || || || || || ||

Ime plovila: ……………………………………………………………………. || Bruto tonaža: …………………………………………………............................. || Plovilo ISPLOVILO: Plovilo UPLOVILO: || Mjesec || Dan || Godina || Luka || || ||

Država zastave:           ……………………………………………………………………........................... || Kapacitet – (MT): ……………………………………………........ || || || || || || ||

||

Registarski broj:           ………………………………………………………………................................... || Zapovjednik: ……………………………………………………….... || || || ||

Vlasnik plovila: ………………………………………………………….......................... || Broj članova posade:       ….…………………………………………………........................ || || || || || || || ||

Adresa: ………………………………………………………………………….... || Datum izvješća: ………………………………………………...... || || ||

|| (Izvješće sastavio):        ………………………………………………................................. || Broj dana na moru: || || Broj ribolovnih dana: Broj bacanja: || || Broj izlaska u ribolov: || ||

||

||

|| ||

Datum || Područje || Površinska temperatura vode (ºC) || Ribolovni napor Broj upotrijebljenih udica || Capturas (Ulov) || Isco usado na pesca (Upotrijebljeni mamac) ||

Mjesec || Dan || Geografska širina S/J || Geografska dužina I/Z || Plavoperajna tuna Thunnus thynnus ili maccoyi || Žutoperajna tuna Thunnus albacares || (Velikooka tuna) Thunnus obesus || (Bijela tuna) Thunnus alalunga || (Sabljarka) Xiphias gladius || (Prugasta sabljarka) (Bijela sabljarka) Tetraptunus audax ili albidus || (Crna sabljarka) Makaira indica || (Riba-jedro) Istiophorus albicane ili platypterus || Prugasta tuna Katsuwonus pelamis || (Miješani ulovi) || Ukupni dnevni ulov (težina samo u kg ) || Proskok || Lignja || Živi mamac || (Ostalo) ||

|| || || || || || br. || Težina (kg) || br. || kg || br. || kg || br. || kg || br. || kg || br. || kg || br. || kg || br. || kg || br. || kg || br. || kg || br. || kg || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

ISKRCANE KOLIČINE (U KG) || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Napomene || || || || ||

1 – Upotrebljavati jedan list po mjesecu i jedan redak po danu. || || 2 – „Dan” se odnosi na dan postavljanja parangala. || 4 – Posljednji redak (iskrcane količine) ispunjuje se tek na kraju izlaska u ribolov. Bilježi se stvarna težina pri iskrcaju. || ||

|| || 3 – Ribolovno područje odnosi se na položaj plovila. Zaokružite minute i zabilježite stupanj geografske širine i geografske dužine. Obavezno zabilježite S/J i I/Z. || || 5 – Svi podatci navedeni u ovoj prijavi o ulovu strogo su povjerljivi. || || ||

Dodatak 3.b Dubokomorske pridnene vrste: očevidnik o ribolovu – obrazac koji je utvrdio EU (Prilog VI. Uredbi (EU) br. 404/2011)[4]

Br............. || OČEVIDNIK O RIBOLOVU EUROPSKE UNIJE || Dan, mjesec, sat, godina, 20--, Odlazak (4) 1-------1 1----------1 1---------1 iz 1-------------------------1 Povratak (5) 1--------1 1---------1 1----------1 u 1 -------------------------1 Iskrcaj (6) 1---------1 1----------1 1----------1          u          1--------1

Ime plovila (1)                          Vanjska identifikacijska oznaka (2) _______________________________            __________________________ Međunarodni radijski pozivni znak (IRCS) (1) || Ime zapovjednika (3)      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Adresa 1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

Ribolovni alat (8)         Veličina oka mrežnog tega (9)                        Dimenzije (10) 1------------------1         1-------------------1        1-----------------1 ||         U slučaju prekrcaja (7)           Dan 1--------1              Mjesec 1------------------1 1----------1 || Ime i radijski pozivni znak (prema potrebi)----------------------------- Vanjske oznake za raspoznavanje plovila----------------------------------------------------------- Državna pripadnost ribarskog plovila primatelja---------------------------------------

Datum (11) || Broj ribolovnih aktivnosti (12) || Trajanje ribolova (13) || Položaj (14) || Ulov zadržan na plovilu, po vrstama, izražen u kilogramima žive mase ili broju jedinki (15)²

|| || || Statistički pravokutnik || Zona ICES NAFO/ CECAF/ CFGM || Ribolovna zona država koje nisu države članice || || || || || || || || || || || || Za predmetne vrste navesti masu jedinke izraženu u živoj masi || Paraf

|| || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || ||

Prezentiranje ribe (17) Količine (19) Prezentiranje ribe (17) Količine (19) Prezentiranje ribe (17) Količine (19) Prezentiranje ribe (17) Količine (19) || Zona ICES/ NAFO/ CECAF/ CFGM (22) || Ribolovna zona država koje nisu države članice (22) || || || || || || || || || || || || Procijenjeni ukupni odbačeni ulov (16)

Iskrcajna/prekrcajna deklaracija (*) / (18) u kilogramima ili primijenjenim jedinicama: iznosi …………….. kilograma

|| || || || || || || || || || || || || Potpis Zapovjednik/zastupnik Π (20) Ime i adresa zastupnika (prema potrebi) (21) Ime i adresa zastupnika (prema potrebi) (21)

|| || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || ■ || || || ||

(*) Precrtati nepotrebno_

Dodatak 3.c

SPORAZUM O PARTNERSTVU U RIBARSTVU – SENEGAL || || || || || || || || || ||

GODINA – TROMJESEČJE || || || || || || || || || || || || ||

Izvješće o ulovu plovila za dubokomorski pridneni ribolov ||

||

Ime plovila || || || || || || Država zastave || || || || Zona (1) || || || ||

Ulov izražen u kilogramima || ||

Mjesec || (2) || Oslić || Arbun || Grdobina || || || || || || Ostale ribe (3) || Razni glavonošci (3) || Razni rakovi (3) || Razne školjke(3) || Ukupna težina ulova ||

(OZNAKA FAO-a) || || || || || || || || || || || || ||

Siječanj || || || || || || || || || || || || || || ||

Veljača || || || || || || || || || || || || || || ||

Ožujak || || || || || || || || || || || || || || ||

Travanj || || || || || || || || || || || || || || ||

Svibanj || || || || || || || || || || || || || || ||

Lipanj || || || || || || || || || || || || || || ||

Srpanj || || || || || || || || || || || || || || ||

Kolovoz || || || || || || || || || || || || || || ||

Rujan || || || || || || || || || || || || || || ||

Listopad || || || || || || || || || || || || || || ||

Studeni || || || || || || || || || || || || || || ||

Prosinac || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || ||

Ukupno || || || || || || || || || || || || || || ||

|| (1) navesti „Senegal” ili „zajednička zona Senegala i Gvineje Bisau” || || || || || || || ||

|| (2) upisivati u stupce ovisno o ulovljenim vrstama (uz navođenje oznake FAO-a) || || || || || || ||

|| (3) navesti ukupan ulov ako vrste nisu određene || || || || || || || || || ||

Dodatak 4.

Geografske koordinate

Ribolovne zone i zone zabrane ribolova u Senegalu

Senegalska strana dostavit će koordinate ribolovnih zona te zona zabrane ribolova i plovidbe u Senegalu prije stupanja na snagu ovog Sporazuma.

Dodatak 5.

SLANJE OBAVIJESTI VMS SENEGALU

FORMAT PODATAKA VMS – IZVJEŠĆE O POLOŽAJU

Podatak || Oznaka || Obvezno/Neobvezno || Sadržaj

Početak zapisa || SR || O || Podatak o sustavu koji označava početak zapisa

Primatelj || AD || O || Podatak o poruci – primatelj, troslovna oznaka zemlje (ISO-3166)

Pošiljatelj || HR || O || Podatak o poruci – pošiljatelj, troslovna oznaka zemlje (ISO-3166)

Država zastave || FS || O || Podatak o poruci – država zastave, troslovna oznaka (ISO-3166)

Vrsta poruke || TM || O || Podatak o poruci – vrsta poruke (ENT, POS, EXI)

Radijski pozivni znak (IRCS) || RC || O || Podatak o poruci – međunarodni radijski pozivni znak plovila (IRCS)

Unutarnji referentni broj ugovorne stranke || IR || N || Podatak o plovilu – jedinstveni broj ugovorne stranke, troslovna oznaka (ISO-3166) iza koje slijedi broj

Vanjski registracijski broj || XR || O || Podatak o plovilu – broj označen na boku plovila (ISO-8859.1)

Geografska širina || LT || O || Podatak o položaju plovila – položaj plovila u stupnjevima i minutama +/- SS.mmm (WGS84)

Geografska dužina || LG || O || Podatak o položaju plovila – položaj plovila u stupnjevima i minutama +/- SS.mmm (WGS84)

Smjer || CO || O || Smjer plovila na ljestvici od 360°

Brzina || SP || O || Brzina plovila u desetinkama čvorova

Datum || DA || O || Podatak o položaju plovila – datum bilježenja položaja prema UTC-u (GGGGMMDD)

Vrijeme || TI || O || Podatak o položaju plovila – vrijeme bilježenja položaja prema UTC-u (SSMM)

Kraj zapisa || ER || O || Podatak o sustavu koji označuje kraj zapisa

Svaki prijenos podataka strukturiran je na sljedeći način:

Oznake podataka u skladu su s normom ISO 8859.1

Dvostruka kosa crta (//) i oznaka „SR” označuju početak prijenosa.

Svaki je podatak označen svojom oznakom i razdvaja se od drugih podataka dvostrukom kosom crtom (//).

Jedna kosa crta (/) razdvaja oznaku i podatak.

Oznaka „ER” i dvostruka kosa crta (//) označuju kraj zapisa.

Neobvezni se podatci moraju umetnuti između početka i kraja zapisa.

Dodatak 6.

Smjernice za uvođenje elektroničkog sustava za prijenos podataka o ribolovnim aktivnostima (sustav ERS)

1. Opće odredbe

(1) Sva ribarska plovila Unije moraju biti opremljena elektroničkim sustavom, dalje u tekstu „sustav ERS”, koji omogućuje bilježenje i prijenos podataka o ribolovnoj aktivnosti plovila, dalje u tekstu „podatci ERS”, dok ta plovila djeluju u senegalskim vodama.

(2) Plovilo EU-a koje nije opremljeno sustavom ERS ili koje je opremljeno sustavom ERS koji ne radi nije ovlašteno ulaziti u vode Senegala kako bi obavljalo ribolovne aktivnosti.

(3) Podatci ERS prenose se u skladu s postupcima države zastave plovila tako da se prvo šalju Centru za praćenje ribolova (dalje u tekstu CPR) države zastave, koji ih automatski čini dostupnima Upravi za zaštitu i nadzor ribolova (Direction de la Protection et de la Surveillance des Pêches, DPSP) Senegala.

(4) Država zastave i Senegal osiguravaju da njihovi CPR-ovi budu opremljeni informatičkom opremom i računalnim programima potrebnima za automatski prijenos podataka ERS u formatu XML te da imaju postupak zapisivanja i pohranjivanja podataka ERS u računalno čitljivom formatu tijekom razdoblja od najmanje tri godine.

(5) U prijenosu podataka ERS upotrebljavaju se elektronička sredstva komunikacije kojima upravlja Europska komisija u ime EU-a, poznata kao DEH (Data Exchange Highway).

(6) Država zastave i Senegal imenuju svaki po jednog dopisnika ERS koji će biti osoba za kontakt.

(a) Dopisnici ERS imenuju se za razdoblje od najmanje šest (6) mjeseci.

(b) CPR države zastave i CPR Senegala prije početka rada sustava ERS razmjenjuju podatke za kontakt (imena, adrese, brojevi telefona i telefaksa, e-pošta) svojih dopisnika ERS.

(c) O svim promjenama podataka o dopisniku ERS mora se obavijestiti bez odgode.

2. Sastavljanje i slanje podataka ERS

(1) Ribarsko plovilo Unije:

(a) svakodnevno šalje podatke ERS za svaki dan proveden u senegalskim vodama;

(b) za svaku ribolovnu aktivnost bilježi količinu svake ulovljene vrste, na plovilu zadržane kao ciljana vrsta, prilov ili odbačeni ulov;

(c) za svaku vrstu navedenu u odobrenju za ribolov koje je Senegal izdao podnosi izvješće i za slučajeve u kojima nije ostvaren nikakav ulov;

(d) označuje svaku vrstu troslovnom oznakom FAO-a;

(e) izražava količine u kilogramima žive mase te, ako je zatraženo, broju jedinki;

(f) u podatcima ERS bilježi prekrcane i/ili iskrcane količine za svaku vrstu;

(g) pri svakom ulasku u senegalske vode (poruka COE) ili izlasku iz njih (poruka COX) u podatcima ERS bilježi, za svaku vrstu navedenu u odobrenju za ribolov koje je izdao Senegal, posebnu obavijest o količinama koje plovilo ima u trenutku prolaska;

(h) svakodnevno prenosi CPR-u države zastave podatke ERS u formatu iz stavka 1. točke 4., najkasnije do 23.59 sati prema UTC-u.

(2) Zapovjednik odgovara za točnost zapisanih i prenesenih podataka ERS.

(3) CPR države zastave automatski i bez odgode šalje podatke ERS CPR-u Senegala.

(4) CPR Senegala povratnom porukom potvrđuje primitak podataka ERS i vodi računa o povjerljivosti svih podataka ERS.

3. Neispravnost sustava ERS na plovilu i/ili prijenosa podataka ERS između plovila i CPR-a države zastave

(1) Država zastave bez odgode obavješćuje zapovjednika i/ili vlasnika plovila koje plovi pod njezinom zastavom ili njegova predstavnika o svim tehničkim neispravnostima sustava ERS ugrađenog na plovilu ili prijenosa podataka ERS između plovila i CPR-a države zastave.

(2) Država zastave obavješćuje Senegal o pronađenoj neispravnosti i o poduzetim korektivnim mjerama.

(3) U slučaju kvara sustava ERS na plovilu zapovjednik plovila i/ili vlasnik osiguravaju otklon kvara ili zamjenu sustava ERS u roku od 10 dana. Ako u tom roku od 10 dana plovilo pristane u luci, ono ne smije ponovno obavljati ribolovne aktivnosti u senegalskim vodama sve dok njegov sustav ERS ne bude doveden u besprijekorno funkcionalno stanje, osim u slučaju posebnog odobrenja Senegala.

(a) Ribarsko plovilo ne smije napustiti luku zbog tehničke neispravnosti sustava ERS prije nego što njegov sustav ERS ne bude ponovno ispravan za rad, na način prihvatljiv državi zastave i Senegalu, ili

(b) dok ne dobije odobrenje od države zastave. U potonjem slučaju država zastave obavješćuje Senegal o svojoj odluci prije odlaska plovila.

(4) Sva plovila EU-a koja djeluju u vodama Senegala s neispravnim sustavom ERS moraju svaki dan najkasnije do 23.59 sati prema UTC-u dostaviti sve podatke ERS CPR-u države zastave bilo kojim drugim dostupnim sredstvom elektroničke komunikacije kojem CPR Senegala može pristupiti.

(5) Podatke ERS koji zbog neispravnosti sustava ERS nisu bili dostupni Senegalu u sustavu ERS CPR države zastave šalje CPR-u Senegala nekim drugim sporazumno određenim oblikom elektroničke komunikacije. Taj se alternativni prijenos smatra prioritetnim jer se podrazumijeva da rokovi prijenosa koji se redovito primjenjuju možda neće biti poštovani.

(6) Ako CPR Senegala ne primi podatke ERS s plovila tri dana zaredom, Senegal može plovilu naložiti da odmah pristane u luku koju Senegal odredi radi istrage.

4. Neispravnost CPR-a – neprimanje podataka ERS od CPR-a Senegala

(1) U slučaju da CPR ne prima podatke ERS, njegov dopisnik ERS bez odgode obavješćuje dopisnika ERS drugog CPR-a te, ako je potrebno, surađuje u rješavanju problema.

(2) CPR države zastave i CPR Senegala prije početka rada sustava ERS sporazumno određuju alternativna elektronička sredstva kojima će se koristiti za prijenos podataka ERS u slučaju neispravnosti CPR-ova te se bez odgode međusobno obavješćuju o svim promjenama.

(3) Ako CPR Senegala javi da podatci ERS nisu zaprimljeni, CPR države zastave utvrđuje uzroke problema i poduzima odgovarajuće mjere u svrhu rješavanja problema. CPR države zastave obavješćuje CPR Senegala i EU o ishodu poduzetih mjera u roku od 24 sata od ustanovljenja neispravnosti.

(4) Ako je za rješavanje problema potrebno više od 24 sata, CPR države zastave bez odgode CPR-u Senegala dostavlja podatke ERS koji nedostaju korištenjem jednog od alternativnih elektroničkih sredstava iz stavka 3. točke 5.

(5) Senegal obavješćuje svoje nadležne kontrolne službe (SCS) kako plovila EU-a ne bi bila zatečena u počinjenju kršenja zbog neprenošenja podataka ERS uslijed neispravnosti jednog od CPR-ova.

5. Održavanje CPR-a

(1) O planiranom održavanju CPR-a (plan održavanja) koje bi moglo utjecati na razmjenu podataka ERS drugi CPR mora se obavijestiti najmanje 72 sata unaprijed, uz navođenje, ako je moguće, datuma i trajanja održavanja. U slučaju neplaniranog održavanja ti se podatci dostavljaju drugom CPR-u u najkraćem roku.

(2) Tijekom održavanja prijenos podataka ERS može biti stavljen na čekanje sve dok sustav ne bude ponovno u funkciji. Predmetni podatci ERS dostavljaju se neposredno nakon završetka održavanja.

(3) Ako održavanje traje duže od 24 sata, podatci ERS prenose se drugom CPR-u korištenjem jednog od alternativnih elektroničkih sredstava iz stavka 3. točke 5.

(4) Senegal obavješćuje nadležne kontrolne službe (SCS) kako plovila EU-a ne bi bila zatečena u počinjenju kršenja zbog neprenošenja podataka ERS uslijed održavanja CPR-a.

Dodatak 7.

PODATCI ZA KONTAKT SENEGALA

1. Uprava za morski ribolov (Direction des Pêches Maritimes, DPM)

Adresa: Place du Tirailleur, 1 rue Joris, BP 289 Dakar

E-pošta:infos@dpm.sn; cjpmanel@gmail.com

Telefon: + 221 338230137

Telefaks: + 221 338214758

2. Za zahtjeve za izdavanje odobrenja za ribolov

Adresa: Place du Tirailleur, 1 rue Joris, BP 289 Dakar

E-pošta:infos@dpm.sn; cjpmanel@gmail.com

Telefon: + 221 338230137

Telefaks: + 221 338214758

3. Upravi za zaštitu i nadzor ribolova (Direction de la Protection et de la Surveillance des Pêches, DPSP) i obavijesti o ulasku i izlasku

Ime CPR-a (pozivni znak): Papa Sierra

Radio:

            VHF: F1 canal 16; F2 canal 71

            HF: F1 5.283 MHZ; F2 7.3495 MHZ

Adresa:

E-pošta: crrsdpsp@gmail.com

E-pošta (dodatna): surpeche@hotmail.com

Telefon: + 221 338602465

Telefaks: + 221 338603119

4. Centar za oceanografska istraživanja Dakar Thiaroye (Centre de Recherches Océanographiques de Dakar-Thiaroye, CRODT)

Adresa: Pôle de Recherches de Hann Sis au Laboratoire National d'Elevage et de Recherches vétérinaires (PRH/LNERV)

BP 2241 Dakar

E-pošta: massal.fall@gmail.com

Telefon: + 221 773339289 / 776483936

Telefaks: + 221 338328265

PRILOG III. Posebni uvjeti za ovlaštenje Europske komisije za odobravanje određenih izmjena Sporazuma

1.           Europska komisija ovlaštena je za odobravanje izmjena Protokola koje donese Zajednički odbor utemeljen člankom 7. Sporazuma, uz ispunjenje uvjeta utvrđenih u stavcima 2. do 5. ovog Priloga.

2.           Izmjene Protokola odnose se na sljedeća pitanja:

(a)     preispitivanje ribolovnih mogućnosti u skladu s člancima 6. i 7. Protokola;

(b)     odluka o pravilima o sektorskoj potpori u skladu s člankom 4. Protokola;

(c)     tehničke specifikacije i pravila u pogledu nadležnosti Zajedničkog odbora u skladu s Prilogom Protokolu.

3.           U okviru Zajedničkog odbora Unija:

(a)     djeluje u skladu s ciljevima koje želi postići u okviru zajedničke ribarstvene politike;

(b)     poštuje zaključke Vijeća od 19. ožujka 2012. o Komunikaciji o vanjskoj dimenziji zajedničke ribarstvene politike;

(c)     promiče stajališta usklađena s mjerodavnim pravilima koja su donijele regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom.

4.           Kada se na sastanku Zajedničkog odbora predviđa donošenje odluke o izmjenama Protokola iz stavka 2., poduzimaju se potrebne mjere kako bi se osiguralo da se stajalištem koje će se izraziti u ime Unije uzmu u obzir najnovije statističke, biološke i druge relevantne informacije dostavljene Europskoj komisiji.

U tu svrhu i na temelju tih informacija službe Komisije Vijeću ili njegovim pripremnim tijelima pravovremeno prije relevantnog sastanka Zajedničkog odbora šalju na razmatranje i odobrenje dokument koji sadržava pojedinosti o predloženom stajalištu Unije (dalje u tekstu „pripremni dokument”).

U odnosu na pitanja iz stavka 2. točke (a) za odobravanje predviđenog stajališta Unije u Vijeću zahtijeva se kvalificirana većina glasova. U ostalim slučajevima stajalište Unije predviđeno u pripremnom dokumentu smatra se odobrenim osim ako se tome protivi određeni broj država članica koji predstavlja blokirajuću manjinu tijekom sastanka pripremnog tijela Vijeća ili u roku od dvadeset dana od primitka pripremnog dokumenta, ovisno o tome što nastupi ranije. U slučaju protivljenja, pitanje se upućuje Vijeću.

Ako tijekom daljnjih sastanaka, uključujući sastanke na licu mjesta, nije moguće postići dogovor kako bi se stajalištem Unije uzeli u obzir novi elementi, pitanje se upućuje Vijeću ili njegovim pripremnim tijelima.

5.           Europska komisija poduzima sve mjere potrebne u smislu daljnjeg postupanja u vezi s odlukom Zajedničkog odbora, uključujući, prema potrebi, objavu relevantne odluke u Službenom listu Europske unije i podnošenje svih prijedloga potrebnih za provedbu te odluke.

[1]               Ribolovna se zona prema potrebi može odrediti koordinatama koje utvrđuju granice poligona u kojima je ribolov dopušten. Senegalska tijela obavješćuju Europsku komisiju o koordinatama prije stupanja na snagu ovog Protokola.

[2]               Ta će odredba biti preispitana nakon jedne godine primjene.

[3]               Razdoblje biološkog oporavka, poput drugih tehničkih mjera očuvanja, podlijegat će procjeni na kraju prve godine primjene Protokola i, na preporuku zajedničke znanstvene skupine, može biti podložno eventualnim prilagodbama uzimajući u obzir stanje stokova.

[4]               U Prilogu X. Uredbi (EU) br. 404/2011 navedene su upute zapovjednicima ribarskih plovila EU-a kako bi u očevidnik o ribolovu unijeli sve potrebne informacije.