19/Sv. 14

HR

Službeni list Europske unije

35


41995A1127(02)


C 316/34

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


KONVENCIJA

sastavljena na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji o uporabi informacijske tehnologije u carinske svrhe

VISOKE UGOVORNE STRANKE ove Konvencije, države članice Europske unije,

POZIVAJUĆI se na Akt Vijeća Europske unije od 23. srpnja 1995.,

PODSJEĆAJUĆI na obveze iz Konvencije o uzajamnoj pomoći carinskih vlasti, potpisanoj u Rimu 7. rujna 1967.,

SMATRAJUĆI da su carinske uprave, zajedno s drugim nadležnim tijelima, na vanjskim granicama Zajednice i unutar granica njezinog područja, odgovorne za sprečavanje, istraživanje i suzbijanje kaznenih djela ne samo protiv pravila Zajednice, nego i protiv nacionalnog prava, posebno onog obuhvaćenog člancima 36. i 223. Ugovora o osnivanju Europske zajednice,

SMATRAJUĆI da porast svih vrsta nezakonite trgovine predstavlja ozbiljnu prijetnju za javno zdravlje, moral i sigurnost,

UVJERENE da je potrebno ojačati suradnju među carinskim upravama utvrđivanjem postupaka kojima carinske uprave mogu zajednički djelovati i razmjenjivati osobne i druge podatke o nezakonitoj trgovini, korištenjem nove tehnologije za upravljanje tim informacijama i njihov prijenos, podložno odredbama Konvencije Vijeća Europe za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka, sastavljene u Strasbourgu 28. siječnja 1981.,

IMAJUĆI NA UMU da carinske uprave u svojem svakodnevnom poslu moraju provoditi odredbe Zajednice kao i one koje nisu odredbe Zajednice te da slijedom toga postoji očita potreba osigurati da se odredbe o uzajamnoj pomoći i administrativnoj suradnji u oba sektora razvijaju što je više moguće usporedno,

SPORAZUMJELE SU SE O SLJEDEĆIM ODREDBAMA:

POGLAVLJE I.

DEFINICIJE

Članak 1.

Za potrebe ove Konvencije,

1.

Izraz „nacionalno pravo” znači zakoni ili propisi države članice, u primjeni kojih carinska uprava te države članice ima potpunu ili djelomičnu nadležnost, u vezi s:

kretanjem robe koja podliježe mjerama zabrane, ograničenja ili kontrole, a posebno onim mjerama koje su obuhvaćene člancima 36. i 223. Ugovora o osnivanju Europske zajednice,

prijenosom, pretvorbom, skrivanjem ili prikrivanjem imovine ili prihoda koji su ostvareni ili su izravno ili neizravno dobiveni putem ili se koriste u nezakonitoj međunarodnoj trgovini drogom.

2.

Izraz „osobni podaci” znači sve informacije koje se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili ga je moguće utvrditi.

3.

Izraz „država članica koja dostavlja podatke” znači država koja stavlja podatak u carinski informacijski sustav.

POGLAVLJE II.

USPOSTAVA CARINSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA

Članak 2.

1.   Carinske uprave država članica uspostavljaju i održavaju zajednički automatizirani informacijski sustav za carinske svrhe, dalje u tekstu „carinski informacijski sustav”.

2.   Cilj carinskog informacijskog sustava je, u skladu s odredbama ove Konvencije, pomoći u sprečavanju, istraživanju i kaznenom progonu ozbiljnih kršenja nacionalnog prava povećanjem putem brzog širenja informacija djelotvornosti suradnje i postupaka nadzora carinskih uprava država članica.

POGLAVLJE III.

FUNKCIONIRANJE I KORIŠTENJE CARINSKIH INFORMACIJA

Članak 3.

1.   Carinski informacijski sustav sastoji se od središnje baze podataka i dostupan je preko terminala u svakoj državi članici. On obuhvaća isključivo podatke potrebne za postizanje njegovog cilja kako je naveden u članku 2. stavku 2., uključujući osobne podatke, u sljedećim kategorijama:

i.

proizvodi;

ii.

prijevozna sredstva;

iii.

poslovni subjekti;

iv.

osobe;

v.

kretanja u prijevarama;

vi.

raspoloživost stručnog znanja.

2.   Komisija osigurava tehničko upravljanje infrastrukturom carinskog informacijskog sustava u skladu s pravilima predviđenima provedbenim mjerama donesenima u okviru Vijeća.

Komisija o upravljanju izvješćuje odbor iz članka 16.

3.   Komisija obavješćuje taj odbor o konkretnim mjerama usvojenima za tehničko upravljanje.

Članak 4.

Države članice određuju koje se stavke trebaju unijeti u carinski informacijski sustav u vezi sa svakom kategorijom od i. do vi. iz članka 3. u onoj mjeri u kojoj je to potrebno kako bi se postigao cilj sustava. Osobni se podaci ni u kojem slučaju ne unose u kategorije v. i vi. članka 3. Informacije koje se odnose na osobe obuhvaćaju samo:

i.

prezime, djevojačko prezime, imena i alias;

ii.

datum i mjesto rođenja;

iii.

državljanstvo;

iv.

spol;

v.

sva posebna objektivna i stalna fizička obilježja;

vi.

razlog za unošenje podataka;

vii.

preporučeno djelovanje;

viii.

oznaku upozorenja koja ukazuje da je ta osoba već bila naoružana, nasilna ili u bijegu.

Osobni podaci navedeni u prvoj rečenici članka 6. Konvencije Vijeća Europe za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka sastavljene 28. siječnja 1981. u Strasbourgu, dalje u tekstu „Strasbourška konvencija iz 1981.”, se ni u kojem slučaju ne unose.

Članak 5.

1.   Podaci u kategorijama od i. do iv. članka 3. se unose u carinski informacijski sustav samo radi promatranja i izvješćivanja, tajnog nadzora ili posebnih provjera.

2.   U smislu preporučenih radnji iz stavka 1., osobni podaci se u okviru bilo koje kategorije od i. do iv. iz članka 3. mogu unositi u carinski informacijski sustav samo ako, posebno na temelju prethodnih nezakonitih djelovanja, postoje stvarne sumnje koje upućuju da je dotična osoba počinila, čini ili će počiniti ozbiljnu povredu nacionalnog prava.

Članak 6.

1.   Ako se obavljaju preporučene radnje iz članka 5. stavka 1., sljedeće se informacije mogu u cijelosti ili djelomično prikupiti i proslijediti državi članici koja dostavlja podatke:

i.

činjenica da je prijavljeni proizvod, prijevozno sredstvo, poslovni subjekt ili osoba pronađena;

ii.

mjesto, vrijeme i razlog provjere;

iii.

pravac i odredište puta;

iv.

osobe koje prate dotičnu osobu ili putnici u prijevoznom sredstvu;

v.

korišteno prijevozno sredstvo;

vi.

predmeti koji se prevoze;

vii.

okolnosti pronalaska predmeta, prijevoznog sredstva, poslovnog subjekta ili osobe.

U slučaju kada se te informacije prikupe tijekom tajnog nadzora, potrebno je poduzeti korake kako bi se osiguralo da se ne ugrozi tajnost nadzora.

2.   U kontekstu posebnih provjera iz članka 5. stavka 1., osobe, prijevozna sredstva i predmeti se mogu pretražiti u mjeri u kojoj je to dozvoljeno u skladu sa zakonima, propisima i postupcima države članice u kojoj se pretraga odvija. Ako zakonodavstvo države članice ne dopušta posebnu provjeru, ta je država članica automatski mijenja u promatranje i izvješćivanje.

Članak 7.

1.   Izravan pristup podacima sadržanim u carinskom informacijskom sustavu rezerviran je isključivo za nacionalna tijela koja određuje svaka država članica. Ta su nacionalna tijela carinske uprave, ali mogu obuhvaćati i druga tijela nadležna u skladu sa zakonima, propisima i postupcima dotične države članice za djelovanje radi postizanja cilja navedenog u članku 2. stavku 2.

2.   Svaka država članica drugim državama članicama i odboru iz članka 16. šalje popis svojih nadležnih tijela koja su određene u skladu sa stavkom 1. da imaju izravan pristup carinskom informacijskom sustavu navodeći za svako tijelo kojim podacima i u koju svrhu može imati pristup.

3.   Neovisno o odredbama stavaka 1. i 2., država članica može jednoglasnom odlukom omogućiti međunarodnim ili regionalnim organizacijama pristup carinskom informacijskom sustavu. Takva odluka ima oblik protokola uz ovu Konvenciju. U donošenju svoje odluke, države članice vode računa o svim uzajamnim dogovorima i svim mišljenjima zajedničkog nadzornog tijela iz članka 18. o prikladnosti mjera za zaštitu podataka.

Članak 8.

1.   Države članice mogu koristiti podatke iz carinskog informacijskog sustava samo za postizanje cilja navedenog u članku 2. stavku 2.; međutim, one ih mogu koristiti u upravne ili druge svrhe uz prethodno odobrenje i podložno svim uvjetima koje odredi država članica koja ih je unijela u sustav. Takvo drugo korištenje je u skladu sa zakonima, propisima i postupcima države članice koja ih želi koristiti i treba voditi računa o načelu 5.5. Preporuke R (87) 15 Odbora ministara Vijeća Europe od 17. rujna 1987.

2.   Ne dovodeći u pitanje stavke 1. i 4. ovog članka i članak 7. stavak 3., podatke dobivene iz carinskog informacijskog sustava koriste samo nacionalna tijela u svakoj državi članici koje je odredila dotična država članica i koja su u skladu sa zakonima, propisima i postupcima te države članice nadležna za djelovanje radi postizanja cilja navedenog u članku 2. stavku 2.

3.   Svaka država članica drugim državama članicama i odboru iz članka 16. šalje popis nadležnih tijela koje je odredila u skladu sa stavkom 2.

4.   Podaci dobiveni iz carinskog informacijskog sustava se uz prethodno odobrenje države članice koja ih je unijela u sustav i podložno svim uvjetima koje je odredila mogu dostaviti za korištenje drugim nacionalnim tijelima koja nisu određena u skladu sa stavkom 2., državama nečlanicama te međunarodnim ili regionalnim organizacijama koje ih žele koristiti. Svaka država članica poduzima posebne mjere kako bi osigurala sigurnost tih podataka tijekom njihovog slanja ili dostave službama koje se nalaze izvan njezinog državnog područja. Podaci o tim mjerama se moraju dostaviti zajedničkom nadzornom tijelu iz članka 18.

Članak 9.

1.   Unošenje podataka u carinski informacijski sustav uređeno je zakonima, propisima i postupcima države članice koja dostavlja podatke, osim ako su ovom Konvencijom utvrđene strože odredbe.

2.   Korištenje podataka dobivenih iz carinskog informacijskog sustava, uključujući obavljanje bilo koje radnje iz članka 5. koju je preporučila država članica koja dostavlja podatke, uređeno je zakonima, propisima i postupcima države članice koja koristi te podatke, osim ako su ovom Konvencijom utvrđene strože odredbe.

Članak 10.

1.   Svaka država članica određuje nadležnu carinsku upravu koja je na nacionalnoj razini odgovorna za carinski informacijski sustav.

2.   Ta je uprava odgovorna za ispravno funkcioniranje carinskog informacijskog sustava u državi članici i donosi potrebne mjere kako bi se osigurala usklađenost s odredbama ove Konvencije.

3.   Države članice se međusobno obavješćuju o nadležnim upravama iz stavka 1.

POGLAVLJE IV.

IZMJENA PODATAKA

Članak 11.

1.   Samo država članica koja dostavlja podatke ima pravo izmijeniti, dopuniti, ispraviti ili izbrisati podatke koje je unijela u carinski informacijski sustav.

2.   Ako država članica koja dostavlja podatke primijeti ili sazna da su podaci koje je unijela činjenično netočni, ili da su unijeti ili pohranjeni suprotno ovoj Konvenciji, ona prema potrebi mijenja, dopunjuje, ispravlja ili briše podatke i o tome obavješćuje druge države članice.

3.   Ako jedna od država članica ima dokaze koji ukazuju da je određeni podatak činjenično netočan, ili da je unijet ili pohranjen u carinski informacijski sustav suprotno ovoj Konvenciji, ona o tome čim je prije moguće obavješćuje državu članicu koja dostavlja podatke. Potonja provjerava dotične podatke i prema potrebi ih odmah ispravlja ili briše. Država članica koja dostavlja podatke obavješćuje druge države članice o svim ispravcima ili brisanjima koje je izvršila.

4.   Ako država članica prilikom unošenja podataka u carinski informacijski sustav primijeti da je njezino izvješće u proturječju s prethodnim izvješćem u pogledu sadržaja ili preporučene radnje, ona odmah obavješćuje državu članicu koja je sastavila prethodno izvješće. Dvije države članice tada pokušavaju riješiti predmet. U slučaju neslaganja vrijedi prvo izvješće, ali se u sustav unose oni dijelovi novog izvješća koji nisu proturječni.

5.   Podložno odredbama ove Konvencije, u slučaju kada u bilo kojoj državi članici sud ili neko drugo nadležno tijelo u toj državi članici donese konačnu odluku o izmjeni, dopuni, ispravku ili brisanju podataka u carinskom informacijskom sustavu, države članice se uzajamno obvezuju da provoditi tu odluku. U slučaju sukoba između takvih odluka sudova ili drugih nadležnih tijela u različitim državama članicama, uključujući one iz članka 15. stavka 4. u pogledu ispravka ili brisanja, država članica koja je unijela dotične podatke briše ih iz sustava.

POGLAVLJE V.

ZADRŽAVANJE PODATAKA

Članak 12.

1.   Podaci uneseni u carinski informacijski sustav čuvaju se samo tijekom vremena potrebnog za ostvarenje namjene zbog koje su bili unijeti. Država članica koja dostavlja podatke najmanje jednom godišnje preispituje potrebu zadržavanja podataka.

2.   Država članica koja dostavlja podatke može tijekom razdoblja preispitivanja odlučiti da zadrži podatke do sljedećeg preispitivanja ako je njihovo zadržavanje potrebno u svrhe zbog kojih su unijeti. Ne dovodeći u pitanje članak 15., ako nije donesena odluka o zadržavanju podataka, oni se automatski prenose u onaj dio carinskog informacijskog sustava kojem je pristup ograničen u skladu sa stavkom 4.

3.   Carinski informacijski sustav jedan mjesec unaprijed automatski obavješćuje državu članicu koja dostavlja podatke o planiranom prijenosu podataka iz carinskog informacijskog sustava u skladu sa stavkom 2.

4.   Podaci preneseni u skladu sa stavkom 2. zadržavaju se u carinskom informacijskom sustavu još jednu godinu, ali pristup njima, ne dovodeći u pitanje članak 15., ima samo predstavnik odbora iz članka 16. ili nadzorna tijela iz članka 17. stavka 1. i članka 18. stavka 1. Tijekom toga razdoblja, oni imaju uvid u te podatke samo za potrebe provjere njihove točnosti i zakonitosti, nakon čega ih je potrebno izbrisati.

POGLAVLJE VI.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Članak 13.

1.   Svaka država članica koja namjerava primiti osobne podatke iz carinskog informacijskog sustava ili ih u njega unijeti donosi najkasnije do trenutka stupanja na snagu ove Konvencije nacionalne propise dovoljne za postizanje one razine zaštite osobnih podataka koja je barem jednaka onoj koja proizlazi iz načela Strasbourške konvencije iz 1981.

2.   Država članica prima osobne podatke iz carinskog informacijskog sustava ili ih unosi u njega samo u slučaju kada su na državnom području te države članice na snagu stupili dogovori za zaštitu tih podataka predviđeni u stavku 1. Država članica također prethodno određuje nacionalno nadzorno tijelo ili tijela u skladu s člankom 17.

3.   Kako bi se osigurala pravilna primjena odredaba o zaštiti podataka iz ove Konvencije, carinski informacijski sustav se u svakoj državi članici smatra nacionalnom evidencijom podložno nacionalnim odredbama iz stavka 1. i svim strožim odredbama sadržanim u ovoj Konvenciji.

Članak 14.

1.   Podložno članku 8. stavku 1., svaka država članica osigurava da je na temelju njezinih zakona, propisa i postupaka nezakonito upotrebljavati osobne podatke iz carinskog informacijskog sustava osim za postizanje cilja navedenog u članku 2. stavku 2.

2.   Podaci se mogu umnožavati samo u tehničke svrhe, pod uvjetom da je takvo umnožavanje potrebno zbog izravnog traženja od strane tijela iz članka 7. Podložno članku 8. stavku 1., osobni podaci koje je unijela druga država članica ne mogu se kopirati iz carinskog informacijskog sustava u druge nacionalne evidencije.

Članak 15.

1.   Prava osoba u pogledu osobnih podataka u carinskom informacijskom sustavu, posebno njihovo pravo pristupa, provode se u skladu sa zakonima, propisima i postupcima države članice u kojoj se na ta prava poziva.

Ako je tako utvrđeno zakonima, propisima i postupcima dotične države članice, nacionalno nadzorno tijelo predviđeno u članku 17. odlučuje trebaju li se informacije dostaviti i prema kakvim postupcima.

Država članica koja nije dostavila dotične podatke može poslati podatke samo ako je prvo državi članici koja dostavlja podatke dala mogućnost da usvoji svoje stajalište.

2.   Država članica kojoj je podnesen zahtjev za pristupom osobnim podacima odbija pristup ako bi pristup mogao ugroziti obavljanje zakonskog zadatka određenog u izvješću u skladu s člankom 5. stavkom 1. ili kako bi zaštitila prava i slobode drugih osoba. Pristup se odbija u svakom slučaju tijekom razdoblja tajnog nadzora ili promatranja i izvješćivanja.

3.   U svakoj državi članici osoba može, u skladu sa zakonima, propisima i postupcima dotične države članice, tražiti ispravak ili brisanje osobnih podataka koji se odnose na nju ako su ti podaci činjenično netočni, ili su uneseni ili pohranjeni u carinski informacijski sustav protivno cilju navedenom 2. stavku 2. ove Konvencije ili odredbama članka 5. Strasbourške konvencije iz 1981.

4.   Na državnom području svake države članice, svaka osoba može u skladu sa zakonima, propisima i postupcima dotične države članice pokrenuti postupak ili prema potrebi uložiti žalbu sudovima ili tijelu nadležnim na temelju zakona, propisa i postupaka te države članice u pogledu osobnih podataka koji se na nju odnose u carinskom informacijskom sustavu, s ciljem:

i.

ispravka ili brisanja činjenično netočnih osobnih podataka;

ii.

ispravka ili brisanja osobnih podataka unesenih ili pohranjenih u carinski informacijski sustav suprotno ovoj Konvenciji;

iii.

ostvarivanja pristupa osobnim podacima;

iv.

naknade štete u skladu s člankom 21. stavkom 2.

Dotične države članice uzajamno se obvezuju da provesti konačne odluke koje je donio sud ili drugo nadležno tijelo na temelju točaka i., ii. i iii.

5.   Upućivanje na „konačnu odluku” u ovom članku i u članku 11. stavku 5. ne podrazumijeva nikakvu obavezu države članice da se žali na odluku koju je donio sud ili drugo nadležno tijelo.

POGLAVLJE VII.

INSTITUCIONALNI OKVIR

Članak 16.

1.   Uspostavlja se odbor koji se sastoji od predstavnika carinskih uprava država članica. Odbor donosi svoje odluke jednoglasno u pogledu odredaba iz prve alineje stavka 2. i dvotrećinskom većinom u pogledu odredaba iz druge alineje stavka 2. Odbor jednoglasno donosi svoj poslovnik.

2.   Odbor je odgovoran:

za provedbu i ispravnu primjenu odredaba ove Konvencije, ne dovodeći u pitanje ovlasti tijela iz članka 17. stavka 1. i članka 18. stavka 1.,

za pravilno funkcioniranje carinskog informacijskog sustava u pogledu tehničkih i operativnih aspekata. Odbor poduzima sve potrebne korake kako bi osigurao ispravnu provedbu mjera određenih u člancima 12. i 19. u pogledu carinskog informacijskog sustava. Za potrebe primjene ovog stavka, odbor može imati izravan pristup podacima iz carinskog informacijskog sustava i izravno ih koristiti.

3.   Odbor jednom godišnje u skladu s glavom VI. Ugovora o Europskoj uniji izvješćuje Vijeće u pogledu učinkovitosti i djelotvornosti carinskog informacijskog sustava i prema potrebi daje preporuke.

4.   Komisija sudjeluje u postupku Odbora.

POGLAVLJE VIII.

NADZOR ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Članak 17.

1.   Svaka država članica određuje nacionalno nadzorno tijelo ili tijela odgovorna za zaštitu osobnih podataka za provođenje neovisnog nadzora podataka uključenih u carinski informacijski sustav.

Nadzorna tijela u skladu sa svojim odgovarajućim nacionalnim pravom obavljaju neovisan nadzor i provjere kako bi osigurala da obrada i korištenje podatka koji se nalaze u carinskom informacijskom sustavu ne krše prava dotične osobe. U tu svrhu nadzorna tijela imaju pristup carinskom informacijskom sustavu.

2.   Svaka osoba može tražiti od bilo kojeg nadzornog tijela da u carinskom informacijskom sustavu provjeri osobne podatke koji se odnose na nju, kao i za što su se ti podaci upotrebljavali ili se upotrebljavaju. To pravo uređeno je zakonima, propisima i postupcima države članice u kojoj je podnesen zahtjev. Ako je podatke unijela druga država članica, provjera se obavlja u bliskoj koordinaciji s nacionalnim nadzornim tijelom te države članice.

Članak 18.

1.   Uspostavlja se zajedničko nadzorno tijelo koje se sastoji od dva predstavnika iz svake države članice koji dolaze iz jednog ili više odgovarajućih neovisnih nacionalnih nadzornih tijela.

2.   Zajedničko nadzorno tijelo obavlja svoj zadaća u skladu s odredbama ove Konvencije i Strasbourške konvencije iz 1981. vodeći računa o Preporuci R (87) 15 Odbora ministara Vijeća Europe od 17. rujna 1987.

3.   Zajedničko nadzorno tijelo je nadležno za nadzor funkcioniranja carinskog informacijskog sustava, razmatranje svih poteškoća u primjeni ili tumačenju koje se mogu pojaviti tijekom njegovog funkcioniranja, proučavanje problema do kojih može doći u pogledu izvršavanja neovisnog nadzora od strane nacionalnih nadzornih tijela država članica, ili u provođenju prava pristupa pojedinaca sustavu, te izradu prijedloga radi pronalaženja zajedničkih rješenja problema.

4.   S ciljem izvršavanja svojih odgovornosti, zajedničko nadzorno tijelo ima pristup carinskom informacijskom sustavu.

5.   Izvješća koja je sastavilo zajedničko nadzorno tijelo šalju se tijelima kojima nacionalna nadzorna tijela podnose svoja izvješća.

POGLAVLJE IX.

SIGURNOST CARINSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA

Članak 19.

1.   Sve upravne mjere potrebne za održavanje sigurnosti poduzimaju:

i.

nadležna tijela država članica u pogledu terminala carinskog informacijskog sustava u svojim državama;

ii.

odbor iz članka 16. u pogledu carinskog informacijskog sustava i terminala koji se nalaze na istoj lokaciji kao i sustav i koriste se u tehničke svrhe i za provjere koje se zahtijevaju u stavku 3.

2.   Nadležna tijela i odbor iz članka 16. posebno poduzimaju mjere:

i.

kako bi se svim neovlaštenim osobama spriječio pristup instalacijama koje se upotrebljavaju za obradu podataka;

ii.

kako bi se neovlaštenim osobama spriječilo čitanje, kopiranje, izmjena ili brisanje podataka i podatkovnih medija;

iii.

kako bi se spriječilo neovlašteno unošenje podataka i svaki neovlašteni uvid u podatke, izmjena ili brisanje podataka;

iv.

kako bi se neovlaštenim osobama spriječio pristup podacima u carinskom informacijskom sustavu putem opreme za prijenos podataka;

v.

kako bi se jamčilo da u pogledu uporabe carinskog informacijskog sustava ovlaštene osobe imaju pravo pristupa samo podacima za koje su nadležne;

vi.

kako bi se jamčilo da je moguće provjeriti i ustanoviti kojim se tijelima podaci mogu poslati pomoću opreme za prijenos podataka;

vii.

kako bi se jamčilo da je moguće naknadno provjeriti i ustanoviti koji su podaci uneseni u carinski informacijski sustav, kada su uneseni i tko ih je unio, te nadzirati ispitivanje;

viii.

kako bi se spriječilo neovlašteno čitanje, kopiranje, izmjena ili brisanje podataka tijekom prijenosa podataka i prenošenja podatkovnih medija.

3.   Odbor iz članka 16. nadzire ispitivanje carinskog informacijskog sustava s ciljem provjeravanja jesu li obavljena pretraživanja bila dopuštena i jesu li su ih obavili ovlašteni korisnici. Provjerava se najmanje 1 % svih pretraga. U sustavu se održava evidencija takvih pretraga i provjera koju navedeni odbor i nadzorna tijela iz članaka 17. i 18. koriste samo u gore navedene svrhe i koja se nakon šest mjeseci brišu.

Članak 20.

Nadležna carinska uprava iz članka 10. stavka 1. ove Konvencije odgovorna je za mjere sigurnosti određene u članku 19. u pogledu terminala koji se nalaze na državnom području dotične države članice, zadatke preispitivanja utvrđene u članku 12. stavcima 1. i 2. te inače za pravilnu provedbu ove Konvencije u mjeri u kojoj je to potrebno na temelju zakona, propisa i postupaka te države članice.

POGLAVLJE X.

ODGOVORNOSTI I OBVEZE

Članak 21.

1.   Svaka je država članica odgovorna za točnost, ažuriranost i zakonitost podataka koje je unijela u carinski informacijski sustav. Svaka je država članica također odgovorna za usklađenost s odredbama članka 5. Strasbourške konvencije iz 1981.

2.   Svaka je država članica u skladu s vlastitim zakonima, propisima i postupcima odgovorna za svu štetu koja je prouzročena nekoj osobi korištenjem carinskog informacijskog sustava u dotičnoj državi članici.

To također vrijedi kada je štetu prouzročila država članica koja dostavlja podatke unosom netočnih podataka ili unosom podataka protivno ovoj Konvenciji.

3.   Ako država članica protiv koje je pokrenut postupak zbog netočnih podataka nije država članica koja ih je dostavila, dotične države članice nastoje postići dogovor u pogledu eventualnog iznosa udjela isplaćene naknade koju država članica koja dostavlja podatke nadoknađuje drugoj državi članici. Svi takvi dogovoreni iznosi se nadoknađuju na zahtjev.

Članak 22.

1.   Troškove država članica koji su nastali na njihovim državnim područjima u vezi s funkcioniranjem i uporabom carinskog informacijskog sustava snosi svaka od njih.

2.   Druge izdatke koji su nastali provedbom ove Konvencije, osim onih koji se ne mogu odvojiti od funkcioniranja carinskog informacijskog sustava radi primjene carinskih i poljoprivrednih pravila Zajednice, snose države članice. Udio svake države članice određuje se u skladu s udjelom njezinog bruto nacionalnog proizvoda u odnosu na ukupni iznos bruto nacionalnih proizvoda država članica za godinu koja je prethodila godini u kojoj su troškovi nastali.

Za potrebe primjene ovog stavka, izraz „bruto nacionalni proizvod” znači bruto nacionalni proizvod određen u skladu s Direktivom Vijeća 89/130/EEZ, Euratom od 13. veljače 1989. o usklađivanju obračunavanja bruto nacionalnog proizvoda po tržišnim cijenama (1) ili bilo kojim instrumentom Zajednice kojim se ona mijenja ili zamjenjuje.

POGLAVLJE XI.

PROVEDBA I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Podaci predviđeni u skladu s ovom Konvencijom izravno se razmjenjuju među tijelima država članica.

Članak 24.

1.   Ova Konvencija podliježe usvajanju država članica u skladu s njihovim odgovarajućim ustavnim uvjetima.

2.   Države članice obavješćuju glavnog tajnika Vijeća Europske unije o ispunjavanju svojih odgovarajućih ustavnih uvjeta za donošenje ove Konvencije.

3.   Ova Konvencija stupa na snagu 90 dana nakon obavijesti iz stavka 2. zadnje države članice koja je ispunila tu formalnost.

Članak 25.

1.   Ova je Konvencija otvorena za pristupanje svakoj državi koja postane članicom Europske unije.

2.   Tekst ove Konvencije koju sastavlja Vijeće Europske unije na jeziku države pristupnice je vjerodostojan.

3.   Isprave o pristupanju polažu se kod depozitara.

4.   Ova Konvencija za svaku državu koja joj pristupi stupa na snagu devedeset dana nakon polaganja njezine isprave o pristupanju ili na dan stupanja na snagu Konvencije, ako već nije stupila na snagu u trenutku isteka navedenog razdoblja od devedeset dana.

Članak 26.

1.   Glavni tajnik Vijeća Europske unije je depozitar ove Konvencije.

2.   Depozitar u Službenom listu Europskih zajednica objavljuje informacije o tijeku donošenja i pristupanja, deklaracija i rezervi, te također svih drugih obavijesti koje se odnose na ovu Konvenciju.

Članak 27.

1.   Svaki spor među državama članicama u pogledu tumačenja ili primjene ove Konvencije u početnoj fazi mora ispitati Vijeće u skladu s postupkom određenim u glavi VI. Ugovora o Europskoj uniji radi postizanja rješenja.

Ako se u roku od šest mjeseci ne pronađe rješenje, stranka u sporu može uputiti predmet Sudu Europskih zajednica.

2.   Svaki spor između jedne ili više država članica i Komisije Europskih zajednica u pogledu primjene ove Konvencije koji se nije mogao riješiti pregovorima može se podnijeti Sudu.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Convenio.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne konvention.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Übereinkommen gesetzt.

Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα σύμβαση.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have hereunto set their hands.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente convention.

Dá fhianú sin, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gCoinbhinsiún seo.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente convenzione.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben gesteld.

Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final da presente convenção.

Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen.

Til bekräftelse härav har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat denna konvention.

Hecho en Bruselas, el veintiseis de julio de mil novecientos noventa y cinco, en un ejemplar único, en lenguas alemana, inglesa, danesa, española, finesa, francesa, griega, gaélica, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, cuyos textos son igualmente auténticos y que será depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea.

Udfærdiget i Bruxelles den seksogtyvende juli nitten hundrede og femoghalvfems, i ét eksemplar på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, hvilke tekster alle har samme gyldighed, og deponeres i arkiverne i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union.

Geschehen zu Brüssel am sechsundzwanzigsten Juli neunzehnhundertfünfundneunzig in einer Urschrift in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, irischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, schwedischer und spanischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist; die Urschrift wird im Archiv des Generalsekretariats des Rates der Europäischen Union hinterlegt.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι έξι Ιουλίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε, σε ένα μόνο αντίτυπο, στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ιρλανδική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα, όλα δε τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά και κατατίθενται στα αρχεία της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Done at Brussels on the twenty-sixth day of July in the year one thousand nine hundred and ninety-five in a single original, in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Irish, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each text being equally authentic, such original remaining deposited in the archives of the General Secretariat of the Council of the European Union.

Fait à Bruxelles, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi, exemplaire qui est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an séú lá is fiche de Iúil sa bhliain míle naoi gcéad nócha a cúig, i scríbhinn bhunaidh amháin sa Bhéarla, sa Danmhairgis, san Fhionlainnis, sa Fhraincis, sa Ghaeilge, sa Ghearmáinis, sa Ghréigis, san Iodáilis, san Ollainnis, sa Phortaingéilis, sa Spáinnis agus sa tSualainnis agus comhúdarás ag na téacsanna i ngach ceann de na teangacha sin; déanfar an scríbhinn bhunaidh sin a thaisceadh i gcartlann Ardrúnaíocht Chomhairle an Aontais Eorpaigh.

Fatto a Bruxelles, addì ventisei luglio millenovecentonovantacinque, in unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, i testi di ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, esemplare depositato negli archivi del segretariato generale dell'Unione europea.

Gedaan te Brussel, de zesentwintigste juli negentienhonderd vijfennegentig, in één exemplaar, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Ierse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek, dat wordt neergelegd in het archief van het Secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie.

Feito em Bruxelas, em vinte e seis de Julho de mil novecentos e noventa e cinco, em exemplar único, nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé todos os textos, depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä heinäkuuta vuonna tuhatyh-deksänsataayhdeksänkymmentäviisi yhtenä ainoana kappaleena englannin, espanjan, hollannin, iirin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä kaikkien näiden tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset, ja se talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön arkistoon.

Utfärdad i Bryssel den tjugosjätte juli nittonhundranittiofem i ett enda exemplar, på danska, engelska, finska, franska, grekiska, irländska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska, varvid alla texter är lika giltiga, och deponerad i arkiven vid generalsekretariatet för Europeiska unionens råd.

Pour le gouvernement du royaume de Belgique

Voor de Regering van het Koninkrijk België

Für die Regierung des Königreichs Belgien

Image

For regeringen for Kongeriget Danmark

Image

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

Image

Για την κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας

Image

Por el Gobierno del Reino de España

Image

Pour le gouvernement de la République française

Image

Thar ceann Rialtas na hÉireann

For the Government of Ireland

Image

Per il governo della Repubblica italiana

Image

Pour le gouvernement du grand-duché de Luxembourg

Image

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Regierung der Republik Österreich

Image

Pelo Governo da República Portuguesa

Image

Suomen hallituksen puolesta

Image

På svenska regeringens vägnar

Image

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image


(1)  SL L 49, 21.2.1989., str. 26.