52014PC0189

Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o potpisivanju, u ime Europske unije, i o privremenoj primjeni Protokola o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Demokratske Republike Svetog Tome i Prinsipea i Europske unije /* COM/2014/0189 final - 2014/0114 (NLE) */


OBRAZLOŽENJE

1.           KONTEKST PRIJEDLOGA

Vijeće je ovlastilo Europsku komisiju da u ime Europske unije pregovara o obnovi Protokola uz Sporazum o partnerstvu u ribarstvu, sklopljenog s Demokratskom Republikom Svetim Tomom i Prinsipeom. Po okončanju pregovora pregovarači su 19. prosinca 2013. parafirali novi nacrt Protokola. Novim Protokolom obuhvaćeno je razdoblje od četiri godine od datuma privremene primjene iz članka 14., a to je datum potpisivanja tog novog Protokola.

Glavni je cilj Protokola uz Sporazum osiguravanje ribolovnih mogućnosti za plovila Europske unije u vodama Demokratske Republike Svetog Tome i Prinsipea unutar granica raspoloživog viška u skladu s najboljim dostupnim znanstvenim savjetima i preporukama Međunarodne komisije za očuvanje atlantskih tuna (ICCAT).  Pregovaračko stajalište Komisije temeljilo se, među ostalim, na rezultatima naknadne (ex-post) evaluacije prethodnog Protokola koju su proveli vanjski stručnjaci.

Osim toga, cilj je jačanje suradnje između Europske unije i Demokratske Republike Svetog Tome i Prinsipea radi podupiranja politike održivog ribolova i odgovornog iskorištavanja ribolovnih resursa u ribolovnoj zoni Svetog Tome i Prinsipea u interesu obiju stranaka.

Protokolom se predviđaju ribolovne mogućnosti u sljedećim kategorijama:

–          28 tunolovaca plivaričara

–          6 plovila s površinskim parangalima.

Na temelju toga Komisija predlaže da Vijeće odobri potpisivanje i privremenu primjenu novog Protokola.

2.           REZULTATI SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANIM STRANAMA I PROCJENA UČINKA

U okviru ocjene Protokola za razdoblje 2011. – 2014. provedeno je savjetovanje sa zainteresiranim stranama. Provedeno je i savjetovanje sa stručnjacima država članica u okviru tehničkih sastanaka. Ta su savjetovanja dovela do zaključka da postoji interes za obnovom Protokola o ribarstvu s Demokratskom Republikom Svetim Tomom i Prinsipeom.

3.           PRAVNI ELEMENTI PRIJEDLOGA

Ovaj se postupak pokreće istodobno s postupcima povezanima s Odlukom Vijeća o potpisivanju i privremenoj primjeni samog Protokola i s Uredbom Vijeća o raspodjeli ribolovnih mogućnosti između država članica Europske Unije.

4.           UTJECAJ NA PRORAČUN

Godišnji financijski doprinos u visini od 710 000 EUR za prve tri godine i 675 000 EUR za četvrtu godinu sastoji se od: (a) pristupne naknade od 385 000 EUR za tri godine i 350 000 EUR za četvrtu godinu, koji odgovara referentnoj tonaži od 7 000 tona i (b) potpore razvoju sektorske ribarstvene politike Demokratske Republike Svetog Tome i Prinsipea u visini od 325 000 EUR. Ova je financijska potpora u skladu s ciljevima nacionalne ribarstvene politike, a posebno s potrebama Demokratske Republike Svetog Tome i Prinsipea u smislu potpore za mali ribolov i borbe protiv nezakonitog ribolova.

2014/0114 (NLE)

Prijedlog

ODLUKE VIJEĆA

o potpisivanju, u ime Europske unije, i o privremenoj primjeni Protokola o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Demokratske Republike Svetog Tome i Prinsipea i Europske unije

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43. stavak 2., u vezi s člankom 218. stavkom 5.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)       Vijeće je 23. srpnja 2007. donijelo Uredbu (EZ) br. 894/2007[1] o sklapanju Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Demokratske Republike Svetog Tome i Prinsipea i Europske zajednice (dalje u tekstu „Sporazum”).

(2)       Vijeće je 12. srpnja 2011. donijelo Odluku 2011/420/EU[2] o sklapanju Protokola[3] o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Demokratske Republike Svetog Tome i Prinsipea. Tako zaključen Protokol obuhvaća razdoblje od tri godine i prestaje važiti 12. svibnja 2014.

(3)       Komisija je pregovarala s Demokratskom Republikom Svetim Tomom i Prinsipeom o novom Protokolu za razdoblje od četiri godine kojim se plovilima Europske unije odobravaju ribolovne mogućnosti u vodama koje su u području ribarstva pod suverenitetom ili jurisdikcijom Demokratske Republike Svetog Tome i Prinsipea.

(4)       Kako bi se osigurao nastavak ribolovnih aktivnosti plovila Europske unije, predviđeno je da se novi Protokol primjenjuje privremeno do okončanja postupaka za njegovo sklapanje. Privremena primjena počinje važiti od datuma potpisivanja, ali ne prije datuma prestanka važenja prethodnog Protokola.

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odobrava se, u ime Unije, potpisivanje Protokola o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu između Demokratske Republike Svetog Tome i Prinsipea i Europske unije, podložno njegovu sklapanju.

Tekst Protokola priložen je ovoj Odluci.

Članak 2.

Glavno tajništvo Vijeća izdaje osobi/osobama koju/koje odredi pregovarač Protokola instrument sa svim potrebnim ovlastima za potpisivanje Protokola, uz uvjet njegova sklapanja.

Članak 3.

Protokol se, u skladu s njegovim člankom 14., privremeno primjenjuje od dana njegova potpisivanja, a najranije 13. svibnja 2014., do okončanja postupaka za njegovo sklapanje.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu

                                                                       Za Vijeće

                                                                       Predsjednik

ZAKONODAVNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

1.           OKVIR PRIJEDLOGA/INICIJATIVE

              1.1.    Naslov prijedloga/inicijative

              1.2.    Odgovarajuće područje/područja politike u strukturi ABM/ABB

              1.3.    Vrsta prijedloga/inicijative

              1.4.    Cilj/ciljevi

              1.5.    Osnova prijedloga/inicijative

              1.6.    Trajanje i financijski utjecaj

              1.7.    Predviđena metoda/metode upravljanja

2.           MJERE UPRAVLJANJA

              2.1.    Pravila nadzora i izvješćivanja

              2.2.    Sustav upravljanja i kontrole

              2.3.    Mjere za sprečavanje prijevare i nepravilnosti

3.           PROCIJENJENI FINANCIJSKI UTJECAJ PRIJEDLOGA/INICIJATIVE

              3.1.    Naslov/naslovi višegodišnjeg financijskog okvira i proračunska linija/linije u okviru rashoda na koje se prijedlog/inicijativa odnosi

              3.2.    Procijenjeni utjecaj na rashode

              3.2.1. Sažetak procijenjenog utjecaja na rashode

              3.2.2. Procijenjeni utjecaj na odobrena sredstva za poslovanje

              3.2.3. Procijenjeni utjecaj na odobrena sredstva administrativne prirode

              3.2.4. Usklađenost s postojećim višegodišnjim financijskim okvirom

              3.2.5. Sudjelovanje trećih strana u financiranju

              3.3.    Procijenjeni utjecaj na prihode

ZAKONODAVNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

1.           OKVIR PRIJEDLOGA/INICIJATIVE

1.1.        Naslov prijedloga/inicijative

Prijedlog Odluke Vijeća o sklapanju Protokola o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Demokratske Republike Svetog Tome i Prinsipea.

1.2.        Odgovarajuće područje/područja politike u strukturi ABM/ABB[4]

11. – Pomorstvo i ribarstvo

11.03 – Obvezni doprinosi regionalnim organizacijama za upravljanje ribarstvom (RFMO) i drugim međunarodnim organizacijama i sporazumima o održivom ribarstvu (SOR)

1.3.        Vrsta prijedloga/inicijative

¨ Prijedlog/inicijativa odnosi se na novo djelovanje

¨ Prijedlog/inicijativa odnosi se na novo djelovanje nakon pilot-projekta/pripremnog djelovanja[5]

X Prijedlog/inicijativa odnosi se na produženje postojećeg djelovanja

¨ Prijedlog/inicijativa odnosi se na djelovanje koje je preusmjereno na novo djelovanje

1.4.        Ciljevi

1.4.1.     Višegodišnji strateški cilj/ciljevi Komisije na koje se odnosi prijedlog/inicijativa

Pregovaranje i sklapanje sporazuma o ribarstvu s trećim zemljama u skladu je s općim ciljem da se ribarskim plovilima Europske unije omogući pristup ribolovnim zonama unutar isključive gospodarske zone (IGZ) trećih zemalja te da se s tim zemljama razvije partnerstvo u svrhu unaprjeđenja održivog iskorištavanja ribolovnih resursa izvan voda EU-a.

Sporazumima o partnerstvu u ribarstvu (SPR) osigurana je i dosljednost između načela kojima se uređuje zajednička ribarstvena politika i obveza iz drugih europskih politika (održivo iskorištavanje resursa trećih zemalja, suzbijanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova (NNN), integracija partnerskih zemalja u globalnu ekonomiju te bolje upravljanje ribolovnim zonama na političkoj i financijskoj razini).

1.4.2.     Posebni cilj/ciljevi i odgovarajuća aktivnost/aktivnosti u okviru strukture ABM/ABB

Posebni cilj br. 1

Doprinijeti održivom ribolovu izvan voda Unije, osigurati europsku prisutnost u udaljenim ribolovnim zonama i zaštititi interese europskog sektora ribarstva i potrošača putem pregovora i sklapanja SPR-a s obalnim državama, u skladu s ostalim europskim politikama.

Odgovarajuća aktivnost/aktivnosti u okviru strukture ABM/ABB

Pomorstvo i ribarstvo, uspostava okvira upravljanja za ribolovne aktivnosti koje obavljaju ribarska plovila Unije u vodama trećih zemalja (SOR) (proračunska linija 11.0301).

1.4.3.     Očekivani rezultat/rezultati i utjecaj

Navesti učinke koje bi prijedlog/inicijativa trebali imati na ciljane korisnike/skupine.

Sklapanjem protokola pridonosi se održavanju ribolovnih mogućnosti europskim plovilima u ribolovnoj zoni Demokratske Republike Svetog Tome i Prinsipea.

Protokolom se također pridonosi boljem upravljanju i očuvanju ribolovnih resursa, s pomoću financijske podrške (sektorske potpore) provedbi programa donesenih na nacionalnoj razini partnerske države, osobito onih u području kontrole i suzbijanja nezakonitog ribolova.

1.4.4.     Pokazatelji rezultata i utjecaja

Navesti pokazatelje koji omogućuju praćenje provedbe prijedloga/inicijative.

Stopa iskorištenosti ribolovnih mogućnosti (postotak iskorištenih povlastica za ribolov u odnosu na raspoloživost predloženu Protokolom);

Prikupljanje i analiza podataka o ulovima i trgovačkoj vrijednosti Sporazuma;

Doprinos zapošljavanju i dodanoj vrijednosti u EU-u te stabilizaciji tržišta EU-a (na ukupnoj razini s ostalim SPR-ovima);

Broj tehničkih sastanaka i sastanaka Zajedničkih odbora.

1.5.        Osnova prijedloga/inicijative

1.5.1.     Zahtjev/zahtjevi koje je potrebno kratkoročno ili dugoročno ispuniti

Protokol za razdoblje od 2011. do 2014. prestaje važiti 13. svibnja 2014. Predviđeno je da se novi Protokol privremeno primjenjuje od datuma njegova potpisivanja, a najranije 13. svibnja 2014. Kako bi se osigurao nastavak ribolovnih djelovanja, istodobno s ovim postupkom pokrenut je postupak donošenja odluke Vijeća o potpisivanju i privremenoj primjeni Protokola.

Novim Protokolom uređuje se ribolovna aktivnost europske flote u ribolovnoj zoni Demokratske Republike Svetog Tome i Prinsipea, a europskim se vlasnicima plovila odobrava podnošenje zahtjeva za izdavanje povlastice za ribolov u vodama Demokratske Republike Svetog Tome i Prinsipea. Osim toga, novim se Protokolom unapređuje suradnja između EU-a i Svetog Tome i Prinsipea radi promicanja razvoja politike održivog ribolova. Njime se posebno predviđa praćenje plovila satelitskim sustavom nadzora plovila i dostava podataka o ulovima elektroničkim putem. Sektorska je potpora pojačana kako bi se Demokratskoj Republici Svetom Tomi i Prinsipeu pomoglo u okviru njezine nacionalne ribolovne strategije, uključujući suzbijanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova (NNN).

1.5.2.     Dodana vrijednost sudjelovanja EU-a

U pogledu ovog novog Protokola, nesudjelovanje EU-a ustupilo bi mjesto privatnim sporazumima, kojima održivi ribolov ne bi bio zajamčen. Europska unija očekuje da će Demokratska Republika Sveti Toma i Prinsipe ovim Protokolom nastaviti učinkovitu suradnju s EU-om, posebno u području suzbijanja nezakonitog ribolova.

1.5.3.     Pouke iz prijašnjih sličnih iskustava

Na temelju analize ulova iz prethodnog Protokola stranke su odlučile zadržati iste referentne tonaže. Sektorska je potpora pojačana uzimajući u obzir prioritete nacionalne strategije ribarstva i potrebe za unaprjeđenje kapaciteta uprave za ribarstvo Demokratske Republike Svetog Tome i Prinsipea.

1.5.4.     Usklađenost i moguća sinergija s ostalim odgovarajućim instrumentima

Sredstva uplaćena u okviru SPR-ova čine nenamjenske prihode u proračunima trećih partnerskih zemalja. Međutim, namjena dijela tih sredstava za provođenje mjera u okviru sektorske politike zemlje uvjet je za sklapanje i praćenje SPR-ova. Ova su financijska sredstva kompatibilna s ostalim izvorima financiranja iz drugih međunarodnih fondova za provođenje projekata i/ili programa u sektoru ribarstva na nacionalnoj razini.

1.6.        Trajanje i financijski utjecaj

X Prijedlog/inicijativa ograničenog trajanja

– X  prijedlog/inicijativa na snazi je četiri godine od datuma potpisivanja, a najranije 13. svibnja 2014.

– X  financijski utjecaj od 2014. do 2017.

¨ Prijedlog/inicijativa neograničenog trajanja

– provedba s razdobljem osnivanja od GGGG do GGGG,

– nakon čega slijedi sveobuhvatno djelovanje.

1.7.        Predviđena metoda/metode upravljanja[6]

Iz proračuna za 2014.

X Izravno upravljanje od strane Komisije

– X upravljanje provode službe Komisije, uključujući osoblje u delegacijama Unije ;

– ¨  upravljanje provode izvršne agencije

¨ Podijeljeno upravljanje s državama članicama

¨ Neizravno upravljanje delegiranjem zadaća proračunske provedbe:

– ¨ trećim zemljama ili tijelima koje su one odredile;

– ¨ međunarodnim organizacijama i njihovim agencijama (navesti);

– ¨EIB-u i Europskom investicijskom fondu;

– ¨ tijelima iz članaka 208. i 209. Financijske uredbe;

– ¨ tijelima uređenima javnim pravom;

– ¨ tijelima uređenima privatnim pravom koja pružaju javne usluge u mjeri u kojoj daju odgovarajuća financijska jamstva;

– ¨ tijelima uređenima privatnim pravom države članice kojima je povjerena provedba javno-privatnog partnerstva i koja daju odgovarajuća financijska jamstva;

– ¨ osobama kojima je povjerena provedba određenih djelovanja u ZVSP-u u skladu s glavom V. Ugovora o Europskoj uniji i koje su navedene u odgovarajućem temeljnom aktu.

– Ako je označeno više načina upravljanja, pojedinosti navesti u odjeljku „Napomene”.

Napomene

2.           MJERE UPRAVLJANJA

2.1.        Pravila nadzora i izvješćivanja

Navesti učestalost i uvjete.

Komisija (Glavna uprava za pomorstvo i ribarstvo, u suradnji s izaslanikom za ribarstvo sa sjedištem u Gabonu i Delegacija Europske unije u Librevilleu) osigurava redovito praćenje provedbe ovog Protokola, posebno u pogledu korištenja ribolovnim mogućnostima od strane gospodarskih subjekata i u pogledu podataka o ulovima.

Osim toga, SPR-om predviđa se najmanje jedan godišnji sastanak Zajedničkog odbora, tijekom kojeg se Komisija i Demokratska Republika Sveti Toma i Prinsipe međusobno obavješćuju o provođenju Sporazuma i njegova Protokola i, prema potrebi, prilagođavaju programiranje te, gdje je to primjenjivo, financijski doprinos.

2.2.        Sustav upravljanja i kontrole

2.2.1.     Utvrđeni rizik/rizici

Provođenje Protokola u ribarstvu prati određen broj rizika, posebno u pogledu iznosa namijenjenih financiranju sektorske ribarstvene politike (podprogramiranje).

2.2.2.     Informacije o uspostavi sustava unutarnje kontrole

Predviđen je pojačan dijalog o programiranju i provođenju sektorske politike. Zajednička analiza rezultata, navedena u članku 3., također je jedna od ovih metoda kontrole.

Nadalje, Protokolom je predviđena posebna klauzula o njegovoj suspenziji, pod određenim uvjetima i okolnostima.

2.2.3.     Troškovi i koristi kontrola i procjena očekivane razine rizika od pogreške

2.3.        Mjere za sprečavanje prijevare i nepravilnosti

Navesti postojeće ili predviđene mjere za sprečavanje i zaštitu od prijevare.

Komisija se obvezuje uspostaviti politički dijalog i redovite konzultacije s Demokratskom Republikom Svetim Tomom i Prinsipeom u svrhu poboljšanja upravljanja Sporazumom i unaprjeđenja doprinosa EU-a održivom gospodarenju resursima. U svakom slučaju, svaka isplata koju Komisija izvrši u okviru SPR-a podliježe uobičajenim proračunskim i financijskim pravilima i postupcima Komisije. To, prije svega, omogućuje potpuno identificiranje bankovnih računa trećih zemalja na koje se uplaćuju iznosi financijskog doprinosa. U svrhu predmetnog Protokola, člankom 2. stavkom 8. utvrđeno je da ukupni financijski doprinos mora biti uplaćen na račun Državne riznice u Središnjoj banci Svetog Tome i Prinsipea.

3.           PROCIJENJENI FINANCIJSKI UTJECAJ PRIJEDLOGA/INICIJATIVE

3.1.        Naslov/naslovi višegodišnjeg financijskog okvira i proračunska linija/linije u okviru rashoda na koje se prijedlog/inicijativa odnosi

· Postojeće proračunske linije

Prema redoslijedu naslova višegodišnjeg financijskog okvira i proračunskih linija.

Naslov višegodišnjeg financijskog okvira || Proračunska linija || Vrsta rashoda || Doprinos

Broj [Opis………………………………...……….] || Dif./nedif. ([7]) || zemalja EFTA-e[8] || zemalja kandidatkinja[9] || trećih zemalja || u smislu članka 21. stavka 2. točke (b) Financijske uredbe

2 || 11.03 01 Uspostava okvira upravljanja za ribolovne aktivnosti koje obavljaju ribarska plovila Unije u vodama trećih zemalja (SOR) || Dif. || NE || NE || DA || NE

· Zatražene nove proračunske linije (nije primjenjivo)

Prema redoslijedu naslova višegodišnjeg financijskog okvira i proračunskih linija.

Naslov višegodišnjeg financijskog okvira || Proračunska linija || Vrsta rashoda || Doprinos

Broj [Naslov………………………………………] || Dif./nedif. || zemalja EFTA-e || zemalja kandidatkinja || trećih zemalja || u smislu članka 21. stavka 2. točke (b) Financijske uredbe

|| [XX.YY.YY.YY] || || DA/NE || DA/NE || DA/NE || DA/NE

3.2.        Procijenjeni utjecaj na rashode

3.2.1.     Sažetak procijenjenog utjecaja na rashode

milijuna EUR (do 3 decimalna mjesta)

Naslov višegodišnjeg financijskog okvira: || Broj 2 || Održivi rast: prirodni resursi

Glavna uprava MARE || || || Godina 2014. || Godina 2015. || Godina 2016. || Godina 2017. || unijeti onoliko godina koliko je potrebno za prikaz trajanja utjecaja (vidi točku 1.6) || UKUPNO

Ÿ Odobrena sredstva za poslovanje || || || || || || || ||

Broj proračunske linije 11.0301 || Preuzete obveze || (1) || 0,710 || 0,710 || 0,710 || 0,675 || || || || 2,805

Plaćanja || (2) || 0,710 || 0,710 || 0,710 || 0,675 || || || || 2,805

Broj proračunske linije || Preuzete obveze || (1a) || || || || || || || ||

Plaćanja || (2 a) || || || || || || || ||

Odobrena sredstva administrativne prirode koja se financiraju iz omotnice za posebne programe[10] || || || || || || || ||

Broj proračunske linije 11 010401 || || (3) || 0,074 || 0,074 || 0,074 || 0,134 || || || || 0,356

UKUPNA odobrena sredstva za Glavnu upravu MARE || Preuzete obveze || =1+1a +3 || 0,784 || 0,784 || 0,784 || 0,809 || || || || 3,161

Plaćanja || =2+2a +3 || 0,784 || 0,784 || 0,784 || 0,809 || || || || 3,161

ŸUKUPNA odobrena sredstva za poslovanje || Preuzete obveze || (4) || 0,710 || 0,710 || 0,710 || 0,675 || || || || 2,805

Plaćanja || (5) || 0,710 || 0,710 || 0,710 || 0,675 || || || || 2,805

Ÿ UKUPNA odobrena sredstva administrativne prirode koja se financiraju iz omotnice za posebne programe || (6) || 0,074 || 0,074 || 0,074 || 0,134 || || || || 0,356

UKUPNA odobrena sredstva iz NASLOVA 2 višegodišnjeg financijskog okvira || Preuzete obveze || =4+ 6 || 0,784 || 0,784 || 0,784 || 0,809 || || || || 3,161

Plaćanja || =5+ 6 || 0,784 || 0,784 || 0,784 || 0,809 || || || || 3,161

Ako prijedlog/inicijativa utječe na više naslova: NE PRIMJENJUJE SE

ŸUKUPNA odobrena sredstva za poslovanje || Preuzete obveze || (4) || || || || || || || ||

Plaćanja || (5) || || || || || || || ||

Ÿ UKUPNA odobrena sredstva administrativne prirode koja se financiraju iz omotnice za posebne programe || (6) || || || || || || || ||

UKUPNA odobrena sredstva iz NASLOVA 1 – 4 višegodišnjeg financijskog okvira (referentni iznos) || Preuzete obveze || =4+ 6 || || || || || || || ||

Plaćanja || =5+ 6 || || || || || || || ||

Naslov višegodišnjeg financijskog okvira: || 5 || Administrativni rashodi

milijuna EUR (do 3 decimalna mjesta)

|| || || Godina 2014. || Godina 2015. || Godina 2016. || Godina 2017. || unijeti onoliko godina koliko je potrebno za prikaz trajanja utjecaja (vidi točku 1.6) || UKUPNO

Glavna uprava: MARE ||

ŸLjudski potencijali || 0,113 || 0,113 || 0,113 || 0,113 || || || || 0,452

Ÿ Ostali administrativni rashodi || 0,006 || 0,006 || 0,006 || 0,006 || || || || 0,024

GLAVNA UPRAVA MARE UKUPNO || Odobrena sredstva || 0,119 || 0,119 || 0,119 || 0,119 || || || || 0,476

UKUPNA odobrena sredstva iz NASLOVA 5 višegodišnjeg financijskog okvira || (ukupne preuzete obveze = ukupna plaćanja) || 0,119 || 0,119 || 0,119 || 0,119 || || || || 0,476

milijuna EUR (do 3 decimalna mjesta)

|| || || Godina 2014. || Godina 2015. || Godina 2016. || Godina 2017. || unijeti onoliko godina koliko je potrebno za prikaz trajanja utjecaja (vidi točku 1.6) || UKUPNO

UKUPNA odobrena sredstva iz NASLOVA 1 – 5 višegodišnjeg financijskog okvira || Preuzete obveze || 0,903 || 0,903 || 0,903 || 0,928 || || || || 3,637

Plaćanja || 0,903 || 0,903 || 0,903 || 0,928 || || || || 3,637

3.2.2.     Procijenjeni utjecaj na odobrena sredstva za poslovanje

– ¨  Za prijedlog/inicijativu nije potrebna uporaba odobrenih sredstava za poslovanje.

– x   Za prijedlog/inicijativu potrebna je uporaba odobrenih sredstava za poslovanje, kako je objašnjeno u nastavku:

Odobrena sredstva za preuzete obveze u milijunima EUR (do 3 decimalna mjesta)

Navesti ciljeve i rezultate ò || || || Godina 2014. || Godina 2015. || Godina 2016. || Godina 2017. || unijeti onoliko godina koliko je potrebno za prikaz trajanja utjecaja (vidi točku 1.6) || UKUPNO

REZULTATI

Vrsta rezultata[11] || Prosječni trošak po rezultatu || Broj rezultata || Trošak || Broj rezultata || Trošak || Broj rezultata || Trošak || Broj rezultata || Trošak || Broj rezultata || Trošak || Broj rezultata || Trošak || Broj rezultata || Trošak || Ukupni broj rezultata || Ukupni trošak

POSEBNI CILJ br. 1…[12] || || || || || || || || || || || || || || || ||

- odobrenja za plovila || t/godišnje || 55/50[13] || || 0,385 || || 0,385 || || 0,385 || || 0,350 || || || || || || || ||

- sektorska potpora || godišnja || 0,325 || 1 || 0,325 || 1 || 0,325 || 1 || 0,325 || 1 || 0,325 || || || || || || || ||

  || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Međuzbroj za posebni cilj br. 1 || || 0,710 || || 0,710 || || 0,710 || || 0,675 || || || || || || || ||

POSEBNI CILJ br. 2… || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Rezultat || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Međuzbroj za posebni cilj br. 2 || || || || || || || || || || || || || || || ||

UKUPNI TROŠAK || || 0,710 || || 0,710 || || 0,710 || || 0,675 || || || || || || || ||

3.2.3.     Procijenjeni utjecaj na odobrena sredstva administrativne prirode

3.2.3.1.  Sažetak

– ¨  Za prijedlog/inicijativu nije potrebno korištenje administrativnim odobrenim sredstvima.

– x   Za prijedlog/inicijativu potrebno je korištenje administrativnim odobrenim sredstvima, kako je objašnjeno u nastavku:

milijuna EUR (do 3 decimalna mjesta)

|| Godina 2014. || Godina 2015. || Godina 2016. || Godina 2017. || unijeti onoliko godina koliko je potrebno za prikaz trajanja utjecaja (vidi točku 1.6) || UKUPNO

NASLOV 5 višegodišnjeg financijskog okvira || || || || || || || ||

Ljudski potencijali || 0,113 || 0,113 || 0,113 || 0,113 || || || || 0,452

Ostali administrativni rashodi || 0,006 || 0,006 || 0,006 || 0,006 || || || || 0,024

Međuzbroj za NASLOV 5 višegodišnjeg financijskog okvira || 0,119 || 0,119 || 0,119 || 0,119 || || || || 0,476

Izvan NASLOVA 5[14] višegodišnjeg financijskog okvira || || || || || || || ||

Ljudski potencijali || 0,062 || 0,062 || 0,062 || 0,062 || || || || 0,248

Ostali rashodi administrativne prirode || 0,012 || 0,012 || 0,012 || 0,072 || || || || 0,108

Međuzbroj izvan NASLOVA 5 višegodišnjeg financijskog okvira || 0,074 || 0,074 || 0,074 || 0,134 || || || || 0,356

UKUPNO || 0,193 || 0,193 || 0,193 || 0,253 || || || || 0,832

Potrebna administrativna odobrena sredstva pokrit će se odobrenim sredstvima glavne uprave koja su već dodijeljena za upravljanje djelovanjem i/ili su preraspoređena unutar glavne uprave te, po potrebi, bilo kojim dodatnim sredstvima koja se mogu dodijeliti nadležnoj glavnoj upravi u okviru godišnjeg postupka dodjele sredstava uzimajući u obzir proračunska ograničenja.

3.2.3.2.  Procijenjene potrebe u pogledu ljudskih potencijala

– ¨  Za prijedlog/inicijativu nije potrebno korištenje ljudskim resursima.

– x   Za prijedlog/inicijativu potrebno je korištenje ljudskim potencijalima, kako je objašnjeno u nastavku:

Procjenu navesti u ekvivalentima punog radnog vremena

|| || Godina 2014. || Godina 2015. || Godina 2016. || Godina 2017.

|| Ÿ Plan radnih mjesta (dužnosnici i privremeno osoblje) ||

|| 11 01 01 01 (sjedišta i predstavništva Komisije) || 0,95 || 0,95 || 0,95 || 0,95

|| XX 01 01 02 (delegacije) || || || ||

|| XX 01 05 01 (neizravna istraživanja) || || || ||

|| 10 01 05 01 (izravna istraživanja) || || || ||

Ÿ Vanjsko osoblje (u ekvivalentu punog radnog vremena: EPRV)[15] ||

|| XX 01 02 01 (UO, UsO, UNS iz „opće omotnice”) || || || ||

|| XX 01 02 02 (UO, UsO, MSD, LO i UNS u delegacijama) || || || ||

|| 11 01 04 01 [16] || - u sjedištima || || || ||

|| - u delegacijama || 0,5 || 0,5 || 0,5 || 0,5

|| XX 01 05 02 (UO, UsO, UNS – neizravna istraživanja) || || || ||

|| XX 01 05 02 (UO, UsO, UNS – izravna istraživanja) || || || ||

|| Ostale proračunske linije (navesti) || || || ||

|| UKUPNO || || || ||

XX se odnosi na odgovarajuće područje politike ili glavu proračuna.

Potrebe za ljudskim potencijalima ispunit će se angažiranjem osoblja glavne uprave kojemu je već povjereno upravljanje djelovanjem i/ili koje je preraspoređeno unutar glavne uprave te, po potrebi, iz bilo kojih dodatnih sredstava koja se mogu dodijeliti nadležnoj glavnoj upravi u okviru godišnjeg postupka dodjele sredstava uzimajući u obzir proračunska ograničenja.

Opis zadaća:

Dužnosnici i privremeno osoblje || Administrativna provedba i provedba proračuna Sporazuma (odobrenja, praćenje ulova, plaćanje, sektorska potpora), priprema Zajedničkih odbora i pregovora za sljedeći protokol i sudjelovanje na njima, priprema i provedba zakonodavnih akata, prepiska, tehnička i znanstvena podrška. Službenik + financijski referent + tajništvo + voditelj jedinice (ili zamjenik voditelja jedinice) + znanstvena i tehnička podrška te prikupljanje podataka o odobrenjima i ulovima : 0,95 EPRV raspodijeljeno na 0,75 po 132000 EUR/godišnje i 0,2 po 70 000 EUR/godišnje.

Vanjsko osoblje || Praćenje provedbe Sporazuma i izvršenje sektorske potpore. Procjena 0,5 EPRV po 125 000 EUR/godišnje

3.2.4.     Usklađenost s postojećim višegodišnjim financijskim okvirom

– x   Prijedlog/inicijativa u skladu je s postojećim višegodišnjim financijskim okvirom.

– ¨  Prijedlog/inicijativa uključuje reprogramiranje odgovarajućeg naslova višegodišnjeg financijskog okvira.

Objasniti o kakvom je reprogramiranju riječ te navesti odgovarajuće proračunske linije i iznose.

– ¨  Za prijedlog/inicijativu potrebna je primjena instrumenta za financijsku fleksibilnost ili revizija višegodišnjeg financijskog okvira[17].

Objasnite što je potrebno, navodeći odgovarajuće proračunske naslove i linije te odgovarajuće iznose.

3.2.5.     Sudjelovanje trećih strana u financiranju

– Prijedlogom/inicijativom ne predviđa se sufinanciranje od trećih strana.

– Prijedlogom/inicijativom predviđa se sufinanciranje prema sljedećoj procjeni:

Odobrena sredstva u milijunima EUR (do 3 decimalna mjesta)

|| Godina N || Godina N+1 || Godina N+2 || Godina N+3 || unijeti onoliko godina koliko je potrebno za prikaz trajanja utjecaja (vidi točku 1.6.) || Ukupno

Navesti tijelo koje sudjeluje u financiranju || || || || || || || ||

UKUPNA sredstva sufinanciranja || || || || || || || ||

3.3.        Procijenjeni utjecaj na prihode

– x   Prijedlog/inicijativa nema financijski utjecaj na prihode.

– ¨  Prijedlog/inicijativa ima sljedeći financijski utjecaj:

¨         na vlastita sredstva

¨         na razne prihode

milijuna EUR (do 3 decimalna mjesta)

Proračunska linija u okviru prihoda: || Odobrena sredstva dostupna za tekuću proračunsku godinu || Utjecaj prijedloga/inicijative[18]

Godina N || Godina N+1 || Godina N+2 || Godina N+3 || unijeti onoliko godina koliko je potrebno za prikaz trajanja utjecaja (vidi točku 1.6)

Članak …………. || || || || || || || ||

Za razne namjenske prihode navesti odgovarajuću proračunsku liniju/linije u okviru rashoda.

Navesti metodu izračunavanja utjecaja na prihode.

[1]               SL

[2]               SL

[3]               SL

[4]               ABM: Activity-Based Management (upravljanje po djelatnostima) – ABB: Activity-Based Budgeting (priprema proračuna na temelju djelatnosti).

[5]               Kako je navedeno u članku 54. stavku 2. točkama (a) ili (b) Financijske uredbe.

[6]               Informacije o načinima upravljanja i upućivanju na Financijsku uredbu dostupne su na internetskim stranicama BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[7]               Dif. = diferencirana odobrena sredstva / nedif. = nediferencirana odobrena sredstva.

[8]               EFTA: Europsko udruženje slobodne trgovine.

[9]               Zemlje kandidatkinje i, ako je primjenjivo, potencijalne zemlje kandidatkinje sa zapadnog Balkana.

[10]             Tehnička i/ili administrativna pomoć i rashodi za potporu provedbi programa i/ili djelovanja EU-a (prijašnje linije „BA”), neizravnih istraživanja, izravnih istraživanja.

[11]             Rezultati se odnose na proizvode i usluge koji se isporučuju (npr. broj financiranih studentskih razmjena, kilometri izgrađenih prometnica itd.).

[12]             Na način opisan u odjeljku 1.4.2. „Posebni cilj/ciljevi…”.

[13]             Cijena po toni referentne tonaže od 7 000 tona svake godine : 55 EUR prve tri godine i 50 EUR u zadnjoj godini

[14]             Tehnička i/ili administrativna pomoć i rashodi za potporu provedbi programa i/ili djelovanja EU-a (prijašnje linije „BA”), neizravnih istraživanja, izravnih istraživanja.

[15]             UO = ugovorno osoblje; LO = lokalno osoblje; UNS = upućeni nacionalni stručnjak; UsO = ustupljeno osoblje; MSD = mladi stručnjak u delegacijama.

[16]             Podograničenje za vanjsko osoblje obuhvaćeno odobrenim sredstvima za poslovanje (prijašnje linije „BA”).

[17]             Vidi točke 19. i 24. Međuinstitucionalnog sporazuma (za razdoblje 2007. – 2013.).

[18]             Kad je riječ o tradicionalnim vlastitim sredstvima (carine, pristojbe na šećer), navedeni iznosi moraju biti neto iznosi, tj. bruto iznosi umanjeni za 25 % na ime troškova naplate.

Prilog I. PROTOKOL o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Demokratske Republike Svetog Tome i Prinsipea

Članak 1. Razdoblje primjene i ribolovne mogućnosti

1. Za razdoblje od četiri godine od datuma početka privremene primjene utvrđuju se ribolovne mogućnosti odobrene plovilima Europske unije prema članku 5. Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu kojima se dopušta ulov visoko migratornih vrsta (vrste s popisa Priloga 1. Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravu mora iz 1982.), s iznimkom onih vrsta koje ICCAT štiti ili zabranjuje njihov ulov.

2. Ribolovne mogućnosti dodjeljuju se za:

(a) 28 tunolovaca plivaričara,

(b) 6 plovila s površinskim parangalima.

3. Stavak 1. primjenjuje se podložno odredbama članaka 5., 6., 7. i 8. ovog Protokola.

4. U skladu s člankom 6. Sporazuma, plovila koja plove pod zastavom države članice Europske unije mogu obavljati ribolovne aktivnosti u vodama Svetog Tome i Prinsipea samo ako imaju odobrenje za ribolov (povlastica za ribolov) izdanu na temelju ovog Protokola.

Članak 2. Financijski doprinos – načini plaćanja

1. Utvrđen je financijski doprinos iz članka 7. Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu u visini od 2 805 000 EUR za razdoblje iz članka 1.

2. Financijski doprinos uključuje:

(a) godišnji iznos za pristup IGP-u Svetog Tome i Prinsipea u visini od 385 000 EUR tijekom prve tri godine i 350 000 EUR četvrtu godinu, koji odgovara referentnoj tonaži od 7 000 tona godišnje, i

(b) poseban iznos od 325 000 EUR godišnje tijekom četiri godine za potporu provedbi sektorske ribarstvene politike Svetog Tome i Prinsipea.

3. Stavak 1. primjenjuje se podložno odredbama članaka 3., 4., 5., 7. i 8. ovog Protokola i članaka 12. i 13. Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu.

4. Europska unija plaća financijski doprinos iz stavka 1. u visini od 710 000 EUR godišnje tijekom prve tri godine i 675 000 EUR za četvrtu godinu, što odgovara ukupnom godišnjem iznosu iz stavka 2. točaka (a) i (b).

5. Ako ukupna godišnja količina ulova koju ostvare plovila Europske unije u vodama Svetog Tome i Prinsipea prelazi godišnju referentnu tonažu iz stavka 2., ukupan iznos godišnjeg financijskog doprinosa bit će uvećan za 55 EUR za prve tri godine i za 50 EUR za četvrtu godinu za svaku dodatnu ulovljenu tonu. Međutim, ukupan godišnji iznos koji plaća Europska unija ne smije biti veći od dvostrukog iznosa navedenog u stavku 2. točki (a). U slučaju da ulovi plovila Europske unije premaše količine čiji je ukupan godišnji iznos dvostruko veći od ukupnog godišnjeg iznosa, iznos količine koja premašuje to ograničenje isplaćuje se sljedeće godine.

6. Plaćanje se vrši najkasnije devedeset (90) dana nakon datuma privremene primjene za prvu godinu, a najkasnije na datum obljetnice Protokola za iduće godine.

7. Tijela Svetog Tome i Prinsipea jedina su nadležna za odlučivanje o raspodjeli financijskog doprinosa iz stavka 2. točke (a).

8. Financijski doprinos naveden u stavku 2. ovog članka uplaćuje se na račun Državne riznice otvoren u Središnjoj banci Svetog Tome i Prinsipea, a financijski doprinos naveden u stavku 2. točki (b) ovog članka, namijenjen sektorskoj potpori, na raspolaganju je Upravi za ribarstvo. Tijela Svetog Tome i Prinsipea obavješćuju Europsku komisiju o podacima o bankovnom računu svake godine.

Članak 3. Poticanje održivog i odgovornog ribolova u vodama Svetog Tome i Prinsipea

1. Stranke u okviru Zajedničkog odbora predviđenog u članku 9. Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu, najkasnije tri (3) mjeseca nakon stupanja na snagu ovog Protokola, usuglašavaju višegodišnji sektorski program i način njegove primjene, uključujući posebno:

(a) godišnje i višegodišnje smjernice za korištenje financijskog doprinosa iz članka 2. stavka 2. točke (b);

(b) godišnje i višegodišnje ciljeve koje treba ostvariti radi uspostave održivog i odgovornog ribolova, uzimajući u obzir prioritete koje je Sveti Toma i Prinsipe odredio u svojoj nacionalnoj ribarstvenoj politici ili ostalim politikama koje su povezane s uspostavom održivog i odgovornog ribolova ili na njega imaju utjecaj, posebno u području potpore za mali ribolov, nadzora, kontrole i borbe protiv nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova (NNN);

(c) kriterije i postupke koji će se koristiti u procjeni rezultata dobivenih svake godine.

2. Svaku predloženu izmjenu višegodišnjeg sektorskog programa moraju odobriti stranke u okviru Zajedničkog odbora.

3. Tijela Svetog Tome i Prinsipea mogu svake godine odlučiti o korištenju dodatnog iznosa, zasebno od financijskog doprinosa predviđenog člankom 2. stavkom 2. točkom (b) u svrhu provođenja višegodišnjeg sektorskog programa. Europska unija mora biti obaviještena o tom korištenju najkasnije dva (2) mjeseca prije datuma obljetnice ovog Protokola.

4. Obje stranke svake godine ocjenjuju rezultate provedbe višegodišnjeg sektorskog programa. U slučaju da ocjena rezultata pokaže da ostvarenje ciljeva koji se neposredno financiraju dijelom financijskog doprinosa iz članka 2. stavka 2. točke (b) ovog Protokola nije zadovoljavajuće, Europska komisija zadržava pravo da taj dio financijskog doprinosa revidira te tako iznos namijenjen provedbi programa prilagodi rezultatima.  

Članak 4. Znanstvena suradnja u vezi s odgovornim ribolovom

1. Stranke se obvezuju promicati odgovorni ribolov u vodama Svetog Tome i Prinsipea na temelju načela nediskriminacije između različitih flota koje obavljaju ribolov u tim vodama.

2. U razdoblju obuhvaćenom ovim Protokolom Europska unija i Sveti Toma i Prinsipe obvezuju se surađivati radi praćenja stanja ribljih resursa u ribolovnoj zoni Svetog Tome i Prinsipea.

3. Stranke se obvezuju promicati, na razini regije srednje Afrike, suradnju povezanu s odgovornim ribolovom. Stranke se obvezuju poštovati sve preporuke i rezolucije Međunarodne komisije za očuvanje atlantske tune (ICCAT).

4. U skladu s člankom 4. Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu, na temelju preporuka i rezolucija koje donosi ICCAT i u svjetlu najboljih raspoloživih znanstvenih savjeta, stranke se u okviru Zajedničkog odbora predviđenog člankom 9. Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu uzajamno savjetuju o poduzimanju mjera da bi se osiguralo održivo upravljanje ribljim vrstama obuhvaćenima ovim Protokolom te u pogledu aktivnosti plovila Europske unije.

Članak 5. Sporazumna revizija ribolovnih mogućnosti i tehničkih mjera

1. Ribolovne mogućnosti iz članka 1. mogu biti sporazumno revidirane u mjeri u kojoj se preporukama i rezolucijama koje donosi ICCAT potvrđuje da se tom revizijom jamči održivo upravljanje ribljim vrstama obuhvaćenima ovim Protokolom. U tom slučaju financijski doprinos iz članka 2. stavka 2. točke (a) revidira se razmjerno i pro rata temporis. Međutim, ukupni godišnji iznos financijskog doprinosa koji plaća Europska unija ne smije biti veći od dvostrukog iznosa navedenog u članku 2. stavku 2. točki (a).

2. Zajednički odbor može, ako je potrebno, razmotriti i sporazumno prilagoditi odredbe uvjeta za obavljanje ribolova i provedbena pravila ovog Protokola i njegova Priloga.

Članak 6. Nove ribolovne mogućnosti

1. Za obavljanje ribolova koji nije obuhvaćen ovim Protokolom, tijela Svetog Tome i Prinsipea mogu se obratiti Europskoj uniji radi razmatranja mogućnosti takvog ribolova na temelju rezultata znanstvene kampanje, uzimajući u obzir najbolja znanstvena mišljenja koja su potvrdila znanstveni stručnjaci obiju stranaka.

2. Ovisno o navedenim rezultatima i ako Europska unija izrazi svoj interes za takav ribolov, dvije stranke savjetuju se u okviru Zajedničkog odbora prije nego što tijela Svetog Tome i Prinsipea izdaju bilo koju dozvolu. Ako je primjereno, stranke se dogovaraju o uvjetima za nove ribolovne mogućnosti i, po potrebi, mijenjaju Protokol i njegov Prilog.

Članak 7. Privremena obustava i revizija plaćanja financijskog doprinosa

1. Financijski doprinos predviđen člankom 2. stavkom 2. točkama (a) i (b) može biti revidiran ili privremeno obustavljen u slučaju jednog od ili više sljedećih stanja:

(a) neobičnih okolnosti, kako su definirane u članku 2. točki (h) Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu, koje onemogućuju ribolovne aktivnosti u IGP-u Svetog Tome i Prinsipea;

(b) ako nakon znatnih izmjena u oblikovanju i provedbi ribarstvene politike na temelju koje je sklopljen ovaj Protokol, jedna od dviju stranaka zahtijeva reviziju njegovih odredaba kako bi se one po potrebi izmijenile;

(c) ako se utvrdi povreda osnovnih i temeljnih ljudskih prava predviđenih u članku 9. Sporazuma iz Cotonoua i nakon postupka predviđenog u člancima 8. i 96. tog Sporazuma.

2. Europska unija zadržava pravo privremene obustave, djelomično ili u cijelosti, plaćanja posebnog financijskog doprinosa iz članka 2. stavka 2. točke (b) ovog Protokola:

(a) ako se u ocjeni Zajedničkog odbora utvrdi da dobiveni rezultati nisu u skladu s programiranjem;

(b) ako financijski doprinos nije isplaćen.

3. Plaćanje financijskog doprinosa nastavlja se nakon savjetovanja i sporazuma ugovornih stranaka čim se ponovno uspostavi stanje koje je prethodilo okolnostima iz stavka 1. i/ili ako rezultati financijske provedbe iz stavka 2. to opravdavaju. Unatoč tome poseban financijski doprinos predviđen u članku 2. stavku 2. točki (b) ne može se isplatiti nakon šest (6) mjeseci od isteka važenja Protokola.

Članak 8. Privremena obustava provedbe Protokola

1. Provedba ovog Protokola može biti privremeno obustavljena na inicijativu jedne od stranaka u slučaju jednog od ili više sljedećih stanja:

(a) neobičnih okolnosti, kako su definirane u članku 2. točki (h) Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu, koje onemogućuju ribolovne aktivnosti u IGP-u Svetog Tome i Prinsipea;

(b) ako nakon znatnih izmjena u oblikovanju i provedbi ribarstvene politike na temelju koje je sklopljen ovaj Protokol, jedna od dviju stranaka zahtijeva reviziju njegovih odredaba kako bi se one po potrebi izmijenile;

(c) ako jedna od dviju stranaka utvrdi povredu osnovnih i temeljnih ljudskih prava predviđenih u članku 9. Sporazuma iz Cotonoua i nakon postupka predviđenog u člancima 8. i 96. tog Sporazuma;

(d) Europska unija ne isplaćuje financijski doprinos predviđen člankom 2. stavkom 2. točkom (a) zbog razloga koji nisu predviđeni u članku 8. ovog Protokola;

(e) između stranaka postoji spor u pogledu primjene i tumačenja ovog Protokola.

2. Provedba Protokola može biti privremeno obustavljena na inicijativu jedne od stranaka ako spor između stranaka nije bilo moguće riješiti na savjetovanjima održanima u okviru Zajedničkog odbora.

3. Ako stranka namjerava privremeno obustaviti primjenu Protokola, mora o svojoj namjeri poslati obavijest u pisanom obliku najmanje tri (3) mjeseca prije datuma na koji bi ta privremena obustava stupila na snagu.

4. U slučaju privremene obustave stranke nastavljaju sa savjetovanjima u cilju pronalaženja sporazumnog rješenja spora. Ako se spor sporazumno riješi, primjena Protokola se nastavlja i iznos financijskog doprinosa smanjuje se razmjerno i pro rata temporis u pogledu duljine razdoblja u kojem je primjena Protokola bila privremeno obustavljena.

Članak 9. Nacionalno zakonodavstvo

1. Osim ako je Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu, ovim Protokolom i njegovim Prilogom i Dodacima drugačije određeno, aktivnosti ribarskih plovila Europske unije koja djeluju u vodama Svetog Tome i Prinsipea uređuju se zakonodavstvom Svetog Tome i Prinsipea.

2. Tijela Svetog Tome i Prinsipea obavješćuju Europsku komisiju o svakoj izmjeni zakonodavstva ili novom zakonodavstvu u vezi sa sektorom ribarstva.

3. Europska komisija obavješćuje tijela Svetog Tome i Prinsipea o svakoj izmjeni zakonodavstva ili novom zakonodavstvu u vezi s ribolovnim aktivnostima flote Europske unije u udaljenim vodama.

Članak 10. Elektronička komunikacija

4. Sveti Toma i Prinsipe i Europska unija obvezuju se uvesti u najkraćem roku računalne sustave koji su potrebni za elektroničku razmjenu svih informacija i svih dokumenata povezanih s provedbom Sporazuma.

5. Elektronička inačica dokumenta smatra se u svakom pogledu istovjetnom papirnatom dokumentu.

6. Sveti Toma i Prinsipe i Europska unija smjesta se uzajamno obavješćuju o bilo kakvoj neispravnosti računalnog sustava. U tom se slučaju informacije i dokumenti povezani s provedbom Sporazuma automatski zamjenjuju svojim papirnatim inačicama.

Članak 11. Povjerljivost podataka

1. Sveti Toma i Prinsipe i Europska unija obvezuju se da će se svi nominativni podaci u vezi s europskim plovilima i njihovim ribolovnim aktivnostima koji su dobiveni u okviru Sporazuma sve vrijeme obrađivati strogo u skladu s načelima povjerljivosti i zaštite podataka.

2. Ugovorne stranke osiguravaju da su javno dostupni samo skupni podaci o ribolovnoj aktivnosti u vodama Svetog Tome i Prinsipea u skladu s relevantnim odredbama ICCAT-a. Podatke koji se mogu smatrati povjerljivima nadležna tijela moraju koristiti isključivo za potrebe provedbe Sporazuma i za upravljanje, kontrolu i praćenje ribarstva.

Članak 12. Trajanje

Ovaj Protokol i njegov Prilog primjenjuju se četiri godine od početka privremene primjene u skladu s člancima 14. i 15., osim u slučaju raskida u skladu s člankom 13.

Članak 13. Raskid

1. U slučaju raskida ovog Protokola, dotična stranka pismeno obavješćuje drugu stranku o svojoj namjeri barem šest (6) mjeseci prije datuma na koji bi takav raskid stupio na snagu.

2. Otpremom obavijesti iz prethodnog stavka započinje savjetovanje stranaka.

Članak 14. Privremena primjena

Ovaj Protokol privremeno se primjenjuje od datuma njegova potpisivanja, a najranije 13. svibnja 2014.

Članak 15. Stupanje na snagu

Ovaj Protokol i njegov Prilog stupaju na snagu na dan kada se stranke međusobno obavijeste o dovršetku postupaka potrebnih u tu svrhu.

PRILOG PROTOKOLU

UVJETI ZA OBAVLJANJE RIBOLOVA PLOVILIMA EUROPSKE UNIJE U RIBOLOVNOJ ZONI SVETOG TOME I PRINSIPEA

Poglavlje I. – Formalnosti koje se primjenjuju na zahtjev za izdavanje i na izdavanje odobrenja za ribolov

Odjeljak 1. Odobrenja za ribolov

Preduvjeti za dobivanje odobrenja za ribolov

1. Odobrenje za ribolov (povlastica za ribolov) u ribolovnoj zoni Svetog Tome i Prinsipea mogu dobiti samo plovila koja ispunjuju uvjete.

2. Da bi plovilo ispunjavalo uvjete, vlasnik, zapovjednik ili samo plovilo ne smiju imati zabranu ribolovnih aktivnosti u Svetom Tomi i Prinsipeu. Moraju imati uređene odnose s nadležnim tijelima Svetog Tome i Prinsipea u smislu da su ispunjene sve ranije obveze koje su proizašle iz njihovih ribolovnih aktivnosti u Svetom Tomi i Prinsipeu u skladu sa sporazumima o ribarstvu koji su zaključeni s Europskom unijom. Nadalje, moraju poštovati odredbe Uredbe (EZ) br. 1006/2008[1] o odobrenjima za ribolov.

3. Svako plovilo Europske unije za koje je podnesen zahtjev za odobrenje za ribolov može zastupati zastupnik s boravištem u Svetom Tomi i Prinsipeu. Ime i adresa tog predstavnika mogu biti navedeni na zahtjevu za odobrenje za ribolov.

Zahtjev za odobrenje za ribolov

4. Nadležna tijela Europske unije elektroničkim putem podnose ministarstvu Svetog Tome i Prinsipea nadležnom za ribarstvo zahtjev za odobrenje za svako plovilo koje želi obavljati ribolov u skladu sa Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu najmanje petnaest (15) radnih dana prije početka zatraženog razdoblja važenja, a presliku zahtjeva podnose Delegaciji Europske unije u Gabonu. Izvorne zahtjeve šalju izravno nadležna tijela Europske unije Svetom Tomi i Prinsipeu, a presliku Delegaciji Europske unije u Gabonu.

5. Zahtjevi se podnose ministarstvu nadležnom za ribarstvo u skladu s primjerkom obrasca u Dodatku 1.

6. Uz svaki zahtjev za odobrenje za ribolov moraju biti priloženi sljedeći dokumenti:

– dokaz o uplati predujma za razdoblje važenja odobrenja za ribolov,

– novija fotografija u boji koja prikazuje bočnu stranu plovila.

7. Pristojba se uplaćuje na račun koji navode tijela Svetog Tome i Prinsipea u skladu s člankom 2. stavkom 8. Protokola.

8. Pristojbe uključuju sve nacionalne i lokalne naknade osim lučkih pristojbi i naknada za obavljene usluge.

Izdavanje odobrenja za ribolov

9. Ministarstvo nadležno za ribarstvo u Svetom Tomi i Prinsipeu izdaje vlasnicima ili njihovim predstavnicima putem Delegacije Europske unije u Gabonu odobrenja za ribolov za sva plovila u roku od 15 radnih dana od zaprimanja svih dokumenata iz točke 6. Istovremeno, kako bi se čim prije omogućio ribolov u ribolovnoj zoni, jedna preslika odobrenja za ribolov šalje se vlasnicima elektroničkim putem. Ta se preslika može upotrijebiti najviše 60 dana od datuma izdavanja povlastice. U tom razdoblju preslika se smatra jednakovrijednom izvorniku.

10. Odobrenje za ribolov izdaje se za određeno plovilo i nije prenosivo.

11. Međutim, u slučaju dokazanog djelovanja više sile i na zahtjev Europske unije, odobrenje za ribolov za plovilo može se zamijeniti novim odobrenjem koje se izdaje za drugo plovilo jednake kategorije kao plovilo koje se zamjenjuje, bez plaćanja nove pristojbe. U tom se slučaju pri izračunavanju količine ulova za određivanje mogućeg dodatnog plaćanja uzima u obzir ukupni iznos ulova oba plovila.

12. Vlasnik prvog plovila, ili njegov predstavnik, vraća poništeno odobrenje za ribolov ministarstvu Svetog Tome i Prinsipea nadležnom za ribolov putem Delegacije Europske unije u Gabonu.

13. Novo odobrenje za ribolov stupa na snagu na dan vraćanja poništenog odobrenja za ribolov ministarstvu Svetog Tome i Prinsipea nadležnom za ribolov. Delegacija Europske unije u Gabonu obavješćuje se o prijenosu odobrenja za ribolov.

14. Odobrenje za ribolov mora se u svakom trenutku nalaziti na plovilu, ne dovodeći u pitanje odredbe članka 9. ovog odjeljka.

Odjeljak 2. Uvjeti odobrenja za ribolov – pristojbe i plaćanja unaprijed

1.           Odobrenja za ribolov vrijede godinu dana.

2.           Pristojba za tunolovce plivaričare i plovila s površinskim parangalima u EUR po toni ulova u ribolovnoj zoni Svetog Tome i Prinsipea iznosi:

55 EUR prvu i drugu godinu primjene,

60 EUR treću godinu primjene,

70 EUR četvrtu godinu primjene.

3.           Odobrenja za ribolov izdaju se nakon plaćanja nadležnim državnim tijelima sljedećih paušalnih pristojbi:

-         Za tunolovce plivaričare:

-           6 930 EUR po plovilu, što odgovara pristojbama za 126 tona godišnje za prvu i drugu godinu primjene Protokola,

-           6 960 EUR po plovilu, što odgovara pristojbama za 116 tona godišnje za treću godinu primjene Protokola,

-           7 000 EUR po plovilu, što odgovara pristojbama za 100 tona godišnje za četvrtu godinu primjene Protokola.

-        Za plovila s površinskim parangalima:

-           2 310 EUR po plovilu, što odgovara pristojbama za 42 tone godišnje za prvu i drugu godinu primjene Protokola,

-           2 310 EUR po plovilu, što odgovara pristojbama za 38,5 tona godišnje za treću godinu primjene Protokola,

-           2 310 EUR po plovilu, što odgovara pristojbama za 33 tone godišnje za četvrtu godinu primjene Protokola.

4.           Obračun dospjelih pristojbi za godinu „n” utvrđuje Europska komisija najkasnije šezdeset (60) dana nakon datuma obljetnice Protokola u godini „n+1” na temelju izjava o ulovu koje daje svaki vlasnik i koje su potvrdili znanstveni instituti nadležni za provjeru podataka o ulovima u državama članicama, kao što su IRD (Institut de Recherche pour le Développement), IEO (Instituto Español de Oceanografía), IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera), putem Delegacije Europske unije u Gabonu.

5.           Taj obračun šalje se istovremeno ministarstvu Svetog Tome i Prinsipea nadležnom za ribarstvo i vlasnicima.

6.           Svako moguće dodatno plaćanje (za ulovljene količine koje premašuju tonaže iz stavka 4. ovog odjeljka) vlasnici plaćaju nadležnim državnim tijelima Svetog Tome i Prinsipea najkasnije tri (3) mjeseca nakon datuma obljetnice Protokola u godini n+1 na račun predviđen stavkom 7. odjeljka 1. ovog poglavlja, na temelju iznosa po toni iz stavka 2. ovog odjeljka (55, 60 ili 70 EUR, ovisno o godini).

7.           Međutim, ako je iznos konačnog obračuna manji od plaćanja unaprijed iz točke 3. ovog odjeljka, nastala se razlika vlasniku broda ne nadoknađuje.

Poglavlje II. – Ribolovne zone

1.           Plovila Europske unije koja djeluju u okviru ovog Protokola u vodama Svetog Tome i Prinsipea mogu svoje ribolovne aktivnosti obavljati u vodama više od 12 morskih milja od osnovne crte, u slučaju tunolovaca plivaričara i plovila s površinskim parangalima.

2.           Koordinate isključivoga gospodarskog pojasa Svetog Tome i Prinsipea koordinate su koje je Sveti Toma i Prinsipe prijavio Ujedinjenim narodima 7. svibnja 1998.[2]

3.           Bez iznimke zabranjena je svaka ribolovna aktivnost u zoni namijenjenoj zajedničkom korištenju između Svetog Tome i Prinsipea i Nigerije, određenoj koordinatama iz Dodatka 3.

Poglavlje III. – PRAĆENJE I NADZOR

Odjeljak 1. Sustav evidencije ulova

1.           Zapovjednici svih plovila koja djeluju u okviru ovog Protokola u vodama Svetog Tome i Prinsipea dužni su ministarstvu Svetog Tome i Prinsipea nadležnom za ribarstvo prijavljivati ulove kako bi se omogućila kontrola ulovljenih količina koje su potvrdili nadležni znanstveni instituti u skladu s postupkom iz poglavlja I. odjeljka 2. stavka 4. ovog Priloga. Načini dostavljanja podataka o ulovu jesu sljedeći:

1.1     Plovila Europske unije koja djeluju u okviru ovog Protokola u vodama Svetog Tome i Prinsipea moraju ispuniti izvješće o ulovu čiji se primjerak obrasca nalazi u Dodatku 2. i koji u svim točkama odražava podatke iz očevidnika. Jedan primjerak dostavlja se, po mogućnosti elektroničkom poštom, Centru za praćenje ribarstva (CPR) Svetog tome i Prinsipea svaki tjedan i u trenutku izlaska iz ribolovne zone Svetog Tome i Prinsipea.

1.2     Zapovjednici plovila šalju kopije očevidnika ministarstvu Svetog Tome i Prinsipea nadležnom za ribarstvo i znanstvenim institutima iz poglavlja I. odjeljka 2. točke 4. najkasnije 14 dana nakon završetka istovara dotičnog putovanja.

2.           Zapovjednik svakog dana u izvješću o ulovu bilježi količinu svake ulovljene i u plovilu zadržane vrste, identificirane FAO-vom troslovnom oznakom i izražene u kilogramima žive vage ili, kada je to potrebno, brojem ulovljene pojedine ribe. Za svaku glavnu vrstu zapovjednik uključuje i loš ulov. Zapovjednik svakog dana u izvješće o ulovu također bilježi količine bačene natrag u more za svaku vrstu, izražene u kilogramima žive vage ili, kada je to potrebno, brojem ulovljene pojedine ribe.

3.           Izvješća o ulovu ispunjuju se čitljivo, a potpisuje ih zapovjednik plovila.

4.           U slučaju nepoštovanja odredaba ovog poglavlja, Vlada Svetog Tome i Prinsipea može privremeno ukinuti odobrenje za ribolov dotičnom plovilu sve dok se ne ispune sve formalnosti te može vlasniku plovila nametnuti kaznu predviđenu važećim zakonodavstvom Svetog Tome i Prinsipea.  Europska komisija i država članica zastave o tome se odmah obavješćuju.

5.           Stranke pokazuju zajedničku spremnost da osiguraju prelazak na elektronički sustav za prijavu ulova na temelju tehničkih obilježja utvrđenih u Dodatku 5. Stranke se sporazumijevaju da će zajedno odrediti način prelaska kako bi sustav postao operativan od 1. srpnja 2015.

Odjeljak 2. Dostavljanje podataka o ulovu: ulazak u vode Svetog Tome i Prinsipea i izlazak iz njih

1.           Plovila Europske unije koja djeluju u okviru ovog Protokola u vodama Svetog Tome i Prinsipea obavješćuju nadležna tijela Svetog Tome i Prinsipea najkasnije šest (6) sati unaprijed o svojoj namjeri ulaska u vode Svetog Tome i Prinsipea ili izlaska iz njih.

2.           Kada plovila javljaju da ulaze iz IGP-a Svetog Tome i Prinsipea i/ili iz njega izlaze, istovremeno moraju javiti i svoj položaj kao i ulov koji se već nalazi na plovilu, identificiran FAO-vom troslovnom oznakom i izražen u kilogramima žive vage ili, kada je to potrebno, brojem ulovljene pojedine ribe, ne dovodeći u pitanje odredbe odjeljka 2. Te se obavijesti moraju poslati elektroničkom poštom ili telefaksom na adrese o kojima će obavijestiti tijela Svetog Tome i Prinsipea.

3.           Plovilo koje je zatečeno u ribolovu, a da o tome nije prethodno obavijestilo nadležno tijelo Svetog Tome i Prinsipea, smatra se plovilom bez odobrenja za ribolov te će mu se izreći kazne predviđene nacionalnim zakonodavstvom.

4.           Adresa e-pošte, brojevi telefaksa i telefona kao i podaci o radio postaji prilažu se uz odobrenje za ribolov.

Odjeljak 3. Pretovari i istovari

1.           Sva plovila Europske unije koja djeluju u okviru ovog Protokola u vodama Svetog Tome i Prinsipea i u tim vodama obavljaju pretovar, to čine u lukama Svetog Tome i Prinsipea.

Vlasnici tih plovila ili njihovi predstavnici koji žele obaviti istovar ili pretovar moraju nadležnim tijelima Svetog Tome i Prinsipea najmanje 24 sati prije dostaviti sljedeće podatke:

imena ribarskih plovila koja sudjeluju u pretovaru ili istovaru,

imena teretnih plovila,

tonažu po vrstama ulova koji se pretovaruje ili istovaruje,

datum pretovara ili istovara,

odredište pretovarenog ili istovarenog ulova.

2.           Pretovar se dopušta samo u sljedećim zonama: Fernão Dias, Neves, Ana Chaves.

3.           Pretovar ili istovar smatra se izlazom iz voda Svetog Tome i Prinsipea. Plovila su dužna nadležnim tijelima Svetog Tome i Prinsipea podnijeti izvješća o ulovu i navesti namjeravaju li nastaviti s ribolovom ili napustiti vode Svetog Tome i Prinsipea.

4.           Svaki pretovar ili istovar ulova, koji nije obuhvaćen prethodno navedenim točkama, zabranjen je u vodama Svetog Tome i Prinsipea. Svaka osoba koja krši ovu odredbu podliježe sankcijama predviđenima važećim zakonodavstvom Svetog Tome i Prinsipea.

Odjeljak 4. Sustav za satelitsko praćenje (VMS)

1.         Obavijesti o položaju plovila – Sustav VMS

Tijekom boravka u zoni Svetog Tome i Prinsipea plovila Europske unije koja posjeduju povlasticu moraju biti opremljena sustavom satelitskog praćenja (Sustav praćenja plovila VMS) da bi o svojem položaju omogućila automatsko i neprekidno izvješćivanje centra za kontrolu ribolova (Centar za praćenje ribolova – CPR) države zastave.

Svaka obavijest o položaju mora sadržavati:

a) identifikacijske podatke plovila;

b) posljednji zabilježeni geografski položaj plovila (zemljopisna širina i zemljopisna dužina) s dopuštenom pogreškom manjom od 100 metara i intervalom pouzdanosti od 99 %;

c) datum i vrijeme kada je položaj zabilježen;

d) brzinu i smjer plovila.

Svaka obavijest o položaju mora biti oblikovana u skladu s formatom iz Dodatka 4. ovom Prilogu.

Prvi zabilježeni položaj nakon ulaska u zonu Svetog Tome i Prinsipea označava se oznakom „ENT”. Svi sljedeći položaji identificiraju se oznakom „POS”, osim prvog zabilježenog položaja nakon izlaska iz zone Svetog Tome i Prinsipea koji se označuje oznakom „EXI”.

CPR države zastave osigurava automatsku obradu i, ako je potrebno, elektronički prijenos obavijesti o položaju. Obavijesti o položajima bilježe se na siguran način i čuvaju tri godine.

2.         Slanje poruka o položaju plovila u slučaju kvara na sustavu VMS

Zapovjednik u svakom trenutku osigurava da je VMS njegova plovila potpuno operativan te da se obavijesti o položaju na ispravan način prenose CPR-u države zastave.

U slučaju njegova kvara VMS plovila mora se popraviti ili zamijeniti u roku od 10 dana. Nakon isteka tog razdoblja plovilu više nije dopušteno obavljanje ribolova u zoni Svetog Tome i Prinsipea.

Plovila s neispravnim VMS-om koja obavljaju ribolov u zoni Svetog Tome i Prinsipea moraju barem svaka četiri sata obavješćivati CPR države zastave o svojem položaju putem elektroničke pošte, radija ili telefaksa i pružiti sve obvezne informacije.

3.         Sigurno slanje poruka o položaju Svetom Tomi i Prinsipeu

CPR države zastave automatski šalje obavijesti o položaju dotičnih plovila CPR-u Svetog Tome i Prinsipea. CPR-ovi države zastave i Svetog Tome i Prinsipea razmjenjuju adrese elektroničke pošte i uzajamno se bez odgode obavješćuju o svakoj promjeni tih adresa.

Slanje obavijesti o položaju između CPR-ova države zastave i Svetog Tome i Prinsipea obavlja se elektroničkim putem upotrebom sigurnog komunikacijskog sustava.

CPR Svetog Tome i Prinsipea smjesta obavješćuje CPR države zastave i Europsku uniju o svakom prekidu primanja uzastopnih obavijesti o položaju od plovila koje posjeduje povlasticu, kada dotično plovilo nije najavilo svoj izlazak iz zone.

4.         Neispravnost komunikacijskog sustava

Sveti Toma i Prinsipe osigurava da je njegova elektronička oprema kompatibilna s opremom CPR-a države zastave i smjesta obavješćuje Europsku uniju o svakoj neispravnosti u pogledu slanja i primitka obavijesti o položaju kako bi se što prije pronašlo tehničko rješenje problema.

Zapovjednik se smatra odgovornim za svako dokazano upletanje u rad VMS-a plovila radi ometanja njegova djelovanja ili lažiranja obavijesti o položaju plovila. Svako kršenje propisa podložno je kaznama predviđenima važećim zakonodavstvom Svetog Tome i Prinsipea.

5.         Revizija frekvencije poruka o položaju

Na temelju dokumentacije kojom se dokazuje kršenje propisa, Sveti Toma i Prinsipe može zatražiti od CPR-a države zastave, šaljući primjerak Eropskoj uniji, da smanji vremenski interval slanja poruka o položaju plovila na trideset minuta za dogovoreno razdoblje istrage. Sveti Toma i Prinsipe bez odgode mora poslati dokumentirani dokaz CPR-u države zastave i Europskoj uniji. CPR države zastave smjesta šalje poruke o položaju Svetom Tomi i Prinsipeu na novoj frekvenciji.

Kada dogovoreno razdoblje za istragu završi, Sveti Toma i Prinsipe o tome smjesta obavješćuje CPR države zastave i Europsku uniju, te ih zatim obavješćuje o svakom daljnjem razvoju događaja.

Poglavlje IV. – Ukrcaj pomoraca

1.           Vlasnici tunolovaca plivaričara i plovila s površinskim parangalima zapošljavaju državljane država AKP-a podložno sljedećim uvjetima i ograničenjima:

-        za flotu tunolovaca plivaričara najmanje 20 % pomoraca koji su ukrcani tijekom sezone ribolova tune u ribolovnoj zoni trećih zemalja treba biti podrijetlom iz Svetog Tome i Prinsipea ili eventualno iz države AKP-a,

-        za flotu plovila s površinskim parangalima najmanje 20 % pomoraca koji su ukrcani tijekom sezone ribolova tune u ribolovnoj zoni trećih zemalja treba biti podrijetlom iz Svetog Tome i Prinsipea ili eventualno iz države AKP-a.

2.           Vlasnici plovila nastoje ukrcati dodatne pomorce podrijetlom iz Svetog Tome i Prinsipea.

3.           Vlasnici plovila slobodno biraju pomorce za ukrcaj na svoja plovila s popisa sposobnih i kvalificiranih pomoraca koji su dobili od tijela Svetog Tome i Prinsipea i predstavnika vlasnika plovila.

4.           Vlasnik plovila ili njegov predstavnik obavješćuje nadležno tijelo Svetog Tome i Prinsipea o imenima pomoraca koji su ukrcani na određeno plovilo te o njihovu radnom mjestu u posadi.

5.           Na pomorce koji se ukrcavaju na plovila Europske unije automatski i u cijelosti primjenjuje se Deklaracija Međunarodne organizacije rada (ILO) o temeljnim načelima i pravima na radu. To se posebno odnosi na slobodu udruživanja i stvarno priznanje prava na kolektivno pregovaranje radnika te na ukidanje diskriminacije pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja.

6.           Ugovori o radu pomoraca Svetog Tome i Prinsipea i država AKP-a, od kojih jedan primjerak dobivaju Ministarstvo rada, Ministarstvo ribarstva i potpisnici, sastavljaju se između jednog ili više predstavnika vlasnika plovila i pomoraca i/ili njihovih sindikata ili predstavnika. Ti ugovori pomorcima jamče odgovarajuću socijalnu sigurnost koja im pripada u skladu s važećim zakonodavstvom, uključujući životno osiguranje i osiguranje u slučaju bolesti i nezgode.

7.           Pomorcima plaće isplaćuju vlasnici plovila. Plaće se utvrđuju sporazumno između vlasnika plovila ili njihovih predstavnika i pomoraca i/ili njihovih sindikata ili predstavnika. Međutim, uvjeti plaćanja pomoraca ne smiju biti lošiji od onih koji se primjenjuju na posade iz njihovih zemalja i ne smiju biti ni u kojem slučaju ispod standarda MOR-a.

8.           Svi pomorci zaposleni na plovilima Europske unije javljaju se na dužnost zapovjedniku plovila određenog na dan prije njihova predloženog datuma ukrcavanja. Ako se pomorac ne pojavi na dogovoreni datum u dogovoreno vrijeme ukrcaja, vlasnik plovila automatski se oslobađa obveze ukrcavanja pomorca.

Poglavlje V. – Promatrači

1.           Plovila Europske unije koja djeluju u okviru ovog Protokola u vodama Svetog Tome i Prinsipea primaju na plovilo promatrače koje je imenovalo Ministarstvo ribarstva Svetog Tome i Prinsipea prema uvjetima navedenima u nastavku:

1.1.    Na zahtjev nadležnih tijela Svetog Tome i Prinsipea, plovila Europske unije ukrcavaju promatrača kojeg su imenovala nadležna tijela radi provjere ulova u vodama Svetog Tome i Prinsipea.

1.2.    Nadležna tijela Svetog Tome i Prinsipea sastavljaju popis plovila koja su određena za ukrcaj promatrača te popis imenovanih promatrača. Ti se popisi stalno ažuriraju. Prosljeđuju se Europskoj komisiji čim budu sastavljeni i svaka tri (3) mjeseca nakon toga u slučaju ažuriranja.

1.3.    Nadležna tijela Svetog Tome i Prinsipea obavješćuju Delegaciju Europske unije u Gabonu i dotične vlasnike plovila, po mogućnosti elektroničkom poštom, o imenu promatrača koji je imenovan za ukrcaj na njihovo plovilo, pri izdavanju odobrenja za ribolov ili najkasnije 15 dana prije predviđenog datuma ukrcavanja promatrača.

2.           Promatrač se na plovilo ukrcava za jedno ribolovno putovanje. Međutim, na izričit zahtjev nadležnih tijela Svetog Tome i Prinsipea promatrač može biti prisutan na više ribolovnih putovanja, ovisno o prosječnom trajanju predviđenih putovanja određenog plovila. Taj zahtjev podnosi nadležno tijelo kad se objavi ime promatrača koji je imenovan za ukrcaj na određeno plovilo.

3.           Vlasnik plovila ili njegov predstavnik i nadležno tijelo dogovaraju se o uvjetima za ukrcaj promatrača na plovilo.

4.           Promatrač se ukrcava na plovilo i iskrcava iz njega u luci koju je odredio vlasnik plovila. Promatrač se ukrcava na plovilo na početku prve plovidbe u ribolovnim vodama Svetog Tome i Prinsipea, nakon primitka popisa izabranih plovila.

5.           U roku od dva tjedna i 10 dana prije ukrcavanja promatrača dotični vlasnici plovila objavljuju datume i imena luka podregije predviđenih za ukrcaj i iskrcaj promatrača.

6.           Kad se promatrač ukrcava na plovilo izvan Svetog Tome i Prinsipea, njegove putne troškove snosi vlasnik plovila. Ako plovilo s promatračem na plovilu napusti ribolovnu zonu Svetog Tome i Prinsipea, moraju se poduzeti sve mjere da se promatraču što je prije moguće osigura povratak o trošku vlasnika plovila.

7.           Ako promatrač nije nazočan na dogovorenom mjestu u dogovoreno vrijeme i dvanaest sati nakon dogovorenog vremena, vlasnik plovila automatski se oslobađa obveze ukrcavanja promatrača.

8.           Prema promatraču se odnosi kao prema časniku. Dok plovilo djeluje u vodama Svetog Tome i Prinsipea, on ispunjuje sljedeće zadaće:

8.1.    promatra ribolovne aktivnosti plovila;

8.2.    provjerava položaj plovila uključenih u ribolovna djelovanja;

8.3.    bilježi upotrijebljene ribolovne alate;

8.4.    provjerava podatke o ulovu u ribolovnim vodama Svetog Tome i Prinsipea, koji su zabilježeni u očevidniku;

8.5.    provjerava postotke usputnih ulova i ocjenjuje količinu škartiranih vrsta utrživih riba;

8.6.    svojem nadležnom tijelu prijavljuje podatke o ribolovu na bilo koji prikladan način, uključujući količinu ulova i usputnih ulova na plovilu.

9.           Zapovjednik čini sve što je u njegovoj moći kako bi osigurao fizičku sigurnost i dobrobit promatrača tijekom obavljanja njegovih dužnosti.

10.         Promatrač ima na raspolaganju sve tehničke mogućnosti potrebne za obavljanje svojih dužnosti. Zapovjednik mu omogućuje pristup sredstvima komuniciranja potrebnima za obavljanje njegovih dužnosti, dokumentaciji izravno povezanoj s ribolovnim aktivnostima plovila, uključujući očevidnik i navigacijski dnevnik te pristup onim dijelovima plovila koji su potrebni za izvođenje njegovih zadaća kao promatrača.

11.         Promatrač tijekom boravka na plovilu:

11.1.  poduzima sve potrebne mjere kako bi osigurao da njegov ukrcaj i nazočnost na plovilu ne prekidaju i ne ometaju ribolovna djelovanja;

11.2.  poštuje imovinu i opremu na plovilu te povjerljivost svih dokumenata koji pripadaju dotičnom plovilu.

12.         Na kraju razdoblja promatranja i prije napuštanja plovila promatrač sastavlja izvješće o aktivnostima koje se šalje nadležnim tijelima Svetog Tome i Prinsipea, a jedan primjerak Europskoj komisiji. Potpisuje ga u nazočnosti zapovjednika plovila koji izvješću može dodati sva zapažanja koja smatra važnima, uz vlastiti potpis. Primjerak izvješća uručuje se zapovjedniku kada se promatrač iskrca.

13.         Vlasnik plovila snosi troškove smještaja i prehrane promatrača pod jednakim uvjetima kao za časnike na plovilu i u skladu s praktičnim mogućnostima plovila.

14.         Plaću i doprinose za socijalno osiguranje promatrača snosi Sveti Toma i Prinsipe.

Poglavlje VI. – Nadzor i inspekcija

1.           Europska ribarska plovila moraju biti u skladu s mjerama i preporukama koje donosi ICCAT u pogledu njihovih ribolovnih alata i tehničkih specifikacija te svim ostalim tehničkim mjerama primjenjivima na njihove ribolovne aktivnosti i ulove.

2.           Postupci inspekcijskih pregleda:

Inspekcijski pregled plovila Europske unije s povlasticom na moru, u luci ili na sidrištu u ribolovnoj zoni Svetog Tome i Prinsipea obavljaju plovila i inspektori iz Svetog Tome i Prinsipea koji se mogu jasno identificirati kao osobe zadužene za nadzor ribolova.

Prije ukrcaja na plovilo inspektori iz Svetog Tome i Prinsipea obavješćuju plovilo Europske unije o svojoj odluci o provođenju inspekcije. Inspekciju provode najviše dva inspektora koji moraju dokazati svoj identitet i službeni položaj inspektora prije provođenja inspekcije.

Inspektori iz Svetog Tome i Prinsipea borave na plovilu Europske unije samo onoliko vremena koliko im je potrebno za obavljanje dužnosti u vezi s inspekcijom. Inspekcijski pregled obavljaju na način da što manje utječu na plovilo, njegovu ribolovnu aktivnosti i teret.

Sveti Toma i Prinsipe može dopustiti Europskoj uniji da sudjeluje u inspekciji na moru kao promatrač.

Zapovjednik plovila Europske unije dopušta inspektorima iz Svetog Tome i Prinsipea ukrcaj na plovilo i obavljanje njihova posla.

Na kraju svakog inspekcijskog pregleda inspektori iz Svetog Tome i Prinsipea sastavljaju izvješće o inspekcijskom pregledu. Zapovjednik plovila Europske unije ima pravo unijeti primjedbe u inspekcijsko izvješće. Inspektor koji je sastavio izvješće i zapovjednik plovila Europske unije potpisuju inspekcijsko izvješće.

Činjenica da je zapovjednik plovila potpisao izvješće o inspekcijskom pregledu ne dovodi u pitanje pravo vlasnika plovila na obranu tijekom postupka povodom kršenja. Ako zapovjednik odbije potpisati ovaj dokument, mora pismeno navesti svoje razloge, a inspektor stavlja navod „odbija potpisati”. Prije napuštanja plovila inspektori iz Svetog Tome i Prinsipea daju primjerak inspekcijskog izvješća zapovjedniku plovila Europske unije. Sveti Toma i Prinsipe dostavlja jedan primjerak inspekcijskog izvješća Europskoj uniji u roku od 7 dana nakon inspekcije.

POGLAVLJE VII. – KRŠENJE PROPISA

1. Kršenje propisa:

Svako kršenje propisa plovila Europske unije koje posjeduje povlasticu u skladu s odredbama ovog Priloga mora se navesti u inspekcijskom izvješću. To se izvješće šalje Europskoj uniji i državi zastavi u roku od 24 sata.

Činjenica da je zapovjednik plovila potpisao izvješće o inspekcijskom pregledu ne dovodi u pitanje pravo vlasnika plovila na obranu tijekom prekršajnog postupka. Zapovjednik plovila obvezuje se na suradnju tijekom obavljanja inspekcijskog postupka.

2. Zadržavanje plovila – Informativni sastanak:

Ako je tako predviđeno zakonodavstvom Svetog Tome i Prinsipea na snazi u pogledu kršenja propisa, svako plovilo Europske unije koje je prekršilo propise može biti prisiljeno prekinuti svoje ribolovne aktivnosti i, kada se plovilo nalazi na moru, vratiti se u luku Svetog Tome i Prinsipea.

Sveti Toma i Prinsipe obavješćuje Europsku uniju o svakom zadržanom plovilu Europske unije koje posjeduje povlasticu u roku od 24 sata.  Uz tu obavijest prilaže i dokumentirani dokaz o kršenju propisa.

Prije nego što poduzme bilo kakve mjere protiv plovila, zapovjednika, posade ili tereta, s izuzećem mjera radi zaštite dokaza, Sveti Toma i Prinsipe, na zahtjev Europske unije, organizira informativni sastanak u roku od jednog radnog dana od obavijesti o zadržavanju plovila da bi se razjasnile činjenice koje su dovele do zadržavanja plovila i da bi se obrazložilo koje se daljnje aktivnosti mogu poduzeti. Predstavnik države zastave može prisustvovati informativnom sastanku.

3. Kazne za kršenje propisa – Nagodbeni postupak:

Kaznu za kršenje propisa određuje Sveti Toma i Prinsipe u skladu s odredbama nacionalnog zakonodavstva na snazi.

Ako postupanja u vezi s kršenjem propisa uključuju pravni postupak, prije njegova pokretanja i pod uvjetom da kršenje propisa ne uključuje kazneno djelo, između Svetog Tome i Prinsipea i Europske unije provodi se nagodbeni postupak kako bi se odredili uvjeti i težina kazne. Predstavnici države zastave i Europske unije mogu sudjelovati u nagodbenom postupku. Nagodbeni postupak mora završiti najkasnije tri dana od obavijesti o zadržavanju plovila.

4. Pravni postupak – Sigurnosni depozit:

Ako se nagodbenim postupkom ne postigne nagodba i ako je slučaj kršenja propisa izveden pred nadležni sud, vlasnik plovila koje je prekršilo propise polaže sigurnosni depozit u banku koju je odredio Sveti Toma i Prinsipe, u iznosu koji, kako je odredio Sveti Toma i Prinsipe, pokriva troškove u vezi sa zadržavanjem plovila, procijenjenom novčanom kaznom i bilo kakvom naknadom. Sigurnosni depozit ne može se povratiti sve do zaključenja pravnog postupka.

Sigurnosni depozit razrješuje se i vraća vlasniku plovila nakon donošenja presude:

a) u cijelosti, ako nije izrečena kazna;

b) u iznosu preostalog iznosa, ako je kazna novčana globa koja je niža od iznosa sigurnosnog depozita.

Sveti Toma i Prinsipe obavješćuje Europsku uniju o ishodu pravnog postupka u roku od sedam dana od donošenja presude.

5. Puštanje plovila i posade:

Plovilu i njegovoj posadi dopušta se napuštanje luke nakon podmirenja kazne koja proizlazi iz postupka nagodbe ili nakon polaganja sigurnosnog depozita.

Dodaci

1 – Zahtjev za odobrenje za ribolov

2 – Obrazac izvješća o ulovu

3 – Zemljopisne koordinate zone zabrane ribolova

4 – Format obavijesti o položaju VMS

5 – Smjernice za uvođenje elektroničkog sustava za prijenos podataka o ribolovnim aktivnostima (sustav ERS)

Dodatak 1.

SPORAZUM O RIBARSTVU SVETI TOMA I PRINSIPE – EUROPSKA UNIJA

ZAHTJEV ZA ODOBRENJE ZA RIBOLOV

I- PODNOSITELJ ZAHTJEVA

1.     Ime vlasnika plovila: ............................................................................................................................

2.     Adresa vlasnika plovila: ........................................................................................................................

2.     Ime udruge ili predstavnika vlasnika plovila: .....................................................................

3.     Adresa udruge ili predstavnika vlasnika plovila: ................................................................

4.     Telefon:...................................................     Telefaks: ................................... E-pošta: ……………

5.     Ime zapovjednika: ......................................... Državljanstvo: ................. E-pošta: …………………………

II-PODACI O PLOVILU

1.     Ime plovila: .................................................................................................................................................

2.     Država zastave:.......................................................................................................................

3.     Vanjski registarski broj: …………....................................................................................

4.     Matična luka: …………………. MMSI: ………….……IMO-ov broj:…….…….…

5.     Datum stjecanja sadašnje zastave: ........../........./............... Prijašnja zastava (ako je potrebno): ………...

6.     Datum i mjesto izgradnje: ....../......./.......... u…………........ Pozivni znak: ...............................

7.     Pozivna frekvencija: ………….............. Broj satelitskog telefona: ……………..…………...……

8.     Građevinski materijal trupa broda: Čelik ¨  Drvo ¨  Poliester ¨          Ostalo ¨ …………………………….

III- TEHNIČKA SVOJSTVA PLOVILA I OPREMA

1.     Ukupna duljina: ..................................................        Širina: .......................................

2.     Bruto tonaža (BT): ..................................     Neto tonaža: ……………….……………

3.     Snaga porivnog stroja u KW: .......................Marka: .................................  Tip: ….....................

4.     Vrsta plovila: ¨ Tunolovac plivaričar ¨ Plovilo s parangalima  5.           Ribolovni alati: ...................................... ……………

6.     Ribolovne zone: ………………………………………            Ciljane vrste : ……………………………….

7.     Određena luka za pristajanje: ………………………………….………………………

8.     Ukupni broj članova posade: .............................................................................................................................

9.     Način čuvanja ulova na plovilu:          Svježe ¨       Hlađenje ¨                      Mješovito ¨         Zamrzavanje ¨

10.   Kapacitet smrzavanja u 24 sata (u tonama): .................Zapremina potpalublja: ...............          Broj: .....

11.        Plutača VMS:

            Proizvođač: …………………… Model: ………………….  Serijski broj: …………………

            Verzija računalnog programa: ...........................................................  Satelitski operater: ………………..

Ja, dolje potpisani, potvrđujem da su podaci iz ovog zahtjeva točni i dani u dobroj vjeri.

           

Sastavljeno u …..........................................................., (datum) .......................…

Potpis podnositelja zahtjeva ….......................................................

Dodatak 2.

OBRAZAC IZVJEŠĆA O ULOVU ||

|| || Parangal Živi mamac Okružujuća mreža plivarica Koća Ostalo ||

||

|| || || || || || || || || || ||

Ime plovila: ……………………………………………………………………. || Bruto tonaža: …………………………………………………............................. || Brod ISPLOVIO: Brod UPLOVIO: || Mjesec || Dan || Godina || Luka || || ||

Država zastave:           ……………………………………………………………………........................... || Kapacitet – (MT): ……………………………………………........ || || || || || || ||

||

Registarski broj:           ………………………………………………………………................................... || Zapovjednik: ……………………………………………………….... || || || ||

Vlasnik: ………………………………………………………….......................... || Broj članova posade:       ….…………………………………………………........................ || || || || || || || ||

Adresa: ………………………………………………………………………….... || Datum izvješća: ………………………………………………...... || || ||

|| (Izvješće sastavio):        ………………………………………………................................. || Broj dana na moru: || || Broj ribolovnih dana: Broj bacanja: || || Putovanje: || ||

||

||

|| ||

Datum || Područje || Površinska temperatura vode (ºC) || Ribolovni napor Broj korištenih udica || Capturas (Ulovi) || Isco usado na pesca (Korišteni mamac) ||

Mjesec || Dan || Zemljopisna širina S/J || Zemljopisna dužina I/Z || Plavoperajna tuna Thunnus thynnus ili maccoyi || Žutoperajna tuna Thunnus albacares || (Velikooka tuna) Thunnus obesus || (Bijela tuna) Thunnus alalunga || (Sabljan) Xiphias gladius || (Prugasta sabljarka) (Bijela sabljarka) Tetraptunus audax ili albidus || (Crna sabljarka) Makaira indica || (Riba-jedro) Istiophorus albicane ili platypterus || Prugasta tuna Katsuwonus pelamis || (Miješani ulovi) || Ukupni dnevni ulov (težina samo u kg ) || Proskok || Lignja || Živi mamac || (Ostalo) ||

|| || || || || || Broj || Težina (kg) || Broj || kg || Broj || kg || Broj || kg || Broj || kg || Broj || kg || Broj || kg || Broj || kg || Broj || kg || Broj || kg || Broj || kg || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

TEŽINA ISTOVARA (U KG) || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Napomene || || || || ||

1 – Koristiti jedan obrazac za svaki mjesec i jedan redak po danu. || || 2 - „Dan” se odnosi na dan kad odredite liniju. || 4 - Zadnji redak – težina istovara – ispunjava se samo na kraju svake plovidbe. Bilježi se stvarna težina pri istovaru. || ||

|| || 3 - Ribolovno područje odnosi se na položaj broda. Zaokružite minute i zabilježite stupanj zemljopisne širine i zemljopisne dužine. Obavezno zabilježite S/J i I/Z. || || 5 - Svi podaci navedeni u ovom izvješću o ulovu smatraju se strogo povjerljivima. || || ||

Dodatak 3.

Zemljopisne koordinate zone zabrane ribolova

Zemljopisna širina || || Zemljopisna dužina ||

Stupnjevi || Minute || Sekunde || || Stupnjevi || || Minute || Sekunde

03 || 02 || 22 || S || || 07 || 07 || 31 || I ||

02 || 50 || 00 || S || || 07 || 25 || 52 || I ||

02 || 42 || 38 || S || || 07 || 36 || 25 || I ||

02 || 20 || 59 || S || || 06 || 52 || 45 || I ||

01 || 40 || 12 || S || || 05 || 57 || 54 || I ||

01 || 09 || 17 || S || || 04 || 51 || 38 || I ||

01 || 13 || 15 || S || || 04 || 41 || 27 || I ||

01 || 21 || 29 || S || || 04 || 24 || 14 || I ||

01 || 31 || 39 || S || || 04 || 06 || 55 || I ||

01 || 42 || 50 || S || || 03 || 50 || 23 || I ||

01 || 55 || 18 || S || || 03 || 34 || 33 || I ||

01 || 58 || 53 || S || || 03 || 53 || 40 || I ||

02 || 02 || 59 || S || || 04 || 15 || 11 || I ||

02 || 05 || 10 || S || || 04 || 24 || 56 || I ||

02 || 10 || 44 || S || || 04 || 47 || 58 || I ||

02 || 15 || 53 || S || || 05 || 06 || 03 || I ||

02 || 19 || 30 || S || || 05 || 17 || 11 || I ||

02 || 22 || 49 || S || || 05 || 26 || 57 || I ||

02 || 26 || 21 || S || || 05 || 36 || 20 || I ||

02 || 30 || 08 || S || || 05 || 45 || 22 || I ||

02 || 33 || 37 || S || || 05 || 52 || 58 || I ||

02 || 36 || 38 || S || || 05 || 59 || 00 || I ||

02 || 45 || 18 || S || || 06 || 15 || 57 || I ||

02 || 50 || 18 || S || || 06 || 26 || 41 || I ||

02 || 51 || 29 || S || || 06 || 29 || 27 || I ||

02 || 52 || 23 || S || || 06 || 31 || 46 || I ||

02 || 54 || 46 || S || || 06 || 38 || 07 || I ||

03 || 00 || 24 || S || || 06 || 56 || 58 || I ||

03 || 01 || 19 || S || || 07 || 01 || 07 || I ||

03 || 01 || 27 || S || || 07 || 01 || 46 || I ||

03 || 01 || 44 || S || || 07 || 03 || 07 || I ||

03 || 02 || 22 || S || || 07 || 07 || 31 || I ||

|| || || || || || || ||

Dodatak 4.

Format obavijesti o položaju VMS

Podatak || Oznaka || Obvezno/ Neobvezno || Sadržaj

Početak zapisa || SR || O || Podatak o sustavu koji označava početak zapisa

Primatelj || AD || O || Podatak o poruci – primatelj Alfa-3 oznaka države (ISO-3166)

Pošiljatelj || FR || O || Podatak o poruci – pošiljatelj Alfa-3 oznaka države (ISO-3166)

Država zastave || FS || O || Podatak o poruci – država zastave Alfa-3 oznaka (ISO-3166)

Vrsta poruke || TM || O || Podatak o poruci – vrsta poruke (ENT, POS, EXI)

Radijski pozivni znak (IRCS) || RC || O || Podatak o plovilu – međunarodni radijski pozivni znak plovila (IRCS)

Unutarnji referentni broj ugovorne stranke || IR || N || Podatak o plovilu – jedinstveni broj ugovorne stranke Alfa-3 oznaka (ISO-3166) iza koje slijedi broj

Vanjski registarski broj || XR || O || Podatak o plovilu – broj označen na boku plovila (ISO-8859.1)

Zemljopisna širina || LT || O || Podatak o položaju plovila – položaj plovila u stupnjevima i minutama S/J SSMM (WGS84)

Zemljopisna dužina || LG || O || Podatak o položaju plovila – položaj plovila u stupnjevima i minutama I/Z SSMM (WGS84)

Smjer || CO || O || Smjer plovila na ljestvici od 360 °

Brzina || SP || O || Brzina plovila u desetinkama čvorova

Datum || DA || O || Podatak o položaju plovila – datum bilježenja položaja UTC (GGGGMMDD)

Vrijeme || TI || O || Podatak o položaju plovila – vrijeme bilježenja položaja UTC (SSMM)

Kraj zapisa || ER || O || Podatak o sustavu koji označuje kraj zapisa

Svaki prijenos podataka strukturiran je na sljedeći način:

Oznake podataka u skladu su s normom ISO 8859.1

Dvostruka kosa crta (//) i oznaka „SR” označuju početak prijenosa.

Svaki je podatak označen svojom oznakom i razdvaja se od drugih podataka dvostrukom kosom crtom (//).

Jedna kosa crta (/) razdvaja oznaku i podatke.

Oznaka „ER” i dvostruka kosa crta (//) označuju kraj zapisa.

Neobvezni se podaci moraju umetnuti između početka i kraja zapisa.

Dodatak 5.

Smjernice za uvođenje elektroničkog sustava za prijenos podataka o ribolovnim aktivnostima (sustav ERS)

Opće odredbe

(1) Svako ribarsko plovilo EU-a mora biti opremljeno elektroničkim sustavom (dalje u tekstu: „sustav ERS”), koji je u mogućnosti zapisati i prenijeti podatke o ribolovnoj aktivnosti plovila (dalje u tekstu: „podaci ERS”) kad to plovilo djeluje u vodama Svetog Tome i Prinsipea.

(2) Plovilo EU-a koje nije opremljeno sustavom ERS ili koje je opremljeno sustavom ERS koji ne radi, nije ovlašteno ulaziti u vode Svetog Tome i Prinsipea kako bi obavljalo ribolovne aktivnosti.

(3) Podaci ERS prenose se u skladu s postupcima države zastave plovila, s time da se prvo šalju Centru za praćenje ribolova (dalje u tekstu: CPR) države zastave, koji će ih automatski učiniti dostupnima CPR-u Svetog Tome i Prinsipea.

(4) Država zastave i Sveti Toma i Prinsipe osiguravaju da su njihovi CPR-ovi opremljeni informatičkom opremom i računalnim programima potrebnima za automatski prijenos podataka ERS u formatu XML dostupnom na web-mjestu (http://ec.europa.eu/cfp/control/codes/index_en.htm) i da imaju postupak zapisivanja i pohranjivanja podataka ERS u računalno čitljivom formatu tijekom razdoblja od najmanje tri godine.       

(5) Svaka promjena ili osuvremenjivanje tog formata utvrđuje se i datira te mora biti operativno šest (6) mjeseci nakon njegove primjene.

(6) U prijenosu podataka ERS upotrebljavaju se elektronička sredstva komunikacije kojima upravlja Europska komisija u ime EU-a, poznata kao DEH (Data Exchange Highway).

(7) Država zastave i Sveti Toma i Prinsipe imenuju po jednog dopisnika ERS koji će biti osoba za kontakt.

(a) Dopisnici ERS određuju se za razdoblje od najmanje šest (6) mjeseci;

(b) CPR-ovi države zastave i Svetog Tome i Prinsipea međusobno razmjenjuju podatke za kontakt (imena, adrese, broj telefona i telefaksa, e-pošta) svojih dopisnika ERS, prije početka rada sustava ERS;

(c) Svaka se promjena podataka o dopisniku ERS dostavlja bez odlaganja.

Sastavljanje i prijenos podataka ERS

(8) Ribarsko plovilo EU-a mora:

(a) slati na dnevnoj osnovi podatke ERS za svaki dan proveden u vodama Svetog Tome i Prinsipea;

(b) za svako ribolovno djelovanje zapisati količinu svake ulovljene i zadržane vrste u plovilu, kao ciljanu vrstu ili usputni ulov te količinu odbačenog ulova;

(c) prijaviti loš ulov za svaku vrstu navedenu u odobrenju za ribolov koje je izdao Sveti Toma i Prinsipe;

(d) identificirati svaku vrstu FAO-vom troslovnom oznakom;

(e) izraziti količine u kilogramima žive mase i, ako je zatraženo, brojem ulovljenih riba;

(f) zapisati u podacima ERS, za svaku vrstu, količine koje su pretovarene i/ili istovarene;

(g) pri svakom ulasku u vode Svetog Tome i Prinsipea (poruka COE) ili izlasku iz njih (poruka COX), zabilježiti u podacima ERS posebnu obavijest o količinama koje plovilo ima u vrijeme prolaska za svaku vrstu navedenu u odobrenju za ribolov koje je izdao Sveti Toma i Prinsipe;

(h) svakodnevno prenositi CPR-u države zastave podatke ERS u formatu utvrđenom u navedenom stavku 3., najkasnije do 23.59 sati UTC.

(9) Zapovjednik odgovara za točnost zapisanih i prenesenih podataka ERS.

(10) CPR države zastave šalje automatski i bez dogode CPR-u Svetog Tome i Prinsipea podatke ERS.

(11) CPR Svetog Tome i Prinsipea povratnom porukom potvrđuje primitak podataka ERS i vodi računa o povjerljivosti svih podataka ERS.

Neispravnost sustava ERS na plovilu i/ili prijenosa podataka ERS između plovila i CPR-a države zastave

(12) Država zastave obavješćuje bez odlaganja zapovjednika i/ili vlasnika plovila koje plovi pod njezinom zastavom ili njegova predstavnika o svim neispravnostima sustava ERS ugrađenog u plovilu ili prijenosa podataka ERS između plovila i CPR-a države zastave.

(13) Država zastave obavješćuje Svetog Tomu i Prinsipea o utvrđenoj neispravnosti i o poduzetim korektivnim mjerama.

(14) U slučaju kvara sustava ERS na plovilu zapovjednik plovila i/ili vlasnik moraju otkloniti kvar ili zamijeniti sustav ERS u roku od deset dana. Ako pristane u luci u roku od deset dana, plovilo ne smije ponovno obavljati ribolov u vodama Svetog Tome i Prinsipea  sve dok njegov sustav ERS nije doveden u besprijekorno funkcionalno stanje, osim u slučaju posebnog odobrenja Svetog Tome i Prinsipea.

(15) Ribarsko plovilo ne smije napustiti luku uslijed neispravnosti sustava ERS prije nego što:

(a) njegov sustav ERS ne bude ponovno u funkcionalnom stanju, koje je zadovoljavajuće za državu zastave i Svetog Tomu i Prinsipea, ili

(b) dobije odobrenje od države zastave. U potonjem slučaju, država zastave obavješćuje Svetog Tomu i Prinsipea o svojoj odluci prije odlaska plovila.

(16) Svako plovilo EU-a koje djeluje u vodama Svetog Tome i Prinsipea s neispravnim sustavom ERS mora dostaviti sve podatke ERS CPR-u države zastave bilo kojim drugim sredstvom elektroničke komunikacije koji je dostupan CPR-u Svetog Tome i Prinsipea svaki dan najkasnije do 23.59 sati UTC.

(17) CPR države zastave šalje CPR-u Svetog Tome i Prinsipea podatke ERS koji zbog neispravnosti sustava nisu bili dostupni Svetom Tomi i Prinsipeu putem sustava ERS koristeći neki drugi zajednički dogovoreni oblik elektroničke komunikacije. Takav alternativni prijenos smatra se prioritetnim jer rokovi prijenosa koji se redovito primjenjuju možda neće biti poštovani.

(18) Ako CPR Svetog Tome i Prinsipea ne primi podatke ERS s plovila tri dana zaredom, Sveti Toma i Prinsipe može plovilu narediti da odmah pristane u luku koju je Sveti Toma i Prinsipe odredio radi istrage.

Nemogućnost rada CPR-a - Kad CPR Svetog Tome i Prinsipea ne prima podatke ERS

(19) U slučaju da CPR ne prima podatke ERS, njegov dopisnik ERS obavješćuje bez odlaganja dopisnika ERS drugog CPR-a i, ako je potrebno, surađuje u rješavanju problema.

(20) CPR države zastave i CPR Svetog Tome i Prinsipea prije početka rada sustava ERS sporazumno određuju alternativna elektronička sredstva koja će koristiti za prijenos podataka ERS u slučaju neispravnosti CPR-ova te se međusobno obavješćuju o svakoj promjeni.

(21) Ako CPR Svetog Tome i Prinsipea javi da podaci ERS nisu zaprimljeni, CPR države zastave utvrđuje uzroke problema i poduzima odgovarajuće mjere u svrhu rješavanja problema. CPR države zastave obavješćuje CPR Svetog Tome i Prinsipea i EU o ishodu poduzetih mjera u roku od 24 sata od ustanovljivanja problema.

(22) Ako je za rješavanje problema potrebno više od 24 sata, CPR države zastave dostavlja bez odlaganja CPR-u Svetog Tome i Prinsipea podatke ERS koji nedostaju, koristeći alternativno elektroničko sredstvo utvrđeno u točki 17.

(23) Sveti Toma i Prinsipe obavješćuje svoje nadležne nadzorne službe (MCS) kako plovila EU-a ne bi bila zatečena u počinjenju prekršaja zbog neslanja podataka ERS uslijed nemogućnosti rada jednog od CPR-ova.

Održavanje CPR-a

(24) O planiranom održavanju CPR-a (plan održavanja) koje bi moglo utjecati na razmjenu podataka ERS obavješćuje se drugi CPR najmanje 72 sata unaprijed, uz napomenu, ako je moguće, o datumu i trajanju održavanja. U slučaju neplaniranog održavanja ti se podaci dostavljaju u najkraćem roku drugom CPR-u.

(25) Tijekom održavanja prijenos podataka ERS može biti stavljen na čekanje sve dok sustav ne bude ponovno u funkciji. Ti podaci ERS dostavljaju se neposredno nakon završetka održavanja.

(26) Ako održavanje traje duže od 24 sata, podaci ERS prenose se drugom CPR-u alternativnim elektroničkim sredstvom utvrđenim u točki 17.

(27) Sveti Toma i Prinsipe obavješćuje svoje nadležne nadzorne službe (MCS) kako plovila EU-a ne bi bila zatečena u počinjenju prekršaja zbog neslanja podataka ERS uslijed nemogućnosti rada CPR-a.

[1]               SL L 286, 29.10.2008., str. 33.

[2]               http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/losic/losic9ef.pdf