52014PC0369

Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o produženju valjanosti Odluke 2011/492/EU i ukidanju primjene odgovarajućih mjera obuhvaćenih tom Odlukom /* COM/2014/0369 final - 2014/0186 (NLE) */


OBRAZLOŽENJE

Europska unija odlučila je započeti savjetovanje s Republikom Gvinejom Bisau na temelju članka 96. revidiranog Sporazuma iz Cotonoua 31. siječnja 2011. Ta odluka donesena je kao posljedica događaja od 1. travnja 2010. Tog dana, prema naredbama zamjenika načelnika stožera oružanih snaga, generala Antonia Indjaija, skupina vojnika koji su odbili poslušnost uhitila je načelnika stožera Joséa Zamoru Indutu te premijera Gvineje Bisau, g. Gomesa Juniora. Nakon pobune, general Indjai postao je načelnik stožera prije nego što je na to mjesto službeno imenovan odlukom predsjednika Bacaija Sanha 25. lipnja 2010., na prijedlog vlade.

Europska unija pobunu od 1. travnja 2010. i postavljanje glavnih sudionika te pobune na visoka mjesta u vojnoj hijerarhiji smatra ozbiljnim te očitim kršenjem osnovnih elemenata članka 9. Sporazuma iz Cotonoua (poštovanje demokratskih načela) i posebno hitnim slučajem u smislu članka 96. stavka 2. točke (b). Stoga je 2. veljače 2011. poslan dopis tijelima Gvineje Bisau u kojem ih se poziva na savjetovanje.

Uvodni sastanak savjetovanja održao se u Bruxellesu 29. ožujka 2011.

Tijekom sastanka predstavnici Gvineje Bisau ostalim sudionicima iznijeli su svoje prijedloge progresivnog osiguravanja primata civilne vlasti, poboljšanja demokratske vladavine, očuvanja ustavnog poretka i vladavine prava te borbe protiv rješavanja nekažnjavanja i organiziranog kriminala.

Obveze koje je preuzela Gvineja Bisau obuhvaćaju posebno:

· provedbu i završetak sudskih istraga i postupaka koji su neovisni i provedeni pod odgovarajućim logističkim i sigurnosnim uvjetima, a odnose se na ubojstva u ožujku i lipnju 2009.;

· učinkovitu provedbu reforme sigurnosnog sektora utemeljene na strategiji koju je donio nacionalni parlament te na zakonodavnom paketu sastavljenom uz podršku misije ZSOP-a EU-a;

· ponovno uspostavljanje vojne hijerarhije kako bi se osiguralo imenovanje na mjesta viših zapovjednika osoba koje nisu uključene u protuustavno ili nezakonito ponašanje ili nasilje u skladu s zaključcima i preporukama okvira ECOWAS-a za reformu sektora sigurnosti;

· odobrenje misije stručnjaka  za potporu reformi sektora sigurnosti i zaštiti političara koja će se provesti uz podršku ECOWAS-a, CPLP-a i/ili drugih partnera, te pružanje pomoći za njezino djelovanje;

· pripremu, donošenje i učinkovitu provedbu nacionalnih operativnih planova za provedbu reforme sektora sigurnosti i borbu protiv trgovanja drogom;

· poboljšanje administrativnog i financijskog upravljanja civilnim i vojnim kadrovima te mjere za borbu protiv pranja novca.

Europska unija zabilježila je te obveze u svojim zaključcima sa savjetovanja. Pozvala je  predstavnike Republike Gvineje Bisau da pokrenu sudske istrage i postupke u pogledu događaja od 1. travnja 2010. kako bi se ojačali napori za rješavanje problema nekažnjavanja i odredio detaljniji raspored provedbe tih obveza u skladu s vremenskim okvirom utvrđenim u okviru ECOWAS-a.

Europska unija 18. srpnja 2011. je Odlukom Vijeća 2011/492/EU odlučila donijeti odgovarajuće mjere za izvršenje tih obveza, uključujući program uzajamnih obveza za postupni nastavak suradnje s EU-om.

Državni udar oružanim snagama dogodio se 12. travnja 2012. nakon prvog kruga predsjedničkih izbora održanih zbog smrti predsjednika Bacaija Sanha u siječnju. Privremeni predsjednik države i premijer uhićeni su.

Parlamentarni i predsjednički izbori konačno su održani 13. travnja i 18. svibnja 2014., dvije godine nakon državnog udara u travnju 2012. Ti izbori, koje su međunarodni promatrači, uključujući misiju EU-a za promatranje izbora, ocijenili kao slobodne i vjerodostojne, velik su korak prema ponovnom uspostavljanju ustavnog poretka.

Odlukom Vijeća 2013/385/EU od 15. srpnja 2013. odgovarajuće mjere utvrđene u Odluci Vijeća 2011/492/EU produžene su za godinu dana, do 19. srpnja 2014.

Komisija smatra da Odluka Vijeća 2011/492/EU ne smije prestati važiti budući da i dalje pruža temeljni okvir za promicanje demokratske stabilnosti i vladavine prava u Gvineji Bisau. Stoga se predlaže produženje roka za godinu dana, do 19. srpnja 2015. Međutim, uzimajući u obzir održavanje vjerodostojnih izbora te kako bi se podržala demokratski izabrana tijela i kako bi im se pružila potpora u usmjeravanju zemlje ka većoj stabilnosti, demokraciji i razvoju, predlaže se ukidanje primjene odgovarajućih mjera.

Zaključak

U smislu prethodno navedenog, od Vijeća se traži da donese priloženi nacrt prijedloga Odluke Vijeća kojim se produžuje valjanost Odluke 2011/492/EU, ali ukida primjena odgovarajućih mjera.

2014/0186 (NLE)

Prijedlog

ODLUKE VIJEĆA

o produženju valjanosti Odluke 2011/492/EU i ukidanju primjene odgovarajućih mjera obuhvaćenih tom Odlukom

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Sporazum o partnerstvu između članica Afričke, karipske i pacifičke skupine država, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane, potpisan u Cotonouu 23. lipnja 2000. [1](u daljnjem tekstu „Sporazum o partnerstvu između AKP-a i EU-a”), kako je izmijenjen u Ouagadougouu (Burkina Faso) 22. lipnja 2010.,[2] a posebno njegov članak 96.,

uzimajući u obzir Unutarnji sporazum između predstavnika vlada država članica, koji su se sastali unutar Vijeća, o mjerama koje je potrebno poduzeti i postupcima koje je potrebno slijediti u svrhu provedbe Sporazuma o partnerstvu između AKP-a i EZ-a[3], a posebno njegov članak 3.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)       Odlukom Vijeća 2011/492/EU[4] zaključeno je savjetovanje s Republikom Gvinejom Bisau na temelju članka 96. Sporazuma o partnerstvu AKP-EU i poduzete su odgovarajuće mjere, kako je navedeno u Prilogu toj Odluci.

(2)       Odlukom Vijeća 2013/385/EU[5] izmijenjena je Odluka Vijeća 2011/492/EU kako bi se dodatnih godinu dana, do 19. srpnja 2014., produžilo razdoblje primjene odgovarajućih mjera.

(3)       Nastavlja se kršenje ključnih elemenata navedenih u članku 9. Sporazuma o partnerstvu AKP-EU, a trenutačni uvjeti u Gvineji Bisau ne osiguravaju poštovanje ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava. Stoga je prikladno produžiti valjanost Odluke Vijeća 2011/492/EU za razdoblje od godinu dana.

(4)       Međutim, uzimajući u obzir održavanje mirnih, slobodnih i vjerodostojnih izbora 13. travnja i 18. svibnja 2014., koji predstavljaju velik korak prema demokraciji i stabilnosti te kako bi se podržala demokratski izabrana tijela i kako bi im se pružila izravna potpora u naporima da učvrste demokratske institucije, pomire društvo i potaknu društveni i gospodarski razvoj Gvineje Bisau, odgovarajuće mjere utvrđene u Prilogu Odluci Vijeća 2011/492/EU trebale bi se ukinuti.

(5)       Ova bi se Odluka trebala revidirati šest mjeseci nakon stupanja na snagu.

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Valjanost Odluke 2011/492/EU i odgovarajućih mjera obuhvaćenih tom Odlukom produžuje se do 19. srpnja 2015. Međutim, primjena odgovarajućih mjera se obustavlja.

Odgovarajuće se mjere moraju stalno pregledavati i ponovno će se primjenjivati ako se stanje u Gvineji Bisau osjetno pogorša. Te se mjere u svakom slučaju moraju revidirati šest mjeseci nakon stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 2.

Dopis u Prilogu ovoj Odluci dostavlja se tijelima Gvineje Bisau.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu

Za Vijeće                                                       

Predsjednik                                                   

||

[1]               SL L 317, 15.12.2000., str. 3.

[2]               SL L 287, 4.11.2010., str. 3.

[3]               SL L 317, 15.12.2000., str. 376., kako je izmijenjen u SL L 247, 9.9.2006., str. 48.

[4]               Odluka Vijeća 2011/492/EU od 18. srpnja 2011. o zaključivanju postupka savjetovanja s Republikom Gvinejom Bisau na temelju članka 96. Sporazuma o partnerstvu AKP-EU (SL L 203, 6.8.2011., str.2.).

[5]               Odluka Vijeća 2013/385/EU od 15. srpnja 2013. o produženju razdoblja primjene odgovarajućih mjera iz Odluke 2011/492/EU u vezi s Gvinejom Bisau i o izmjeni te Odluke (SL L 194, 17.7.2013., str.6.).

PRILOG Prijedlogu Odluke Vijeća o produženju valjanosti Odluke 2011/492/EU i ukidanju primjene odgovarajućih mjera obuhvaćenih tom Odlukom

NJ.E. predsjednik Republike Gvineje Bisau,

NJ.E. premijer Republike Gvineje Bisau,

Poštovani,

nastavno na savjetovanje održano u Bruxellesu 29. ožujka 2011. u okviru članka 96. Sporazuma o partnerstvu AKP-EU, Europska unija 18. srpnja 2011. odlučila je, Odlukom Vijeća 2011/492/EU, donijeti odgovarajuće mjere, uključujući program uzajamnih obveza za postupni nastavak suradnje s EU-om.

Odlukom Vijeća 2013/385 od 15. srpnja 2012. Odluka Vijeća 2011/492 produžena je za godinu dana, do 19. srpnja 2014.

U posljednjih 12 mjeseci, tijekom kojih su privremene vlasti vršile dužnosti, nije postignut napredak u pogledu ljudskih prava, borbe protiv nekažnjavanja, reforme sigurnosnog sektora ili borbe protiv nezakonite trgovine u najvećoj mjeri drogama, što je bilo predviđeno u programu uzajamnih obveza za nastavak suradnje s EU-om.

Međutim Europska unija ohrabrena je održavanjem slobodnih, mirnih i vjerodostojnih parlamentarnih i predsjedničkih izbora 13. travnja i 18. svibnja 2014. koji predstavljaju velik korak prema demokraciji i stabilnosti u zemlji. EU je stoga odlučio ukinuti mjere koje se primjenjuju u skladu s člankom 96. Sporazuma iz Cotonoua kako je utvrđeno u Odluci Vijeća 2011/492/EU kako bi podržao demokratski izabrana tijela i kako bi im pružio izravnu potporu u naporima da učvrste, pomire i razviju zemlju u suradnji s drugim međunarodnim partnerima.

Europska unija pridaje veliku važnost odredbama članka 9. Sporazuma iz Cotonoua budući da su poštovanje ljudskih prava, demokratskih institucija i vladavine prava temelj odnosa između EU-a i Gvineje Bisau te će stoga Europska unija nastaviti pratiti razvoj situacije u zemlji.

Politički i socioekonomski izazovi s kojima se zemlja suočava znatni su, no mi smo uvjereni da ćete u dogovoru sa svim političkim skupinama donijeti potrebne odluke na gospodarskoj i financijskoj razini te u važnim područjima reforme sigurnosnog sektora i borbi protiv nekažnjavanja.

Europska unija i dalje je snažno predana partnerstvu s Gvinejom Bisau. Cilj je odluke Europske unije o ukidanju primjene odgovarajućih mjera i ponovnom uspostavljanju dijaloga i suradnje s legitimnim vlastima dati novi zamah jačanju odnosa između EU-a i Gvineje Bisau kako bi se normalizirali bilateralni odnosi. Međutim, obveze koje je Gvineja Bisau preuzela u okviru članka 96. Savjetovanja i dalje su primjenjive te Europska unije očekuje da će Vlada poduzeti sve potrebne napore kako bi ih što prije ispunila.

Europska unija poziva sve strane da iskoriste poticaj te usmjere zemlju ka demokratskoj stabilnosti, vladavini prava, poštovanju ljudskih prava te socioekonomskom razvoju.

S poštovanjem

Za Vijeće || Za Komisiju

C. ASHTON Visoka predstavnica || A. PIEBALGS Povjerenik