27.9.2023   

HR

Službeni list Europske unije

L 238/1


UREDBA (EU) 2023/2053 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 13. rujna 2023.

o uspostavi višegodišnjeg plana upravljanja plavoperajnom tunom u istočnom Atlantiku i u Sredozemnome moru, izmjeni uredaba (EZ) br. 1936/2001, (EU) 2017/2107 i (EU) 2019/833 te stavljanju izvan snage Uredbe (EU) 2016/1627

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Jedan je od ciljeva zajedničke ribarstvene politike (ZRP), kako je utvrđen u Uredbi (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (3), osigurati da se iskorištavanjem morskih bioloških resursa omogućuju održive gospodarske, okolišne i društvene koristi.

(2)

Odlukom Vijeća 98/392/EZ (4) Unija je odobrila Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravu mora i Sporazum o primjeni odredaba Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora od 10. prosinca 1982. u pogledu očuvanja i upravljanja pograničnim ribljim naseljima i stokovima vrlo migratornih vrsta, koji sadržavaju načela i pravila za očuvanje i upravljanje živim morskim resursima. U okviru svojih širih međunarodnih obveza Unija sudjeluje u naporima koji se poduzimaju u međunarodnim vodama radi očuvanja ribljih stokova.

(3)

Unija je stranka Međunarodne konvencije o očuvanju atlantskih tuna (5) („Konvencija”).

(4)

Na svojem 21. posebnom sastanku 2018. Međunarodna komisija za očuvanje atlantskih tuna („ICCAT”), osnovana Konvencijom, donijela je Preporuku 18-02 o uspostavi višegodišnjeg plana upravljanja plavoperajnom tunom u istočnom Atlantiku i u Sredozemnome moru („plan upravljanja”). U planu upravljanja slijede se savjeti ICCAT-ova Stalnog odbora za istraživanje i statistiku („SCRS”) prema kojem bi ICCAT trebao uspostaviti višegodišnji plan upravljanja tim stokom u 2018. jer se čini da trenutačno stanje stoka više ne iziskuje hitne mjere uvedene u okviru plana oporavka plavoperajne tune uspostavljenog Preporukom 17-07 o izmjeni Preporuke 14-04, ali se postojeće mjere praćenja i kontrole ne smiju oslabiti.

(5)

Preporukom ICCAT-a 18-02 stavlja se izvan snage Preporuka 17-07, koja je provedena u pravu Unije Uredbom (EU) 2016/1627 Europskog parlamenta i Vijeća (6).

(6)

Na svojem 26. redovitom sastanku 2019. ICCAT je donio Preporuku 19-04 o izmjeni višegodišnjeg plana upravljanja uspostavljenog Preporukom 18-02. Preporukom ICCAT-a 19-04 stavlja se izvan snage i zamjenjuje Preporuka 18-02. Ovom Uredbom trebala bi se u pravu Unije provesti Preporuka 19-04.

(7)

Ovom bi Uredbom trebalo, u cijelosti ili djelomično, prema potrebi provesti i preporuke ICCAT-a 06-07 o uzgoju plavoperajne tune, 18-10 o minimalnom standardu za sustav praćenja plovila na području Konvencije ICCAT-a, 96-14 o usklađenosti ribolova plavoperajne tune i sjevernoatlantskog igluna, 13-13 o uspostavi ICCAT-ova registra plovila duljine preko svega 20 metara ili više koja imaju odobrenje za ribolov na području Konvencije i 16-15 o prekrcaju.

(8)

Stajališta Unije u okviru regionalnih organizacija za upravljanje ribarstvom trebaju se temeljiti na najboljim dostupnim znanstvenim savjetima kako bi se osiguralo da se ribarstvenim resursima upravlja u skladu s ciljevima ZRP-a, posebno u skladu s ciljem postupnog obnavljanja te održavanja populacija ribljih stokova iznad razina biomase sposobnih za proizvodnju najvišeg održivog prinosa (MSY), kao i s ciljem omogućivanja uvjeta za gospodarski isplativ i konkurentan ribolov i prerađivačku industriju te za aktivnosti na obali koje su povezane s ribolovom. Prema izvješću SCRS-a iz listopada 2018. ulovi plavoperajne tune uz stopu ribolovne smrtnosti od F0,1 u skladu su sa stopom ribolovne smrtnosti koja omogućuje postizanje MSY-ja (Fmsy). Smatra se da je biomasa stoka na razini koja osigurava MSY. Vrijednost biomase B0.1 je iznad te razine u slučajevima srednje i niske razine novačenja, a ispod te razine u slučajevima visoke razine novačenja.

(9)

Planom upravljanja u obzir se uzimaju posebnosti različitih vrsta alata i ribolovnih tehnika. Pri provedbi plana upravljanja Unija i države članice trebale bi promicati aktivnosti obalnog ribolova i upotrebu selektivnih ribolovnih alata i tehnika koji imaju smanjeni utjecaj na okoliš, a posebno alata i tehnika koji se upotrebljavaju u tradicionalnom i artizanalnom ribolovu, čime se doprinosi primjerenom životnom standardu lokalnih gospodarstava.

(10)

Trebalo bi u obzir uzeti posebne značajke i potrebe malog i artizanalnog ribolova. Uz relevantne odredbe iz Preporuke ICCAT-a 19-04 kojima se uklanjaju prepreke za sudjelovanje plovila za mali priobalni ribolov u ribolovu plavoperajne tune, države članice trebale bi uložiti dodatne napore kako bi se osigurala pravedna i transparentna raspodjela ribolovnih mogućnosti među flotama za mali i artizanalni ribolov i većim flotama, na način koji je u skladu s njihovim obvezama iz članka 17. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

(11)

Kako bi se osigurala usklađenost sa ZRP-om, doneseni su pravni akti Unije za uspostavu sustava za kontrolu, inspekciju i izvršenje, koji obuhvaća suzbijanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog (NNN) ribolova. Posebno se Uredbom Vijeća (EZ) br. 1224/2009 (7) uspostavlja sustav Unije za kontrolu, inspekciju i izvršenje s globalnim i integriranim pristupom kako bi se osigurala sukladnost sa svim pravilima ZRP-a. Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 404/2011 (8) utvrđena su detaljna pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009. Uredbom Vijeća (EZ) br. 1005/2008 (9) uspostavljen je sustav Zajednice za sprečavanje ribolova NNN, odvraćanje od njega i njegovo zaustavljanje. U tim su uredbama već sadržane odredbe koje obuhvaćaju više mjera utvrđenih u Preporuci ICCAT-a 19-04, kao što su odredbe o povlasticama i odobrenjima za ribolov, te određena pravila o sustavima za praćenje plovila. Stoga odredbe koje obuhvaćaju te mjere nije potrebno uključiti u ovu Uredbu.

(12)

Uredbom (EU) br. 1380/2013 utvrđen je pojam minimalne referentne veličine za očuvanje. Kako bi se osigurala dosljednost, minimalna veličina kako je definira ICCAT trebala bi se provesti u pravu Unije kao minimalna referentna veličina za očuvanje.

(13)

Prema Preporuci ICCAT-a 19-04 ulovi plavoperajne tune koji su ispod minimalne referentne veličine za očuvanje moraju se odbaciti. Isto vrijedi i za ulove plavoperajne tune koji premašuju ograničenja usputnog ulova utvrđena u godišnjim planovima ribolova. Radi usklađenosti Unije s njezinim međunarodnim obvezama u okviru ICCAT-a člankom 4. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/98 (10) predviđena su odstupanja od obveze iskrcavanja za plavoperajnu tunu u skladu s člankom 15. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013. Delegiranom uredbom (EU) 2015/98 provedene su određene odredbe iz Preporuke 19-04 kojima se utvrđuje obveza odbacivanja plavoperajne tune s plovila koja su premašila kvotu koja im je dodijeljena ili najvišu dopuštenu razinu usputnih ulova. Područje primjene te delegirane uredbe obuhvaća plovila koja se bave rekreacijskim ribolovom. Stoga ovom Uredbom nije potrebno obuhvatiti takve obveze odbacivanja i puštanja te se ovom Uredbom ne dovode u pitanje odgovarajuće odredbe Delegirane uredbe (EU) 2015/98.

(14)

Na godišnjem sastanku 2018. ugovorne stranke Konvencije prepoznale su potrebu za jačanjem kontrola za određene operacije povezane s plavoperajnom tunom. Stoga je na tom sastanku dogovoreno da bi ugovorne stranke Konvencije koje su odgovorne za uzgajališta trebale osigurati potpunu sljedivost stavljanja u kaveze te provoditi nasumične kontrole na temelju analiza rizika.

(15)

Uredbom (EU) br. 640/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (11) predviđen je elektronički dokument o ulovu za plavoperajnu tunu („eBCD”), čime se provodi Preporuka ICCAT-a 09-11 o izmjeni Preporuke 08-12. Preporuke ICCAT-a 17-09 i 11-20 o primjeni eBCD-a nedavno su stavljene izvan snage preporukama ICCAT-a 18-12 i 18-13. Stoga je Uredba (EU) br. 640/2010 zastarjela i Komisija je donijela prijedlog nove uredbe o provedbi najnovijih pravila ICCAT-a o eBCD-u. Stoga se u ovoj Uredbi ne bi trebalo upućivati na Uredbu (EU) br. 640/2010, već općenitije na program za dokumentaciju o ulovu koji preporučuje ICCAT.

(16)

S obzirom na to da ugovorne stranke ICCAT-a često mijenjaju određene preporuke ICCAT-a i da će se te preporuke vjerojatno dodatno izmijeniti u budućnosti, radi brze provedbe u pravu Unije budućih preporuka ICCAT-a o izmjeni ili dopuni plana upravljanja, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) u odnosu na sljedeća pitanja: rokove za dostavu informacija; razdoblja ribolovnih sezona; odstupanja od zabrane prijenosa neiskorištenih kvota; minimalne referentne veličine za očuvanje; postotke i parametre, informacije koje treba podnijeti Komisiji; zadaće nacionalnih i regionalnih promatrača; razloge za odbijanje izdavanja odobrenja za prebacivanje ribe; te razloge za zapljenu ulova i izdavanje naloga za puštanje ribe. Nadalje, Komisija, koja zastupa Uniju na sastancima ICCAT-a, svake godine prihvaća određen broj strogo tehničkih preporuka ICCAT-a, posebno u vezi s ograničenjem kapaciteta, zahtjevima koji se odnose na očevidnik, obrascima izvješća o ulovu, deklaracijama o prekrcaju i ICCAT-ovim deklaracijama o prebacivanju (ITD-i), minimalnim informacijama za odobrenja za ribolov, minimalnim brojem ribarskih plovila povezanih s ICCAT-ovim programom zajedničkog međunarodnog inspekcijskog nadzora, specifikacijama programa inspekcijskog nadzora i promatrača, standardima koji se primjenjuju na videozapise, protokolima puštanja, standardima za postupanje s mrtvom ribom, deklaracijama o stavljanju u kaveze ili standardima za sustav za praćenje plovila, koje bi se u pravu Unije trebale provesti putem priloga od I. do XV. ovoj Uredbi. Stoga bi Komisiji trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. UFEU-a i u pogledu izmjene ili dopune priloga od I. do XV. ovoj Uredbi u skladu s izmijenjenim ili dopunjenim ICCAT-ovim preporukama. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. (12) Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

(17)

Preporuke ICCAT-a kojima se uređuje ribolov plavoperajne tune, to jest operacije povezane s ulovom, prebacivanjem, prijevozom, stavljanjem u kaveze, uzgojem, izlovom i prijenosom, izrazito su dinamične. Kontinuirano se razvijaju nove tehnologije za kontrolu i upravljanje ribolovom, kao što su stereoskopske kamere i alternativne metode, koje države članice trebaju ujednačeno primjenjivati. Slično tome trebalo bi prema potrebi izraditi operativne postupke kako bi se državama članicama pomoglo u pridržavanju ICCAT-ovih pravila koja se ovom Uredbom provode u pravu Unije. Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu ove Uredbe Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti u pogledu detaljnih pravila za prijenos žive plavoperajne tune, prebacivanje i stavljanje u kaveze. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (13).

(18)

Delegiranim i provedbenim aktima koji su predviđeni ovom Uredbom ne dovodi se u pitanje provedba budućih preporuka ICCAT-a u pravu Unije u okviru redovnog zakonodavnog postupka.

(19)

S obzirom na to da će se ovom Uredbom uvesti novi i sveobuhvatni plan upravljanja plavoperajnom tunom, trebalo bi izbrisati odredbe o plavoperajnoj tuni utvrđene u uredbama (EU) 2017/2107 (14) i (EU) 2019/833 (15) Europskog parlamenta i Vijeća. Kad je riječ o članku 43. Uredbe (EU) 2017/2107, njegov dio koji se odnosi na sredozemnog igluna uvršten je u Uredbu (EU) 2019/1154 Europskog parlamenta i Vijeća (16). Trebalo bi izbrisati i određene odredbe Uredbe Vijeća (EZ) br. 1936/2001 (17). Uredbe (EZ) br. 1936/2001, (EU) 2017/2107 i (EU) 2019/833 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(20)

Preporukom ICCAT-a 18-02 stavljena je izvan snage Preporuka ICCAT-a 17-07 jer stanje stoka više nije zahtijevalo hitne mjere predviđene planom oporavka plavoperajne tune koji je uspostavljen tom preporukom. Stoga bi Uredbu (EU) 2016/1627, kojom je proveden taj plan oporavka, trebalo staviti izvan snage,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

Opće odredbe

Članak 1.

Predmet

Ovom Uredbom utvrđuju se opća pravila za ujednačenu i učinkovitu provedbu, od strane Unije, višegodišnjeg plana upravljanja plavoperajnom tunom (Thunnus thynnus) u istočnom Atlantiku i u Sredozemnome moru, kako ga je donijela Međunarodna komisija za očuvanje atlantskih tuna („ICCAT”).

Članak 2.

Područje primjene

Ova Uredba primjenjuje se na:

(a)

ribarska plovila Unije i plovila Unije koja se bave rekreacijskim ribolovom koja:

i.

love plavoperajnu tunu na području Konvencije; i

ii.

prekrcavaju ili imaju na plovilu, među ostalim i izvan područja Konvencije, plavoperajnu tunu ulovljenu na području Konvencije;

(b)

uzgajališta u Uniji;

(c)

ribarska plovila trećih zemalja i plovila trećih zemalja koja se bave rekreacijskim ribolovom te koja obavljaju ribolov u vodama Unije i love plavoperajnu tunu na području Konvencije;

(d)

plovila trećih zemalja koja prolaze inspekciju u lukama država članica i imaju na plovilu plavoperajnu tunu ulovljenu na području Konvencije ili proizvode ribarstva podrijetlom od plavoperajne tune ulovljene u vodama Unije, a koji prethodno nisu bili iskrcani ili prekrcani u lukama.

Članak 3.

Cilj

Cilj je ove Uredbe provesti višegodišnji plan upravljanja plavoperajnom tunom, kako ga je donio ICCAT, čija je namjena održati biomasu plavoperajne tune iznad razina sposobnih za proizvodnju MSY-ja.

Članak 4.

Odnos prema drugim aktima Unije

Osim ako je u ovoj Uredbi drukčije navedeno, ova Uredba primjenjuje se ne dovodeći u pitanje druge akte Unije kojima se uređuje sektor ribarstva, a posebno:

1.

Uredbu (EZ) br. 1224/2009;

2.

Uredbu (EZ) br. 1005/2008;

3.

Uredbu (EU) 2017/2403 Europskog parlamenta i Vijeća (18);

4.

Uredbu (EU) 2017/2107;

5.

Uredbu (EU) 2019/1241 Europskog parlamenta i Vijeća (19).

Članak 5.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„ICCAT” znači Međunarodna komisija za očuvanje atlantskih tuna;

2.

„Konvencija” znači Međunarodna konvencija o očuvanju atlantskih tuna;

3.

„ribarsko plovilo” znači svako motorno plovilo koje se upotrebljava u svrhu komercijalnog iskorištavanja resursa plavoperajne tune, uključujući ulovna plovila, plovila za preradu ribe, dodatna plovila, plovila za tegalj, plovila koja se bave prekrcajem i transportna plovila opremljena za prijevoz proizvoda od tune te pomoćna plovila tune, uz iznimku kontejnerskih plovila;

4.

„živa plavoperajna tuna” znači plavoperajna tuna koja se čuva živa tijekom određenog razdoblja u klopci ili se živa prebacuje u uzgajališni objekt;

5.

„SCRS” znači ICCAT-ov Stalni odbor za istraživanje i statistiku;

6.

„rekreacijski ribolov” znači nekomercijalne ribolovne aktivnosti kojima se iskorištavaju morski biološki resursi;

7.

„sportski ribolov” znači nekomercijalni ribolov koji obavljaju osobe koje su članovi nacionalne sportske organizacije ili im je izdana nacionalna sportska dozvola;

8.

„plovilo za tegalj” znači svako plovilo koje se upotrebljava za tegljenje kaveza;

9.

„plovilo za preradu” znači plovilo na kojem se proizvodi ribarstva prije pakiranja obrađuju na jedan ili više sljedećih načina: filetiranje ili rezanje na komade, zamrzavanje i/ili prerađivanje;

10.

„pomoćno plovilo” znači svako plovilo koje se upotrebljava za prijevoz mrtve plavoperajne tune (neprerađene) iz transportnog/uzgojnog kaveza, okružujuće mreže plivarice ili klopke u određenu luku i/ili na plovilo za preradu;

11.

„klopka” znači alat pričvršćen za dno koji obično sadržava mrežu koja vodi plavoperajnu tunu u ograđeni prostor ili niz ograđenih prostora u kojima se ona čuva prije izlova ili stavljanja u uzgoj;

12.

„okružujuća mreža plivarica” znači svaka okružujuća mreža čije se dno stišće s pomoću užeta za zatvaranje mreže koje prolazi kroz niz obruča postavljenih na olovnju i koje omogućuje da se mreža stisne i zatvori;

13.

„stavljanje u kaveze” znači premještanje žive plavoperajne tune iz transportnog kaveza ili klopke u kaveze za uzgoj ili tov;

14.

„ulovno plovilo” znači plovilo koje se upotrebljava u svrhu komercijalnog ulova resursa plavoperajne tune;

15.

„uzgajalište” znači morsko područje koje je jasno definirano geografskim koordinatama, a upotrebljava se za tov ili uzgoj plavoperajne tune ulovljene klopkama i/ili plivaričarima; uzgajalište može imati više uzgajališnih lokacija, od kojih je svaka definirana geografskim koordinatama s jasno određenom geografskom dužinom i širinom za svaku točku poligona;

16.

„uzgoj” ili „tov” znači stavljanje plavoperajne tune u kaveze u uzgajalištima i njihovo kasnije hranjenje u cilju njihova tovljenja i povećanja ukupne biomase;

17.

„izlov” znači usmrćivanje plavoperajne tune u uzgajalištima ili klopkama;

18.

„stereoskopska kamera” znači kamera s dvjema lećama ili više njih, koja ima odvojeni senzor slike ili kadar za svaku leću što omogućuje bilježenje trodimenzionalnih slika za potrebe mjerenja duljine ribe i koja pomaže pri točnijem utvrđivanju broja i mase plavoperajne tune;

19.

„plovilo za mali priobalni ribolov” znači ulovno plovilo koje posjeduje najmanje tri od sljedećih pet značajki:

(a)

duljina preko svega manja od 12 metara;

(b)

plovilo obavlja ribolov isključivo u vodama pod jurisdikcijom države članice zastave;

(c)

izlasci u ribolov traju kraće od 24 sata;

(d)

posada broji najviše četiri člana; ili

(e)

plovilo obavlja ribolov primjenom selektivnih tehnika sa smanjenim utjecajem na okoliš;

20.

„zajednička ribolovna operacija” znači svaka operacija u kojoj sudjeluju dva plivaričara ili više njih pri čemu se ulov jednog plivaričara pripisuje jednom plivaričaru ili više drugih plivaričara u skladu s prethodno dogovorenim ključem za raspodjelu;

21.

„aktivni ribolov” znači, za svako ulovno plovilo, ciljani ribolov plavoperajne tune tijekom određene ribolovne sezone;

22.

„BCD” znači dokument o ulovu plavoperajne tune;

23.

„eBCD” znači elektronički dokument o ulovu plavoperajne tune;

24.

„područje Konvencije” znači geografsko područje definirano u članku 1. Konvencije;

25.

„prekrcaj” znači pretovar svih ili nekih proizvoda ribarstva s jednog ribarskog plovila na drugo ribarsko plovilo; međutim, istovar mrtve plavoperajne tune iz okružujuće mreže plivarice, klopke ili plovila za tegalj na pomoćno plovilo ne smatra se prekrcajem;

26.

„kontrolno prebacivanje” znači svako dodatno prebacivanje koje se provodi na zahtjev subjekata u ribolovu/uzgoju ili kontrolnih tijela u svrhu provjere broja ribe koja se prebacuje;

27.

„kontrolna kamera” znači stereoskopska kamera i/ili konvencionalna videokamera za potrebe kontrola predviđenih u ovoj Uredbi;

28.

„ugovorna stranka Konvencije” znači ugovorna stranka Konvencije ili surađujuća neugovorna stranka, subjekt ili ribarski subjekt;

29.

„veliko plovilo za ribolov plutajućim parangalom” znači plovilo za ribolov plutajućim parangalom čija duljina preko svega iznosi više od 24 metra;

30.

„prebacivanje” znači svako prebacivanje:

(a)

žive plavoperajne tune iz mreže ulovnog plovila u transportni kavez;

(b)

žive plavoperajne tune iz jednog transportnog kaveza u drugi;

(c)

kaveza sa živom plavoperajnom tunom s jednog plovila za tegalj na drugo;

(d)

kaveza sa živom plavoperajnom tunom iz jednog uzgajališta u drugo i žive plavoperajne tune iz kaveza u kavez unutar istog uzgajališta;

(e)

žive plavoperajne tune iz klopke u transportni kavez, neovisno o prisutnosti plovila za tegalj;

31.

„subjekt” znači fizička ili pravna osoba koja upravlja poduzećem ili u vlasništvu ima poduzeće koje obavlja bilo koju aktivnost povezanu s bilo kojom fazom proizvodnje, prerade, stavljanja na tržište, distribucije ili maloprodaje proizvoda ribarstva i akvakulture;

32.

„skupina ribolovnog alata” znači skupina ribarskih plovila koja upotrebljavaju isti alat, za koji je raspodijeljena kvota za skupinu;

33.

„ribolovni napor” znači umnožak kapaciteta i aktivnosti ribarskog plovila; za skupinu ribarskih plovila, to znači zbroj ribolovnih napora svih plovila u skupini;

34.

„odgovorna država članica” znači država članica zastave ili država članica pod čijom se jurisdikcijom nalazi dotično uzgajalište ili klopka.

POGLAVLJE II.

Mjere upravljanja

Članak 6.

Uvjeti povezani s mjerama upravljanja ribarstvom

1.   Svaka država članica poduzima potrebne mjere kako bi osigurala da ribolovni napor njezinih ulovnih plovila i klopki bude razmjeran ribolovnim mogućnostima za plavoperajnu tunu koje su na raspolaganju toj državi članici u istočnom Atlantiku i u Sredozemnome moru. Mjere koje su donijele države članice obuhvaćaju pojedinačne kvote za njihova ulovna plovila duljine preko svega veće od 24 metra koja su uvrštena na popis plovila s odobrenjem iz članka 26.

2.   Kad se procijeni da je pojedinačna kvota plovila iscrpljena u skladu s člankom 35. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 svaka država članica od ulovnog plovila zahtijeva da se odmah uputi u luku koju je ona odredila.

3.   U ribolovu plavoperajne tune zakupljivanje nije dopušteno.

Članak 7.

Prijenos neizlovljene žive plavoperajne tune

1.   Prijenos neizlovljene žive plavoperajne tune iz ulova od prethodnih godina može se dopustiti unutar uzgajališta samo ako se razvije pojačani sustav kontrole i država članica o njemu obavijesti Komisiju. Taj sustav sastavni je dio godišnjeg inspekcijskog plana države članice iz članka 14. te obuhvaća barem mjere uspostavljene u skladu s člancima 53. i 61.

2.   Ako je prijenos dopušten u skladu sa stavkom 1., primjenjuju se sljedeće točke:

(a)

države članice koje su odgovorne za uzgajališta do 25. svibnja svake godine ispunjavaju i podnose Komisiji izjavu o godišnjem prenošenju, koja sadržava:

i.

količine (izražene u kg) i broj riba koji se namjerava prenijeti;

ii.

godinu ulova;

iii.

prosječnu masu;

iv.

državu članicu zastave ili ugovornu stranku Konvencije;

v.

upućivanja na BCD koji odgovara prenesenim ulovima;

vi.

ime i ICCAT-ov broj uzgajališta;

vii.

broj kaveza; i

viii.

podatke o izlovljenim količinama (izražene u kg), nakon završetka izlova;

(b)

količine prenesene u skladu sa stavkom 1. smještaju se u odvojene kaveze ili niz odvojenih kaveza u uzgajalištu na osnovi godine ulova.

3.   Prije početka ribolovne sezone države članice koje su odgovorne za uzgajališta osiguravaju sveobuhvatnu procjenu sve žive plavoperajne tune koja se prenosi nakon masovnog izlova u uzgajalištima pod njihovom jurisdikcijom. U tu svrhu se sva živa plavoperajna tuna koja se prenosi iz ulovne godine u kojoj je obavljen masovan izlov u uzgajalištima prebacuje u druge kaveze uz primjenu sustava stereoskopskih kamera ili alternativnih metoda, pod uvjetom da one osiguravaju jednaku razinu preciznosti i točnosti, u skladu s člankom 51. U svako doba osigurava se potpuno dokumentirana sljedivost. Prijenos plavoperajne tune iz godina u kojima nije bilo masovnog izlova kontrolira se svake godine primjenom istog postupka na odgovarajuće uzorke na temelju procjene rizika.

4.   Komisija može donijeti provedbene akte kojima se utvrđuju detaljna pravila za razvoj pojačanog sustava kontrole prijenosa žive plavoperajne tune. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 68.

Članak 8.

Prijenos neiskorištenih kvota

Prijenos neiskorištenih kvota nije dopušten.

Članak 9.

Prijenosi kvota

1.   Prijenosi kvota između Unije i drugih ugovornih stranaka Konvencije provode se isključivo uz prethodno odobrenje dotičnih država članica i/ili ugovornih stranaka Konvencije. Komisija obavješćuje Tajništvo ICCAT-a 48 sati prije svakog takvog prijenosa kvota.

2.   Dopušten je prijenos kvota unutar skupine ribolovnog alata, prijenos kvota za usputni ulov i prijenos pojedinačnih ribolovnih kvota svake države članice, pod uvjetom da dotične države članice o tom prijenosu unaprijed obavijeste Komisiju kako bi Komisija mogla obavijestiti Tajništvo ICCAT-a prije nego što prijenos počne proizvoditi učinke.

Članak 10.

Smanjenja kvota u slučaju prelova

Ako države članice prelove kvote koje su im raspodijeljene i stanje se ne može ispraviti razmjenama kvota na temelju članka 16. stavka 8. Uredbe (EU) br. 1380/2013, primjenjuju se članci 37. i 105. Uredbe (EZ) br. 1224/2009.

Članak 11.

Godišnji planovi ribolova

1.   Svaka država članica koja ima kvotu za plavoperajnu tunu uspostavlja godišnji plan ribolova. Taj plan uključuje najmanje sljedeće informacije za ulovna plovila i klopke:

(a)

kvote, uključujući kvote za usputni ulov, koje su raspodijeljene svakoj skupini ribolovnog alata;

(b)

ako je primjenjivo, metodu primijenjenu za raspodjelu kvota i upravljanje njima;

(c)

mjere za osiguravanje poštovanja pojedinačnih kvota;

(d)

ribolovne sezone za svaku kategoriju alata;

(e)

informacije o određenim lukama;

(f)

pravila o usputnom ulovu; i

(g)

broj ulovnih plovila, osim plovila s pridnenim povlačnim mrežama (koćama), duljine preko svega veće od 24 metra i svih plivaričara s odobrenjem za ribolov plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i u Sredozemnome moru.

2.   Države članice koje imaju plovila za mali priobalni ribolov s odobrenjem za ribolov plavoperajne tune raspodjeljuju posebnu sektorsku kvotu za ta plovila te tu raspodjelu uvrštavaju u svoje planove ribolova. One također u svoje planove praćenja, kontrole i inspekcije uključuju dodatne mjere za pomno praćenje iskorištenosti kvote te flote. Primjenom parametara iz stavka 1. države članice mogu odobrenja izdati različitom broju plovila kako bi u potpunosti iskoristila svoje ribolovne mogućnosti.

3.   Portugal i Španjolska mogu raspodijeliti sektorske kvote za brodove s mamcima koji obavljaju ribolov u vodama Unije u arhipelazima Azora, Madeire i Kanarskih otoka. Te sektorske kvote uvrštavaju se u njihove godišnje planove ribolova, a u njihovim godišnjim planovima praćenja, kontrole i inspekcije jasno se utvrđuju dodatne mjere za praćenje iskorištenosti tih kvota.

4.   Ako države članice raspodjeljuju sektorske kvote u skladu sa stavkom 2. ili 3., ne primjenjuje se minimalan zahtjev od pet tona za kvotu koji je utvrđen u primjenjivom aktu Unije o raspodjeli ribolovnih mogućnosti.

5.   Dotična država članica svaku izmjenu godišnjeg plana ribolova podnosi Komisiji najmanje tri radna dana prije početka ribolovne aktivnosti na koju se izmjena odnosi. Komisija prosljeđuje izmjenu Tajništvu ICCAT-a najmanje jedan radni dan prije početka ribolovne aktivnosti na koju se izmjena odnosi.

Članak 12.

Raspodjela ribolovnih mogućnosti

U skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1380/2013 pri raspodjeli ribolovnih mogućnosti koje su im na raspolaganju države članice primjenjuju transparentne i objektivne kriterije, uključujući one okolišne, društvene i gospodarske prirode, te nastoje pravedno raspodijeliti nacionalne kvote među različitim segmentima flote, posebno uzimajući u obzir tradicionalni i artizanalni ribolov, te pružati poticaje za ribarska plovila Unije koja upotrebljavaju selektivni ribolovni alat ili ribolovne tehnike sa smanjenim utjecajem na okoliš.

Članak 13.

Godišnji planovi upravljanja ribolovnim kapacitetom

Svaka država članica koja ima kvotu za plavoperajnu tunu uspostavlja godišnji plan upravljanja ribolovnim kapacitetom. U tom planu država članica prilagođava broj ulovnih plovila i klopki tako da se osigura da ribolovni kapacitet bude razmjeran ribolovnim mogućnostima koje su raspodijeljene ulovnim plovilima i klopkama za relevantno razdoblje kvote. Država članica prilagođava ribolovni kapacitet primjenom parametara utvrđenih u primjenjivom aktu Unije o raspodjeli ribolovnih mogućnosti. Prilagodba ribolovnog kapaciteta Unije za plivaričare ograničena je na razliku od najviše 20 % u odnosu na polazni ribolovni kapacitet iz 2018.

Članak 14.

Godišnji inspekcijski planovi

Svaka država članica koja ima kvotu za plavoperajnu tunu uspostavlja godišnji inspekcijski plan radi osiguravanja usklađenosti s ovom Uredbom. Svaka država članica Komisiji podnosi svoj plan. Svaka država članica utvrđuje svoj plan u skladu s:

(a)

ciljevima, prioritetima i postupcima te referentnim mjerilima za inspekcijske aktivnosti utvrđenima u posebnom programu kontrole i inspekcije za plavoperajnu tunu uspostavljenom na temelju članka 95. Uredbe (EZ) br. 1224/2009;

(b)

nacionalnim akcijskim programom kontrole za plavoperajnu tunu uspostavljenim na temelju članka 46. Uredbe (EZ) br. 1224/2009.

Članak 15.

Godišnji planovi upravljanja uzgojem

1.   Svaka država članica koja ima kvotu za plavoperajnu tunu uspostavlja godišnji plan upravljanja uzgojem.

2.   U godišnjem planu upravljanja uzgojem svaka država članica osigurava da ukupni ulazni kapacitet i ukupni uzgojni kapacitet budu razmjerni procijenjenoj količini plavoperajne tune raspoložive za uzgoj.

3.   Države članice ograničavaju svoj kapacitet uzgoja tune u skladu s ukupnim uzgojnim kapacitetom upisanim u ICCAT-ov „registar objekata za uzgoj plavoperajne tune” ili onim koji je odobren i prijavljen ICCAT-u 2018.

4.   Najveća ulazna količina ulovljene divlje plavoperajne tune koja se smije unijeti u uzgajališta pojedine države članice ograničena je na ulazne količine koje su u ICCAT-ov „registar objekata za uzgoj plavoperajne tune” upisala uzgajališta te države članice 2005., 2006., 2007. ili 2008. godine.

5.   Ako pojedina država članica treba povećati najveću ulaznu količinu ulovljene divlje plavoperajne tune koja se smije unijeti u jedno ili više njezinih uzgajališta tuna, to povećanje mora biti razmjerno ribolovnim mogućnostima koje su raspodijeljene toj državi članici i svim uvozima žive plavoperajne tune iz druge države članice ili ugovorne stranke.

6.   Države članice odgovorne za uzgajališta osiguravaju da znanstvenici kojima je SCRS povjerio zadaću utvrđivanja stopa rasta tijekom razdoblja tova imaju pristup uzgajalištima i pomoć u obavljanju svojih dužnosti.

7.   Prema potrebi, države članice svake godine do 15. svibnja podnose Komisiji revidirane planove upravljanja uzgojem.

Članak 16.

Dostavljanje godišnjih planova

1.   Svake godine do 31. siječnja svaka država članica koja ima kvotu za plavoperajnu tunu Komisiji podnosi sljedeće planove:

(a)

godišnji plan ribolova za ulovna plovila i klopke kojima se lovi plavoperajna tuna u istočnom Atlantiku i u Sredozemnome moru, uspostavljen u skladu s člankom 11.;

(b)

godišnji plan upravljanja ribolovnim kapacitetom uspostavljen u skladu s člankom 13.;

(c)

godišnji inspekcijski plan uspostavljen u skladu s člankom 14.; i

(d)

godišnji plan upravljanja uzgojem uspostavljen u skladu s člankom 15.

2.   Komisija prikuplja planove iz stavka 1. i upotrebljava ih za izradu godišnjeg plana Unije. Komisija dostavlja godišnji plan Unije Tajništvu ICCAT-a do 15. veljače svake godine radi rasprave i odobrenja od strane ICCAT-a.

3.   Ako država članica ne podnese Komisiji neki od planova iz stavka 1. u roku utvrđenom u tom stavku, Komisija može odlučiti Tajništvu ICCAT-a dostaviti plan Unije bez planova dotične države članice. Na zahtjev dotične države članice Komisija nastoji u obzir uzeti jedan od planova iz stavka 1. koji je podnesen nakon roka utvrđenog u tom stavku, ali prije roka predviđenog u stavku 2. Ako plan koji je podnijela država članica nije u skladu s odredbama ove Uredbe u pogledu godišnjih planova ribolova, kapaciteta, inspekcije i uzgoja ili sadržava ozbiljnu pogrešku koja može dovesti do toga da Komisija ICCAT-a odbije godišnji plan Unije, Komisija može odlučiti Tajništvu ICCAT-a dostaviti godišnji plan Unije bez planova dotične države članice. Komisija što prije obavješćuje dotičnu državu članicu i nastoji u godišnji plan Unije ili u izmjene godišnjeg plana Unije uključiti sve revidirane planove koje je podnijela ta država članica, pod uvjetom da su ti revidirani planovi u skladu s odredbama ove Uredbe u pogledu godišnjih planova ribolova, kapaciteta, inspekcije i uzgoja.

POGLAVLJE III.

Tehničke mjere

Članak 17.

Ribolovne sezone

1.   Ribolov plavoperajne tune okružujućim mrežama plivaricama u istočnom Atlantiku i u Sredozemnome moru dopušten je od 26. svibnja do 1. srpnja svake godine.

2.   Odstupajući od stavka 1. ovog članka, Cipar i Grčka u svojim godišnjim planovima ribolova iz članka 11. mogu zatražiti da plivaričarima koji plove pod njihovom zastavom bude dopušteno loviti plavoperajnu tunu u istočnom Sredozemnome moru (ribolovna područja FAO-a 37.3.1. i 37.3.2.) od 15. svibnja do 1. srpnja svake godine.

3.   Odstupajući od stavka 1. ovog članka, Hrvatska u svojem godišnjem planu ribolova iz članka 11. može zatražiti da plivaričarima koji plove pod njezinom zastavom bude dopušteno loviti plavoperajnu tunu za potrebe uzgoja u Jadranskome moru (ribolovno područje FAO-a 37.2.1.) od 26. svibnja do 15. srpnja svake godine.

4.   Odstupajući od stavka 1., ako pojedina država članica Komisiji pruži dokaze da, zbog vremenskih uvjeta, neki njezini plivaričari koji obavljaju ribolov plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i u Sredozemnome moru nisu mogli iskoristiti svoje uobičajene ribolovne dane tijekom godine, ta država članica može odlučiti da se za pojedinačne plivaričare pogođene tom situacijom produlji ribolovna sezona iz stavka 1. za jednak broj izgubljenih dana, a najviše za 10 dana. Neaktivnost dotičnih plovila, a u slučaju zajedničke ribolovne operacije svih uključenih plovila, propisno se obrazlaže izvješćima o vremenskim uvjetima i pozicijama iz sustava za praćenje plovila (VMS).

5.   Ribolov plavoperajne tune velikim plovilima za ribolov plutajućim parangalima u istočnom Atlantiku i u Sredozemnome moru dopušten je od 1. siječnja do 31. svibnja.

6.   Države članice utvrđuju ribolovne sezone za svoje flote, osim za plivaričare i velika plovila za ribolov plutajućim parangalima, u svojim godišnjim planovima ribolova.

Članak 18.

Obveza iskrcavanja

Ovim poglavljem ne dovodi se u pitanje članak 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013, uključujući sva primjenjiva odstupanja koja se na njega odnose.

Članak 19.

Minimalna referentna veličina za očuvanje

1.   Zabranjuje se loviti, zadržavati na plovilu, prekrcavati, prebacivati, iskrcavati, prevoziti, skladištiti, prodavati, izlagati ili nuditi na prodaju plavoperajnu tunu mase manje od 30 kg ili vilične duljine manje od 115 cm, uključujući onu ulovljenu kao usputni ulov ili u rekreacijskom ribolovu.

2.   Odstupajući od stavka 1., minimalna referentna veličina za očuvanje plavoperajne tune od 8 kg ili 75 cm vilične duljine primjenjuje se na sljedeće vrste ribolova:

(a)

plavoperajnu tunu ulovljenu u istočnom Atlantiku brodovima s mamcima i brodovima za ribolov panulom;

(b)

plavoperajnu tunu ulovljenu u Sredozemnome moru u malom priobalnom ribolovu svježe ribe brodovima s mamcima, plovilima za ribolov parangalima i plovilima za ribolov odmetom; i

(c)

plavoperajnu tunu ulovljenu u Jadranskome moru plovilima koja plove pod zastavom Hrvatske za potrebe uzgoja.

3.   Posebni uvjeti koji se primjenjuju na odstupanje iz stavka 2. utvrđeni su u Prilogu I.

4.   Države članice izdaju odobrenje za ribolov plovilima koja obavljaju ribolov na temelju odstupanjâ iz odlomaka 2. i 3. Priloga I. Dotična plovila navode se na popisu ulovnih plovila iz članka 26.

5.   Odbačeni ulovi mrtve ribe manje od minimalnih referentnih veličina za očuvanje utvrđenih u ovom članku oduzimaju se od kvote dotične države članice.

Članak 20.

Slučajni ulovi manji od minimalne referentne veličine za očuvanje

1.   Odstupajući od članka 19. stavka 1., za sva ulovna plovila i klopke koji aktivno love plavoperajnu tunu dopušteno je najviše 5 % po broju slučajno ulovljenih primjeraka plavoperajne tune mase od 8 do 30 kg ili, alternativno, vilične duljine od 75 do 115 cm.

2.   Postotak od 5 % iz stavka 1. izračunava se na temelju ukupnih ulova plavoperajne tune zadržanih na plovilu ili unutar klopke u bilo kojem trenutku nakon svake ribolovne operacije.

3.   Slučajni ulovi oduzimaju se od kvote države članice koja je odgovorna za ulovno plovilo ili klopku.

4.   Na slučajne ulove plavoperajne tune manje od minimalne referentne veličine za očuvanje primjenjuju se članci 31., 33., 34. i 35.

Članak 21.

Usputni ulovi

1.   Svaka država članica određuje usputne ulove plavoperajne tune unutar svoje kvote i o tome obavješćuje Komisiju pri podnošenju svojeg plana ribolova.

2.   Dopušteni usputni ulovi, koji ne smiju premašiti 20 % ukupnog ulova na plovilu na kraju svakog izlaska u ribolov, te metodologija primijenjena za izračun tih usputnih ulova u odnosu na ukupni ulov na plovilu jasno se definiraju u godišnjem planu ribolova iz članka 11. Postotak usputnog ulova može se izračunavati u masi ili u broju jedinki. Izračun u broju jedinki primjenjuje se samo na tunu i tuni slične vrste kojima upravlja ICCAT. Za flotu plovila za mali priobalni ribolov razina dopuštenog usputnog ulova može se izračunati na godišnjoj osnovi.

3.   Sav usputni ulov mrtve plavoperajne tune, zadržan na plovilu ili odbačen, oduzima se od kvote države članice zastave te se bilježi i prijavljuje Komisiji u skladu s člancima 31. i 32.

4.   Ako država članica nema kvotu za plavoperajnu tunu, dotični usputni ulov oduzima se od posebne kvote Unije za usputni ulov plavoperajne tune, utvrđene u skladu s člankom 43. stavkom 3. UFEU-a i člankom 16. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

5.   Ako je ukupna kvota raspodijeljena državi članici iscrpljena, ulov plavoperajne tune nije dopušten plovilima koja plove pod njezinom zastavom i ta država članica poduzima potrebne mjere da se osigura puštanje usputnih ulova plavoperajne tune. Ako je iscrpljena posebna kvota Unije za usputni ulov plavoperajne tune utvrđena u skladu s člankom 43. stavkom 3. UFEU-a i člankom 16. Uredbe (EU) br. 1380/2013, ulov plavoperajne tune nije dopušten plovilima koja plove pod zastavom država članica koje nemaju kvotu za plavoperajnu tunu i te države članice poduzimaju potrebne mjere da se osigura puštanje usputnih ulova plavoperajne tune. U tim slučajevima zabranjuje se prerada i stavljanje na tržište mrtve plavoperajne tune i svi se ulovi bilježe. Države članice svake godine dostavljaju Komisiji informacije o količini usputnih ulova mrtve plavoperajne tune, a ona ih dostavlja Tajništvu ICCAT-a.

6.   Na plovilima koja ne love aktivno plavoperajnu tunu količina plavoperajne tune koja se zadržava na plovilu mora se jasno razdvojiti od drugih vrsta kako bi se kontrolnim tijelima omogućilo praćenje usklađenosti s ovim člankom. Taj se usputni ulov može staviti na tržište ako mu je priložen eBCD.

Članak 22.

Upotreba zrakoplovnih sredstava

Za traženje plavoperajne tune zabranjuje se upotreba svih zrakoplovnih sredstava, uključujući zrakoplove, helikoptere ili sve vrste bespilotnih letjelica.

POGLAVLJE IV.

Rekreacijski ribolov

Članak 23.

Posebna kvota za rekreacijski ribolov

1.   Svaka država članica koja ima kvotu za plavoperajnu tunu uređuje rekreacijski ribolov raspodjelom posebne kvote za potrebe tog ribolova. Pri takvoj raspodjeli uzima se u obzir moguća mrtva plavoperajna tuna, među ostalim u okviru ribolova za ulov i puštanje. Države članice pri podnošenju svojih planova ribolova obavješćuju Komisiju o kvoti raspodijeljenoj za rekreacijski ribolov.

2.   Ulovi mrtve plavoperajne tune prijavljuju se i oduzimaju od kvote države članice.

Članak 24.

Posebni uvjeti za rekreacijski ribolov

1.   Svaka država članica koja ima kvotu za plavoperajnu tunu raspodijeljenu za rekreacijski ribolov uređuje rekreacijski ribolov izdavanjem odobrenja za ribolov plovilima za potrebe rekreacijskog ribolova. Na zahtjev ICCAT-a države članice stavljaju Komisiji na raspolaganje popis plovila za rekreacijski ribolov kojima je izdano odobrenje za ribolov plavoperajne tune. Komisija prosljeđuje taj popis ICCAT-u. Taj popis sadržava za svako plovilo sljedeće informacije:

(a)

ime plovila;

(b)

registracijski broj;

(c)

broj iz ICCAT-ova registra (ako postoji);

(d)

sva prijašnja imena; i

(e)

ime, prezime i adresu vlasnika i subjekta.

2.   U rekreacijskom ribolovu zabranjuje se loviti, zadržavati na plovilu, prekrcavati ili iskrcavati više od jedne plavoperajne tune po plovilu na dan.

3.   Zabranjuje se stavljanje na tržište plavoperajne tune ulovljene u rekreacijskom ribolovu.

4.   Svaka država članica bilježi podatke o ulovu, uključujući masu i, ako je to moguće, duljinu svake plavoperajne tune ulovljene u rekreacijskom ribolovu, te do 30. lipnja svake godine dostavlja Komisiji podatke za prethodnu godinu. Komisija te informacije prosljeđuje Tajništvu ICCAT-a.

5.   Svaka država članica poduzima potrebne mjere kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri osiguralo puštanje plavoperajne tune, posebno juvenilnih primjeraka, ako je uhvaćena živa u okviru rekreacijskog ribolova. Sve se plavoperajne tune iskrcavaju cijele, bez škrga i/ili utrobe.

Članak 25.

Ulov, označivanje i puštanje

1.   Odstupajući od članka 23. stavka 1., države članice koje su dale odobrenje za ribolov za „ulov i puštanje” u sjeveroistočnom Atlantiku koji obavljaju isključivo plovila za sportski ribolov mogu dopustiti ograničenom broju plovila za sportski ribolov da ciljano love plavoperajnu tunu u svrhu ribolova za ulov, označivanje i puštanje bez potrebe da im se dodijeli posebna kvota. Ta plovila obavljaju ribolov u kontekstu znanstvenog projekta istraživačkog instituta uključenog u program znanstvenog istraživanja. O rezultatima projekta obavješćuju se relevantna tijela države članice zastave.

2.   Za plovila koja obavljaju znanstveno istraživanje u okviru ICCAT-ova istraživačkog programa za plavoperajnu tunu ne smatra se da obavljaju aktivnosti „ulova, označivanja i puštanja” iz stavka 1.

3.   Države članice koje daju odobrenja za aktivnosti „ulova, označivanja i puštanja”:

(a)

podnose opis tih aktivnosti i mjera koje se na njih primjenjuju kao sastavni dio svojih planova ribolova iz članka 12. odnosno inspekcijskih planova iz članka 15.;

(b)

pomno prate aktivnosti dotičnih plovila kako bi osigurale njihovu usklađenost s ovom Uredbom;

(c)

osiguravaju da operacije označivanja i puštanja provodi obučeno osoblje kako bi se osigurala visoka stopa preživljavanja jedinki; i

(d)

Komisiji do 30. lipnja svake godine podnose godišnje izvješće o provedenim znanstvenim aktivnostima. Komisija prosljeđuje izvješće Tajništvu ICCAT-a 60 dana prije sastanka SCRS-a naredne godine.

4.   Sve plavoperajne tune koje uginu u aktivnostima „ulova, označivanja i puštanja” prijavljuju se i oduzimaju od kvote države članice zastave.

POGLAVLJE V.

Kontrolne mjere

Odjeljak 1.

Popisi i registri plovila i klopki

Članak 26.

Popisi i registri plovila

1.   Države članice svake godine, mjesec dana prije početka razdoblja odobrenja, Komisiji podnose sljedeće popise plovila u formatu utvrđenom u zadnjoj verziji ICCAT-ovih Smjernica o podnošenju podataka i informacija:

(a)

popis svih ulovnih plovila koja imaju odobrenje za aktivni ribolov plavoperajne tune; i

(b)

popis svih drugih ribarskih plovila koja se upotrebljavaju za potrebe komercijalnog iskorištavanja resursa plavoperajne tune.

Komisija te informacije prosljeđuje Tajništvu ICCAT-a 15 dana prije početka ribolovne aktivnosti kako bi se ta plovila mogla unijeti u ICCAT-ov registar plovila s odobrenjem za ribolov te, prema potrebi, u ICCAT-ov registar plovila duljine preko svega od najmanje 20 metara koja imaju odobrenje za ribolov na području Konvencije.

2.   Tijekom kalendarske godine ribarsko plovilo može se uvrstiti u oba popisa iz stavka 1., pod uvjetom da nije uvršteno u oba popisa istodobno.

3.   Informacije o plovilima iz stavka 1. točaka (a) i (b) sadržavaju ime plovila i broj iz registra flote Unije (CFR) kako je utvrđeno u Prilogu I. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2017/218 (20).

4.   Komisija ne prihvaća retroaktivnu dostavu popisâ iz stavka 1.

5.   Naknadne izmjene popisâ iz stavka 1. tijekom kalendarske godine prihvaćaju se samo ako je prijavljenom ribarskom plovilu onemogućeno da sudjeluje u ribolovu zbog opravdanih operativnih razloga ili više sile. U takvim okolnostima dotična država članica odmah obavješćuje Komisiju o toj činjenici i dostavlja joj:

(a)

sve pojedinosti o ribarskim plovilima kojima se namjerava zamijeniti to ribarsko plovilo; i

(b)

sveobuhvatno izvješće o razlogu kojim se opravdava zamjena i sve relevantne popratne dokaze ili upućivanja.

6.   Komisija prema potrebi tijekom godine mijenja informacije o plovilima iz stavka 1. ovog članka dostavom ažuriranih informacija Tajništvu ICCAT-a u skladu s člankom 7. stavkom 6. Uredbe (EU) 2017/2403.

Članak 27.

Odobrenja za ribolov za plovila

1.   Države članice izdaju odobrenja za ribolov plovilima uvrštenima na jedan od popisa iz članka 26. stavaka 1. i 5. Odobrenja za ribolov sadržavaju barem informacije utvrđene u Prilogu VII. i izdaju se u formatu utvrđenom u tom prilogu. Države članice osiguravaju da su informacije navedene u odobrenju za ribolov točne i u skladu s ovom Uredbom.

2.   Ne dovodeći u pitanje članak 21. stavak 6., smatra se da ribarska plovila Unije koja nisu upisana u ICCAT-ov registar iz članka 26. stavka 1. nemaju odobrenje za ribolov, zadržavanje na plovilu, prekrcavanje, prijevoz, prebacivanje, preradu ili iskrcavanje plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i u Sredozemnome moru.

3.   Kad se procijeni da je pojedinačna kvota raspodijeljena plovilu iscrpljena, država članica zastave povlači odobrenje za ribolov plavoperajne tune izdano plovilu i može od plovila zatražiti da se odmah uputi u luku koju je ona odredila.

Članak 28.

Popisi i registri klopki koje je dopušteno upotrebljavati za ribolov plavoperajne tune

1.   Svaka država članica kao dio svojih planova ribolova Komisiji podnosi popis klopki koje je dopušteno upotrebljavati za ribolov plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i u Sredozemnome moru. Komisija te informacije prosljeđuje Tajništvu ICCAT-a kako bi se te klopke upisale u ICCAT-ov registar klopki koje je dopušteno upotrebljavati za ribolov plavoperajne tune.

2.   Države članice izdaju odobrenja za ribolov za klopke uvrštene u popis iz stavka 1. Odobrenja za ribolov sadržavaju barem informacije utvrđene u Prilogu VII. i u formatu su utvrđenom u tom prilogu. Države članice osiguravaju da su informacije navedene u odobrenju za ribolov točne i u skladu s ovom Uredbom.

3.   Za klopke Unije koje nisu upisane u ICCAT-ov registar klopki koje je dopušteno upotrebljavati za ribolov plavoperajne tune smatra se da nemaju odobrenje za ribolov plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i u Sredozemnome moru. Plavoperajnu tunu ulovljenu takvim klopkama zabranjuje se zadržavati na plovilu, prebacivati, stavljati u kaveze i iskrcavati.

4.   Kad se procijeni da je kvota koja im je raspodijeljena iscrpljena, država članica zastave povlači odobrenje za ribolov plavoperajne tune koje je izdano za klopke.

Članak 29.

Informacije o ribolovnim aktivnostima

1.   Svaka država članica do 15. srpnja svake godine Komisiji podnosi detaljne informacije o ulovima plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i u Sredozemnome moru tijekom prethodne godine. Komisija te informacije prosljeđuje Tajništvu ICCAT-a do 31. srpnja svake godine. Te informacije uključuju:

(a)

ime i ICCAT-ov broj svakog ulovnog plovila;

(b)

razdoblje odobrenja za svako ulovno plovilo;

(c)

ukupan ulov svakog ulovnog plovila, uključujući slučajeve bez ostvarenog ulova, tijekom cijelog razdoblja odobrenja;

(d)

ukupan broj dana tijekom kojih je svako ulovno plovilo obavljalo ribolov u istočnom Atlantiku i u Sredozemnome moru tijekom cijelog razdoblja odobrenja; i

(e)

ukupan ulov izvan razdoblja odobrenja (usputni ulov).

2.   Države članice podnose sljedeće informacije Komisiji o ribarskim plovilima koja plove pod njihovom zastavom i nemaju odobrenje za aktivni ribolov plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i u Sredozemnome moru, ali su ulovila plavoperajnu tunu kao usputni ulov:

(a)

ime i ICCAT-ov broj ili, ako plovilo nije u ICCAT-ovu registru, nacionalni registracijski broj plovila; i

(b)

ukupne ulove plavoperajne tune.

3.   Države članice Komisiji dostavljaju sve informacije o svim plovilima koja nisu obuhvaćena stavcima 1. i 2., ali za koja se zna ili pretpostavlja da su obavljala ribolov plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i u Sredozemnome moru. Čim joj te informacije postanu dostupne, Komisija ih dostavlja Tajništvu ICCAT-a.

Članak 30.

Zajedničke ribolovne operacije

1.   Zajednička ribolovna operacija u ribolovu plavoperajne tune dopušta se samo ako plovila koja u njoj sudjeluju imaju odobrenje države članice zastave odnosno država članica zastave. Kako bi dobio odobrenje za ribolov, svaki plivaričar mora biti opremljen za ribolov plavoperajne tune, imati pojedinačnu kvotu i ispunjavati obveze izvješćivanja utvrđene u članku 32.

2.   Kvota koja se raspodjeljuje zajedničkoj ribolovnoj operaciji jednaka je zbroju kvota raspodijeljenih plivaričarima koji u njoj sudjeluju.

3.   Plivaričari Unije ne smiju sudjelovati u zajedničkim ribolovnim operacijama s plivaričarima iz drugih ugovornih stranaka Konvencije.

4.   Obrazac zahtjeva za izdavanje odobrenja za sudjelovanje u zajedničkoj ribolovnoj operaciji utvrđen je u Prilogu IV. Svaka država članica poduzima potrebne mjere kako bi dobila sljedeće informacije od svojih plivaričara koji sudjeluju u zajedničkoj ribolovnoj operaciji:

(a)

traženo razdoblje odobrenja za zajedničku ribolovnu operaciju;

(b)

identitet uključenih subjekata;

(c)

kvote pojedinačnih plovila;

(d)

ključ za raspodjelu ulova među plovilima; i

(e)

informacije o odredišnim uzgajalištima.

5.   Najmanje 10 dana prije početka zajedničke ribolovne operacije svaka država članica informacije iz stavka 4. podnosi Komisiji u formatu iz Priloga IV. Komisija te informacije prosljeđuje Tajništvu ICCAT-a i državi članici zastave ostalih ribarskih plovila koja sudjeluju u zajedničkoj ribarskoj operaciji najmanje pet dana prije početka ribolovne operacije.

6.   U slučaju više sile rokovi iz stavka 5. ne primjenjuju se na informacije o odredišnim uzgajalištima. U tom slučaju države članice Komisiji što prije podnose ažurirane informacije, zajedno s opisom događaja koji čine višu silu. Komisija te informacije prosljeđuje Tajništvu ICCAT-a.

Odjeljak 2.

Bilježenje ulova

Članak 31.

Zahtjevi u pogledu bilježenja

1.   Zapovjednici ulovnih plovila Unije vode očevidnik o ribolovu u koji bilježe svoje operacije u skladu s člancima 14., 15., 23. i 24. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 i odjeljkom A Priloga II. ovoj Uredbi.

2.   Zapovjednici Unijinih plovila za tegalj, pomoćnih plovila i plovila za preradu bilježe svoje aktivnosti u skladu sa zahtjevima utvrđenima u odjeljcima B, C i D Priloga II.

Članak 32.

Izvješća o ulovu koja šalju zapovjednici plovila i subjekti koji upravljaju klopkama

1.   Zapovjednici ulovnih plovila Unije koja se bave aktivnim ribolovom svojim državama članicama zastave šalju dnevna izvješća o ulovu tijekom cijelog razdoblja u kojem imaju odobrenje za ribolov plavoperajne tune. Ta izvješća nisu obvezna za plovila u luci, osim ako sudjeluju u zajedničkoj ribolovnoj operaciji. Podaci iz izvješća preuzimaju se iz očevidnikâ i obuhvaćaju datum, vrijeme, mjesto (geografsku širinu i dužinu) te masu i broj primjeraka plavoperajne tune ulovljene na području Konvencije, uključujući puštene ulove i odbačene ulove mrtve ribe. Zapovjednici šalju izvješća u formatu utvrđenom u Prilogu III. ili u formatu koji zahtijeva država članica.

2.   Zapovjednici plivaričara sastavljaju dnevna izvješća o ulovu iz stavka 1. za svaku ribolovnu operaciju, uključujući operacije bez ostvarenog ulova. Zapovjednik plovila ili njegov ovlašteni zastupnik šalje izvješća svojoj državi članici zastave do 9:00 sati (GMT) za prethodni dan.

3.   Subjekti koji upravljaju klopkama i aktivno se bave ribolovom plavoperajne tune, ili njihovi ovlašteni zastupnici, sastavljaju dnevna izvješća te ih svakih 48 sati šalju svojim državama članicama zastave tijekom cijelog razdoblja u kojem imaju odobrenje za ribolov plavoperajne tune. Ta izvješća obuhvaćaju ICCAT-ov registracijski broj klopke, datum i vrijeme ulova, masu i broj primjeraka ulovljene plavoperajne tune, uključujući slučajeve bez ostvarenog ulova, puštene ulove i odbačene ulove mrtve ribe. Te informacije šalju u formatu utvrđenom u Prilogu III.

4.   Zapovjednici ulovnih plovila koja nisu plivaričari svojim državama članicama zastave šalju izvješća iz stavka 1. do utorka u 12:00 sati (GMT) za prethodni tjedan koji završava nedjeljom.

Odjeljak 3.

Iskrcaj i prekrcaj

Članak 33.

Određene luke

1.   Svaka država članica kojoj je raspodijeljena kvota za plavoperajnu tunu određuje luke u kojima je dopušteno iskrcavati ili prekrcavati plavoperajnu tunu. Informacije o određenim lukama uvrštavaju se u godišnji plan ribolova iz članka 11. Države članice bez odgode obavješćuju Komisiju o svakoj izmjeni informacija o određenim lukama. Komisija te informacije bez odgode šalje Tajništvu ICCAT-a.

2.   Da bi se luka utvrdila kao određena luka, država članica luke osigurava da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

utvrđeno je vrijeme iskrcaja ili prekrcaja;

(b)

utvrđeno je mjesto iskrcaja ili prekrcaja; i

(c)

utvrđeni su postupci inspekcije i nadzora kojima se osigurava inspekcijska pokrivenost u svakom trenutku tijekom iskrcavanja i prekrcavanja i na svim mjestima iskrcaja i prekrcaja u skladu s člankom 35.

3.   Zabranjuje se s ulovnih plovila, plovila za preradu i pomoćnih plovila iskrcavati ili prekrcavati bilo koje količine plavoperajne tune ulovljene u istočnom Atlantiku i u Sredozemnome moru bilo gdje osim u lukama koje su odredile ugovorne stranke Konvencije i države članice. Iznimno, mrtva plavoperajna tuna, izlovljena u klopki ili kavezu, može se pomoćnim plovilom prevesti do plovila za preradu, pod uvjetom da se takav prijevoz obavlja u prisustvu kontrolnog tijela.

Članak 34.

Prethodna obavijest o iskrcaju

1.   Članak 17. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 primjenjuje se na zapovjednike ribarskih plovila Unije duljine preko svega 12 metara ili više koja su uvrštena na popis plovila iz članka 26. Prethodna obavijest na temelju članka 17. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 šalje se nadležnom tijelu države članice (uključujući državu članicu zastave) ili ugovorne stranke Konvencije čije luke ili objekt za iskrcaj žele upotrebljavati.

2.   Najmanje četiri sata prije predviđenog vremena dolaska u luku zapovjednici ribarskih plovila Unije duljine preko svega manje od 12 metara, uključujući plovila za preradu i pomoćna plovila koja su uvrštena na popis plovila iz članka 26., ili zastupnici takvih plovila, dostavljaju nadležnom tijelu države članice (uključujući državu članicu zastave) ili ugovorne stranke Konvencije čije luke ili objekt za iskrcaj žele upotrebljavati barem sljedeće informacije:

(a)

predviđeno vrijeme dolaska;

(b)

procijenjenu količinu plavoperajne tune koja je zadržana na plovilu;

(c)

informacije o geografskom području na kojem je ostvaren ulov;

(d)

vanjski identifikacijski broj i ime ribarskih plovila.

3.   Ako je na temelju primjenjivog prava Unije državama članicama dopušteno primjenjivati razdoblje za slanje prethodne obavijesti koje je kraće od četiri sata prije predviđenog vremena dolaska, obavijest o procijenjenim količinama plavoperajne tune zadržane na plovilu može se poslati u odgovarajuće vrijeme prije dolaska. Ako je ribolovno područje na udaljenosti manjoj od četiri sata od luke, procijenjene količine plavoperajne tune zadržane na plovilu mogu se izmijeniti u bilo kojem trenutku prije dolaska.

4.   Tijela države članice luke vode evidenciju o svim prethodnim obavijestima za tekuću godinu.

5.   Relevantna kontrolna tijela države članice luke kontroliraju sve iskrcaje u Uniji, a određeni postotak podvrgava se inspekciji na osnovi sustava procjene rizika koji uključuje kvote, veličinu flote i ribolovni napor. Svaka država članica u godišnjem inspekcijskom planu iz članka 14. detaljno opisuje takav sustav kontrole koji je donijela.

6.   Neovisno o duljini preko svega plovila, zapovjednici ulovnih plovila Unije u roku od 48 sati od dovršetka iskrcaja podnose iskrcajnu deklaraciju nadležnim tijelima države članice ili ugovorne stranke Konvencije u kojoj je proveden iskrcaj te svojoj državi članici zastave. Zapovjednik ulovnog plovila Unije odgovoran je za cjelovitost i točnost deklaracije te ih potvrđuje. U iskrcajnoj se deklaraciji, kao najmanji zahtjev, navode količine iskrcane plavoperajne tune te područje na kojem su ulovljene. Svi se iskrcani ulovi važu. Država članica luke šalje zapisnik o iskrcaju tijelima države članice zastave ili ugovorne stranke Konvencije 48 sati nakon završetka iskrcaja.

Članak 35.

Prekrcaj

1.   Ribarskim plovilima Unije koja na plovilu drže plavoperajnu tunu ili plovilima trećih zemalja u vodama Unije zabranjuje se prekrcaj na moru u svim okolnostima.

2.   Ne dovodeći u pitanje članak 52. stavke 2. i 3. te članke 54. i 57. Uredbe (EU) 2017/2107, ribarska plovila prekrcavaju ulove plavoperajne tune isključivo u određenim lukama iz članka 33. ove Uredbe.

3.   Zapovjednik ribarskog plovila na koje se obavlja prekrcaj, ili zapovjednikov zastupnik, relevantnim tijelima države luke najmanje 72 sata prije predviđenog vremena dolaska u luku dostavlja informacije navedene u obrascu prekrcajne deklaracije iz Priloga V. Za svaki prekrcaj potrebno je prethodno odobrenje države članice zastave ili ugovorne stranke Konvencije koja je država zastave dotičnog ribarskog plovila s kojeg se obavlja prekrcaj. Nadalje, u vrijeme prekrcaja zapovjednik plovila s kojeg se obavlja prekrcaj obavješćuje svoju državu članicu zastave ili ugovornu stranku Konvencije o datumima koji se zahtijevaju na temelju Priloga V.

4.   Po dolasku plovila u luku država članica luke provodi inspekciju plovila na koje je obavljen prekrcaj i provjerava količine i dokumentaciju povezane s prekrcajem.

5.   Zapovjednici ribarskih plovila Unije koja sudjeluju u prekrcaju ispunjavaju ICCAT-ovu deklaraciju o prekrcaju i dostavljaju je svojoj državi članici zastave u roku od 15 dana nakon dovršetka prekrcaja. Zapovjednici ribarskih plovila s kojih se obavlja prekrcaj ispunjavaju ICCAT-ovu deklaraciju o prekrcaju u skladu s Prilogom V. Deklaracija o prekrcaju sadržava referentni broj eBCD-a radi lakše provjere podataka koji su u njoj sadržani.

6.   Država članica luke u roku od pet dana od završetka prekrcaja šalje zapisnik o prekrcaju tijelu države članice zastave ili ugovorne stranke Konvencije plovila s kojeg je obavljen prekrcaj.

7.   Inspekciju svih prekrcaja obavljaju nadležna tijela država članica određene luke.

Odjeljak 4.

Obveze izvješćivanja

Članak 36.

Tjedna izvješća o količinama

Svaka država članica Komisiji podnosi tjedna izvješća o ulovu. Ta izvješća uključuju podatke koji se zahtijevaju na temelju članka 32. o klopkama, plivaričarima i drugim ulovnim plovilima. Informacije se razvrstavaju prema vrsti ribolovnog alata. Komisija te informacije odmah prosljeđuje Tajništvu ICCAT-a.

Članak 37.

Informacije o iscrpljenju kvote

1.   Dodatno uz pridržavanje članka 34. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 svaka država članica obavješćuje Komisiju kad se procijeni da je kvota raspodijeljena skupini ribolovnog alata dosegnula 80 %.

2.   Dodatno uz pridržavanje članka 35. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 svaka država članica obavješćuje Komisiju kad se procijeni da je kvota raspodijeljena skupini ribolovnog alata, zajedničkoj ribolovnoj operaciji ili plivaričaru iscrpljena. Tim informacijama priloženi su službeni dokumenti kojima se dokazuje da je država članica za flotu, skupinu ribolovnog alata, zajedničku ribolovnu operaciju ili plovila s pojedinačnom kvotom izdala nalog za prestanak ribolova ili povratak plovila u luku, s jasno naznačenim datumom i vremenom zabrane ribolova.

3.   Komisija obavješćuje Tajništvo ICCAT-a o datumima iscrpljenja Unijine kvote za plavoperajnu tunu.

Odjeljak 5.

Programi promatrača

Članak 38.

Program nacionalnih promatrača

1.   Svaka država članica osigurava da je raspoređivanjem nacionalnih promatrača, koji posjeduju službeni identifikacijski dokument, na ribarska plovila i klopke aktivne u ribolovu plavoperajne tune, obuhvaćeno najmanje:

(a)

20 % njezinih aktivnih pelagičkih koća (duljih od 15 metara);

(b)

20 % njezinih aktivnih plovila s parangalima (duljih od 15 metara);

(c)

20 % njezinih aktivnih brodova s mamcima (duljih od 15 metara);

(d)

100 % plovila za tegalj;

(e)

100 % izlova klopkama.

Države članice koje imaju manje od pet ulovnih plovila u kategorijama navedenima u prvom podstavku točkama (a), (b) i (c) i koja imaju odobrenje za aktivni ribolov plavoperajne tune osiguravaju da je raspoređivanjem nacionalnih promatrača obuhvaćeno najmanje 20 % razdoblja tijekom kojeg su plovila aktivna u ribolovu plavoperajne tune.

2.   Zadaće nacionalnih promatrača su osobito sljedeće:

(a)

pratiti poštovanje ove Uredbe od strane ribarskih plovila i klopki;

(b)

bilježiti ribolovnu aktivnost i izvješćivati o njoj, uključujući sljedeće:

i.

količinu ulova (uključujući usputni ulov) i podatke o načinu postupanja s ulovom (zadržavanje na plovilu ili odbacivanje mrtve ili žive ribe);

ii.

područje ulova po geografskoj širini i dužini;

iii.

mjerenje napora (npr. broj zapasa ili bacanja ribolovnog alata, broj udica) na način definiran u ICCAT-ovu operativnom priručniku za različite alate;

iv.

datum ulova;

(c)

provjeravati unose u očevidniku;

(d)

uočavati i bilježiti plovila koja možda obavljaju ribolov u suprotnosti s ICCAT-ovim mjerama očuvanja.

3.   Uz zadaće iz stavka 2. nacionalni promatrači obavljaju i znanstveni rad, među ostalim prikupljaju potrebne podatke na osnovi smjernica SCRS-a.

4.   Podaci i informacije prikupljeni u okviru programa promatrača svake države članice dostavljaju se Komisiji. Komisija te podatke i informacije prosljeđuje SCRS-u ili Tajništvu ICCAT-a, ovisno o slučaju.

5.   Za potrebe stavaka od 1. do 3. svaka država članica osigurava:

(a)

reprezentativnu vremensku i prostornu pokrivenost kako bi osigurala da Komisija primi odgovarajuće i primjerene podatke i informacije o ulovu, naporu i drugim znanstvenim i upravljačkim aspektima, uzimajući u obzir značajke flota i ribolova;

(b)

pouzdane protokole prikupljanja podataka;

(c)

da su promatrači propisno obučeni i imaju odobrenje prije njihova raspoređivanja;

(d)

u mjeri u kojoj je to izvedivo, što manje ometanje operacija plovila i klopki kojima se obavlja ribolov na području Konvencije.

Članak 39.

ICCAT-ov program regionalnih promatrača

1.   Države članice osiguravaju učinkovitu provedbu ICCAT-ova programa regionalnih promatrača kako je utvrđeno u ovom članku i Prilogu VIII.

2.   Države članice osiguravaju da je ICCAT-ov regionalni promatrač prisutan:

(a)

na svim plivaričarima koji imaju odobrenje za ribolov plavoperajne tune;

(b)

za vrijeme svakog prebacivanja plavoperajne tune s plivaričara;

(c)

za vrijeme svakog prebacivanja plavoperajne tune iz klopki u transportne kaveze;

(d)

za vrijeme svakog prebacivanja plavoperajne tune iz jednog uzgajališta u drugo;

(e)

za vrijeme svakog stavljanja u kaveze plavoperajne tune u uzgajalištima;

(f)

za vrijeme svakog izlova plavoperajne tune u uzgajalištima; i

(g)

za vrijeme puštanja plavoperajne tune iz uzgajališnih kaveza u more.

3.   Plivaričari bez ICCAT-ova regionalnog promatrača ne smiju obavljati ribolov plavoperajne tune.

4.   Države članice osiguravaju da jedan ICCAT-ov regionalni promatrač bude dodijeljen za svako uzgajalište tijekom cijelog razdoblja stavljanja u kaveze. U slučaju više sile, nakon što država članica uzgoja potvrdi okolnosti koje čine višu silu, jedan ICCAT-ov regionalni promatrač može biti upućen na više od jednog uzgajališta kako bi se zajamčio kontinuitet operacija u uzgajalištima ako se osigura da se zadaće promatrača propisno obavljaju. Međutim, država članica odgovorna za uzgajališta odmah traži raspoređivanje dodatnog regionalnog promatrača.

5.   Zadaće ICCAT-ovih regionalnih promatrača su osobito sljedeće:

(a)

promatrati i bilježiti operacije ribolova i uzgoja u skladu s relevantnim ICCAT-ovim mjerama očuvanja i upravljanja, među ostalim pristupanjem snimkama stereoskopske kamere u vrijeme stavljanja u kaveze koja omogućuje mjerenje duljine i procjenu odgovarajuće mase;

(b)

potpisivati ITD-e i BCD-e ako su informacije koje su u njima sadržane u skladu s njihovim zapažanjima. U suprotnom, ICCAT-ov regionalni promatrač u ITD-ima i BCD-ima navodi svoju prisutnost, razloge svojeg neslaganja te detaljno navodi pravila ili postupke koji se nisu poštovali;

(c)

obavljati znanstveni rad, među ostalim prikupljati uzorke na temelju smjernica SCRS-a.

6.   Zapovjednici, posada i subjekti koji upravljaju uzgajalištima, klopkama i plovilima ne smiju ni na koji način ometati regionalne promatrače u obavljanju njihovih dužnosti, zastrašivati ih, uplitati se u njihov rad ni utjecati na njih.

Odjeljak 6.

Prebacivanje

Članak 40.

Odobrenje za prebacivanje

1.   Prije prebacivanja zapovjednik ulovnog plovila ili plovila za tegalj ili zapovjednikovi zastupnici ili subjekt koji upravlja uzgajalištem ili klopkom iz kojih se obavlja prebacivanje šalju državi članici zastave ili državi članici odgovornoj za uzgajalište ili klopku prethodnu obavijest o prebacivanju u kojoj se navodi:

(a)

ime ulovnog plovila, uzgajališta ili klopke i broj iz ICCAT-ova registra;

(b)

predviđeno vrijeme prebacivanja;

(c)

procijenjena količina plavoperajne tune koja će se prebaciti;

(d)

informacije o poziciji na kojoj će se obaviti prebacivanje (geografska širina/dužina) i identifikacijske brojeve kaveza;

(e)

ime plovila za tegalj, broj kaveza koji se tegle i prema potrebi broj iz ICCAT-ova registra; i

(f)

odredišna luka, uzgajalište ili kavez plavoperajne tune.

2.   Za potrebe stavka 1. države članice dodjeljuju svakom transportnom kavezu jedinstveni broj. Ako se za prebacivanje ulova iz jedne ribolovne operacije treba upotrijebiti više transportnih kaveza, ispunjava se samo jedan ITD, no u ITD-u se navodi broj svakog upotrijebljenog transportnog kaveza te se jasno navodi količina plavoperajne tune koja je u njemu prebačena.

3.   Brojevi kaveza izdaju se preko jedinstvenog sustava numeriranja koji uključuje najmanje troslovnu oznaku države članice uzgoja iza koje slijede tri broja. Jedinstveni brojevi kaveza trajni su i nisu prenosivi s jednog kaveza na drugi.

4.   Država članica kojoj je poslana obavijest o prebacivanju u skladu sa stavkom 1. svakom prebacivanju dodjeljuje broj odobrenja te o njemu obavješćuje zapovjednika ribarskog plovila ili, ovisno o slučaju, subjekt koji upravlja klopkom ili uzgajalištem. Broj odobrenja sadržava troslovnu oznaku države članice, četiri brojke koje označuju godinu i tri slova koja označuju da je odobrenje dano (AUT) ili da nije dano (NEG), iza kojih slijede uzastopni brojevi.

5.   Država članica kojoj je poslana obavijest o prebacivanju u skladu sa stavkom 1. odobrava ili odbija odobriti prebacivanje u roku od 48 sati nakon podnošenja prethodne obavijesti o prebacivanju. Prebacivanje ne smije započeti prije dobivanja prethodnog odobrenja.

6.   Odobrenjem za prebacivanje ne prejudicira se potvrda stavljanja u kaveze.

Članak 41.

Odbijanje odobrenja za prebacivanje i puštanje plavoperajne tune

1.   Država članica kojoj je poslana prethodna obavijest o prebacivanju u skladu s člankom 40. stavkom 1. odbija odobriti prebacivanje ako nakon primitka prethodne obavijesti o prebacivanju smatra:

(a)

da ulovno plovilo ili klopka za koju je prijavljen ulov ribe nisu imali dovoljnu kvotu;

(b)

da ulovno plovilo ili klopka nisu propisno prijavili količinu ribe ili da stavljanje te količine ribe u kaveze nije bilo odobreno;

(c)

da ulovno plovilo koje je prijavilo ulov ribe nije imalo valjano odobrenje za ribolov plavoperajne tune izdano u skladu s člankom 27.; ili

(d)

da plovilo za tegalj koje je prijavilo primitak prebačene ribe nije upisano u ICCAT-ov registar drugih ribarskih plovila iz članka 26. ili nije opremljeno potpuno funkcionalnim uređajem VMS ili ekvivalentnim uređajem za praćenje.

2.   Ako država članica kojoj je poslana obavijest o prebacivanju u skladu s člankom 40. stavkom 1. odbije prebacivanje, ona odmah zapovjedniku ulovnog plovila ili plovila za tegalj ili, ovisno o slučaju, subjektu koji upravlja klopkom ili uzgajalištem izdaje nalog za puštanje kako bi ih obavijestila da prebacivanje nije odobreno te od njih zatražila da puste ribu u more u skladu s Prilogom XII.

3.   Ako tijekom prijevoza do uzgajališta dođe do tehničkog kvara uređaja VMS, plovilo za tegalj zamjenjuje se drugim plovilom za tegalj koje ima potpuno funkcionalni uređaj VMS, ili se instalira ili upotrebljava novi funkcionalni uređaj VMS, što je prije moguće, a najkasnije 72 sata nakon tog tehničkog kvara. Iznimno, rok od 72 sata može se produljiti u slučaju više sile ili opravdanih operativnih ograničenja. O tehničkom kvaru odmah se obavješćuje Komisija, koja o tome obavješćuje Tajništvo ICCAT-a. Od trenutka utvrđivanja tehničkog kvara do njegova otklanjanja zapovjednik ili zapovjednikov zastupnik svaka četiri sata odgovarajućim telekomunikacijskim sredstvom šalju ažurirane geografske koordinate ribarskog plovila kontrolnim tijelima države članice zastave.

Članak 42.

ICCAT-ova deklaracija o prebacivanju

1.   Na kraju prebacivanja zapovjednici ulovnih plovila ili plovila za tegalj ili subjekt koji upravlja uzgajalištem ili klopkom ispunjavaju i odgovornoj državi članici dostavljaju ITD u formatu utvrđenom u Prilogu VI.

2.   Tijela države članice odgovorne za ribarsko plovilo, uzgajalište ili klopku iz koje se obavljalo prebacivanje brojevima označuju obrasce ITD-a. Broj obrasca ITD-a uključuje troslovnu oznaku države članice, iza koje slijede četiri broja koji označuju godinu i tri uzastopna broja iza kojih slijede tri slova „ITD” (DČ-20**/xxx/ITD).

3.   Prebacivanju ribe prilaže se izvornik ITD-a. Primjerak deklaracije zadržava ulovno plovilo ili klopka i plovila za tegalj.

4.   Zapovjednici plovila koja obavljaju prebacivanje izvješćuju o svojim aktivnostima u skladu s Prilogom II.

5.   Informacije o mrtvoj ribi bilježe se u skladu s postupcima utvrđenima u Prilogu XIII.

Članak 43.

Praćenje videokamerama

1.   Zapovjednik ulovnog plovila ili plovila za tegalj ili subjekt koji upravlja uzgajalištem ili klopkom osigurava da se prebacivanje prati podvodnom videokamerom kako bi se provjerio broj riba koje se prebacuje. Snimanje videokamerom provodi se u skladu s minimalnim standardima i postupcima utvrđenima u Prilogu X.

2.   Ako SCRS zatraži od Komisije da dostavi kopije videozapisa, države članice te kopije dostavljaju Komisiji, koja ih prosljeđuje SCRS-u.

Članak 44.

Provjera koju provode ICCAT-ovi regionalni promatrači i provođenje istraga

1.   ICCAT-ovi regionalni promatrači na ulovnom plovilu ili klopci, kako je navedeno u članku 39. i Prilogu VIII., obavljaju sljedeće:

(a)

bilježe aktivnosti prebacivanja i izvješćuju o njima;

(b)

promatraju i procjenjuju prebačene ulove; i

(c)

provjeravaju unose iz prethodnog odobrenja za prebacivanje iz članka 40. i ITD-a iz članka 42.

2.   Ako se procjene regionalnog promatrača, relevantnih kontrolnih tijela, zapovjednika ulovnog plovila ili plovila za tegalj, ili subjekta koji upravlja klopkom ili uzgajalištem, razlikuju u broju jedinki plavoperajne tune za više od 10 %, odgovorna država članica pokreće istragu. Ta se istraga zaključuje prije stavljanja u kaveze u uzgajalištu, a u svakom slučaju u roku od 96 sati nakon pokretanja istrage, osim u slučaju više sile. Do objave rezultata istrage nije dopušteno stavljanje u kaveze i ne potvrđuje se odgovarajući odjeljak BCD-a.

3.   Međutim, ako je videozapis nedovoljne kvalitete ili jasnoće da bi se procijenila prebačena količina, zapovjednik plovila ili subjekt koji upravlja uzgajalištem ili klopkom može od tijela odgovorne države članice zatražiti dopuštenje da provede novo prebacivanje i dostavi odgovarajući videozapis ICCAT-ovu regionalnom promatraču. Ako to dobrovoljno kontrolno prebacivanje ne pokaže zadovoljavajuće rezultate, odgovorna država članica pokreće istragu. Ako se nakon te istrage potvrdi da je videozapis nedovoljne kvalitete ili jasnoće da bi se procijenila prebačena količina, kontrolna tijela odgovorne države članice nalažu da se provede još jedno kontrolno prebacivanje te odgovarajući videozapis dostavljaju ICCAT-ovu regionalnom promatraču. Daljnja prebacivanja provode se kao kontrolna prebacivanja sve dok kvaliteta videozapisa ne bude takva da se može procijeniti prebačena količina.

4.   Ne dovodeći u pitanje provjere inspektora, ICCAT-ovi regionalni promatrači potpisuju ITD samo ako su njihova zapažanja u skladu s ICCAT-ovim mjerama očuvanja i upravljanja i ako su informacije iz ITD-a usklađene s njihovim zapažanjima te sadržavaju sukladan videozapis u skladu sa stavcima 1., 2. i 3. ICCAT-ovi promatrači provjeravaju i je li ITD dostavljen zapovjedniku plovila za tegalj ili, ako je primjenjivo, subjektu koji upravlja uzgajalištem ili zastupniku klopke. Ako se ICCAT-ovi promatrači ne slažu s ITD-om, u ITD-ima i BCD-ima navode svoju prisutnost i razloge svojeg neslaganja te posebno navode pravila ili postupke koji se nisu poštovali.

5.   Na kraju prebacivanja zapovjednik ulovnog plovila ili plovila za tegalj ili subjekti koji upravljaju uzgajalištima ili klopkama ispunjavaju i odgovornoj državi članici dostavljaju ITD, u formatu utvrđenom u Prilogu VI. Države članice ITD prosljeđuju Komisiji.

Članak 45.

Provedbeni akti

Komisija može donijeti provedbene akte kojima se utvrđuju operativni postupci za primjenu ovog odjeljka. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 68.

Odjeljak 7.

Stavljanje u kaveze

Članak 46.

Odobrenje za stavljanje u kaveze i mogućnost odbijanja tog odobrenja

1.   Zabranjuje se sidrenje transportnih kaveza na udaljenosti manjoj od 0,5 nautičkih milja od objekata za uzgoj prije početka stavljanja u kaveze za svaki transportni kavez. U tu svrhu planovi upravljanja uzgojem iz članka 15. sadržavaju geografske koordinate koje odgovaraju poligonu na kojem se nalazi uzgajalište.

2.   Prije stavljanja u kaveze država članica koja je odgovorna za uzgajalište traži odobrenje stavljanja u kaveze od države članice ili ugovorne stranke Konvencije odgovorne za ulovno plovilo ili klopku kojima je ulovljena plavoperajna tuna koju treba staviti u kaveze.

3.   Nadležno tijelo države članice odgovorne za ulovno plovilo ili klopku odbija izdati odobrenje za stavljanje u kaveze ako smatra:

(a)

da ulovno plovilo ili klopka kojima je ulovljena riba nisu imali dostatnu kvotu za plavoperajnu tunu;

(b)

da ulovno plovilo ili klopka nisu propisno prijavili količinu ribe; ili

(c)

da ulovno plovilo ili klopka za koje je prijavljen ulov ribe nemaju valjano odobrenje za ribolov plavoperajne tune, izdano u skladu s člankom 27.

4.   Ako država članica koja je odgovorna za ulovno plovilo ili klopku odbija izdati odobrenje za stavljanje u kaveze, ona:

(a)

o tome obavješćuje nadležno tijelo države članice ili ugovorne stranke Konvencije koja je odgovorna za uzgajalište; i

(b)

od tog nadležnog tijela traži da zaplijeni ulove i pusti ribu u more.

5.   Stavljanje u kaveze ne smije započeti bez odobrenja koje je u roku od jednog radnog dana od podnošenja zahtjeva izdala država članica ili ugovorna stranka Konvencije odgovorna za ulovna plovila ili klopku, ili država članica odgovorna za uzgajalište ako je tako dogovoreno s tijelima države članice ili ugovorne stranke Konvencije odgovorne za ulovna plovila ili klopku. Ako se odgovor tijela države članice ili ugovorne stranke Konvencije odgovorne za ulovno plovilo ili klopku ne zaprimi u roku od jednog radnog dana, nadležna tijela države članice odgovorne za uzgajalište mogu odobriti stavljanje u kaveze.

6.   Riba se stavlja u kaveze prije 22. kolovoza svake godine, osim ako nadležna tijela države članice ili ugovorne stranke Konvencije odgovorne za uzgajalište dostave valjane razloge, uključujući višu silu, koji se prilažu izvješću o stavljanju u kaveze pri njegovu podnošenju. Riba se ni u kojem slučaju ne smije stavljati u kaveze nakon 7. rujna svake godine.

Članak 47.

Dokumentacija o ulovu plavoperajne tune

1.   Državama članicama odgovornima za uzgajališta zabranjeno je stavljanje plavoperajne tune u kaveze ako joj nije priložena dokumentacija koju zahtijeva ICCAT u okviru programa dokumentiranja ulova iz Uredbe (EU) br. 640/2010. Dokumentacija mora biti točna i potpuna te potvrđena od države članice ili ugovorne stranke Konvencije odgovorne za ulovna plovila ili klopke.

2.   Države članice ne smještaju plavoperajnu tunu u uzgajalište koje nema odobrenje države članice ili ugovorne stranke Konvencije ili koje nije navedeno na ICCAT-ovu popisu objekata za uzgajanje.

3.   Države članice odgovorne za uzgajališta osiguravaju da se ulovi plavoperajne tune smještaju u odvojene kaveze ili niz kaveza te se raspoređuju na osnovi države članice zastave podrijetla ili ugovorne stranke Konvencije podrijetla. Odstupajući od navedenog, ako je plavoperajna tuna ulovljena u kontekstu zajedničke ribolovne operacije nekoliko država članica, države članice odgovorne za uzgajališta osiguravaju da se plavoperajna tuna smjesti u odvojene kaveze ili niz kaveza i da je raspoređena na osnovi zajedničke ribolovne operacije i godine ulova.

Članak 48.

Inspekcije

Države članice odgovorne za uzgajališta poduzimaju potrebne mjere za inspekciju svakog stavljanja u kaveze u uzgajalištima.

Članak 49.

Praćenje videokamerama

Države članice odgovorne za uzgajališta osiguravaju da njihova kontrolna tijela prate stavljanje u kaveze podvodnom videokamerom. Za svako stavljanje u kaveze izrađuje se jedan videozapis u skladu s postupcima određenima u Prilogu X.

Članak 50.

Pokretanje i provođenje istraga

Ako se procjene ICCAT-ova regionalnog promatrača, relevantnih kontrolnih tijela države članice i/ili subjekta koji upravlja uzgajalištem razlikuju za više od 10 %, država članica odgovorna za uzgajalište pokreće istragu u suradnji s državom članicom ili ugovornom strankom Konvencije odgovornom za ulovno plovilo i/ili klopku. Država članica koja provodi istragu može upotrijebiti i druge informacije koje su joj na raspolaganju, uključujući rezultate programa stavljanja u kaveze iz članka 51.

Članak 51.

Mjere i programi za procjenu broja i mase plavoperajne tune koja se stavlja u kaveze

1.   Države članice osiguravaju da programom u okviru kojeg se upotrebljavaju sustavi stereoskopskih kamera ili alternativne metode kojima se osigurava ista razina preciznosti i točnosti bude obuhvaćeno 100 % stavljanja u kaveze kako bi se mogli procijeniti broj i masa ribe.

2.   Taj program provodi se u skladu s postupcima utvrđenima u Prilogu XI. Alternativne metode smiju se primjenjivati samo ako ih je odobrio ICCAT na svojem godišnjem sastanku.

3.   Država članica odgovorna za uzgajalište dostavlja rezultate programa državi članici ili ugovornoj stranci Konvencije odgovornoj za ulovno plovilo i subjektu koji provodi program regionalnih promatrača u ime ICCAT-a.

4.   Ako za jednu ulovnu operaciju rezultati programa pokažu da se broj jedinki plavoperajne tune stavljene u kaveze za više od 10 % razlikuje od prijavljenih ulovljenih i/ili prebačenih količina, država članica odgovorna za ulovno plovilo ili klopku pokreće istragu kako bi utvrdila točnu masu ulova koja će se oduzeti od nacionalne kvote za plavoperajnu tunu, u skladu sa stavkom 9.

5.   Ako država članica ili ugovorna stranka Konvencije odgovorna za ulovno plovilo ili klopku pokrene istragu, država članica odgovorna za uzgajalište u potpunosti surađuje te državi članici ili ugovornoj stranci Konvencije koja provodi istragu dostavlja sve dodatne zatražene informacije, uključujući rezultate analize dotičnog videozapisa, te o tome odmah obavješćuje Komisiju.

6.   Nadležna tijela država članica, uključujući ona čija su plovila bila uključena u prijevoz ribe, aktivno surađuju, među ostalim razmjenom svih informacija i dokumentacije kojima raspolažu.

7.   Nadležno tijelo države članice odgovorne za ulovno plovilo ili klopku zaključuje istragu u roku od mjesec dana nakon što nadležno tijelo države članice odgovorne za uzgajalište dostavi rezultate stavljanja u kaveze.

8.   Razlika veća od 10 % između prijavljenog broja plavoperajne tune ulovljene dotičnim plovilom ili klopkom i broja koji je kao rezultat istrage utvrdilo nadležno tijelo države članice odgovorne za ulovno plovilo ili klopku čini potencijalnu neusklađenost dotičnog plovila ili klopke.

9.   Ako se u istrazi zaključi da nedostaje jedinki plavoperajne tune, masa ribe koja nedostaje oduzima se od kvote države članice odgovorne za ulovno plovilo ili klopku, ovisno o slučaju, tako da se prosječna pojedinačna masa pri stavljanju u kaveze koju je dostavilo nadležno tijelo države članice odgovorne za uzgajalište primijeni na broj plavoperajne tune u ulovu koji je odredilo nadležno tijelo države članice odgovorne za ribarsko plovilo ili klopku na temelju njegove analize videozapisa o prvom prebacivanju u kontekstu istrage.

10.   Neovisno o stavku 9., nakon savjetovanja s nadležnim tijelima države članice ili ugovorne stranke Konvencije odgovorne za ribarsko plovilo uključeno u prijevoz ribe do odredišnog uzgajališta, nadležna tijela države članice odgovorne za ulovno plovilo ili klopku i Komisija mogu odlučiti da neće od nacionalne kvote oduzeti ribu za koju je u istrazi utvrđeno da je izgubljena, ako je subjekt gubitke propisno dokumentirao kao višu silu, relevantne informacije dostavljene su nadležnom tijelu države članice odgovorne za subjekt i Komisiji odmah nakon događaja, a gubici nisu doveli do poznatih uginuća.

11.   Država članica odgovorna za ulovno plovilo ili klopku izdaje nalog za puštanje, u skladu s postupcima utvrđenima u Prilogu XII., za one količine ribe stavljene u kaveze koja prelazi količine koje su prijavljene pri ulovu i prebacivanju ako:

(a)

istraga iz stavka 4. nije zaključena u roku od 10 radnih dana od dostave rezultata programa, za jedno stavljanje u kaveze, ili za sva stavljanja u kaveze u okviru zajedničke ribolovne operacije; ili

(b)

ishod istrage pokaže da broj i/ili prosječna masa plavoperajne tune prelazi one koji su prijavljeni pri ulovu i prebacivanju.

Višak ribe pušta se u prisutnosti kontrolnih tijela.

12.   Rezultati programa upotrebljavaju se za odlučivanje o tome je li puštanje potrebno te se deklaracije o stavljanju u kaveze i odgovarajući odjeljci BCD-a ispunjavaju u skladu s tim. Ako je izdan nalog za puštanje, subjekt koji upravlja uzgajalištem traži prisutnost nacionalnog kontrolnog tijela i ICCAT-ova regionalnog promatrača radi praćenja puštanja.

13.   Države članice do 1. rujna svake godine Komisiji podnose rezultate programa. U slučaju više sile tijekom stavljanja u kaveze države članice podnose te rezultate prije 12. rujna svake godine. Komisija do 15. rujna svake godine te informacije šalje SCRS-u na evaluaciju.

14.   Prebacivanje žive plavoperajne tune iz jednog kaveza za uzgoj u drugi ne smije se obavljati bez odobrenja i prisutnosti kontrolnih tijela države članice ili ugovorne stranke Konvencije odgovorne za uzgajalište. Svako prebacivanje bilježi se radi kontrole broja jedinki. Nacionalna kontrolna tijela prate ta prebacivanja i osiguravaju da svako prebacivanje koje se odvija unutar uzgajališta bude zabilježeno u sustavu e-BCD.

Članak 52.

Deklaracija o stavljanju u kaveze i izvješće o stavljanju u kaveze

1.   U roku od 72 sata nakon dovršetka svakog stavljanja u kaveze subjekt koji upravlja uzgajalištem svojem nadležnom tijelu podnosi deklaraciju o stavljanju u kaveze kako je predviđeno u Prilogu XIV.

2.   Uz deklaraciju o stavljanju u kaveze iz stavka 1. država članica odgovorna za uzgajalište državi članici ili ugovornoj stranki Konvencije čijim je plovilima ili klopkama ulovljena plavoperajna tuna, kao i Komisiji, u roku od tjedan dana od kraja stavljanja u kaveze podnosi izvješće o stavljanju u kaveze koje sadržava elemente utvrđene u odjeljku B Priloga XI. Komisija te informacije dostavlja Tajništvu ICCAT-a.

3.   Za potrebe stavka 2. stavljanje u kaveze ne smatra se dovršenim dok se ne zaključe sve pokrenute istrage i sva naložena puštanja.

Članak 53.

Prebacivanje unutar uzgajališta i nasumične kontrole

1.   Država članica odgovorna za uzgajalište uvodi sustav sljedivosti, među ostalim videosnimanje prebacivanja unutar uzgajališta.

2.   Kontrolna tijela države članice odgovorne za uzgajalište na temelju analize rizika provode nasumične kontrole plavoperajne tune koja se drži u kavezima uzgajališta i to u razdoblju od dovršetka stavljanja u kaveze jedne godine i prvog stavljanja u kaveze sljedeće godine.

3.   Za potrebe stavka 2. država članica odgovorna za uzgajalište utvrđuje minimalan postotak ribe koju treba kontrolirati. Taj postotak utvrđuje se u godišnjem inspekcijskom planu iz članka 14. Svaka država članica Komisiji dostavlja rezultate nasumičnih kontrola provedenih svake godine. Komisija te rezultate dostavlja Tajništvu ICCAT-a u travnju godine koja slijedi nakon razdoblja relevantne kvote.

Članak 54.

Pristup videozapisima i zahtjevi u pogledu videozapisa

1.   Država članica odgovorna za uzgajalište osigurava da su videozapisi iz članaka 49. i 51. dostupni na zahtjev nacionalnim inspektorima, regionalnim inspektorima i ICCAT-ovim inspektorima kao i ICCAT-ovim i nacionalnim promatračima.

2.   Država članica odgovorna za uzgajalište poduzima potrebne mjere kako bi se izbjegla svaka zamjena, uređivanje ili manipulacija izvornim videozapisima.

Članak 55.

Godišnje izvješće o stavljanju u kaveze

Države članice koje su podložne obvezi podnošenja deklaracija i izvješća o stavljanju u kaveze iz članka 52. Komisiji do 31. srpnja svake godine podnose izvješće o stavljanju u kaveze za prethodnu godinu. Komisija te informacije prosljeđuje Tajništvu ICCAT-a do 31. kolovoza svake godine. Izvješće sadržava sljedeće informacije:

(a)

ukupnu količinu plavoperajne tune koja je stavljena u kaveze po uzgajalištu, uključujući, za svako uzgajalište, broj primjeraka i masu ribe izgubljene tijekom prijevoza ribarskim plovilima i klopkama do kavezâ u uzgajalištu;

(b)

popis plovila koja love, dostavljaju ili prevoze plavoperajnu tunu za potrebe uzgoja (ime plovila, zastava, broj povlastice, vrsta alata) i klopki;

(c)

rezultate programa uzorkovanja radi procjene broja ulovljenih primjeraka plavoperajne tune po veličini, kao i datum, vrijeme i područje ulova te primijenjenu ribolovnu metodu, radi poboljšanja statistika za potrebe procjene stoka.

Programom uzorkovanja zahtijeva se da se uzorkovanje veličine (duljina ili masa) u kavezima mora provesti na jednom uzorku (= 100 jedinki) za svakih 100 tona žive ribe, ili na uzorku od 10 % ukupnog broja ribe stavljene u kaveze. Uzorci veličine prikupljaju se tijekom izlova u uzgajalištu te za mrtvu ribu tijekom prijevoza, u skladu s ICCAT-ovim Smjernicama za podnošenje podataka i informacija. Za ribu koja se uzgaja više od godinu dana utvrđuju se druge dodatne metodologije uzorkovanja. Uzorkovanje se provodi tijekom svakog izlova i obuhvaća sve kaveze;

(d)

količine plavoperajne tune stavljene u kaveze, procjenu rasta i smrtnosti u zatočeništvu te procjenu prodanih količina u tonama. Te se informacije dostavljaju po uzgajalištu;

(e)

količine plavoperajne tune stavljene u kaveze tijekom prethodne godine; i

(f)

količine, po podrijetlu, stavljene na tržište tijekom prethodne godine.

Članak 56.

Provedbeni akti

Komisija može donijeti provedbene akte kojima se utvrđuju postupci za primjenu odredaba utvrđenih u ovom odjeljku. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 68.

Odjeljak 8.

Praćenje i nadzor

Članak 57.

Sustav za praćenje plovila

1.   Odstupajući od članka 9. stavka 5. Uredbe (EZ) br. 1224/2009, države članice zastave provode VMS za svoja ribarska plovila duljine preko svega 12 metara ili više u skladu s Prilogom XV.

2.   Ribarska plovila duljine preko svega 15 metara ili više koja su uvrštena na popis plovila iz članka 26. stavka 1. točke (a) ili (b) počinju slati podatke iz VMS-a ICCAT-u barem pet dana prije početka razdoblja odobrenja i nastavljaju ih slati barem pet dana nakon isteka razdoblja odobrenja, osim ako je zahtjev za uklanjanje plovila iz ICCAT-ova registra plovila unaprijed poslan Komisiji.

3.   U svrhu provođenja kontrole zapovjednik plovila ili zapovjednikov zastupnik osigurava da se prijenos podataka iz VMS-a s ulovnih plovila koja imaju odobrenje za aktivni ribolov plavoperajne tune ne prekida dok se plovila nalaze u luci, osim ako postoji sustav za prijavljivanje uplovljavanja i isplovljavanja.

4.   Države članice osiguravaju da njihovi centri za praćenje ribarstva prosljeđuju Komisiji i tijelu koje je ona imenovala, u stvarnom vremenu i koristeći se formatom „https data feed”, poruke iz VMS-a koje su centri primili od ribarskih plovila koja plove pod njihovom zastavom. Komisija prosljeđuje te poruke Tajništvu ICCAT-a.

5.   Države članice osiguravaju sljedeće:

(a)

da se poruke iz VMS-a s ribarskih plovila koja plove pod njihovom zastavom prosljeđuju Komisiji najmanje svaka dva sata;

(b)

da se u slučaju tehničkog kvara VMS-a alternativne poruke ribarskih plovila koja plove pod njihovom zastavom primljene u skladu s člankom 25. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 404/2011 prosljeđuju Komisiji u roku od 24 sata nakon što su ih primili njihovi centri za praćenje ribarstva;

(c)

da su poruke koje se prosljeđuju Komisiji označene uzastopnim brojevima (jedinstvenim identifikacijskim brojem) kako bi se izbjeglo udvostručivanje;

(d)

da su poruke koje se prosljeđuju Komisiji u skladu s člankom 24. stavkom 3. Provedbene uredbe (EU) br. 404/2011.

6.   Svaka država članica osigurava da se sa svim porukama stavljenima na raspolaganje njezinim inspekcijskim plovilima postupa kao s povjerljivim porukama te da se upotrebljavaju samo za potrebe inspekcije na moru.

Odjeljak 9.

Inspekcija i izvršenje

Članak 58.

ICCAT-ov program zajedničkog međunarodnog inspekcijskog nadzora

1.   Zajedničke međunarodne inspekcijske aktivnosti provode se u skladu s ICCAT-ovim programom zajedničkog međunarodnog inspekcijskog nadzora („ICCAT-ov program”) za međunarodnu kontrolu izvan voda pod nacionalnom jurisdikcijom, kako je utvrđen u Prilogu IX. ovoj Uredbi.

2.   Države članice čijim je ribarskim plovilima dopušteno obavljanje ribolova plavoperajne tune raspoređuju inspektore i provode inspekcije na moru u okviru ICCAT-ova programa.

3.   Ako u bilo kojem trenutku više od 15 ribarskih plovila koja plove pod zastavom određene države članice sudjeluje u aktivnostima povezanima s plavoperajnom tunom na području Konvencije, dotična država članica na temelju procjene rizika raspoređuje inspekcijsko plovilo za potrebe inspekcije i kontrole na moru na područje Konvencije tijekom čitavog razdoblja u kojem se ta plovila ondje nalaze. Ta se obveza smatra ispunjenom ako države članice surađuju u raspoređivanju inspekcijskog plovila ili ako se na područje Konvencije rasporedi inspekcijsko plovilo Unije.

4.   Komisija ili tijelo koje je ona imenovala može ICCAT-ovu programu rasporediti inspektore Unije.

5.   Za potrebe stavka 3. Komisija ili tijelo koje je ona imenovala koordinira aktivnosti nadzora i inspekcije za Uniju. Komisija može u koordinaciji s dotičnim državama članicama izraditi programe zajedničkog inspekcijskog nadzora kakao bi se Uniji omogućilo da ispuni svoju obvezu u okviru ICCAT-ova programa. Države članice čija se ribarska plovila bave ribolovom plavoperajne tune donose potrebne mjere za lakšu provedbu tih programa, posebno u pogledu potrebnih ljudskih i materijalnih resursa te razdoblja u kojima i zemljopisnih područja na kojima će se ti resursi upotrebljavati.

6.   Države članice do 1. travnja svake godine obavješćuju Komisiju o imenima inspektora i inspekcijskih plovila koje namjeravaju rasporediti u okviru ICCAT-ova programa tijekom godine. Koristeći se tim informacijama Komisija u suradnji s državama članicama svake godine sastavlja plan sudjelovanja Unije u ICCAT-ovu programu, koji šalje Tajništvu ICCAT-a i državama članicama.

Članak 59.

Inspekcije u slučaju povreda

Država članica zastave osigurava da se fizički pregled ribarskog plovila koje plovi pod njezinom zastavom obavi pod njezinim nadzorom u njezinim lukama ili da ga obavi inspektor kojeg je ona imenovala ako se ribarsko plovilo ne nalazi u nekoj od njezinih luka, a to ribarsko plovilo:

(a)

nije ispunilo zahtjeve u pogledu bilježenja i izvješćivanja iz članaka 31. i 32.; ili

(b)

prekršilo je ovu Uredbu ili počinilo teški prekršaj iz članka 42. Uredbe (EZ) br. 1005/2008 ili članka 90. Uredbe (EZ) br. 1224/2009.

Članak 60.

Unakrsne kontrole

1.   Svaka država članica provjerava informacije i pravodobnu dostavu inspekcijskih izvješća i izvješća promatrača, podataka iz VMS-a, a prema potrebi i e-BCD-a, očevidnika svojih ribarskih plovila, dokumentacije o prebacivanju i prekrcavanju i dokumentacije o ulovu, u skladu s člankom 109. Uredbe (EZ) br. 1224/2009.

2.   Svaka država članica provodi unakrsne provjere svih iskrcaja, prekrcaja ili stavljanja u kaveze uspoređujući količine po vrstama zabilježene u očevidniku ribarskih plovila ili količine po vrstama zabilježene u prekrcajnoj deklaraciji s količinama zabilježenima u iskrcajnoj deklaraciji ili deklaraciji o stavljanju u kaveze i svim drugim relevantnim dokumentima, poput računa ili prodajnih listova.

Odjeljak 10.

Izvršenje

Članak 61.

Izvršenje

Ne dovodeći u pitanje članke od 89. do 91. Uredbe (EZ) br. 1224/2009, a posebno dužnost država članica da poduzmu odgovarajuće mjere izvršenja u odnosu na ribarsko plovilo, država članica koja je odgovorna za uzgajalište plavoperajne tune poduzima odgovarajuće mjere izvršenja u odnosu na uzgajalište ako se u skladu s nacionalnim pravom utvrdi da to uzgajalište nije u skladu s člancima od 46. do 56. ove Uredbe. Ovisno o težini kršenja i u skladu s relevantnim odredbama nacionalnog prava takve mjere mogu osobito obuhvaćati suspenziju ili oduzimanje odobrenja, novčane kazne, ili oboje. Države članice obavješćuju Komisiju o svakoj suspenziji ili oduzimanju odobrenja, koja pak o tome obavješćuje Tajništvo ICCAT-a kako bi se na odgovarajući način izmijenio „registar objekata za uzgoj plavoperajne tune”.

POGLAVLJE VI.

Stavljanje na tržište

Članak 62.

Mjere u pogledu stavljanja na tržište

1.   Ne dovodeći u pitanje uredbe (EZ) br. 1224/2009 i (EZ) br. 1005/2008 te Uredbu (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (21), u Uniji se zabranjuje trgovina, iskrcaj, uvoz, izvoz, stavljanje u kaveze radi tova ili uzgoja, ponovni izvoz i prekrcaj plavoperajne tune ako joj nije priložena točna, potpuna i ovjerena dokumentacija koja se zahtijeva na temelju ove Uredbe ili na temelju drugih pravnih akata Unije kojim se provode ICCAT-ova pravila o programu dokumentiranja ulova plavoperajne tune.

2.   U Uniji se zabranjuje trgovina, uvoz, iskrcaj, stavljanje u kaveze radi tova ili uzgoja, prerada, izvoz, ponovni izvoz i prekrcaj plavoperajne tune:

(a)

ako je plavoperajna tuna ulovljena ribarskim plovilima ili klopkama čija država zastave nema kvotu ili ograničenje ulova za plavoperajnu tunu u okviru ICCAT-ovih mjera očuvanja i upravljanja; ili

(b)

ako je plavoperajna tuna ulovljena ulovnim plovilom ili klopkom čija je pojedinačna kvota bila iscrpljena u trenutku ulova ili u pogledu čije su države ribolovne mogućnosti bile iscrpljene u trenutku ulova.

3.   Ne dovodeći u pitanje uredbe (EZ) br. 1224/2009, (EZ) br. 1005/2008 i (EU) br. 1379/2013, u Uniji se zabranjuje trgovina, uvoz, iskrcaj, prerada i izvoz plavoperajne tune iz tovilišta ili uzgajališta koji nisu u skladu s uredbama iz stavka 1.

POGLAVLJE VII.

Završne odredbe

Članak 63.

Evaluacija

Na zahtjev Komisije države članice bez odgode Komisiji podnose detaljno izvješće o svojoj provedbi ove Uredbe. Na osnovi informacija dobivenih od država članica Komisija, do datuma koji odredi ICCAT, podnosi Tajništvu ICCAT-a detaljno izvješće o provedbi Preporuke ICCAT-a 19-04.

Članak 64.

Financiranje

Za potrebe Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (22) ova Uredba smatra se višegodišnjim planom u smislu članka 9. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

Članak 65.

Povjerljivost

S podacima prikupljenima i razmijenjenima u okviru ove Uredbe postupa se u skladu s primjenjivim pravilima o povjerljivosti na temelju članaka 112. i 113. Uredbe (EZ) br. 1224/2009.

Članak 66.

Postupak za izmjene

1.   Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 67. koji se odnose na izmjene ove Uredbe radi njezine prilagodbe mjerama koje donosi ICCAT, a koje Uniju i njezine države članice obvezuju u pogledu:

(a)

odstupanjâ od zabrane u skladu s člankom 8. o prijenosu neiskorištenih kvota;

(b)

rokova za dostavu informacija utvrđenih u članku 24. stavku 4, članku 26. stavku 1, članku 29. stavku 1., članku 32. stavcima 2. i 3., članku 35. stavcima 5. i 6., članku 36., članku 41. stavku 3., članku 44. stavku 2., članku 51. stavku 13., članku 52. stavku 2., članku 55., članku 57. stavku 5. točki (b) i članku 58. stavku 6.;

(c)

razdoblja ribolovnih sezona predviđenih u članku 17. stavcima 1. i 4.;

(d)

minimalne referentne veličine za očuvanje utvrđene u članku 19. stavcima 1. i 2. te članku 20. stavku 1.;

(e)

postotaka i referentnih parametara utvrđenih u članku 13., članku 15. stavcima 3. i 4., članku 20. stavku 1., članku 21. stavku 2., članku 38. stavku 1., članku 44. stavku 2., članku 50. i članku 51. stavku 8.;

(f)

informacija koje se podnose Komisiji iz članka 11. stavka 1., članka 24. stavka 1., članka 25. stavka 3., članka 29. stavka 1., članka 30. stavka 4., članka 34. stavka 2., članka 40. stavka 1. i članka 55.;

(g)

zadaća nacionalnih promatrača iz članka 38. stavka 2. i ICCAT-ovih regionalnih promatrača iz članka 39. stavka 5.;

(h)

razloga odbijanja izdavanja odobrenja za prebacivanje iz članka 41. stavka 1.;

i.

razloga zapljene ulova i izdavanja naloga za puštanje ribe iz članka 46. stavka 4.;

(j)

broja plovila iz članka 58. stavka 3.;

(k)

priloga od I. do XV.

2.   Sve izmjene donesene u skladu sa stavkom 1. strogo su ograničene na provedbu izmjena i/ili dopuna dotičnih preporuka ICCAT-a koje su obvezujuće za Uniju.

Članak 67.

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.   Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.   Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 66. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od 17. listopada 2023. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

3.   Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 66. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.   Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

5.   Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.   Delegirani akt donesen na temelju članka 66. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 68.

Postupak odbora

1.   Komisiji pomaže Odbor za ribarstvo i akvakulturu, osnovan na temelju članka 47. Uredbe (EU) br. 1380/2013. Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

2.   Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

Članak 69.

Izmjene Uredbe (EZ) br. 1936/2001

Uredba (EZ) br. 1936/2001 mijenja se kako slijedi:

(a)

članak 3. točke od (g) do (j), članci 4.a, 4.b i 4.c te Prilog I.a brišu se;

(b)

u Prilogu I. alineja „Tunj plavoperajni: Thunnus thynnus” briše se;

(c)

u Prilogu II. redak „Thunnus thynnus: tunj plavoperajni” briše se.

Članak 70.

Izmjena Uredbe (EU) 2017/2107

U Uredbi (EU) 2017/2107 članak 43. briše se.

Članak 71.

Izmjena Uredbe (EU) 2019/833

U Uredbi (EU) 2019/833 članak 53. briše se.

Članak 72.

Stavljanje izvan snage

1.   Uredba (EU) 2016/1627 stavlja se izvan snage.

2.   Upućivanja na uredbu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom iz Priloga XVI. ovoj Uredbi.

Članak 73.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 13. rujna 2023.

Za Europski parlament

Predsjednica

R. METSOLA

Za Vijeće

Predsjednik

J. M. ALBARES BUENO


(1)   SL C 232, 14.7.2020., str. 36.

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 28. travnja 2021. (još nije objavljeno u Službenom listu) i stajalište Vijeća u prvom čitanju od 26. lipnja 2023. (još nije objavljeno u Službenom listu). Stajalište Europskog parlamenta od 12. rujna 2023. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(3)  Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.).

(4)  Odluka Vijeća 98/392/EZ od 23. ožujka 1998. o sklapanju Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora od 10. prosinca 1982. i Sporazuma o primjeni njezinog dijela XI. od 28. srpnja 1994. od strane Europske zajednice (SL L 179, 23.6.1998., str. 1.).

(5)  Međunarodna konvencija o očuvanju atlantskih tuna (SL L 162, 18.6.1986., str. 34.).

(6)  Uredba (EU) 2016/1627 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o višegodišnjem planu oporavka plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnome moru te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 302/2009 (SL L 252, 16.9.2016., str. 1.).

(7)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Unije za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343, 22.12.2009., str. 1.).

(8)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 404/2011 od 8. travnja 2011. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike (SL L 112, 30.4.2011., str. 1.).

(9)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008. o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, odvraćanje od njega i njegovo zaustavljanje, o izmjeni uredaba (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1936/2001 i (EZ) br. 601/2004 i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1093/94 i (EZ) br. 1447/1999 (SL L 286, 29.10.2008., str. 1.).

(10)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/98 оd 18. studenoga 2014. o provedbi međunarodnih obveza Unije iz članka 15. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, na temelju Međunarodne konvencije o očuvanju atlantskih tuna i Konvencije o budućoj višestranoj suradnji u području ribarstva sjeverozapadnog Atlantika (SL L 16, 23.1.2015., str. 23.).

(11)  Uredba (EU) br. 640/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. o uspostavi programa za dokumentaciju o ulovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) i o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1984/2003 (SL L 194, 24.7.2010., str. 1.).

(12)   SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

(13)  Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

(14)  Uredba (EU) 2017/2107 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. studenoga 2017. o utvrđivanju mjera za upravljanje, očuvanje i kontrolu primjenjivih na području primjene Konvencije Međunarodne komisije za očuvanje atlantskih tuna (ICCAT) i o izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1936/2001, (EZ) br. 1984/2003 i (EZ) br. 520/2007 (SL L 315, 30.11.2017., str. 1.).

(15)  Uredba (EU) 2019/833 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o utvrđivanju mjera očuvanja i provedbe koje se primjenjuju na regulatornom području Organizacije za ribarstvo sjeverozapadnog Atlantika, izmjeni Uredbe (EU) 2016/1627 i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2115/2005 i (EZ) br. 1386/2007 (SL L 141, 28.5.2019., str. 1.).

(16)  Uredba (EU) 2019/1154 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o višegodišnjem planu oporavka sredozemnog igluna i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006 i Uredbe (EU) 2017/2107 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 188, 12.7.2019., str. 1.).

(17)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1936/2001 od 27. rujna 2001. o utvrđivanju mjera nadzora ribolova određenih stokova vrlo migratornih riba (SL L 263, 3.10.2001., str. 1.).

(18)  Uredba (EU) 2017/2403 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o održivom upravljanju vanjskim ribarskim flotama i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1006/2008 (SL L 347, 28.12.2017., str. 81.).

(19)  Uredba (EU) 2019/1241 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o očuvanju ribolovnih resursa i zaštiti morskih ekosustava putem tehničkih mjera, o izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1967/2006, (EZ) br. 1224/2009 i uredbi (EU) br. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 i (EU) 2019/1022 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 894/97, (EZ) br. 850/98, (EZ) br. 2549/2000, (EZ) br. 254/2002, (EZ) br. 812/2004 i (EZ) br. 2187/2005 (SL L 198, 25.7.2019., str. 105.).

(20)  Provedbena Uredba Komisije (EU) 2017/218 оd 6. veljače 2017. o registru ribarske flote Unije (SL L 34, 9.2.2017., str. 9.)

(21)  Uredba (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 (SL L 354, 28.12.2013., str. 1.).

(22)  Uredba (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006 i (EZ) br. 791/2007 i Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 149, 20.5.2014., str. 1.).


PRILOG I.

POSEBNI UVJETI KOJI SE PRIMJENJUJU NA ULOVNA PLOVILA KOJA OBAVLJAJU RIBOLOV U SKLADU S ČLANKOM 19.

1.   

Svaka država članica osigurava poštovanje sljedećih ograničenja kapaciteta:

(a)

najveći broj njezinih brodova s mamcima i brodova za ribolov panulom koji imaju odobrenje za aktivni ribolov plavoperajne tune ograničen je na broj plovila koja su sudjelovala u usmjerenom ribolovu plavoperajne tune 2006.;

(b)

najveći broj flote plovila za artizanalni ribolov koja imaju odobrenje za aktivni ribolov plavoperajne tune u Sredozemnome moru ograničen je na broj plovila koja su sudjelovala u ribolovu plavoperajne tune 2008.;

(c)

najveći broj ulovnih plovila koja imaju odobrenje za aktivni ribolov plavoperajne tune u Jadranskome moru ograničen je na broj plovila koja su sudjelovala u ribolovu plavoperajne tune 2008.

Svaka država članica raspodjeljuje pojedinačne kvote dotičnim plovilima.

2.   

Svaka država članica smije raspodijeliti:

najviše 7 % svoje kvote za plavoperajnu tunu brodovima s mamcima i brodovima za ribolov panulom. Kad je riječ o Francuskoj, plovila koja plove pod njezinom zastavom duljine preko svega manje od 17 m i koja obavljaju ribolov u Biskajskom zaljevu smiju uloviti najviše 100 tona plavoperajne tune mase od najmanje 6,4 kg ili vilične duljine od najmanje 70 cm,

najviše 2 % svoje kvote za plavoperajnu tunu plovilima za obalni artizanalni ribolov svježe ribe u Sredozemnome moru,

najviše 90 % svoje kvote za plavoperajnu tunu svojim ulovnim plovilima u Jadranskome moru u svrhu uzgoja.

3.   

Hrvatska može primijeniti minimalnu masu od 6,4 kg ili minimalnu viličnu duljinu od 66 cm za najviše 7 % u masi jedinki plavoperajne tune ulovljene u Jadranskome moru za potrebe uzgoja plovilima koja plove pod njezinom zastavom.

4.   

Država članica čiji brodovi s mamcima, plovila za ribolov parangalima, plovila za ribolov odmetom i brodovi za ribolov panulom imaju odobrenje za ribolov plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i u Sredozemnome moru propisuje sljedeće zahtjeve u pogledu označivanja repova:

oznake se pričvršćuju za rep svake plavoperajne tune odmah nakon istovara,

svaka oznaka na repu ima jedinstveni identifikacijski broj i navedena je u dokumentima o ulovu plavoperajne tune te čitljivo i neizbrisivo zapisana na vanjskoj strani svakog pakiranja koje sadržava tunu.


PRILOG II.

ZAHTJEVI KOJI SE ODNOSE NA OČEVIDNIK

A.   ULOVNA PLOVILA

Minimalne specifikacije za očevidnike o ribolovu:

1.

Listovi očevidnika numeriraju se.

2.

Očevidnik se ispunjava svakog dana (ponoć) ili prije dolaska u luku.

3.

Očevidnik se ispunjava u slučaju inspekcija na moru.

4.

Jedna kopija svakog lista ostaje u očevidniku.

5.

Na plovilu se čuvaju očevidnici koji se odnose na razdoblje od godinu dana aktivnosti.

Minimalne standardne informacije za očevidnike o ribolovu:

1.

Ime, prezime i adresa zapovjednika plovila.

2.

Datumi i luke isplovljavanja, datumi i luke uplovljavanja.

3.

Ime plovila, registracijski broj, ICCAT-ov broj, međunarodni radijski pozivni znak i IMO broj (ako postoji).

4.

Ribolovni alat:

(a)

vrsta po FAO-ovoj oznaci alata;

(b)

dimenzije (npr. duljina, veličina oka mrežnog tega, broj udica).

5.

Operacije na moru uz najmanje jedan redak po danu izlaska u ribolov, sa sljedećim podacima:

(a)

aktivnost (npr. ribolov, termička obrada parom);

(b)

točna dnevna pozicija (u stupnjevima i minutama), zabilježena za svaku ribolovnu operaciju ili u podne ako tijekom tog dana nije bilo ribolova;

(c)

bilježenje ulova, uključujući:

FAO-ovu oznaku,

živu masu (RWT) u kg po danu,

broj komada po danu.

Za plivaričare se ti podaci bilježe za svaku ribolovnu operaciju, uključujući slučajeve bez ostvarenog ulova.

6.

Potpis zapovjednika plovila.

7.

Način mjerenja mase: procjena, vaganje na brodu.

8.

Očevidnik se vodi u ekvivalentu žive mase ribe i navode se faktori konverzije primijenjeni pri evaluaciji.

Minimalne informacije za očevidnike o ribolovu u slučaju iskrcaja ili prekrcaja:

1.

Datumi i luka iskrcaja ili prekrcaja.

2.

Proizvodi:

(a)

FAO-ova oznaka vrste i prezentiranja;

(b)

broj riba ili kutija i količina u kg.

3.

Potpis zapovjednika ili zastupnika plovila.

4.

U slučaju prekrcaja: naziv plovila na koje se obavlja prekrcaj, njegova zastava i ICCAT-ov broj.

Minimalne informacije za očevidnike o ribolovu u slučaju prebacivanja u kaveze:

1.

Datum, vrijeme i pozicija (geografska širina/dužina) prebacivanja.

2.

Proizvodi:

(a)

FAO-ova oznaka vrste;

(b)

broj i količina (u kg) riba prebačenih u kaveze.

3.

Ime plovila za tegalj, njegova zastava i ICCAT-ov broj.

4.

Naziv odredišnog uzgajališta i njegov ICCAT-ov broj.

5.

U slučaju zajedničke ribolovne operacije, uz informacije iz točaka od 1. do 4., zapovjednici u očevidnike bilježe sljedeće:

(a)

ako se radi o ulovnom plovilu koje prebacuje ribu u kaveze:

količinu ulova preuzetog na plovilo,

količinu ulova koja se oduzima od njegove pojedinačne kvote,

imena ostalih plovila koja sudjeluju u zajedničkoj ribolovnoj operaciji;

(b)

ako se radi o ostalim ulovnim plovilima iz iste zajedničke ribolovne operacije koja nisu sudjelovala u prebacivanju ribe:

imena tih plovila, njihove međunarodne radijske pozivne znakove i ICCAT-ove brojeve,

činjenicu da nikakav ulov nije preuzet na plovilo ni prebačen u kaveze,

količinu ulova koja se oduzima od njihove pojedinačne kvote,

ime i ICCAT-ov broj ulovnog plovila iz točke (a).

B.   PLOVILA ZA TEGALJ

1.

Zapovjednik plovila za tegalj u dnevnom očevidniku bilježi datum, vrijeme i poziciju prebacivanja, prebačene količine (broj riba i količinu u kg), broj kaveza kao i ime ulovnog plovila, njegovu zastavu i ICCAT-ov broj, imena ostalih plovila koja sudjeluju u operaciji i njihove ICCAT-ove brojeve, odredišno uzgajalište i njegov ICCAT-ov broj te broj ITD-a.

2.

Dodatna prebacivanja na pomoćna plovila ili na druga plovila za tegalj prijavljuju se uz navođenje istih informacija kao u točki 1., kao i imena pomoćnog plovila ili plovila za tegalj, njegove zastave i ICCAT-ova broja te broja ITD-a.

3.

Dnevni očevidnik sadržava detalje o svim prebacivanjima obavljenima tijekom ribolovne sezone. Dnevni očevidnik drži se na plovilu i može mu se pristupiti u svakom trenutku za potrebe kontrole.

C.   POMOĆNA PLOVILA

1.

Zapovjednik pomoćnog plovila svakodnevno bilježi aktivnosti u očevidnik, uključujući datum, vrijeme i pozicije, količine plavoperajne tune preuzete na plovilo i ime ribarskog plovila, uzgajališta ili klopke s kojima zapovjednik pomoćnog plovila surađuje.

2.

Dnevni očevidnik sadržava detalje o svim aktivnostima obavljenima tijekom ribolovne sezone. Dnevni očevidnik drži se na plovilu i može mu se pristupiti u svakom trenutku za potrebe kontrole.

D.   PLOVILA ZA PRERADU

1.

Zapovjednik plovila za preradu u dnevnom očevidniku prijavljuje datum, vrijeme i poziciju aktivnosti te prekrcane količine i broj i masu plavoperajne tune primljene iz uzgajališta, klopki ili ulovnih plovila, ako je primjenjivo. Zapovjednik prijavljuje i imena i ICCAT-ove brojeve tih uzgajališta, klopki ili ulovnih plovila.

2.

Zapovjednik plovila za preradu vodi očevidnik o dnevnoj preradi u kojem navodi živu masu i broj prebačenih ili prekrcanih riba, primijenjeni faktor konverzije te mase i količine po prezentiranju proizvoda.

3.

Zapovjednik plovila za preradu vodi plan slaganja tereta koji prikazuje lokaciju i količine svake vrste i prezentiranje.

4.

Dnevni očevidnik sadržava detalje o svim prekrcajima obavljenima tijekom ribolovne sezone. Dnevni očevidnik, očevidnik o preradi, plan slaganja tereta i izvornici ICCAT-ovih prekrcajnih deklaracija čuvaju se na plovilu i može im se pristupiti u svakom trenutku za potrebe kontrole.

PRILOG III.

OBRAZAC IZVJEŠĆA O ULOVU

Obrazac izvješća o ulovu

Zastava

ICCAT-ov broj

Ime plovila

Datum početka izvještajnog razdoblja

Datum završetka izvještajnog razdoblja

Trajanje izvještajnog razdoblja (u danima)

Datum ulova

Mjesto ulova

Ulov

Dodijeljena masa u slučaju zajedničke ribolovne operacije (kg)

Geografska širina

Geografska dužina

Masa (kg)

Broj komada

Prosječna masa (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRILOG IV.

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA SUDJELOVANJE U ZAJEDNIČKOJ RIBOLOVNOJ OPERACIJI

Zajednička ribolovna operacija

Država zastave

Ime plovila

ICCAT-ov broj

Trajanje operacije

Identitet subjekata

Pojedinačna kvota plovila

Ključ za raspodjelu po plovilu

Odredišno tovilište i uzgajalište

CPC (ugovorna stranka Konvencije)

ICCAT-ov broj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum …

Potvrda države zastave …


PRILOG V.

ICCAT-OVA PREKRCAJNA DEKLARACIJA

Image 1


PRILOG VI.

ICCAT-OVA DEKLARACIJA O PREBACIVANJU

Image 2


PRILOG VII.

MINIMALNE INFORMACIJE ZA ODOBRENJA ZA RIBOLOV  (1)

A.   IDENTIFIKACIJA

1.

Registracijski broj ICCAT-a

2.

Ime ribarskog plovila

3.

Vanjski registracijski broj (slova i brojevi)

B.   UVJETI ZA OBAVLJANJE RIBOLOVA

1.

Datum izdavanja

2.

Rok važenja

3.

Uvjeti odobrenja za ribolov, među ostalim i prema potrebi vrste, zone, ribolovni alat i drugi primjenjivi uvjeti izvedeni iz ove Uredbe i/ili nacionalnog zakonodavstva.

 

 

Od …/…/…

Do …/…/…

Od …/…/…

Do …/…/…

Od …/…/…

Do …/…/…

Od …/…/…

Do …/…/…

Od …/…/…

Do …/…/…

Od …/…/…

Do …/…/…

Zone

 

 

 

 

 

 

 

Vrste

 

 

 

 

 

 

 

Ribolovni alat

 

 

 

 

 

 

 

Ostali uvjeti

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Iz Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011.


PRILOG VIII.

ICCAT-OV PROGRAM REGIONALNIH PROMATRAČA

RASPOREĐIVANJE ICCAT-ovih REGIONALNIH PROMATRAČA

1.

Kako bi ispunjavao svoje zadaće, svaki ICCAT-ov regionalni promatrač mora imati sljedeće kvalifikacije:

(a)

dovoljno iskustva da može prepoznati vrste i ribolovne alate;

(b)

zadovoljavajuće poznavanje ICCAT-ovih mjera očuvanja i upravljanja potvrđeno certifikatom koji izdaju države članice, a temelji se na ICCAT-ovim smjernicama za osposobljavanje;

(c)

sposoban je precizno promatrati i bilježiti;

(d)

zadovoljavajuće poznavanje jezika države pod čijom zastavom plovi promatrano plovilo ili u kojoj se nalazi promatrano uzgajalište.

OBVEZE ICCAT-ova REGIONALNOG PROMATRAČA

2.

ICCAT-ov regionalni promatrač:

(a)

završio je tehničku obuku koja se zahtijeva u skladu sa smjernicama koje je utvrdio ICCAT;

(b)

državljanin je jedne od država članica i, ako je to moguće, nije državljanin države uzgajališta ili klopke ili države zastave plivaričara. Međutim, u slučaju izlova plavoperajne tune iz kaveza i trgovanja njome kao svježim proizvodom, ICCAT-ov regionalni promatrač koji promatra izlov smije biti državljanin države članice odgovorne za uzgajalište;

(c)

sposoban je izvršavati zadaće navedene u točki 3.;

(d)

nalazi se na popisu ICCAT-ovih regionalnih promatrača koji vodi ICCAT;

(e)

nema tekućih financijskih interesa u ribolovu plavoperajne tune ni koristi od njega.

ZADAĆE ICCAT-ova REGIONALNOG PROMATRAČA

3.

Zadaće ICCAT-ova regionalnog promatrača jesu sljedeće:

(a)

kad je riječ o promatračima na plivaričarima, pratiti usklađenost plivaričara s relevantnim mjerama očuvanja i upravljanja koje je donio ICCAT; ICCAT-ov regionalni promatrač posebno poduzima sljedeće:

1.

ako zapazi mogući slučaj neusklađenosti s preporukama ICCAT-a, ICCAT-ov regionalni promatrač bez odgode podnosi te informacije društvu koje provodi ICCAT-ov program regionalnih promatrača, a to ih društvo bez odgode prosljeđuje tijelima države zastave ulovnog plovila;

2.

bilježi ribolovne aktivnosti koje se provode i o njima izvješćuje;

3.

promatra i procjenjuje ulove i provjerava unose u očevidniku;

4.

izdaje dnevno izvješće o aktivnostima prebacivanja plivaričarâ;

5.

uočava i bilježi plovila za koja postoji mogućnost da obavljaju ribolov u suprotnosti s ICCAT-ovim mjerama očuvanja i upravljanja;

6.

bilježi aktivnosti prebacivanja i o njima izvješćuje;

7.

provjerava poziciju plovila kad obavlja prebacivanje;

8.

promatra i procjenjuje proizvode koji se prebacuju, među ostalim pregledavanjem videozapisâ;

9.

provjerava i bilježi ime i ICCAT-ov broj dotičnog ribarskog plovila;

10.

bavi se znanstvenim radom, kao što je prikupljanje podataka iz zadaće II. kad to zahtijeva Komisija ICCAT-a, na temelju smjernica SCRS-a;

(b)

kad je riječ o ICCAT-ovim regionalnim promatračima u uzgajalištima i klopkama, prati usklađenost uzgajališta i klopki s relevantnim mjerama očuvanja i upravljanja koje je donio ICCAT; ICCAT-ov regionalni promatrač posebno poduzima sljedeće:

1.

provjerava podatke navedene u ITD-u, deklaraciji o stavljanju u kaveze i BCD-u, među ostalim pregledavanjem videozapisâ;

2.

potvrđuje podatke navedene u ITD-u, deklaraciji o stavljanju u kaveze i u BCD-ima;

3.

izdaje dnevno izvješće o aktivnostima prebacivanja u uzgajalištu i klopkama;

4.

supotpisuje ITD, deklaraciju o stavljanju u kaveze i BCD-e samo ako se slaže da informacije navedene u njima odgovaraju njegovim zapažanjima, uključujući sukladan videozapis u skladu sa zahtjevima iz članka 42. stavka 1. i članka 43. stavka 1.;

5.

bavi se znanstvenim radom, npr. prikuplja uzorke na zahtjev Komisije, na temelju smjernica SCRS-a;

6.

bilježi i provjerava prisutnost svih vrsta oznaka, uključujući prirodne oznake, te prijavljuje svaku naznaku da su oznake nedavno uklonjene;

(c)

sastavlja opća izvješća s informacijama prikupljenima u skladu s ovom točkom te zapovjedniku plovila i subjektu koji upravlja uzgajalištem pruža mogućnost da u njih uvrste sve relevantne informacije;

(d)

opće izvješće iz točke (c) podnosi Tajništvu u roku od 20 dana od završetka razdoblja promatranja;

(e)

obavlja sve druge funkcije koje odredi Komisija ICCAT-a.

4.

ICCAT-ov regionalni promatrač sa svim informacijama koje se odnose na ribolov i prebacivanja koja obavljaju plivaričari i uzgajališta postupa kao s povjerljivim informacijama te navedeno prihvaća u pisanom obliku kao uvjet za imenovanje ICCAT-ovim regionalnim promatračem.

5.

ICCAT-ov regionalni promatrač ispunjava zahtjeve utvrđene zakonima i drugim propisima države zastave ili države u kojoj se nalazi uzgajalište i pod čijom je nadležnošću plovilo ili uzgajalište na koje je ICCAT-ov regionalni promatrač raspoređen.

6.

ICCAT-ov regionalni promatrač poštuje hijerarhiju i opća pravila ponašanja koja se odnose na sve osoblje plovila i uzgajališta pod uvjetom da ta pravila nisu u suprotnosti s dužnostima ICCAT-ova regionalnog promatrača u okviru ovog programa i s obvezama osoblja plovila i uzgajališta koje su utvrđene točkom 7. ovog Priloga i člankom 39.

OBVEZE DRŽAVA ČLANICA ZASTAVE PREMA ICCAT-ovim REGIONALNIM PROMATRAČIMA

7.

Države članice odgovorne za plivaričara, uzgajalište ili klopku osiguravaju da ICCAT-ovi regionalni promatrači imaju:

(a)

pristup osoblju plovila, uzgajališta i klopke te alatima, kavezima i opremi;

(b)

na zahtjev, pristup sljedećoj opremi, ako se ona nalazi na plovilima na koja su oni raspoređeni, kako bi im se omogućilo obavljanje dužnosti navedenih u točki 3. ovog Priloga:

1.

opremi za satelitsku navigaciju;

2.

zaslonima za prikaz radarske slike kad se oni upotrebljavaju;

3.

elektroničkim sredstvima komunikacije;

(c)

smještaj, što uključuje prostor za boravak, hranu i odgovarajuće sanitarne prostore, koji su jednaki prostorima za časnike;

(d)

odgovarajući prostor na zapovjedničkom mostu ili u kormilarnici za obavljanje uredskog posla kao i prostor na palubi primjeren za obavljanje promatračkih dužnosti.

TROŠKOVI KOJI PROIZLAZE IZ ICCAT-ova PROGRAMA REGIONALNIH PROMATRAČA

8.

Sve troškove koji proizlaze iz rada ICCAT-ovih regionalnih promatrača snosi svaki pojedinačni subjekt koji upravlja uzgajalištem ili vlasnik plivaričara.

PRILOG IX.

ICCAT-OV PROGRAM ZAJEDNIČKOG MEĐUNARODNOG INSPEKCIJSKOG NADZORA

ICCAT je na svojem četvrtom redovitom zasjedanju (Madrid, studeni 1975.) i na godišnjem zasjedanju u Marakešu 2008. postigao dogovor o sljedećem:

Na temelju članka IX. stavka 3. Konvencije Komisija ICCAT-a preporučuje da se međunarodna kontrola izvan voda pod nacionalnom jurisdikcijom uredi na sljedeći način kako bi se osigurala primjena Konvencije i mjera koje su na snazi na temelju Konvencije:

I.   TEŠKA KRŠENJA

1.

Za potrebe tih postupaka teško kršenje znači sljedeća kršenja odredaba ICCAT-ovih mjera očuvanja i upravljanja koje je donijela Komisija ICCAT-a:

(a)

ribolov bez povlastice, dozvole ili odobrenja koje je izdala ugovorna stranka Konvencije koja je država zastave;

(b)

neispunjavanje obveze vođenja dovoljnih zapisa o ulovu i podataka u vezi s ulovom u skladu sa zahtjevima Komisije ICCAT-a u pogledu izvješćivanja ili značajno pogrešno izvješćivanje o takvom ulovu i/ili podacima u vezi s ulovom;

(c)

ribolov na području zabrane ribolova;

(d)

ribolov tijekom sezone zabrane ribolova;

(e)

namjerno hvatanje ili zadržavanje vrsta u suprotnosti s primjenjivim mjerama očuvanja i upravljanja koje je donio ICCAT;

(f)

znatno kršenje ograničenja ulova ili kvota koja su na snazi u skladu s ICCAT-ovim pravilima;

(g)

upotreba zabranjenog ribolovnog alata;

(h)

krivotvorenje ili namjerno prikrivanje oznaka, identiteta ili registracije ribarskog plovila;

i.

skrivanje, neovlašteno mijenjanje ili uništavanje dokaza u vezi s istragom o kršenju;

(j)

višestruka kršenja koja, promatrana zajedno, čine teško nepoštovanje mjera koje su na snazi u skladu s ICCAT-om;

(k)

napad, otpor, zastrašivanje, seksualno uznemiravanje, ometanje ili nedopušteno sprečavanje ili zadržavanje ovlaštenog inspektora ili promatrača;

(l)

namjerno neovlašteno mijenjanje ili onesposobljavanje VMS-a;

(m)

druga kršenja koja utvrdi ICCAT, od trenutka kad su uključena u revidiranu inačicu tih postupaka i objavljena;

(n)

ribolov uz pomoć izvidničkih zrakoplova;

(o)

ometanje satelitskog sustava za praćenje i/ili rad plovila bez VMS-a;

(p)

prebacivanje bez ITD-a;

(q)

prekrcaj na moru.

2.

U slučaju da ovlašteni inspektor tijekom ukrcaja i inspekcije ribarskog plovila primijeti aktivnost ili situaciju koja bi mogla činiti teško kršenje kako je definirano u točki 1., tijela države zastave inspekcijskih plovila odmah obavješćuju državu zastave ribarskog plovila, izravno kao i posredstvom Tajništva ICCAT-a. Inspektor u takvim situacijama obavješćuje i svako inspekcijsko plovilo države zastave ribarskog plovila za koje se zna da se nalazi u blizini.

3.

ICCAT-ov inspektor u očevidniku ribarskog plovila bilježi obavljene inspekcije i sve uočene slučajeve povreda.

4.

Država članica zastave osigurava da nakon inspekcije iz točke 2. dotično ribarsko plovilo obustavi sve ribolovne aktivnosti. Država članica zastave zahtijeva od ribarskog plovila da se u roku od 72 sata uputi u luku koju je ona odredila, u kojoj se pokreće istraga.

5.

Ako plovilo nije pozvano u luku, država članica zastave pravodobno dostavlja odgovarajuće obrazloženje Komisiji, koja ga prosljeđuje Tajništvu ICCAT-a, a ono ga na zahtjev dostavlja ostalim ugovornim strankama.

II.   PROVEDBA INSPEKCIJA

6.

Inspekcije provode inspektori koje odrede ugovorne stranke. Imena ovlaštenih vladinih agencija i pojedinačnih inspektora koje su u tu svrhu odredile njihove vlade dostavljaju se Komisiji ICCAT-a.

7.

Brodovi koji obavljaju dužnosti međunarodnog ukrcaja i inspekcije u skladu s ovim Prilogom plove pod posebnom zastavom ili zastavicom koju je odobrila Komisija ICCAT-a, a izdalo Tajništvo ICCAT-a. Imena brodova koji se upotrebljavaju u tu svrhu dostavljaju se Tajništvu ICCAT-a čim je to izvedivo, a prije početka inspekcijskih aktivnosti. Tajništvo ICCAT-a stavlja informacije koje se odnose na određena inspekcijska plovila na raspolaganje svim ugovornim strankama Konvencije, među ostalim objavom na svojim zaporkom zaštićenim internetskim stranicama.

8.

Svaki inspektor sa sobom nosi odgovarajuću identifikacijsku ispravu koju su izdala tijela države zastave u obliku prikazanom u točki 21. ovog Priloga.

9.

Podložno aranžmanima dogovorenima na temelju točke 16. plovilo koje plovi pod zastavom ugovorne stranke i obavlja ribolov tune ili tuni slične ribe na području Konvencije izvan voda pod nacionalnom jurisdikcijom zaustavlja se kad mu brod koji plovi pod zastavicom ICCAT-a opisanom u točki 7. i koji prevozi inspektora uputi odgovarajući signal u skladu s međunarodnim signalnim kodeksom, osim ako u tom trenutku obavlja ribolovne operacije te se u tom slučaju zaustavlja odmah po završetku tih operacija. Zapovjednik plovila dopušta skupini koja obavlja inspekciju, kako je navedeno u točki 10., da se ukrca na plovilo te im osigurava ljestve za penjanje na plovilo. Zapovjednik omogućuje skupini koja obavlja inspekciju pregled opreme, ulova ili alata te svih relevantnih dokumenata koje inspektor smatra potrebnima za provjeru usklađenosti s važećim preporukama ICCAT-a koje se odnose na državu zastave plovila podvrgnutog inspekciji. Osim toga, inspektor može zatražiti sva objašnjenja koja smatra potrebnima.

10.

Veličinu skupine koja obavlja inspekciju određuje zapovjedni časnik inspekcijskog plovila uzimajući u obzir relevantne okolnosti. Skupina koja obavlja inspekciju brojčano je što manja kako bi na siguran način ispunila obveze utvrđene ovim Prilogom.

11.

Nakon što se ukrca na plovilo inspektor pokazuje identifikacijsku ispravu opisanu u točki 8. Inspektor poštuje općeprihvaćene međunarodne propise, postupke i prakse koji se odnose na sigurnost plovila koje se pregledava i njegove posade i svodi na najmanju moguću mjeru ometanje ribolovnih aktivnosti ili slaganja tereta te, u mjeri u kojoj je to izvedivo, izbjegava radnje koje bi mogle imati štetan učinak na kvalitetu ulova na plovilu.

Svaki inspektor ograničava svoju istragu na utvrđivanje pridržavanja važećih preporuka ICCAT-a koje se odnose na državu zastave dotičnog plovila. Pri obavljanju inspekcije inspektor može od zapovjednika ribarskog plovila zatražiti svu potrebnu pomoć. Inspektor sastavlja zapisnik o inspekciji u obliku koji je odobrila Komisija ICCAT-a. Inspektor potpisuje zapisnik u prisutnosti zapovjednika plovila, koji ima pravo dodati ili zahtijevati da se u zapisnik dodaju sva zapažanja koja smatra prikladnima i koja potpisuje.

12.

Kopije zapisnika daju se zapovjedniku plovila i vladi stranke koja obavlja inspekciju, koja zatim dostavlja kopije odgovarajućim tijelima države zastave plovila koje se pregledava i Komisiji ICCAT-a. Ako se utvrdi povreda preporuka ICCAT-a, inspektor, ako je to moguće, obavješćuje i svako inspekcijsko plovilo države zastave ribarskog plovila za koje se zna da se nalazi u blizini.

13.

Država zastave plovila koje se pregledava postupa prema opiranju inspektoru ili nepridržavanju njegovih uputa na način sličan onome koji se primjenjuje kod opiranja nacionalnom inspektoru.

14.

Inspektori izvršavaju svoje dužnosti u okviru ovih aranžmana u skladu s pravilima utvrđenima ovom Uredbom, ali ostaju pod operativnom kontrolom svojih nacionalnih tijela i njima su i odgovorni.

15.

Ugovorne stranke razmatraju inspekcijska izvješća, informacijske listove o zapažanjima prema Preporuci ICCAT-a 94-09 i izjave koje proizlaze iz dokumentiranih inspekcija stranih inspektora izvršenih na temelju ovih aranžmana te djeluju u skladu s njima na sličan način kao što to rade s izvješćima nacionalnih inspektora u okviru svojih nacionalnih zakonodavstava. Ovom točkom ugovornoj stranci ne nameće se obveza da izvješću stranog inspektora daje veću dokaznu vrijednost nego što bi ono imalo u inspektorovoj zemlji. Ugovorne stranke surađuju kako bi olakšale sudske ili druge postupke koji se pokrenu na temelju izvješća inspektora u skladu s ovim aranžmanima.

16.

(a)

Ugovorne stranke do 15. veljače svake godine obavješćuju Komisiju ICCAT-a o privremenim planovima provedbe inspekcijskih aktivnosti u okviru preporuke koja se provodi ovom Uredbom u toj kalendarskoj godini, a Komisija ICCAT-a može ugovornim strankama iznijeti prijedloge za koordinaciju nacionalnih operacija u tom području, uključujući broj inspektora i brodova koji prevoze inspektore.

(b)

Aranžmani izneseni u Preporuci ICCAT-a 19-04 i planovi za sudjelovanje primjenjuju se među ugovornim strankama, osim ako se one međusobno dogovore drukčije, a o tome se obavješćuje Komisija ICCAT-a. Međutim, provedba programa suspendira se između bilo kojih dviju ugovornih stranaka ako jedna od njih obavijesti Komisiju ICCAT-a u tom smislu, sve dok se ne postigne sporazum.

17.

(a)

Inspekcija ribolovnog alata provodi se u skladu s važećim propisima za potpodručje na kojem se pregled provodi. Inspektor navodi potpodručje na kojem je provedena inspekcija i opis svih kršenja utvrđenih u inspekcijskom izvješću.

(b)

Inspektor je ovlašten provesti inspekciju cjelokupnog ribolovnog alata koji se upotrebljava ili se nalazi na plovilu.

18.

Inspektor stavlja identifikacijsku oznaku koju je odobrila Komisija ICCAT-a na svaki pregledani ribolovni alat za koji smatra da je u suprotnosti s važećim preporukama Komisije ICCAT-a koje se odnose na državu zastave dotičnog plovila i tu činjenicu bilježi u inspekcijskom izvješću.

19.

Inspektor može fotografirati alat, opremu, dokumentaciju i sve ostale elemente koje smatra potrebnima kako bi ukazao na one značajke koje po njegovu mišljenju nisu u skladu s važećom uredbom i u tom se slučaju fotografirani predmeti navode u izvješću, a kopije fotografija prilažu primjerku izvješća za državu zastave.

20.

Inspektor prema potrebi provodi inspekciju cjelokupnog ulova koji se nalazi na plovilu kako bi utvrdio usklađenost s preporukama ICCAT-a.

21.

Model identifikacijske kartice za inspektore:

Image 3


PRILOG X.

MINIMALNI STANDARDI ZA POSTUPKE SNIMANJA VIDEOZAPISA

Prebacivanje

1.

Uređaj za elektroničku pohranu podataka koji sadržava izvorni videozapis stavlja se na raspolaganje ICCAT-ovu regionalnom promatraču što prije nakon završetka prebacivanja, a regionalni promatrač odmah ga pokreće kako bi se izbjegla sva dodatna manipulacija.

2.

Izvorni zapis čuva se na ulovnom plovilu ili ga zadržava subjekt koji upravlja uzgajalištem ili klopkom, ovisno o slučaju, tijekom cijelog razdoblja valjanosti odobrenja.

3.

Izrađuju se dva jednaka primjerka videozapisa. Jedan se primjerak šalje ICCAT-ovu regionalnom promatraču koji se nalazi na plivaričaru, a drugi nacionalnom promatraču koji se nalazi na plovilu za tegalj, pri čemu se potonji prilaže ITD-u i povezanom ulovu na koji se odnosi. Taj se postupak primjenjuje samo na nacionalne promatrače u slučaju prebacivanja između plovila za tegalj.

4.

Na početku ili kraju svakog videozapisa, ili i na početku i na kraju, prikazuje se broj ICCAT-ova odobrenja za prebacivanje.

5.

Vrijeme i datum videozapisa kontinuirano se prikazuju u svakom videozapisu, tijekom cijelog videozapisa.

6.

Videozapis uključuje postupak otvaranja i zatvaranja mreže ili vrata prije početka prebacivanja i prikazuje sadržavaju li već kavezi iz kojih se obavlja prebacivanje i kavezi u koje se obavlja prebacivanje plavoperajnu tunu.

7.

Videosnimanje traje kontinuirano bez ikakvih prekida i rezova i njime je obuhvaćeno cijelo prebacivanje.

8.

Videozapis je dovoljne kvalitete za procjenu broja primjeraka plavoperajne tune koja se prebacuje.

9.

Ako je videozapis nedovoljne kvalitete za procjenu broja primjeraka plavoperajne tune koja se prebacuje, provodi se kontrolno prebacivanje. Subjekt može od tijelâ države zastave plovila ili klopke tražiti da provedu kontrolno prebacivanje. U slučaju da subjekt ne zatraži takvo kontrolno prebacivanje ili da rezultat tog dobrovoljnog prebacivanja nije zadovoljavajući, kontrolna tijela zahtijevaju onoliko kontrolnih prebacivanja koliko je potrebno dok na raspolaganju ne bude videozapis dostatne kvalitete. Takva kontrolna prebacivanja uključuju prebacivanje sve plavoperajne tune iz kaveza u koji se obavilo prebacivanje u drugi kavez koji mora biti prazan. Ako je riba podrijetlom iz klopke, plavoperajna tuna koja je već prebačena iz klopke u kavez u koji se prebacuje riba može se vratiti u klopku te se u tom slučaju pod nadzorom ICCAT-ovog regionalnog promatrača kontrolno prebacivanje otkazuje.

Stavljanje u kaveze

1.

Uređaj za elektroničku pohranu podataka koji sadržava izvorni videozapis stavlja se na raspolaganje ICCAT-ovu regionalnom promatraču što prije nakon završetka stavljanja u kaveze, a regionalni promatrač odmah ga pokreće kako bi se izbjegla sva dodatna manipulacija.

2.

Izvorni zapis čuva se na uzgajalištu, ako je primjenjivo, tijekom cijelog razdoblja valjanosti odobrenja.

3.

Izrađuju se dva jednaka primjerka videozapisa. Jedan se primjerak šalje ICCAT-ovu regionalnom promatraču raspoređenom na uzgajalište.

4.

Na početku ili kraju svakog videozapisa, ili i na početku i na kraju, prikazuje se broj ICCAT-ova odobrenja za stavljanje u kaveze.

5.

Vrijeme i datum videozapisa kontinuirano se prikazuju u svakom videozapisu, tijekom cijelog videozapisa.

6.

Videozapis uključuje postupke otvaranja i zatvaranja mreže ili vrata prije početka stavljanja u kaveze i prikazuje sadržavaju li već kavezi iz kojih se obavlja prebacivanje i kavezi u koje se obavlja prebacivanje plavoperajnu tunu.

7.

Videosnimanje traje kontinuirano bez ikakvih prekida i rezova i njime je obuhvaćeno cijelo stavljanje u kaveze.

8.

Videozapis je dovoljne kvalitete za procjenu broja primjeraka plavoperajne tune koja se prebacuje.

9.

Ako je videozapis nedovoljne kvalitete za procjenu broja primjeraka plavoperajne tune koja se prebacuje, kontrolna tijela zahtijevaju provođenje novog stavljanja u kaveze. Novo stavljanje u kaveze uključuje stavljanje ukupne plavoperajne tune iz kaveza uzgajališta u koji je bila stavljena u drugi kavez uzgajališta koji je prazan.

PRILOG XI.

STANDARDI I POSTUPCI ZA SUSTAVE STEREOSKOPSKIH KAMERA U KONTEKSTU STAVLJANJA U KAVEZE

A.   Upotreba sustavâ stereoskopskih kamera

Upotreba sustavâ stereoskopskih kamera u kontekstu stavljanja u kaveze, kako se zahtijeva člankom 51., provodi se u skladu sa sljedećim:

1.

Intenzitet uzorkovanja žive ribe ne smije biti manji od 20 % količine ribe koja se stavlja u kaveze. Ako je to tehnički moguće, uzorkovanje žive ribe provodi se sekvencijski, tako da se mjeri svaka peta jedinka; takav uzorak sastoji se od ribe mjerene na udaljenosti od 2 do 8 metara od kamere.

2.

Maksimalna širina i visina otvora za prebacivanje koji povezuje kavez iz kojeg se obavlja prebacivanje s kavezom u koji se obavlja prebacivanje iznose 10 metara.

3.

Ako se izmjerenom duljinom riba pokaže multimodalna distribucija (dva ili više godišta određenih veličina), može se primijeniti više konverzijskih algoritama na jedno stavljanje u kaveze; najnoviji algoritmi koje je utvrdio SCRS upotrebljavaju se za preračunavanje viličnih duljina ribe u ukupnu masu s obzirom na kategoriju veličine ribe izmjerene tijekom stavljanja u kaveze.

4.

Potvrđivanje stereoskopskih mjerenja duljine provodi se prije svakog stavljanja u kaveze upotrebom mjerila na udaljenosti od 2 do 8 metara.

5.

Kad se dostavljaju rezultati stereoskopskog programa navodi se dopušteno odstupanje svojstveno tehničkim specifikacijama sustava stereoskopskih kamera, koje ne smije prelaziti raspon od +/- 5 %.

6.

Izvješće o rezultatima stereoskopskog programa sadržava pojedinosti o svim prethodno navedenim tehničkim specifikacijama, uključujući intenzitet uzorkovanja, metodologiju uzorkovanja, udaljenost od kamere, dimenzije otvora za prebacivanje i algoritme (odnos duljina – masa). SCRS preispituje te specifikacije i, ako je potrebno, daje preporuke za njihovu izmjenu.

7.

Ako je snimka stereoskopske kamere nedovoljne kvalitete za procjenu mase plavoperajne tune koja se stavlja u kavez, tijela države članice odgovorne za ulovno plovilo, klopku ili uzgajalište nalažu novo stavljanje u kavez.

B.   Predstavljanje i upotreba rezultata programâ

1.

Odluke u pogledu razlika između izvješća o ulovu i rezultata programa stereoskopskog sustava donose se na razini zajedničke ribolovne operacije ili ukupnih ulova klopke za zajedničke ribolovne operacije i ulove klopki namijenjene objektu za uzgoj jedne ugovorne stranke Konvencije i/ili države članice. Odluka u pogledu razlika između izvješća o ulovu i rezultata programa stereoskopskog sustava donosi se na razini stavljanja u kaveze za zajedničke ribolovne operacije u kojima sudjeluje više od jedne ugovorne stranke Konvencije i/ili države članice, osim ako su se drukčije dogovorila sva tijela ugovorne stranke Konvencije i/ili države članice zastave ulovnih plovila uključenih u zajedničku ribolovnu operaciju.

2.

U roku od 15 dana od datuma stavljanja u kaveze država članica odgovorna za uzgajalište dostavlja izvješće državi članici ili ugovornoj stranci Konvencije odgovornoj za ulovno plovilo ili klopku i Komisiji, uključujući sljedeće dokumente:

(a)

tehničko izvješće o stereoskopskom sustavu koje sadržava:

opće informacije: vrstu, lokaciju, kavez, datum, algoritam,

statističke informacije o veličini: prosječnu masu i duljinu, najmanju masu i duljinu, najveću masu i duljinu, broj uzorkovanih riba, distribuciju mase, distribuciju veličine;

(b)

detaljne rezultate programa, s veličinom i masom svake ribe koja je uzorkovana;

(c)

izvješće o stavljanju u kaveze koje sadržava:

opće informacije o operaciji: broj operacije stavljanja u kaveze, naziv uzgajališta, broj kaveza, BCD broj, ITD broj, naziv i državu zastave ulovnog plovila ili klopke, naziv i zastavu plovila za tegalj, datum operacije stereoskopskog sustava i naziv datoteke snimke,

algoritam upotrijebljen za konverziju duljine u masu,

usporedbu količina prijavljenih u BCD-u i količina utvrđenih s pomoću stereoskopskog sustava prema broju riba, prosječnoj masi i ukupnoj masi (formula za izračun razlike glasi: (Stereoskopski sustav-BCD)/Stereoskopski sustav * 100),

dopušteno odstupanje sustava,

u slučaju izvješća o stavljanju u kaveze povezanog sa zajedničkim ribolovnim operacijama/klopkama posljednje izvješće o stavljanju u kaveze uključuje i sažetak svih informacija iz prethodnih izvješća o stavljanju u kaveze.

3.

Nakon primitka izvješća o stavljanju u kaveze tijela države članice ulovnog plovila ili zamke poduzimaju sve potrebne mjere u skladu sa sljedećim situacijama:

(a)

ukupna masa koju je ulovno plovilo ili klopka prijavila u BCD-u u okviru je rezultata stereoskopskog sustava:

ne nalaže se puštanje,

BCD se mijenja i u pogledu broja (na temelju broja riba utvrđenog kontrolnim kamerama ili drugim tehnikama) i u pogledu prosječne mase, dok se ukupna masa ne mijenja;

(b)

ukupna masa koju je ulovno plovilo ili klopka prijavila u BCD-u manja je od najmanje brojčane vrijednosti u okviru rezultata stereoskopskog sustava:

nalaže se puštanje na temelju najmanje brojčane vrijednosti u okviru rezultata stereoskopskog sustava,

puštanje se provodi u skladu s postupkom utvrđenim u članku 41. stavku 2. i u Prilogu XII.,

nakon puštanja BCD se mijenja i u pogledu broja (na temelju broja riba utvrđenog kontrolnim kamerama i umanjenog za broj puštenih riba) i u pogledu prosječne mase, dok se ukupna masa ne mijenja;

(c)

ukupna masa koju je ulovno plovilo ili klopka prijavila u BCD-u premašuje najveću brojčanu vrijednost u okviru rezultata stereoskopskog sustava:

ne nalaže se puštanje,

BCD se na odgovarajući način mijenja u pogledu ukupne mase (na temelju najveće brojčane vrijednosti u okviru rezultata stereoskopskog sustava), u pogledu broja riba (na temelju rezultata kontrolnih kamera) i u pogledu prosječne mase.

4.

Za sve odgovarajuće izmjene BCD-a, vrijednosti (broj i masa) navedene u odjeljku 2. u skladu su s onima iz odjeljka 6., a vrijednosti u odjeljcima 3., 4. i 6. nisu veće od onih u odjeljku 2.

5.

U slučaju nadoknađivanja razlika utvrđenih u pojedinačnim izvješćima o stavljanju u kaveze kod svih stavljanja u kaveze iz zajedničkih ribolovnih operacija/klopki, neovisno o tome je li zatraženo puštanje ili ne, svi odgovarajući BCD-i mijenjaju se na temelju najmanjeg raspona rezultata stereoskopskih sustava. Mijenjaju se i BCD-i povezani s količinama puštene plavoperajne tune kako bi odražavali masu/broj puštene ribe. Mijenjaju se i BCD-i povezani s plavoperajnom tunom koja nije puštena, ali kod kojih se rezultati stereoskopskih sustava ili drugih tehnika razlikuju od prijavljenih ulovljenih i prebačenih količina, kako bi se uvažile te razlike.

Mijenjaju se i BCD-i povezani s ulovima kod kojih je izvršeno puštanje kako bi se uvažilo masu/broj puštene ribe.


PRILOG XII.

PROTOKOL PUŠTANJA

1.   

Puštanje u more plavoperajne tune iz kaveza za uzgoj snima se videokamerom i nadzire ga ICCAT-ov regionalni promatrač koji sastavlja i podnosi izvješće zajedno s videozapisom Tajništvu ICCAT-a.

2.   

Ako je izdan nalog za puštanje, subjekt koji upravlja uzgajalištem traži raspoređivanje ICCAT-ova regionalnog promatrača.

3.   

Puštanje plavoperajne tune iz transportnih kaveza ili klopki u more nadzire nacionalni promatrač iz države članice odgovorne za plovilo za tegalj ili klopku, koji sastavlja i podnosi izvješće kontrolnim tijelima odgovorne države članice.

4.   

Prije početka puštanja kontrolna tijela države članice mogu naložiti kontrolno prebacivanje upotrebom standardnih i/ili stereoskopskih kamera radi procjene broja i mase ribe koju treba pustiti.

5.   

Tijela države članice mogu provesti sve dodatne mjere koje smatraju potrebnima kako bi se zajamčilo da se puštanje obavlja u trenutku i na mjestu koji su najprimjereniji kako bi se povećala vjerojatnost povratka ribe u stok. Subjekt je odgovoran za preživljavanje ribe dok se ne obavi puštanje. Puštanje se obavlja u roku od tri tjedna od dovršetka stavljanja u kavez.

6.   

Nakon završetka izlova riba koja ostane u uzgajalištu i koja nije obuhvaćena BCD-om pušta se u skladu s postupcima utvrđenima u članku 41. stavku 2. i ovom Prilogu.


PRILOG XIII.

POSTUPANJE S MRTVOM RIBOM

Tijekom ribolovnih operacija koje obavljaju plivaričari količine ribe pronađene mrtve u okružujućoj mreži plivarici bilježe se u očevidniku ribarskog plovila i na odgovarajući način oduzimaju od kvote države članice.

Bilježenje mrtve ribe tijekom prvog prebacivanja i postupanje s njome:

1.

BCD se dostavlja subjektu koji upravlja plovilom za tegalj s ispunjenim odjeljkom 2. (ukupni ulov), odjeljkom 3. (trgovina živom ribom) i odjeljkom 4. (prebacivanje uključujući mrtvu ribu).

Ukupne količine prijavljene u odjeljcima 3. i 4. moraju biti jednake količinama prijavljenima u odjeljku 2. BCD-u se prilaže izvornik ITD-a u skladu s ovom Uredbom. Količine prijavljene u ITD-u (prebačene žive) moraju biti jednake količinama prijavljenima u odjeljku 3. odgovarajućeg BCD-a.

2.

Dio BCD-a s odjeljkom 8. (informacije o trgovini) ispunjava se i daje subjektu koji upravlja pomoćnim plovilom koje prevozi mrtvu plavoperajnu tunu do obale (ili se zadržava na ulovnom plovilu ako se iskrcavaju izravno na obalu). Mrtvoj ribi i dijelu BCD-a prilaže se kopija ITD-a.

3.

Količine mrtve ribe bilježe se u BCD-u ulovnog plovila koje je izvršilo ulov ili, u slučaju zajedničkih ribolovnih operacija, u BCD-u ulovnih plovila ili plovila koje plovi pod drugom zastavom, a sudjeluje u zajedničkoj ribolovnoj operaciji.


PRILOG XIV.

ICCAT-OVA DEKLARACIJA O STAVLJANJU U KAVEZE  (1)

Ime plovila

Zastava

Registracijski broj Prepoznatljivi broj kaveza

Datum ulova

Mjesto ulova Geogr. širina Geogr. dužina

Broj eBCD-a

Datum eBCD-a

Datum stavljanja u kavez

Količina stavljena u kavez (t)

Broj ribe stavljene u kavez za tovljenje

Sastav po veličini

Objekt za uzgoj (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Ovo je deklaracija o stavljanju u kavez iz Preporuke ICCAT-a 06-07.

(*1)  Objekt odobren za tovljenje plavoperajne tune ulovljene na području Konvencije.


PRILOG XV.

MINIMALNI STANDARDI ZA UVOĐENJE VMS-A NA PODRUČJU KONVENCIJE ICCAT-A  (1)

1.   

Neovisno o eventualnim strožim zahtjevima koji se primjenjuju na određene vrste ribolova u okviru ICCAT-a, svaka država članica provodi VMS za svoja ribarska plovila duljine preko svega veće od 15 metara koja imaju odobrenje za ribolov u vodama izvan jurisdikcije države članice zastave te:

(a)

od svojih ribarskih plovila zahtijeva da budu opremljena autonomnim sustavom otpornim na neovlašteno mijenjanje koji kontinuirano, automatski i neovisno od svake intervencije plovila šalje poruke centru za praćenje ribarstva („FMC”) države članice zastave kako bi država članica zastave tog plovila mogla pratiti poziciju, smjer i brzinu ribarskog plovila;

(b)

osigurava da uređaj za satelitsko praćenje koji je ugrađen na ribarsko plovilo prikuplja i kontinuirano šalje FMC-u države članice zastave sljedeće podatke:

identifikacijske podatke plovila,

geografsku poziciju plovila (geografska dužina i širina) uz dopušteno odstupanje manje od 500 metara i interval pouzdanosti od 99 %, i

datum i vrijeme;

(c)

osigurava da FMC države članice zastave prima automatske obavijesti ako se prekine komunikacija između FMC-a i uređaja za satelitsko praćenje;

(d)

osigurava, u suradnji s obalnom državom, da se i poruke o poziciji koje šalju plovila koja plove pod njezinom zastavom dok obavljaju ribolov u vodama pod jurisdikcijom te obalne države automatski i u realnom vremenu šalju FMC-u obalne države koja je izdala odobrenje za aktivnost. Pri provedbi ove odredbe posvećuje se dužna pažnja maksimalnom smanjenju operativnih troškova, tehničkih poteškoća i administrativnog opterećenja povezanog sa slanjem tih poruka; i

(e)

osigurava da, radi olakšavanja slanja i primitka poruka o poziciji, kako je opisano u točki (d), FMC države članice zastave ili ugovorne stranke Konvencije i FMC obalne države razmjenjuju svoje informacije za kontakt i međusobno se bez odgode obavješćuju o svakoj izmjeni tih informacija. FMC obalne države obavješćuje FMC države članice zastave ili ugovorne stranke Konvencije o svakom prekidu primitka uzastopnih poruka o poziciji. Slanje poruka o poziciji između FMC-a države članice zastave odnosno ugovorne stranke Konvencije i FMC-a obalne države obavlja se elektronički upotrebom sigurnog komunikacijskog sustava.

2.   

Svaka država članica poduzima odgovarajuće mjere kako bi osigurala slanje i primitak poruka iz VMS-a, kako je utvrđeno u odlomku 1., i te informacije upotrebljava za kontinuirano praćenje pozicije plovila koja plove pod njezinom zastavom.

3.   

Svaka država članica osigurava da zapovjednici ribarskih plovila koja plove pod njezinom zastavom osiguravaju trajno i kontinuirano funkcionalne uređaje za satelitsko praćenje te da se informacije iz odlomka 1. točke (b) prikupljaju i šalju najmanje jednom na sat za plivaričare i najmanje jednom svaka dva sata za sva druge plovila. Pored toga države članice zahtijevaju da subjekti plovila osiguravaju:

(a)

da uređaj za satelitsko praćenje nije ni na koji način neovlašteno izmijenjen;

(b)

da se podaci iz VMS-a ni na koji način ne mijenjaju;

(c)

da se antene povezane s uređajem za satelitsko praćenje ni na koji način ne ometaju;

(d)

da je uređaj za satelitsko praćenje ugrađen u ribarsko plovilo i da električno napajanje nije ni na koji način namjerno prekinuto; i

(e)

da se uređaj za satelitsko praćenje ne uklanja s plovila osim radi popravka ili zamjene.

4.   

U slučaju tehničkog kvara ili nefunkcioniranja uređaja za satelitsko praćenje ugrađenog na ribarsko plovilo uređaj se popravlja ili zamjenjuje u roku od mjesec dana od nastupanja takvog događaja, osim ako je plovilo izbrisano s popisa velikih ribarskih plovila, ako je primjenjivo, ili ako, za plovila na koja se ne primjenjuje zahtjev uvrštenja na ICCAT-ov popis plovila s odobrenjem za ribolov, odobrenje za ribolov na područjima izvan jurisdikcije ugovorne stranke Konvencije koja je država zastave više nije važeće. Plovilo ne smije započeti izlazak u ribolov s neispravnim uređajem za satelitsko praćenje. Nadalje, ako tijekom izlaska u ribolov uređaj prestane funkcionirati ili nastupi tehnički kvar, popravak ili zamjena provodi se čim plovilo uđe u luku; ribarsko plovilo ne smije započeti izlazak u ribolov, a da uređaj za satelitsko praćenje nije popravljen ili zamijenjen.

5.   

Svaka država članica ili ugovorna stranka Konvencije osigurava da ribarsko plovilo s neispravnim uređajem za satelitsko praćenje barem jednom dnevno FMC-u šalje izvješća koja sadržavaju informacije iz odlomka 1. točke (b) drugim komunikacijskim sredstvom (radio, internetsko izvješćivanje, elektronička pošta, telefaks ili teleks).

6.   

Države članice ili ugovorne stranke Konvencije mogu dopustiti plovilu da isključi uređaj za satelitsko praćenje samo ako plovilo neće obavljati ribolov tijekom duljeg razdoblja (npr. kad se nalazi na kopnu radi popravka) te o tom unaprijed obavijesti nadležna tijela države članice zastave ili ugovorne stranke Konvencije. Uređaj za satelitsko praćenje mora se ponovno uključiti te se mora prikupiti i poslati najmanje jedno izvješće prije nego što plovilo napusti luku.


(1)  Ovo je Preporuka ICCAT-a 18-10 o minimalnim standardima za sustav za praćenje plovila na području Konvencije ICCAT-a.


PRILOG XVI.

KORELACIJSKA TABLICA IZMEĐU UREDBE (EU) 2016/1627 I OVE UREDBE

Uredba (EU) 2016/1627

Ova Uredba

Članak 1.

Članak 1.

Članak 2.

Članak 1.

Članak 3.

Članak 5.

Članak 4.

Članak 5.

Članak 6.

Članak 6.

Članak 11.

Članak 7.

Članak 12.

Članak 8.

Članak 13.

Članak 9.

Članak 14.

Članak 10.

Članak 16.

Članak 11.

Članak 17. i Prilog I.

Članak 12.

Članak 17. i Prilog I.

Članak 13.

Članak 18.

Članak 14.

Članak 19.

Članak 15.

Članak 20.

Članak 16.

Članak 21.

Članak 17.

Članak 25.

Članak 18.

Članak 22.

Članak 19.

Članak 23.

Članak 20.

Članak 26.

Članak 21.

Članak 4.

Članak 22.

Članak 27.

Članak 23.

Članak 28.

Članak 24.

Članak 30.

Članak 25.

Članak 31.

Članak 26.

Članak 32.

Članak 27.

Članak 36.

Članak 28.

Članak 37.

Članak 29.

Članak 29.

Članak 30.

Članak 33.

Članak 31.

Članak 34.

Članak 32.

Članak 35.

Članak 33.

Članak 40.

Članak 34.

Članak 41.

Članak 35.

Članak 43.

Članak 36.

Članak 44.

Članak 37.

Članak 51.

Članak 38.

Članak 42.

Članak 39.

Članak 45.

Članak 40.

Članak 46.

Članak 41.

Članak 46.

Članak 42.

Članak 47.

Članak 43.

Članak 48.

Članak 44.

Članak 49.

Članak 45.

Članak 50.

Članak 46.

Članak 51.

Članak 47.

Članak 55.

Članak 48.

Članak 56.

Članak 49.

Članak 57.

Članak 50.

Članak 38.

Članak 51.

Članak 39.

Članak 52.

Članak 58.

Članak 53.

Članak 15.

Članak 54.

Članak 59.

Članak 55.

Članak 60.

Članak 56.

Članak 62.

Članak 57.

Članak 63.

Članak 58.

Članak 64.

Članak 59.

Članak 68.

Članak 60.

Članak 70.

Članak 61.

Članak 71.

Prilog I.

Prilog I.

Prilog II.

Prilog II.

Prilog III.

Prilog V.

Prilog IV.

Prilog VI.

Prilog V.

Prilog III.

Prilog VI.

Prilog IV.

Prilog VII.

Prilog VIII.

Prilog VIII.

Prilog IX.

Prilog IX.

Prilog X.

Prilog X.

Prilog XI.

Prilog XI.

Prilog XII.

Prilog XII.

Prilog XIII.