17.3.2023   

HR

Službeni list Europske unije

C 101/2


Zajednička politička izjava Europskog parlamenta, Europske komisije i Vijeća Europske unije o ponovnoj upotrebi opozvanih sredstava u okviru programa Obzor Europa

(2023/C 101/02)

U Zajedničkoj izjavi o ponovnoj upotrebi opozvanih sredstava u vezi s istraživačkim programom (1) Europski parlament, Vijeće i Komisija suglasni su da će u korist istraživačkog programa ponovno staviti na raspolaganje odobrena sredstva za preuzimanje obveza u iznosu do 0,5 milijardi EUR (u cijenama iz 2018.) u razdoblju 2021. – 2027., što je posljedica potpunog ili djelomičnog neprovođenja projekata koji su dio okvirnog programa Obzor Europa ili njegova prethodnika Obzor 2020. (2), kako je predviđeno člankom 15. stavkom 3. Financijske uredbe.

U izjavi (3) o Uredbi (EU) 2021/695 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. travnja 2021. o uspostavi Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor Europa, o utvrđivanju pravila za sudjelovanje i širenje rezultata te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1290/2013 i (EU) br. 1291/2013(1) Europski parlament, Vijeće i Komisija usuglasili su da će indikativa raspodjela tog iznosa biti do 300 000 000 EUR u stalnim cijenama iz 2018. za klaster „Digitalizacija, industrija i svemir”, posebno za kvantna istraživanja.

Ne dovodeći u pitanje ovlasti proračunskog tijela u okviru godišnjeg proračunskog postupka i ovlasti Komisije za izvršenje proračuna, Europski parlament, Vijeće i Komisija suglasni su da će se u okviru klastera „Digitalizacija, industrija i svemir” programa Obzor Europa za istraživačke aktivnosti u području sigurne povezivosti dodijeliti indikativni iznos od 200 000 000 EUR u stalnim cijenama iz 2018.


(1)  SL C 444 I, 22.12.2020., str. 3.

(2)  Uredba (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1982/2006/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 104.).

(3)  OJ C 185/1, 12.5.2021., str. 1.