08/Sv. 004

HR

Službeni list Europske unije

30


52001XC1222(03)


C 368/13

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

22.12.2001.


Obavijest Komisije o sporazumima male vrijednosti koji neznatno ograničavaju tržišno natjecanje prema članku 81. stavku 1. Ugovora o osnivanju Europske zajednice (sporazumi de minimis) (1)

(2001/C 368/07)

(Tekst značajan za EGP)

I.

1.

Članak 81. stavak 1. zabranjuje sporazume između poduzetnika koji mogu utjecati na trgovinu između država članica i čiji je cilj ili učinak sprečavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja unutar zajedničkog tržišta. Sud Europske zajednice dao je objašnjenje da se ova odredba ne primjenjuje u slučajevima u kojima je utjecaj sporazuma na trgovinu unutar Zajednice ili na tržišno natjecanje neznatan.

2.

U ovoj obavijesti Komisija kvantitativno, primjenom pragova tržišnog udjela, određuje što se smatra neznatnim ograničavanjem tržišnog natjecanja u skladu s člankom 81. Ugovora o osnivanju EZ-a. Ova negativna definicija značajnosti ne podrazumijeva da sporazumi između poduzetnika koji premašuju pragove utvrđene u ovoj obavijesti značajno ograničavaju tržišno natjecanje. Takvi sporazumi još uvijek mogu imati zanemariv učinak na tržišno natjecanje i stoga ne mogu biti zabranjeni odredbom članka 81. stavka 1 (2).

3.

Nadalje, sporazumi ne moraju biti obuhvaćeni zabranom iz članka 81. stavka 1., zbog toga što nisu u mogućnosti proizvesti značajan utjecaj na trgovinu između država članica. Ova se obavijest ne bavi tim problemom. Ona kvantitativno ne određuje što se ne smatra značajnim učinkom na trgovinu. Međutim, smatra se priznatim da sporazumi između malih i srednjih poduzetnika, kako su definirani u Prilogu Preporuci Komisije 96/280/EZ (3), rijetko mogu proizvesti znatan učinak na trgovinu između država članica. Mali i srednji poduzetnici trenutačno su definirani tom preporukom kao poduzetnici koji imaju manje od 250 zaposlenih i čiji godišnji prihod ne premašuje 40 milijuna eura, ili čiji godišnji zbroj bilance ne premašuje 27 milijuna eura.

4.

U slučajevima na koje se odnosi ova obavijest Komisija neće pokrenuti postupak bilo na temelju zahtjeva stranke, bilo po službenoj dužnosti. U slučajevima kada poduzetnici u dobroj vjeri smatraju da je sporazum obuhvaćen ovom obavijesti, Komisija neće izricati kazne. Iako za njih nije obvezujuća, namjera je ove obavijesti dati upute sudovima i nadležnim tijelima država članica pri primjeni članka 81.

5.

Ova se obavijest primjenjuje i na odluke udruženja poduzetnika i usklađeno djelovanje.

6.

Ova obavijest ne dovodi u pitanje bilo koje tumačenje članka 81. koje može dati Sud EZ-a ili Prvostupanjski sud Europskih zajednica.

II.

7.

Stajalište je Komisije da sporazumi između poduzetnika koji utječu na trgovinu između država članica značajno ne ograničavaju tržišno natjecanje u smislu članka 81. stavka 1.:

(a)

ako ukupan tržišni udjel sudionika sporazuma ne premašuje 10 % na bilo kojem od mjerodavnih tržišta na kojem sporazum proizvodi učinke, u slučaju kada je sporazum sklopljen između poduzetnika koji su stvarni ili potencijalni konkurenti na bilo kojem od tih tržišta (sporazumi između konkurenata) (4); ili

(b)

ako tržišni udjel bilo kojeg sudionika sporazuma ne premašuje 15 % na bilo kojem od mjerodavnih tržišta na kojem sporazum proizvodi učinke, u slučaju kada je sporazum sklopljen između poduzetnika koji nisu stvarni ili potencijalni konkurenti na bilo kojem od tih tržišta (sporazumi između poduzetnika koji nisu konkurenti).

U slučajevima kada je teško odrediti je li riječ o sporazumu između konkurenata ili poduzetnika koji nisu konkurenti, primjenjuje se prag od 10 %.

8.

U slučajevima kada se na mjerodavnom tržištu tržišno natjecanje ograničava ili sprečava kumulativnim učinkom sporazuma o prodaji robe ili usluga koje su sklopili različiti dobavljači ili distributeri (odnosno u slučaju postojanja paralelne mreže sporazuma koji imaju sličan učinak na tržištu), pragovi tržišnog udjela iz točke 7. smanjuju se na 5 %, kako za sporazume sklopljene između konkurenata, tako i za sporazume između poduzetnika koji nisu konkurenti. Smatra se da pojedinačni dobavljači ili distributeri s tržišnim udjelom koji ne premašuje 5 % u pravilu ne doprinose značajno kumulativnom učinku ograničavanja i sprečavanja tržišnog natjecanja (5). Smatra se da nije vjerojatno postojanje značajnog kumulativnog učinka paralelne mreže sporazuma koji imaju sličan učinak na ograničavanje ili sprečavanje tržišnog natjecanja ako je manje od 30 % mjerodavnog tržišta obuhvaćeno tom paralelnom mrežom sporazuma.

9.

Komisija također smatra da sporazumi nemaju ograničavajući učinak na tržišno natjecanje ako se tržišni udjeli sudionika sporazuma od 10 %, 15 % odnosno 5 %, ovisno o slučaju, iz točke 7. i 8., tijekom dvije uzastopne kalendarske godine ne povećaju za više od 2 postotne točke.

10.

Da bi se izračunao tržišni udjel, potrebno je odrediti mjerodavno tržište. To uključuje utvrđivanje njegove proizvodne dimenzije (mjerodavno tržište u proizvodnom smislu) i zemljopisne dimenzije (mjerodavno tržište u zemljopisnom smislu). Pri određivanju mjerodavnog tržišta u obzir treba uzeti i obavijest o utvrđivanju mjerodavnog tržišta za potrebe prava tržišnog natjecanja Zajednice (6). Tržišni se udjeli izračunavaju na temelju podataka o vrijednosti prodaje ili, kada je to primjereno, na temelju podataka o vrijednosti kupnje. Ako ti podaci nisu dostupni, pri izračunu tržišnog udjela mogu se koristiti procjene koje se temelje na drugim pouzdanim tržišnim podacima, uključujući i obujam (količinu) proizvodnje ili prodaje.

11.

Točke 7., 8. i 9. ne primjenjuju se na sporazume koji sadrže bilo koje od sljedećih teških ograničenja tržišnog natjecanja:

(1)

kada je riječ o sporazumima između konkurenata u smislu točke 7., ograničenja koja izravno ili neizravno, samostalno ili zajedno s ostalim čimbenicima pod kontrolom ugovornih strana imaju za cilj (7):

(a)

utvrđivanje cijena kod prodaje proizvoda trećim stranama;

(b)

ograničavanje proizvodnje ili prodaje;

(c)

podjelu tržišta ili klijenata;

(2)

kada je riječ o sporazumima između poduzetnika koji nisu konkurenti kako su definirani u točki 7., ograničenja koja izravno ili neizravno, samostalno ili zajedno s ostalim čimbenicima pod kontrolom ugovornih strana imaju za cilj:

(a)

ograničavanje prava kupca da slobodno određuje prodajnu cijenu proizvoda, što ne isključuje mogućnost da dobavljač odredi najvišu prodajnu cijenu ili preporuči prodajnu cijenu, pod uvjetom da nije riječ o fiksnim ili minimalnim prodajnim cijenama koje su rezultat izvršenog pritiska ili poticaja od bilo koje ugovorne stranke;

(b)

ograničavanje područja na kojem, ili ograničavanje prostora klijenata kome, kupac može prodavati robu ili usluge iz sporazuma, osim sljedećih ograničenja koja se neće smatrati teškima i koja imaju za cilj:

ograničavanje izravnom kupcu aktivne prodaje proizvoda na isključivo dodijeljenom području ili isključivoj skupini klijenata koji su rezervirani za dobavljača, odnosno na području ili skupini klijenata koje je dobavljač isključivo ustupio za prodaju drugom kupcu, pod uvjetom da takvo ograničenje ne onemogućuje daljnju prodaju proizvoda od strane neizravnog kupca,

ograničavanje kupcu, koji djeluje na razini veleprodaje, prodaje proizvoda krajnjim korisnicima,

ograničavanje članovima unutar sustava selektivne distribucije prodaje proizvoda neovlaštenim distributerima, i

ograničavanje kupcu prodaje dijelova, nabavljenih od dobavljača za potrebe ugradnje u novi proizvod, klijentima koji bi te dijelove koristili za proizvodnju proizvoda koji su zamjenski proizvodi proizvoda koje proizvodi dobavljač;

(c)

ograničavanje članovima unutar sustava selektivne distribucije koji djeluju na razini maloprodaje, aktivne ili pasivne prodaje proizvoda krajnjim korisnicima, ne isključujući mogućnost zabrane članu unutar sustava selektivne distribucije da djeluje izvan ovlaštenog poslovnog prostora;

(d)

ograničavanje međusobne opskrbe proizvodima između distributera unutar sustava selektivne distribucije, uključujući i ograničenja između distributera koji djeluju na različitim razinama trgovine;

(e)

ograničavanje, dogovoreno između dobavljača dijelova i kupca koji ugrađuje te dijelove u novi proizvod, sposobnosti dobavljača pri prodaji tih sastavnih dijelova kao rezervnih dijelova krajnjim korisnicima ili serviserima, ili drugim pružateljima usluga, koje kupac nije ovlastio za popravak ili servisiranje njegovih proizvoda;

(3)

kada je riječ o sporazumima između konkurenata kako su određeni u točki 7., u slučajevima u kojima konkurenti za potrebe sporazuma ne djeluju na istoj razini proizvodnog ili distribucijskog lanca, teškim ograničenjem tržišnog natjecanja smatra se bilo koje ograničenje navedeno u stavcima 1. ili 2.

12.

(1)

Za potrebe ove obavijesti izrazi „poduzetnici”, „sudionik sporazuma”, „distributer”, „dobavljač” i „kupac” uključuju i s njima povezane poduzetnike.

(2)

„Povezani poduzetnici” znači:

(a)

poduzetnici u kojima je sudionik sporazuma, izravno ili neizravno:

ovlašten iskoristiti više od polovine glasačkih prava, ili

ovlašten imenovati više od polovine članova nadzornog odbora, upravnog odbora ili tijela koja zakonski zastupaju tog poduzetnika, ili

ovlašten voditi poslove tog poduzetnika;

(b)

poduzetnici koji izravno ili neizravno imaju nad sudionikom sporazuma prava ili ovlaštenja navedena u točki (a);

(c)

poduzetnici u kojima poduzetnici navedeni u točki (b) imaju izravno ili neizravno prava ili ovlaštenja iz točke (a);

(d)

poduzetnici u kojima sudionik sporazuma zajedno s jednim ili više poduzetnika navedenih u točki (a), (b) ili (c), ili u kojima dva ili više tih poduzetnika zajednički imaju prava ili ovlaštenja iz točke (a);

(e)

poduzetnici u kojima prava ili ovlaštenja navedena u točki (a) zajednički drže:

sudionici sporazuma ili s njima povezani poduzetnici iz točaka (a) do (d), ili

jedan ili više sudionika sporazuma ili jedno ili više s njima povezanih poduzetnika navedenih u točkama (a) do (d) i jedna ili više trećih strana.

(3)

Za potrebe stavka 2. točke (e), tržišni udjel koji ti poduzetnici zajednički drže jednako se raspoređuje na svakog poduzetnika koji ima prava ili ovlaštenja iz stavka 2. točke (a).


(1)  Ova obavijest zamjenjuje obavijest o sporazumima male vrijednosti koja je objavljena u SL C 372, 9.12.1997.

(2)  Vidjeti, na primjer, presudu Suda EZ-a u spojenim predmetima C-215/96 i C-216/96 Bagnasco (Carlos) v Banca Popolare di Novara i Casa di Risparmio di Genova e Imperia (1999) ECR I -135, točke 34.-35. Ova obavijest također ne dovodi u pitanje načela ocjene sporazuma na temelju članka 81. stavka 1., kao što je to navedeno u Obavijesti Komisije „Smjernice za primjenu članka 81. Ugovora o EZ-u na sporazume o horizontalnoj suradnji”, SL C 3, 6.1.2001., posebno točke 17. do uključivo točke 31. te u Obavijesti Komisije „Smjernice o vertikalnim ograničenjima”, SL C 291, 13.10.2000., posebno u točkama 5. do uključivo točke 20.

(3)  SL L 107, 30.4.1996., str. 4. Ova preporuka podliježe revidiranju. Predviđa se povećanje praga godišnjeg prihoda s 40 milijuna eura na 50 milijuna eura te povećanje praga godišnjeg zbroja bilance s 27 milijuna eura na 43 milijuna eura.

(4)  O tome što su stvarni, a što potencijalni konkurenti vidjeti Obavijest Komisije „Smjernice za primjenu članka 81. Ugovora o EZ-u na sporazume o horizontalnoj suradnji”, SL C 3, 6.1.2001., stavak 9. Poduzetnik se smatra stvarnim konkurentom ako djeluje na istom mjerodavnom tržištu, ili ako je, i u odsutnosti sporazuma, sposoban u relativno kratkom vremenu i bez većih dodatnih troškova i rizika početi proizvoditi i prodavati odgovarajuće proizvode, kao odgovor na malo i stalno povećanje cijena (brza zamjenjivost ponude). Poduzetnik se smatra potencijalnim konkurentom ako postoje dokazi da bi, i u odsutnosti sporazuma, na realnoj osnovi mogao poduzeti potrebna dodatna ulaganja ili druge potrebne promjene strukture troškova nužne za pristup mjerodavnom tržištu, kao odgovor na malo, ali stalno povećanje cijena.

(5)  Vidjeti također Obavijest Komisije „Smjernice o vertikalnim ograničenjima”, SL C 291, 13.10.2000., posebno stavke 73., 142., 143. i 189. Dok se u smjernicama o vertikalnim ograničenjima u odnosu na neka ograničenja upućuje ne samo na ukupan, već i na vezan tržišni udjel (kumulativni učinak) određenog dobavljača ili kupca, u ovoj se obavijesti svi pragovi tržišnog udjela odnose na ukupne tržišne udjele.

(6)  SL C 372, 9.12.1997., str. 5.

(7)  Ne dovodeći u pitanje slučajeve zajedničke proizvodnje u koju može i ne mora biti uključena i zajednička distribucija, u skladu s člankom 5. stavkom 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 2658/2000, i člankom 5. stavkom 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 2659/2000, SL L 304, 5.12.2000., str. 5., odnosno str. 7.