24.5.2023   

HR

Službeni list Europske unije

L 136/73


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2023/1015

od 23. svibnja 2023.

o potvrdi sudjelovanja Danske u PESCO-u i o izmjeni Odluke (ZVSP) 2017/2315 o uspostavi stalne strukturirane suradnje (PESCO) i utvrđivanju popisa država članica sudionica

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 46. stavak 3.,

uzimajući u obzir Protokol br. 10 o stalnoj strukturiranoj suradnji uspostavljenoj člankom 42. Ugovora o Europskoj uniji, priložen Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

uzimajući u obzir mišljenje Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Člankom 46. stavkom 3. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) predviđa se da svaka država članica koja poželi sudjelovati u stalnoj strukturiranoj suradnji (PESCO) o svojoj namjeri obavješćuje Vijeće i Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku („Visoki predstavnik”).

(2)

U Danskoj je 1. lipnja 2022. održan referendum o ukidanju izuzeća od sudjelovanja u odlukama i djelovanjima Unije koja imaju implikacije u području obrane utvrđenog u članku 5. Protokola br. 22 uz Ugovore o stajalištu Danske. Tim je referendumom izglasano ukidanje izuzeća.

(3)

U skladu s člankom 7. Protokola br. 22 Danska je pismom svojeg ministra vanjskih poslova od 20. lipnja 2022. obavijestila druge države članice da od 1. srpnja 2022. više ne želi primjenjivati članak 5. tog protokola.

(4)

Vijeće i Visoki predstavnik 23. ožujka 2023. primili su obavijest Danske u skladu s člankom 46. stavkom 3. UEU-a da Danska namjerava sudjelovati u PESCO-u.

(5)

Danska je u svojem nacionalnom provedbenom planu utvrdila svoju sposobnost ispunjavanja snažnijih obveza iz Priloga II. Odluke Vijeća (ZVSP) 2017/2315 (1), koje su države članice sudionice uzajamno preuzele.

(6)

S obzirom na to da su potrebni uvjeti zadovoljeni, primjereno je da Vijeće donese odluku o potvrdi sudjelovanja Danske u PESCO-u.

(7)

Odluku (ZVSP) 2017/2315 trebalo bi na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Potvrđuje se sudjelovanje Danske u PESCO-u.

Članak 2.

U članku 2. Odluke (ZVSP) 2017/2315 nakon treće alineje umeće se sljedeća alineja:

„—

Danska,”.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu, 23. svibnja 2023.

Za Vijeće

Predsjednik

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2017/2315 od 11. prosinca 2017. o uspostavi stalne strukturirane suradnje (PESCO) i utvrđivanju popisa država članica sudionica (SL L 331, 14.12.2017., str. 57.).