4.2.2023   

HR

Službeni list Europske unije

LI 32/1


UREDBA VIJEĆA (EU) 2023/250

od 4. veljače 2023.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 215.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća (ZVSP) 2023/252 od 4. veljače 2023. o izmjeni Odluke 2014/512/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (1),

uzimajući u obzir zajednički prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije,

budući da:

(1)

Vijeće je 31. srpnja 2014. donijelo Uredbu (EU) br. 833/2014 (2).

(2)

Uredbom (EU) br. 833/2014 provode se određene mjere utvrđene u Odluci Vijeća 2014/512/ZVSP (3).

(3)

Vijeće je 6. listopada 2022. donijelo Odluku (ZVSP) 2022/1909 (4) kojom je uvedeno izuzeće od zabrane pružanja pomorskog prijevoza i zabrane pružanja tehničke pomoći, brokerskih usluga ili financiranja ili financijske pomoći u vezi s pomorskim prijevozom u treće zemlje sirove nafte ili naftnih derivata koji su podrijetlom iz Rusije ili su izvezeni iz Rusije te su kupljeni na razini ili ispod unaprijed utvrđene gornje granice cijena koju je dogovorila Koalicija za ograničavanje cijena. Tim se izuzećem namjerava ublažiti negativne posljedice na opskrbu trećih zemalja energijom i smanjiti porast cijena uzrokovan izvanrednim tržišnim uvjetima, uz istodobno ograničavanje ruskih prihoda od nafte.

(4)

Vijeće je 3. prosinca 2022. donijelo Odluku (ZVSP) 2022/2369 (5) kojom je utvrđena gornja granica cijena, odnosno cijena barela po kojoj ili ispod koje je sirova nafta iz Rusije izuzeta od zabrane pružanja pomorskog prijevoza takve sirove nafte u treće zemlje i zabrane pružanja tehničke pomoći, brokerskih usluga ili financiranja ili financijske pomoći u vezi s pomorskim prijevozom takve sirove nafte u treće zemlje.

(5)

Vijeće je 4. veljače 2023. donijelo Odluku (ZVSP) 2023/252. Tom se odlukom utvrđuju dvije dodatne gornje granice cijena za naftne derivate odnosno cijena barela po kojoj ili ispod koje su naftni derivati iz Rusije izuzeti od zabrane pružanja pomorskog prijevoza takvih proizvoda u treće zemlje i zabrane pružanja tehničke pomoći, brokerskih usluga ili financiranja ili financijske pomoći u vezi s pomorskim prijevozom takvih proizvoda u treće zemlje: jedna gornja granica cijena za naftne derivate kojima se trguje uz diskont u odnosu na cijenu sirove nafte („naftni derivati s diskontom”) i druga gornja granica cijena za naftne derivate kojima se trguje uz premiju u odnosu na cijenu sirove nafte („naftni derivati s premijom”).

(6)

Odlukom (ZVSP) 2023/252 uvodi se prijelazno razdoblje od 55 dana za plovila koja prevoze naftne derivate podrijetlom iz Rusije koji su kupljeni i utovareni na plovilo prije 5. veljače 2023. i istovareni prije 1. travnja 2023.

(7)

Odlukom (ZVSP) 2022/2369 uvedeno je redovito preispitivanje mehanizma ograničavanja cijena. Počevši od sredine ožujka 2023. to bi se preispitivanje trebalo temeljiti na objektivnim podacima koje Komisija svaka dva mjeseca dostavlja Vijeću. Podaci bi trebali uključivati informacije o razini cijena sirove nafte i rafiniranih naftnih derivata, promjenama tijekom razdoblja preispitivanja i razumnim predviđanjima cijena za sljedeće razdoblje. Komisija će uključiti i relevantne podatke o očekivanom učinku na ruski proračun, na energetski sektor i na države članice.

(8)

Te mjere obuhvaćene su područjem primjene Ugovora te je stoga, osobito kako bi se osigurala njihova ujednačena primjena u svim državama članicama, potrebno regulatorno djelovanje na razini Unije.

(9)

Uredbu (EU) br. 833/2014 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Članak 3.n Uredbe (EU) br. 833/2014 mijenja se kako slijedi:

1.

u stavku 6. dodaje se sljedeća točka:

„(e)

od 5. veljače 2023. na naftne derivate obuhvaćene oznakom KN 2710 koji su podrijetlom iz Rusije ili su izvezeni iz Rusije i kupljeni su iznad odgovarajuće cijene utvrđene u Prilogu XXVIII. te su utovareni na plovilo u luci utovara prije 5. veljače 2023. i istovareni u konačnoj odredišnoj luci prije 1. travnja 2023.”;

2.

stavak 11. zamjenjuje se sljedećim:

„11.   Funkcioniranje mehanizma ograničavanja cijena, uključujući Prilog XXVIII. te zabrane iz stavaka 1. i 4. ovog članka, preispituje se do sredine ožujka 2023. i svaka dva mjeseca nakon toga.

Pri preispitivanju u obzir se uzima djelotvornost te mjere u odnosu na njezine očekivane rezultate, njezinu provedbu, međunarodno poštovanje mehanizma ograničavanja cijena i neformalno usklađivanje s tim mehanizmom i njezin mogući učinak na Uniju i njezine države članice. Njime se odgovara na kretanja na tržištu, uključujući moguće poremećaje.

Kako bi se postigli ciljevi gornje granice cijena, uključujući njezinu sposobnost smanjenja ruskih prihoda od nafte, gornja granica cijena mora biti najmanje 5 % niža od prosječne tržišne cijene ruske nafte i naftnih derivata, izračunane na temelju podataka koje je dostavila Međunarodna agencija za energiju.”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. veljače 2023.

Za Vijeće

Predsjednica

J. ROSWALL


(1)  SL L 32 I, 4.2.2023.

(2)  Uredba Vijeća (EU) br. 833/2014 od 31. srpnja 2014. o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (SL L 229, 31.7.2014., str. 1.).

(3)  Odluka Vijeća 2014/512/ZVSP od 31. srpnja 2014. o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (SL L 229, 31.7.2014., str. 13.).

(4)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2022/1909 od 6. listopada 2022. o izmjeni Odluke 2014/512/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (SL L 259I, 6.10.2022., str. 122.).

(5)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2022/2369 od 3. prosinca 2022. o izmjeni Odluke 2014/512/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na mjere Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (SL L 311I, 3.12.2022., str. 8).