1.9.2023   

HR

Službeni list Europske unije

L 216/93


UREDBA (EU) 2023/1678 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 17. kolovoza 2023.

o izmjeni Uredbe (EU) 2015/534 o izvješćivanju o nadzornim financijskim podacima (ESB/2015/13)

(ESB/2023/20)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija (1), a posebno njezin članak 4. stavke 1. i 3., članak 6. stavak 2., članak 6. stavak 5. točku (d) i članak 10.,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 468/2014 Europske središnje banke od 16. travnja 2014. o uspostavljanju okvira za suradnju unutar jedinstvenog nadzornog mehanizma između Europske središnje banke i nacionalnih nadležnih tijela te s nacionalnim imenovanim tijelima (Okvirna uredba o SSM-u) (ESB/2014/17) (2), a posebno njezin članak 21. stavak 1., članak 140. i članak 141. stavak 1.,

budući da:

(1)

Kad je riječ o izvršavanju zadaća Europske središnje banke (ESB) u pogledu nadzornog izvješćivanja Odlukom ESB/2014/29 Europske središnje banke (3) određuje se način na koji nacionalna nadležna tijela dostavljaju ESB-u određene podatke koje zaprimaju od nadziranih subjekata i rok za njihovu dostavu.

(2)

Odluka ESB/2014/29 stavlja se izvan snage i zamjenjuje Odlukom (EU) 2023/1681 Europske središnje banke (ESB/2023/18) (4).

(3)

Kako bi se uskladila dostava nadzornih financijskih podataka ESB-u od strane nacionalnih nadležnih tijela s odredbama Odluke (EU) 2023/1681 (ESB/2023/18, Uredbu (EU) 2015/534 Europske središnje banke (ESB/2015/13) (5) trebalo bi na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene

Uredba (EU) 2015/534 (ESB/2015/13) mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 8. stavci 4. i 5. zamjenjuju se sljedećim:

„4.   Nakon što od značajnih kreditnih institucija i značajnih podružnica zaprime podatke navedene u člancima 6. i 7. te nakon što osiguraju da su podaci u ispravnom formatu datoteke u skladu s člankom 17., nacionalna nadležna tijela dostavljaju te podatke ESB-u bez nepotrebnog odgađanja.

5.   Značajne kreditne institucije i značajne podružnice izvješćuju nacionalna nadležna tijela o nadzornim financijskim podacima do datuma za dostavu iz članka 3. Provedbene uredbe (EU) 2021/451 ili do ranijeg roka koji odredi nacionalno nadležno tijelo.”

;

2.

u članku 10. stavci 2. i 3. zamjenjuju se sljedećim:

„2.   Nakon što od značajnih kreditnih institucija zaprime podatke o društvima kćerima osnovanima u državi članici nesudionici ili trećoj zemlji kako je utvrđeno člankom 9. i nakon što osiguraju da su podaci u ispravnom formatu datoteke u skladu s člankom 17., nacionalna nadležna tijela dostavljaju te podatke ESB-u bez nepotrebnog odgađanja.

3.   Nacionalna nadležna tijela odlučuju o datumu do kojeg kreditne institucije moraju dostaviti nadzorne financijske podatke iz članka 9. Taj rok ne smije biti duži od 25 radnih dana od odgovarajućih datuma za dostavu iz članka 3. Provedbene uredbe (EU) 2021/451.”

;

3.

u članku 12. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Nacionalna nadležna tijeka dostavljaju ESB-u podatke iz članka 11. do kraja poslovanja 25. radnog dana nakon datuma za dostavu iz članka 3. Provedbene uredbe (EU) 2021/451 za sljedeće institucije:

(a)

manje značajne kreditne institucije osnovane u državi članici sudionici koje izvješćuju na najvišoj razini konsolidacije;

(b)

manje značajne kreditne institucije koje izvješćuju na konsolidiranoj osnovi, osim onih iz točke (a).”;

4.

u članku 15. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Nacionalna nadležna tijela dostavljaju ESB-u nadzorne financijske podatke navedene u člancima 13. i 14. koji se odnose na manje značajne kreditne institucije i manje značajne podružnice do kraja poslovanja 25. radnog dana nakon odgovarajućih datuma za dostavu iz članka 3. Provedbene uredbe (EU) 2021/451:

(a)

za manje značajne kreditne institucije koje nisu dio nadzirane grupe i za manje značajne podružnice;

(b)

za manje značajne kreditne institucije koje su dio manje značajne nadzirane grupe.”;

5.

članak 16. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 16.

Provjere kvalitete podataka

Nacionalna nadležna tijela procjenjuju i osiguravaju kvalitetu i pouzdanost podataka dostavljenih ESB-u. U tu svrhu nacionalna nadležna tijela postupaju u skladu sa specifikacijama o provjerama kvalitete podataka i kvalitativnim informacijama utvrđenima u člancima 4. i 5. Odluke (EU) 2023/1681 Europske središnje banke (ESB/2023/18) (*1).

(*1)  Odluka (EU) 2023/1681 Europske središnje banke od 17. kolovoza 2023. o dostavi nadzornih podataka Europskoj središnjoj banci, o kojima nadzirani subjekti izvješćuju nacionalna nadležna tijela (ESB/2023/18) (SL L 216, 1.9.2023., str. 105..).”;"

6.

članak 17. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 17.

Informatički jezik za prijenos podataka od nacionalnih nadležnih tijela ESB-u

Nacionalna nadležna tijela prenose podatke navedene u ovoj Uredbi u skladu s odgovarajućim eXtensible Business Reporting Language taxonomy kako bi osigurala jedinstveni tehnički oblik za razmjenu podataka. U tu svrhu nacionalna nadležna tijela postupaju u skladu sa specifikacijama iz članka 6. Odluke (EU) 2023/1681 (ESB/2023/18).”.

Članak 2.

Završne odredbe

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u državama članicama u skladu s Ugovorima.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni, 17. kolovoza 2023.

Za Upravno vijeće ESB-a

Predsjednica ESB-a

Christine LAGARDE


(1)  SL L 287, 29.10.2013., str. 63.

(2)  SL L 141, 14.5.2014., str. 1.

(3)  Odluka ESB/2014/29 Europske središnje banke od 2. srpnja 2014. o dostavi nadzornih podataka Europskoj središnjoj banci, o kojima nadzirani subjekti izvješćuju nacionalna nadležna tijela (SL L 214, 19.7.2014., str. 34.).

(4)  Odluka (EU) 2023/1681 Europske središnje banke od 17. kolovoza 2023. o dostavi nadzornih podataka Europskoj središnjoj banci, o kojima nadzirani subjekti izvješćuju nacionalna nadležna tijela (ESB/2023/18) (vidjeti strenicu 105.. ovoga Službenog lista).

(5)  Uredba (EU) 2015/534 Europske središnje banke od 17. ožujka 2015. o izvješćivanju o nadzornim financijskim podacima (ESB/2015/13) (SL L 86, 31.3.2015., str. 13.).