4.5.2023   

HR

Službeni list Europske unije

L 116/8


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/907

оd 3. svibnja 2023.

o ispravku francuske jezične verzije Provedbene uredbe (EU) 2022/1412 o odobrenju eteričnog ulja ylang ylang dobivenog od biljke Cananga odorata (Lam) Hook f. & Thomson kao dodatka hrani za sve životinjske vrste

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje (1), a posebno njezin članak 9. stavak 2.,

budući da:

(1)

Francuska jezična verzija Provedbene uredbe Komisije (EU) 2022/1412 (2) u članku 2. stavku 3. sadržava pogrešku koja mijenja značenje te odredbe.

(2)

Francusku jezičnu verziju Provedbene uredbe (EU) 2022/1412 trebalo bi stoga na odgovarajući način ispraviti. To ne utječe na ostale jezične verzije.

(3)

Budući da je pogreška postojala od stupanja na snagu Provedbene uredbe (EU) 2022/1412 i da će gospodarskim subjektima koristiti ispravak pogreške koja je prouzročila pravnu nesigurnost, Provedbenu uredbu (EU) 2022/1412 trebalo bi ispraviti od datuma njezina stupanja na snagu.

(4)

Mjere predviđene u ovoj Provedbenoj uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje donesenim 15. prosinca 2022.,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

(ne odnosi se na verziju na hrvatskom jeziku)

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 11. rujna 2022.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 3. svibnja 2023.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 268, 18.10.2003., str. 29.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/1412 оd 19. kolovoza 2022. o odobrenju eteričnog ulja ylang ylang dobivenog od biljke Cananga odorata (Lam) Hook f. & Thomson kao dodatka hrani za sve životinjske vrste (SL L 217, 22.8.2022., str. 1.).