11/Sv. 058

HR

Službeni list Europske unije

3


42004X0331(03)


L 095/38

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

27.11.1997.


Pravilnik br. 62 Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu (UN/ECE) – Jedinstvene odredbe o homologaciji motornih vozila s upravljačem s obzirom na njihovu zaštitu od neovlaštene uporabe (1)

1.   PODRUČJE PRIMJENE

1.1.   Ovaj se Pravilnik primjenjuje na zaštitne naprave namijenjene sprječavanju neovlaštene uporabe motornih vozila na dva kotača sa ili bez bočne prikolice i motornih vozila na tri kotača opremljenih upravljačem.

2.   DEFINICIJE

Za potrebe ovog Pravilnika:

2.1.   „homologacija vozila” znači homologacija tipa vozila s obzirom na njegovu zaštitu od neovlaštene uporabe;

2.2.   „tip vozila” znači kategorija motornih vozila koja se bitno ne razlikuju s obzirom na sljedeće:

2.2.1.   podatke o tipu vozila koje je naveo proizvođač,

2.2.2.   raspored i konstrukciju sastavnog dijela ili sastavnih dijelova vozila na koje zaštitna naprava djeluje,

2.2.3.   tip zaštitne naprave;

2.3.   „zaštitna naprava” znači sustav namijenjen sprječavanju neovlaštene uporabe vozila prinudnim blokiranjem upravljača ili prijenosnika snage; taj sustav može biti:

2.3.1.   tipa 1: djeluje isključivo prinudno samo na upravljač,

2.3.2.   tipa 2: djeluje prinudno na upravljač istodobno s napravom za isključivanje motora vozila,

2.3.3.   tipa 3: djeluje, kada je prednapet, na upravljač istodobno s napravom za isključivanje motora vozila;

2.3.4.   tipa 4: djeluje prinudno na prijenosnik snage;

2.4.   „sustav za upravljanje” znači uređaj za upravljanje (kolo upravljača), glavinu upravljača i njegovu dodatnu oblogu, osovinu upravljača i sve druge sastavne dijelove koji neposredno utječu na učinkovitost zaštitne naprave;

2.5.   „kombinacija” znači jedna od posebno razvijenih i konstruiranih izvedbi sustava za blokiranje koja, kada je pravilno aktivirana, omogućava njegovo djelovanje;

2.6.   „ključ” znači svaka konstruirana i izvedena naprava kojom se omogućuje aktiviranje sustava za zaključavanje koji je konstruiran i izveden da bude aktiviran samo tom napravom;

3.   ZAHTJEV ZA HOMOLOGACIJU

3.1.   Zahtjev za homologaciju tipa vozila s obzirom na zaštitnu napravu za sprječavanje neovlaštene uporabe vozila podnosi proizvođač vozila ili njegov valjano ovlašteni predstavnik.

3.2.   Zahtjevu se prilažu niže navedeni dokumenti u tri primjerka uz navođenje sljedećih pojedinosti:

3.2.1.   detaljni opis tipa vozila s obzirom na raspored i konstrukciju sastavnog dijela ili sastavnih dijelova vozila na koje zaštitna naprava djeluje;

3.2.2.   crteži, u prikladnom mjerilu i s dovoljno pojedinosti o zaštitnoj napravi i njenoj ugradbi u vozilo;

3.2.3.   tehnički opis naprave.

3.3.   Tehničkoj službi odgovornoj za provedbu homologacijskih ispitivanja dostavlja se sljedeće:

3.3.1.   vozilo, predstavnik tipa vozila koji će se homologirati, ako to zatraži tehnička služba; i također

3.3.2.   na zahtjev tehničke službe, oni sastavni dijelovi vozila koje služba smatra ključnim za provjere propisane u stavcima 5. i 6. ovog Pravilnika.

4.   HOMOLOGACIJA

4.1.   Ako vozilo za koje se traži homologacija sukladno ovom Pravilniku ispunjava zahtjeve iz niže navedenih stavaka 5. i 6. dodjeljuje se homologacija tog tipa vozila.

4.2.   Homologacijski se broj izdaje za svaki homologirani tip. Njegove prve dvije znamenke (trenutačno 00 za ovaj Pravilnik u izvornom obliku) označavaju niz izmjena koje uključuju najnovije značajne tehničke izmjene unesene u Pravilnik u trenutku izdavanja homologacije. Ista ugovorna stranka ne smije dodijeliti isti broj bilo istom tipu vozila opremljenom drugim tipom zaštitne naprave ili čija je zaštitna naprava ugrađena drukčije, ili drugom tipu vozila.

4.3.   Obavijest o homologaciji ili o odbijanju homologacije tipa vozila sukladno ovom Pravilniku dostavlja se strankama Sporazuma na koje se ovaj Pravilnik odnosi putem obrasca koji odgovara primjeru iz Priloga 1. ovom Pravilniku i nacrta zaštitne naprave i njezine ugradbe koje dostavlja podnositelj zahtjeva za homologaciju, na formatu A4 (210 × 297 mm) ili presavijenih na format A4 i u prikladnom mjerilu.

4.4.   Na svako vozilo koje odgovara tipu homologiranom u skladu s ovim Pravilnikom postavlja se, na uočljivo i lako dostupno mjesto utvrđeno na homologacijskom obrascu, međunarodna homologacijska oznaka koja se sastoji od:

4.4.1.   kruga oko slova „E” iza kojeg slijedi razlikovni broj zemlje koja je dodijelila homologaciju (2);

4.4.2.   broja ovog Pravilnika, iza kojega slijedi slovo „R”, crtica i homologacijski broj desno od kruga opisanog u stavku 4.4.1.

4.5.   Ako vozilo odgovara tipu vozila homologiranom na temelju jednog ili više drugih pravilnika priloženih tom Sporazumu u zemlji koja je dodijelila homologaciju na temelju ovog Pravilnika, simbol opisan u stavku 4.4.1 nije potrebno ponavljati; u tom se slučaju broj pravilnika i homologacije te dodatni simboli svih pravilnika na temelju kojih je homologacija dodijeljena u zemlji koja je dodijelila homologaciju na temelju ovog Pravilnika navode u okomitim stupcima desno od simbola propisanog u stavku 4.4.1.

4.6.   Homologacijska oznaka mora biti jasno čitljiva i neizbrisiva.

4.7.   Homologacijska se oznaka postavlja blizu ili na pločicu s podacima vozila koju je pričvrstio proizvođač.

4.8.   U Prilogu 2. ovom Pravilniku navode se primjeri postavljanja homologacijskih oznaka.

5.   OPĆE SPECIFIKACIJE

5.1.   Zaštitna naprava osmišljena je tako da je:

5.1.1.   nužno isključiti je kako bi se vozilom moglo upravljati, voziti ili pomicati ga ravno naprijed,

5.1.2.   nužno, u slučaju zaštitnih naprava tipa 4, isključiti ju kako bi se oslobodio prijenosnik snage. Ako se takva naprava aktivira upravljačkim mehanizmom parkirnog uređaja, ona mora djelovati istodobno s napravom koja isključuje motor vozila,

5.1.3.   moguće izvući ključ samo kada je zatik u zaključanom ili otključanom položaju. Isključen je svaki međupoložaj ključa pri kojem postoji opasnost da zatik kasnije bude u zaključanom položaju, čak i ako je ključ zaštitne naprave umetnut.

5.2.   Zahtjevi iz stavka 5.1. ispunjavaju se jednokratnom primjenom pojedinog ključa.

5.3.   Zaštitna naprava iz gornjeg stavka 5.1. i sastavni dijelovi vozila na koje djeluje konstruirani su tako da se ne mogu na brzinu i bez privlačenja pažnje otvoriti, onesposobiti ili uništiti, na primjer, uporabom jeftinog, široj javnosti lako dostupnog alata, opreme ili uređaja koji se mogu lako sakriti.

5.4.   Zaštitna se naprava montira na vozilo i čini dio izvorne opreme (tj. opreme koju ugrađuje proizvođač prije prvog stavljanja vozila u maloprodaju). Brava je čvrsto ugrađena u zaštitnu napravu. (Ako se brava može izvući uporabom ključa nakon uklanjanja poklopca ili nekog drugog držača, to nije u suprotnosti sa zahtjevom.)

5.5.   Sustav za blokiranje s ključem omogućuje najmanje 1 000 različitih kombinacija ključa ili broj kombinacija jednak ukupnom broju godišnje proizvedenih vozila ako je manji od 1 000. Kod vozila jednog tipa učestalost ponavljanja iste kombinacije je otprilike jedan prema 1 000.

5.6.   Kôd ključa i brave ne smije biti vidljiv.

5.7.   Brava je konstruirana, izrađena i ugrađena tako da se cilindar brave, kada je u zaključanom položaju, ne može okrenuti zakretnim momentom manjim od 0,245 mdaN, i to samo odgovarajućim ključem, i

5.7.1.   kod cilindra brave sa zaticima, da nema više od dva jednaka susjedna otvora koji djeluju u istom smjeru i da nema više od 60 % jednakih otvora,

5.7.2.   kod cilindra brave s lamelama, da nema više od dva jednaka susjedna otvora koji djeluju u istome smjeru i da nema više od 50 % jednakih otvora.

5.8.   Zaštitne naprave su takve da isključuju svaki rizik, dok je vozilo u vožnji i dok motor radi, slučajnog blokiranja koje bi moglo posebno ugroziti sigurnost.

5.9.   Zaštitna naprava, ako se radi o tipu 1, tipu 2 ili tipu 3, kada je uključena, mora izdržati, bez ikakvog oštećenja mehanizma za upravljanje koje bi moglo ugroziti sigurnost, primjenu zakretnog momenta od 20 mdaN u oba smjera u statičkim uvjetima duž osi osovine upravljača.

5.10.   Zaštitna naprava, ako se radi o tipu 1, tipu 2 ili tipu 3, konstruirana je tako da se upravljač može blokirati samo pod kutom od najmanje 20° prema lijevo i/ili desno u odnosu na položaj za vožnju ravno unaprijed.

6.   POSEBNI ZAHTJEVI

6.1.   Osim općih zahtjeva propisanih u stavku 5., zaštitna naprava zadovoljava niže propisane posebne uvjete:

6.1.1.   u slučaju zaštitnih naprava tipa 1 ili tipa 2, moguće je aktiviranje blokiranja samo pokretom ključa, pri čemu je upravljač u odgovarajućem položaju za postavljanje zatika u odgovarajući otvor;

6.1.2.   u slučaju zaštitnih naprava tipa 3, moguće je prednapinjanje zatika samo posebnim djelovanjem korisnika vozila zajedno s ili uz okretanje ključa. Ključ nije moguće izvući kada je zatik već bio prednapet, osim u skladu s odredbama iz gornjeg stavka 5.1.3.;

6.2.   u slučaju zaštitnih naprava tipa 2 i tipa 3, zahvat zatika nije moguć kada se naprava nalazi u položaju koji omogućava pokretanje motora vozila;

6.3.   u slučaju zaštitnih naprava tipa 3, kada je naprava pripremljena za aktiviranje, njezino aktiviranje nije moguće spriječiti;

6.4.   u slučaju zaštitnih naprava tipa 3, zaštitna naprava mora i dalje ispravno funkcionirati i mora posebno i dalje ispunjavati zahtjeve iz gore navedenih stavaka 5.7., 5.8., 5.9. i 6.3. nakon što se izvrši 2 500 ciklusa blokiranja u svakom smjeru ispitivanja navedenog u Prilogu 3. ovom Pravilniku.

7.   PREINAKE TIPA VOZILA ILI ZAŠTITNE NAPRAVE VOZILA

7.1.   O svakoj preinaci tipa vozila ili zaštitne naprave vozila izvješćuje se administrativno tijelo koje je provelo homologaciju tipa vozila. To tijelo tada može:

7.1.1.   smatrati da učinjene preinake vrlo vjerojatno neće imati znatniji štetni učinak, i da u svakom slučaju vozilo ipak udovoljava zahtjevima, ili

7.1.2.   zahtijevati izvješće o daljnjem ispitivanju od tehničke službe odgovorne za provedbu ispitivanja.

7.2.   Potvrda ili odbijanje homologacije, uz navođenje izmjena, dostavlja se postupkom navedenim u gornjem stavku 4.3. strankama Sporazuma na koje se ovaj Pravilnik primjenjuje.

8.   SUKLADNOST PROIZVODNJE

8.1.   Svako vozilo koje nosi homologacijsku oznaku kako je propisano ovim Pravilnikom, odgovara, s obzirom na tip zaštitne naprave, njezinu ugradbu u vozilo te sastavne dijelove na koje zaštitna naprava djeluje, homologiranom tipu vozila.

8.2.   S ciljem provjere sukladnosti kako je propisano u gornjem stavku 8.1. provodi se dostatan broj nasumičnih provjera na serijski proizvedenim vozilima koja nose homologacijsku oznaku zahtijevanu ovim Pravilnikom.

9.   KAZNE ZA NESUKLADNOST PROIZVODNJE

9.1.   Homologacija dodijeljena s obzirom na tip vozila sukladno ovom Pravilniku može se povući ako se ne pridržava zahtjeva navedenih u gornjem stavku 8.1.

9.2.   Ako stranka Sporazuma koja primjenjuje ovaj Pravilnik povuče homologaciju koju je prethodno dodijelila o tome odmah izvješćuje druge ugovorne stranke koje primjenjuju ovaj Pravilnik putem kopije obrasca za homologaciju gdje će na kraju, velikim slovima, stajati bilješka s potpisom i datumom „HOMOLOGACIJA POVUČENA”.

10.   KONAČNA OBUSTAVA PROIZVODNJE

Ako nositelj homologacije u potpunosti prekine proizvodnju tipa vozila homologiranog u skladu s ovim Pravilnikom, o tome obavješćuje tijelo koje je homologaciju dodijelilo. Po primitku odgovarajuće obavijesti to tijelo o tome izvješćuje druge stranke Sporazuma koje primjenjuju ovaj Pravilnik putem kopije obrasca za homologaciju gdje će na kraju, velikim slovima, stajati bilješka s potpisom i datumom: „PROIZVODNJA OBUSTAVLJENA”.

11.   NAZIVI I ADRESE TEHNIČKIH SLUŽBI ODGOVORNIH ZA PROVEDBU HOMOLOGACIJSKIH ISPITIVANJA I ADMINISTRATIVNIH TIJELA

Stranke Sporazuma koje primjenjuju ovaj Pravilnik dostavljaju Tajništvu Ujedinjenih naroda, nazive i adrese tehničkih službi odgovornih za provedbu homologacijskih ispitivanja i administrativnih tijela koja izdaju homologaciju, kojima treba poslati obrasce o potvrđivanju homologacije ili odbijanju ili povlačenju homologacije, izdane u drugim zemljama.


(1)  Objava u skladu s člankom 4. stavkom 5. Odluke Vijeća 97/836/EZ od 27. studenoga 1997. (SL L 346, 17.12.1997., str. 78.).

(2)  1 za Njemačku, 2 za Francusku, 3 za Italiju, 4 za Nizozemsku, 5 za Švedsku, 6 za Belgiju, 7 za Mađarsku, 8 za Češku, 9 za Španjolsku, 10 za Jugoslaviju, 11 za Ujedinjenu Kraljevinu, 12 za Austriju, 13 za Luksemburg, 14 za Švicarsku, 15 (prazno), 16 za Norvešku, 17 za Finsku, 18 za Dansku, 19 za Rumunjsku, 20 za Poljsku, 21 za Portugal, 22 za Rusku Federaciju, 23 za Grčku, 24 za Irsku, 25 za Hrvatsku, 26 za Sloveniju, 27 za Slovačku, 28 za Bjelarus, 29 za Estoniju, 30 (prazno), 31 za Bosnu i Hercegovinu, 32 za Latviju, 33 (prazno), 34 za Bugarsku, 35-36 (prazno), 37 za Tursku, 38-39 (prazno), 40 za bivšu jugoslavensku republiku Makedoniju, 41 (prazno), 42 za Europsku zajednicu (homologacije dodijelile njezine države članice primjenom svojih odgovarajućih ECE simbola), 43 za Japan, 44 (prazno), 45 za Australiju i 46 za Ukrajinu. Brojevi koji slijede dodjeljuju se drugim zemljama kronološkim redoslijedom kojim te zemlje budu ratificirale ili pristupale Sporazumu o usvajanju jedinstvenih tehničkih propisa za vozila na kotačima, opremu i dijelove koji se mogu ugraditi i/ili koristiti na vozilima na kotačima i uvjetima o uzajamnom priznavanju homologacija dodijeljenih na temelju tih propisa, a tako dodijeljene brojeve glavni tajnik Ujedinjenih naroda dostavlja ugovornim strankama Sporazuma.


PRILOG 1.

IZJAVA O HOMOLOGACIJI (ILI ODBIJANJU ILI POVLAČENJU HOMOLOGACIJE ILI O KONAČNOJ OBUSTAVI PROIZVODNJE) ZA TIP MOTORNOG VOZILA S UPRAVLJAČEM S OBZIROM NA ZAŠTITU OD NEOVLAŠTENE UPORABE, SUKLADNO PRAVILNIKU br. 62

(Najveći format A4 (210 × 297 mm))

Image

Naziv tijela

Homologacija br.: …

1.

Trgovački naziv ili marka motornog vozila: …

2.

Tip vozila: …

3.

Naziv i adresa proizvođača: …

4.

Prema potrebi, naziv i adresa predstavnika proizvođača: …

5.

Kratak opis zaštitne naprave, njezine ugradbe i funkcije, te upravljačkog sustava vozila: …

6.

Datum podnošenja vozila na homologaciju: …

7.

Tehnička služba odgovorna za provedbu homologacijskih ispitivanja: …

8.

Datum izvješća koje izdaje ta služba: …

9.

Broj izvješća koje izdaje ta služba: …

10.

Homologacija izdana/odbijena (1):

11.

Položaj homologacijske oznake na vozilu: …

12.

Mjesto: …

13.

Datum: …

14.

Potpis: …

15.

Ovoj se izjavi prilažu sljedeći dokumenti koji uključuju gore navedeni homologacijski broj:

crteži, dijagrami i nacrti zaštitne naprave, njezine ugradbe i sastavnih dijelova vozila na koje djeluje; fotografije zaštitne naprave.


(1)  Prekrižiti nepotrebno.


PRILOG 2.

RASPORED HOMOLOGACIJSKIH OZNAKA

Primjer A

(Vidjeti stavak 4.4. ove Uredbe)

Image

Gore navedena homologacijska oznaka pričvršćena na vozilo pokazuje da je dotičan tip vozila, s obzirom na zaštitu od neovlaštene uporabe, homologiran u Nizozemskoj (E 4) u skladu s Pravilnikom br. 62 pod homologacijskim brojem 002439. Homologacijski broj označava da je homologacija izdana u skladu sa zahtjevima Pravilnika br. 62 u njegovom izvornom obliku.

Primjer B

(Vidjeti stavak 4.5. ove Uredbe)

Image

Gore navedena homologacijska oznaka pričvršćena na vozilo pokazuje da je dotičan tip vozila homologiran u Nizozemskoj (E 4) u skladu s Pravilnicima br. 62 i 10 (1). Homologacijski brojevi označavaju da, na dane izdavanja predmetnih homologacija, Pravilnik br. 62 nije mijenjan, a da je Pravilnik br. 10 već uključivao izmjene niza 01.


(1)  Ovaj je broj naveden samo kao primjer.


PRILOG 3.

ISPITIVANJE NA TROŠENJE ZAŠTITNIH NAPRAVA TIPA 3

1.   OPREMA ZA ISPITIVANJE

1.1.   Oprema za ispitivanje sastoji se od:

1.1.1.   ugrađene naprave prikladne za ugradbu uzorka upravljača opremljenog zaštitnom napravom, prema definiciji iz stavka 2.3. ovog Pravilnika;

1.1.2.   sustava za uključivanje i isključivanje zaštitne naprave koji uključuje uporabu ključa;

1.1.3.   sustava za okretanje osovine upravljača u odnosu na zaštitnu napravu.

2.   POSTUPAK ISPITIVANJA

2.1.   Uzorak upravljača opremljenog zaštitnom napravom postavlja se na ugrađenu napravu iz gornjeg stavka 1.1.1.

2.2.   Jedan ciklus postupka ispitivanja sastoji se od sljedećih radnji:

2.2.1.   Početni položaj

Zaštitna naprava se isključuje, a osovina upravljača zakreće u položaj koji sprječava aktiviranje zaštitne naprave.

2.2.2.   Priprema za djelovanje

Zaštitna se naprava prebacuje iz isključenog položaja u uključeni položaj, uporabom ključa.

2.2.3.   Uključivanje

Osovina upravljača zakreće se tako da zakretni moment koji djeluje na nju u trenutku uključivanja zaštitne naprave iznosi 5,88 Nm ± 0,25.

2.2.4.   Isključivanje

Zaštitna se naprava isključuje uobičajenim sredstvima, pri čemu se zakretni moment smanjuje do nule kako bi se olakšalo isključivanje.

2.2.5.   Povratni položaj

Osovina upravljača zakreće se do položaja koji sprječava aktiviranje zaštitne naprave.

2.2.6.   Okretanje u suprotnom smjeru

Ponoviti postupke opisane u stavcima 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4. i 2.2.5., ali okretanjem osovine upravljača u suprotnom smjeru.

2.2.7.   Vremenski razmak između dva uzastopna aktiviranja naprave iznosi najmanje 10 sekundi.

2.3.   Ciklus koji izaziva trošenje ponavlja se onoliko puta koliko je navedeno u stavku 6.4. ovog Pravilnika.