14.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 366/5


Obavijest Komisije o pojednostavnjenom postupku za postupanje s određenim koncentracijama prema Uredbi Vijeća (EZ) br. 139/2004

(2013/C 366/04)

I.   UVOD

1.

Ova Obavijest utvrđuje pojednostavnjeni postupak koji Komisija namjerava primijeniti na određene koncentracije u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1) (Uredba o koncentracijama) pod uvjetom da nisu sporne kada je riječ o tržišnom natjecanju. Ova Obavijest zamjenjuje Obavijest o pojednostavljenom postupku za postupanja s određenim koncentracija prema Uredbi Vijeća (EZ) br. 139/2004 objavljenu 2005 (2). Iskustvo Komisije stečeno prilikom primjene Uredbe o koncentracijama uključujući Uredbu Vijeća (EEZ) br. 4064/89 (3), koja je prethodila sadašnjoj Uredbi o koncentracijama, pokazalo je da se određene kategorije prijavljenih koncentracija u pravilu odobravaju bez poticanja ikakve značajne sumnje, pod uvjetom da nije bilo posebnih okolnosti.

2.

Svrha je ove Obavijesti odrediti uvjete prema kojima Komisija u pravilu donosi po skraćenom postupku odluke kojima se koncentracije ocjenjuju u skladu s unutarnjim tržištem u skladu s pojednostavnjenim postupkom te pružiti smjernice u pogledu samog postupka. Ukoliko su zadovoljeni potrebni uvjeti određeni u točki 5. ili 6. ove Obavijesti i pod uvjetom da ne postoje posebne okolnosti, Komisija donosi skraćenu odluku o dopuštenosti koncentracije u roku od 25 radnih dana od dana podnošenja prijave, u skladu s člankom 6. stavkom 1. Točkom (b) Uredbe o koncentracijama (4).

3.

Međutim, Komisija može pokrenuti ispitivanje i/ili donijeti potpunu odluku prema Uredbi o koncentracijama za svaku predloženu koncentraciju, a naročito ukoliko se primjenjuju zaštitne mjere ili iznimke iz točaka 8. do 19. ove Obavijesti.

4.

Pomoću postupka koji je u glavnim crtama prikazan u narednim odjeljcima, Komisija želi kontrolu koncentracija u Uniji učiniti usredotočenijom i učinkovitijom.

II.   KATEGORIJE KONCENTRACIJA PRIHVATLJIVIH ZA POJEDNOSTAVNJENI POSTUPAK

Prihvatljive koncentracije

5.

Komisija načelno primjenjuje pojednostavnjeni postupak na svaku od sljedećih kategorija koncentracija: (5)

(a)

dva ili više poduzetnika preuzimaju zajedničku kontrolu nad zajedničkim pothvatom, pod uvjetom da zajednički pothvat nema stvarnih ili predviđenih aktivnosti na području Europskoga gospodarskog prostora (EGP), ili su one zanemarive. Ovo je slučaj ukoliko je:

i.

prihod zajedničkog pothvata i/ili prihod pridodanih aktivnosti (6) manji je od 100 milijuna EUR na području EGP-a u trenutku podnošenja prijave (7) i

ii.

ukupna vrijednost imovine prenesene na zajednički pothvat manja je od 100 milijuna EUR na području Europskog gospodarskog prostora u vrijeme prijave (8) ili

(b)

dva ili više poduzetnika spajaju se ili jedan ili više poduzetnika stječu isključivu ili zajedničku kontrolu nad drugim poduzetnikom, pod uvjetom da nijedna od strana u koncentraciji ne obavlja poslovne aktivnosti na istom proizvodnom i zemljopisnom tržištu (9) ili na proizvodnom tržištu koje je uzlazno ili silazno u odnosu na proizvodno tržište na kojemu djeluje druga strana u koncentraciji (10) ili

(c)

dva ili više poduzetnika se spajaju, odnosno jedan poduzetnik ili više njih preuzimaju isključivu ili zajedničku kontrolu nad drugim poduzetnikom:

i.

i zajednički tržišni udjel svih strana u koncentraciji koje se bave poslovnim aktivnostima na istom proizvodnom i zemljopisnom tržištu (11) (horizontalni odnosi) iznosi manje od 20 % (12) i

ii.

pojedinačni ili zajednički tržišni udjeli svih strana u koncentraciji koje se bave poslovnim aktivnostima na proizvodnom tržištu koje je uzlazno ili silazno u odnosu na proizvodno tržište na kojem posluje bilo koja druga strana koncentracije (vertikalni odnosi) (13) iznosi manje od 30 % (14) ili

(d)

strana preuzima isključivu kontrolu nad poduzetnikom nad kojim već ima zajedničku kontrolu.

6.

Komisija može primijeniti pojednostavnjeni postupak i kada se dva ili više poduzetnika spajaju, ili kada jedan poduzetnik ili više njih stječe isključivu ili zajedničku kontrolu nad drugim poduzetnikom i kada su oba sljedeća uvjeta ispunjena:

i.

zajednički tržišni udio svih strana u koncentraciji koje su u horizontalnom odnosu iznosi manje od 50 %, i

ii.

povećanje vrijednosti („delta”) po Herfindahl-Hirschman indeksu („HHI”) koje je rezultat koncentracije je ispod 150. (15)  (16).

7.

U svrhu primjene točaka 5.b, 5.c i 6. u slučaju preuzimanja zajedničke kontrole izvan područja djelovanja zajedničkog pothvata, odnosi koji postoje samo između poduzetnika koji stječu zajedničku kontrolu ne smatraju se horizontalnim ili vertikalnim odnosima za potrebe ove Obavijesti. Međutim, ovi odnosi mogu dovesti do koordinacije kako je navedeno u članku 2. stavku 4. Uredbe o koncentracijama; takvi slučajevi se razmatraju u točki 15. ove Obavijesti.

Zaštitne mjere i iznimke

8.

Prilikom ocjenjivanja pripada li određena koncentracija kojoj od kategorija navedenih u točkama 5. i 6., Komisija će se pobrinuti da sve mjerodavne okolnosti budu dovoljno jasno utvrđene. S obzirom na to da će definicije tržišta vjerojatno biti ključni element u ovom ocjenjivanju, sudionici, obično u fazi koja prethodi prijavi, trebaju dostaviti podatke o svim prihvatljivim alternativnim definicijama tržišta (vidi točku 22.). Podnositelji prijave odgovorni su za opis svih alternativnih mjerodavnih proizvodnih i zemljopisnih tržišta na koja bi prijavljena koncentracija mogla imati učinak, kao i za dostavu podataka i informacija o definiciji spomenutih tržišta (17). Komisija zadržava diskrecijsko pravo da donese konačnu odluku o definiciji tržišta, temeljeći svoju odluku na analizi činjenica vezanih uz pojedini predmet. U slučaju kada je teško odrediti mjerodavna tržišta ili tržišne udjele strana, Komisija ne primjenjuje pojednostavnjeni postupak. Osim toga, ukoliko koncentracije uključuju nova pravna pitanja od općeg interesa, Komisija u pravilu ne donosi odluke po skraćenom obrascu, već primjenjuje uobičajeni postupak ocjene koncentracije u prvoj fazi.

9.

Dok se u pravilu može pretpostaviti da koncentracije obuhvaćene gore navedenim kategorijama ne potiču značajne sumnje o njihovoj usklađenosti s unutarnjim tržištem, ipak se mogu pojaviti određeni slučajevi koji iznimno zahtijevaju detaljnije ispitivanje i/ili donošenje potpune odluke. U tim slučajevima Komisija može primijeniti uobičajeni postupak ocjene koncentracije u prvoj fazi.

10.

U nastavku su navedeni znakoviti primjeri slučajeva koji se mogu isključiti iz pojednostavnjenog postupka.

11.

Manje je vjerojatno da će Komisija prihvatiti predloženu koncentraciju prema pojednostavnjenom postupku ako postoje posebne okolnosti navedene u Smjernicama Komisije o procjeni horizontalnih koncentracija (18). To uključuje slučajeve kada je tržište već koncentrirano, kada bi predložena koncentracija isključila važnu konkurentsku silu, kada predložena koncentracija kombinira dva značajna izumitelja, kada koncentracija uključuje poduzeće s perspektivnim novim proizvodima ili kada postoje naznake da bi predložena koncentracija omogućila stranama koje se spajaju da ometaju širenje svojih konkurenata.

12.

Isto se može primjenjivati i kada možda neće biti moguće točno odrediti tržišne udjele strana. To je često slučaj kada strane posluju na novim ili slabo razvijenim tržištima.

13.

Određene vrste koncentracija mogu povećati tržišnu snagu svojih strana udruživanjem tehnoloških, financijskih ili drugih resursa, čak i ako strane koncentracije ne posluju na istom tržištu. Koncentracije u kojima su najmanje dvije strane prisutne na usko povezanim susjednim tržištima (19) mogu također biti neprikladne za pojednostavnjeni postupak, a posebno kada jedna ili više strana koncentracije samostalno drži tržišni udjel od 30 % ili više na bilo kojem proizvodnom tržištu na kojem ne postoje horizontalni ili vertikalni odnosi između strana, ali koje je susjedno tržištu na kojem djeluje druga strana (20).

14.

Komisija može smatrati prikladnim provesti cjelovitu procjenu tijekom uobičajenog postupka ocjene koncentracije kod određenih zajedničkih pothvata s prometom manjim od praga navedenog u točki 5.a u EGP-u u vrijeme prijave, no za koje se može očekivati da će znatno premašiti prag u EGP-u tijekom iduće tri godine. U slučajevima pod točkom 5.a uobičajeni se postupak također može smatrati prikladnim ako između strana koncentracije postoje horizontalni ili vertikalni odnosi na temelju kojih se ne može isključiti mogućnost da će koncentracija izazvati značajne sumnje o svojoj usklađenosti s unutarnjim tržištem ili ako je prisutna neka od posebnih okolnosti spomenutih pod točkom 11.

15.

Nadalje, Komisija se može vratiti na uobičajeni postupak ocjene koncentracije u prvoj fazi kada se pojavi pitanje koordinacije kako je navedeno u članku 2. Stavku 4. Uredbe o koncentracijama.

16.

Dosadašnje iskustvo Komisije pokazalo je kako prijelaz sa zajedničke na samostalnu kontrolu može iznimno zahtijevati detaljnije ispitivanje i/ili cjelovitu odluku. Poseban problem s aspekta tržišnog natjecanja može se javiti u slučajevima kada se bivši zajednički pothvat integrira u grupu ili mrežu njegovog jedinog preostalog dioničara koji ima kontrolu, čime se uklanjaju disciplinska ograničenja koja nameću potencijalno različiti interesi različitih dioničara koji imaju kontrolu, a može se ojačati njegov strateški položaj na tržištu. Na primjer, u scenariju kada poduzetnik A i poduzetnik B zajednički kontroliraju zajednički pothvat C, koncentracija prema kojoj A stječe isključivu kontrolu nad C-om može pobuditi sumnju s aspekta tržišnog natjecanja u slučaju kada je C izravni konkurent A-u, te će C i A zajednički zauzeti značajni zajednički položaj na tržištu te se na taj način oduzima određeni stupanj neovisnosti koji je prije imao C (21). U slučajevima kada ovakav razvoj događaja zahtijeva pomniju analizu, Komisija se može vratiti na uobičajeni postupak za prvu fazu koncentracije (22).

17.

Komisija se također može vratiti na uobičajeni postupak ocjene koncentracije u prvoj fazi kada niti Komisija niti nadležna tijela država članica nisu preispitala prethodno stjecanje zajedničke kontrole nad zajedničkim pothvatom o kojem je riječ.

18.

U slučaju koncentracija opisanih u točki 6., Komisija za svaki pojedini predmet odlučuje o tome je li, u posebnim okolnostima tog predmeta, došlo do tolikog povećanja razine tržišne koncentracije koje pokazuje indeks HHI delta, da je slučaj potrebno ispitati po uobičajenom postupku za prvu fazu koncentracije.

19.

Ako država članica u roku od 15 radnih dana od primitka primjerka prijave izrazi potkrijepljenu sumnju u vezi s prijavljenom koncentracijom, ili ako treća strana izrazi osnovanu sumnju u vremenskom roku koji je određen za takve primjedbe, Komisija primjenjuje uobičajeni postupak za prvu fazu koncentracije.

Zahtjevi za upućivanje

20.

Pojednostavnjeni postupak ne primjenjuje se u slučaju kada država članica zatraži upućivanje prijavljene koncentracije sukladno članku 9. Uredbe o koncentracijama ili ako Komisija prihvati zahtjev jedne ili više država članica za upućivanje prijavljene koncentracije u skladu s člankom 22. Uredbe o koncentracijama

Upućivanje na zahtjev podnositelja prijave prije podnošenja prijave

21.

Podložno zaštitnim mjerama i iznimkama određenima u ovoj Obavijesti, Komisija može primijeniti pojednostavnjeni postupak na koncentracije ako:

(a)

Komisija na temelju obrazloženog podneska u skladu s člankom 4. Stavkom 4. Uredbe o koncentracijama odluči da predmet neće uputiti državi članici ili

(b)

je predmet na temelju obrazloženog podneska u skladu s člankom 4. stavkom 5. Uredbe o koncentracijama upućen Komisiji.

III.   POSTUPOVNE ODREDBE

Kontakti prije podnošenja prijave

22.

Komisija smatra dobrovoljne kontakte između podnositelja prijave i Komisije prije-podnošenja prijave korisnima čak i kada se predmeti na prvi pogled ne čine problematičnima (23). Iskustvo Komisije s pojednostavnjenim postupkom pokazalo je da predmeti koji se smatraju prihvatljivima za pojednostavnjeni postupak mogu potaknuti složena pitanja, kao na primjer pitanje definicije tržišta (vidi točku 8.), koja bi se po mogućnosti trebala riješiti prije podnošenja prijave. Ovakvi kontakti omogućuju Komisiji i podnositeljima prijave da utvrde točan opseg podataka koje treba dostaviti u prijavi. Kontakte prije podnošenja prijave treba započeti najmanje dva tjedna prije očekivanog datuma podnošenja prijave. Podnositelje prijave se stoga osobito potiče da uspostave kontakte prije podnošenja prijave kada od Komisije žele zatražiti primjenu pojednostavnjenog postupka u situaciji opisanoj u točki 6. Prema Uredbi o koncentracijama, podnositelji prijave imaju pravo u bilo kojem trenutku podnijeti prijavu pod uvjetom da je potpuna. Mogućnost stupanja u kontakt prije podnošenja prijave je usluga koju Komisija pruža podnositeljima prijave na dobrovoljnoj osnovi kako bi se pripremio postupak službene revizije koncentracija. Iako kontakti prije prijave nisu obavezni, oni mogu biti izuzetno vrijedni i za Komisiju i za podnositelje prijava u određivanju točne količine podataka potrebnih za prijavu i, u većini slučajeva, za posljedicu će imati znatno smanjenje traženih informacija.

23.

Međutim, kontakti prije podnošenja prijave, a naročito podnošenje nacrta prijave, mogu biti manje korisni u slučajevima iz stavka 5.(b), dakle u slučajevima kada nema tržišta o kojima se izvješćuje (24), s obzirom na to da stranke ne sudjeluju u poslovnim djelatnostima na istom proizvodnom i zemljopisnom tržištu ili na proizvodnom tržištu koje je uzlazno ili silazno u odnosu na proizvodno tržište na kojemu neka druga strana u koncentraciji djeluje. U tim okolnostima podnositelji prijave mogu se odlučiti na neposredno podnošenje prijave bez prethodnog nacrta prijave (25).

24.

Utvrđivanje odsutnosti tržišta o kojima se izvješćuje potrebno je provesti u skladu s točkom 8. ove Obavijesti. Stoga su podnositelji prijave odgovorni Komisiji dostaviti sve informacije koje su joj potrebne kako bi ona mogla zaključiti da predložena koncentracija ne uzrokuje nastanak tržišta o kojem se izvješćuje u EGP-u. Ako je teško zaključiti da predložena koncentracija ne uzrokuje nastanak tržišta o kojem se izvješćuje u EGP-u, Komisija neće primijeniti pojednostavnjeni postupak na temelju točke 5.b. U takvim slučajevima Komisija se može vratiti na uobičajeni postupak i smatrati da je prijava nepotpuna u materijalnom smislu sukladno točki 26. ove Obavijesti.

Objava podataka o prijavi

25.

Podaci koji se po primitku prijave objavljuju u Službenom listu Europske unije uključuju (26): imena strana u koncentraciji, njihovu državu podrijetla, vrstu koncentracije i obuhvaćene gospodarske sektore, kao i naznaku da na temelju informacija koje je dostavio podnositelj prijave da koncentracija udovoljava uvjetima za pojednostavnjeni postupak. Zainteresirane strane tada mogu podnijeti svoja očitovanja, posebice o okolnostima koje mogu zahtijevati ispitivanje.

Odluka po skraćenom obrascu

26.

Ako Komisija smatra da određena koncentracija ispunjava kriterije za pojednostavnjeni postupak (vidi točke 5. i 6.), u pravilu donosi odluku po skraćenom obrascu. Ovo uključuje određene slučajeve koji kod potpunog obrasca prijave ne potiču nikakve sumnje u odnosu na tržišno natjecanje. Koncentracija se tako ocjenjuje u skladu s unutarnjim tržištem u roku od 25 radnih dana od datuma prijave, sukladno članku 10. stavku 1. i stavku 6. Uredbe o koncentracijama. Komisija će nastojati donijeti odluku po skraćenom obrascu, što je prije moguće, nakon isteka roka od 15 radnih dana tijekom kojeg države članice mogu zatražiti upućivanje prijavljene koncentracije u skladu s člankom 9. Uredbe o koncentracijama. Međutim, u razdoblju do krajnjeg roka od 25 radnih dana Komisija se može odlučiti vratiti na primjenu uobičajenog postupka ocjene koncentracije u prvoj fazi te tako pokrenuti ispitni postupak i/ili donijeti potpunu odluku, ukoliko to smatra prikladnim u danom predmetu. U ovakvim slučajevima Komisija isto tako može smatrati prijavu nepotpunom u materijalnom smislu sukladno članku 5. stavku 2. Provedbene uredbe ako nije zaprimila potpuni obrazac prijave.

Objava odluke po skraćenom obrascu

27.

Kao i kod potpunih odluka o dopuštenosti koncentracija, Komisija objavljuje obavijest o donošenju odluke u Službenom listu Europske unije. Verzija odluke za javnost dostupna je na internetskoj stranici Glavne uprave za tržišno natjecanje. Odluka po skraćenom obrascu sadrži podatke o prijavljenoj koncentraciji objavljene u Službenom listu u trenutku prijave (imena strane, njihovu državu podrijetla, vrstu koncentracije i obuhvaćene gospodarske sektore) i izjavu iz odluke da se koncentracija ocjenjuje u skladu s unutarnjim tržištem, budući da je obuhvaćena jednom ili više kategorija opisanih u ovoj Obavijesti o pojednostavnjenom postupku, pri čemu se izričito navode primjenjive kategorije.

IV.   DODATNA OGRANIČENJA

28.

Pojednostavnjeni postupak nije prikladan za slučajeve kada predmetni poduzetnici izričito zahtijevaju ocjenu ograničenja koja su potrebna za provedbu koncentracije i izravno se na nju odnose.


(1)  Uredba Vijeća (EZ) br. 139/2004 od 20. siječnja 2004. o kontroli koncentracija između poduzetnika (SL L 24, 29.1.2004., str. 1.).

(2)  SL C 56, 5.3.2005., str. 32.

(3)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 4064/89 od 21. prosinca 1989. o kontroli koncentracija između poduzetnika (SL L 395, 30.12.1989., str. 1.); ispravljena verzija SL L 257, 21.9.1990., str. 13.

(4)  Uvjeti potrebni za prijavu određeni su u Prilozima I. i II. Uredbi Vijeća (EZ) br. 802/2004 o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 o kontroli koncentracija između poduzetnika („Provedbena uredba”).

(5)  Sljedeće se kategorije primjenjuju alternativno, a ne kumulativno, tj. ispunjavanje svih kriterija kod nekih od kategorija navedenih u točki 5. (a), (b), (c) ili (d) ili u točki 6. uglavnom znači da prijavljena koncentracija ima pravo na pojednostavnjeni postupak. Transakcija može ispunjavati kriterije više od jedne kategorije navedene u Obavijesti. U skladu s time, podnositelji prijave mogu podnijeti obavijest o transakciji na temelju više od jedne kategorije navedene u Obavijesti.

(6)  Izraz „i/ili” odnosi se na niz mogućih situacija, na primjer:

u slučaju zajedničkog preuzimanja određenog ciljnog trgovačkog društva u obzir se uzima promet tog ciljnog trgovačkog društva (zajedničkog pothvata),

u slučaju nastanka zajedničkog pothvata kojem matična društva pridonose vlastitim djelatnostima, u obzir se uzima promet od unesenih djelatnosti,

u slučaju ulaska nove strane koja stječe kontrolu u postojeći zajednički pothvat u obzir se mora uzeti promet zajedničkog pothvata i promet djelatnosti koje su doprinos novog matičnog društvo (ako postoji).

(7)  Promet od zajedničkog pothvata može se određivati na temelju posljednjih revidiranih financijskih izvještaja matičnih društava ili samog zajedničkog pothvata, ovisno o dostupnosti odvojenih poslovnih knjiga subjekata udruženih u zajedničkom pothvatu.

(8)  Ukupna vrijednost imovine zajedničkog pothvata može se određivati prema posljednjoj pripremljenoj i odobrenoj bilanci svakog matičnog društva. Izraz „imovina” uključuje: 1. svu materijalnu i nematerijalnu imovinu koja se prenosi u zajednički pothvat (primjeri materijalne imovine uključuju proizvodna postrojenja, prodajna mjesta za maloprodaju i veleprodaju i zalihe roba; primjeri nematerijalne imovine uključuju intelektualno vlasništvo, reputaciju, itd.), i 2. svaki iznos kredita ili sve obveze zajedničkog pothvata koje je svako matično društvo zajedničkog pothvata pristalo dati ili jamčiti. Ukoliko prenesena imovina stvara promet u vrijeme prijave, tada ni vrijednost imovine niti iznos godišnjeg prometa ne smije premašiti 100 milijuna EUR.

(9)  Vidjeti Obavijest Komisije o utvrđivanju mjerodavnog tržišta za potrebe prava tržišnog natjecanja Zajednice (SL C 372, 9.12.1997., str. 5.). Svako upućivanje u ovoj Obavijesti na djelatnosti poduzetnika na tržištima treba shvatiti kao djelatnosti na tržištima na području EGP-a ili na tržištima koja obuhvaćaju područje EGP-a, ali mogu biti veća od područja EGP-a.

(10)  Vertikalni odnos u pravilu pretpostavlja da proizvod ili usluga poduzetnika aktivnog na dotičnom uzlaznom tržištu čini značajan ulazni faktor proizvodu ili usluzi poduzetnika aktivnog na silaznom tržištu: dodatne pojedinosti potražite u Smjernicama Komisije za ocjenu nehorizontalnih koncentracija prema Uredbi Vijeća o kontroli koncentracija između poduzetnika (SL C 265, 18.10.2008., str.6.), točki 34.

(11)  Vidi bilješku 9.

(12)  Pragovi za horizontalne i vertikalne odnose primjenjuju se na sve prihvatljive alternativne definicije proizvodnog i zemljopisnog tržišta koje se mogu uzeti u obzir u danom slučaju. Važno je da su osnovne definicije tržišta koje se navode u prijavi dovoljno precizne kako bi se opravdalo nepoštivanje ovih pragova i da su spomenute sve prihvatljive alternativne definicije proizvodnog tržišta koje se mogu uzeti u obzir (uključujući zemljopisna tržišta koja su manja od nacionalnih).

(13)  Vidi bilješku 10.

(14)  Vidi bilješku 12.

(15)  HHI se izračunava zbrajanjem kvadrata pojedinačnih tržišnih udjela svih poduzeća na tržištu; vidi Smjernice Komisije o ocjeni horizontalnih koncentracija prema Uredbi Vijeća o kontroli koncentracija između poduzetnika (SL C 31, 5.2.2004., str. 5.), točka 16. No za izračunavanje indeksa HHI delta koji je rezultat koncentracije dovoljno je od kvadrata zbroja tržišnih udjela strana u koncentraciji (drugim riječima, kvadrata tržišnog udjela spojenog subjekta nakon koncentracije) oduzeti zbroj kvadrata pojedinačnih tržišnih udjela strana (s obzirom na to da tržišni udjeli svih drugih konkurenata na tržištu ostaju nepromijenjeni i stoga ne utječu na rezultat jednadžbe). Drugim riječima, indeks HHI delta može se izračunati samo na temelju tržišnih udjela strana u koncentraciji, pri čemu nije potrebno znati tržišne udjele bilo kojeg drugog konkurenta na tržištu.

(16)  Vidi bilješku 12.

(17)  Kao i kod ostalih prijava, Komisija može poništiti odluku po skraćenom obrascu ako se ona temelji na netočnim podacima za koje je odgovoran jedan od poduzetnika (članak 6. stavak 3. točka (a) Uredbe o koncentracijama).

(18)  Vidi Smjernice Komisije o ocjeni horizontalnih koncentracija prema Uredbi Vijeća o kontroli koncentracija između poduzetnika, (SL C 31, 5.2.2004., str. 5.), a pogotovo točku 20.

(19)  Proizvodna tržišta smatraju se usko povezanima sa susjednim tržištima kada su proizvodi međusobno komplementarni ili kada ulaze u opseg proizvoda koje obično kupuje ista skupina potrošača za istu konačnu namjenu.

(20)  Vidi Smjernice Komisije o procjeni nehorizontalnih koncentracija prema Uredbi Vijeća o kontroli koncentracija između poduzetnika, (SL C 265, 18.10.2008., str. 6.), a posebice uvodnu izjavu 25. i odjeljak V.

(21)  Predmet COMP/M.5141 KLM/Martinair, 17.12.2008., uvodne izjave 14.–22.

(22)  Predmet COMP/M.2908 Deutsche Post/DHL (II) 18.9.2002.

(23)  Vidi najbolja iskustva EZ-a u postupku provođenja kontrole koncentracija Glavne uprave za zaštitu tržišnog natjecanja („Najbolja iskustva”) dostupna na: http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/proceedings.pdf

(24)  Definiciju tržišta o kojima se izvješćuje možete pronaći u Odjeljku 6.2. Skraćenog obrasca CO (Prilog II. Provedbene uredbe).

(25)  U svjetlu primjera najbolje prakse, Komisija ipak potiče strane da unaprijed podnesu zahtjev za dodjelu skupine zadužene za njihov predmet Glavnoj upravi za tržišno natjecanje.

(26)  Članak 4. stavak 3. Uredbe o koncentracijama.