18/Sv. 11

HR

Službeni list Europske unije

13


42006D0881


L 363/422

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA PREDSTAVNIKA VLADA DRŽAVA ČLANICA KOJI SU SE SASTALI U OKVIRU VIJEĆA,

od 30. studenoga 2006.

o prilagodbi Odluke 96/409/ZVSP o uspostavljanju hitne putne isprave radi uzimanja u obzir pristupanja Bugarske i Rumunjske Europskoj uniji

(2006/881/ZVSP)

PREDSTAVNICI VLADA DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE UNIJE KOJI SU SE SASTALI U OKVIRU VIJEĆA,

budući da:

je potrebno napraviti određene prilagodbe Odluke 96/409/ZVSP (1) radi uzimanja u obzir pristupanja Bugarske i Rumunjske Europskoj uniji,

ODLUČILI SU:

Članak 1.

Odluka se 96/409/ZVSP mijenja se kako slijedi:

(a)

u Prilogu I. iza „PRÍLOHA I” dodaje se sljedeće:

„— ПРИЛОЖЕНИЕ 1— ANEXA I”;

(b)

u Prilogu I. iza „EURÓPSKA ÚNIA” dodaje se sljedeće:

„, ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ, UNIUNEA EUROPEANĂ”;

(c)

u Prilogu I. iza „CESTOVNÝ PREUKAZ” dodaje se sljedeće:

„, ВРЕМЕНЕН ПАСПОРТ ЗА ЗАВРЪЩАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, DOCUMENT DE CĂLĂTORIE PROVIZORIU”;

(d)

u Prilogu I. iza „ÚDAJE” dodaje se sljedeće:

„ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДАННИ/GLOSAR”;

(e)

u Prilogu I. iza „(13) Pečiatka vydávajúceho” dodaje se sljedeće:

„(1) Фамилия (2) Име (3) Дата на раждане (4) Място на раждане (5) Ръст (6) Гражданство (7) Подпис на титуляра (8) За пътуване до — през (9) Валиден до (10) Дата на издаване (11) Регистрационен номер (12) Подпис на служителя (13) Печат на компетентния орган по издаването

(1) Numele (2) Prenumele (3) Data nașterii (4) Locul nașterii (5) Talia (6) Cetățenia (7) Semnătura titularului (8) Pentru o călătorie către — via (9) Data expirării (10) Data eliberării (11) Număr de înregistrare (12) Semnătura funcționarului competent (13) Ștampila autorității emitente”;

(f)

u Prilogu III. stavku 3. popis iza riječi „kako slijedi” zamjenjuje se sljedećim:

„Belgija

=

B

[OOOOO]

Bugarska

=

BG

[OOOOO]

Češka

=

CZ

[OOOOO]

Danska

=

DK

[OOOOO]

Njemačka

=

D

[OOOOO]

Estonija

=

EE

[OOOOO]

Grčka

=

GR

[OOOOO]

Španjolska

=

E

[OOOOO]

Francuska

=

F

[OOOOO]

Irska

=

IRL

[OOOOO]

Italija

=

I

[OOOOO]

Cipar

=

CY

[OOOOO]

Latvija

=

LV

[OOOOO]

Litva

=

LT

[OOOOO]

Luksemburg

=

L

[OOOOO]

Mađarska

=

HU

[OOOOO]

Malta

=

MT

[OOOOO]

Nizozemska

=

NL

[OOOOO]

Austrija

=

A

[OOOOO]

Poljska

=

PL

[OOOOO]

Portugal

=

P

[OOOOO]

Rumunjska

=

RO

[OOOOO]

Slovenija

=

SI

[OOOOO]

Slovačka

=

SK

[OOOOO]

Finska

=

FIN

[OOOOO]

Švedska

=

S

[OOOOO]

Ujedinjena Kraljevina

=

UK

[OOOOO]”.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu podložno Ugovoru o pristupanju Republike Bugarske i Rumunjske Europskoj uniji i na dan stupanja na snagu tog Ugovora.

Članak 3.

Ova se Odluka objavljuje u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. studenoga 2006.

Za Vijeće

Predsjednica

L. HYSSÄLÄ


(1)  SL L 168, 6.7.1996., str. 4. Odluka kako je zadnje izmijenjena Aktom o pristupanju iz 2003. (SL L 236, 23.9.2003., str. 33.).