20.7.2023   

HR

Službeni list Europske unije

L 183/7


UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/1490

оd 19. srpnja 2023.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uporabe određenih tvari koje su razvrstane kao karcinogene, mutagene ili reproduktivno toksične u kozmetičkim proizvodima

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o kozmetičkim proizvodima (1), a posebno njezin članak 15. stavak 1. i članak 15. stavak 2. četvrti podstavak,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (2) predviđa se usklađeno razvrstavanje tvari kao karcinogenih, mutagenih ili reproduktivno toksičnih (CMR) na temelju znanstvene procjene Odbora za procjenu rizika Europske agencije za kemikalije. Tvari se razvrstavaju kao karcinogene, mutagene ili reproduktivno toksične tvari kategorije 1.A, kategorije 1.B ili 2. kategorije ovisno o razini dokaza njihovih karcinogenih, mutagenih ili reproduktivno toksičnih svojstava.

(2)

Člankom 15. Uredbe (EZ) br. 1223/2009 u kozmetičkim se proizvodima zabranjuje uporaba tvari koje su razvrstane kao karcinogene, mutagene ili reproduktivno toksične tvari kategorije 1.A, kategorije 1.B ili 2. kategorije u skladu s dijelom 3. Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 (CMR tvari). Međutim, karcinogena, mutagena ili reproduktivno toksična tvar može se upotrebljavati u kozmetičkim proizvodima ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni u članku 15. stavku 1. drugoj rečenici Uredbe (EZ) br. 1223/2009 ili u članku 15. stavku 2. drugom podstavku te uredbe.

(3)

Kako bi se na jedinstven način provodila zabrana karcinogenih, mutagenih ili reproduktivno toksičnih tvari na unutarnjem tržištu, osigurala pravna sigurnost, posebno za gospodarske subjekte i nacionalna nadležna tijela, te osigurala visoka razina zaštite zdravlja ljudi, sve bi karcinogene, mutagene ili reproduktivno toksične tvari trebalo uvrstiti na popis zabranjenih tvari u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 te ih, prema potrebi, izbrisati s popisa ograničenih ili dopuštenih tvari u prilozima od III. do VI. toj uredbi. Ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni u članku 15. stavku 1. drugoj rečenici Uredbe (EZ) br. 1223/2009 ili u članku 15. stavku 2. drugom podstavku te uredbe, popise ograničenih ili dopuštenih tvari u prilozima od III. do VI. toj uredbi trebalo bi na odgovarajući način izmijeniti.

(4)

Ova Uredba obuhvaća tvari koje su Delegiranom uredbom (EU) 2022/692 (3) razvrstane kao karcinogene, mutagene ili reproduktivno toksične („predmetne tvari”). Delegirana uredba (EU) 2022/692 primjenjivat će se od 1. prosinca 2023.

(5)

Za predmetne tvari nije podnesen zahtjev za iznimnu uporabu u kozmetičkim proizvodima.

(6)

Predmetne tvari trenutačno nisu ograničene u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 ni dopuštene u prilozima IV., V. ili VI. toj uredbi.

(7)

Tvar 2-etilheksanska kiselina (CAS br. 149-57-5) trenutačno je navedena u unosu 1024 u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 1223/2009. Međutim, soli te tvari, koje su razvrstane kao karcinogene, mutagene ili reproduktivno toksične tvari [kategorije 1.B] na temelju Delegirane uredbe (EU) 2022/692, nisu uključene u taj unos. U Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 trenutačno nije navedena nijedna druga od predmetnih tvari. Stoga bi te tvari trebalo dodati na popis tvari koje su zabranjene u kozmetičkim proizvodima u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 1223/2009, a soli 2-etilheksanske kiseline trebalo bi dodati u unos 1024 tog priloga.

(8)

Uredbu (EZ) br. 1223/2009 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(9)

Izmjene Uredbe (EZ) br. 1223/2009 temelje se na razvrstavanju predmetnih tvari kao karcinogenih, mutagenih ili reproduktivno toksičnih te bi ih stoga trebalo primjenjivati od istog datuma kao ta razvrstavanja.

(10)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za kozmetičke proizvode,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog II. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. prosinca 2023.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. srpnja 2023.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 342, 22.12.2009., str. 59.

(2)  Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (SL L 353, 31.12.2008., str. 1.).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/692 оd 16. veljače 2022. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa za potrebe njezine prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku (SL L 129, 3.5.2022., str. 1.).


PRILOG

Prilog II. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 mijenja se kako slijedi:

1.

unos 1024 zamjenjuje se sljedećim:

Referentni broj

Identifikacija tvari

Kemijski naziv/INN

CAS broj

EZ broj

a

b

c

d

„1024

2-etilheksanska kiselina i njezine soli osim onih koje su navedene drugdje u Prilogu VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008

149-57-5/—

205-743-6/—”

2.

dodaju se sljedeći unosi:

Referentni broj

Identifikacija tvari

Kemijski naziv/INN

CAS broj

EZ broj

a

b

c

d

„1695

Amonijev bromid

12124-97-9

235-183-8

1696

Dibutilkositrov bis(2-etilheksanoat)

2781-10-4

220-481-2

1697

Dibutilkositrov di(acetat)

1067-33-0

213-928-8

1698

Telurijev dioksid

7446-07-3

231-193-1

1699

Barij-diborov tetraoksid

13701-59-2

237-222-4

1700

2,2-dimetilpropan-1-ol, tribromov derivat; 3-brom-2,2-bis(brommetil)propan-1-ol

36483-57-5/1522-92-5

253-057-0/—

1701

2,4,6-tri-tert-butilfenol

732-26-3

211-989-5

1702

4,4′-sulfonildifenol; bisfenol S

80-09-1

201-250-5

1703

Benzofenon

119-61-9

204-337-6

1704

Kinoklamin (ISO); 2-amino-3-klor-1,4-naftokinon

2797-51-5

220-529-2

1705

Perfluorheptanska kiselina; tridekafluorheptanska kiselina

375-85-9

206-798-9

1706

Metil N-(izopropoksikarbonil)-L-valil-(3RS)-3-(4-klorfenil)-β-alaninat; valifenalat

283159-90-0

608-192-3

1707

6-[C12-18-alkil-(razgranata, nezasićena)-2,5-dioksopirolidin-1-il]heksanska kiselina, natrijeve i tris(2-hidroksietil)amonijeve soli

701-271-4

1708

6-[(C10-C13)-alkil-(razgranata, nezasićena)-2,5-dioksopirolidin-1-il]heksanska kiselina

2156592-54-8

701-118-1

1709

6-[C12-18-alkil-(razgranata, nezasićena)-2,5-dioksopirolidin-1-il]heksanska kiselina

701-162-1

1710

Teofilin; 1,3-dimetil-3,7-dihidro-1H-purin-2,6-dion

58-55-9

200-385-7

1711

1,3,5-triazin-2,4,6-triamin; melamin

108-78-1

203-615-4

1712

Fluopikolid (ISO); 2,6-diklor-N-[3-klor-5-(trifluormetil)-2-piridilmetil]benzamid

607-285-6

239110-15-7

1713

N-(2-nitrofenil)fosforni triamid

874819-71-3

477-690-9

1714

N-(5-klor-2-izopropilbenzil)-N-ciklopropil-3-(difluormetil)-5-fluor-1-metil-1H-pirazol-4-karboksamid; izoflucipram

1255734-28-1

811-438-4

1715

Reakcijska smjesa 3-(difluormetil)-1-metil-N-[(1RS,4SR,9RS)-1,2,3,4-tetrahidro-9-izopropil-1,4-metanonaftalen-5-il]pirazol-4-karboksamida i 3-(difluormetil)-1-metil-N-[(1RS,4SR,9SR)-1,2,3,4-tetrahidro-9-izopropil-1,4-metanonaftalen-5-il]pirazol-4-karboksamida [s relativnim udjelom sin-izomera ≥ 78 %, a anti-izomera ≤ 15 %]; izopirazam

881685-58-1

632-619-2

1716

Ekstrakt margosa [ekstrahiranog vodom iz koštica biljke Azadirachta indica i dalje obrađenog organskim otapalima]

84696-25-3

283-644-7

1717

Kumen

98-82-8

202-704-5

1718

2-etil-2-[[(1-oksoalil)oksi]metil]-1,3-propanediil diakrilat; 2,2-bis(akriloiloksimetil)butil akrilat; trimetilolpropan triakrilat

15625-89-5

239-701-3

1719

Pentakalijev 2,2′,2′′,2′′′,2′′′′-(etan-1,2-diilnitrilo)pentaacetat

7216-95-7

404-290-3

1720

N-karboksimetiliminobis(etilennitrilo)tetra(octena kiselina); Pentetic Acid (INCI)

67-43-6

200-652-8

1721

Pentanatrijev (karboksilatometil)iminobis(etilennitrilo)tetraacetat; Pentasodium Pentetate (INCI)

140-01-2

205-391-3

1722

Acetamiprid (ISO); (1E)-N-[(6-klorpiridin-3-il)metil]-N’-cijano-N-metiletanimidamid; (E)-N1-[(6-klor-3-piridil)metil]-N2-cijano-N1-metilacetamidin

135410-20-7/

160430-64-8

603-921-1/

682-791-8

1723

Pendimetalin (ISO); N-(1-etilpropil)-2,6-dinitro-3,4-ksiliden

40487-42-1

254-938-2

1724

Bentazon (ISO); 3-izopropil-2,1,3-benzotiadiazin-4-on-2,2-dioksid

25057-89-0

246-585-8”