24.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 378/23


Završno izvješće službenika za usmene rasprave (1)

E-BOOKS (Penguin)

(COMP/39.847)

2013/C 378/13

(1)

Ovaj se postupak odnosi na navodno usklađeno djelovanje povezano s prodajom e-knjiga potrošačima.

(2)

Komisija je 12. prosinca 2012. donijela odluku u skladu s člankom 9. Uredbe (EZ) br. 1/2003 (2) upućenu četirima izdavačkim kućama (Hachette, Harper Collins, Holtzbrinck/Macmillan, Simon & Schuster) (3) te društvu Apple u vezi s prodajom e-knjiga potrošačima. Tom su odlukom obveze čije su preuzimanje ponudile četiri izdavačke kuće i društvo Apple postale obvezujuće te su postupci u vezi s njima okončani (4).

(3)

Budući da društvo Pearson, matično društvo grupacije Penguin (5), nije ponudilo preuzimanje obveza, Komisija je nastavila istragu u vezi s njegovim postupanjem i usklađenosti s člankom 101. UFEU-a i člankom 53. Sporazuma o EGP-u.

(4)

Društvo Penguin, koje se u okviru grupacije Pearson bavi prodajom komercijalnih e-knjiga, 16. travnja 2013. podnijelo je obveze Komisiji kao odgovor na zabrinutost izraženu u preliminarnoj ocjeni od 1. ožujka 2013 (6).

(5)

Dana 19. travnja 2013. u Službenom listu Europske unije objavljena je obavijest u skladu s člankom 27. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1/2003. Obavijest je sadržavala sažetak predmeta i obveza te poziv zainteresiranim trećim stranama da očitovanja na obveze podnesu u roku od mjesec dana od objave (7). Nisu dostavljena nikakva relevantna očitovanja. Komisija je stoga zaključila da su, kad je riječ o prvom dijelu tog postupka protiv četiri izdavačke kuće i društva Apple, obveze bile primjerene za otklanjanje zabrinutosti u pogledu tržišnog natjecanja.

(6)

Svojom odlukom u skladu s člankom 9. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1/2003 Komisija određuje da su obveze čije je preuzimanje ponudilo društvo Penguin za to društvo obvezujuće i zaključuje da u svjetlu ponuđenih obveza više nema osnove za vođenje postupka te da bi postupke u tom predmetu stoga trebalo okončati.

(7)

Ni od koje stranke u tom drugom dijelu postupka nisam primio ni jedan zahtjev ni pritužbu (8). Uzimajući navedeno u obzir, smatram da je svim strankama u tom predmetu omogućeno djelotvorno ostvarenje njihovih postupovnih prava.

Bruxelles, 28. lipnja 2013.

Michael ALBERS


(1)  U skladu s člancima 16. i 17. Odluke 2011/695/EU predsjednika Europske komisije od 13. listopada 2011. o funkciji i opisu posla službenika za usmene rasprave u određenim postupcima tržišnog natjecanja, SL L 275, 20.10.2011., str. 29.

(2)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1/2003 od 16. prosinca 2002. o provedbi pravila o tržišnom natjecanju koja su propisana člancima 81. i 82. Ugovora o EZ-u (SL L 1, 4.1.2003., str. 1.).

(3)  Hachette Livre SA, HarperCollins Publishers, L.L.C. i HaperCollins Publishers Limited, Georg von Holtzbrinck GmbH & Co. KG i Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck GmbH, Simon & Schuster, Inc. Simon & Schuster (UK) Ltd i Simon & Schuster Digital Sales, Inc.

(4)  Odluka Komisije od 12. prosinca 2012. objavljena pod oznakom dokumenta C(2012) 9288, dostupna na sljedećoj adresi: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39847/39847_26804_4.pdf Vidi i Završno izvješće službenika za usmene rasprave, SL C 73, 13.3.2013., str. 15., dostupno na sljedećoj adresi: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52013XX0313(02):EN:NOT

(5)  Penguin Publishing Company Limited, The Penguin Group, Penguin Group (USA) Inc. i Dorling Kindersley Holdings Limited, njihovi nasljednici i nositelji prava te sva njihova društva kćeri, odjeli, grupe i partnerstva, dalje u tekstu skupno nazvani „Penguin”.

(6)  Obveze čije je preuzimanje ponudilo društvo Penguin dostupne su na sljedećoj adresi: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39847/39847_27098_5.pdf

(7)  Komunikacija Komisije objavljena u skladu s člankom 27. stavkom 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2003 u predmetu COMP/39847/E-BOOKS, SL C 112, 19.4.2013., str. 9.

(8)  U skladu s člankom 15. stavkom 1. Odluke 2011/695/EU, stranke u postupku koje nude preuzimanje obveza u skladu s člankom 9. Uredbe (EZ) br. 1/2003 mogu se obratiti službeniku za usmene rasprave u svakoj fazi postupka kako bi osigurale djelotvorno ostvarenje svojih postupovnih prava.