19/Sv. 009

HR

Službeni list Europske unije

70


42000A0922(06)


L 239/83

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

25.06.1991.


SPORAZUM O PRISTUPANJU HELENSKE REPUBLIKE

Konvenciji o provedbi Schengenskoga sporazuma od 14. lipnja 1985. između vlada država Ekonomske unije Beneluksa, Savezne Republike Njemačke i Francuske Republike o postupnom ukidanju kontrola na zajedničkim granicama, potpisanoj u Schengenu 19. lipnja 1990., kojoj je Talijanska Republika pristupila Sporazumom potpisanim u Parizu 27. studenoga 1990., a Kraljevina Španjolska i Portugalska Republika Sporazumima potpisanima u Bonnu 25. lipnja 1991.


KRALJEVINA BELGIJA, SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA, FRANCUSKA REPUBLIKA, VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG I KRALJEVINA NIZOZEMSKA, stranke Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma od 14. lipnja 1985. između vlada država Ekonomske unije Beneluksa, Savezne Republike Njemačke i Francuske Republike o postupnom ukidanju kontrola na zajedničkim granicama, potpisanoj u Schengenu 19. lipnja 1990., u nastavku „Konvencija iz 1990.”, kao i Talijanska Republika, koja je Konvenciji iz 1990. pristupila Sporazumom potpisanim u Parizu 27. studenoga 1990., te i Kraljevina Španjolska i Portugalska Republika, koje su Konvenciji iz 1990. pristupile Sporazumima potpisanim u Bonnu 25. lipnja 1991., s jedne strane,

i HELENSKA REPUBLIKA, s druge strane,

uzimajući u obzir da je vlada Helenske Republike, dana šestog studenoga godine tisuću devetsto devedeset druge, u Madridu potpisala Protokol o pristupanju Helenske Republike Schengenskom sporazumu od 14. lipnja 1985. između vlada država Ekonomske unije Beneluksa, Savezne Republike Njemačke i Francuske Republike o postupnom ukidanju kontrola na zajedničkim granicama, izmijenjenog Protokolom o pristupanju vlade Talijanske Republike potpisanom u Parizu 27. studenoga 1990. i Protokolima o pristupanju vlada Kraljevine Španjolske i Portugalske Republike potpisanih u Bonnu 25. lipnja 1991.,

na osnovi članka 140. Konvencije iz 1990,

SPORAZUMJELI SU SE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

Helenska Republika pristupa Konvenciji iz 1990.

Članak 2.

1.   Službenici koji se spominju u članku 40. stavku 4. Konvencije iz 1990. u Helenskoj Republici su: policijski službenici Ελληνική Αστυνομία (grčke policije) i Λιμενικό Σώμα (lučke uprave) u granicama njihovih ovlasti, kao i službenici carinske uprave, pod uvjetima postavljenim u odgovarajućim bilateralnim sporazumima o kojima je riječ u članku 40. stavku 6. Konvencije iz 1990., s obzirom na njihove ovlasti u pitanjima nedopuštene trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima, trgovine oružjem i eksplozivom i nedopuštenog transporta toksičkog i opasnog otpada.

2.   Tijelo koje se spominje u članku 40. stavku 5. Konvencije iz 1990. u Helenskoj Republici je: Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως (Uprava za međunarodnu policijsku suradnju pri Ministarstvu za javni poredak).

Članak 3.

Nadležno Ministarstvo koje se spominje u članku 65. stavku 2. Konvencije iz 1990 u Helenskoj Republici je Ministarstvo pravosuđa.

Članak 4.

U svrhu izručivanja između ugovornih stranaka Konvencije iz 1990, Helenska Republika će se suzdržati od ostvarivanja pridržanih prava u odnosu na članke 7., 18. i 19. Europske konvencije o izručivanju od 13. prosinca 1957.

Članak 5.

U svrhu uzajamne pomoći u kaznenim pitanjima između ugovornih stranaka Konvencije iz 1990, Helenska Republika će se suzdržati od ostvarivanja pridržanih prava u odnosu na članke 4. i 11. Europske konvencije o uzajamnoj pomoći u kaznenim pitanjima od 20. travnja 1959.

Članak 6.

1.   Ovaj Sporazum podliježe ratifikaciji, prihvaćanju ili potvrđivanju. Isprave o ratifikaciji, prihvaćanju ili potvrđivanju polažu se pri vladi Velikog Vojvodstva Luksemburga, koja o tome obavješćuje svaku od ugovornih stranaka.

2.   Ovaj Sporazum stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca nakon polaganja isprava o ratifikaciji, prihvaćanju ili potvrđivanju od strane država za koje je Konvencija iz 1990. stupila na snagu i od strane Helenske Republike.

U pogledu ostalih država, ovaj Sporazum stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca nakon polaganja njihovih isprava o ratifikaciji, prihvaćanju ili potvrđivanju, ako je ovaj Sporazum stupio na snagu u skladu s odredbama prethodnog podstavka.

3.   Vlada Velikog Vojvodstva Luksemburga obavješćuje svaku od ugovornih stranaka o datumu stupanja na snagu.

Članak 7.

1.   Vlada Velikog Vojvodstva Luksemburga prosljeđuje vladi Helenske Republike ovjerenu presliku Konvencije iz 1990. na nizozemskom, francuskom, njemačkom, talijanskom, portugalskom i španjolskom jeziku.

2.   Tekst Konvencije iz 1990. sastavljen na grčkom jeziku dodat je ovom Sporazumu i vjerodostojan je pod jednakim uvjetima kao i tekstovi Konvencije iz 1990. sastavljeni na nizozemskom, francuskom, njemačkom, talijanskom, portugalskom i španjolskom jeziku.

U POTVRDU NAVEDENOG, niže potpisani, pravovaljano ovlašteni za to, potpisali su ovaj Sporazum.

Sastavljeno u Madridu, dana šestog studenoga godine tisuću devetsto devedeset druge u jednom izvorniku na nizozemskom, francuskom, njemačkom, grčkom, talijanskom, portugalskom i španjolskom jeziku, svih sedam tekstova su jednako vjerodostojni, a takav je izvornik položen u arhivu vlade Velikog Vojvodstva Luksemburga, koja ovjerenu presliku prosljeđuje svakoj od ugovornih stranaka.

Za vladu Kraljevine Belgije

Image

Za Vladu Savezne Republike Njemačke

Image

Za Vladu Helenske Republike

Image

Za Vladu Kraljevine Španjolske

Image

Za Vladu Francuske Republike

Image

Za Vladu Talijanske Republike

Image

Za Vladu Velikog Vojvodstva Luksemburga

Image

Za Vladu Kraljevine Nizozemske

Image

Za Vladu Portugalske Republike

Image


ZAVRŠNI AKT

I.   Istodobno s potpisivanjem Sporazuma o pristupanju Helenske Republike Konvenciji o provedbi Schengenskog sporazuma od 14. lipnja 1985. između vlada država Ekonomske unije Beneluksa, Savezne Republike Njemačke i Francuske Republike o postupnom ukidanju kontrola na zajedničkim granicama, potpisanoj u Schengenu 19. lipnja 1990., a kojoj je Talijanska Republika pristupila Sporazumom potpisanim u Parizu 27. studenoga 1990., a Kraljevina Španjolska i Portugalska Republika Sporazumima o pristupanju potpisanima u Bonnu 25. lipnja 1991., vlada Helenske Republike je potpisala i Završni akt, Zapisnik i Zajedničku izjavu ministara i državnih tajnika, koji su potpisani u isto vrijeme kad i Konvencija iz 1990.

Vlada Helenske Republike je potpisala Zajedničke izjave, primivši na znanje jednostrane izjave sadržane u njima.

Vlada Velikog Vojvodstva Luksemburga prosljeđuje vladi Helenske Republike ovjerenu presliku Završnog akta, Zapisnika i Zajedničke izjave ministara i državnih tajnika, koji su potpisani u isto vrijeme kada i Konvencija iz 1990, na nizozemskom, francuskom, njemačkom, talijanskom, portugalskom i španjolskom jeziku.

Tekstovi Završnog akta, Zapisnika i Zajedničke izjave ministara i državnih tajnika, koji su potpisani u isto vrijeme kada i Konvencija iz 1990, sastavljeni na grčkom jeziku, dodati su Završnom aktu i vjerodostojni su pod jednakim uvjetima kao i tekstovi sastavljeni na nizozemskom, francuskom, njemačkom, talijanskom, portugalskom i španjolskom jeziku.

II.   Istodobno s potpisivanjem Sporazuma o pristupanju Helenske Republike Konvenciji o provedbi Schengenskoga sporazuma od 14. lipnja 1985. između vlada država Ekonomske unije Beneluksa, Savezne Republike Njemačke i Francuske Republike o postupnom ukidanju kontrola na zajedničkim granicama, potpisanoj u Schengenu 19. lipnja 1990., a kojoj je Talijanska Republika pristupila Sporazumom potpisanim u Parizu 27. studenoga 1990., a Kraljevina Španjolska i Portugalska Republika Sporazumom o pristupanju potpisanim u Bonnu 25. lipnja 1991., ugovorne stranke su usvojile sljedeće izjave:

1.

Zajednička izjava o članku 6. Sporazuma o pristupanju

Države potpisnice, prije stupanja na snagu Sporazuma o pristupanju, obavješćuju jedna drugu o svim okolnostima koje bi mogle značajno utjecati na područja obuhvaćena Konvencijom iz 1990. kao i na stupanje na snagu Sporazuma o pristupanju.

Ovaj Sporazum o pristupanju između država za koje je Konvencija iz 1990. već stupila na snagu i Helenske Republike ne stupa na snagu dok se u tim državama ne ispune preduvjeti za provedbu Konvencije iz 1990. kao i dok kontrole na vanjskim granicama ne postanu učinkovite.

U pogledu ostalih država, ovaj Sporazum o pristupanju stupa na snagu isključivo onda kad se u državama potpisnicama ovog Sporazuma o pristupanju ispune svi preduvjeti za provedbu Konvencije iz 1990. i kad nadzor na vanjskim granicama postane učinkovit.

2.

Zajednička izjava o članku 9. stavku 2. Konvencije iz 1990.

 

Ugovorne stranke određuju da u trenutku potpisivanja Sporazuma o pristupanju Helenske Republike Konvenciji iz 1990. zajednički sustav viza, o kojem je riječ u članku 9. stavku 2. Konvencije iz 1990., označava zajednički sustav koji stranke potpisnice spomenute Konvencije primjenjuju od 19. lipnja 1990.

3.

Zajednička izjava o zaštiti podataka

 

Ugovorne stranke primaju na znanje da se vlada Helenske Republike obvezuje poduzeti sve korake nužne kako bi osigurala da, prije ratifikacije Sporazuma o pristupanju Konvenciji iz 1990., grčko zakonodavstvo bude dopunjeno u skladu s Konvencijom Vijeća Europe o zaštiti pojedinaca pri automatskoj obradi osobnih podataka od 28. siječnja 1981. i u skladu s Preporukom br. R (87) 15 od 17. rujna 1987. Odbora ministara Vijeća Europe, kojom se uređuje korištenje osobnih podataka u policijskom sektoru, kako bi se osigurala puna primjena odredbi članaka 117. i 126. Konvencije iz 1990. koje se odnose na zaštitu osobnih podataka s ciljem postizanja one razine zaštite koja je u skladu s relevantnim odredbama Konvencije iz 1990.

4.

Zajednička izjava o članku 41. Konvencije iz 1990.

 

Ugovorne stranke primaju na znanje da, s obzirom na geografski položaj Helenske Republike, odredbe članka 41. stavka 5. točke (b) sprečavaju primjenu članka 41. u odnosima između Helenske Republike i drugih ugovornih stranaka. Helenska Republika stoga nije imenovala tijela u duhu članka 41. stavka 6. ni donijela izjavu u duhu članka 41. stavka 9.

 

Ovakav postupak grčke vlade nije u suprotnosti s odredbama članka 137.

5.

Zajednička izjava o gori Athos

 

Priznavajući poseban status gore Athos, zajamčen člankom 105. Helenskog ustava i Poveljom o gori Athos, a koji je opravdan razlozima koji su isključivo duhovne i religiozne naravi, ugovorne stranke će zajamčiti da se taj status uzme u obzir prilikom primjene i daljnje razrade odredbi Sporazuma iz 1985. i Konvencije iz 1990.

III.   Ugovorne stranke su primile na znanje sljedeće izjave Helenske Republike:

1.

Izjava Helenske Republike o Sporazumima o pristupanju Talijanske Republike, Kraljevine Španjolske i Portugalske Republike

Vlada Helenske Republike prima na znanje sadržaj Sporazuma o pristupanju Talijanske Republike, Kraljevine Španjolske i Portugalske Republike Konvenciji iz 1990. kao i sadržaj Završnih akata i izjava dodanih spomenutim Sporazumima. Vlada Velikog Vojvodstva Luksemburga ovjerenu presliku gore spomenutih isprava prosljeđuje vladi Helenske Republike.

2.

Izjava Helenske Republike o uzajamnoj pomoći u kaznenim pitanjima

Helenska Republika se obvezuje da će uz dužan mar obrađivati zahtjeve za pomoć drugih ugovornih stranaka, uključujući i slučajeve kad su upućeni izravno grčkim sudskim tijelima, u skladu s postupkom predviđenim u članku 53. stavku 1. Konvencije iz 1990.

3.

Izjava o članku 121. Konvencije iz 1990.

 

Vlada Helenske Republike izjavljuje da će, osim u slučaju svježih plodova limuna, pamuka i sjemena djeteline, od dana potpisivanja Sporazuma o pristupanju Konvenciji iz 1990. primjenjivati pojednostavljenu kontrolu zdravstvenoga stanja biljaka i onoga što se zahtijeva u članku 121. Konvencije iz 1990.

 

U pogledu svježih plodova limuna, Helenska Republika će, ipak, početi s primjenom odredbi članka 121. kao i odnosnih mjera najkasnije od dana 1. siječnja 1993.

Sastavljeno u Madridu dana šestog studenoga godine tisuću devetsto devedeset druge u jednom izvorniku na nizozemskom, francuskom, njemačkom, grčkom, talijanskom, portugalskom i španjolskom jeziku, svih sedam tekstova su jednako vjerodostojni, a takav je izvornik položen u arhivu vlade Velikog Vojvodstva Luksemburga, koja ovjerenu presliku prosljeđuje svakoj od ugovornih stranaka.

Za Vladu Kraljevine Belgije

Image

Za Vladu Savezne Republike Njemačke

Image

Za Vladu Helenske Republike

Image

Za Vladu Kraljevine Španjolske

Image

Za Vladu Francuske Republike

Image

Za Vladu Talijanske Republike

Image

Za Vladu Velikog Vojvodstva Luksemburga

Image

Za Vladu Kraljevine Nizozemske

Image

Za Vladu Portugalske Republike

Image


IZJAVA MINISTARA I DRŽAVNIH TAJNIKA

Dana šestog studenoga godine tisuću devetsto devedeset druge, predstavnici vlada Kraljevine Belgije, Savezne Republike Njemačke, Kraljevine Španjolske, Francuske Republike, Helenske Republike, Talijanske Republike, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Kraljevine Nizozemske i Portugalske Republike potpisali su u Madridu Sporazum o pristupanju Helenske Republike Konvenciji o provedbi Schengenskog sporazuma od 14. lipnja 1985. između vlada država Ekonomske unije Beneluksa, Savezne Republike Njemačke i Francuske Republike o postupnom ukidanju kontrola na zajedničkim granicama, potpisanoj u Schengenu 19. lipnja 1990., kojoj je Talijanska Republika pristupila Sporazumom potpisanim u Parizu 27. studenoga 1990., a Kraljevina Španjolska i Portugalska Republika Sporazumima potpisanima u Bonnu 25. lipnja 1991.

Oni su primili na znanje da je predstavnik vlade Helenske Republike izrazio potporu Izjavi koju su 19. lipnja 1990. u Schengenu donijeli ministri i državni tajnici kao predstavnici vlada Kraljevine Belgije, Savezne Republike Njemačke, Francuske Republike, Velikog Vojvodstva Luksemburga i Kraljevine Nizozemske kao i odluci, potvrđenoj istog dana, a u vezi s potpisivanjem Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma, izjavi i odluci koje su poduprle i vlade Talijanske Republike, Kraljevine Španjolske i Portugalske Republike.