52013PC0501

Prijedlog UREDBE VIJEĆA o zajedničkom poduzeću ECSEL /* COM/2013/0501 final - 2013/0234 (NLE) */


OBRAZLOŽENJE

1.           KONTEKST PRIJEDLOGA

· Opći kontekst

Europska unija (EU) mora poduzeti mjere koje će joj omogućiti da izađe iz gospodarske i financijske krize i pronađe način za postizanje održivog razvoja.

Jedan od ciljeva programa Europske Unije za istraživanje i inovacije za razdoblje 2014. – 2020., Obzor 2020.[1], bit će jačanje europske industrije mjerama koje podupiru istraživanje i inovacije u nizu industrijskih sektora.

Stupom „Vodeći položaj u omogućavajućim i industrijskim tehnologijama” programa Obzor 2020. posebno se želi ojačati industrijska konkurentnost u ključnim tehnologijama poput IKT-a. Mikroelektronika i nanoelektronika te pametne ugrađene komponente i sustavi u tematskom su području IKT-a u Obzoru 2020. određeni kao prioritetna područja.

Kako bi se potpora EU-a za istraživanje i inovacije bolje uskladila s industrijskim ciljevima te privuklo više industrijskih ulaganja u Europi, Obzorom 2020. predviđeno je osnivanje javno-privatnih partnerstava u ključnim područjima gdje bi istraživanje i inovacije mogli pridonijeti ciljevima Europe u području konkurentnosti u širem smislu i pomoći u suočavanju s društvenim izazovima.

Ovaj novi prijedlog za javno-privatno partnerstvo (JPP) odnosi se na zajedničko poduzeće (ZP) u području elektroničkih komponenti i sustava. Zajedničko poduzeće ECSEL (Elektroničke komponente i sustavi za vodeći položaj u Europi) zamjenjuje zajednička poduzeća ENIAC[2] i ARTEMIS[3] u području nanoelektroničkih i ugrađenih sustava, koja su osnovana u okviru Sedmog okvirnog programa[4]. Prijedlog je dan u kontekstu višegodišnjeg financijskog okvira[5], prijedloga Komisije za Obzor 2020., Komunikacije Komisije „Uspostavljanje partnerstva u području istraživanja i inovacija”[6], vodeće inicijative „Unija inovacija”[7], Komunikacije Komisije o ključnim omogućavajućim tehnologijama[8] „Europska strategija za ključne omogućavajuće tehnologije — Most prema rastu i radnim mjestima” te Komunikacije Komisije „Europska strategija za mikroelektroničke i nanoelektroničke komponente i sustave”[9]. Prijedlog je također u skladu s Komunikacijom Komisije „Javno-privatna partnerstva u okviru Obzora 2020.: moćan alat za postizanje ciljeva u pogledu inovacija i rasta u Europi”[10].

· Obrazloženje i ciljevi zajedničkog poduzeća u području elektroničkih komponenti i sustava

Elektroničke komponente i ugrađeni sustavi, osim što su važna industrija s više od 1 bilijuna EUR svjetskog prometa, zaslužni su za veći dio poboljšanja produktivnosti u gospodarstvu i imaju ključnu ulogu u rješavanju društvenih izazova. Unatoč snažnoj prisutnosti na važnim vertikalnim tržištima (automobilsko, energetsko, tržište platnih sustava itd.) industrija elektroničkih komponenti i sustava u Europi suočava se s velikim izazovima koji će se odraziti na cijelo gospodarstvo.

Konkretnije, Europa se suočava s dva glavna izazova u području elektroničkih komponenti i sustava. Prvi je ostvariti kontrolu nad ključnim elementima vrijednosnog lanca (tj. projektiranjem, proizvodnjom i integracijom u konačne proizvode) koji su bitni za osiguravanje održivosti stvaranja vrijednosti iz elektroničkih proizvoda u Europi i konkurentnosti brojnih drugih europskih industrijskih sektora (automobilski, energetski, zdravstveni, mrežni itd.). Drugi je premostiti značajnije praznine u inovacijskim lancima kako bi se istraživačka izvrsnost djelotvornije pretvorila u komercijalni uspjeh.

Pri rješavanju gore navedenih izazova Europa se mora suočiti sa snažnom globalnom konkurencijom, smanjenjem tržišnih udjela njezine industrije, visokim troškovima istraživanja i razvoja te ubrzanim tehnološkim razvojem.

U tom smislu, zajedničko poduzeće u području elektroničkih komponenti i sustava imat će za cilj:

· jamčiti sigurnost opskrbe ključnih tehnologija koje podupiru inovacije u svim glavnim gospodarskim sektorima te osigurati da se Europa na najbolji mogući način koristi tim tehnologijama kako bi općenito potaknula gospodarski rast,

· podupirati politike EU-a, zaštitu okoliša i industrijsku konkurentnost kako je utvrđeno u strategiji Europa 2020. za pametan, održiv i uključiv rast,

· svladati prepreke učinkovitom istraživanju i inovacijama u tom području, uključujući visoke rizike i troškove istraživanja i razvoja te tržišne nedostatke; za poticanje privatnih ulaganja potrebna su javna sredstva,

· usklađivati strategije s državama članicama kako bi se privukla privatna ulaganja i doprinijelo zdravim javnim financijama, izbjegavajući nepotrebno udvostručavanje napora i fragmentaciju te olakšavajući sudjelovanje dionika uključenih u istraživanje i inovacije,

· poticati poduzeća na pripremu dugoročnog strateškog programa za istraživanje i inovacije, stvaranje potrebne kritične mase, pokretanje privatnih ulaganja, omogućivanje razmjene znanja, smanjenje rizika, troškova i vremena potrebnog za stavljanje proizvoda na tržište.

Posebni su ciljevi novog zajedničkog poduzeća sljedeći:

· održati i povećati kapacitete za proizvodnju poluvodiča i pametnih sustava u Europi te vodeći položaj u području proizvodne opreme i obrade materijala,

· osigurati vodeći položaj u projektnom i sistemskom inženjeringu uključujući ugrađene tehnologije,

· omogućiti svim dionicima pristup prvoklasnoj infrastrukturi za projektiranje i proizvodnju elektroničkih komponenti te ugrađenih i pametnih sustava,

· podržavati razvoj ekosustava koji uključuju inovativna mala i srednja poduzeća, jačati postojeće klastere i podupirati stvaranje novih klastera u obećavajućim novim područjima.

· Prijašnja iskustva

Predloženo zajedničko poduzeće temelji se na dostignućima prijašnjih zajedničkih poduzeća (ENIAC i ARTEMIS) u okviru Sedmog okvirnog programa. Cilj oba zajednička poduzeća bio je uspostava programa za istraživanje i razvoj u područjima nanoelektronike i ugrađenih sustava na europskoj razini kojim se industriju, države članice i Europsku uniju potiče na usklađivanje strategija i povećanje ulaganja. Ta su zajednička poduzeća pružala važnu priliku za suradnju diljem Europe, stvaranje kritične mase i poticanje ulaganja. Dokazala su da mogu uspješno djelovati kao pošteni posrednici i katalizatori za ambiciozne projekte koji povećavaju sudjelovanje vodećih predstavnika privatnog sektora u okviru u kojemu nacionalna i europska javna tijela mogu podupirati tematska područja od visoke strateške vrijednosti. Tu je svoju sposobnost uvjerljivo dokazalo zajedničko poduzeće ENIAC uspješno pokrenuvši provedbu preporuka o ključnim omogućavajućim tehnologijama (KET) u području nanoelektronike, kao i zajedničko poduzeće ARTEMIS pokretanjem prvih inovacijskih pilot-projekata velikog opsega. U razdoblju od 2008. do 2012. oko 2 000 sudionika, među kojima je bilo više od 500 malih i srednjih poduzeća, ostvarilo je ulaganja u području istraživanja, razvoja i inovacija u sveukupnom iznosu od 2,8 milijardi EUR.

U tim zajedničkim poduzećima sudjeluju privatni sektor te nacionalna i europska tijela. Veliki izazov tog trojnog sustava bio je uskladiti postupke i sadržaj s očekivanjima i postupcima država članica sudionica.

Prvom i drugom privremenom ocjenom zajedničkih poduzeća ARTEMIS i ENIAC čvrsto se preporučilo da se u okviru Obzora 2020. nastavi sa sličnom inicijativom, uzimajući u obzir da se nijedna organizacija ni država članica ne može sama suočiti sa svim izazovima ovog sektora. Stoga se smatra da je usklađeno djelovanje na europskoj razini najprimjereniji način za napredovanje.

Iskustvo sa sadašnjim modelom ukazuje na to da su se njime uspješno postigli ciljevi, iako s krivuljom učenja strmijom od očekivanog prilikom koje je bilo potrebno izgraditi povjerenje i uspostaviti praktičan način rada.

Osim prethodno navedenih uspjeha potrebno je navesti sljedeća zapažanja o sadašnjoj strukturi:

· nedostaje usklađenost između različitih nacionalnih postupaka (i za sklapanje ugovora i za plaćanje) što dovodi do kašnjenja u provedbi projekata,

· obveza sudionika da zaključe dva sporazuma o dodjeli sredstava koji se temelje na različitim pravilima (na razini zajedničkog poduzeća i na nacionalnoj razini) administrativno je opterećenje,

· različita nacionalna pravila utječu na način uspostavljanja konzorcija,

· strogo regulirana međuovisnost europskih i nacionalnih obveza (kako je utvrđeno Uredbom Vijeća, omjer je udjela države članice/EU 1.8) otežala je izvršenje proračuna,

· zahtjevi okvirne Financijske uredbe za decentralizirane agencije značajno ograničavaju već ograničene izvore zajedničkog poduzeća.

Te poteškoće nisu zaustavile rad, ali su, kako bi sustav funkcionirao, sve strane morale ulagati stalne napore. Buduća inicijativa imat će velike koristi od pojednostavnjenog modela djelovanja u skladu s općim ciljem pojednostavnjenja u okviru Obzora 2020. Prijedlog za novo zajedničko poduzeće uključuje odredbe za pojednostavnjenje i fleksibilnost djelovanja.

2.           REZULTATI SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANIM STRANAMA I PROCJENA UČINKA

· Rezultati savjetovanja

Prema mišljenju dionika, dva postojeća zajednička poduzeća u području IKT-a imaju veliku vrijednost. Javna su savjetovanja pokazala da su zajednička poduzeća pomogla u rješavanju ključnih uskih grla u povezanim područjima i doprinijela povećanju europske konkurentnosti.

Trenutačno su u zajednička poduzeća ENIAC i ARTEMIS uključeni dionici iz područja industrije (kako velika poduzeća, tako i mala i srednja poduzeća) i istraživačka zajednica (organizacije za istraživanje i širenje znanja) iz cijele Europe. Države članice izravno su uključene u upravljačke strukture te daju financijski doprinos. Industrijsku i istraživačku zajednicu zastupaju industrijska udruženja AENEAS i ARTEMISIA.

Savjetovanja pokazuju da su svi dionici motivirani i predani zajedničkim tehnološkim inicijativama. Prema mišljenju industrije zajedničke tehnološke inicijative pospješile su povezivanje odgovarajućih dionika i suradnju u provedbi strateških istraživačkih programa. Zajedničkim tehnološkim inicijativama udružuju se privatna i javna sredstva iz država članica i Europske unije.

Kada je riječ o novoj zajedničkoj tehnološkoj inicijativi, svi dionici snažno podržavaju sljedeća dva glavna cilja:

· postizanje kritične mase udruživanjem javnih i privatnih sredstava i

· pružanje javne potpore za demonstracijske i pilot-projekte velikog opsega.

Potrebno je poduprijeti suradnju u području inovacija na svim razinama vrijednosnih lanaca diljem Europe te bliže tržištu. Potrebno je uključiti projektiranje složenih elektroničkih komponenti i sustava uz njihovu proizvodnju i tehnološki razvoj.

Države članice ustraju na najučinkovitijem korištenju javnih sredstava u interesu vlastite nacionalne industrije i istraživačke zajednice. Sve države članice sudionice potvrđuju važnost snažne industrije elektroničkih komponenti i sustava za njihova nacionalna gospodarstva. Države članice spremne su razmotriti sudjelovanje u trostranom modelu u slučaju kada razina financiranja zahtjeva udruživanje sredstava i veće usklađivanje strategija na regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini.

Određene države članice prepoznaju poteškoće s kojima se trenutačno susreću sudionici, posebno u okviru primjene nacionalnih kriterija prihvatljivosti i nedostatka usklađenosti nacionalnih uvjeta za sklapanje ugovora i financiranje. Razlike u nacionalnim sporazumima stvaraju različite uvjete za sudjelovanje te dovode do određene neučinkovitosti. Te su poteškoće dionici prijavili u pogledu trostranog modela zajedničke tehnološke inicijative.

Za mala i srednja poduzeća od iznimne je važnosti da se sudjelovanje što više pojednostavni. Ona se snažno zalažu za bolje ciljanu potporu, s čime se slažu i države članice sudionice.

Brojni su dionici naglasili činjenicu da je za djelovanje zajedničkog poduzeća potrebno da države članice izrade višegodišnje financijske perspektive.

Pri projektiranju nove zajedničke tehnološke inicijative u području elektroničkih komponenti i sustava u obzir su se uzela različita mišljenja iako sve države članice nisu jednako podržale model djelovanja prema kojemu bi zajedničko poduzeće pružalo sve usluge na jednom mjestu.

· Procjena učinka

Komisija je za predloženu Uredbu izradila procjenu učinka koja je priložena prijedlogu.

3.           PRAVNI ELEMENTI PRIJEDLOGA

· Sažetak predloženog djelovanja

Prijedlog se sastoji od Uredbe Vijeća o uspostavljanju zajedničkog poduzeća ECSEL kojom se utvrđuju njegovi ciljevi, pravni status, pravila djelovanja i statut za razdoblje 2014. – 2024. (za financijsko programiranje do godine 2020.). Zajednička poduzeća ENIAC i ARTEMIS osnovana su u području nanoelektronike i ugrađenih računalnih sustava Uredbama Vijeća (EZ) br. 72/2008 i br. 74/2008 od 20. prosinca 2007. Te se Uredbe stavljaju izvan snage s učinkom od stupanja na snagu novog zajedničkog poduzeća.

· Pravna osnova

Pravna je osnova prijedloga članak 187. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Primjenjuju se pravila za sudjelovanje u Obzoru 2020. i širenje njegovih rezultata. Ipak, zbog posebnih operativnih potreba ove inicijative, potrebno je odstupanje od tih pravila. Međutim, u ovoj fazi to posebno odstupanje nije uključeno u ovaj prijedlog kako bi se izbjeglo narušavanje međuinstitucionalnih rasprava o odgovarajućoj pravnoj osnovi/proceduralnim načinima njihovog donošenja, koje u okviru zakonodavnih poslova povezanih s prijedlogom Komisije za Uredbu Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za sudjelovanje u Obzoru 2020. i širenje njegovih rezultata [COM(2011) 0810 - 2011/0399 (COD)] još uvijek traju. To će se posebno odstupanje uvest u kasnijoj fazi, ovisno o rezultatima prethodno navedenih rasprava.

Primjena propisa o državnoj potpori zahtjeva odstupanje od Uredbe (EU) br. … [pravila za sudjelovanje u Obzoru 2020. i širenje njegovih rezultata] u pogledu jedinstvene stope financiranja po aktivnosti. Zbog sufinanciranja od strane država članica, propisi o državnoj potpori zajedno sa svojim odredbama o intenzitetu potpore, koji ovisi o vrsti sudionika i vrsti aktivnosti, primjenjuju se na javnu potporu koju dodjeljuje zajedničko poduzeće.

· Načelo supsidijarnosti

Načelo supsidijarnosti primjenjuje se u mjeri u kojoj prijedlog ne potpada pod isključivu nadležnost Unije.

Države članice ne mogu samostalno postići ciljeve prijedloga u odgovarajućoj mjeri iz sljedećih razloga:

· Veliki izazovi s kojima se suočava europska industrija i gospodarstvo zahtijevaju znatna ulaganja koja ni jedna država članica ne može snositi sama. Zato se države članice, bez obzira na veličinu njihovog gospodarstva, teško odlučuju same upustiti u istraživanje i inovacije ili kasne s ulaganjima koja su ključna za privlačenje dodatnih privatnih ulaganja i jačanje sposobnosti Europe da stvara inovacije i bude konkurentna. Združivanjem sredstava iz regionalnih, nacionalnih i europskih izvora, Europa može brzo reagirati na velika ulaganja te predvidjeti potražnju za njima što su i dokazali pozivi na podnošenje prijedloga iz 2012. godine u okviru zajedničke tehnološke inicijative ENIAC. Taj je poziv podupro niz probnih proizvodnih linija u ključnim područjima za europsku industriju.

· Europa raspolaže specijaliziranim tehnološkim i industrijskim klasterima visoke kvalitete u području mikroelektroničkih i nanoelektroničkih komponenti te pametnih i ugrađenih sustava. Inovativni i konkurentni proizvodi i usluge sve više proizlaze iz višedisciplinarnih istraživačkih i inovacijskih aktivnosti te iz savezâ i partnerstava uzduž vrijednosnog lanca, od razvoja poluvodiča do ugrađenih softvera i umreženih aplikacija. Ako se ne pokrene nova inicijativa na razini EU-a, europski sektor istraživanja i inovacija postat će još rascjepkaniji. Bez usmjerenog i dosljednog programa doprinos Europe elektroničkim komponentama i sustavima sastojao bi se od niza raštrkanih i nestrukturiranih lokalnih napora. Razvoj će se usporiti zbog nedostatka usklađenosti ciljeva industrijskog istraživanja i razvoja, udvostručavanja napora, nepotrebne birokracije te suboptimalnog korištenja ograničenih sredstava za istraživanje. Stoga djelovanje pojedinih država članica nije dovoljno za postizanje ciljeva s kojima se suočava industrija elektroničkih komponenti i sustava. Nijedan nacionalni mehanizam neće moći samostalno okupiti svo stručno znanje i financijska sredstva potrebne za zauzimanje čvrstog položaja na konkurentnom svjetskom tržištu.

Djelovanjem na razini EU-a brže će se postići željeni ciljevi iz više razloga. Europskim javno-privatnim partnerstvom potaknut će se financijska i tehnička sredstva koja su bitna kako bi se svladala složenost sve bržeg razvoja inovacija u tom području. Ono će imati usredotočujući učinak na europske, nacionalne i industrijske prioritete te će povezati prednosti transnacionalnih i europskih programa. Donošenjem pojednostavnjenog načina djelovanja trebalo bi se skratiti vrijeme potrebno za dodjelu bespovratnih sredstava i sudionike poštediti dodatne birokracije.

Zato je prijedlog u skladu s načelom supsidijarnosti.

· Načelo proporcionalnosti

U skladu s načelom proporcionalnosti, odredbe ove Uredbe ne prelaze ono što je potrebno za ostvarenje njezinih ciljeva.

Prijedlog je u skladu s načelom proporcionalnosti iz sljedećih razloga. Predloženo zajedničko poduzeće jedina je jednostavna opcija kojom se svladavaju ograničenja i zadovoljavaju zahtjevi za postizanje ciljeva djelovanja. Ono je trajna struktura s pravnom osobnošću i nudi jasan pravni okvir za suradnju i sudjelovanje dionika uključenih u istraživanje i inovacije, nacionalnih tijela i EU-a u javno-privatnom partnerstvu. Sudjelovanje svih dionika od iznimne je važnosti. Budući da se inicijativa usredotočuje na industrijske ciljeve koji su od velike važnosti za gospodarsku konkurentnost, ključno je da industrija sudjeluje u oblikovanju istraživačkih prioriteta i inovacijskih politika. Potrebno je uključiti države članice kako bi se mobilizirala nacionalna sredstva koja predstavljaju glavni dio javne potrošnje u području istraživanja i razvoja. Konačno, EU ima ključnu ulogu u vođenju procesa integracije, usklađivanju različitih interesa partnera i odgovarajućem praćenju upotrebe svojeg financijskog doprinosa.

Predloženim djelovanjem postići će se potrebna integracija na razini EU-a pružajući pritom fleksibilnost u pogledu sudjelovanja pojedinih država članica. Ovlasti za donošenje odluka o upotrebi nacionalnih financijskih doprinosa ostaju na nacionalnoj razini. Zajedničko poduzeće uspostavit će racionalnu strukturu za donošenje odluka te financijske i upravne poslove. Ona će biti izrazito troškovno učinkovita jer se predviđa da će njezini administrativni troškovi iznositi oko 3 % ukupnog doprinosa EU-a za istraživačke i inovacijske aktivnosti koje će pokrenuti zajedničko poduzeće.

· Izbor instrumenta

Predloženi instrument: Uredba

Druga sredstva ne bi bila primjerena zato što je za uspostavljanje poduzeća u kojem sudjeluje Europska unija potrebna Uredba Vijeća.

4.           PRORAČUNSKE IMPLIKACIJE

Prema proračunskoj procjeni koju osigurava Glavna uprava za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije (DG CONNECT) iz svojeg proračuna namijenjenog postizanju vodećeg položaja u omogućavajućim i industrijskim tehnologijama, za cjelokupni vijek postojanja zajedničkog poduzeća ECSEL (do godine 2024.) predviđaju se izdaci EU-a od najviše 1 215 255 000 EUR[11] [12] (zajedno s EFTA-om) koje je potrebno odobriti prije 31. prosinca 2020., kada ističe proračun Obzora 2020., te isplatiti do 31. prosinca 2024.

5.           NEOBVEZNI ELEMENTI

· Pojednostavnjenje

Predlaže se pojednostavnjeni model poslovanja za rješavanje praktičnih poteškoća s kojima su se sudionici susreli u okviru postojećih zajedničkih poduzeća poput različitih nacionalnih pravila i praksi koje dovode do znatnih razlika u postupanju prema sudionicima. Predloženo je da bi novo zajedničko poduzeće moglo sklapati sporazume o dodjeli bespovratnih sredstava/obavljati plaćanja u ime nacionalnih uprava kao što to čini za doprinose EU-a. To će zajedničkom poduzeću omogućiti da pruža sve usluge na jednom mjestu i da uskladi financiranje za sve sudionike. Predlaže se i usklađivanje stopa javnog financiranja (sredstva EU-a i nacionalna sredstva) za sve sudionike.

· Europski interes

Raspolaganje vrhunskom industrijom elektroničkih komponenti i sustava u Europi od europskog je interesa jer se na taj način proizvode omogućavajuće elektroničke tehnologije koje potiču inovacije u različitim gospodarskim sektorima, od automobilskog i svemirskog sektora do sektora energije, zdravstvene opreme, kućanskih aparata i svih vrsta industrijskih proizvodnih procesa. U tom će smislu ciljevi i opseg djelovanja zajedničkog poduzeća ECSEL biti precizni u pogledu tehnoloških pravaca koje je potrebno slijediti i gospodarskih ciljeva koje je potrebno postići, otvorenih i poštenih kriterija odabira sudionika, sudjelovanja industrije u ulaganjima i stvaranju radnih mjesta te odgovarajućih načina upravljanja i provedbe. Državna potpora namijenjena aktivnostima zajedničkog poduzeća ECSEL poboljšat će položaj Europske unije u pogledu istraživanja i inovacija u međunarodnom kontekstu. Ona će biti korisna za cijeli vrijednosni lanac industrije elektroničkih komponenti i sustava u Europi uključujući brojna mala i srednja poduzeća, ali i šire gospodarske dionike zahvaljujući prelijevanjima. Po primitku obavijesti države članice ili skupine dotičnih država članica Komisija može odlučiti da se inicijative zajedničkog poduzeća ECSEL mogu smatrati važnim projektima od zajedničkog europskog interesa, ako su zadovoljeni svi odgovarajući uvjeti.

2013/0234 (NLE)

Prijedlog

UREDBE VIJEĆA

o zajedničkom poduzeću ECSEL

(Tekst značajan za EGP)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 187. i članak 188. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta[13],

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora[14],

budući da:

(1)       Javno-privatna partnerstva u obliku zajedničkih tehnoloških inicijativa prvotno su bila predviđena Odlukom br. 1982/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o Sedmom okvirnom programu Europske zajednice za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (2007. – 2013.)[15].

(2)       Odlukom Vijeća 2006/971/EZ od 19. prosinca 2006. o posebnom programu „Suradnja” za provedbu Sedmog okvirnog programa Europske zajednice za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (2007. – 2013.)[16] izdvojena su posebna javno-privatna partnerstva koja treba podržati, uključujući javno-privatna partnerstva u posebnim područjima zajedničkih tehnoloških inicijativa ENIAC i ARTEMIS.

(3)       Strategija Europa 2020.[17] naglašava potrebu za razvojem povoljnih uvjeta za ulaganje u znanje i inovacije kako bi se postigao pametan, održiv i uključiv rast u Uniji. Europski parlament i Vijeće podržali su tu strategiju.

(4)       Uredbom (EU) br. …/2013. Europskog parlamenta i Vijeća od … 2013. o osnivanju Obzora 2020. – Okvirnog programa za istraživanje i inovacije (2014. – 2020.)[18] želi se postići veći učinak na istraživanje i inovacije združivanjem sredstava okvirnog programa Obzor 2020. i privatnog sektora u javno-privatnim partnerstvima u ključnim područjima u kojima istraživanje i inovacije mogu pridonijeti ciljevima Unije u pogledu konkurentnosti u širem smislu i pomoći u suočavanju s društvenim izazovima. Uključenost Unije u tim partnerstvima može biti u obliku financijskih doprinosa zajedničkim poduzećima osnovanim na temelju članka 187. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u skladu s Odlukom br. 1982/2006/EZ.

(5)       U skladu s Odlukom Vijeća (EU) br. […]/2013 od […] 2013. o uspostavljanju posebnog programa za provedbu Obzora 2020. (2014. – 2020.)[19] trebala bi se pružiti daljnja podrška zajedničkim poduzećima osnovanim Odlukom br. 1982/2006/EZ u skladu s uvjetima koji su navedeni u Odluci (EU) br. […]/2013. Prioritet postizanja vodećeg položaja u industriji usmjeren je na dvije linije djelovanja u okviru informacijskih i komunikacijskih tehnologija: „mikroelektronika i nanoelektronika” te „nova generacija komponenti i sustava, inženjering naprednih i pametnih ugrađenih komponenti i sustava”. Ugrađeni računalni sustavi (ARTEMIS) i nanoelektronika (ENIAC) trebaju se objediniti u jednu inicijativu.

(6)       Komunikacijom Komisije „Europska strategija za ključne omogućavajuće tehnologije — Most prema rastu i radnim mjestima”[20] utvrđuju se ključne omogućavajuće tehnologije (dalje u tekstu „KET”) koje uključuju mikroelektroniku i nanoelektroniku kao neophodne izvore inovacija. Trenutačno postoji jaz između stvaranja osnovnog znanja i njegove naknadne komercijalizacije u obliku proizvoda i usluga. Taj je problem potrebno riješiti, među ostalim, usmjerenim djelovanjem u području probnih proizvodnih linija i inovacijskih pilot-projekata, uključujući one većeg opsega, kako bi se postigla validacija tehnologija i proizvoda u industrijskim uvjetima te veća integracija i međusobno oplođivanje različitih ključnih omogućavajućih tehnologija.

(7)       Prema Komunikaciji Komisije „Europska strategija za mikroelektroničke i nanoelektroničke komponente i sustave”[21], mikroelektroničke i nanoelektroničke komponene i sustavi podupiru inovacije i konkurentnost u svim glavnim gospodarskim sektorima. Zbog važnosti područja i izazova s kojima se dionici u Uniji suočavaju potrebno je hitno djelovanje kako bi se izbjegle slabe karike u inovacijskom i vrijednosnom lancu Europe. Stoga se predlaže uspostavljanje mehanizma na razini Unije kako bi se povezala i usmjerila potpora država članica, Unije i privatnog sektora namijenjena istraživanju i inovacijama u području elektroničkih komponenti i sustava.

(8)       Kako bi Europa ponovno zauzela vodeći položaj u nanoelektroničkom ekosustavu, dionici iz područja industrije i istraživanja predložili su strateški program istraživanja i inovacija s ukupnim iznosom ulaganja od 100 milijardi EUR do godine 2020., kojim se želi svjetske prihode koje Europa ostvaruje u području nanoelektronike povećati za više od 200 milijardi EUR i u Europi stvoriti dodatnih 250 000 izravnih i induciranih radnih mjesta.

(9)       Izraz „elektroničke komponente i sustavi” obuhvaća područje mikroelektronike i nanoelektronike te ugrađenih/kibernetičko-fizičkih i pametnih integriranih sustava i aplikacija.

(10)     Zajedničko poduzeće ENIAC uspostavljeno Uredbom Vijeća (EZ) br. 72/2008 od 20. prosinca 2007.[22] uspješno je provelo istraživački program te tako ojačalo odgovarajuća područja nanoelektronike u kojima je Europa poboljšala svoju konkurentnost poticanjem ulaganja u prioritetna područja i uključivanjem cijelog ekosustava.

(11)     Zajedničko poduzeće ARTEMIS uspostavljeno Uredbom Vijeća (EZ) br. 74/2008 od 20. prosinca 2007. o uspostavljanju „zajedničkog poduzeća ARTEMIS” za provedbu zajedničke tehnološke inicijative u području ugrađenih računalnih sustava[23] uspješno je dokazalo svoj strateški položaj koji združuje pristup odozgo prema dolje kada je riječ o upravljanju s pristupom odozdo prema gore kada je riječ o definiranju tehničkih problema koje treba riješiti, što privlači projekte čiji su ishodi izravno relevantni za industriju.

(12)     Iz privremenih ocjena zajedničkih poduzeća ENIAC i ARTEMIS razvidno je da su ta poduzeća korisna i primjerena sredstva za združivanje snaga te da imaju snažan utjecaj u svojim područjima. Stoga je potrebno nastaviti podržavati područja istraživanja koja obuhvaćaju zajednička poduzeća ENIAC i ARTEMIS kako bi se dodatno poboljšala konkurentnost industrije elektroničkih komponenti i sustava u Europi, a napori usmjerili na niz strateških aktivnosti koje su zajednički dogovorili privatni i javni dionici uključeni u te inicijative.

(13)     Kontinuirana podrška za programe istraživanja u području nanoelektronike i ugrađenih računalnih sustava trebala bi se temeljiti na iskustvu djelovanja zajedničkih poduzeća ENIAC i ARTEMIS uključujući rezultate njihovih privremenih ocjena, preporuke dionika i potrebu za postizanjem učinkovite koordinacije i sinergije sredstava.

(14)     Postoji pojačana interakcija između dionika europskih tehnoloških platformi ARTEMIS, ENIAC i EPoSS (europska tehnološka platforma za integraciju pametnih sustava) koja je detaljno opisana u strateškom programu za istraživanje i inovacije na visokoj razini poduzeća u sektoru komponenti i sustava IKT-a, koji su ona objavila 2012. godine. Kako bi se na što bolji način iskoristile i nadogradile sinergije koje proizlaze iz tih interakcija potrebno je osnovati zajedničko poduzeće (dalje u tekstu „zajedničko poduzeće ECSEL”) koje obuhvaća elektroničke komponente i sustave, uključujući prijašnje aktivnosti zajedničkih poduzeća ENIAC i ARTEMIS, te koje koristi strukturu i pravila prikladnija za tu svrhu kako bi povećala učinkovitost i osigurala pojednostavnjenje. U tu svrhu zajedničko poduzeće ECSEL moglo bi usvojiti financijska pravila koja su specifična za njegove potrebe u skladu s člankom 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije[24].

(15)     Provedba strateškog programa za istraživanje i inovacije na visokoj razini koji su predložili dionici iz sektora industrije oslanja se na nekoliko izvora potpore: nacionalni, regionalni i međuvladini programi, Okvirni program Unije i zajednička tehnološka inicijativa u obliku javno-privatnog partnerstva.

(16)     Javno-privatno partnerstvo za elektroničke komponente i sustave trebalo bi povezati financijska i tehnička sredstva koja su bitna kako bi se svladala složenost sve bržeg razvoja inovacija u tom području. Zato bi članovi zajedničkog poduzeća ECSEL morali biti Unija, države članice i pridružene zemlje okvirnog programa Obzor 2020. (dalje u tekstu „pridružene zemlje”) na dobrovoljnoj osnovi te udruženja kao privatni članovi koji predstavljaju poduzeća koja su njihovi članovi i druge organizacije aktivne u području elektroničkih komponenti i sustava u Europi. Zajedničko poduzeće ECSEL otvoreno je za pristup novim članovima.

(17)     Zajedničko poduzeće ECSEL moralo bi se baviti jasno utvrđenim temama koje bi omogućile europskim poduzećima u širem smislu da projektiraju, proizvode i upotrebljavaju najinovativnije tehnologije za elektroničke komponente i sustave. Strukturirana i usklađena financijska potpora na europskoj razini potrebna je kako bi se pomoglo istraživačkim timovima i europskim poduzećima da zadrže vodeći položaj u visoko konkurentnom globalnom kontekstu, osiguralo da poduzeća diljem Europe mogu što prije i u visokim razmjerima imati koristi od vodećeg položaja u tehnologiji koji stvara prelijevanja važna za društvo, podijelilo preuzimanje rizika i udružile snage usklađivanjem strategija i ulaganja s ciljem postizanja zajedničkog europskog interesa. Po primitku obavijesti države članice ili skupine dotičnih država članica Komisija može odlučiti da se inicijative zajedničkog poduzeća ECSEL mogu smatrati važnim projektima od zajedničkog europskog interesa, ako su zadovoljeni svi odgovarajući uvjeti.

(18)     Privatna udruženja AENEAS, ARTEMISIA i EPoSS u pismenom su obliku izrazila svoju suglasnost da se istraživačke i inovacijske aktivnosti u području djelovanja zajedničkog poduzeća ECSEL nastave u okviru strukture koja odgovara prirodi javno-privatnog partnerstva. Primjereno je da privatna udruženja prihvate Statut iz Priloga ovoj Uredbi putem izjave o suglasnosti.

(19)     Kako bi ostvarilo svoje ciljeve, zajedničko poduzeće ECSEL moralo bi pružati financijsku potporu, uglavnom u obliku bespovratnih sredstava sudionicima na temelju otvorenih i konkurentnih poziva na podnošenje prijedloga. Takva financijska potpora mora biti usmjerena na dokazane tržišne nedostatke koji sprečavaju razvoj dotičnog programa te mora imati poticajni učinak na promjenu ponašanja primatelja.

(20)     Kako bi se osigurali jednaki uvjeti za sva poduzeća aktivna na unutarnjem tržištu, sredstva koja nudi Okvirni program Unije trebaju biti osmišljena u skladu s pravilima o državnoj potpori kako bi se osigurala učinkovitost javne potrošnje i spriječilo narušavanje tržišta u obliku istiskivanja privatnog financiranja, stvaranja neučinkovitih tržišnih struktura ili održavanja neučinkovitih poduzeća.

(21)     Sudjelovanje u neizravnim aktivnostima koje financira zajedničko poduzeće ECSEL treba biti u skladu s Uredbom (EU) br. … /2013. Europskog Parlamenta i Vijeća od … 2013. o utvrđivanju pravila za sudjelovanje i širenje rezultata u okviru „Okvirnog programa za istraživanje i inovacije (2014. – 2020.) - Obzor 2020”[25].

(22)     Financijskim doprinosima Unije trebalo bi se upravljati u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja i odgovarajućim pravilima neizravnog upravljanja utvrđenih Uredbom (EU, Euratom) br. 966/2012 i Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 1268/2012 od 29. listopada 2012. o pravilima primjene Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012[26].

(23)     Revizije primatelja sredstava Unije iz ove Uredbe morale bi se provoditi na način kojim se smanjuje administrativno opterećenje u skladu s Uredbom (EU) br.[…]/2013 [okvirni program Obzor 2020.].

(24)     Financijski interesi Unije i ostalih članova zajedničkog poduzeća ECSEL morali bi se zaštititi tijekom cijelog ciklusa rashoda proporcionalnim mjerama uključujući sprečavanje, otkrivanje i ispitivanje nepravilnosti, povrat izgubljenih, krivo isplaćenih ili nepravilno upotrijebljenih sredstava te po potrebi administrativne i novčane kazne u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 966/2012.

(25)     Unutarnji revizor Komisije ima iste ovlasti nad zajedničkim poduzećem ECSEL kakve ima nad Komisijom.

(26)     U skladu s člankom 287. stavkom 1. Ugovora, osnivačkim aktom tijela, ureda ili agencija koje je Unija osnovala može se isključiti provjera računa svih prihoda i rashoda tih tijela, ureda i agencija od strane Revizorskog suda. U skladu s člankom 60. stavkom 5. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012, račune tijela iz članka 209. te Uredbe mora provjeriti neovisno revizorsko tijelo koje, između ostalog, daje mišljenje o pouzdanosti računâ te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija. Kako bi se izbjegla dvostruka provjera računâ, opravdano je da računi zajedničkog poduzeća ECSEL ne budu predmetom provjere Revizorskog suda.

(27)     U skladu s načelima supsidijarnosti i proporcionalnosti navedenima u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji, države članice ne mogu u dovoljnoj mjeri postići ciljeve zajedničkog poduzeća ECSEL u jačanju istraživanja i inovacija u industriji diljem Unije te stoga, radi izbjegavanja dupliciranja, održavanja kritične mase i osiguravanja optimalne uporabe javnih sredstava, te ciljeve može lakše postići Unija. Ova je Uredba ograničena na minimum potreban za postizanje tih ciljeva i ne prelazi ono što je potrebno za tu svrhu.

(28)     Zajednička poduzeća ENIAC i ARTEMIS osnovana su za razdoblje do 31. prosinca 2017. Radi osiguravanja optimalnog korištenja dostupnih sredstava za istraživanje, prelazak sa zajedničkih poduzeća ENIAC i ARTEMIS na zajedničko poduzeće ECSEL trebalo bi uskladiti i sinkronizirati s prelaskom sa Sedmog okvirnog programa na okvirni program Obzor 2020. U interesu pravne sigurnosti i jasnoće, Uredbe Vijeća (EZ) br. 72/2008 i br. 74/2008 treba staviti izvan snage i utvrditi prijelazne odredbe.

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1. Uspostava

1.           Za provedbu zajedničke tehnološke inicijative „Elektroničke komponente i sustavi za vodeći položaj Europe” uspostavlja se zajedničko poduzeće u smislu članka 187. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (dalje u tekstu: „zajedničko poduzeće ECSEL”) za razdoblje do 31. prosinca 2024.

2.           Zajedničko poduzeće ECSEL zamjenjuje i nasljeđuje zajednička poduzeća ENIAC i ARTEMIS kako je prvotno određeno Uredbama Vijeća (EZ) br. 72/2008 i br. 74/2008.

3.           Zajedničko poduzeće ECSEL tijelo je kojemu je povjerena provedba javno-privatnog partnerstva navedenog u članku 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012.

4.           Zajedničko poduzeće ECSEL pravna je osoba. U svakoj državi članici ima najdalekosežniju pravnu i poslovnu sposobnost koja se jamči pravnim osobama prema zakonima te države članice. Konkretno, ono može stjecati pokretnine i nekretnine ili njima raspolagati te može biti stranka u sudskom postupku.

5.           Sjedište zajedničkog poduzeća ECSEL bit će u Bruxellesu, u Belgiji.

6.           Statut zajedničkog poduzeća ECSEL utvrđen je u Prilogu.

Članak 2. Ciljevi

1.           Zajedničko poduzeće ECSEL ima sljedeće ciljeve:

(a) pridonijeti provedbi Uredbe (EU) br. … Europskog parlamenta i Vijeća od … 2013. o osnivanju Obzora 2020. − Okvirnog programa za istraživanje i inovacije (2014. − 2020.), a posebno dijela … Odluke br. …/2013/EU Vijeća od … 2013. o osnivanju posebnog programa za provedbu Obzora 2020. (2014. – 2020.);

(b) pridonijeti razvoju snažne i globalno konkurentne industrije elektroničkih komponenti i sustava u Uniji;

(c) osigurati raspoloživost elektroničkih komponenti i sustava za ključna tržišta i za rješavanje društvenih izazova s ciljem da Europa zadrži vodeći položaj u tehnološkom razvoju, da se premosti jaz između istraživanja i primjene, ojačaju mogućnosti razvoja inovacija te ostvari gospodarski rast i rast zapošljavanja u Uniji;

(d) uskladiti strategije s državama članicama kako bi se privukla privatna ulaganja i doprinijelo učinkovitosti javne potpore, izbjegavajući nepotrebno udvostručavanje i fragmentaciju napora te olakšavajući sudjelovanje dionika uključenih u istraživanje i inovacije;

(e) održati i povećati mogućnosti proizvodnje poluvodiča i pametnih sustava u Europi, uključujući vodeći položaj u području proizvodne opreme i obrade materijala;

(f) osigurati vodeći položaj u projektnom i sistemskom inženjeringu uključujući ugrađene tehnologije;

(g) omogućiti svim dionicima pristup vrhunskoj infrastrukturi za projektiranje i proizvodnju elektroničkih komponenti te ugrađenih/kibernetičko-fizičkih i pametnih sustava;

(h) razviti dinamični ekosustav koji uključuje inovativna mala i srednja poduzeća (MSP-ovi), jačati postojeće klastere i podupirati stvaranje novih klastera u obećavajućim novim područjima.

2.           Djelovanje zajedničkog poduzeća ECSEL temeljit će se na rezultatima koje su postigla zajednička poduzeća ENIAC i ARTEMIS i europska tehnološka platforma EPoSS. Ono će podržavati nove razvoje u sljedećim glavnim područjima i sinergije između njih:

(a) projektirane tehnologije, procesi i integracija, oprema, materijali i proizvodnja mikroelektronike i nanoelektronike s ciljem postizanja minijaturizacije, diversifikacije i diferencijacije, heterogene integracije;

(b) procesi, metode, alati i platforme, referentni nacrti i arhitekture za softvere i/ili nadzorno intenzivne ugrađene/kibernetičko-fizičke sustave za postizanje cjelovitog povezivanja i interoperabilnosti, funkcionalne sigurnosti, visoke raspoloživosti i sigurnosti aplikacija za profesionalnu upotrebu i za potrošače te povezane usluge;

(c) višedisciplinarni pristupi za pametne sustave koji se oslanjaju na razvoj u cjelovitom projektiranju i naprednoj proizvodnji u cilju stvaranja samodostatnih i prilagodljivih pametnih sustava sa sofisticiranim sučeljima i složenim funkcijama koje se temelje npr. na cjelovitoj integraciji otkrivanja, aktiviranja, obrade, opskrbe energijom i umrežavanja.

Članak 3. Financijski doprinos Unije

1.           Maksimalni doprinos Unije, uključujući odobrena sredstva EFTA-e, za administrativne i operativne troškove zajedničkog poduzeća ECSEL iznosi 1 215 255 000 EUR. Doprinos se plaća iz odobrenih sredstava općeg proračuna Unije koja su dodijeljena posebnom programu za provedbu Obzora 2020. (2014. – 2020.). Izvršenje proračuna u pogledu doprinosa Unije povjerava se zajedničkom poduzeću ECSEL koje djeluje kao tijelo navedeno u članku 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 u skladu s člankom 58. stavkom 1. točkom (c) podtočkom iv. i člancima 60. i 61. te Uredbe.

2.           Uvjeti za financijski doprinos Unije utvrđuju se sporazumom o delegiranju i godišnjim sporazumima o prijenosu sredstava koje zaključuju Komisija, u ime Unije, i zajedničko poduzeće ECSEL.

3.           Sporazum o delegiranju naveden u stavku 2. pokriva aspekte navedene u članku 58. stavku 3., člancima 60. i 61. Uredbe (EU, Euroatom) br. 966/2012 i u članku 40. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1268/2012 kao i, među ostalim, sljedeće:

(a) zahtjeve za doprinose zajedničkog poduzeća ECSEL povezane s mjerodavnim pokazateljima uspješnosti navedenima u Prilogu II. Odluci br. .../EU [posebni program za provedbu okvirnog programa Obzor 2020.];

(b) zahtjeve za doprinose zajedničkog poduzeća ECSEL u pogledu praćenja navedenog u Prilogu III. Odluci br. .../EU [posebni program za provedbu okvirnog programa Obzor 2020.];

(c) posebne pokazatelje uspješnosti povezane s funkcioniranjem zajedničkog poduzeća ECSEL;

(d) aranžmane u pogledu pružanja potrebnih podataka kako bi se osiguralo da Komisija može ispuniti svoje obveze širenja rezultata i izvješćivanja kako je navedeno u članku 22. Uredbe (EU) br. …/2013 [okvirni program Obzor 2020.];

(e) uporabu ljudskih potencijala i promjene u tom području, posebice zapošljavanje prema funkcijskoj skupini, platnom razredu i kategoriji, postupak reklasifikacije i sve promjene u pogledu članova osoblja.

Članak 4. Doprinosi ostalih članova

1.           Države članice zajedničkog poduzeća ECSEL tijekom razdoblja koje je utvrđeno člankom 1. daju financijski doprinos za operativne troškove zajedničkog poduzeća ECSEL od najmanje 1 200 000 000 EUR.

2.           Privatni članovi daju ili osiguravaju da njihovi sastavni subjekti tijekom razdoblja koje je utvrđeno člankom 1. daju doprinose zajedničkom poduzeću ECSEL od najmanje 1 700 000 000 EUR.

3.           Doprinosi iz stavaka 1. i 2. sastoje se od doprinosa zajedničkom poduzeću ECSEL iz klauzule 16. stavka 2., klauzule 16. stavka 3. točke (b) i klauzule 16. stavka 3. točke (c) Statuta.

4.           Ostali članovi zajedničkog poduzeća ECSEL svake godine do 31. siječnja podnose izvješće upravnom odboru o vrijednosti doprinosa navedenih u stavku 1. i 2. koji su dani u svakoj od prethodnih financijskih godina.

5.           U svrhu vrednovanja doprinosa iz klauzule 16. stavka 3. Statuta, troškovi se utvrđuju prema uobičajenoj praksi troškovnog računovodstva dotičnih subjekata, prema mjerodavnim standardima računovodstva zemlje u kojoj je subjekt osnovan i prema mjerodavnim međunarodnim standardima računovodstva / međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja. Neovisni vanjski revizor kojeg imenuje dotični subjekt potvrđuje troškove. Zajedničko poduzeće ECSEL provjerava vrednovanje doprinosa. U slučaju sumnje zajedničko poduzeće ECSEL može provesti reviziju.

6.           Komisija može poduzeti korektivne mjere te eventualno okončati, proporcionalno smanjiti ili suspendirati financijski doprinos Unije zajedničkom poduzeću ECSEL ili pokrenuti postupak likvidacije naveden u klauzuli 26. stavku 2. Statuta ako ti članovi ili njihovi sastavni subjekti ne daju doprinose, daju samo djelomične doprinose ili kasne s doprinosima koji su navedeni u stavcima 1. i 2.

Članak 5. Financijska pravila

Zajedničko poduzeće ECSEL donosi svoja posebna financijska pravila u skladu s člankom 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 i Uredbom (EU) br. … [Delegirana uredba po modelu Financijske uredbe za JPP].

Članak 6. Osoblje

1.           Pravilnik o osoblju za dužnosnike i Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europske unije koji su utvrđeni Uredbom Vijeća (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 259/68[27] i pravila donesena sporazumom sklopljenim između institucija Unije radi stupanja na snagu tih akata primjenjuju se na osoblje koje zapošljava zajedničko poduzeće ECSEL.

2.           U odnosu na osoblje zajedničkog poduzeća ECSEL upravni odbor izvršava ovlasti koje su Pravilnikom o osoblju dodijeljene tijelu za imenovanja, a Uvjetima zaposlenja ostalih službenika tijelu nadležnom za sklapanje ugovora (dalje u tekstu „ovlasti tijela za imenovanja”).

Upravni odbor, u skladu s člankom 110. Pravilnika o osoblju, donosi odluku na temelju članka 2. stavka 1. Pravilnika o osoblju i članka 6. Uvjeta zaposlenja ostalih službenika kojom se relevantne ovlasti tijela za imenovanja delegiraju izvršnom direktoru i definiraju uvjeti pod kojima se delegiranje ovlasti može suspendirati. Izvršni direktor može dalje prenositi te ovlasti.

U izvanrednim okolnostima upravni odbor može odlučiti privremeno suspendirati delegiranje ovlasti tijela za imenovanje izvršnom direktoru i onima na koje je on prenio te ovlasti i izvršavati ih samostalno ili ih delegirati jednom od svojih članova ili članu osoblja zajedničkog poduzeća ECSEL koji nije izvršni direktor.

3.           Upravni odbor donosi odgovarajuća provedbena pravila na temelju kojih se primjenjuju Pravilnik o osoblju i Uvjeti zaposlenja ostalih službenika u skladu s člankom 110. Pravilnika o osoblju.

4.           Broj zaposlenika utvrđuje se planom radnih mjesta za osoblje zajedničkog poduzeća ECSEL u kojem se navodi broj privremenih radnih mjesta prema funkcijskoj skupini i platnom razredu te broju ugovornog osoblja iskazanom u ekvivalentima punog radnog vremena, u skladu s njegovim godišnjim proračunom.

5.           Osoblje zajedničkog poduzeća ECSEL sastoji se od privremenog osoblja i ugovornog osoblja.

6.           Sve troškove koji se odnose na osoblje snosi zajedničko poduzeće ECSEL.

Članak 7. Upućeni nacionalni stručnjaci i vježbenici

1.           Zajedničko poduzeće ECSEL može se koristiti upućenim nacionalnim stručnjacima i vježbenicima koji nisu zaposleni u zajedničkom poduzeću ECSEL. Broj upućenih nacionalnih stručnjaka iskazan u ekvivalentima punog radnog vremena dodaje se broju zaposlenika kako je navedeno u članku 6. stavku 4. u skladu s godišnjim proračunom.

2.           Upravni odbor donosi odluku kojom se utvrđuju pravila o upućivanju nacionalnih stručnjaka u zajedničko poduzeće ECSEL i o korištenju vježbenicima.

Članak 8. Povlastice i imuniteti

Protokol o povlasticama i imunitetima Europske unije primjenjuje se na zajedničko poduzeće ECSEL i njegovo osoblje.

Članak 9. Odgovornost zajedničkog poduzeća ECSEL

1.           Ugovorna odgovornost zajedničkog poduzeća uređena je odgovarajućim ugovornim odredbama i zakonom koji se primjenjuju na predmetni sporazum, odluku ili ugovor.

2.           U slučaju izvanugovorne odgovornosti zajedničko poduzeće ECSEL, u skladu s općim načelima koja su zajednička zakonodavstvima država članica, nadoknađuje svu štetu koju je prouzročilo njegovo osoblje tijekom izvršavanja svojih dužnosti.

3.           Sva plaćanja zajedničkog poduzeća ECSEL, s obzirom na odgovornost iz stavaka 1. i 2. te troškovi i izdaci koji nastaju s tim u vezi, smatraju se rashodima zajedničkog poduzeća ECSEL i pokrivaju se njegovim sredstvima.

4.           Zajedničko poduzeće ECSEL isključivo je odgovorno za izvršavanje svojih obveza.

Članak 10. Nadležnost Suda i primjenjivo pravo

1.           Sud je nadležan pod uvjetima koji su utvrđeni Ugovorom i u sljedećim slučajevima:

(a) za sve sporove između članova zajedničkog poduzeća ECSEL koji se odnose na predmet ove Uredbe;

(b) na temelju arbitražnih klauzula u sporazumima, odlukama i ugovorima koje sklapa zajedničko poduzeće ECSEL;

(c) za sporove koji se odnose na nadoknadu štete koju je prouzročilo osoblje zajedničkog poduzeća ECSEL tijekom izvršavanja svojih dužnosti;

(d) za sve sporove između zajedničkog poduzeća ECSEL i njegovog osoblja u okvirima i pod uvjetima utvrđenima Pravilnikom o osoblju za dužnosnike i Uvjetima zaposlenja ostalih službenika Europske unije.

2.           Na sva pitanja koja su povezana s pridruženim zemljama primjenjuju se posebne odredbe odgovarajućih sporazuma.

3.           Na sva pitanja koja nisu obuhvaćena ovom Uredbom ili pravnim aktima Unije primjenjuje se zakonodavstvo države u kojoj se nalazi sjedište zajedničkog poduzeća ECSEL.

Članak 11. Ocjenjivanje

1.           Komisija do 31. prosinca 2017. provodi privremeno ocjenjivanje zajedničkog poduzeća ECSEL prilikom kojega se posebno ocjenjuje razina sudjelovanja u neizravnim aktivnostima i doprinosa tim aktivnostima kako privatnih članova tako i sastavnih subjekata, a i drugih pravnih subjekata. Komisija dostavlja zaključke tog ocjenjivanja i svoja zapažanja Europskom parlamentu i Vijeću do 30. lipnja 2018.

2.           Temeljem zaključaka privremene ocjene iz stavka 1. Komisija može djelovati u skladu s člankom 4. stavkom 6. ili poduzeti druge prikladne mjere.

3.           Unutar šest mjeseci nakon likvidacije zajedničkog poduzeća ECSEL, ali ne kasnije od dvije godine nakon pokretanja postupka likvidacije navedenog u klauzuli 26. Statuta, Komisija provodi konačno ocjenjivanje zajedničkog poduzeća ECSEL. Rezultati tog konačnog ocjenjivanja dostavljaju se Europskom parlamentu i Vijeću.

Članak 12. Razrješnica

1.           Razrješnica za izvršenje proračuna u pogledu doprinosa Unije zajedničkom poduzeću ECSEL dio je razrješnice koju Europski parlament na preporuku Vijeća daje Komisiji u skladu s postupkom predviđenim člankom 319. Ugovora.

2.           Zajedničko poduzeće ECSEL u potpunosti surađuje s institucijama koje su uključene u postupak davanja razrješnice te dostavlja, prema potrebi, sve potrebne dodatne podatke. U tom se smislu od njega može zatražiti da bude zastupljeno na sastancima odgovarajućih institucija ili tijela i da pomaže dužnosniku za ovjeravanje na osnovi delegiranja ovlasti.

Članak 13. Naknadne revizije

1.           Naknadne revizije rashoda za neizravne aktivnosti provodi zajedničko poduzeće ECSEL u skladu s člankom 23. Uredbe (EU) br. … [okvirni program Obzor 2020.] kao dio neizravnih aktivnosti okvirnog programa Obzor 2020.

2.           Radi osiguranja usklađenosti Komisija može odlučiti provesti revizije iz stavka 1.

Članak 14. Zaštita financijskih interesa Unije

1.           Ne dovodeći u pitanje klauzulu 22. stavak 4. Statuta, zajedničko poduzeće ECSEL osoblju Komisije i drugim osobama koje ona ovlasti te Revizorskom sudu odobrava pristup svojim lokacijama i prostorima te svim podacima, uključujući podatke u elektroničkom obliku, koji su potrebni za provedbu revizija.

2.           Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) može provoditi istrage, uključujući provjere i inspekcije na terenu, u skladu s odredbama i postupcima utvrđenima Uredbom (EZ) br. 1073/1999 Europskog Parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 1999. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF)[28] i Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996. o provjerama i inspekcijama na terenu koje provodi Komisija s ciljem zaštite financijskih interesa Europskih zajednica od prijevara i ostalih nepravilnosti[29] kako bi utvrdio je li bilo prijevara, korupcije ili drugih ilegalnih aktivnosti koje utječu na financijske interese Unije, a povezane su s nekim sporazumom, odlukom ili ugovorom koji se financira na temelju ove Uredbe.

3.           Ne dovodeći u pitanje stavke 1. i 2., sporazumi, odluke i ugovori koji proizlaze iz provedbe ove Uredbe sadržavaju odredbe koje izričito ovlašćuju Komisiju, zajedničko poduzeće ECSEL, Revizorski sud i OLAF za provedbu takvih revizija i istraga u skladu sa svojim nadležnostima.

4.           Zajedničko poduzeće ECSEL osigurava prikladnu zaštitu financijskih interesa svojih članova provedbom ili delegiranjem odgovarajućih unutarnjih i vanjskih provjera.

5.           Zajedničko poduzeće ECSEL pristupa Međuinstitucijskom sporazumu od 25. svibnja 1999. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o unutarnjim istragama koje provodi OLAF[30]. Zajedničko poduzeće ECSEL donosi mjere potrebne za olakšavanje unutarnjih istraga koje provodi OLAF.

Članak 15. Povjerljivost

Ne dovodeći u pitanje članak 16., zajedničko poduzeće ECSEL osigurava zaštitu osjetljivih podataka čije bi otkrivanje moglo naštetiti interesima njegovih članova ili sudionika u aktivnostima zajedničkog poduzeća ECSEL.

Članak 16. Transparentnost

1.           Na dokumente zajedničkog poduzeća ECSEL primjenjuje se Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije[31].

2.           Upravni odbor zajedničkog poduzeća ECSEL može donijeti praktična rješenja za provedbu Uredbe (EZ) br. 1049/2001.

3.           Ne dovodeći u pitanje članak 10., odluke koje donosi zajedničko poduzeće ECSEL u skladu s člankom 8. Uredbe (EZ) br. 1049/2001 mogu biti predmetom pritužbe Ombudsmanu pod uvjetima utvrđenima člankom 228. Ugovora.

Članak 17. Pravila za sudjelovanje i širenje rezultata

Uredba (EU) br. … [pravila za sudjelovanje u Obzoru 2020. i širenje njegovih rezultata] primjenjuju se na aktivnosti koje financira zajedničko poduzeće ECSEL. U skladu s tom Uredbom, zajedničko poduzeće ECSEL smatra se tijelom za financiranje i ono dodjeljuje financijsku potporu neizravnim aktivnostima kako je navedeno u klauzuli 1. točki (a) Statuta.

Članak 18. Potpora države domaćina

Moguće je sklopiti administrativni sporazum između zajedničkog poduzeća ECSEL i države u kojoj se nalazi njegovo sjedište s obzirom na povlastice i imunitete te druge oblike potpore koje ta država osigurava zajedničkom poduzeću ECSEL.

Članak 19. Odredbe o stavljanju izvan snage i prijelazne odredbe

1.           Uredba (EZ) br. 72/2008 i Uredba (EZ) br. 74/2008 stavljaju se izvan snage s učinkom od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

2.           Ne dovodeći u pitanje stavak 1., na aktivnosti koje su započete na temelju Uredaba (EZ) br. 72/2008 i br. 74/2008 (EZ), uključujući godišnje planove provedbe donesene na temelju tih Uredaba, primjenjuju se te Uredbe do njihovog završetka.

3.           Uz doprinose navedene u članku 3. stavku 1. i članku 4. stavku 2. tijekom razdoblja 2014. – 2017. plaćaju se sljedeći doprinosi za administrativne troškove zajedničkog poduzeća ECSEL u cilju završavanja aktivnosti koje su započete u skladu s Uredbama (EZ) br. 72/2008 i br. 74/2008 (EZ): 2 050 000 EUR isplatit će Unija, 1 430 000 EUR udruženje AENEAS i 975 000 EUR udruženje ARTEMISIA.

Privremena ocjena iz članka 11. stavka 1. uključuje konačnu ocjenu zajedničkih poduzeća ENIAC i ARTEMIS u skladu s Uredbama (EZ) br. 72/2008 i br. 74/2008.

4.           Izvršnom se direktoru, koji je imenovan na temelju Uredbe br. 72/2008, do kraja mandata dodjeljuje funkcija izvršnog direktora zajedničkog poduzeća ECSEL kako je utvrđeno ovom Uredbom s učinkom od dana stupanja na snagu ove Uredbe. Ostali uvjeti ugovora izvršnog direktora ostaju nepromijenjeni.

5.           Ako je izvršni direktor, koji je imenovan na temelju stavka 4., služio svoj prvi mandat, imenuje ga se za preostalo razdoblje mandata s mogućnošću produljenja mandata do 4 godine u skladu s klauzulom 8. stavkom 4. Statuta. Ako je izvršni direktor, koji je imenovan na temelju stavka 4., služio svoj drugi mandat, tada mu se mandat ne može produžiti. Izvršni direktor čiji je mandat produljen ne može po isteku cijelog razdoblja sudjelovati u novom postupku odabira za isto mjesto.

6.           Ugovor o radu izvršnog direktora koji je imenovan na temelju Uredbe br. 74/2008, prestaje važiti prije dana stupanja na snagu ove Uredbe.

7.           Ne dovodeći u pitanje stavke 4. i 5. ova Uredba ne utječe na prava i obveze osoblja koje je zaposleno na temelju Uredaba (EZ) br. 72/2008 i br. 74/2008. Njihovi se ugovori mogu obnoviti na temelju ove Uredbe u skladu s Pravilnikom o osoblju i Uvjetima zaposlenja ostalih službenika te u skladu s proračunskim ograničenjima zajedničkog poduzeća ECSEL.

8.           Izvršni direktor zajedničkog poduzeća ECSEL saziva prvi sastanak upravnog odbora i odbora javnih tijela.

9.           Osim ako se članovi zajedničkog poduzeća ENIAC i zajedničkog poduzeća ARTEMIS ne dogovore drugačije temeljem Uredaba (EZ) br. 72/2008 i br. 74/2008, sva prava i obveze, uključujući imovinu, dugove ili obveze članova zajedničkih poduzeća temeljem tih Uredaba prenose se na članove zajedničkog poduzeća ECSEL temeljem ove Uredbe.

10.         Sva neiskorištena odobrena sredstva na temelju Uredaba (EZ) br. 72/2008 i br. 74/2008 prenose se na zajedničko poduzeće ECSEL. Bilo koji iznos koji su udruženje AENAS i udruženje ARTEMISIA dužna isplatiti za administrativna odobrena sredstva zajedničkih poduzeća ENIAC i ARTEMIS u razdoblju od 2008. – 2013. prenose se na zajedničko poduzeće ECSEL u skladu s uvjetima koji će se dogovoriti s Komisijom.

Članak 20. Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana njezine objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu,

                                                                       Za Vijeće

                                                                       Predsjednik

PRILOG STATUT ZAJEDNIČKOG PODUZEĆA ECSEL

1. - Zadaće

Zadaće su zajedničkog poduzeća ECSEL sljedeće:

(a) financijski podržavati istraživanje i inovacije neizravnim aktivnostima, uglavnom u obliku bespovratnih sredstava;

(b) osigurati održivo upravljanje zajedničkim poduzećem ECSEL;

(c) uspostaviti usku suradnju i osigurati usklađenost s europskim (posebno s Obzorom 2020.), nacionalnim i nadnacionalnim aktivnostima, tijelima i dionicima, s namjerom poticanja plodnog inovacijskog okoliša u Europi, stvaranja sinergija te bolje primjene rezultata istraživanja i inovacija u području elektroničkih komponenti i sustava;

(d) definirati i po potrebi prilagoditi višegodišnji strateški plan;

(e) definirati i provoditi planove rada za izvršavanje višegodišnjeg strateškog programa;

(f) pokretati pozive na podnošenje prijedloga, ocjenjivati prijedloge te dodjeljivati financijska sredstva neizravnim aktivnostima unutar granica raspoloživih sredstava;

(g) objavljivati informacije o neizravnim aktivnostima;

(h) pratiti provedbu neizravnih aktivnosti te upravljati sporazumima ili odlukama o dodjeli bespovratnih sredstava;

(i) pratiti ukupni napredak prema postizanju ciljeva zajedničkog poduzeća ECSEL;

(j) provoditi aktivnosti informiranja, komuniciranja, primjene i širenja rezultata primjenjujući mutatis mutandis odredbe članka 22. Uredbe (EU) br. …/2013 [okvirni program Obzor 2020.];

(k) obavljati sve ostale zadaće potrebne za postizanje ciljeva koji su navedeni u članku 2.

2. - Članovi

1.           Članovi su zajedničkog poduzeća ECSEL sljedeći:

(a) Unija, koju predstavlja Komisija,

(b) [Austrija, Belgija, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka Republika, Slovenija, Španjolska, Švedska, Ujedinjena Kraljevina] i

(c) nakon prihvaćanja ovog Statuta izjavom suglasnosti [udruženje AENEAS registrirano prema francuskom zakonu (registracijski br. 20070039) sa stalnim uredom u Parizu (Francuska), udruženje ARTEMISIA registrirano prema nizozemskom zakonu (registracijski br. 17201341) sa stalnim uredom u Eindhovenu (Nizozemska), udruženje EPoSS registrirano prema ... zakonu (registracijski br. ...) sa stalnim uredom u ... (…)].

2.           Zemlje koje su članice zajedničkog poduzeća ECSEL dalje se u tekstu navode kao „države članice ECSEL-a”. Svaka država članica ECSEL-a imenuje svoje predstavnike u tijela zajedničkog poduzeća ECSEL i određuje nacionalnog subjekta ili subjekte odgovorne za ispunjavanje obveza koje se odnose na aktivnosti zajedničkog poduzeća ECSEL.

3.           Države članice ECSEL-a i Komisija dalje se u tekstu navode kao „javna tijela” zajedničkog poduzeća ECSEL.

4.           Privatna udruženja dalje se u tekstu navode kao „privatni članovi” zajedničkog poduzeća ECSEL.

3. - Promjene u članstvu

1.           Države članice Unije ili pridružene zemlje koje nisu navedene u klauzuli 2. stavku 1. točki (b) postaju članice zajedničkog poduzeća ECSEL nakon što pismeno obavijeste upravni odbor da su suglasne sa Statutom i svim odredbama koje uređuju funkcioniranje zajedničkog poduzeća ECSEL.

2.           Pod uvjetom da doprinose financiranju iz klauzule 16. stavka 4. za postizanje ciljeva zajedničkog poduzeća ECSEL utvrđenih člankom 2. i da prihvaćaju Statut, sljedeći subjekti mogu se prijaviti za članstvo u zajedničkom poduzeću ECSEL:

(a) zemlje koje nisu navedene u stavku 1., a koje provode politike ili programe istraživanja i inovacija u području elektroničkih komponenti i sustava;

(b) pravni subjekti koji izravno ili neizravno podupiru istraživanje i inovacije u nekoj od država članica ili pridruženih zemalja.

3.           Svi zahtjevi za članstvo u zajedničkom poduzeću ECSEL u skladu sa stavkom 2. upućuju se upravnom odboru. Odbor procjenjuje zahtjev uzimajući u obzir važnost i potencijalnu dodanu vrijednost podnositelja zahtjeva za postizanje ciljeva zajedničkog poduzeća ECSEL. Nakon toga upravni odbor odlučuje o zahtjevu.

4.           Svaki član može prekinuti svoje članstvo u zajedničkom poduzeću ECSEL. Prekid članstva stupa na snagu i postaje neopoziv šest mjeseci nakon obavješćivanja drugih članova. Od tog se trenutka bivši član oslobađa svih obveza osim onih koje je zajedničko poduzeće ECSEL odobrilo ili koje su nastale prije obavijesti o prekidanju članstva.

5.           Članstvo u zajedničkom poduzeću ECSEL ne može se prenositi na treću stranu bez prethodnog pristanka upravnog odbora.

6.           Nakon svake promjene članstva u skladu s ovom klauzulom zajedničko poduzeće ECSEL na svom web-mjestu objavljuje ažurirani popis članova zajedničkog poduzeća ECSEL i datum stupanja na snagu te promjene.

4. – Organizacija zajedničkog poduzeća ECSEL

Tijela su zajedničkog poduzeća ECSEL:

(a) upravni odbor;

(b) izvršni direktor;

(c) odbor javnih tijela;

(d) odbor privatnih članova.

5. -Sastav upravnog odbora

Upravni odbor sastoji se od predstavnika članova zajedničkog poduzeća ECSEL.

Svaki član zajedničkog poduzeća ECSEL imenuje svoje predstavnike i glavnog delegata koji ima glasačka prava člana upravnog odbora.

6. - Djelovanje upravnog odbora

1.           Glasačka prava raspodijeljena su na sljedeći način: 1/3 za privatne članove zajedno, 1/3 za Komisiju i 1/3 za države članice ECSEL-a zajedno. Članovi čine sve što je u njihovoj moći kako bi postigli konsenzus. U nedostatku konsenzusa upravni odbor donosi odluke većinom glasova od najmanje 75 % svih glasova, uključujući i glasove odsutnih članova.

U prve dvije poslovne godine glasačka prava država članica ECSEL-a bit će raspoređena na sljedeći način: 1 % za svaku državu članicu ECSEL-a, a preostali postotak svake se godine raspoređuje među državama članicama ECSEL-a razmjerno financijskim doprinosima koje su one stvarno dodijelile u protekle dvije godine, uključujući njihov doprinos zajedničkim poduzećima ENIAC i ARTEMIS. Za naredne godine raspodjela glasačkih prava država članica ECSEL-a određuje se godišnje razmjerno financijskim sredstvima koja su one stvarno dodijelile u protekle dvije poslovne godine za neizravne aktivnosti.

Glasačka prava privatnih članova raspoređuju se ravnomjerno među privatnim udruženjima osim ako odbor privatnih članova ne odluči drukčije.

Glasačka prava za svakog novog člana zajedničkog poduzeća ECSEL koji nije država članica ili pridružena zemlja određuje upravni odbor prije njegova učlanjenja u zajedničko poduzeće ECSEL.

2.           Upravni odbor izabire predsjednika na razdoblje od najmanje jedne godine.

3.           Upravni odbor svoje redovite sastanke održava najmanje dva puta godišnje. Odbor može održati izvanredne sastanke na zahtjev Komisije ili većine predstavnika država članica ili privatnih članova ECSEL-a ili na zahtjev predsjednika ili izvršnog direktora u skladu s klauzulom 16. stavkom 5. Sastanke upravnog odbora saziva njegov predsjednik, a održavaju se u sjedištu zajedničkog poduzeća ECSEL.

Kvorum upravnog odbora čine Komisija, privatni članovi i najmanje tri predstavnika glavnih delegata država članica ECSEL-a.

Izvršni direktor sudjeluje u raspravama, ali nema pravo glasa.

Upravni odbor može, ovisno o slučaju, pozvati druge osobe da budu nazočne njihovim sjednicama kao promatrači, a posebno predstavnike regionalnih tijela EU-a.

Predstavnici članova zajedničkog poduzeća ECSEL nisu osobno odgovorni za aktivnosti koje poduzimaju u ulozi predstavnika upravnoga odbora.

Upravni odbor donosi svoj poslovnik.

7. – Zadaće upravnog odbora

1.           Upravni odbor u cijelosti je odgovoran za strateško usmjerivanje i djelovanje zajedničkog poduzeća ECSEL te nadgleda provedbu njegovih aktivnosti.

2.           Konkretnije, upravni odbor izvršava sljedeće zadaće:

(a) ocjenjuje, prihvaća ili odbija zahtjeve za novo članstvo u skladu s klauzulom 3. stavkom 3.;

(b) odlučuje o prekidu članstva svakog člana zajedničkog poduzeća ECSEL koji ne ispunjava svoje obveze;

(c) donosi financijska pravila zajedničkog poduzeća ECSEL u skladu s člankom 5.;

(d) donosi godišnji proračun zajedničkog poduzeća ECSEL, uključujući plan radnih mjesta u kojem se navodi broj privremenih radnih mjesta prema funkcijskoj skupini i platnom razredu i broj ugovornog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka iskazan u ekvivalentima punog radnog vremena;

(e) izvršava ovlasti tijela za imenovanja u odnosu na osoblje u skladu s člankom 6. stavkom 2.;

(f) imenuje, razrješuje ili produžuje mandat izvršnog direktora te mu daje smjernice i prati njegov rad;

(g) odobrava organizacijsko ustrojstvo programskog ureda iz klauzule 9. stavka 5. na temelju preporuke izvršnog direktora;

(h) donosi višegodišnji strateški plan naveden iz klauzule 21. stavka 1.;

(i) donosi plan rada i odgovarajuće procjene rashoda iz klauzule 21. stavka 2.;

(j) odobrava godišnja financijska izvješća;

(k) odobrava godišnje izvješće o radu, uključujući povezane rashode iz klauzule 22. stavka 1.

(l) osigurava po potrebi uspostavu funkcije unutarnje revizije zajedničkog poduzeća ECSEL;

(m) utvrđuje komunikacijsku politiku zajedničkog poduzeća ECSEL na preporuku izvršnog direktora;

(n) po potrebi, utvrđuje provedbena pravila u skladu s člankom 6. stavkom 3.;

(o) po potrebi, utvrđuje pravila o upućivanju nacionalnih stručnjaka u zajedničko poduzeće ECSEL i o korištenju vježbenicima u skladu s člankom 7. stavkom 2.;

(p) po potrebi, uspostavlja savjetodavne skupine uz tijela zajedničkog poduzeća ECSEL;

(q) po potrebi, Komisiji predaje zahtjeve za izmjenu ove Uredbe koje predlože članovi zajedničkog poduzeća ECSEL;

(r) obavlja sve zadaće koje nisu posebno dodijeljene jednom od tijela zajedničkog poduzeća ECSEL; može te zadaće dodijeliti jednom od tih tijela.

8 – Imenovanje, otpuštanje ili produljenje mandata izvršnog direktora

1.           Izvršnog direktora imenuje upravni odbor s popisa kandidata koji predlaže Komisija nakon otvorenog i transparentnog postupka odabira. Komisija po potrebi u postupak odabira uključuje predstavnike ostalih članova zajedničkog poduzeća ECSEL.

Konkretno, odgovarajuća zastupljenost ostalih članova zajedničkog poduzeća ECSEL osigurava se u fazi postupka koja prethodi odabiru. U tu svrhu, države članice ECSEL-a i privatni članovi sporazumno imenuju predstavnika i promatrača u ime upravnog odbora.

2.           Izvršni direktor član je osoblja i zapošljava se kao privremeni djelatnik zajedničkog poduzeća ECSEL u skladu s člankom 2. točkom (a) Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Unije.

Predsjednik upravnog odbora predstavlja zajedničko poduzeće ECSEL u trenutku zaključivanja ugovora s izvršnim direktorom.

3.           Mandat izvršnog direktora traje tri godine. Na kraju tog razdoblja, Komisija po potrebi zajedno s državama članicama i privatnim članovima ocjenjuje rad izvršnog direktora te buduće zadaće i izazove zajedničkog poduzeća ECSEL.

4.           Upravni odbor može, postupajući na prijedlog Komisije koja uzima u obzir ocjenu iz stavka 3., jedanput produljiti mandat izvršnog direktora na razdoblje od najviše četiri godine.

5.           Izvršni direktor čiji je mandat produljen ne može po isteku tog mandata sudjelovati u novom postupku odabira za isto mjesto.

6.           Izvršni direktor može biti razriješen dužnosti isključivo odlukom upravnog odbora koji postupa na prijedlog Komisije pripremljen po potrebi zajedno s državama članicama ECSEL-a i privatnim članovima.

9. - Zadaće izvršnog direktora

1.           Izvršni direktor glavni je izvršitelj odgovoran za svakodnevno upravljanje zajedničkim poduzećem ECSEL u skladu s odlukama upravnog odbora.

2.           Izvršni je direktor zakonski zastupnik zajedničkog poduzeća ECSEL. Izvršni direktor odgovara upravnom odboru.

3.           Izvršni direktor izvršava proračun zajedničkog poduzeća ECSEL.

4.           Konkretno, izvršni direktor neovisno izvršava sljedeće zadaće:

(a) utvrđuje i podnosi upravnom odboru na odobrenje nacrt višegodišnjeg strateškog plana koji se sastoji od višegodišnjeg strateškog programa za istraživanje i inovacije koji je predložio odbor privatnih članova i višegodišnjih financijskih perspektiva koje su predložila javna tijela;

(b) izrađuje i podnosi upravnom odboru na odobrenje nacrt godišnjeg proračuna, uključujući odgovarajući plan radnih mjesta u kojem se navodi broj privremenog osoblja u svakom platnom razredu i funkcijskoj skupini te broj ugovornog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka iskazan u ekvivalentima punog radnog vremena;

(c) priprema i podnosi upravnom odboru na odobrenje nacrt plana rada koji uključuje opseg poziva na podnošenje prijedloga potrebnih za provođenje plana istraživačkih i inovacijskih aktivnosti koji je predložio odbor privatnih članova te odgovarajuće procjene rashoda koje su predložila javna tijela;

(d) podnosi upravnom odboru na odobrenje godišnja financijska izvješća;

(e) izrađuje i podnosi upravnom odboru na odobrenje godišnje izvješće o radu, uključujući odgovarajuće rashode;

(f) potpisuje pojedinačne sporazume ili odluke o dodjeli bespovratnih sredstava;

(g) potpisuje ugovore javne nabave;

(h) provodi komunikacijsku politiku zajedničkog poduzeća ECSEL;

(i) organizira, usmjeruje i nadgleda rad i osoblje zajedničkog poduzeća ECSEL u okviru ovlasti koje mu je dao upravni odbor kako je utvrđeno člankom 6. stavkom 2.;

(j) uspostavlja i osigurava rad učinkovitog i djelotvornog sustava unutarnje kontrole te prijavljuje upravnom odboru svaku njegovu važniju promjenu;

(k) osigurava provedbu procjene rizika i upravljanja rizikom;

(l) poduzima druge potrebne mjere za ocjenu napretka zajedničkog poduzeća ECSEL u postizanju ciljeva koji su utvrđeni člankom 2.;

(m) izvršava sve ostale zadaće koje izvršnom direktoru povjeri ili delegira upravni odbor.

5.           Izvršni direktor osniva programski ured koji je pod njegovom odgovornošću za obavljanje svih zadaće potpore koje proizlaze iz ove Uredbe. U programskom uredu radi osoblje zajedničkog poduzeća ECSEL i konkretno izvršava sljedeće zadaće:

(a) pruža podršku pri uspostavi prikladnog računovodstvenog sustava i njegovom upravljanju u skladu s financijskim pravilima zajedničkog poduzeća ECSEL;

(b) upravlja pozivima na podnošenje prijedloga sukladno planu rada i sporazumima ili odlukama o dodjeli bespovratnih sredstava;

(c) pruža sve potrebne informacije i podršku članovima i drugim tijelima zajedničkog poduzeća ECSEL koje su im potrebne za izvršavanje njihovih zadaća te odgovara na njihove posebne zahtjeve;

(d) djeluje kao tajništvo tijelâ zajedničkog poduzeća ECSEL i pruža podršku svim savjetodavnim skupinama koje osniva upravni odbor.

10. - Sastav odbora javnih tijela

Odbor javnih tijela sastoji se od predstavnika javnih tijela zajedničkog poduzeća ECSEL.

Svako javno tijelo imenuje svoje predstavnike i glavnog delegata koji ima glasačka prava u odboru javnih tijela.

11. - Rad odbora javnih tijela

1.           Glasačka prava u odboru javnih tijela dodjeljuju se javnim tijelima svake godine razmjerno visini njihovih financijskih doprinosa za aktivnosti zajedničkog poduzeća ECSEL za dotičnu godinu, u skladu s klauzulom 18. stavkom 4., pri čemu ni jedan član ne može imati više od 50 % ukupnih glasačkih prava u odboru javnih tijela.

Ako je manje od tri države članice ECSEL-a izvršnom direktoru dostavilo svoj financijski doprinos u skladu s člankom 18. stavkom 4., Komisija zadržava 50 % glasačkih prava, a preostalih se 50 % ravnomjerno raspoređuje među državama članicama ECSEL-a.

Javna tijela čine sve što je u njihovoj moći kako bi postigla konsenzusa. U nedostatku konsenzusa odbor javnih tijela donosi odluke većinom glasova od najmanje 75 % svih glasova, uključujući i glasove odsutnih država članica ECSEL-a.

Svako javno tijelo ima pravo veta na sva pitanja koja se odnose na korištenje vlastitog doprinosa zajedničkom poduzeću ECSEL.

2.           Odbor javnih tijela izabire svojeg predsjednika na razdoblje od najmanje jedne godine.

3.           Odbor javnih tijela svoje redovite sastanke održava najmanje dva puta godišnje. Odbor može održati izvanredni sastanak na zahtjev Komisije ili većine predstavnika država članica ECSEL-a ili na zahtjev predsjednika. Sastanke odbora javnih tijela saziva njegov predsjednik, a oni se obično održavaju u sjedištu zajedničkog poduzeća ECSEL.

Kvorum odbora javnih tijela sastavljen je od Komisije i barem triju glavnih delegata država članica ECSEL-a.

Izvršni direktor sudjeluje u raspravama, ali nema pravo glasa.

Bilo koja država članica ili pridružena zemlja koja nije član zajedničkog poduzeća ECSEL može sudjelovati u odboru javnih tijela kao promatrač. Promatrači dobivaju na uvid sve relevantne dokumente te mogu dati savjet o svakoj odluci koju donosi odbor javnih tijela.

Odbor javnih tijela može prema potrebi imenovati radne skupine kojima koordinira jedno javno tijelo ili više njih.

Odbor javnih tijela donosi svoj poslovnik.

12. -Zadaće odbora javnih tijela

Odbor javnih tijela:

(a) osigurava da se prilikom dodjele javnih sredstava sudionicima neizravnih aktivnosti pravilno primjenjuju načela pravednosti i transparentnosti;

(b) odobrava poslovnik za pozive na podnošenje prijedloga te za ocjenjivanje, odabir i nadzor neizravnih aktivnosti;

(c) odobrava objavu poziva na podnošenje prijedloga u skladu s planom rada;

(d) razvrstava prijedloge na temelju kriterija za odabir i dodjeljivanje sredstava uzimajući u obzir njihov doprinos za postizanje ciljeva poziva i ostvarivanje sinergije s nacionalnim prioritetima;

(e) odlučuje o dodjeli javnih sredstava odabranim prijedlozima do raspoložive proračunske granice, uzimajući u obzir provjere provedene u skladu s klauzulom 18. stavkom 5. Ta je odluka obvezujuća za države članice ECSEL-a bez daljnjih postupaka ocjenjivanja ili odabira.

13. -Sastav odbora privatnih tijela

Odbor privatnih tijela sastoji se od predstavnika privatnih tijela zajedničkog poduzeća ECSEL.

Svako privatno tijelo imenuje svoje predstavnike i glavnog delegata koji ima glasačka prava u odboru privatnih tijela.

14. – Rad odbora privatnih tijela

1.           Odbor privatnih tijela sastaje se najmanje dvaput godišnje.

2.           Odbor privatnih tijela može prema potrebi imenovati radne skupine kojima koordinira jedan član ili više njih.

3.           Odbor privatnih tijela bira svog predsjednika.

4.           Odbor privatnih tijela dužan je donijeti poslovnik o radu.

15. – Zadaće odbora privatnih tijela

Odbor privatnih tijela:

(a) izrađuje i redovito ažurira nacrt višegodišnjeg strateškog programa za istraživanje i inovacije iz klauzule 21. stavka 1. za postizanje ciljeva zajedničkog poduzeća ECSEL utvrđenih člankom 2.;

(b) svake godine priprema nacrt plana istraživačkih i inovacijskih aktivnosti za sljedeću godinu kao temelj za pozive na podnošenje prijedloga iz klauzule 21. stavak 2.;

(c) podnosi izvršnom direktoru nacrt višegodišnjeg strateškog programa za istraživanje i inovacije i godišnji nacrt plana istraživačkih i inovacijskih aktivnosti unutar rokova koje je odredio upravni odbor;

(d) organizira savjetodavni forum dionika koji je otvoren za sve javne i privatne dionike s interesima u području elektroničkih komponenti i sustava, s ciljem njihovog informiranja i prikupljanja povratnih informacija o višegodišnjem strateškom programu za istraživanje i inovacije te nacrtu plana istraživačkih i inovacijskih aktivnosti za danu godinu.

16. – Izvori financiranja

1.           Zajedničko poduzeće ECSEL zajednički financiraju njegovi članovi financijskim doprinosima koji se isplaćuju u obrocima i doprinosima u naravi koji se sastoje od troškova privatnih članova ili njihovih sastavnih subjekata nastalih u provedbi neizravnih aktivnosti koje zajedničko poduzeće ECSEL ne nadoknađuje.

2.           Administrativni troškovi zajedničkog poduzeća ECSEL ne prelaze 39 420 000 EUR, a pokrivaju se financijskim doprinosima iz članka 3. stavka 1. (doprinos Unije u iznosu do 15 255 000 EUR), iz članka 4. stavka 2. (doprinos privatnih članova u iznosu do 19 710 000 EUR) te iz članka 19. stavka 2. (završetak aktivnosti koje su započete u skladu s Uredbama (EZ) 72/2008 i 74/2008 (EZ)). Ako se dio doprinosa za administrativne troškove ne iskoristi, može se izdvojiti za operativne troškove zajedničkog poduzeća ECSEL.

3.           Operativni troškovi zajedničkog poduzeća ECSEL pokrivaju se:

(a) financijskim doprinosom Unije;

(b) financijskim doprinosima država članica ECSEL-a.

(c) doprinosima u naravi privatnih članova ili njihovih sastavnih subjekata koji se sastoje od njihovih troškova nastalih provedbom neizravnih aktivnosti umanjenih za doprinose zajedničkog poduzeća ECSEL, država članica ECSEL-a i svih ostalih doprinosa Unije za te troškove.

4.           Sredstva zajedničkog poduzeća ECSEL koja ulaze u njegov proračun sastoje se od sljedećih doprinosa:

(a) financijskih doprinosa članova za administrativne troškove;

(b) financijskih doprinosa članova za operativne troškove, uključujući doprinose država članica ECSEL-a koje su ovlastile zajedničko poduzeće ECSEL u skladu s klauzulom 17. stavkom 1.;

(c) svih prihoda koje ostvaruje zajedničko poduzeće ECSEL;

(d) svih drugih financijskih doprinosa, sredstava i prihoda.

Prihodom se smatraju sve kamate na temelju doprinosa plaćenih zajedničkom poduzeću ECSEL.

5.           Ako član zajedničkog poduzeća ECSEL ne ispuni svoje obveze u pogledu vlastitog dogovorenog financijskog doprinosa, izvršni direktor o tome sastavlja izvješće i određuje razuman rok za ispravljanje propusta. Ako se propust ne ispravi u danom roku, izvršni direktor saziva sastanak upravnog odbora kako bi se odlučilo treba li opozvati članstvo tog člana ili poduzeti druge mjere dok član ne ispuni svoje obveze.

6.           Sva sredstva i aktivnosti zajedničkog poduzeća ECSEL namijenjena su postizanju ciljeva utvrđenih člankom 2.

7.           Zajedničko poduzeće ECSEL posjeduje sva sredstva koja je stvorilo ili koja su na njega prenesena radi postizanja njegovih ciljeva utvrđenih člankom 2.

8.           Osim u slučaju likvidacije zajedničkog poduzeća ECSEL u skladu s klauzulom 26., prihodi koji prelaze rashode ne isplaćuju se članovima zajedničkog poduzeća ECSEL.

17. - Doprinosi država članica ECSEL-a

1.           Države članice ECSEL-a mogu zajedničko poduzeće ECSEL ovlastiti za dodjeljivanje njihovih doprinosa sudionicima u neizravnim aktivnostima putem sporazuma o dodjeli sredstava koje zaključuje zajedničko poduzeće ECSEL. One također mogu ovlastiti zajedničko poduzeće ECSEL za isplaćivanje njihovih doprinosa sudionicima ili same vršiti isplate na temelju provjera koje provodi zajedničko poduzeće ECSEL.

2.           Ako država članica ECSEL-a ne ovlasti zajedničko poduzeće ECSEL kako je opisano u prvom stavku, ona poduzima sve potrebne mjere kako bi sama zaključila sporazume o dodjeli sredstava u vremenskom okviru koji je sličan vremenskom okviru sporazumâ o dodjeli sredstava koje zaključuje zajedničko poduzeće ECSEL, u potpunosti poštujući uvjete prihvatljivosti troškova koji su utvrđeni u Uredbi (EU) br. ... [pravila za sudjelovanje u Obzoru 2020. i širenje njegovih rezultata]. Države članice ECSEL-a mogu kao dio svojeg postupka isplate primjenjivati provjeru prihvatljivosti troškova koju provodi zajedničko poduzeće ECSEL u skladu s klauzulom 18. stavkom 7.

3.           Način suradnje između država članica ECSEL-a i zajedničkog poduzeća ECSEL utvrđuju se administrativnim sporazumima koji zaključuju subjekti koje su države članice ECSEL-a imenovale u tu svrhu i zajedničko poduzeće ECSEL.

4.           Kada države članice ECSEL-a ovlaste zajedničko poduzeće ECSEL u skladu s prvim stavkom, administrativni sporazumi iz stavka 3. nadopunjuju se godišnjim sporazumima subjekata koje su države članice ECSEL-a imenovale u tu svrhu i zajedničkog poduzeće ECSEL, kojima se utvrđuju uvjeti u pogledu financijskog doprinosa država članica ECSEL-a zajedničkom poduzeću ECSEL.

5.           Države članice, pridružene zemlje i treće zemlje koje nisu članovi zajedničkog poduzeća ECSEL mogu sklapati slične sporazume sa zajedničkim poduzećem ECSEL.

18. - Financiranje neizravnih aktivnosti

1.           Zajedničko poduzeće ECSEL podupire neizravne aktivnosti javnim i konkurentnim pozivima na podnošenje prijedloga i dodjelom javnih sredstava do raspoložive proračunske granice. Svaka javna potpora u okviru ove inicijative ne dovodi u pitanje postupovna i materijalna pravila povezana s državnom potporom.

2.           Financijski doprinos javnih tijela naveden u klauzuli 16. stavku 3. točki (a) i klauzuli 16. stavku 3. točki (b) isplaćuje se sudionicima u neizravnim aktivnostima kao povrat prihvatljivih troškova. Ukupni javni doprinos za određenu aktivnost ne smije prijeći granice određene Uredbom (EU) br. ... [pravila za sudjelovanje u Obzoru 2020. i širenje njegovih rezultata].

3.           Kriteriji prihvatljivosti za financiranje sredstvima Unije utvrđeni su u Uredbi (EU) br. … [pravila za sudjelovanje u Obzoru 2020. i širenje njegovih rezultata].

Odgovarajuća nacionalna tijela nadležna za financiranje mogu utvrditi posebne kriterije prihvatljivosti za financiranje od strane država članica ECSEL-a, a ti se kriteriji uključuju u plan rada.

4.           Javna tijela obavješćuju izvršnog direktora o svojim financijskim obvezama rezerviranima za svaki poziv na podnošenje prijedloga koji će biti uključen u plan rada te, ako je to primjenjivo u skladu s klauzulom 17. stavkom 1., na vrijeme za pripremu nacrta proračuna zajedničkog poduzeća ECSEL, uzimajući u obzir opseg financiranih istraživačkih i inovacijskih aktivnosti navedenih u planu rada.

5.           Izvršni direktor provjerava prihvatljivost podnositelja zahtjeva za financiranje sredstvima Unije, a države članice ECSEL-a provjeravaju prihvatljivost podnositelja zahtjeva za financiranje s obzirom na sve prethodno utvrđene nacionalne kriterije za financiranje te izvršnom direktoru dostavljaju rezultate tih provjera.

6.           Na temelju provjera iz stavka 5. izvršni direktor utvrđuje popis neizravnih aktivnosti koje se predlažu za financiranje razvrstanih prema podnositelju zahtjeva te ga dostavlja odboru javnih tijela koji odlučuje o najvećem iznosu javnih sredstava koji se može dodijeliti u skladu s klauzulom 12. točkom (e) i ovlašćuje izvršnog direktora da sklapa sporazume s odabranim sudionicima.

7.           Zajedničko poduzeće ECSEL poduzima sve potrebne mjere, uključujući provjeru prihvatljivosti troškova, za isplatu javnih financijskih sredstava odgovarajućim sudionicima u skladu sa sporazumima iz klauzule 17. stavaka 3. i 4.

8.           Države članice ECSEL-a ne zahtijevaju dodatni tehnički nadzor i izvješćivanje osim onog koji zahtijeva zajedničko poduzeće ECSEL.

19. - Financijske obveze

Financijske obveze zajedničkog poduzeća ECSEL ne prelaze iznos dostupnih financijskih sredstava ili financijskih sredstava koje članovi uplaćuju u njegov proračun.

20. - Financijska godina

Financijska godina traje od 1. siječnja do 31. prosinca.

21. - Operativno i financijsko planiranje

1.           Višegodišnjim strateškim planom definiraju se strategije i planovi za postizanje ciljeva zajedničkog poduzeća ECSEL koji su navedeni u članku 2. u obliku višegodišnjeg strateškog programa za istraživanje i inovacije koji je izradio odbor privatnih članova i višegodišnjih financijskih perspektiva koje su izradila javna tijela. Tim se planom moraju odrediti istraživački i inovacijski prioriteti za razvoj i donošenje ključnih kompetencija za elektroničke komponente i sustave u različitim područjima primjene čime bi se ojačala europska konkurentnost i omogućilo nastajanje novih tržišta i društvenih primjena. Potrebno ga je redovito revidirati u skladu s evolucijom industrijskih potreba u Europi.

2.           Izvršni direktor podnosi upravnom odboru na odobrenje nacrt godišnjeg ili višegodišnjeg plana rada koji obuhvaća plan istraživačkih i inovacijskih aktivnosti, administrativne aktivnosti i odgovarajuće procjene rashoda.

3.           Plan rada donosi se prije kraja godine koja prethodi njegovoj primjeni. Plan rada javno je dostupan.

4.           Izvršni direktor priprema nacrt godišnjeg proračuna za sljedeću godinu i podnosi ga na odobrenje upravnom odboru.

5.           Upravni odbor mora usvojiti godišnji proračun za određenu godinu prije kraja prethodne godine.

6.           Godišnji proračun prilagođuje se kako bi se u obzir uzeo iznos doprinosa Unije koji je naveden u proračunu Unije.

22. - Operativno i financijsko izvješćivanje

1.           Izvršni direktor podnosi godišnje izvješće upravnom odboru o izvršavanju svojih zadaća u skladu s financijskim pravilima zajedničkog poduzeća ECSEL.

Do 15. veljače svake godine izvršni direktor podnosi upravnom odboru na odobrenje godišnje izvješće o radu u kojem je prikazan napredak zajedničkog poduzeća ECSEL u prethodnoj kalendarskoj godini, posebno u odnosu na plan rada za tu godinu. Izvješće između ostalog obuhvaća informacije o sljedećim pitanjima:

(a) o istraživanju, inovacijama i ostalim provedenim aktivnostima s odgovarajućim rashodima;

(b) o podnesenim prijedlozima razvrstanima prema vrsti sudionika, uključujući mala i srednja poduzeća, i prema zemlji;

(c) o prijedlozima odabranima za financiranje raspoređenima prema vrsti sudionika, uključujući mala i srednja poduzeća, i prema zemlji, uz navođenje doprinosa zajedničkog poduzeća ECSEL i država članica ECSEL-a pojedinačnim sudionicima i neizravnim aktivnostima.

2.           Nakon što upravni odbor odobri godišnje izvješće o radu, ono se objavljuje.

3.           Zajedničko poduzeće ECSEL podnosi godišnje izvješće Komisiji u skladu s člankom 60. stavkom 5. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012.

4.           Račune zajedničkog poduzeća ECSEL provjerava neovisno revizorsko tijelo u skladu s člankom 60. stavkom 5. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012.

Računi zajedničkog poduzeća ECSEL ne podliježu provjerama Revizorskog suda.

23. – Unutarnja revizija

Unutarnji revizor Komisije ima iste ovlasti nad zajedničkim poduzećem ECSEL kakve ima nad Komisijom.

24. – Odgovornost članova i osiguranje

1.           Financijska odgovornost članova zajedničkog poduzeća ECSEL za dugove zajedničkog poduzeća ECSEL ograničena je na njihove već uplaćene doprinose.

2.           Zajedničko poduzeće ECSEL sklapa osiguranje i održava prikladan ugovor o osiguranju.

25. – Sukob interesa

1.           Zajedničko poduzeće ECSEL, njegova tijela i osoblje izbjegavaju svaki sukob interesa u provođenju svojih aktivnosti.

2.           Kada je riječ o članovima, tijelima i zaposlenicima zajedničkog poduzeća ECSEL, upravni odbor može donijeti pravila za sprječavanje sukoba interesa i upravljanje njima. Tim se pravilima osigurava izbjegavanje sukoba interesa za predstavnike članova zajedničkog poduzeća ECSEL koji su u upravnom odboru ili odboru javnih tijela.

26. - Likvidacija

1.           Zajedničko poduzeće ECSEL likvidira se na kraju razdoblja navedenog u članku 1.

2.           Postupak likvidacije automatski se pokreće ako Komisija ili svi privatni članovi istupe iz zajedničkog poduzeća ECSEL.

3.           Za provedbu postupka likvidacije zajedničkog poduzeća ECSEL, upravni odbor imenuje jednog ili više likvidatora za koje su odluke upravnog odbora obvezujuće.

4.           Pri likvidaciji zajedničkog poduzeća ECSEL njegova se imovina koristi za podmirivanje njegovih obveza i troškova povezanih s likvidacijom. Svaki se višak raspoređuje među postojećim članovima u trenutku likvidacije i to razmjerno njihovom financijskom doprinosu zajedničkom poduzeću ECSEL. Svaki višak u korist Unije vraća se u proračun Unije.

5.           Uspostavlja se ad hoc postupak za osiguranje odgovarajućeg upravljanja svim sporazumima koje je sklopilo ili odlukama koje je donijelo zajedničko poduzeće ECSEL, kao i svim ugovorima o javnoj nabavi trajanja dužeg od zajedničkog poduzeća ECSEL.

ZAKONODAVNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

1.           OKVIR PRIJEDLOGA/INICIJATIVE

              1.1.    Naslov prijedloga/inicijative

              1.2.    Odgovarajuće područje/područja politike u strukturi ABM/ABB

              1.3.    Vrsta prijedloga/inicijative

              1.4.    Cilj/ciljevi

              1.5.    Osnova prijedloga/inicijative

              1.6.    Trajanje i financijski utjecaj

              1.7.    Predviđena metoda/metode upravljanja

2.           MJERE UPRAVLJANJA

              2.1.    Pravila nadzora i izvješćivanja

              2.2.    Sustav upravljanja i kontrole

              2.3.    Mjere za sprečavanje prijevare i nepravilnosti

3.           PROCIJENJENI FINANCIJSKI UTJECAJ PRIJEDLOGA/INICIJATIVE

              3.1.    Naslov/naslovi višegodišnjeg financijskog okvira i proračunska linija/linije u okviru rashoda na koje se prijedlog/inicijativa odnosi

              3.2.    Procijenjeni utjecaj na rashode

              3.2.1. Sažetak procijenjenog utjecaja na rashode

              3.2.2. Procijenjeni utjecaj na odobrena sredstva za poslovanje

              3.2.3. Procijenjeni utjecaj na odobrena sredstva administrativne prirode

              3.2.4. Usklađenost s postojećim višegodišnjim financijskim okvirom

              3.2.5. Sudjelovanje trećih strana u financiranju

              3.3.    Procijenjeni utjecaj na prihode

ZAKONODAVNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

1.           OKVIR PRIJEDLOGA/INICIJATIVE

1.1.        Naslov prijedloga/inicijative

Uredba Vijeća o zajedničkom poduzeću ECSEL

1.2.        Odgovarajuće područje/područja politike u strukturi ABM/ABB[32]

Područje politike: Obzor 2020. − Okvirni program za istraživanje i inovacije (2014. − 2020.)

Aktivnost: Obzor 2020.: istraživanje i inovacije povezane s komunikacijskim mrežama, sadržajima i tehnologijama

1.3.        Vrsta prijedloga/inicijative

¨ Prijedlog/inicijativa odnosi se na novu aktivnost

¨ Prijedlog/inicijativa odnosi se na novu aktivnost nakon pilot-projekta/pripremne aktivnosti[33]

¨ Prijedlog/inicijativa odnosi se na produženje postojeće aktivnosti

þ Prijedlog/inicijativa odnosi se na aktivnost koja je preusmjerena na novu aktivnost

1.4.        Cilj/ciljevi

1.4.1.     Višegodišnji strateški cilj/ciljevi Komisije na koje se odnosi prijedlog/inicijativa

Strategija rasta Europa 2020. – doprinijeti cilju ulaganja 3 % BDP-a EU-a u istraživanje i inovacije

Unija inovacija – usmjeriti instrumente financiranja EU-a na prioritete Unije inovacija

Digitalni program za Europu – doprinijeti istraživanju i inovacijama u području IKT-a u okviru V. stupa, aktivnostima 50. (potaknuti više privatnih ulaganja u istraživanje i inovacije u području IKT-a) i 51. (ojačati koordinaciju i udruživanje izvora)

1.4.2.     Posebni cilj/ciljevi i aktivnost/aktivnosti u okviru strukture ABM/ABB

Posebni cilj br.

1. Vodeći položaj u omogućavajućim i industrijskim tehnologijama

Odgovarajuća aktivnost/aktivnosti u okviru strukture ABM/ABB

Vodeći položaj u informacijskim i komunikacijskim tehnologijama

1.4.3.     Očekivani rezultat/rezultati i učinak

Gospodarski učinak:

•        Konkurentnost – povećanje i usmjeravanje opsega ulaganja poticanjem sredstava iz privatnih i javnih fondova, suradnja uzduž inovacijskih i vrijednosnih lanaca te premošćivanje jaza između tehnologije i inovacija;

•        Istraživanje i inovacije – sinergija između industrijskih i nacionalnih prioriteta, izvrsnost, manje udvostručavanja napora i fragmentacije;

•        Dionici – udruživanje širokog raspona vrijednosnih lanaca: industrija – pružatelji i korisnici tehnologije uključujući mala i srednja poduzeća, organizacije za istraživanje i širenje znanja, EU, države članice i regije.

Društveni učinak:

•        Zapošljavanje – stvaranje visoko kvalificiranih i tehničkih poslova koji inovacijama i produktivnošću omogućuju rast u brojnim gospodarskim sektorima;

•        Rješavanje društvenih izazova u područjima važnima za europske građane (npr. promet, zdravlje i energija) koji su neophodni za te društvene pokretače.

Učinci na okoliš:

•        Manja potrošnje energije

•        Upravljanje uporabom materijalnih sredstava

1.4.4.     Pokazatelji rezultata i utjecaja

Prate se pokazatelji rezultata i utjecaja utvrđeni u okvirnom programu za istraživanja i inovacije Obzor 2020. za specifični cilj „Vodeći položaj u omogućavajućim i industrijskim tehnologijama” i o njima se svake godine podnosi izvješće Komisiji.

Nadalje, za mjerenje napretka u postizanju ciljeva zajedničkog poduzeća ECSEL primjenjivat će se sljedeći posebni pokazatelji:

Ciljevi || Ključni pokazatelji učinka (KPI) || Mjerni podaci (izmjereni u razdoblju 2014. – 2024.)

Oblikovanje i provedba izvrsnog višedisciplinarnog istraživanja || Inovativni i vrhunski projekti || Ø Kvaliteta rezultata koja se npr. mjeri brojem stručno pregledanih publikacija Ø Inovativno istraživanje i inovacije, najmanje 2 patenta po 10 milijuna EUR dodijeljenih sredstava Ø Broj i utjecaj revolucionarnih tehnologija

Usklađivanje strategije || Strateški program za istraživanje i inovacije s prioritetima || Ø Obveza svih država članica zajedničkog poduzeća Ø Usmjeravanje strateškog programa za istraživanje i inovacije razmjerno raspoloživom proračunu

Mobiliziranje i udruživanje sredstava || Izvršenje proračuna || Ø Financijske obveze svih država članica zajedničkog poduzeća Ø Doprinos cilju od 3 % ulaganja u istraživanje i inovacije

Održavanje i povećanje proizvodnje u EU-u || Otvaranje radnih mjesta u elektroničkim industrijama Povećanje proizvodnih pogona u Europi || Ø Broj izravnih i induciranih radnih mjesta u Europi – napredak u pogledu stvaranja 250 000 induciranih radnih mjesta Ø Broj vrhunskih pogona za proizvodnju (fabs) u Europi izmjeren prema veličini tehnoloških čvorova i pločica (wafer)

Vodeći položaj u opremi i materijalima || Strateška suradnja u pogledu pitanja koja se odnose na opremu i materijale || Ø Rangiranje i tržišni udio/obujam europskih dobavljača opreme i materijala

Poticanje visokih TRL-ova || Raspon i utjecaj projekata || Ø Broj novih/nadograđenih probnih linija u Europi – najmanje 3 godišnje Ø Broj demonstratora integriranih rješenja – najmanje 3 godišnje Ø Pristup i korištenje od strane dionika koji izravno ne primjenjuju probne linije/demonstratore

Raspoloživost elektroničkih komponenti || Korištenje novih tehnologija od strane europskih sektora primjene || Ø Europski tržišni udio/obujam za nova rješenja

Vodeći položaj u sistemskom inženjeringu || Strateška suradnja u pogledu pitanja koja se odnose na ugrađene i pametne sustave || Ø Rangiranje i tržišni udio/obujam europskih dobavljača elektroničkih sustava

Kako bi se mjerio učinak zajedničkog poduzeća ECSEL koristit će se sljedeći posebni pokazatelji:

Ciljevi || Ključni pokazatelji učinka (KPI) || Mjerni podaci (izmjereni u razdoblju 2014. – 2024.)

Uspostava strateškog programa za istraživanje i inovacije || Strateški program za istraživanje i inovacije (SRIA) || Ø Donošenje strateškog program za istraživanje i inovacije od strane svih strateških dionika Ø Jasnoća i usmjerenost prema zapažanju dionika

Učinkovita provedba programa || Rad zajedničkog poduzeća || Ø Vrijeme za dodjelu bespovratnih sredstava (od zatvaranja poziva do potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava) < 270 dana Ø Vrijeme za isplatu < 90 dana Ø Aktivnosti širenja rezultata Ø Rezultati projekta

Sinergije za primjenu rezultata i poticanje rasta malih i srednjih poduzeća || Preuzimanje rezultata projekata na razini industrije || Ø Broj izdvojenih poduzeća (spin-off poduzeća) Ø Rast malih i srednjih poduzeća u pogledu prometa i zapošljavanja

Olakšavanje suradnje u projektima snažne europske dimenzije || Pojednostavnjena pravila za sudjelovanje || Ø Stopa sudjelovanja industrije te malih i srednjih poduzeća – potonja ≥ 30% Ø Smanjenje općih administrativnih troškova

Pristup infrastrukturi za projektiranje i proizvodnju || Raspoloživost i otvoren pristup vrhunskim infrastrukturama || Ø Pristup i korištenje od strane malih i srednjih poduzeća, uključujući integratore sustava

Suradnja i koordinacija dionika || Partnerstva || Ø Sastav konzorcija – nastajanje strateških saveza

Održavanje kvalificirane radne snage || Stručno znanje dostupno u Europi || Ø Raspoloživost programa/tečajeva i učinkovito korištenje stručne izobrazbe u skladu s potrebama industrije

1.5.        Osnova prijedloga/inicijative

1.5.1.     Zahtjev koji/zahtjevi koje je potrebno ostvariti u kraćem ili dužem razdoblju

Europa se suočava s dva glavna izazova u području elektroničkih komponenti i sustava:

•        potreba za postizanjem kontrole nad ključnim elementima vrijednosnog lanca (tj. „projektiranje komponenti i sustava”, „proizvodnja komponenti” i „integracija elektroničkih komponenti u konačne proizvode”). Vrijednosni lanac elektronike ne prestaje na razini proizvodnje elektronike već obuhvaća čitavu korisničku industriju od automobilske do svemirske, sve do mrežnih usluga. Svaki je njezin element od ključne važnosti kako bi se osigurala održivost stvaranja vrijednosti iz elektroničkih proizvoda u Europi. Konkretno, ako Europa izgubi svoju proizvodnu sposobnost u području elektronike, ne samo da bi se odgovarajući lanac opskrbe i aktivnost projektiranja mogli prebaciti izvan Europe, već bi i konkurentnost čitave gospodarske strukture koja ovisi o elektronici bila ozbiljno ugrožena.

•        drugi je izazov povezan s poboljšanjem učinkovitosti europskog inovacijskog lanca kako je naglašeno u izvješću o ključnim omogućavajućim tehnologijama kojim se utvrdilo postojanje „doline smrti” između stvaranja osnovnog znanja i njegove naknadne komercijalizacije u obliku utrživih proizvoda. Stoga, kako bi poduzeća i građani imali koristi od vrhunskih tehnologija, potrebno je ojačati mjere usmjerene ka inovaciji i industrijskoj proizvodnji.

Kako bi osigurala kontrolu nad vrijednosnim lancem i poboljšala svoj inovacijski sustav, Europa mora svladati sljedeće poteškoće:

•        snažnu globalnu konkurenciju i promjenjive poslovne modele;

•        smanjenje tržišnih udjela;

•        visoke troškove istraživanja i inovacija i fragmentacije tog sektora u Europi te

•        ubrzani razvoj inovacija.

1.5.2.     Dodana vrijednost sudjelovanja EU-a

Financijska potpora zajedničkom istraživanju i inovacijama u kojem sudjeluju industrija i sveučilišta iz cijele Europe potrebna je kako bi se:

•        pomoglo europskim javnim istraživačkim timovima da zadrže vodeći položaj u elektronici te osiguralo brzo i široko industrijsko iskorištavanje vodećeg položaja u tehnologiji u cijeloj Europi;

•        podijelili troškovi preuzimanja rizika s industrijom elektroničkih komponenti i sustava u razvijanju tehnologije i njezine široke upotrebe zbog učinka prelijevanja na rast i radna mjesta u cjelokupnom gospodarstvu te učinka na rješavanje predstojećih društvenih izazova;

•        udružile snage. Države članice imaju svoje prioritete u promicanju vlastite industrije, ali razina potpore koja je potrebna za ovu industriju prelazi njihova pojedinačna sredstva. Fragmentacija vodi prema udvostručavanju napora u području istraživanja i razvoja. Nadalje, u Europi postoji samo nekolicina vodećih klastera na svjetskoj razini sa značajnom industrijskom aktivnošću u području elektroničkih komponenti i sustava. Stoga je potrebno da dionici u EU-u udruže snage. Bolja suradnja utemeljena na korisničkim poduzećima i pružateljima tehnologije koji surađuju ubrzava inovaciju proizvoda na objema stranama time što se usklađuje poslovna usredotočenost, dok klasteri istraživačkih projekata pružaju regionalnu mrežu potpore malim i srednjim poduzećima suradnjom između sveučilišta i industrije velikih proizvođača izvorne opreme (OEM).

•        ojačali postojeći europski klasteri u području elektroničkih komponenti i aktivno podržalo stvaranje novih klastera s ciljem da se Europu dovede u položaj sličan položaju drugih svjetskih dionika. Potrebno je djelovanje na europskoj razini kako bi se udružila sredstva i dionici, postigao odgovarajući doseg i sredstva za jačanje industrije. Tom se potporom Europi treba osigurati održivo i odgovarajuće rješenje za suočavanje s međunarodnom konkurencijom. Ovim će se djelovanjem potpomoći zajedničko korištenje postojećih i budućih platformi usmjerenih prema boljem okruženju za industrijske dionike, uključujući mala i srednja poduzeća i krajnje korisnike, s ciljem jačanja njihove međunarodne konkurentnosti.

•        strukturiralo i uskladilo istraživanje i inovacije u Europi, čime se želi osigurati da će u budućnosti u Europi postojati proizvodna baza te da će europski dionici, uključujući korisnike, imati pristup najnovijim tehnološkim rješenjima i infrastrukturama. Radi postizanja tog cilja ključno je učinkovito poticati javno financiranje na europskoj i nacionalnoj razini.

1.5.3.     Pouke iz prijašnjih sličnih iskustava

Postojeća zajednička poduzeća ENIAC i ARTEMIS predstavljala su glavnu priliku za suradnju diljem Europe, stvaranje kritične mase i poticanje ulaganja. U njihovoj prvoj privremenoj ocjeni čvrsto se preporučilo da se u okviru Obzora 2020. nastavi sa sličnom inicijativom, uzimajući u obzir da se nijedna organizacija ni država članica ne može sama suočiti sa svim izazovima ovog sektora. Zato se smatra da je usklađeno djelovanje na europskoj razini najprimjereniji pristup.

Zajednička poduzeća dokazala su da su uspješna kao pošteni posrednici i katalizatori koji potiču ambiciozne projekte i povećavaju sudjelovanje vodećih predstavnika privatnog sektora u okviru u kojemu nacionalna i europska javna tijela mogu pružiti potporu strateški važnim tematskim područjima. Tu je svoju sposobnost uvjerljivo dokazalo zajedničko poduzeće ENIAC uspjehom u pokretanju provedbe preporuka o ključnim omogućavajućim tehnologijama (KET) u području nanoelektronike te zajedničko poduzeće ARTEMIS prvim ispitivanjem velikih inovacijskih pilot-projekata u okviru njihovog poziva na podnošenje prijedloga 2012. godine.

S obzirom na trojnu strukturu obaju zajedničkih poduzeća važan izazov predstavlja usklađivanje sadržaja i postupaka s očekivanjima i postupcima država članica sudionica. One omogućuju pozive na podnošenje prijedloga tako što se unaprijed obvezuju s obzirom na svoje financijske doprinose, utvrđuju nacionalne uvjete prihvatljivosti i stope financiranja.

Iskustvo sa sadašnjim modelom ukazuje na to da su se njime uspješno postigli ciljevi, iako s krivuljom učenja strmijom od očekivanog zbog duže faze u kojoj je bilo potrebno izgraditi povjerenje i uspostaviti praktičan način rada.

Osim prethodno navedenih uspjeha potrebno je navesti određena zapažanja o sadašnjoj strukturi:

•        nedostaje usklađenost između različitih nacionalnih postupaka (kako za sklapanje ugovora, tako i za plaćanje) što dovodi do kašnjenja u provedbi projekata,

•        obveza sudionika da zaključe dva sporazuma o dodjeli sredstava (na razini zajedničkog poduzeća i na nacionalnoj razini) predstavlja administrativno opterećenje,

•        različita nacionalna pravila utječu na način uspostavljanja konzorcija.

•        nacionalne obveze često se prilagođavaju nakon objave rezultata poziva na podnošenje prijedloga; one se i povisuju i snizuju,

•        strogo regulirana međuovisnost između europskih i nacionalnih obveza (omjer je udjela države članice/EU 1.8) otežala je izvršenje proračuna kada je nacionalno sudjelovanje bilo nisko ili kada su se nacionalne stope financiranja udaljavale od predviđenog omjera 1/3 (obveze zajedničkog poduzeća) – 2/3 (nacionalne obveze), što se dogodilo s probnim linijama,

•        zahtjevi okvirne Financijske uredbe za decentralizirane agencije znatno ograničavaju već ograničene izvore zajedničkog poduzeća.

Te poteškoće nisu zaustavile rad, ali su, kako bi sustav funkcionirao, sve strane morale ulagati stalne napore. Svaka buduća slična inicijativa mogla bi imati velike koristi od rješavanja tih poteškoća kroz pojednostavnjeni model djelovanja, koji bi isto tako bio u skladu s općim ciljem Obzora 2020.

1.5.4.     Usklađenost i moguća sinergija s ostalim odgovarajućim instrumentima

Inicijativom se namjeravaju razviti sinergije s mehanizmima dopunskog financiranja, uključujući politiku Europske komisije za pametnu specijalizaciju usmjerenu na poticanje i podržavanje postojećih i novih znanstvenih i tehnoloških klastera u regijama Europske unije.

Inicijativom se također želi dopuniti aktivnosti predviđene u okviru „Vodećeg položaja u industriji” unutar Obzora 2020., kojima će se poticati naprednije i dugoročnije istraživanje.

1.6.        Trajanje i financijski utjecaj

þ Prijedlog/inicijativa ograničenog trajanja

– þ  prijedlog/inicijativa na snazi od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2024.

– þ  financijski utjecaj od 2014. do 2020. za odobrena sredstva za preuzimanje obveza i od 2014. do 2024. za odobrena sredstva za plaćanje

¨ Prijedlog/inicijativa neograničenog trajanja

– provedba s razdobljem osnivanja od GGGG do GGGG,

– nakon čega slijedi sveobuhvatno djelovanje.

1.7.        Predviđena metoda/metode upravljanja

Iz proračuna 2014. godine

¨ Izravno upravljanje od strane Komisije kroz:

– ¨  izvršne agencije

¨ Podijeljeno upravljanje s državama članicama:

þ Neizravno upravljanje povjeravanjem zadaća provedbe proračuna sljedećim dionicima:

– ¨  međunarodnim organizacijama i njihovim agencijama (navesti);

– ¨  Europskoj investicijskoj banci;

– þ  tijelima iz članaka 209. Okvirne uredbe;

– ¨  tijelima javnog prava;

– ¨  tijelima uređenima privatnim pravom koja pružaju javne usluge u mjeri u kojoj daju odgovarajuća financijska jamstva;

– ¨  tijelima uređenima privatnim pravom države članice kojima je povjerena provedba javno-privatnog partnerstva i koja daju odgovarajuća financijska jamstva;

– ¨ osobama kojima je povjerena provedba određenih djelovanja u ZVSP-u u skladu s glavom V. UEU-a i koje su određene u odgovarajućem temeljnom aktu.

Napomene

Države članice sufinanciraju neizravne aktivnosti.

2.           MJERE UPRAVLJANJA

2.1.        Pravila nadzora i izvješćivanja

Komisija do 31. prosinca 2017. provodi privremenu ocjenu zajedničkog poduzeća te svoje zaključke, zajedno sa svojim primjedbama, dostavlja Europskom parlamentu i Vijeću do 30. lipnja 2018.

Unutar šest mjeseci od likvidacije zajedničkog poduzeća ECSEL, ali ne kasnije od dvije godine nakon odluke o likvidaciji, Komisija provodi konačnu ocjenu zajedničkog poduzeća ECSEL. Rezultati konačne ocjene dostavljaju se Europskom parlamentu i Vijeću.

Do 15. veljače svake godine izvršni direktor podnosi upravnom odboru na odobrenje godišnje izvješće o radu koje pokazuje napredak zajedničkog poduzeća u prethodnoj kalendarskoj godini, posebno u odnosu na plan rada za tu godinu. Izvješće također sadrži podatke o provedenom istraživanju, inovacijama i drugim aktivnostima s odgovarajućim rashodima, prijedloge o kojima se podnosi izvješće uz raščlambu prema vrsti sudionika, uključujući mala i srednja poduzeća, i prema zemlji i neizravne aktivnosti odabrane za financiranje uz raščlambu prema vrsti sudionika, uključujući mala i srednja poduzeća, i prema zemlji, te navođenje doprinosa zajedničkog poduzeća pojedinačnim sudionicima i aktivnostima.

2.2.        Sustav upravljanja i kontrole

2.2.1.     Utvrđeni rizik/rizici

Glavni je utvrđeni rizik neispravno plaćanje rashoda sudionicima. Uzimajući u obzir veličinu zajedničkog poduzeća, stopa pogreške od 1 % realističan je cilj.

Poseban rizik sukoba interesa povezanih s javno-privatnim partnerstvom rješava se jasnom podjelom ovlasti odlučivanja između upravnog odbora koji utvrđuje strategiju i planove rada (uključujući industriju) i obora javnih tijela koji utvrđuje uvjete za pozive na podnošenje prijedloga i odlučuje o dodjeli javnih financijskih sredstava (bez sudjelovanja industrije).

2.2.2.     Predviđena metoda/metode upravljanja

Unutarnji revizor Komisije ima iste ovlasti nad zajedničkim poduzećem kakve ima nad Komisijom. Uz to upravni odbor po potrebi osigurava uspostavu funkcije unutarnje revizije zajedničkog poduzeća ECSEL. Trošak funkcije unutarnje revizije (za koji se očekuje da će biti manji od pola milijuna EUR za zajedničko poduzeće tijekom njegova vijeka postojanja) bit će koristan razmjerno ukupnim plaćanjima kojima upravlja zajedničko poduzeće (stopa pogreške od 1 % u odnosu na 1,2 milijarde EUR iznosi 12 milijuna EUR).

U skladu s člankom 60. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 zajedničko poduzeće poštovat će načela dobrog financijskog upravljanja, transparentnosti i nediskriminacije te će jamčiti razinu zaštite financijskih interesa svojih članova jednaku onoj koja se zahtijeva na temelju te Uredbe.

Naknadne revizije troškova za neizravne aktivnosti provodit će se u skladu s okvirnim programom Obzor 2020. kao dio neizravnih aktivnosti Okvirnog programa Obzor 2020.

Kako bi se zaštitili financijski interesi Unije, Komisija će u skladu s Financijskom uredbom nadgledati aktivnosti zajedničkog poduzeća, posebno provedbom revizija i ocjena provedbe programa, primjenjivati postupke ispitivanja i prihvaćanja financijskih izvješća te isključiti iz financiranja Unije rashode za koje izvršene isplate čine povredu primjenjivih pravila. Isto tako može suspendirati i prekinuti plaćanja.

2.3.        Mjere za sprečavanje prijevare i nepravilnosti

Komisija ili njezini predstavnici i Revizorski sud imaju ovlasti revizije, na temelju dokumenata i na licu mjesta, nad svim korisnicima bespovratnih sredstava, izvoditeljima i podizvoditeljima koji primaju financijska sredstva EU-a.

Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) može obaviti provjere na licu mjesta i inspekcije gospodarskih subjekata koji su posredno ili neposredno uključeni u takvo financiranje, u skladu s postupcima utvrđenim Uredbom (Euratom, EZ) br. 2185/96, kako bi se ustanovilo postojanje prijevare, korupcije ili drugih nezakonitih aktivnosti koje utječu na financijske interese Europske unije u vezi sa sporazumom ili odlukom o dodjeli bespovratnih sredstava ili ugovorom o financiranju EU-a.

Ne dovodeći u pitanje prethodno navedeno, ugovorima i odlukama o dodjeli bespovratnih sredstava te ugovorima koji proizlaze iz provedbe ove Uredbe izričito se ovlašćuje Komisiju, Revizorski sud i OLAF da provode takve revizije, provjere na licu mjesta i inspekcije.

3.           PROCIJENJENI FINANCIJSKI UTJECAJ PRIJEDLOGA/INICIJATIVE

3.1.        Naslov/naslovi višegodišnjeg financijskog okvira i proračunska linija/linije u okviru rashoda na koje se prijedlog/inicijativa odnosi

· Zatražene nove proračunske linije

Prema redoslijedu naslova višegodišnjeg financijskog okvira i proračunskih linija.

Naslov višegodišnjeg financijskog okvira || Proračunska linija || Vrsta rashoda || Doprinos

Broj 09 04 02 01 – matična linija || Dif./nedif. || zemlje EFTA-e || zemlje kandidatkinje || treće zemlje || u smislu članka 18. stavka 1.točke (a) Financijske uredbe

1.a Konkurentnost za rast i radna mjesta || 09 04 07 21 Vodeći položaj u industriji - Zajednička tehnološka inicijativa ECSEL || Dif. || DA || DA || NE || DA

3.2.        Procijenjeni utjecaj na rashode

3.2.1.     Sažetak procijenjenog utjecaja na rashode

u milijunima EUR (do tri decimalna mjesta)

Naslov višegodišnjeg financijskog okvira: || 1.a || Konkurentnost za rast i radna mjesta

Zajedničko poduzeće ECSEL[34][35] || || || Godina 2014. || Godina 2015. || Godina 2016. || Godina 2017. || Godina 2018. || Godina 2019. || Godina 2020.[36] || Godina 2021. || Godina 2022. || Godina 2023. || Godina 2024. || UKUPNO

Glava 1. || Obveze || (1) || 0,310 || 0,310 || 0,550 || 0,715 || 1,210 || 1,210 || 4,350 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 8,655

Plaćanja || (2) || 0,310 || 0,310 || 0,550 || 0,715 || 1,210 || 1,210 || 1,170 || 1,170 || 0,970 || 0,670 || 0,370 || 8,655

Glava 2. || Obveze || (1.a) || 0,500 || 0,500 || 0,500 || 0,700 || 0,800 || 0,800 || 2,800 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 6,600

Plaćanja || (2.a) || 0,500 || 0,500 || 0,500 || 0,700 || 0,800 || 0,800 || 0,800 || 0,600 || 0,600 || 0,500 || 0,300 || 6,600

Glava 3. || Obveze || (3.a) || 135,000 || 145,000 || 160,000 || 175,000 || 185,000 || 195,000 || 205,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 1 200,000

|| Plaćanja || (3.b) || 33,750 || 70,000 || 116,750 || 140,750 || 166,000 || 178,000 || 189,000 || 145,750 || 99,500 || 40,000 || 20,500 || 1 200,000

UKUPNA odobrena sredstva za zajedničko poduzeće ECSEL || Obveze || =1.+1.a+3.a || 135,810 || 145,810 || 161,050 || 176,415 || 187,010 || 197,010 || 212,150 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 1 215,255

Plaćanja || =2.+2.a+3.b || 34,560 || 70,810 || 117,800 || 142,165 || 168,010 || 180,010 || 190,970 || 147,520 || 101,070 || 41,170 || 21,170 || 1 215,255

u milijunima EUR (do tri decimalna mjesta)

GLAVNA UPRAVA ZA KOMUNIKACIJSKE MREŽE, SADRŽAJE I TEHNOLOGIJE (DG CONNECT) || || Godina 2014. || Godina 2015. || Godina 2016. || Godina 2017. || Godina 2018. || Godina 2019. || Godina 2020. || Godina 2021. || Godina 2022. || Godina 2023. || Godina 2024. || UKUPNO

Ÿ Ljudski potencijali (2 EPV DUŽNOS., 1 EPV UO) [37] || 0,332 || 0,332 || 0,332 || 0,332 || 0,332 || 0,332 || 0,332 || || || || || 2,324

Ÿ Ostali administrativni rashodi || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || 0

UKUPNO ZA GLAVNU UPRAVU ZA KOMUNIKACIJSKE MREŽE, SADRŽAJE I TEHNOLOGIJE (DG CONNECT) || Odobrena sredstva || 0,332 || 0,332 || 0,332 || 0,332 || 0,332 || 0,332 || 0,332 || || || || || 2,324

Naslov višegodišnjeg financijskog okvira: || 5 || „Administrativni rashodi”

u milijunima EUR (do tri decimalna mjesta)

GLAVNA UPRAVA ZA KOMUNIKACIJSKE MREŽE, SADRŽAJE I TEHNOLOGIJE (DG CONNECT) || || Godina 2014. || Godina 2015. || Godina 2016. || Godina 2017. || Godina 2018. || Godina 2019. || Godina 2020. || Godina 2021. || Godina 2022. || Godina 2023. || Godina 2024. || UKUPNO

Ÿ Ljudski potencijali (2 EPV DUŽNOS., 1 EPV UO) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Ÿ Ostali administrativni rashodi || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

UKUPNO ZA GLAVNU UPRAVU ZA KOMUNIKACIJSKE MREŽE, SADRŽAJE I TEHNOLOGIJE (DG CONNECT) || Odobrena sredstva || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

UKUPNA odobrena sredstva iz NASLOVA 5 višegodišnjeg financijskog okvira || (Ukupne obveze = Ukupna plaćanja) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

u milijunima EUR (do tri decimalna mjesta)

|| || || Godina 2014. || Godina 2015. || Godina 2016. || Godina 2017. || Godina 2018. || Godina 2019. || Godina 2020. || Godina 2021. || Godina 2022. || Godina 2023. || Godina 2024. || UKUPNO

UKUPNA odobrena sredstva iz NASLOVA 1 – 5 višegodišnjeg financijskog okvira || Obveze || 136,142 || 146,142 || 161,382 || 176,747 || 187,342 || 197,342 || 212,482 || || || || || 1 217,579

Plaćanja || 34,892 || 71,142 || 118,132 || 142,497 || 168,342 || 180,342 || 191,302 || 147,520 || 101,070 || 41,170 || 21,170 || 1 217,579

3.2.2.     Procijenjeni utjecaj na odobrena sredstva zajedničkog poduzeća ECSEL

– ¨  Prijedlog/inicijativa ne zahtijeva korištenje operativnih odobrenih sredstava

– þ  Prijedlog/inicijativa zahtijeva korištenje operativnih odobrenih sredstava, kako je opisano u nastavku:

Odobrena sredstva za preuzete obveze u milijunima EUR

Navedite ciljeve i outpute ò || || || Godina 2014. || Godina 2015. || Godina 2016. || Godina 2017. || Godina 2018. || Godina 2019. || Godina 2020. || Godine 2021. – 2024. || UKUPNO

|| OUTPUTI

Tip || Prosječni trošak[38] || Broj || Trošak || Broj || Trošak || Broj || Trošak || Broj || Trošak || Broj || Trošak || Broj || Trošak || Broj || Trošak || Broj || Trošak || Ukupan broj || Ukupan trošak

SPECIFIČAN CILJ br. 1 Vodeći položaj u omogućavajućim i industrijskim tehnologijama || || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Output[39] || Istraživačke i inovacijske aktivnosti zajedničkog poduzeća ECSEL || 15 || 9 || 135 || 10 || 145 || 11 || 160 || 11 || 175 || 12 || 185 || 13 || 195 || 14 || 205 || 0 || 0 || 80 || 1 200

UKUPAN TROŠAK || 9 || 135 || 10 || 145 || 11 || 160 || 11 || 175 || 12 || 185 || 13 || 195 || 14 || 205 || 0 || 0 || 80 || 1 200

3.2.3.     Procijenjeni utjecaj na ljudske potencijale zajedničkog poduzeća ECSEL

3.2.3.1.  Sažetak

– ¨  Za prijedlog/inicijativu nije potrebno korištenje administrativnih odobrenih sredstava

– þ  Za prijedlog/inicijativu potrebno je korištenje administrativnih odobrenih sredstava, kako je opisano u nastavku:

Broj zaposlenika (po glavi zaposlenika/EPV)[40]

|| Godina 2014. || Godina 2015. || Godina 2016. || Godina 2017. || Godina 2018. || Godina 2019. || Godina 2020. || Godina 2021. || Godina 2022. || Godina 2023. || Godina 2024. || UKUPNO

Dužnosnici (razred AD) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Dužnosnici (razred AST) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Ugovorno osoblje || 13 || 13 || 12 || 11 || 11 || 11 || 11 || 11 || 9 || 6 || 3 || 111

Privremeno osoblje (razred AD) || 14 || 14 || 13 || 12 || 12 || 12 || 12 || 12 || 10 || 7 || 4 || 122

Upućeni nacionalni stručnjaci || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6

UKUPNO || 28 || 28 || 26 || 24 || 24 || 24 || 23 || 23 || 19 || 13 || 7 || 239

u milijunima EUR (do tri decimalna mjesta)

Dužnosnici (razred AD) || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000

Dužnosnici (razred AST) || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000

Ugovorno osoblje || 0,910 || 0,910 || 0,840 || 0,770 || 0,770 || 0,770 || 0,770 || 0,770 || 0,630 || 0,420 || 0,210 || 7,770

Privremeno osoblje (razred AD) || 1,834 || 1,834 || 1,703 || 1,572 || 1,572 || 1,572 || 1,572 || 1,572 || 1,310 || 0,917 || 0,524 || 15,982

Upućeni nacionalni stručnjaci || 0,078 || 0,078 || 0,078 || 0,078 || 0,078 || 0,078 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,468

UKUPNO || 2,822 || 2,822 || 2,621 || 2,420 || 2,420 || 2,420 || 2,342 || 2,342 || 1,940 || 1,337 || 0,734 || 24,220

Ugovori osoblja preuzeti su od postojećih zajedničkih poduzeća ENIAC i ARTEMIS. Njihovi su ugovori važeći od prvog dana uspostavljanja zajedničkog poduzeća.

3.2.3.2.  Procijenjene potrebe u pogledu ljudskih potencijala za nadležnu glavnu upravu

– ¨  Za prijedlog/inicijativu nije potrebno korištenje ljudskih potencijala

– þ  Za prijedlog/inicijativu potrebno je korištenje ljudskih potencijala, kako je opisano u nastavku:

|| Godina 2014. || Godina 2015. || Godina 2016. || Godina 2017. || Godina 2018. || Godina 2019. || Godina 2020. || Godine 2021. – 2024.* || Ukupno

|| Ÿ Plan radnih mjesta (dužnosnici i privremeno osoblje) ||

XX 01 01 01 (sjedišta i predstavništva Komisije) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

XX 01 01 02 (delegacije) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

09 01 05 01 (neizravno istraživanje) || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || p.m. || 14

10 01 05 01 (izravno istraživanje) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || || || || || || || ||

|| Ÿ Vanjsko osoblje (u ekvivalentu punog radnog vremena: EPV)[41] ||

XX 01 02 01 (UO UNS, UsO iz „opće omotnice”) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

XX 01 02 02 (UO, LO, UNS, UsO i MSD u delegacijama) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

XX 01 04 yy[42] || - u sjedištima[43] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

- u delegacijama || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

09 01 05 02 (UO, UNS, UsO — neizravno istraživanje) || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || p.m. || 7

10 01 05 02 (UO, UNS, UsO — izravno istraživanje) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Ostale proračunske linije (navesti) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

UKUPNO || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || p.m. || 21

* O broju zaposlenika nakon 2020. godine odlučit će se u kasnijoj fazi.

Procjenu izraziti zaokruženim iznosima (ili najviše do jednog decimalnog mjesta)

XX je područje politike ili proračunska linija na koju se to odnosi.

Potrebe za ljudskim potencijalima ispunit će se angažiranjem osoblja glavne uprave kojemu je već povjereno upravljanje aktivnošću i/ili koje je preraspoređeno unutar glavne uprave te, po potrebi, uz bilo koja dodatna sredstva koja se mogu dodijeliti nadležnoj glavnoj upravi u okviru godišnjeg postupka dodjele sredstava uzimajući u obzir proračunska ograničenja.

Opis zadaća:

Dužnosnici i privremeno osoblje || Članstvo u tijelima upravljanja i nadzor aktivnosti/izvještavanje o aktivnostima

Vanjsko osoblje || Potpora dužnosnicima

3.2.3.3.  Procijenjene potrebe u pogledu ljudskih potencijala za zajedničko poduzeće ECSEL[44]

– ¨  Za prijedlog/inicijativu nije potrebno korištenje ljudskih potencijala

– þ  Za prijedlog/inicijativu potrebno je korištenje ljudskih potencijala, kako je opisano u nastavku:

– a. Procijenjene potrebe financiranja ljudskih potencijala iz odobrenih sredstava višegodišnjeg financijskog okvira 2014. – 2020.

|| Godina 2014. || Godina 2015. || Godina 2016. || Godina 2017. || Godina 2018. || Godina 2019. || Godina 2020. || Godina 2021. || Godina 2022. || Godina 2023. || Godina 2024. || Ukupno

|| Ÿ Plan radnih mjesta (dužnosnici i privremeno osoblje) ||

09 04 07 21 (tijelo javno-privatnog partnerstva) || || || || || || || || || || || ||

Dužnosnici (razred AD) || 6 || 6 || 7 || 9 || 12 || 12 || 12 || 12 || 10 || 7 || 4 || 97

Dužnosnici (razred AST) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| Ÿ Vanjsko osoblje (u ekvivalentu punog radnog vremena: EPV)[45] ||

09 04 07 21 (tijelo javno-privatnog partnerstva) || || || || || || || || || || || ||

UO || 8 || 8 || 8 || 8 || 11 || 11 || 11 || 11 || 9 || 6 || 3 || 94

UNS || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6

UsO || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

UKUPNO || 15 || 15 || 16 || 18 || 24 || 24 || 23 || 23 || 19 || 13 || 7 || 197

|| || || || || || || || || || || ||

Procjenu izraziti zaokruženim iznosima (ili najviše do jednog decimalnog mjesta)

Opis zadaća:

Dužnosnici i privremeno osoblje || Upravljanje programom i administrativno upravljanje

Vanjsko osoblje || Potpora privremenom osoblju

– b. p.m. - Ljudski potencijali iz odobrenih sredstava višegodišnjeg financijskog okvira 2007. – 2013. (za informaciju)

|| Godina 2014. || Godina 2015. || Godina 2016. || Godina 2017. || Ukupno

Ÿ Plan radnih mjesta (dužnosnici i privremeno osoblje) ||

09 04 01 03 (zajedničko poduzeće ARTEMIS)[46] || || || || ||

Dužnosnici (razred AD) || 8 || 8 || 6 || 3 || 25

Dužnosnici (razred AST) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Ÿ Vanjsko osoblje (u ekvivalentu punog radnog vremena: EPV) ||

09 04 01 03 (zajedničko poduzeće ARTEMIS)8 || || || || ||

UO || 5 || 5 || 4 || 3 || 17

UNS || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

UsO || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

UKUPNO || 13 || 13 || 10 || 6 || 42

Procjenu izraziti zaokruženim iznosima (ili najviše do jednog decimalnog mjesta)

c. Konsolidirani pregled ljudskih potencijala iz točke a) i b)

|| Godina 2014. || Godina 2015. || Godina 2016. || Godina 2017. || Godina 2018. || Godina 2019. || Godina 2020. || Godina 2021. || Godina 2022. || Godina 2023. || Godina 2024. || Ukupno

|| Ÿ Plan radnih mjesta (dužnosnici i privremeno osoblje) ||

09 04 07 21 (tijelo javno-privatnog partnerstva) || 14 || 14 || 13 || 12 || 12 || 12 || 12 || 12 || 10 || 7 || 4 || 122

Dužnosnici (razred AD) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Dužnosnici (razred AST) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| Ÿ Vanjsko osoblje (u ekvivalentu punog radnog vremena: EPV)[47] ||

09 04 07 21 (tijelo javno-privatnog partnerstva) || 13 || 13 || 12 || 11 || 11 || 11 || 11 || 11 || 9 || 6 || 3 || 111

UO || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

UNS || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6

UsO || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

UKUPNO || 28 || 28 || 26 || 24 || 24 || 24 || 23 || 23 || 19 || 13 || 7 || 239

|| || || || || || || || || || || ||

d. Doprinos tekućim troškovima za postupno ukidanje tijela javno-privatnog partnerstva u okviru višegodišnjeg financijskog okvira 2007. – 2013.

u milijunima EUR (do tri decimalna mjesta)

|| Godina 2014. || Godina 2015. || Godina 2016. || Godina 2017. || Ukupno[48]

Gotovinski doprinos EU-a[49] || 0,600 || 0,600 || 0,550 || 0,300 || 2,050

Gotovinski doprinos trećih strana – udruženje AENEAS || 0,500 || 0,500 || 0,300 || 0,130 || 1,430

Gotovinski doprinos trećih strana – udruženje ARTEMISIA || 0,300 || 0,300 || 0,210 || 0,165 || 0,975

UKUPNO || 1,400 || 1,400 || 1,060 || 0,595 || 4,455

Doprinosi udruženja ARTEMISIA i AENEAS sastoje se od iznosa koje ona duguju u smislu svojih doprinosa namijenjenih tekućim troškovima zajedničkih poduzeća ENIAC i ARTEMIS kako bi se poštovali ugovori sklopljeni s Komisijom prema sljedećem dogovoru u pogledu podjele tekućih troškova:

u milijunima EUR (do tri decimalna mjesta)

2008. – 2013. || Zajedničko poduzeće ARTEMIS || Zajedničko poduzeće ENIAC

Ukupni tekući troškovi || EK || ARTEMISIA || Ukupni tekući troškovi || EK || AENEAS

Stvarni doprinosi na kraju 2013. godine || 8,664 || 3,864 || 4,800 || 9,255 || 4,514 || 4,741

Ponovno izračunati doprinosi u cilju provedbe podjele na 2/3 (industrija) – 1/3 (EK) || 2,889 || 5,775 || 3,084 || 6,171

Razlika (prilagođena – stvarna) || || -0,975 || 0,975 || || -1,430 || 1,430

Obveze prema Komisiji prebijat će se u razdoblju 2014. – 2017. smanjenjem doprinosa Komisije navedenih u odjeljku 3.2.1.

3.2.4.     Usklađenost s postojećim višegodišnjim financijskim okvirom

– þ  Prijedlog/inicijativa u skladu je s postojećim višegodišnjim financijskim okvirom.

– ¨  Prijedlog/inicijativa uključuje reprogramiranje odgovarajućeg naslova višegodišnjeg financijskog okvira.

-

– ¨  Za prijedlog/inicijativu potrebna je primjena instrumenta za financijsku fleksibilnost ili revizija višegodišnjeg financijskog okvira.

-

3.2.5.     Doprinos trećih strana

– Prijedlogom/inicijativom predviđa se sufinanciranje prema sljedećoj procjeni::

Odobrena sredstva u milijunima EUR (do tri decimalna mjesta)

|| Godina 2014. || Godina 2015. || Godina 2016. || Godina 2017. || Godina 2018. || Godina 2019. || Godina 2020. || Godina 2021. || Godina 2022. || Godina 2023. || Godina 2024. || Ukupno

Privatni članovi – gotovinski doprinos za administrativne troškove[50] || 2,210 || 2,210 || 2,110 || 2,010 || 2,010 || 2,010 || 1,970 || 1,770 || 1,570 || 1,170 || 0,670 || 19,710

Države članice ECSEL-a – gotovinski doprinos za operativne troškove[51] || 135,000 || 145,000 || 160,000 || 175,000 || 185,000 || 195,000 || 205,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 1 200,000

UKUPNA sufinancirana odobrena sredstva || 137,210 || 147,210 || 162,110 || 177,010 || 187,010 || 197,010 || 206,970 || 1,770 || 1,570 || 1,170 || 0,670 || 1 219,710

Ukupni doprinosi privatnih članova utvrđeni su u članku 4. stavku 2. Uredbe Vijeća o zajedničkom poduzeću ECSEL.

3.3.        Procijenjeni utjecaj na prihode

– þ  Prijedlog/inicijativa nema financijski utjecaj na prihode.

– ¨  Prijedlog/inicijativa ima sljedeći financijski utjecaj:

– ¨         na vlastita sredstva

– ¨         na razne prihode

[1]               COM(2011) 809 zaključno s 30.11.2011.

[2]               Uredba (EZ) br. 72/2008 od 4.2.2008., SL L30/21.

[3]               Uredba (EZ) br. 74/2008 od 4.2.2008., SL L30/52.

[4]               Odluka br. 1982/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18.12.2006.

[5]               [upućivanje na višegodišnji financijski okvir].

[6]               COM(2011) 572 zaključno s 21.9.2011.

[7]               COM(2010) 546 zaključno s 6.10.2010.

[8]               COM(2012) 341 zaključno s 26.6.2012.

[9]               COM(2013) 298 zaključno s 23.5.2013.

[10]             COM(2013) ... [Komunikacija o javno-privatnim partnerstvima u Obzoru 2020.]

[11]             U tekućim cijenama.

[12]             Navodi se okvirni iznos koji će ovisiti o konačnom iznosu koji će Glavna uprava za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije (DG CONNECT) izdvojiti za taj izazov.

[13]               SL C [mišljenje EP-a], str. .

[14]               OJ C [mišljenje EGSO-a], str. .

[15]               SL L 412, 30.12.2006, str. 1.

[16]               SL L 400, 30.12.2006, str. 86.

[17]               COM (2010) 2020 završna verzija.

[18]               SL [okvirni program Obzor 2020.]

[19]               SL … [posebni program Obzor 2020.].

[20]               COM(2012) 341, 26.6.2012.

[21]               COM(2013) 298, 23.5.2013.

[22]             SL L 30, 4.2.2008, str. 21.

[23]             SL L 30, 4.2.2008, str. 52.

[24]             SL L 298, 26.10.2012, str. 1.

[25]             SL [Obzor 2020. pravila za sudjelovanje i širenje rezultata].

[26]             SL L 362, 31.12.2012, str. 1.

[27]             SL L 56, 04.03.1968., str. 1.

[28]             SL L 136, 31.5.1999., str. 1.

[29]             SL L 292, 15.11.1996., str. 2.

[30]             SL L 136, 31.5.1999., str. 15.

[31]             SL L 145, 31.5.2001, str. 43.

[32]               ABM: Activity-Based Management (upravljanje po aktivnostima) — ABB: Activity-Based Budgeting (priprema proračuna na temelju aktivnosti).

[33]               Kako je navedeno u članku 54. stavku 2. točkama (a) ili (b) Financijske uredbe.

[34]               Iznosi u glavi 1. i 2. predstavljaju doprinos EU-a (50 %) za administrativne troškove zajedničkog poduzeća ECSEL. Ostalih 50 % doprinose privatni članovi kako je navedeno u odjeljku 3.2.5. Za razdoblje 2014. – 2017. doprinosi za postupno ukidanje tijela javno-privatnog partnerstva u okviru višegodišnjeg financijskog okvira 2007. – 2013. prema navedenom u odjeljku 3.2.3.3. točki (d) pridodaju se iznosima za isto razdoblje u glavi 1. tablice. Administrativni troškovi utvrđuju se na temelju iskustva sa zajedničkim poduzećima ENIAC i ARTEMIS te uzimajući u obzir uštedu koja je rezultat suvišnih funkcija. Razdoblje 2021. – 2024. zaključna je faza u kojoj se ne pokreću nove aktivnosti.

[35]               Odobrena sredstva za plaćanje za glave 1. i 2. temelje se na godišnjoj potrošnji svih odgovarajućih odobrenih sredstava za preuzete obveze, dok se za glavu 3. određuju prema uobičajenom trogodišnjem planu provedbe plaćanja projekta prema kojemu je 50 % za pretfinanciranje (čija se jedna polovina troši u godini objave poziva, a druga u godini nakon poziva), 30% za privremeno plaćanje u drugoj godini nakon poziva, 10% za privremeno plaćanje u trećoj godini nakon poziva i 10% za konačno plaćanje u četvrtoj godini nakon poziva.

[36]               Glave 1. i 2. za godinu 2020. sadrže obveze za tu godinu (1,170 + 0,800) i pojačane obveze na početku razdoblja 2021. – 2024. za preostale godine zajedničkog poduzeća, tj. 1,170 + 0,600 za 2021. godinu, 0,970 + 0,600 za 2022. godinu, 0,670 + 0,500 za 2023. godinu i 0,370 + 0,300 za 2024. godinu.

[37]               O broju zaposlenika za razdoblje nakon 2020. odlučit će se u kasnijoj fazi. Troškovi ekvivalenata punog radnog vremena (EPV) utvrđuju se na temelju prosječnog godišnjeg troška za osoblje AD (131 000 EUR) i AST (70 000 EUR).

[38]               Prosječni trošak je iznos doprinosa EU-a financiranju outputa.

[39]               Outputi zajedničkog poduzeća ECSEL istraživački su i inovacijski projekti koje zajednički financiraju EU i države članice sudionice. Broj outputa u godini zaokružen je iznos za procjenu broja projekata koji bi se podržali uz navedeni trošak.

[40]               U slučaju tijela javno-privatnih partnerstava iz članka 209. Financijske uredbe ova je tablica uključena u informativne svrhe.

[41]               UO = ugovorno osoblje, LO = lokalno osoblje; UNS = upućeni nacionalni stručnjaci; UsO = ustupljeno osoblje).

[42]               Iznos ispod gornje granice za vanjsko osoblje obuhvaćeno odobrenim sredstvima za poslovanje (nekadašnje linije „BA”).

[43]               Uglavnom za strukturne fondove, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD) i Europski fond za ribarstvo (EFF).

[44]               U slučaju tijela javno-privatnih partnerstava iz članka 209. Financijske uredbe ova je tablica uključena u informativne svrhe.

[45]               UO = ugovorno osoblje, LO = lokalno osoblje; UNS = upućeni nacionalni stručnjaci; UsO = ustupljeno osoblje.

[46]               Navedeni ljudski potencijali sufinanciraju se doprinosima udruženja ARTEMISIA i AENEAS (vidi točku d) u nastavku).

[47]               UO = ugovorno osoblje, LO = lokalno osoblje; UNS = upućeni nacionalni stručnjaci; UsO = ustupljeno osoblje.

[48]               Ukupni iznos gotovinskog doprinosa EU-a jednak je predviđenom iznosu u proračunu za 2013. godinu za završavanje aktivnosti tijela u razdoblju 2007. – 2013.

[49]             Odgovarajuća proračunska linija je 09 04 01 03.

[50]               Doprinosi udruženja AENEAS i ARTEMISIA za razdoblje 2014. – 2017. kako je navedeno u odjeljku 3.2.3.3. točki (d) nisu uključeni u sadašnje iznose.

[51]               Procjenjuje se da će zajednički nacionalni doprinosi biti istog reda veličine kao i ukupni doprinosi EU-a.