11.6.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 177/64


Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o Novim mjerama za jedinstveno tržište telekomunikacija EU-a koje obuhvaćaju sljedeća dva dokumenta: Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera u vezi s europskim jedinstvenim tržištem elektroničkih komunikacija i ostvarenju „Povezanog kontinenta” te o izmjeni direktiva 2002/20/EZ, 2002/21/EZ i 2002/22/EZ i uredbi (EZ) br. 1211/2009 i (EU) br. 531/2012

COM(2013) 627 final – 2013/0309 (COD)

i Komunikaciju Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o jedinstvenom tržištu telekomunikacija

COM(2013) 634 final

(2014/C 177/12)

Izvjestiteljica: gđa Anna NIETYKSZA

Dana 23. rujna 2013. i 12. rujna 2013., sukladno člancima 114. i 304. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, Komisija, Vijeće i Europski parlament odlučili su se savjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom o temi:

Nove mjere za jedinstveno tržište telekomunikacija EU-a koje obuhvaćaju sljedeća dva dokumenta: Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera u vezi s europskim jedinstvenim tržištem elektroničkih komunikacija i ostvarenju „Povezanog kontinenta” te o izmjeni Direktiva 2002/20/EZ, 2002/21/EZ i 2002/22/EZ i Uredbi (EZ) br. 1211/2009 i (EU) br. 531/2012

COM(2013) 627 final – 2013/0309 (COD)

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o jedinstvenom tržištu telekomunikacija

COM(2013) 634 final.

Stručna skupina za prijevoz, energiju, infrastrukturu i informacijsko društvo, odgovorna za pripremu rada Odbora na tom području, usvojila je mišljenje 18. prosinca 2013.

Europski gospodarski i socijalni odbor mišljenje je usvojio na 495. plenarnom zasjedanju održanom 21. i 22. siječnja 2014. (sastanak od 21. siječnja), sa 152 glasa za, 2 protiv i 5 suzdržanih.

1.   Zaključci i preporuke

1.1

EGSO podržava prijedlog Uredbe Europske komisije i posebne mjere za ubrzanje uspostave jedinstvenog tržišta elektroničkih komunikacija kao temelja za dinamičan i održivi rast svih gospodarskih sektora i stvaranje novih radnih mjesta. To će osigurati i visoku razinu zaštite prava potrošača.

1.2

EGSO smatra da će predloženo smanjenje prepreka za europske pružatelje usluga elektroničkih komunikacija putem:

uvođenja jedinstvenog europskog odobrenja koje vrijedi u čitavom EU-u,

usklađivanja regulatornih uvjeta i upravljanja spektrom,

pružateljima olakšati da pojedincima, poduzećima i institucijama širom EU-a daju konkurentne, sigurne usluge elektroničkih komunikacija.

1.3

EGSO ističe da Komisija treba opet razmisliti o uvrštavanju širokopojasnih usluga u područje primjene odredbe o pružanju univerzalnih usluga.

1.4

Istovremeno EGSO naglašava da će smanjenje regulatornih prepreka otvoriti tržište malim pružateljima elektroničkih komunikacija. Velik poticaj razvoju pružatelja usluga bit će:

jedinstveno odobrenje,

pojednostavljenje procesa ulaganja u mreže,

mogućnost pružanja prekograničnih usluga u svakoj zemlji EU-a,

poticaji za investicije.

1.5

EGSO ističe da uredbe Komisije i opći poticaji moraju spriječiti daljnju fragmentaciju tržišta budući da bi to kočilo razvoj prekograničnih usluga i oslabilo položaj EU-a u odnosu na međunarodne konkurente.

1.6

EGSO smatra da će poboljšana pristupačnost i smanjeni troškovi izgradnje i upravljanja brzim mrežama:

stvarati radna mjesta u europskim kompanijama, uključujući mala i srednja poduzeća te nova poduzeća koja razvijaju i nude inovativne proizvode i usluge na globalnom tržištu,

ubrzati razvoj suvremenih usluga u području e-trgovine i e-obrazovanja, kao i u naprednih javnih usluga poput e-vlade i e-zdravlja,

ubrzati razvoj suvremenih europskih usluga računalstva u oblaku, kao što je opisano u mišljenju Odbora „Prema strategiji EU-a za računarstvo u oblaku” (TEN/494),

otvoriti goleme mogućnosti za razvoj novih usluga koje će se koristiti u područjima u kojima se očekuje brz razvoj, kao što su internet stvari (IoT) i komunikacija strojeva (M2M).

1.7

EGSO uviđa da će usklađivanje regulatornih uvjeta potaknuti ulaganja u europske pružatelje usluga elektroničkih komunikacija.

1.8

EGSO podržava predloženo usklađivanje jamstava za prava potrošača i korisnika, uključujući:

lakši izbor pružatelja usluga i lakša zamjena pružatelja,

uklanjanje visokih troškova za pozive mobilnog roaminga te prekograničnih fiksnih poziva unutar EU-a (vidi izvještaj EGSO-a „Zaustavimo naplatu roaminga sada”, CES5263-2013, izvjestitelj: g. Hencks).

1.9

EGSO se zalaže za usklađivanje ugovornih uvjeta za krajnje korisnike usluga elektroničkih komunikacija u svim državama članicama.

1.10

EGSO smatra da će slobodan pristup mreži i mogućnost korištenja naprednih usluga elektroničkih komunikacija diljem EU-a povećati mobilnost potrošača i poduzetnika te olakšati pristup europskim kulturnim dobrima i razvoj kreativnih industrija.

1.11

Buduća uredba mora omogućiti veću financijsku i pravnu sigurnost za operatere. Zauzvrat, EGSO preporuča da uredba korisnicima pruži veću pravnu sigurnost tako što će bolje štititi njihovih prava.

1.12

EGSO naglašava važnost prava na primjerenu zaštitu osobnih podataka, prava na zaborav i ostalih prava krajnjih korisnika usluga elektroničkih komunikacija istaknutih u prethodnim mišljenjima EGSO-a. (1)

1.13

EGSO ističe da su informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) izvor održivog gospodarskog rasta te da pridonose 50-postotnom rastu proizvodnosti u svim gospodarskim sektorima u kojima se koriste. Čak i ako njihova uporaba dovede do gubitka određenog broja radnih mjesta, na svaka dva izgubljena radna mjesta stvara se pet novih (vidi Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća, COM(2013) 627 final 2013/0309 (COD), str. 2). EGSO naglašava da obrazovanje, mogućnost prekvalifikacije i cjeloživotno učenje treba osigurati za sve, uz uvođenje novih obrazovnih mehanizama.

1.14

EGSO naglašava da je potrebno poštovati pravila o konkurenciji, posebice kada je riječ o pružateljima usluga elektroničkih komunikacija koji spadaju u mala i srednja poduzeća, budući da jačanje najvećih pružatelja usluga elektroničkih komunikacija i konsolidacija spektra mogu ugroziti konkurentnost na tržištima država članica.

1.15

Regulacija proizvoda virtualnog širokopojasnog pristupa (vrste veleprodajnog pristupa širokopojasnim mrežama koji se sastoji od poveznice za virtualni pristup bilo kojoj fiksnoj ili bežičnoj mreži, isključujući fizičko izdvajanje lokalne petlje, uz uslugu prijenosa do utvrđenog skupa točaka primopredaje, i uključujući posebne mrežne elemente, funkcionalnosti i pomoćne IT sustave) čini se preuranjenom. EGSO vjeruje da bi bilo bolje pričekati da tržište regulira cijene i uvjete za pružanje takvih usluga. Međutim, zahtjev da ponuda uključuje proizvod za povezivanje s osiguranom kvalitetom mora se regulirati tako da se opterećenje ravnomjerno raspodijeli na velike operatere i male pružatelje usluga iz sektora malih i srednjih poduzeća.

1.16

EGSO je ozbiljno zabrinut zbog detaljnih rješenja o mrežama za lokalni radijski pristup, a posebice zbog mogućnosti da bi krajnji korisnici mogli moći radijske mreže staviti na raspolaganje drugim, nepoznatim, anonimnim korisnicima.

1.17

EGSO upozorava da prijedlog uredbe postavlja vrlo ambiciozne ciljeve. Kratko vrijeme za uvođenje (od 1. srpnja 2014.) zahtijevat će velike napore od glavnih dionika, odnosno Europske komisije, nacionalnih regulatora elektroničkih komunikacija, tijela za konkurentnost i europskih pružatelja usluga elektroničkih komunikacija.

1.18

S obzirom na potrebu za koordiniranim područjem primjene, postupcima za izdavanje europskih odobrenja i rezervacija te uvjetima za korištenje radijskog spektra, EGSO preporučuje da se do donošenja odluke o stvaranju jedinstvenog europskog regulatora jača uloga BEREC-a.

2.   Uvod i kontekst

2.1

Veliki operateri u Sjedinjenim Državama, Japanu i Južnoj Koreji već su obavili golema ulaganja u infrastrukturu za brze širokopojasne internetske veze, kako fiksne, tako i bežične. Pitanje održavanja globalne konkurentnosti na području elektroničkih komunikacije je od iznimne važnosti za Europsku uniju.

2.2

Pouzdan i brz širokopojasni pristup je posebice važan za pružanje inovativnih usluga elektroničkih komunikacija, što obuhvaća i računarstvo u oblaku. Stoga je u strateškom interesu EU-a da sektor elektroničkih komunikacija bude u dobrom stanju, da ima domaći potencijal za pružanje suvremenih usluga građanima te da zadrži značajan prostor za proizvodnju opreme za elektroničke komunikacije te osmišljavanje rješenja i usluga.

2.3

Digitalna ekonomija i njezini proizvodi čine sve veći udio BDP-a, a usluge elektroničkih komunikacija ključne su za rast proizvodnosti u svim sektorima gospodarstva – od zdravstva do energetike i javnih usluga. Drugi ključni čimbenik u razvoju je mogućnost ulaganja u bežične mreže (tj. četvrtu generaciju i naknadne tehnologije mobilnih komunikacija za brz mobilni pristup internetu) i brze mreže fiksnih linija (npr. optičke mreže FTTH- fiber-to-the-home).

2.4

Da bi se mreže elektroničkih komunikacija učinile iznimno profitabilnima, potrebno je da budu dovoljno velike. Međutim, tržište elektroničkih komunikacija u državama članicama EU-a vrlo je rascjepkano: ono obuhvaća više od 1000 operatera fiksnih linija i nekoliko stotina operatera mobilnih mreža. Čak i najveće grupe pružaju usluge samo u jednoj zemlji i ne pružaju prekogranične usluge potrošačima i manjim krajnjim korisnicima (prekogranične usluge nude se isključivo najvećim korporativnim korisnicima). Nijedan operater nije prisutan u više od pola država članica. Tržište kabelskih televizijskih mreža je također rascjepkano – obuhvaća više od 1500 operatera.

2.5

Rascjepkanost tržišta znači visoke cijene, posebice za pozive između pojedinih zemalja EU-a (roaming u mobilnim mrežama i međunarodni pozivi preko fiksnih linija).

2.6

Radijski spektar je ograničen resurs. Učinkovitost njegovog korištenja ima značajan učinak na provedbu Digitalnog programa za Europu (DAE) i na operativne uvjete pružatelja usluga. Istovremeno se uvjeti za korištenje spektra (poput pravila za dodjelu, trajanje rezervacija, mogućnost prenamjene spektra (promjene u upravljanju spektrom koje uz ostalu za cilj imaju zadovoljavanje zahtjeva tržišta ili povećanje učinkovitosti upotrebe spektra) i dijeljenje) značajno razlikuju među pojedinim državama članicama. Postoje razlike u uvjetima dodjeljivanja, vremenu isteka i mogućnosti obnove rezervacije spektra. Ove razlike otežavaju ulaganja i stvaranje integriranih prekograničnih bežičnih mreža.

2.7

Iako je Europa 1990-ih bila svjetski predvodnik u GSM mobilnoj telefoniji, trenutno zaostaje za ranije spomenutim zemljama kada je riječ o uvođenju najnovijih tehnologija mobilne transmisije.

2.8

Stopa razvoja europskog IKT-a je bila vrlo niska posljednjih godina (0,3% godišnje), posebice u usporedbi s SAD-om (15%) i vodećim azijskim zemljama (26%).

2.9

Predložene promjene tiču se područja koja su regulirana aktima koji podupiru uredbu o elektroničkim komunikacijama u EU-u, to jest Direktive 2002/20/EZ (direktiva o ovlaštenju), 2002/21/EZ (okvirna direktiva), 2002/22/EZ (direktiva o univerzalnim uslugama i pravima korisnika), 2002/58/EZ (direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama), Uredbe (EZ) br. 1211/2009 (o uspostavi Tijela europskih regulatora elektroničkih komunikacija – BEREC-a) i (EU) br. 531/2012 (o roamingu) te Odluke 243/2012/EU (program za politiku radiofrekvencijskog spektra). (2)

3.   Opći cilj uredbe Europske komisije

3.1

Opći cilj uredbe Europske komisije je uspostava jedinstvenog tržišta elektroničkih komunikacija na kojem:

građani, ustanove i poduzeća mogu pristupiti uslugama elektroničkih usluga diljem EU-a pod jednakim uvjetima, bez ograničenja ili dodatnih troškova,

operateri i pružatelji usluga elektroničkih komunikacija mogu usluge pružati pod konkurentnim uvjetima izvan granica države članice u kojoj imaju poslovni nastan i doprijeti do potrošača diljem EU-a,

stvara se osnova za digitalnu transformaciju gospodarstva, što bi trebalo dovesti do obnove i održavanja gospodarskog rasta, povećanja globalne konkurentnosti zemalja EU-a i stvaranja novih radnih mjesta u digitalnoj ekonomiji, kreativnim industrijama i svim gospodarskim područjima u kojima elektroničke komunikacije imaju važnu ulogu.

3.2

Prijedlogom uredbe Europska komisija predlaže sljedeća rješenja:

jedinstveno europsko odobrenje za europske pružatelje elektroničkih komunikacija na temelju jedinstvenog sustava obavješćivanja u državi članici u kojoj pružatelj ima glavni poslovni nastan;

usklađivanje uvjeta dostupnosti, uvjeta dodjele i trajanja prava korištenja spektra;

uvođenje proizvoda za virtualni širokopojasni pristup i usklađenih proizvoda telekomunikacija s osiguranom kvalitetom usluge (ASQ).

usklađivanje pravila o pravima krajnjih korisnika/potrošača (zahtjev za transparentnim informacijama i ugovorima, jasno određeni uvjeti sklapanja i raskidanja ugovora, neutralnost mreže, osigurana kvaliteta usluge, lakše mijenjanje i prenošenje broja);

davanje ovlasti sankcioniranja nadležnim državnim tijelima i uvođenje pravila o ovlastima Komisije da donosi delegirane ili provedbene akte;

pravila o pozivima u roamingu u mobilnim mrežama;

ograničavanje troškova fiksnih poziva unutar EU-a, koji ne smiju biti veći od cijene domaćih međugradskih komunikacija;

povećanje stabilnosti BEREC-a kao savjetodavnog tijela Europske komisije kada je riječ o elektroničkim komunikacijama.

3.3

Kao što je Europsko vijeće istaknulo u svojim Zaključcima od 24.–25. listopada 2013., prevladavanje rascjepkanosti tržišta elektroničkih komunikacija, promicanje učinkovite konkurencije i privlačenje privatnih ulaganja putem predvidljivog i stabilnog pravnog okvira uz osiguravanje visoke razine zaštite potrošača, kao i usklađivanje dodjele spektra od ključne su važnosti za gospodarski i socijalni razvoj država članica (dokument Europskog vijeća od 25. listopada 2013. (EUCO 169/13, CO EUR 13 CONCL 7), točke 5. i 9.).

3.4

Veća dostupnost i niži troškovi korištenja brzih veza omogućit će svim pružateljima usluga, uključujući europska mala i srednja poduzeća, stvaranje i pružanje inovativnih proizvoda i usluga na globalnom tržištu.

4.   Posebne napomene o uredbi Europske komisije

4.1   Jedinstveno europsko odobrenje

4.1.1

ESGO smatra da pružanje prekograničnih usluga trenutno sputava birokracija koja je posljedica rascjepkanosti nacionalnih sustava za davanje odobrenja, dodjelu radijskog spektra, regulaciju proizvoda za pristup i pravila o pravima potrošača.

4.1.2

Operateri iskorištavaju rascjepkanost tržišta na račun krajnjih potrošača tako da pružaju skuplje prekogranične usluge.

4.1.3

EGSO smatra da će prijedlog uredbe potaknuti konsolidaciju operatera i nastanak paneuropskih pružatelja usluga elektroničkih komunikacija. Taj je proces koristan s gledišta konkurentnosti gospodarstava država članica na globalnim tržištima.

4.1.4

Jačanje pružatelja usluga elektroničkih komunikacija i jedinstveni pravni uvjeti povećat će privlačnost europskih pružatelja usluga za institucionalne ulagače, uključujući fondove privatnog kapitala. Davanje dodatnog kapitala operaterima povećat će njihov ulagački kapacitet.

4.1.5

EGSO pozdravlja uvođenje jedinstvenog europskog odobrenja kao ključnog uvjeta za poboljšanje funkcioniranja sustava. Potrebno je jasno odrediti postupke i načela suradnje.

4.1.6

EGSO bi pozdravio prijedlog koji bi se založio u korist jedinstvenog europskog regulatora, kao što je Odbor predlagao i argumentirao u nizu mišljenja.

4.2   Koordinacija uporabe radiofrekvencijskog spektra

4.2.1

Usklađivanje upravljanja spektrom na temelju jedinstvenih uvjeta za korištenje spektra (pravila za dodjelu, trajanje rezervacija, mogućnosti prenamjene spektra i dijeljenje) olakšat će uvođenje novih tehnologija za bežični širokopojasni pristup (4G i naknadne tehnologije).

4.2.2

EGSO smatra da uredba preduhitruje reviziju učinkovitosti postojećih pravila o roamingu koja se planirala za 2016. i odluke o dodjeli pojaseva koje treba donijeti Svjetska konferencija o radiokomunikaciji 2015. (WRC 2015) ITU-R-a (ITU-R – (ITU Radiokomunikacijski sektor) – jedan od tri sektora (jedinica) Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU), odgovorna za radijske komunikacije).

4.3   Europski proizvodi za virtualni pristup

4.3.1

EGSO smatra da se pravila o virtualnom širokopojasnom pristupu predlažu u kontekstu velike nesigurnosti oko reguliranja mreža NGN/NGA (Mreža nove generacije velike brzine/pristupa nove generacije velike brzine) i razlika u regulatornim praksama pojedinih država članica. Stabilne regulatorne uvjete koji potiču operatere na ulaganja u skupu NGN/NGA infrastrukturu mora se uvesti vrlo oprezno jer se regulatorne prakse za ova pitanje tek počinju stvarati. Veleprodajni proizvodi trebaju se razvijati imajući na umu potrebe potrošača na pojedinim nacionalnim tržištima i ne smiju se osmišljavati za „prosječnu europsku zemlju”.

4.4   Proizvod za povezivanje s osiguranom kvalitetom usluge (ASQ)

4.4.1

Uvođenje proizvoda za povezivanje s osiguranom kvalitetom mreže (ASQ) može se pokazati vrlo korisnim za stvaranje i pružanje specijalističkih, naprednih digitalnih usluga.

4.4.2

EGSO smatra da je zahtjev za pružanjem osigurane kvalitete usluge potrebno regulirati na takav način da se opterećenje ravnomjerno raspodijeli na velike operatere i male pružatelje usluga iz sektora malih i srednjih poduzeća.

4.5   Usklađena prava krajnjih korisnika

4.5.1

EGSO smatra da će usklađivanje prava krajnjih korisnika, obveza o transparentnosti i jasne informacije za potrošače o uvjetima, kakvoći, pravima, tarifama i pravilima o lakšoj promjeni pružatelja usluga donijeti velike koristi za korisnike usluga elektroničkih komunikacija. To će ojačati njihov položaj u odnosu na pružatelje usluga te će se smanjiti asimetričnost informacija.

4.5.2

EGSO odobrava davanje posebnih informacija i ugovorne obveze koje obuhvaćaju:

pružanje usluga krajnjim korisnicima s invaliditetom, detalje o proizvodima i uslugama;

vrste mjera koje pružatelj može poduzeti kao odgovor na incidente povezane sa sigurnošću i integritetom ili na prijetnje i slabosti,

kontrolu potrošnje elektroničkih usluga koju vrše krajnji korisnici.

4.5.3

EGSO s odobravanjem gleda na prijedlog da pružatelji elektroničkih usluga imaju obvezu distribuirati informacije od javnog interesa o:

najčešćoj uporabi usluga elektroničkih komunikacija za nezakonite aktivnosti ili širenje štetnog sadržaja te njihove pravne posljedice;

načinima zaštite od rizika po osobnu sigurnost i od nezakonitog pristupa osobnim podacima pri korištenju usluga elektroničkih komunikacija.

4.5.4

Međutim, EGSO žali zbog dvosmislenog načina na koji su sastavljena poglavlja IV. i V. prijedloga Uredbe, posebice kada je riječ o subjektivnim čimbenicima o kojima i dalje ovise određena prava potrošača; postojala je nada da će to postati obvezujuća jamstva, a to se posebice odnosi na članak 23. stavak 3., članke 27., 28., i 30. prijedloga.

4.6   Roaming i međunarodni pozivi

4.6.1

Iako je krajnji cilj Digitalnog programa za Europu eliminacija razlike između domaćih cijena i naknada za roaming kako bi se uspostavilo unutarnje tržište usluga mobilne komunikacije, cijene koje se naplaćuju za mobilnu komunikaciju u roamingu unutar Europe i dalje su napuhane i značajno su više od stopa za istu uslugu na domaćem tržištu.

4.6.2

Budući da su, unatoč uvođenju gornjih granica za naknade diljem Europe, prosječne naknade koje primjenjuju operateri blizu tih gornjih granica određenih zakonodavstvom te da sprečavaju zdravu konkurenciju, Komisija smatra da je primorana uvesti novi zakonodavni paket kojim se predlaže ukidanje dodatnih naknada za dolazne pozive u roamingu primljene u inozemstvu, dok bi se ostale naknade za roaming postupno trebale ukinuti poticanjem konkurencije među operaterima ili barem udruživanjem operatera.

4.6.3

EGSO se načelno zalaže za ukidanje svih naknada za roaming (za glasovne pozive, SMS poruke i prijenos podataka), a ne samo naknada za dolazne pozive. Uz to smatra da je potrebno ponovno razmotriti i naknade za tranzitnu mobilnu komunikaciju unutar EU-a kako bi se stvorilo istinsko europsko unutarnje tržište mobilnih elektroničkih komunikacija.

4.6.4

Ipak, s obzirom na to da strukturne reforme neće biti uvedene do lipnja 2014. godine, EGSO smatra da datum ukidanja treba ovisiti o ishodu strukturnih reformi predviđenih Uredbom iz 2012. nakon što ih se u potpunosti provede.

4.6.5

Ovakav raspored treba regulatornim tijelima omogućiti da poduzmu prethodne mjere kako bi se operatere odvratilo od toga da smanjenje prihoda zbog ukidanja naknada za roaming nadomjeste povećanjem domaćih naknada. Svako povećanje takve vrste škodilo bi svim potrošačima, a posebice osobama koje iz bilo kojeg razloga ne putuju izvan svojih država i nisu u prilici koristiti pozive u roamingu.

4.6.6

Stoga EGSO predlaže da, u cilju da naknade postanu transparentnije, pogotovo što se tiče ponuda usluga u paketu, regulatorna tijela surađuju s udrugama potrošača na razvoju standardnih formata za prikaz naknada po pojedinim stavkama kako bi se omogućila usporedba među različitim paketima i lakše pronašla najbolja ponuda.

4.6.7

Naposljetku, Komisija će morati biti iznimno rigorozna kako bi osigurala da partnerstva između operatera, koja tako snažno zagovara, ne dovedu do sporazuma ili oligopola koji će za posljedicu imati zloporabu dominantnog položaja na tržištu.

4.7   Promjena statusa BEREC-a

4.7.1

EGSO smatra da bi se moglo pokazati da su predložene promjene statusa BEREC-a, odnosno stalno mjesto predsjednika Odbora regulatora, nedovoljne u kontekstu pitanja konkurentnosti i potrebe za donošenjem poticaja za ulaganja, posebice što se tiče širokopojasnih komunikacija i mreže NGN/NGA.

Bruxelles, 21. siječnja 2014.

Predsjednik Europskog gospodarskog i socijalnog odbora

Henri MALOSSE


(1)  SL C 271, 19. 9. 2013., str. 133.-137., SL C 229, 31. 7. 2012., str. 1.-6., SL C 351, 15. 11. 2012., str. 31.-35.

(2)  SL C 123, 25.4.2001, str. 55-56; SL C 123, 25.4.2001, str. 56-61; SL C 123, 25.4.2001, str. 53-54; SL C 24, 28.1.2012, str. 131-133; SL C 133, 9.5.2013, str. 22-26.