14.12.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 320/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/2447

оd 30. rujna 2022.

o dopuni Uredbe (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem broja i naziva osmogodišnjih varijabli u području radne snage za teme „mladi na tržištu rada”, „obrazovno postignuće – pojedinosti, uključujući prekid ili napuštanje obrazovanja” i „usklađivanje poslovnog i obiteljskog života”

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. listopada 2019. o uspostavi zajedničkog okvira za europske statistike o osobama i kućanstvima koje se temelje na podacima o pojedincima prikupljenima na uzorcima, izmjeni uredaba (EZ) br. 808/2004, (EZ) br. 452/2008 i (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća, te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EZ) br. 577/98 (1), a posebno njezin članak 6. stavak 1.,

budući da:

(1)

Kako bi se zadovoljile potrebe utvrđene u relevantnim detaljnim temama u području radne snage, Komisija bi trebala utvrditi broj i nazive osmogodišnjih varijabli koje će se prvi put prikupljati 2024. i 2025.

(2)

Komisija bi trebala navesti broj i nazive osmogodišnjih varijabli o detaljnim temama u području radne snage „mladi na tržištu rada”, „obrazovno postignuće – pojedinosti, uključujući prekid ili napuštanje obrazovanja” i „usklađivanje poslovnog i obiteljskog života”,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Broj i naziv osmogodišnjih varijabli o detaljnim temama u području radne snage „mladi na tržištu rada”, „obrazovno postignuće – pojedinosti, uključujući prekid ili napuštanje obrazovanja” i „usklađivanje poslovnog i obiteljskog života” utvrđeni su u Prilogu.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. rujna 2022.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 261I, 14.10.2019., str. 1.


PRILOG

Broj i nazivi osmogodišnjih varijabli u području radne snage koje se prikupljaju za teme „mladi na tržištu rada”, „obrazovno postignuće – pojedinosti, uključujući prekid ili napuštanje obrazovanja” (početak primjene 2024.) i „usklađivanje poslovnog i obiteljskog života” (početak primjene 2025.)

Tema

Detaljna tema

Identifikator varijable

Naziv varijable

03e. Sudjelovanje na tržištu rada – prikupljaju se 3 varijable (sve 3 svakih osam godina)

Mladi na tržištu rada

LEVMATCH

Usklađenost postignutog stupnja obrazovanja s trenutačnim ili prethodnim glavnim poslom

FIELDMATCH

Podudaranje između područja najvišeg postignutog stupnja obrazovanja i trenutačnog ili prethodnog glavnog posla

SKILLMATCH

Usklađenost između vještina i trenutačnog ili prethodnog glavnog posla

04b. Obrazovno postignuće i podaci o obrazovanju - prikupljaju se 4 varijable (sve 4 svakih osam godina)

Obrazovno postignuće – pojedinosti, uključujući prekid ili napuštanje obrazovanja

DROPEDUC

Formalno obrazovanje ili osposobljavanje napušteno

DROPEDUCLEVEL

Razina napuštenog formalnog obrazovanja ili osposobljavanja

DROPEDUCREAS

Glavni razlog zbog kojeg program formalnog obrazovanja iz DROPEDUCLEVEL-a nije završen

MEDLEVQUAL

Kvalifikacije stečene srednjoškolskim obrazovanjem

03f. Sudjelovanje na tržištu rada – prikuplja se 11 varijabli (svih 11 svakih osam godina)

Usklađivanje poslovnog i obiteljskog života

CHCARRES

Postojanje obveza redovite skrbi za djecu do 14 godina starosti

CHCARAGE

Dob najmlađeg djeteta ili unučeta o kojem se skrbi

CHCARUSE

Korištenje usluga skrbi o djeci

CHCAROBS

Glavni razlog za nekorištenje usluga skrbi o djeci

ELCARRES

Postojanje redovitih obveza skrbi za rođake u dobi od 15 ili više godina koji su bolesni, nemoćni ili osobe s invaliditetom

ELCARINT

Intenzitet skrbi za rođake koji su bolesni, nemoćni ili osobe s invaliditetom

CAREFFEM

Utjecaj obveza povezanih sa skrbi na zapošljavanje

WORKOBS

Glavna prepreka na poslu za usklađivanje poslovnog i obiteljskog života

CHNUMBER

Broj podignute vlastite djece

PARLEAV

Korištenje obiteljskog dopusta

PARLENG

Duljina iskorištenog obiteljskog dopusta