24.2.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 88/1


AnaEE-ERIC – Konzorcij Europskih Istraživačkih Infrastruktura

STATUT

(2022/C 88/01)

Sadržaj

PREAMBULA 2

POGLAVLJE 1.

KLJUČNI ELEMENTI 3

Članak 1.

Ime 3

Članak 2.

Zakonsko sjedište 3

Članak 3.

Zadaća i aktivnosti 3

Članak 4.

Trajanje i postupak likvidacije 4

Članak 5.

Sustav odgovornosti 4

Članak 6.

Politika pristupa za korisnike 4

Članak 7.

Politika znanstvenog vrednovanja 5

Članak 8.

Politika širenja podataka 5

Članak 9.

Politika zaštite prava intelektualnog vlasništva 5

Članak 10.

Politika zapošljavanja 5

Članak 11.

Politika javne nabave 6

POGLAVLJE 2.

ČLANSTVO 6

Članak 12.

Članstvo i subjekti koji predstavljaju članove 6

Članak 13.

Primanje člana ili promatrača 6

Članak 14.

Istupanje člana ili promatrača/prekid članstva ili statusa promatrača 7

POGLAVLJE 3.

PRAVA I OBVEZE ČLANOVA I PROMATRAČA 8

Članak 15.

Članovi 8

Članak 16.

Promatrači 8

Članak 17.

Doprinosi 9

POGLAVLJE 4.

UPRAVLJANJE 9

Članak 18.

Skupština članova 9

Članak 19.

Glavni direktor 10

Članak 20.

Središnja platforma 11

Članak 21.

Uslužni centri konzorcija AnaEE-ERIC 12

Članak 22.

Nacionalna čvorišta i nacionalne platforme 12

Članak 23.

Uprava 12

Članak 24.

Neovisni znanstveni savjetodavni odbor (ISAC) 13

Članak 25.

Neovisni savjetodavni odbor za etiku (IEAC) 13

Članak 26.

Odbor dionika 14

Članak 27.

Pomoćna tijela 14

POGLAVLJE 5.

PODNOŠENJE IZVJEŠĆA EUROPSKOJ KOMISIJI 14

Članak 28.

Podnošenje izvješća Europskoj komisiji 14

POGLAVLJE 6.

FINANCIJE 15

Članak 29.

Financijska godina 15

Članak 30.

Resursi 15

Članak 31.

Načela koja se odnose na doprinose članova i promatrača 15

Članak 32.

Proračun, proračunska načela, financijski izvještaj i revizija 15

Članak 33.

Porezi 16

POGLAVLJE 7.

RAZNO 16

Članak 34.

Mjerodavno pravo 16

Članak 35.

Radni jezik 16

Članak 36.

Rješavanje sporova 16

Članak 37.

Izmjene Statuta, ažuriranja i dostupnost 17

Članak 38.

Odredbe o osnivanju 17

Prilog I.

DEFINICIJE 18

Prilog II.

POPIS ČLANOVA, PROMATRAČA I SUBJEKATA KOJI IH PREDSTAVLJAJU 19

Prilog III.

PRORAČUN – DOPRINOSI 20

PREAMBULA

UZIMAJUĆI U OBZIR da je održivost poljoprivrednih, šumskih, slatkovodnih i drugih prirodnih ekosustava i ekosustava kojima se gospodari ključna za budućnost čovječanstva i prihvaćajući da su usluge ekosustava, kako su definirane u Milenijskoj procjeni ekosustava, ugrožene zbog klimatskih promjena, poremećaja biogeokemijskih ciklusa, gubitka bioraznolikosti i prenamjene zemljišta;

UZIMAJUĆI U OBZIR da očekivanje i predviđanje posljedica tih dosad nezabilježenih promjena u našem zemaljskom sustavu počiva ne samo na boljem razumijevanju složenosti procesa ekosustava i njihovih pokretača već i na stjecanju znanja koje nam je potrebno da bismo se bolje prilagodili budućnosti koja se mijenja;

UZIMAJUĆI U OBZIR da Europa, bez dovoljnog razumijevanja međuovisnosti funkcioniranja ekosustava i okoliša, i dalje neće moći procijeniti utjecaj klimatskih promjena, umanjiti rizike i primjereno planirati;

PREPOZNAJUĆI da će Infrastruktura za analizu ekosustava i eksperimentiranje na njima (AnaEE-ERIC) biti jedinstvena kontinentalna, dugoročna, integrirana, eksperimentalna istraživačka infrastruktura utemeljena na raspodijeljenim (postojećim i novim) naprednim eksperimentalnim platformama (otvorenim i zatvorenim platformama ekosustava), platformama za modeliranje i analitičkim platformama;

PREPOZNAJUĆI da će koordinacija i integracija tih nacionalnih platformi putem nadnacionalnih subjekata (središnja platforma i uslužni centri) osigurati širok međunarodni pristup, istraživačke projekte na različitim platformama, poboljšana i usklađena mjerenja i podatke, veze između podataka i modela, otvoren pristup podacima i sintezama;

PREPOZNAJUĆI da će AnaEE-ERIC razviti tehnologije te znanje i iskustvo u području znanosti o ekosustavima i upravljanja ekosustavima, te da će doprinijeti prelasku na održive prehrambene sustave i općim ciljevima europskog biogospodarstva i strategiji „od polja do stola”;

Za potrebe ovog Statuta primjenjuju se definicije navedene u Prilogu I.;

Zbog toga članovi traže da Europska komisija osnuje AnaEE kao Konzorcij europskih istraživačkih infrastruktura (ERIC) na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 723/2009 od 25. lipnja 2009.;

SPORAZUMJELI SU SE KAKO SLIJEDI:

POGLAVLJE 1.

KLJUČNI ELEMENTI

Članak 1.

Ime

Osniva se raspodijeljeni Konzorcij europskih istraživačkih infrastruktura (ERIC) pod imenom „ERIC za analizu ekosustava i eksperimentiranje na njima” (AnaEE-ERIC). Taj konzorcij je Konzorcij europskih istraživačkih infrastruktura (ERIC) osnovan na temelju odredbi Uredbe (EZ) br. 723/2009.

Članak 2.

Zakonsko sjedište

AnaEE-ERIC ima zakonsko sjedište u Francuskoj, u Gif-sur-Yvetteu.

Članak 3.

Zadaća i aktivnosti

1.   Glavna je zadaća konzorcija AnaEE-ERIC uspostaviti raspodijeljenu istraživačku infrastrukturu za analizu ekosustava i eksperimentiranje na njima te upravljati njome. Njegov je cilj pružiti alate, usluge i znanje potrebne kako bi se riješili složeni globalni okolišni i klimatski problemi s kojima su ljudska društva suočena.

2.   AnaEE-ERIC djeluje putem središnje platforme (CH), centra za povezivanje i sintezu (ISC), tehnološkog centra (TC) i centar za podatke i modeliranje (DMC).

3.   Za potrebe stavka 1. AnaEE-ERIC:

a.

koordinira pristup nacionalnim platformama za eksperimentiranje, analizu i modeliranje te organizira suradnju s europskom infrastrukturom;

b.

podupire europske istraživačke programe i projekte;

c.

razvija tehnologiju, usklađuje metode, gradi partnerstva u industriji i olakšava prijenos znanja;

d.

doprinosi razmjeni znanja i/ili kompetencija unutar europskog istraživačkog prostora (EIP) i većoj upotrebi intelektualnog potencijala u cijeloj Europi;

e.

razvija pristup podacima te njihovo dijeljenje i modeliranje;

f.

organizira osposobljavanje;

g.

provodi komunikacijsku strategiju;

h.

i provodi sve druge povezane aktivnosti potrebne za ispunjavanje njegovih ciljeva.

4.   AnaEE-ERIC svoju glavnu zadaću obavlja na negospodarskoj osnovi. AnaEE-ERIC može obavljati ograničene gospodarske aktivnosti pod uvjetom da su one usko povezane s glavnim zadaćama utvrđenima u članku 3. stavku 3. i ne ugrožavaju njihovo ispunjavanje.

Članak 4.

Trajanje i postupak likvidacije

1.   AnaEE-ERIC se osniva na početno razdoblje od 10 godina. Skupština članova može odlučiti produljiti njegovo djelovanje za uzastopna razdoblja od 10 godina.

2.   O likvidaciji konzorcija AnaEE-ERIC odlučuje Skupština članova u skladu s člankom 18. stavkom 10. Statuta.

3.   AnaEE-ERIC bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju u roku od 10 dana od donošenja odluke o njegovoj likvidaciji, obavješćuje Europsku komisiju o toj odluci.

4.   Sredstva preostala nakon otplate dugova konzorcija AnaEE-ERIC raspodjeljuju se među članovima razmjerno njihovim akumuliranim godišnjim doprinosima konzorciju AnaEE-ERIC kako je utvrđeno u članku 17. Statuta.

5.   AnaEE-ERIC bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju u roku od 10 dana od zaključenja postupka likvidacije, o tome obavješćuje Komisiju.

6.   AnaEE-ERIC prestaje postojati na dan kad Europska komisija objavi odgovarajuću obavijest u seriji L Službenog lista Europske unije.

Članak 5.

Sustav odgovornosti

1.   AnaEE-ERIC odgovara za svoje dugove.

2.   Financijska odgovornost članova za dugove konzorcija AnaEE-ERIC, neovisno o njihovoj prirodi, ograničena je na njihov doprinos konzorciju AnaEE-ERIC u zadnjoj punoj godini rada.

3.   AnaEE-ERIC se mora osigurati za pokriće rizika specifičnih za njegove aktivnosti.

Članak 6.

Politika pristupa za korisnike

1.   Pristup objektima konzorcija AnaEE-ERIC i uslugama središnje platforme ili uslužnih centara konzorcija AnaEE-ERIC daje se na temelju načela otvorenog pristupa. AnaEE-ERIC provodi pravila o pristupu infrastrukturi uz politiku naknada kojom se daju poticaji njegovim članovima.

2.   AnaEE-ERIC na svojem internetskom portalu pruža informacije o klimatskim i biogeografskim gradijentima te komplementarnim vještinama i tehnikama platformi konzorcija AnaEE-ERIC kako bi pomogao znanstvenicima u fazi izrade projekta i olakšao inkubaciju projekata s pomoću nekoliko platformi među članovima.

3.   Središnja platforma konzorcija AnaEE-ERIC odobrava pristup objektima konzorcija AnaEE-ERIC i uslugama uslužnih centara ili nacionalnih platformi na temelju procjene znanstvene kvalitete predložene upotrebe, na temelju neovisnog znanstvenog vrednovanja koje provodi stručni odbor koji je imenovala Skupština članova i tehničke izvedivosti koju procjenjuje AnaEE-ERIC. Mogućim etičkim pitanjima u vezi s prijedlogom bavi se Neovisni savjetodavni odbor za etiku (vidjeti članak 25. Statuta).

4.   Ako se zbog kapaciteta mora ograničiti pristup objektima i uslugama konzorcija AnaEE-ERIC za potrebe istraživanja, odabir se provodi u skladu s postupkom utvrđenim u pravilima o radu iz Statuta uzimajući u obzir kriterije odabira koji se temelje na znanstvenoj izvrsnosti te tehničkoj i financijskoj izvedivosti prijedloga.

5.   AnaEE-ERIC na početku stavlja na raspolaganje metapodatke svakog projekta, i za eksperimentalne postavke na nacionalnim platformama i za podatke koje generiraju uslužni centri.

6.   Podaci se stavljaju na raspolaganje na temelju politike otvorenog pristupa konzorcija AnaEE-ERIC. Pristup se uređuje pravilima o radu iz Statuta, uglavnom predviđajući standardno razdoblje odgode, nakon kojeg podaci postaju dostupni javnosti. U politici pristupa uzima se u obzir europski pravni okvir za zaštitu podataka (1) povezan s razmjenom osobnih podataka korisnika među članovima.

Članak 7.

Politika znanstvenog vrednovanja

Aktivnosti konzorcija AnaEE-ERIC svakih pet godina vrednuje ad hoc neovisni znanstveni odbor. Skupština članova pokreće to vrednovanje i prema potrebi daje posebne upute. U pravilima o radu utvrdit će se načela i postupci vrednovanja.

Članak 8.

Politika širenja podataka

1.   AnaEE-ERIC olakšava istraživanje i općenito potiče slobodan pristup istraživačkim podacima koliko je to moguće.

2.   AnaEE-ERIC od korisnika traži da objave rezultate istraživanja i da ih stave na raspolaganje putem konzorcija AnaEE-ERIC.

3.   AnaEE-ERIC do ciljnih skupina dopire putem nekoliko kanala, kao što su internetski portal, bilten, radionice sudjelovanje na konferencijama, članci u časopisima i dnevnim novinama, društvene mreže itd.

Članak 9.

Politika zaštite prava intelektualnog vlasništva

1.   AnaEE-ERIC je nositelj svih prava intelektualnog vlasništva koja su stvorena, nastala, stečena ili razvijena tijekom njegovih aktivnosti.

2.   Član ili promatrač nositelj je svih prava intelektualnog vlasništva koja su stvorena, nastala, stečena ili razvijena radom tog člana ili promatrača, podložno odredbama ugovora koje su sklopili konzorcij AnaEE-ERIC i članovi ili promatrači.

Članak 10.

Politika zapošljavanja

1.   Uvjeti zapošljavanja u konzorciju AnaEE-ERIC uređeni su zakonima zemlje u kojoj je osoblje zaposleno ili zakonima zemlje u kojoj se provode aktivnosti konzorcija AnaEE-ERIC.

2.   Postupci odabira za radna mjesta u konzorciju AnaEE-ERIC moraju biti transparentni, nediskriminirajući i u skladu s načelima jednakih prilika. Pronalaženje i zapošljavanje osoblja ne smije biti diskriminirajuće.

3.   Zapošljavanje se provodi međunarodnom objavom poziva.

Članak 11.

Politika javne nabave

1.   AnaEE-ERIC odnosi se prema natjecateljima i ponuditeljima jednako i bez diskriminacije, bez obzira na to imaju li sjedište u Europskoj uniji. U okviru politike javne nabave konzorcija AnaEE-ERIC poštuju se načela transparentnosti, tržišnog natjecanja i nediskriminacije. Detaljna pravila o postupcima i kriterijima javne nabave utvrđena su u pravilima o radu iz Statuta.

2.   Nabava koju provode članovi i promatrači za potrebe aktivnosti konzorcija AnaEE-ERIC provodi se uzimajući u obzir potrebe konzorcija AnaEE-ERIC, tehničke uvjete i specifikacije koje izdaju nadležna tijela.

POGLAVLJE 2.

ČLANSTVO

Članak 12.

Članstvo i subjekti koji predstavljaju članove

1.   Sljedeći subjekti mogu postati članovi ili promatrači konzorcija AnaEE-ERIC bez glasačkog prava:

a)

države članice Europske unije;

b)

povezane zemlje;

c)

treće zemlje osim povezanih zemalja;

d)

međuvladine organizacije.

2.   Uvjeti za članstvo ili status promatrača utvrđeni su u članku 13.

3.   Članstvo u konzorciju AnaEE-ERIC mora uključivati najmanje jednu državu članicu i dvije druge zemlje koje su ili države članice ili povezane zemlje.

4.   U svim okolnostima države članice Europske unije ili povezane zemlje zajedno imaju većinu glasova u Skupštini članova. Skupština članova odlučuje o svim promjenama glasačkih prava koje su potrebne kako bi se osiguralo da AnaEE-ERIC u svakom trenutku ispunjava taj zahtjev.

5.   Subjekti navedeni u članku 12. stavku 1. koji žele doprinijeti konzorciju AnaEE-ERIC, ali se još ne mogu pridružiti kao članovi, mogu podnijeti zahtjev za status promatrača.

6.   Svakog člana ili promatrača iz stavka 1. točaka od (a) do (c) može predstavljati jedno javno tijelo ili jedno privatno tijelo koje pruža javne usluge, koje on odabere i koje se imenuje u skladu s njegovim pravilima i postupcima. Svi članovi ili promatrači obavještavaju Skupštinu članova o svim promjenama subjekta koji ih predstavlja, o pravima i obvezama koje su mu delegirane i o svim drugim relevantnim promjenama.

7.   Članovi i promatrači konzorcija AnaEE-ERIC i subjekti koji ih predstavljaju navedeni su u Prilogu II. Prilog II. ažurira predsjednik Skupštine članova.

Članak 13.

Primanje člana ili promatrača

1.   Uvjeti za primanje novih članova:

a)

podnositelji zahtjeva podnose pisani zahtjev predsjedniku Skupštine članova i glavnom direktoru konzorcija AnaEE-ERIC;

b)

u zahtjevu se opisuje na koji će način podnositelj zahtjeva doprinijeti ciljevima i aktivnostima konzorcija AnaEE-ERIC opisanima u članku 3. i na koji će način ispuniti obveze navedene u članku 15.;

c)

primanje novih članova odobrava Skupština članova na način opisan u članku 18. stavku 10.

2.   Prije svega, podnositelj zahtjeva mora pružiti dokaze, koje Skupština članova smatra prihvatljivima i koji se mogu provjeriti odgovarajućim sredstvima osiguranja kvalitete, da ima mogućnosti i da preuzima obvezu činiti sljedeće:

a)

doprinositi resursima i uslugama konzorcija AnaEE-ERIC u područjima eksperimentiranja na ekosustavima;

b)

pridržavati se standarda znanstvene kvalitete i standardnih operativnih postupaka koje određuje AnaEE-ERIC;

c)

uplaćivati godišnje financijske doprinose uravnoteženim godišnjim proračunima konzorcija AnaEE-ERIC;

d)

pridržavati se ovog Statuta;

e)

obvezati se na najmanje pet godina članstva u konzorciju AnaEE-ERIC.

3.   Subjekti navedeni u članku 12. stavku 1. koji žele doprinijeti konzorciju AnaEE-ERIC, ali se još ne mogu pridružiti kao članovi, mogu podnijeti zahtjev za status promatrača. Uvjeti za primanje promatrača:

a)

promatrači se primaju na razdoblje od dvije godine u trajanju od najviše dva takva razdoblja;

b)

podnositelji zahtjeva podnose pisani zahtjev predsjedniku Skupštine članova i glavnom direktoru;

c)

u zahtjevu se opisuje na koji će način podnositelj zahtjeva doprinijeti konzorciju AnaEE-ERIC;

d)

primanje ili ponovno primanje promatrača mora odobriti Skupština članova.

Članak 14.

Istupanje člana ili promatrača/prekid članstva ili statusa promatrača

1.   Članovi ne mogu istupiti u prvih pet godina od osnivanja konzorcija AnaEE-ERIC.

2.   Prva će godina biti skraćena godina koja započinje na datum stupanja na snagu odluke Komisije kojom se osniva AnaEE-ERIC.

3.   Nakon prvih pet godina članstva član može istupiti na kraju financijske godine slanjem zahtjeva najmanje 12 mjeseci prije planiranog istupanja.

4.   Član koji je podnio zahtjev za istupanje više nema glasačka prava u Skupštini članova u mjeri u kojoj predložene odluke ne utječu izravno na predmetnog člana.

5.   Promatrači mogu istupiti na kraju financijske godine slanjem zahtjeva najmanje šest mjeseci prije planiranog istupanja.

6.   Sve financijske i druge obveze moraju se ispuniti prije isteka godine istupanja. Prema potrebi i ovisno o okolnostima obveze se moraju ispuniti i nakon stvarnog datuma istupanja kako bi se ispunile pravno obvezujuće obveze koje je AnaEE-ERIC preuzeo prije nego što je predmetni član podnio zahtjev za istupanje.

7.   Skupština članova može prekinuti članstvo ili status promatrača ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

a)

član ili promatrač ozbiljno krši jednu ili više obveza iz ovog Statuta;

b)

član ili promatrač to kršenje nije ispravio u roku od šest mjeseci od primitka pisane obavijesti od Skupštine članova o kršenju obveza.

8.   Član ili promatrač iz članka 14. stavka 7. mora iznijeti svoje stajalište Skupštini članova konzorcija AnaEE-ERIC prije nego što ona donese odluku o tom pitanju.

9.   U okolnostima utvrđenima u članku 14. stavku 7. Skupština članova može odlučiti i da neće prekinuti članstvo člana, već da će obustaviti njegovo glasačko pravo na određeno razdoblje. Skupština članova može članu u bilo kojem trenutku glasanjem vratiti glasačko pravo ako on na način koji joj je prihvatljiv ispravi kršenje određeno u članku 14. stavku 7. Predstavnik tog člana ne sudjeluje u predmetnom glasanju.

10.   Skupština članova obustavlja glasačko pravo člana sve dok se financijske obveze koje proizlaze iz Priloga III. ovog Statuta pravovremeno ne ispune.

11.   Članovi ili promatrači koji istupe ili čije su članstvo ili status promatrača prekinuti nemaju pravo na povrat ili nadoknadu uplaćenih doprinosa, a ne mogu ni polagati pravo na imovinu konzorcija AnaEE-ERIC.

POGLAVLJE 3.

PRAVA I OBVEZE ČLANOVA I PROMATRAČA

Članak 15.

Članovi

1.   Prava članova obuhvaćaju:

a)

prisustvovanje Skupštini članova i glasanje na njoj;

b)

sudjelovanje u razvoju strategija i politika konzorcija AnaEE-ERIC;

c)

upotrebu tržišne marke konzorcija AnaEE-ERIC;

d)

sudjelovanje u projektnim prijedlozima u kojima je AnaEE-ERIC konzorcij koji ih podnosi;

e)

pristupanje uslugama i aktivnostima koje AnaEE-ERIC koordinira za svoju istraživačku zajednicu.

2.   Svaki član:

a)

plaća godišnji financijski doprinos određen u pojedinom godišnjem financijskom proračunu koji je odobrila Skupština članova;

b)

svojem predstavniku ili predstavnicima daje pune ovlasti za glasanje o svim pitanjima o kojima raspravlja Skupština članova i koja se objavljuju u dnevnom redu;

c)

u skladu s politikom pristupa podacima konzorcija AnaEE-ERIC omogućuje pristup aktivnostima nacionalnih platformi koje ispunjavaju kriterije konzorcija AnaEE-ERIC;

d)

promiče donošenje i održavanje standarda kvalitete i standardnih operativnih postupaka konzorcija AnaEE-ERIC u svojim nacionalnim istraživačkim platformama koje doprinose konzorciju;

e)

promiče upotrebu resursa i usluga konzorcija AnaEE-ERIC među istraživačima.

Članak 16.

Promatrači

1.   Prava promatrača obuhvaćaju:

a)

prisustvovanje Skupštini članova bez glasačkog prava;

b)

sudjelovanje na događanjima konzorcija AnaEE-ERIC kao što su radionice, konferencije i programi osposobljavanja te u svim drugim aktivnostima koje odredi Skupština članova;

c)

pristup potpori konzorcija AnaEE-ERIC za razvoj relevantnih sustava, postupaka i usluga.

2.   Svaki promatrač:

a)

imenuje subjekta koji ga predstavlja u skladu s člankom 18.;

b)

plaća godišnji doprinos određen u odnosu na ukupne godišnje financijske doprinose članova bez utjecaja na potonje. Iznos tog doprinosa određuje Skupština članova;

c)

doprinosi zadaćama i aktivnostima konzorcija AnaEE-ERIC utvrđenima u članku 3.;

d)

sklapa sporazum za promatrače s konzorcijem AnaEE-ERIC kako bi se utvrdili uvjeti i odredbe za ispunjavanje obveza i ostvarivanje prava promatrača.

Članak 17.

Doprinosi

1.   Članovi i promatrači daju godišnji doprinos kako je opisano u Prilogu III.

2.   Godišnji doprinosi članova i promatrača mogu se dati u obliku novčanih doprinosa i/ili djelomično u naravi. Načela doprinosa utvrđena su u Prilogu III. i dodatno će se definirati u pravilima o radu.

POGLAVLJE 4.

UPRAVLJANJE

Članak 18.

Skupština članova

1.   Skupština članova najviše je upravljačko tijelo konzorcija AnaEE-ERIC s punim pravom donošenja odluka i odgovorno je za usmjeravanje i nadzor konzorcija. Skupštinu čine propisno imenovani predstavnici članova i promatrača konzorcija AnaEE-ERIC. Članove i promatrače predstavljaju najviše dvije osobe, od kojih jedna posjeduje znanstveno, a druga upravno stručno znanje; smatra se da je član ili promatrač zastupljen ako je barem jedan njegov predstavnik prisutan na sjednici.

2.   Svaki član ima jedan glas.

3.   Skupština članova odabire predsjednika i potpredsjednika između izaslanstava članova. Predsjednik i potpredsjednik biraju se na razdoblje od tri (3) godine, što se u pravilu može produljiti jednom. Predsjednik nema glasačko pravo. Potpredsjednik mijenja predsjednika kad on ne može obavljati svoje dužnosti. Pojedinosti načina izbora i vođenja sjednica utvrđene su u pravilima o radu koja donosi Skupština članova.

4.   Predsjednik saziva sjednicu Skupštine članova uz najavu od najmanje osam tjedana prije održavanja, a dnevni red i dokumentacija za sjednicu šalju se najmanje dva tjedna prije njezina održavanja. Poziv i dnevni red obično se šalju elektroničkim putem. Pojedinosti su utvrđene u pravilima o radu koja donosi Skupština članova.

5.   Skupština članova redovito se sastaje, najmanje jednom godišnje. Smatra se da na sjednici postoji kvorum ako su prisutne i propisno zastupljene najmanje dvije trećine (2/3) članova. Moguće je održavanje sjednica uz sudjelovanje na daljinu, uključujući videokonferencije i sva druga dogovorena elektronička sredstva, no odluke i zaključci s takvih sjednica moraju se potvrditi i u pisanom postupku. Izvanredna sjednica Skupštine članova saziva se ako to zatraži najmanje jedna trećina (1/3) članova.

6.   Glavni direktor konzorcija AnaEE-ERIC redovno prisustvuje sjednicama Skupštine članova.

7.   Skupština članova može pozvati stručnjake da sudjeluju na sjednicama u savjetodavnom svojstvu. Ako se pred vanjskim osobama iznose povjerljive informacije, one prije toga moraju potpisati izjavu o povjerljivosti podataka.

8.   Skupština članova odlučuje o pitanjima nužnima za ostvarivanje ciljeva konzorcija AnaEE-ERIC i pitanjima koja nisu izrijekom u nadležnosti nekog upravljačkog ili drugog tijela.

9.   Osim ako nije izrijekom navedeno drukčije, sve odluke Skupštine članova donose se običnom većinom glasova.

10.   Sljedeće odluke donose se kvalificiranom većinom od dvije trećine (2/3) glasova:

a)

imenovanje ili razrješenje glavnog direktora;

b)

izbor predsjednika i potpredsjednika u skladu s člankom 18. stavkom 3. Statuta;

c)

odobravanje pravila o radu iz ovog Statuta (interni akti);

d)

odobravanje pravila o radu tijela konzorcija AnaEE-ERIC;

e)

odobravanje Pravila o javnoj nabavi konzorcija AnaEE-ERIC;

f)

odobravanje godišnjeg programa znanstvenog rada;

g)

odobravanje godišnjeg financijskog izvještaja;

h)

izmjena godišnjeg financijskog proračuna u predmetnoj financijskoj godini koja za rezultat ima smanjenje ili povećanje proračuna za manje od četiri posto (4 %);

i)

rješenja o primjerenoj razini prihoda, uključujući stvaranje pričuva;

j)

odluke koje se odnose na načela politike postupanja s podacima i načela politike pristupa podacima;

k)

odluke koje se odnose na pitanja intelektualnog vlasništva;

l)

uspostavljanje Uprave;

m)

pristupanje novih članova i prekid članstva;

n)

pristupanje novih promatrača i prekid statusa promatrača;

o)

likvidacija konzorcija AnaEE-ERIC.

11.   Sljedeće odluke donose se kvalificiranom većinom od dvije trećine (2/3) glasova, pod uvjetom da ili doprinosi takvih članova ne čine manje od tri četvrtine ukupnih doprinosa u proračun konzorcija AnaEE-ERIC ili potvrdno glasuju svi osim jednog od članova koji su prisutni ili zastupljeni i koji glasuju:

a)

odobravanje Financijskih pravila konzorcija AnaEE-ERIC;

b)

odobravanje petogodišnjeg financijskog plana;

c)

odobravanje godišnjeg financijskog proračuna koji je dostavio glavni direktor;

d)

izmjena godišnjeg financijskog proračuna u predmetnoj financijskoj godini koja za rezultat ima smanjenje ili povećanje proračuna za više od četiri posto (4 %);

e)

prijedlozi izmjena Statuta konzorcija AnaEE-ERIC i obavještavanje Europske komisije radi davanja odobrenja / ulaganja prigovora u skladu s člancima 9. i 11. Uredbe (EZ) br. 723/2009.

12.   Suzdržavanje se ne broji kao glas za ili protiv predmetnog rješenja.

Članak 19.

Glavni direktor

1.   Glavni direktor je glavni izvršni direktor i pravni predstavnik konzorcija AnaEE-ERIC.

2.   Glavnog direktora imenuje Skupština članova nakon objave međunarodnog poziva na natječaj. Uvjeti i odredbe imenovanja navedeni su u pravilima o radu.

3.   Glavni direktor odgovoran je za:

a)

pravno zastupanje konzorcija AnaEE-ERIC, uključujući prema potrebi sklapanje ugovora i provođenje drugih pravnih i upravnih postupaka u skladu s odlukama Skupštine članova;

b)

razvoj strategije konzorcija AnaEE-ERIC i dostavljanje prijedloga Skupštini članova na temelju informacija dobivenih u izravnim interakcijama s članovima, Upravom, savjetodavnim odborima, čvorištima i uslužnim centrima konzorcija AnaEE-ERIC;

c)

dnevno vođenje i upravljanje konzorcijem AnaEE-ERIC, uključujući provedbu odluka koje je donijela Skupština članova, koordiniranje projekata i inicijativa u tijeku, zapošljavanje svih zaposlenika konzorcija AnaEE-ERIC i vođenje tajništva;

d)

upravljanje Upravom i delegiranje aktivnosti kako bi se osigurala provedba odluka konzorcija AnaEE-ERIC u svim uslužnim centrima ili nacionalnim čvorištima;

e)

osiguravanje da Uprava i čvorišta rade u skladu s pravilima djelovanja utvrđenima u pravilima o radu i ovom dokumentu;

f)

organiziranje sjednica Skupštine članova, uključujući predlaganje stavki dnevnog reda sjednica te pripremanje i podnošenje godišnjeg izvješća o aktivnosti na odobrenje Skupštini članova kako je opisano u članku 28.;

g)

organiziranje sjednica savjetodavnih odbora konzorcija AnaEE-ERIC radi ocjenjivanja znanstvenog programa i etičke politike u skladu s člancima 24. i 25.;

h)

obavljanje razgovora s mogućim novim članovima ili promatračima te njihovo ocjenjivanje radi davanja prijedloga za njihovo primanje u AnaEE-ERIC.

4.   Glavni direktor Skupštini članova u roku od šest mjeseci nakon završetka financijske godine dostavlja financijski izvještaj za prethodnu financijsku godinu, koje je revidirano u skladu s člankom 32. Pojedinosti tog izvješća navedene su u pravilima o radu.

5.   Kako je detaljno navedeno u pravilima o radu, glavni direktor Skupštini članova do kraja studenoga dostavlja:

a)

izvješće o radu obavljenom tijekom godine zajedno s financijskim izvještajem;

b)

nacrt programa rada za sljedeću godinu;

c)

planirani proračun za sljedeću financijsku godinu.

6.   Glavni direktor u svakom je trenutku ovlašten uspostaviti radne skupine koje podržavaju provedbu aktivnosti konzorcija AnaEE-ERIC u skladu s pravilima o radu.

Članak 20.

Središnja platforma

1.   Središnja platforma pruža sljedeće usluge podrške:

a)

pomoć glavnom direktoru pri provedbi programa rada konzorcija AnaEE-ERIC;

b)

središnje mjesto za komunikaciju s dionicima i interakciju s nacionalnim čvorištima;

c)

koordinacija aktivnosti centara, uključujući aktivnosti zajedničkog razvoja i razmjene osoblja;

d)

organizacija programa osposobljavanja za osoblje platformi konzorcija AnaEE-ERIC;

e)

organizacija svih sastanaka povezanih s vođenjem i upravljanjem;

f)

upravljanje internetskim portalom i njegovo vođenje;

g)

upravljanje aktivnostima konzorcija AnaEE-ERIC;

h)

promicanje, komunikacija i oglašavanje za AnaEE-ERIC.

2.   Zaposlenici središnje platforme odgovaraju glavnom direktoru i pomažu mu u svim aktivnostima.

3.   Sastav zaposlenika središnje platforme i njegov modus operandi detaljno su opisani u pravilima o radu.

Članak 21.

Uslužni centri konzorcija AnaEE-ERIC

1.   Uslužni centri konzorcija AnaEE-ERIC pružaju stručno znanje, usluge i alate relevantne za ispunjavanje zadaća i provođenje aktivnosti konzorcija AnaEE-ERIC, kako je navedeno u programima rada konzorcija AnaEE-ERIC.

2.   U okviru konzorcija AnaEE-ERIC uspostavljaju se tri uslužna centra i za njih je odgovoran glavni direktor: tehnološki centar, centar za podatke i modeliranje i centar za povezivanje i sintezu.

3.   Uslužni centri nalaze se u zemljama koje su članice konzorcija AnaEE-ERIC.

4.   Svakim uslužnim centrom upravlja voditelj uslužnog centra, koji odgovara glavnom direktoru i koji je zaposlen u skladu s politikom zapošljavanja.

Članak 22.

Nacionalna čvorišta i nacionalne platforme

1.   Nacionalna čvorišta ili imaju ili ovlašćuju pravnu osobu koja ih predstavlja i u njihovo ime potpisuje Pravni sporazum o uslugama.

2.   Svako nacionalno čvorište predstavlja kontakt čvorišta. Članovi konzorcija AnaEE-ERIC obavještavaju glavnog direktora o imenu njihova kontakta čvorišta. Kontakt čvorišta sastaje se s glavnim direktorom prema potrebi, a „najmanje” dvaput godišnje, a s Upravom „najmanje” jednom godišnje.

3.   Svako nacionalno čvorište obvezano je Sporazumom o razini usluge sklopljenim s konzorcijem AnaEE-ERIC pružiti minimalno usluge organizacije i koordinacije usluga nacionalnih platformi člana i usluge organizacije komunikacije između konzorcija AnaEE-ERIC i nacionalnih platformi.

4.   Svaka nacionalna platforma člana obvezana je Sporazumom o razini usluge sklopljenim s konzorcijem AnaEE-ERIC pružiti usluge upravljanja istraživačkom infrastrukturom. Sporazum o razini usluge sadržavat će kriterije koje je potrebno ispuniti da bi nacionalna platforma bila prepoznata kao platforma konzorcija AnaEE-ERIC.

5.   Odstupajući od članka 22. stavka 4., član može i pravno obvezati svoje nacionalne platforme putem nacionalnog čvorišta. Ako se s nacionalnim platformama ne sklapaju zasebni Sporazumi o razini usluge u skladu s člankom 22. stavkom 4., nacionalno čvorište sklopit će pravno obvezujuće sporazume s nacionalnim platformama kako bi se zajamčilo pružanje usluga koje je potrebno pružiti za AnaEE-ERIC. U tom će slučaju Sporazum o razini usluge sklopljen s nacionalnim čvorištem, osim obveza iz članka 22. stavka 3., sadržavati i kriterije koje je potrebno ispuniti da bi nacionalna platforma bila prepoznata kao platforma konzorcija AnaEE-ERIC.

6.   Kontakt čvorišta redovito dostavlja izvješće glavnom direktoru konzorcija AnaEE-ERIC o aktivnostima nacionalnog čvorišta za AnaEE-ERIC kako je utvrđeno u pravilima o radu i Sporazumu o razini usluge.

Članak 23.

Uprava

1.   Upravu čine glavni direktor i voditelji uslužnih centara konzorcija AnaEE-ERIC. Glavni direktor na sjednice Uprave može pozvati stručnjake, predstavnike nacionalnih čvorišta i tipova platformi. Uprava se sastaje s predstavnicima nacionalnih čvorišta i tipova platformi najmanje jednom godišnje.

2.   Upravom predsjeda glavni direktor.

3.   Uprava je odgovorna za:

a)

doprinos i potporu glavnom direktoru u izradi nacrta godišnjeg programa rada i nacrta proračuna (godina N), zajedno s prijedlogom nacrta programa rada i nacrtom proračuna za sljedeće dvije godine (godina N + 1 i godina N + 2);

b)

podržavanje glavnog direktora u provedbi programa rada i za omogućivanje učinkovite interakcije između konzorcija AnaEE-ERIC i njegovih članova i promatrača te korisnika i dionika konzorcija AnaEE-ERIC.

Članak 24.

Neovisni znanstveni savjetodavni odbor (ISAC)

1.   Uloga ISAC-a savjetovati je Skupštinu članova o sljedećim pitanjima:

a)

revidiranju kriterija za prihvaćanje platforme u AnaEE-ERIC;

b)

savjetovanju o strategiji konzorcija AnaEE-ERIC u vezi s njegovim eksperimentalnim kapacitetom i uslugama platformi;

c)

suradnji s drugim europskim ili međunarodnim infrastrukturama;

d)

analizi izvješća o aktivnosti platforme i uslužnih centara i preporukama za njihove programe rada i dugoročnu strategiju;

e)

povremenom preispitivanju istraživačkih projekata ako to zatraži glavni direktor, moguće u suradnji s vanjskim stručnjacima;

f)

predviđanjima u pogledu znanosti o ekosustavima i njezinoj vezi s održivosti prehrambenih sustava, održivim biogospodarstvom i biološkom raznolikošću.

2.   Članove Neovisnog znanstvenog savjetodavnog odbora imenuje Skupština članova. Neovisni znanstveni savjetodavni odbor sastoji se od neovisnih stručnjaka iz javnog ili privatnog sektora s visokom razinom stručnog znanja u području agronomije, biljnog zdravlja, ekologije, biološke raznolikosti, znanosti o okolišu, globalnih promjena, rukovanja podacima i modeliranja i s iskustvom sudjelovanja u istraživačkim infrastrukturama ili programima velikih razmjera te iskustvom upravljanja njima, kao i od drugih neovisnih osoba. Broj članova trebao bi biti najmanje pet, a najviše deset.

3.   Članove Neovisnog znanstvenog savjetodavnog odbora imenuje Skupština članova na razdoblje od pet godina, uz mogućnost jednog produljivanja. Oni izabiru predsjednika i sastaju se barem jednom godišnje. Glavni direktor može se savjetovati s predsjednikom u bilo kojem trenutku.

4.   Detaljna pravila o radu Neovisnog znanstvenog savjetodavnog odbora donosi Skupština članova.

Članak 25.

Neovisni savjetodavni odbor za etiku (IEAC)

1.   Uloga IEAC-a savjetovati je Skupštinu članova o etičkim pitanjima koja uslužni centri i nacionalne platforme moraju razmotriti u svojem radu.

2.   Članove Neovisnog savjetodavnog odbora za etiku imenuje Skupština članova. Neovisni savjetodavni odbor za etiku sastoji se od neovisnih stručnjaka iz javnog ili privatnog sektora s visokom razinom stručnog znanja u području etike u znanosti o okolišu i bioloških znanosti. Broj članova trebao bi biti najmanje tri, a najviše deset.

3.   Članove Neovisnog savjetodavnog odbora za etiku imenuje Skupština članova na razdoblje od pet godina, uz mogućnost jednog produljenja. Oni izabiru predsjednika i sastaju se barem jednom godišnje. Glavni direktor može se savjetovati s predsjednikom u bilo kojem trenutku.

4.   Detaljna pravila o radu Neovisnog savjetodavnog odbora za etiku donosi Skupština članova.

Članak 26.

Odbor dionika

1.   Odbor dionika sastoji se od predstavnika tijela i institucija koji imaju interes od usluga i rezultata konzorcija AnaEE-ERIC, kao što su korisnici objekata ili podataka konzorcija AnaEE-ERIC, oblikovatelji politika, industrije, nevladine organizacije i mediji. Broj članova trebao bi biti najmanje deset, a najviše dvadeset.

2.   Uloga Odbora dionika savjetovati je Skupštinu članova o sljedećim pitanjima:

a)

analizi izvješća o aktivnosti uslužnih centara i preporukama za njihove programe rada i dugoročnu strategiju;

b)

komunikacijskom planu;

c)

razradi alata za potporu u donošenju odluka za upravljanje ekosustavima;

d)

suradnji s drugim europskim ili međunarodnim infrastrukturama.

3.   Članove Odbora dionika imenuje Skupština članova na razdoblje od pet godina, uz mogućnost jednog produljivanja. Oni izabiru predsjednika i sastaju se barem jednom godišnje. Glavni direktor može se savjetovati s predsjednikom u bilo kojem trenutku.

4.   Detaljna pravila o radu Odbora dionika donosi Skupština članova.

Članak 27.

Pomoćna tijela

1.   Skupština članova može odlučiti osnovati bilo koje pomoćno tijelo kad to zahtijevaju okolnosti, primjerice radi davanja preporuka o određenim temama.

2.   Sastav i pravila o radu pomoćnih tijela odobrava Skupština članova u skladu s člankom 18. stavkom 10.

3.   Svako pomoćno tijelo sastaje se barem jednom godišnje. Skupština članova može zatražiti od predsjednika pomoćnog tijela da sazove sjednice kako bi se razmotrile određene teme i o njima pružile preporuke.

POGLAVLJE 5.

PODNOŠENJE IZVJEŠĆA EUROPSKOJ KOMISIJI

Članak 28.

Podnošenje izvješća Europskoj komisiji

1.   AnaEE-ERIC podnosi godišnje izvješće o aktivnosti, koje posebno sadržava znanstvene, operativne i financijske aspekte njegovih aktivnosti. Izvješće se šalje na odobrenje Skupštini članova u roku od četiri mjeseca nakon završetka odgovarajuće financijske godine, a zatim se šalje Komisiji i nadležnim javnim tijelima u roku od šest mjeseci nakon završetka odgovarajuće financijske godine. To je izvješće dostupno javnosti.

2.   Glavni direktor konzorcija AnaEE-ERIC izvješćuje Komisiju o svim okolnostima koje bi mogle ozbiljno ugroziti ostvarenje zadaća konzorcija AnaEE-ERIC ili ga spriječiti u ispunjavanju zahtjeva iz Uredbe (EZ) br. 723/2009.

POGLAVLJE 6.

FINANCIJE

Članak 29.

Financijska godina

Financijska godina konzorcija AnaEE-ERIC počinje 1. siječnja i završava 31. prosinca svake godine. Prva financijska godina konzorcija AnaEE-ERIC bit će skraćena financijska godina koja započinje na datum stupanja na snagu odluke Komisije kojom se osniva AnaEE-ERIC.

Članak 30.

Resursi

Resurse konzorcija AnaEE-ERIC čine:

1.

naknade članova i promatrača u skladu s člancima 17. i 31.;

2.

premija domaćina koju plaćaju članovi domaćini uslužnog centra ili središnje platforme kako je navedeno u Prilogu III.;

3.

svi drugi doprinosi kao što su potpore ili prihod od usluga ili prava intelektualnog vlasništva konzorcija AnaEE-ERIC, podložno ograničenjima i uvjetima koje odobri Skupština članova.

Članak 31.

Načela koja se odnose na doprinose članova i promatrača

1.   Članovi i promatrači daju godišnje doprinose konzorciju AnaEE-ERIC.

2.   Razina doprinosa članova određuje se za proračunski ciklus i odobrava je Skupština članova u skladu s postupcima utvrđenima u članku 18. i Prilogu III.

3.   Doprinosi u naravi uzimaju se u obzir samo ako su u obliku stvarnog i mjerljivog doprinosa konzorciju AnaEE-ERIC, uključujući osoblje upućeno na rad u AnaEE-ERIC, i ako to prihvati Skupština članova. Skupština članova usuglašava se oko računovodstvenog sustava, pravila za prihvaćanje doprinosa u naravi i procjene njihove vrijednosti.

4.   Financijski doprinosi daju se u eurima.

5.   Vrijednost doprinosa u naravi uzima se u obzir pri izračunu financijskih doprinosa danih u istom razdoblju kako bi se izračunao: i. ukupan iznos doprinosa danih u predmetnoj godini i ii. točan udio doprinosa svakog člana ukupnom iznosu doprinosa.

Članak 32.

Proračun, proračunska načela, financijski izvještaj i revizija

1.   Sve stavke prihoda i rashoda konzorcija AnaEE-ERIC uključene su u procjenu koja se sastavlja za svaku financijsku godinu, a prikazuje se u proračunu.

2.   Prihodi i rashodi konzorcija AnaEE-ERIC moraju biti u ravnoteži.

3.   Skupština članova osigurava da se resursi konzorcija AnaEE-ERIC upotrebljavaju u skladu s načelima razumnog financijskog upravljanja.

4.   Proračun se sastavlja i provodi, a financijski izvještaji prikazuju u skladu s načelom transparentnosti.

5.   Financijski izvještaji konzorcija AnaEE-ERIC podliježu godišnjoj reviziji i prilaže im se izvješće o upravljanju proračunskim sredstvima i financijskom upravljanju za prethodnu financijsku godinu. Skupština članova odobrava imenovanje vanjskog revizora i trajanje njegova mandata te revidirane financijske izvještaje i izvješća o upravljanju proračunskim sredstvima i financijskom upravljanju za prethodnu financijsku godinu u roku od šest mjeseci nakon završetka financijske godine.

6.   AnaEE-ERIC podliježe zahtjevima primjenjivog prava u vezi s pripremom, podnošenjem, revizijom i objavljivanjem financijskih izvještaja.

Članak 33.

Porezi

1.   Oslobođenja od PDV-a na temelju članka 143. stavka 1. točke (g) i članka 151. stavka 1. točke (b) Direktive Vijeća 2006/112/EZ te u skladu s člancima 50. i 51. Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 282/2011 ograničena su na kupnje robe i usluga koje izvršavaju konzorcij AnaEE-ERIC i član konzorcija AnaEE-ERIC u smislu poglavlja 2. i 3. Statuta, a koje služe za službenu i isključivu upotrebu konzorcija AnaEE-ERIC, pod uvjetom da su takve kupnje namijenjene isključivo za negospodarske aktivnosti konzorcija AnaEE-ERIC u skladu s njegovim aktivnostima. Oslobođenja od PDV-a ograničena su na kupnje u vrijednosti većoj od 300 EUR.

2.   Oslobođenja od trošarina na temelju članka 12. Direktive Vijeća (EU) 2020/262 ograničena su na kupnje koje izvršava AnaEE-ERIC, a koje služe za službenu i isključivu upotrebu konzorcija AnaEE-ERIC, pod uvjetom da su takve kupnje namijenjene isključivo za negospodarske aktivnosti konzorcija AnaEE-ERIC u skladu s njegovim aktivnostima te da je vrijednost kupnje veća od 300 EUR.

3.   Oslobođenja ne obuhvaćaju kupnje koje izvrše članovi osoblja.

POGLAVLJE 7.

RAZNO

Članak 34.

Mjerodavno pravo

Unutarnje funkcioniranje konzorcija AnaEE-ERIC uređeno je:

1.

pravom Europske unije, posebice Uredbom (EZ) br. 723/2009, kako je izmijenjena Uredbom (EU) br. 1261/2013.;

2.

pravom države u kojoj AnaEE-ERIC ima svoje zakonsko sjedište u slučaju pitanja koja nisu ili su samo djelomično uređena pravom Europske unije;

3.

ovim Statutom i pravilima o radu.

Članak 35.

Radni jezik

Radni je jezik konzorcija AnaEE-ERIC engleski.

Članak 36.

Rješavanje sporova

1.   U slučaju spora ili neslaganja među članovima proizašlog iz Statuta ili u vezi s njime, Skupština članova sastaje se čim je to razumno moguće radi savjetovanja u dobroj vjeri i pokušaja prijateljskog rješavanja spora.

2.   Sud Europske unije nadležan je za sudske sporove između članova povezane s konzorcijem AnaEE-ERIC, sudske sporove između članova i konzorcija AnaEE-ERIC te za svaki spor u kojem je Europska unija stranka.

3.   Zakonodavstvo Europske unije o nadležnosti primjenjuje se na sporove između konzorcija AnaEE-ERIC i trećih strana. U slučajevima koji nisu obuhvaćeni zakonodavstvom Europske unije nadležni sud za rješavanje takvih sporova određuje se na temelju prava države u kojoj AnaEE-ERIC ima svoje zakonsko sjedište.

Članak 37.

Izmjene Statuta, ažuriranja i dostupnost

1.   Sve izmjene Statuta podliježu odredbama članka 11. Uredbe (EZ) br. 723/2009 kako je izmijenjena Uredbom (EU) br. 1261/2013.

2.   Statut se redovito ažurira i javno je dostupan na mrežnoj stranici konzorcija AnaEE-ERIC i u njegovu zakonskom sjedištu.

Članak 38.

Odredbe o osnivanju

1.   Prvu sjednicu Skupštine članova saziva država u kojoj AnaEE-ERIC ima svoje zakonsko sjedište što prije nakon stupanja na snagu odluke Komisije o osnivanju konzorcija AnaEE-ERIC.

2.   Prije prve sjednice i najkasnije 45 kalendarskih dana nakon stupanja na snagu odluke Komisije o osnivanju konzorcija AnaEE-ERIC relevantna država obavješćuje članove osnivače i promatrače o svim posebnim hitnim pravnim radnjama koje treba poduzeti u ime konzorcija AnaEE-ERIC. Ako nijedan član osnivač ne podnese prigovor u roku od pet radnih dana od primitka obavijesti, pravnu radnju poduzima osoba koju je za to propisno ovlastila relevantna država.


(1)  Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).


PRILOG I.

DEFINICIJE

Za potrebe ovog Statuta primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

AnaEE” znači: paneuropska istraživačka infrastruktura za kopnene i vodene ekosustave kojima se gospodari i one kojima se ne gospodari koja će omogućiti pristup velikom broju raspodijeljenih i koordiniranih eksperimentalnih platformi koje obuhvaćaju širok raspon europskih ekosustava i klimatskih zona, kao i najmodernijim potpornim analitičkim platformama i platformama za modeliranje. Eksperimentalnim simuliranjem budućih scenarija AnaEE će mjeriti i predviđati reakcije ekosustava na promjene u okolišu i prenamjene zemljišta te testirati inženjerske mogućnosti ublažavanja i prilagodbe radi održavanja usluga ekosustava.

2.

AnaEE-ERIC” znači: pravna osoba koja se sastoji od platforme i tri uslužna centra: centra za povezivanje i sintezu (ISC), tehnološkog centra (TC) i centra za podatke i modeliranje (DMC).

3.

Nacionalno čvorište” znači: operativni subjekt koji organizira doprinose platformi za eksperimentiranje, analizu i modeliranje neke zemlje AnaEE-u.

4.

Kontakt čvorišta” znači: osoba koju je nacionalno čvorište imenovalo da izravno komunicira s glavnim direktorom o svim pitanjima nacionalnog čvorišta ili pitanjima za nacionalno čvorište.

5.

Nacionalna platforma” znači: objekt za eksperimentiranje koji ispunjava kriterije AnaEE-a i koji podržava ustanova iz države članice konzorcija AnaEE-ERIC.

6.

Tip platforme” znači: glavni pristup koji je predložila nacionalna platforma. Četiri su moguća pristupa: otvoreno eksperimentiranje, zatvoreno eksperimentiranje, analitičko mjerenje i modeliranje.

7.

Podaci AnaEE-a” znači:

a.

podaci, softver, dokumenti i protokoli koje stvori AnaEE-ERIC;

b.

osnovni podaci platformi: parametri povezani s okolišem koje platforme redovito dugoročno mjere, od kojih neki mogu biti obuhvaćeni uredbom INSPIRE;

c.

podaci iz projekata koje vode platforme AnaEE-a.


PRILOG II.

POPIS ČLANOVA, PROMATRAČA I SUBJEKATA KOJI IH PREDSTAVLJAJU

Član

Subjekt koji ga predstavlja

Francuska Republika

Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)

Kraljevina Danska

Sveučilište u Kopenhagenu

Češka Republika

Ministarstvo obrazovanja, mladih i sporta

Talijanska Republika

Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria (CREA)

Republika Finska

Finski institut za prirodne resurse (LUKE)

Republika Bugarska

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

CIHEAM

nije primjenjivo


Promatrač

Subjekt koji ga predstavlja

Kraljevina Belgija

Belgijski ured za znanstvenu politiku (BELSPO)


PRILOG III.

PRORAČUN – DOPRINOSI

MODEL FINANCIRANJA KONZORCIJA ANAEE-ERIC

Proračuni središnjih službi dio su proračuna ERIC-a i o njima odlučuje Skupština članova. Operativni troškovi konzorcija AnaEE-ERIC većinski se plaćaju javnim financiranjem članova.

Nakon što se AnaEE-ERIC odobri, očekuje se doprinos od najmanje 50 % premije domaćina u operativnoj fazi. Ostali rashodi središnjih službi pokrivaju se iz godišnjih doprinosa naknade za članstvo (dalje u tekstu „naknada za članstvo”) koji se plaćaju konzorciju AnaEE-ERIC, planiranoj pravnoj osobi. Doprinosi premije domaćina mogu se davati u obliku novca i/ili djelomično u naravi, dok se naknada za članstvo plaća u novcu kako bi se pokrili troškovi središnjih službi povezani s, primjerice, potrošnim materijalom, putovanjem osoblja, sastancima, informiranjem javnosti, uslugama (uključujući, primjerice, pravne usluge, računovodstvo, revizije, oglašavanje, pronalaženje osoblja i podugovaranje), opremom (softver, licence itd.) i plaćom glavnog direktora. Skupština članova konzorcija AnaEE-ERIC pojedinačno razmatra doprinose u naravi u obliku osoblja od zemalja koje nisu domaćini i odlučuje o njima. Naknada za članstvo u konzorciju AnaEE-ERIC dodjeljuje se svim uslužnim centrima odlukom Skupštine članova.

Predloženi model podjele troškova središnje platforme i uslužnih centara pokrivenih naknadom za članstvo jest 50 % podjednak udio + 25 % BDP + 25 % broj platformi (vidjeti pojedinosti dalje u tekstu).

Doprinosi u obliku naknada za članstvo i premije domaćina neće se mijenjati prvih pet godina (uključujući prvu skraćenu godinu). Nakon tog razdoblja Skupština članova preispitat će naknadu za članstvo. Doprinosi novih članova izračunat će se u skladu s pravilom predloženim u ovom prilogu, ali do kraja prvog petogodišnjeg ciklusa neće utjecati na doprinose drugih članova. Na kraju petogodišnjeg ciklusa doprinos članova (odnosno onih koji postanu članovi nakon osnivanja ERIC-a) preispitat će se u skladu s pravilima koja utvrdi Skupština članova.

Dopušteni su iznimni doprinosi članova i promatrača za konkretne aktivnosti konzorcija AnaEE-ERIC.

Model za naknadu za članstvo sastoji se od sljedećih sastavnica:

1.

podjednak udio = podjednako dijeljenje 50 % troškova središnjih službi koji nisu pokriveni doprinosom premije domaćina među članovima;

2.

bruto društveni proizvod (BDP) = dijeljenje 25 % troškova koji nisu pokriveni doprinosom premije domaćina među članovima na temelju konkretnog postotnog udjela pojedinog člana u ukupnom BDP-u svih članova. Referentna vrijednost bit će prosječni BDP u posljednjem poznatom petogodišnjem razdoblju prije osnivanja ERIC-a (2014.–2018. u siječnju 2020.). Podatke za procjenu BDP-a pruža Eurostat, a za druge zemlje Svjetska banka;

3.

doprinos na temelju broja platformi = dijeljenje 25 % troškova koji nisu pokriveni doprinosom premije domaćina među članovima na temelju konkretnog doprinosa platformi pojedinog člana. Različiti tipovi platformi obračunavaju se na sljedeći način:

za otvorene platforme ekosustava bez manipulacija klimatskih promjena i sve zatvorene platforme ekosustava obračunava se puna cijena,

za otvorene platforme ekosustava s manipulacijama klimatskih promjena obračunava se 20 %, za analitičke platforme 25 %, a za platforme za modeliranje 50 % popusta na punu cijenu.

U nastavku se navodi pripadajuća matematička formula za izračun pune cijene platforme i naknade za članstvo za člana konzorcija AnaEE-ERIC (označenog slovom „i”).

Image 1
, (1. jednadžba)

pri čemu je DD doprinos premije domaćina (%), proračun je ukupan proračun središnjih službi, N označava broj raspodijeljenih nacionalnih platformi u infrastrukturi konzorcija AnaEE-ERIC, a supskript oznake N opisuje tip platforme; Otvoreni,0 (otvorena platforma ekosustava, bez manipulacija klimatskih promjena), Otvoreni,1 (otvorena platforma ekosustava, s manipulacijama klimatskih promjena), Zatvoreni (zatvorena platforma ekosustava), Analitički i Modeliranje.

Ukupna naknada za članstvo za člana i:

Image 2
, (2. jednadžba)

pri čemu je NČlanovi broj punopravnih članova konzorcija AnaEE-ERIC, BDPi je konkretni postotni udio pojedinog člana u ukupnom BDP-u svih članova i Ni je konkretan broj određenog tipa platformi pojedinog člana (slično gornjoj jednadžbi).

Naknada za članstvo međuvladinih organizacija obračunava se kao paušalni iznos, koji bi trebalo dogovoriti na temelju petogodišnjeg pravila (uključujući moguće preispitivanje na kraju petogodišnjeg ciklusa), uz dodatak naknade na temelju broja i tipova platformi kojima je domaćin izračunane na temelju 2. jednadžbe.

Image 3
(3. jednadžba)

pri čemu je L dogovoreni paušalni iznos.

Naknada za promatrače bit će fiksna naknada koja iznosi pola srednje vrijednosti naknade za članstvo (samo za zemlje). Ta će se naknada dodati na kraju izračuna proračuna.

S obzirom na predviđeni ukupni proračun od 900 000 EUR i trenutačne članove angažirane u fazi provedbe (šest zemalja članica, jedna članica međuvladina organizacija i jedan promatrač), u nastavku se detaljno opisuje predviđeni proračun na temelju srednje vrijednosti naknade od 60 000 EUR.

U tablicama u nastavku teksta sažima se proračun konzorcija AnaEE-ERIC na temelju hipoteze da je ukupna vrijednost naknada zemalja članica 400 000 EUR, paušalnog iznosa naknade međuvladine organizacije od 30 000 EUR, jednog promatrača i poznatog broja platformi.

Tablica 1.

Godišnja naknada za članstvo

Članovi

Naknada (u tisućama EUR)

Bugarska

39

Češka

47

Danska

58

Finska

61

Francuska

103

Italija

92

Državne naknade/god.

400

Međuvl. org. (CIHEAM)

35

Ukupne naknade članova

435

Promatrač Belgija

30

Ukupne naknade/god. (članovi + promatrač)

465


Tablica 2.

Godišnji proračun uslužnih centara i doprinos premije domaćina

Proračun uslužnih centara

(u tisućama EUR)

Doprinos premije domaćina

(u tisućama EUR)

Čvorište

360

40  %

174

TC

207

23  %

100

ISC

117

13  %

57

DMC

216

24  %

104

Ukupno

900

 

435


Tablica 3.

Proračun konzorcija AnaEE-ERIC

Član

Naknada za članstvo (u tisućama EUR)

Premija domaćina (u tisućama EUR)

Ukupni doprinosi (u tisućama EUR)

Bugarska

39

0

39

Češka

47

57

104

Danska

58

100

158

Finska

61

0

61

Francuska

103

174

277

Italija

92

104

196

CIHEAM

35

0

35

Belgija

30

0

30

UKUPNO

900