26.10.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 276/47


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/2059

оd 14. lipnja 2022.

o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za tehničke detalje retroaktivnog testiranja te zahtjeva za raspodjelu dobiti i gubitka u skladu s člancima 325.bf i 325.bg Uredbe (EU) br. 575/2013

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (1), a posebno njezin članak 325.bf stavak 9. treći podstavak i članak 325.bg stavak 4. treći podstavak,

budući da:

(1)

Člankom 325.bf stavkom 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 od institucija se zahtijeva da broje dnevna prekoračenja na osnovi retroaktivnog testiranja hipotetskih i stvarnih promjena vrijednosti vlastitog portfelja sastavljenog od svih pozicija raspoređenih na njihove organizacijske jedinice za trgovanje. Tim se retroaktivnim testiranjem nastoji procijeniti je li primjereno računati kapitalne zahtjeve za pozicije organizacijske jedinice za trgovanje pomoću alternativnog pristupa internih modela ovisno o razini na kojoj se provodi i jesu li kapitalni zahtjevi povezani s faktorima rizika koji se mogu modelirati prikladni. Člankom 325.bf stavkom 4. Uredbe (EU) br. 575/2013 od institucija se zahtijeva da kao polazište za to retroaktivno testiranje upotrebljavaju vrijednost portfelja na kraju dana, uključujući sve prilagodbe, kao što su rezerve ili prilagodbe vrednovanju.

(2)

Pri retroaktivnom testiranju iznosa vrijednosti adherentne riziku neki učinci tržišnog rizika koji nisu obuhvaćeni internim modelom za mjerenje rizika svejedno bi se trebali uključiti u stvarne promjene vrijednosti portfelja. U skladu s tim, sve bi se prilagodbe povezane s tržišnim rizikom, neovisno o učestalosti kojom ih institucije ažuriraju, trebale uključiti u stvarne promjene vrijednosti portfelja. Međutim, retroaktivno testiranje iznosa vrijednosti adherentne riziku s hipotetskim promjenama vrijednosti portfelja trebalo bi se provoditi pod pretpostavkom statičnog portfelja. Stoga bi institucije u izračun tih hipotetskih promjena vrijednosti portfelja trebale uključiti samo prilagodbe koje se izračunavaju svakodnevno i koje su uključene u interni model za mjerenje rizika.

(3)

U nekim je slučajevima zbog prirode prilagodbe i internog upravljanja rizicima primjenjivog na tu prilagodbu moguće prilagodbu računati za skupove pozicija koje su raspoređene na više od jedne organizacijske jedinice za trgovanje. Kako bi se osigurala usklađenost na području Unije, od institucija bi se trebalo zahtijevati da pri izračunu stvarnih i hipotetskih promjena vrijednosti portfelja organizacijske jedinice za trgovanje ponovno izračunaju tu prilagodbu za svaku organizacijsku jedinicu za trgovanje samostalno za pozicije koje su raspoređene samo na tu jedinicu ili da, ako su ispunjeni posebni uvjeti, odražavaju promjene koje proizlaze iz te prilagodbe samo u kontekstu retroaktivnog testiranja iz članka 325.bf stavka 6. Uredbe (EU) br. 575/2013. U skladu s tim, ako institucije provode proces vrednovanja na kraju dana kako bi dobile vrijednosti portfelja organizacijskih jedinica za trgovanje na kraju dana, pri izračunu hipotetskih i stvarnih promjena na razini organizacijske jedinice za trgovanje ne bi smjele raspodijeliti prilagodbu na organizacijske jedinice za trgovanje na način koji je proporcionalan doprinosu svake organizacijske jedinice za trgovanje vrijednosti prilagodbe.

(4)

Zahtjev za raspodjelu dobiti i gubitka utvrđen u članku 325.bg Uredbe (EU) br. 575/2013 ima važnu ulogu u osiguravanju da teoretske i hipotetske promjene vrijednosti portfelja organizacijske jedinice za trgovanje budu dovoljno blizu. Statistički testovi uključeni u međunarodne standarde koje je osmislio Bazelski odbor za nadzor banaka (Spearmanov koeficijent korelacije i pokazatelj Kolmogorov-Smirnovljeva testa) kako bi se operacionalizirao zahtjev za raspodjelu dobiti i gubitka primjereni su za tu svrhu, stoga bi ih institucije trebale upotrebljavati.

(5)

U međunarodnim standardima utvrđeno je da bi institucije trebale zadovoljiti dodatni kapitalni zahtjev ako teoretske i hipotetske promjene vrijednosti portfelja organizacijskih jedinica za trgovanje nisu dovoljno blizu. U toj bi situaciji institucije trebale izračunati taj dodatni kapitalni zahtjev za te organizacijske jedinice za trgovanje i o njemu izvijestiti nadležna tijela.

(6)

Pri izvješćivanju o rezultatima raspodjele dobiti i gubitka u skladu s člankom 325.az stavkom 2. točkom (d) Uredbe (EU) br. 575/2013 institucije bi trebale istaknuti i slučajeve kad se hipotetske promjene i teoretske promjene vrijednosti portfelja organizacijske jedinice za trgovanje značajno razlikuju. To bi institucijama trebalo pomoći da prepoznaju potencijalne nedostatke u izračunu teoretskih promjena.

(7)

Pri procjeni usklađenosti sa zahtjevom za raspodjelu dobiti i gubitka teoretske promjene vrijednosti portfelja uspoređuju se s hipotetskim promjenama koje se izračunavaju pod pretpostavkom statičnog portfelja. Cilj je usporedbe utvrditi značajnost razlika u procesima vrednovanja modela za mjerenje rizika institucije kojim se dobivaju teoretske promjene i procesima vrednovanja internih sustava institucije kojima se dobivaju hipotetske promjene. Kako bi se osiguralo da na usporedbu ne utječu promjene sastava portfelja, teoretske promjene vrijednosti portfelja koje se upotrebljavaju za zahtjev za raspodjelu dobiti i gubitka trebale bi se također izračunati pod pretpostavkom statičnog portfelja.

(8)

Kako bi se osigurala dosljednost s međunarodnim standardima, hipotetske promjene vrijednosti portfelja koje se izračunavaju za potrebe procjene usklađenosti sa zahtjevom za raspodjelu dobiti i gubitka trebale bi biti usklađene s hipotetskim promjenama vrijednosti portfelja koje institucija računa za potrebe retroaktivnog testiranja.

(9)

Razlike između procesa vrednovanja kojima se dobivaju hipotetske i teoretske promjene vrijednosti portfelja mogu biti posljedica izostavljanja određenih faktora rizika u modelu za mjerenje rizika ili pojednostavnjenja modela za mjerenje rizika. Druge razlike mogu biti posljedica neusklađenosti podataka koje institucija upotrebljava kao ulazne podatke za određivanje vrijednosti portfeljâ. Kako bi se izbjegli dodatni izvori neusklađenosti koje proizlaze iz tih razlika među ulaznim podacima, institucije bi trebale moći uskladiti ulazne podatke pod uvjetom da se ispune određeni uvjeti.

(10)

Učestalost izvješćivanja o rezultatima zahtjeva za raspodjelu dobiti i gubitka trebala bi biti usklađena s učestalosti procjene mogućnosti modeliranja faktora rizika i učestalosti izvješćivanja o kapitalnim zahtjevima za tržišni rizik. Na taj će način institucije moći utvrditi kapitalne zahtjeve za tržišni rizik na temelju dosljednih rezultata za zahtjeve za retroaktivno testiranje, zahtjeva za raspodjelu dobiti i gubitka i procjene mogućnosti modeliranja.

(11)

Način na koji bi institucije trebale agregirati svoje ukupne kapitalne zahtjeve za tržišni rizik trebao bi biti usklađen s međunarodnim standardima. Stoga bi agregacijska formula trebala odražavati rezultate zahtjeva za raspodjelu dobiti i gubitka, uključujući dodatni kapitalni zahtjev ako teoretske i hipotetske promjene nisu dovoljno blizu. Osim toga, agregacijska formula trebala bi odražavati smanjenje koristi diversifikacije ako se kapitalni zahtjevi za organizacijsku jedinicu za trgovanje izračunavaju pomoću alternativnog standardiziranog pristupa, a ne pomoću alternativnog pristupa internih modela.

(12)

Kako bi se nadležnim tijelima olakšala provjera usklađenosti institucija s ovom Uredbom, od institucija bi trebalo zahtijevati da dokumentiraju provedbu Uredbe.

(13)

Odredbe ove Uredbe međusobno su usko povezane jer se sve odnose na elemente koje se uključuje u promjene vrijednosti portfelja organizacijske jedinice za trgovanje za potrebe izračuna kapitalnih zahtjeva za tržišne rizike pomoću alternativnog pristupa internih modela. Kako bi se osigurala dosljednost među tim odredbama koje bi trebale stupiti na snagu u isto vrijeme te kako bi se osobama koje podliježu obvezama koje su u njima utvrđene omogućilo sveobuhvatno tumačenje i jednostavan pristup tim odredbama, poželjno je jednom uredbom obuhvatiti sve regulatorne tehničke standarde predviđene člankom 325.bf stavkom 9. trećim podstavkom i člankom 325.bg stavkom 4. trećim podstavkom Uredbe (EU) br. 575/2013.

(14)

Ova se Uredba temelji na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koji je EBA dostavila Komisiji.

(15)

EBA je provela otvorena javna savjetovanja o nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, analizirala moguće povezane troškove i koristi te zatražila mišljenje Interesne skupine za bankarstvo osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (2),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE 1.

TEHNIČKI ELEMENTI KOJE SE UKLJUČUJE U STVARNE I HIPOTETSKE PROMJENE VRIJEDNOSTI PORTFELJA ZA POTREBE ZAHTJEVÂ ZA RETROAKTIVNO TESTIRANJE

Odjeljak 1.

Tehnički elementi koje se uključuje u stvarne promjene vrijednosti portfelja

Članak 1.

Tehnički elementi koje se uključuje u stvarne promjene vrijednosti portfelja organizacijske jedinice za trgovanje radi zahtjeva za retroaktivno testiranje koje se provodi na razini organizacijske jedinice za trgovanje

1.   Za potrebe retroaktivnog testiranja organizacijske jedinice za trgovanje iz članka 325.bf stavka 3. Uredbe (EU) br. 575/2013 institucije računaju stvarne promjene vrijednosti portfelja organizacijske jedinice za trgovanje s pomoću istih tehnika, među ostalim s pomoću istih metoda za određivanje cijene, parametara modela i tržišnih podataka, koje se upotrebljavaju u procesu za izračun vrijednosti na kraju dana („proces vrednovanja na kraju dana”), što uključuje rezultate neovisne provjere cijena iz članka 105. stavka 8. Uredbe (EU) br. 575/2013.

2.   Pri izračunu stvarnih promjena vrijednosti portfelja organizacijske jedinice za trgovanje institucije odražavaju promjene vrijednosti tog portfelja koje su uzrokovane protekom vremena.

3.   Pri izračunu stvarnih promjena vrijednosti portfelja organizacijske jedinice za trgovanje institucije u tu vrijednost uključuju sve prilagodbe koje su primijenjene u procesu vrednovanja na kraju dana iz stavka 1. i koje su povezane s tržišnim rizikom, osim sljedećih prilagodbi:

(a)

prilagodbe kreditnom vrednovanju koje odražavaju sadašnju tržišnu vrijednost kreditnog rizika drugih ugovornih strana institucije;

(b)

prilagodbe pripisane vlastitom kreditnom riziku institucije koje su već isključene iz regulatornog kapitala u skladu s člankom 33. stavkom 1. točkama (b) ili (c) Uredbe (EU) br. 575/2013;

(c)

dodatna vrijednosna usklađenja koja su odbijena od redovnog osnovnog kapitala u skladu s člankom 34. Uredbe (EU) br. 575/2013.

4.   Institucije računaju vrijednost prilagodbe u skladu sa stavkom 3. na temelju svih pozicija koje su raspoređene na istu organizacijsku jedinicu za trgovanje. Institucije uključuju promjene u vrijednosti prilagodbe samo na datum na koji se prilagodba računa.

5.   Uz isključenja utvrđena u stavku 3. točkama (a), (b) i (c) institucije iz izračuna stvarnih promjena vrijednosti portfelja organizacijske jedinice za trgovanje mogu isključiti prilagodbu koja se izračunava u procesu vrednovanja na kraju dana za skupove pozicija koje su raspoređene na više od jedne organizacijske jedinice za trgovanje u neto iznosu, pod uvjetom da su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

(a)

prilagodba se zbog svoje naravi izračunava u neto iznosu za skupove pozicija koje su raspoređene na više od jedne organizacijske jedinice za trgovanje;

(b)

interno upravljanje rizicima za tu prilagodbu u skladu je s razinom na kojoj se prilagodba računa;

(c)

predmetna institucija dokumentira sve navedeno u nastavku:

i.

skupove pozicija za koje se prilagodba računa;

ii.

razloge na kojima se temelji izračun prilagodbe za skupove pozicija iz točke i.;

iii.

obrazloženje zašto se prilagodba ne izračunava na temelju pozicija koje su raspoređene samo na tu organizacijsku jedinicu za trgovanje.

Članak 2.

Tehnički elementi koje se uključuje u stvarne promjene vrijednosti portfelja radi zahtjeva za retroaktivno testiranje koje se provodi na razini institucije

1.   Za potrebe retroaktivnog testiranja iz članka 325.bf stavka 6. Uredbe (EU) br. 575/2013 institucije računaju stvarne promjene vrijednosti portfelja s pomoću istih tehnika, među ostalim s pomoću istih metoda za određivanje cijene, parametara modela i tržišnih podataka, koje se upotrebljavaju u procesu vrednovanja na kraju dana, što uključuje rezultate neovisne provjere cijena iz članka 105. stavka 8. Uredbe (EU) br. 575/2013.

2.   Pri izračunu stvarnih promjena vrijednosti portfelja institucije odražavaju promjenu vrijednosti tog portfelja koja je uzrokovana protekom vremena.

3.   Pri izračunu stvarnih promjena vrijednosti portfelja institucije u tu vrijednost uključuju prilagodbe koje su primijenjene u procesu vrednovanja na kraju dana iz stavka 1. i koje su povezane s tržišnim rizikom, osim sljedećih prilagodbi:

(a)

prilagodbe kreditnom vrednovanju koje odražavaju aktualnu tržišnu vrijednost kreditnog rizika drugih ugovornih strana institucije;

(b)

prilagodbe pripisane vlastitom kreditnom riziku institucije koje su već isključene iz regulatornog kapitala u skladu s člankom 33. stavkom 1. točkama (b) ili (c) Uredbe (EU) br. 575/2013;

(c)

dodatna vrijednosna usklađenja koja su odbijena od redovnog osnovnog kapitala u skladu s člankom 34. Uredbe (EU) br. 575/2013.

4.   Institucije računaju promjenu vrijednosti prilagodba iz stavka 3. na temelju jedne od sljedećih opcija:

(a)

svih pozicija koje su raspoređene na organizacijske jedinice za trgovanje za koje institucije računaju kapitalne zahtjeve za tržišne rizike u skladu s alternativnim pristupom internih modela iz trećeg dijela glave IV. poglavlja 1.b Uredbe (EU) br. 575/2013;

(b)

svih pozicija koje su podložne kapitalnim zahtjevima za tržišni rizik.

5.   Institucije uključuju promjene u vrijednosti prilagodbe samo na datum na koji se prilagodba računa.

Odjeljak 2.

Tehnički elementi koje se uključuje u hipotetske promjene zahtjevâ vrijednosti portfelja

Članak 3.

Tehnički elementi koje se uključuje u hipotetske promjene vrijednosti portfelja organizacijske jedinice za trgovanje radi zahtjeva za retroaktivno testiranje koje se provodi na razini organizacijske jedinice za trgovanje

1.   Za potrebe retroaktivnog testiranja organizacijske jedinice za trgovanje iz članka 325.bf stavka 3. Uredbe (EU) br. 575/2013 institucije računaju hipotetske promjene vrijednosti portfelja organizacijske jedinice za trgovanje pomoću istih tehnika, među ostalim s pomoću istih metoda za određivanje cijene, parametara modela i tržišnih podataka, koje se upotrebljavaju u procesu vrednovanja na kraju dana, pri čemu se ne uzimaju u obzir nikakve naknade ni provizije.

2.   Pri izračunu hipotetskih promjena vrijednosti portfelja organizacijske jedinice za trgovanje institucije odražavaju promjene vrijednosti portfelja organizacijske jedinice za trgovanje koje su uzrokovane protekom vremena na isti način na koji odražavaju te promjene pri izračunu:

(a)

mjere rizika očekivanog manjka iz članka 325.ba stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 575/2013;

(b)

mjere rizika prema stresnom scenariju iz članka 325.bk Uredbe (EU) br. 575/2013.

3.   Pri izračunu hipotetskih promjena vrijednosti portfelja organizacijske jedinice za trgovanje institucije u tu vrijednost uključuju sve prilagodbe koje su primijenjene u procesu vrednovanja na kraju dana iz stavka 1., koje su povezane s tržišnim rizikom, koje se izračunavaju svakodnevno i koje su uključene u model za mjerenje rizika institucije, osim sljedećih prilagodbi:

(a)

prilagodbe kreditnom vrednovanju koje odražavaju aktualnu tržišnu vrijednost kreditnog rizika drugih ugovornih strana institucije;

(b)

prilagodbe pripisane vlastitom kreditnom riziku institucije koje su već isključene iz regulatornog kapitala u skladu s člankom 33. stavkom 1. točkama (b) ili (c) Uredbe (EU) br. 575/2013;

(c)

dodatna vrijednosna usklađenja koja su odbijena od redovnog osnovnog kapitala u skladu s člankom 34. Uredbe (EU) br. 575/2013.

4.   Institucije računaju vrijednost prilagodbe u skladu sa stavkom 3. na temelju pozicija koje su raspoređene na tu organizacijsku jedinicu za trgovanje. Institucije uključuju promjene vrijednosti prilagodbe na temelju usporedbe vrijednosti prilagodbe na kraju dana i, uz pretpostavku nepromijenjenih pozicija portfelja organizacijske jedinice za trgovanje, vrijednosti prilagodbe na kraju sljedećeg dana.

5.   Uz isključenja utvrđena u stavku 3. točkama (a), (b) i (c) institucije iz izračuna hipotetskih promjena vrijednosti portfelja organizacijske jedinice za trgovanje mogu isključiti i prilagodbu koja se izračunava u neto iznosu u procesu vrednovanja na kraju dana za skupove pozicija koje su raspoređene na više od jedne organizacijske jedinice za trgovanje, pod uvjetom da su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

(a)

prilagodba se zbog svoje naravi izračunava u neto iznosu za skupove pozicija koje su raspoređene na više od jedne organizacijske jedinice za trgovanje;

(b)

interno upravljanje rizicima za tu prilagodbu u skladu je s razinom na kojoj se prilagodba računa;

(c)

institucija dokumentira sve navedeno u nastavku:

i.

skupove pozicija za koje se prilagodba računa;

ii.

razloge na kojima se temelji izračun prilagodbe za skupove pozicija iz točke i.;

iii.

obrazloženje zašto se prilagodba ne izračunava na temelju pozicija koje su raspoređene samo na tu organizacijsku jedinicu za trgovanje.

Članak 4.

Tehnički elementi koje se uključuje u hipotetske promjene vrijednosti portfelja radi zahtjeva za retroaktivno testiranje koje se provodi na razini institucije

1.   Za potrebe retroaktivnog testiranja iz članka 325.bf stavka 6. Uredbe (EU) br. 575/2013 institucije računaju hipotetske promjene vrijednosti portfelja s pomoću istih tehnika, među ostalim s pomoću istih metoda za određivanje cijene, parametara modela i tržišnih podataka, koje se upotrebljavaju u procesu vrednovanja na kraju dana, pri čemu se ne uzimaju u obzir nikakve naknade ni provizije.

2.   Pri izračunu hipotetskih promjena vrijednosti portfelja institucije odražavaju promjene vrijednosti portfelja koje su uzrokovane protekom vremena na isti način na koji odražavaju te promjene pri izračunu:

(a)

mjere rizika očekivanog manjka iz članka 325.ba stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 575/2013;

(b)

mjere rizika prema stresnom scenariju iz članka 325.bk Uredbe (EU) br. 575/2013.

3.   Pri izračunu hipotetskih promjena vrijednosti portfelja institucije u tu vrijednost uključuju sve prilagodbe koje su primijenjene u procesu vrednovanja na kraju dana iz stavka 1., koje su povezane s tržišnim rizikom, koje se izračunavaju svakodnevno i koje su uključene u model za mjerenje rizika institucije, osim sljedećih prilagodbi:

(a)

prilagodbe kreditnom vrednovanju koje odražavaju aktualnu tržišnu vrijednost kreditnog rizika drugih ugovornih strana institucije;

(b)

prilagodbe pripisane vlastitom kreditnom riziku institucije koje su već isključene iz regulatornog kapitala u skladu s člankom 33. stavkom 1. točkama (b) ili (c) Uredbe (EU) br. 575/2013;

(c)

dodatna vrijednosna usklađenja koja su odbijena od redovnog osnovnog kapitala u skladu s člankom 34. Uredbe (EU) br. 575/2013.

4.   Institucije računaju promjene vrijednosti prilagodba iz stavka 3. na temelju jedne od sljedećih opcija:

(a)

svih pozicija koje su raspoređene na organizacijske jedinice za trgovanje za koje institucije računaju kapitalne zahtjeve za tržišne rizike u skladu s alternativnim pristupom internih modela iz trećeg dijela glave IV. poglavlja 1.b Uredbe (EU) br. 575/2013;

(b)

svih pozicija koje su podložne kapitalnim zahtjevima za tržišni rizik.

Članak 5.

Zahtjevi za dokumentaciju

Institucije moraju imati uspostavljene politike i postupke za izračun stvarnih i hipotetskih promjena vrijednosti portfelja organizacijske jedinice za trgovanje ili vrijednosti portfelja u skladu s člancima od 1. do 4. ove Uredbe. Te politike i postupci sadržavaju sve sljedeće elemente:

(a)

pregled razlika između promjena vrijednosti portfelja na kraju dana koje se dobivaju procesom vrednovanja na kraju dana i stvarnih promjena vrijednosti predmetnog portfelja u sklopu opisa toga kako se računaju stvarne promjene vrijednosti predmetnog portfelja;

(b)

naknade i provizije i kako se primjenjuje isključenje iz članka 325.bf stavka 4. točke (b) Uredbe (EU) br. 575/2013;

(c)

popis svih prilagodbi, pri čemu se za svaku prilagodbu pobliže određuje sve navedeno u nastavku:

i.

opis i svrha prilagodbe;

ii.

metodologija i proces koji se upotrebljavaju za izračun prilagodbe;

iii.

učestalost izračuna prilagodbe i ako se ona izračunava rjeđe od jednom dnevno, razlog takve učestalosti;

iv.

je li prilagodba osjetljiva na tržišni rizik;

v.

skupovi pozicija za koje se prilagodba izračunava i razlozi računanja za te pozicije;

vi.

štite li se aktivno rizici koji proizlaze iz promjena prilagodbe i na koji način te koja je organizacijska jedinica za trgovanje ili koje su organizacijske jedinice odgovorne za tu zaštitu;

vii.

uzima li se u obzir prilagodba u stvarnim promjenama vrijednosti predmetnog portfelja i na koji način za potrebe retroaktivnog testiranja iz članka 325.bf stavka 3. Uredbe (EU) br. 575/2013 i retroaktivnog testiranja iz članka 325.bf stavka 6. te uredbe;

viii.

uzima li se u obzir prilagodba u hipotetskim promjenama vrijednosti predmetnog portfelja i na koji način za potrebe članaka 325.bf i 325.bg Uredbe (EU) br. 575/2013 te pregled toga kako se promjena prilagodbe izračunava ako se pretpostavljaju nepromijenjene pozicije portfelja.

POGLAVLJE 2.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZAHTJEVA ZA RASPODJELU DOBITI I GUBITKA

Odjeljak 1.

Kriteriji koji su potrebni kako bi se osiguralo da teoretske i hipotetske promjene vrijednosti portfelja organizacijske jedinice za trgovanje budu dovoljno blizu te posljedice za organizacijske jedinice za trgovanje koje ne ispune taj uvjet

Članak 6.

Opći zahtjevi

1.   Za potrebe članka 325.bg stavka 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 institucije za portfelj određene organizacijske jedinice za trgovanje izračunavaju Spearmanov koeficijent korelacije iz članka 7. ove Uredbe i pokazatelj Kolmogorov-Smirnovljeva testa iz članka 8. ove Uredbe te na temelju rezultata tih izračuna primjenjuju kriterije iz članka 9. ove Uredbe. Ako prema tim kriterijima teoretske promjene i hipotetske promjene vrijednosti portfelja organizacijske jedinice za trgovanje nisu dovoljno blizu, institucije su podložne posljedicama iz članka 10. ove Uredbe.

2.   Za potrebe stavka 1. institucije mogu uskladiti vremensku točku (vrijeme prikaza) za koju računaju teoretske promjene vrijednosti portfelja organizacijske jedinice za trgovanje s vremenom prikaza za koje računaju hipotetske promjene te vrijednosti.

Članak 7.

Izračun Spearmanova koeficijenta korelacije

1.   Institucije računaju Spearmanov koeficijent korelacije iz članka 6. stavka 1. ove Uredbe provedbom sljedećih koraka prema sljedećem redoslijedu:

(a)

utvrđuju vremenske serije opažanja hipotetskih i teoretskih promjena vrijednosti portfelja organizacijske jedinice za trgovanje za posljednjih 250 radnih dana;

(b)

iz vremenskih serija hipotetskih i teoretskih promjena iz točke (a) dobivaju odgovarajuće vremenske serije rangova u skladu s točkom 2., pri čemu vremenske serije hipotetskih i teoretskih promjena tretiraju kao izvorne vremenske serije;

(c)

računaju Spearmanov koeficijent korelacije prema sljedećoj formuli:

Formula

pri čemu je:

R HPL

=

vremenske serije rangova dobivene iz vremenskih serija hipotetskih promjena iz točke (b);

R RTPL

=

vremenske serije rangova dobivene iz vremenskih serija teoretskih promjena iz točke (b);

Formula

=

standardna devijacija vremenskih serija rangova RHPL izračunana u skladu sa stavkom 3. točkom (a);

Formula

=

standardna devijacija vremenskih serija rangova RRTPL izračunana u skladu sa stavkom 3. točkom (b);

cov (RHPL , RRTPL )

=

kovarijanca izračunana u skladu sa stavkom 3. točkom (c), između vremenskih serija rangova RHPL i RRTPL .

2.   Institucije dobivaju vremenske serije rangova iz stavka 1. točke (b) iz izvornih vremenskih serija provedbom sljedećih koraka prema sljedećem redoslijedu:

(a)

za svako opažanje unutar izvornih vremenskih serija institucije računaju broj opažanja niže vrijednosti od opažanja unutar tih vremenskih serija;

(b)

institucije označavaju svako opažanje brojem koji se dobiva izračunom iz točke (a) uvećanim za jedan;

(c)

ako su zbog označivanja u skladu s točkom (b) dva ili više opažanja označena istim brojem, institucije dodatno povećavaju brojeve tih oznaka sljedećim razlomkom:

Formula

pri čemu je N jednak broju oznaka s istim brojem;

(d)

institucije kao vremenske serije rangova smatraju vremenske serije oznaka dobivene u skladu s točkama (b) i (c).

3.   Institucije računaju standardnu devijaciju vremenskih serija rangova RHPL u skladu s formulom iz točke (a), standardnu devijaciju vremenskih serija rangova RRTPL u skladu s formulom iz točke (b) i kovarijancu između tih vremenskih serija u skladu s formulom iz točke (c) na sljedeći način:

(a)

Formula

;

(b)

Formula

;

(c)

Formula

;

pri čemu je:

I

=

indeks koji označava opažanje u vremenskoj seriji rangova;

Formula

=

„i-to” opažanje vremenskih serija rangova R HPL ;

Formula

=

sredina vremenskih serija rangova RHPL ;

Formula

=

„i-to” opažanje vremenskih serija rangova RRTPL ;

Formula

=

sredina vremenskih serija rangova RRTPL .

Članak 8.

Izračun pokazatelja Kolmogorov-Smirnovljeva testa

1.   Institucije izračunavaju pokazatelj Kolmogorov-Smirnovljeva testa iz članka 6. stavka 1. ove Uredbe provedbom sljedećih koraka prema sljedećem redoslijedu:

(a)

utvrđuju vremenske serije opažanja hipotetskih i teoretskih promjena vrijednosti portfelja organizacijske jedinice za trgovanje za posljednjih 250 radnih dana;

(b)

izračunavaju empirijsku funkciju kumulativne distribucije hipotetskih promjena vrijednosti portfelja organizacijske jedinice za trgovanje iz vremenske serije hipotetskih promjena iz točke (a);

(c)

izračunavaju empirijsku funkciju kumulativne distribucije teoretskih promjena vrijednosti portfelja organizacijske jedinice za trgovanje iz vremenske serije teoretskih promjena iz točke (a);

(d)

dobivaju pokazatelj Kolmogorov-Smirnovljeva testa tako što izračunavaju najveću razliku između dvije empirijske funkcije kumulativne distribucije izračunane u skladu s točkama (b) i (c) za svaku moguću vrijednost dobiti i gubitka.

2.   Za potrebe stavka 1. empirijska funkcija distribucije koja se dobiva iz vremenske serije smatra se funkcijom kojom se, neovisno o ulaznom broju, dobiva omjer broja opažanja unutar vremenskih serija vrijednosti koja je manja od ili jednaka ulaznom broju i ukupnog broja opažanja unutar vremenske serije.

Članak 9.

Specifikacije kriterija koji su potrebni kako bi se osiguralo da teoretske i hipotetske promjene vrijednosti portfelja organizacijske jedinice za trgovanje budu dovoljno blizu

1.   Za potrebe članka 325.bg stavka 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 institucije klasificiraju svaku organizacijsku jedinicu za trgovanje kao organizacijsku jedinicu zelene, narančaste, žute ili crvene zone u skladu sa stavcima od 2. do 5.

Ako je organizacijska jedinica za trgovanje klasificirana kao organizacijska jedinica zelene zone, smatra se da su teoretske i hipotetske promjene vrijednosti portfelja te organizacijske jedinice za trgovanje dovoljno blizu.

Ako je organizacijska jedinica za trgovanje klasificirana kao organizacijska jedinica narančaste, žute ili crvene zone, smatra se da teoretske i hipotetske promjene vrijednosti portfelja te organizacijske jedinice za trgovanje nisu dovoljno blizu.

2.   Organizacijska jedinica za trgovanje klasificira se kao „organizacijska jedinica zelene zone” ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

(a)

Spearmanov koeficijent korelacije za organizacijsku jedinicu za trgovanje izračunan u skladu s člankom 7. ove Uredbe veći je od 0,8;

(b)

pokazatelj Kolmogorov-Smirnovljeva testa za organizacijsku jedinicu za trgovanje izračunan u skladu s člankom 8. ove Uredbe manji je od 0,09.

3.   Organizacijska jedinica za trgovanje klasificira se kao „organizacijska jedinica crvene zone” ako je ispunjen bilo koji od sljedećih uvjeta:

(a)

Spearmanov koeficijent korelacije za organizacijsku jedinicu za trgovanje izračunan u skladu s člankom 7. ove Uredbe manji je od 0,7;

(b)

pokazatelj Kolmogorov-Smirnovljeva testa za organizacijsku jedinicu za trgovanje izračunan u skladu s člankom 8. ove Uredbe veći je od 0,12.

4.   Organizacijska jedinica za trgovanje klasificira se kao „organizacijska jedinica narančaste zone” ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

(a)

organizacijska jedinica za trgovanje nije klasificirana kao organizacijska jedinica zelene ili crvene zone;

(b)

kapitalni zahtjevi za sve pozicije koje su raspoređene na tu organizacijsku jedinicu izračunani su u prethodnom kvartalu na temelju alternativnog standardiziranog pristupa iz trećeg dijela glave IV. poglavlja 1.a Uredbe (EU) br. 575/2013.

5.   Organizacijska jedinica za trgovanje koja nije klasificirana kao organizacijska jedinica zelene, narančaste ili crvene zone klasificira se kao „organizacijska jedinica žute zone”.

Članak 10.

Posljedice za organizacijske jedinice za trgovanje koje su klasificirane kao organizacijske jedinice žute, narančaste ili crvene zone

1.   Institucije koje izračunavaju kapitalne zahtjeve u skladu s alternativnim pristupom internih modela iz trećeg dijela glave IV. poglavlja 1.b Uredbe (EU) br. 575/2013 za pozicije koje su raspoređene na organizacijske jedinice za trgovanje klasificirane kao organizacijske jedinice crvene, narančaste ili žute zone u skladu s člankom 9. ove Uredbe u vezi s tim pozicijama izračunavaju kapitalni zahtjev prema sljedećoj formuli:

Formula

pri čemu je:

k

=

kako je navedeno u stavku 2.;

SAima

=

kapitalni zahtjevi za tržišne rizike izračunani u skladu s alternativnim standardiziranim pristupom iz trećeg dijela glave IV. poglavlja 1.a Uredbe (EU) br. 575/2013 za portfelj svih pozicija koje su raspoređene na organizacijske jedinice za trgovanje za koje institucija računa kapitalne zahtjeve za tržišne rizike u skladu s alternativnim pristupom internih modela iz trećeg dijela glave IV. poglavlja 1.b Uredbe (EU) br. 575/2013;

IMAima

=

kapitalni zahtjevi za tržišne rizike izračunani u skladu s alternativnim pristupom internih modela iz trećeg dijela glave IV. poglavlja 1.b Uredbe (EU) br. 575/2013 za portfelj svih pozicija koje su raspoređene na organizacijske jedinice za trgovanje za koje institucija računa kapitalne zahtjeve u skladu s trećim dijelom glavom IV. poglavljem 1.b Uredbe (EU) br. 575/2013.

2.   Za potrebe stavka 1. koeficijent k izračunava se primjenom sljedeće formule:

Formula

pri čemu je:

SA i

=

kapitalni zahtjevi za tržišne rizike izračunani u skladu s alternativnim standardiziranim pristupom iz trećeg dijela glave IV. poglavlja 1.a Uredbe (EU) br. 575/2013 za sve pozicije koje su raspoređene na organizacijsku jedinicu za trgovanje „i”;

Formula

=

indeksi svih organizacijskih jedinica za trgovanje klasificirane kao organizacijske jedinice crvene, narančaste ili žute zone u skladu s člankom 9. ove Uredbe među onima za koje se kapitalni zahtjevi za tržišne rizike izračunavaju u skladu s alternativnim pristupom internih modela iz trećeg dijela glave IV. poglavlja 1.b Uredbe (EU) br. 575/2013;

Formula

=

indeksi svih organizacijskih jedinica za trgovanje za koje se kapitalni zahtjevi za tržišne rizike izračunavaju u skladu s alternativnim pristupom internih modela iz trećeg dijela glave IV. poglavlja 1.b Uredbe (EU) br. 575/2013.

3.   Institucije koje izračunavaju kapitalne zahtjeve za tržišne rizike u skladu s alternativnim pristupom internih modela iz trećeg dijela glave IV. poglavlja 1.b Uredbe (EU) br. 575/2013 za pozicije koje su raspoređene na organizacijske jedinice za trgovanje klasificirane kao organizacijske jedinice crvene ili narančaste zone u skladu s člankom 9. ove Uredbe o tome obavješćuju nadležno tijelo pri izvješćivanju o rezultatima zahtjeva za raspodjelu dobiti i gubitka u skladu s člankom 325.az stavkom 2. točkom (d) Uredbe (EU) br. 2013/575.

Članak 11.

Učestalost procjene usklađenosti sa zahtjevom za raspodjelu dobiti i gubitka

Institucije jednom u tri mjeseca procjenjuju usklađenost sa zahtjevom za raspodjelu dobiti i gubitka za sve organizacijske jedinice za trgovanje za koje te institucije imaju odobrenje iz članka 325.az stavka 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 za računanje kapitalnih zahtjeva pomoću internih modela.

Odjeljak 2.

Tehnički elementi koje se uključuje u teoretske i hipotetske promjene vrijednosti portfelja organizacijske jedinice za trgovanje za potrebe zahtjeva za raspodjelu dobiti i gubitka

Članak 12.

Tehnički elementi koje se uključuje u teoretske promjene vrijednosti portfelja organizacijske jedinice za trgovanje

1.   Za potrebe članka 325.bg Uredbe (EU) br. 575/2013 institucije računaju teoretske promjene vrijednosti portfelja organizacijske jedinice za trgovanje na temelju usporedbe vrijednosti portfelja na kraju dana i, uz pretpostavku nepromijenjenih pozicija portfelja organizacijske jedinice za trgovanje, vrijednosti tog portfelja na kraju sljedećeg dana.

2.   Institucije računaju teoretske promjene portfelja organizacijske jedinice za trgovanje s pomoću istih tehnika, među ostalim s pomoću istih metoda za određivanje cijene, parametara modela i tržišnih podataka, koje se upotrebljavaju u modelu za mjerenje rizika.

3.   Teoretske promjene vrijednosti portfelja organizacijske jedinice za trgovanje uključuju samo promjene vrijednosti svih faktora rizika uključenih u model za mjerenje rizika na koje institucije primjenjuju scenarije budućih šokova.

Članak 13.

Tehnički elementi koje se uključuje u hipotetske promjene vrijednosti portfelja organizacijske jedinice za trgovanje za zahtjev za raspodjelu dobiti i gubitka

Za potrebe članka 325.bg Uredbe (EU) br. 575/2013 institucije računaju hipotetske promjene vrijednosti portfelja organizacijske jedinice za trgovanje u skladu s člankom 3. ove Uredbe.

Članak 14.

Usklađivanje podataka za zahtjeve za raspodjelu dobiti i gubitka

1.   Za potrebe članka 325.bg Uredbe (EU) br. 575/2013 institucije mogu zamijeniti vrijednost ulaznih podataka za određeni faktor rizika koji se upotrebljava za izračun teoretskih promjena vrijednosti portfelja organizacijske jedinice za trgovanje vrijednošću ulaznih podataka iste vrste za isti faktor rizika koji se upotrebljava za izračun hipotetskih promjena vrijednosti portfelja organizacijske jedinice za trgovanje pod uvjetom da je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

(a)

ulazni podaci razlikuju se jer su podaci dobiveni od različitih pružatelja podataka;

(b)

ulazni podaci razlikuju se jer su ulazni podaci dobiveni iz izvora tržišnih podataka u različito vrijeme tijekom istog radnog dana.

2.   Za potrebe članka 325.bg Uredbe (EU) br. 575/2013 institucije mogu zamijeniti vrijednost faktora rizika koji se upotrebljava za izračun teoretskih promjena vrijednosti portfelja organizacijske jedinice za trgovanje vrijednošću istog faktora rizika koji se upotrebljava za izračun hipotetskih promjena vrijednosti portfelja organizacijske jedinice za trgovanje ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

(a)

faktor rizika koji se upotrebljava za izračun hipotetskih promjena vrijednosti portfelja organizacijske jedinice za trgovanje ne odgovara u potpunosti ulaznim podacima;

(b)

faktor rizika izveden je iz ulaznih podataka pomoću tehnika sustavâ vrednovanja koji se upotrebljavaju za hipotetske promjene vrijednosti portfelja organizacijske jedinice za trgovanje;

(c)

nijedna od tehnika sustavâ vrednovanja iz točke (b) nije ponovno uspostavljena u sustavima vrednovanja koji se upotrebljavaju u modelu za mjerenje rizika kako bi se izvela vrijednost faktora rizika koji se upotrebljava za izračun teoretskih promjena vrijednosti portfelja organizacijske jedinice za trgovanje.

Članak 15.

Zahtjevi za dokumentaciju

1.   Institucije moraju imati uspostavljene politike i postupke za izračun teoretskih promjena u skladu s člancima 12. i 14. ove Uredbe, koje sadržavaju obrazloženje toga kako se teoretske promjene vrijednosti portfelja organizacijske jedinice za trgovanje izračunavaju za faktore rizika koji se mogu modelirati i one koji se ne mogu modelirati.

2.   Institucije pri osmišljavanju postupaka za usklađivanje podataka u skladu s člankom 14. ove Uredbe primjenjuju sljedeće:

(a)

uspoređuju teoretske promjene vrijednosti portfelja organizacijske jedinice za trgovanje bez usklađivanja iz članka 14. ove Uredbe s teoretskim promjenama vrijednosti portfelja organizacijske jedinice za trgovanje s usklađivanjima iz članka 14. ove Uredbe i dokumentiraju tu usporedbu;

(b)

procjenjuju učinak usklađivanja na pokazatelje testova za procjenu usklađenosti sa zahtjevom za raspodjelu dobiti i gubitka iz članaka 7. i 8. ove Uredbe i dokumentiraju to ocjenjivanje.

3.   Institucije dokumentiraju sve prilagodbe ulaznih podataka za faktore rizika, izvršene u skladu s člankom 14. ove Uredbe, u okviru izračuna teoretskih promjena portfelja organizacijske jedinice za trgovanje, kao i obrazloženje takvih prilagodbi.

Odjeljak 3.

Kapitalni zahtjevi koji se izračunavaju u skladu s alternativnim pristupom internih modela

Članak 16.

Izračun kapitalnih zahtjeva za tržišni rizik u okviru alternativnog pristupa internih modela za institucije koje imaju organizacijske jedinice za trgovanje

Institucije koje izračunavaju kapitalne zahtjeve za tržišne rizike u skladu s alternativnim pristupom internih modela iz trećeg dijela glave IV. poglavlja 1.b Uredbe (EU) br. 575/2013 za pozicije koje su raspoređene na neke od njihovih organizacijskih jedinica za trgovanje računaju kapitalne zahtjeve za sve pozicije iz knjige trgovanja i pozicije iz knjige pozicija kojima se ne trguje koje stvaraju valutni ili robni rizik kao zbroj rezultata formula iz točaka (a) i (b) na sljedeći način:

(a)

Formula

(b)

Formula

pri čemu je:

IMAima

=

IMAima kako je navedeno u članku 10. ove Uredbe;

SAima

=

SAima kako je navedeno u članku 10. ove Uredbe;

Capital surcharge

=

kapitalni zahtjev izračunan u skladu s člankom 10. ove Uredbe;

C U

=

kapitalni zahtjevi izračunani u skladu s trećim dijelom glavom IV. poglavljem 1.a Uredbe (EU) br. 575/2013 za portfelj pozicija koje nisu raspoređene na organizacijske jedinice za trgovanje za koje institucije izračunavaju kapitalne zahtjeve za tržišne rizike u skladu s alternativnim pristupom internih modela iz trećeg dijela glave IV. poglavlja 1.b Uredbe (EU) br. 575/2013;

SAsve org. jedinice

=

kapitalni zahtjevi za tržišne rizike svih pozicija iz knjige trgovanja i pozicija iz knjige pozicija kojima se ne trguje koje stvaraju valutni ili robni rizik u skladu s alternativnim pristupom internih modela iz trećeg dijela glave IV. poglavlja 1.a Uredbe (EU) br. 575/2013.

Članak 17.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. lipnja 2022.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 176, 27.6.2013., str. 1.

(2)  Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.).