25.10.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 275/57


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/2047

оd 24. listopada 2022.

o ispravku Provedbene uredbe (EU) 2021/2325 u pogledu priznavanja određenih kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova za potrebe uvoza ekoloških proizvoda u Uniju

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda te stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 (1), a posebno njezin članak 48. stavak 3. i članak 57. stavak 2.,

budući da:

(1)

U Prilogu II. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/2325 (2) utvrđen je popis kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova priznatih u svrhu ekvivalentnosti i nadležnih za provedbu kontrola i izdavanje certifikata u trećim zemljama.

(2)

U Prilogu IV. Uredbi Komisije (EZ) br. 1235/2008 (3) izvorno je priznat subjekt „Ecocert SA” za Bahrein u pogledu kategorije proizvoda D. U Prilogu II. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/2325 pogrešno je ostavljen prazan redak koji se odnosi na Bahrein za kategoriju proizvoda D. Ta se pogreška treba ispraviti.

(3)

U Prilogu II. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/2325 pogrešno je navedeno sljedeće: „Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)” kao priznato tijelo u Kostariki za kategoriju proizvoda A. Usto, kontrolno tijelo nije dostavilo pojedinosti o vrsti proizvoda koje bi htjelo certificirati za kategoriju proizvoda D u Kostariki te mu je stoga pogrešno dodijeljeno priznanje za tu kategoriju proizvoda. Potrebno je ispraviti odgovarajući unos.

(4)

Provedbenu uredbu (EU) 2021/2325 trebalo bi stoga na odgovarajući način ispraviti.

(5)

Zemljopisno područje primjene priznanja subjekta „Ecocert SA” bilo je pogrešno ograničeno. Tu pogrešku koja se odnosi na Bahrein za kategoriju proizvoda D trebalo bi stoga ispraviti retroaktivno od datuma stupanja na snagu Provedbene uredbe (EU) 2021/2325. Priznavanje subjekta „Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)” pogrešno je prošireno na kategorije proizvoda A i D u Kostariki. Tu bi pogrešku stoga trebalo ispraviti retroaktivno od datuma početka primjene Provedbene uredbe (EU) 2021/2325.

(6)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za ekološku proizvodnju,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog II. Uredbi (EU) 2021/2325 ispravlja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2022.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 24. listopada 2022.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 150, 14.6.2018., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/2325 оd 16. prosinca 2021. o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća, popisa trećih zemalja i popisa kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova koji su priznati na temelju članka 33. stavaka 2. i 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 za potrebe uvoza ekoloških proizvoda u Uniju (SL L 465, 29.12.2021., str. 8.).

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 1235/2008 od 8. prosinca 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja (SL L 334, 12.12.2008., str. 25.).


PRILOG

Prilog II. Uredbi (EU) 2021/2325 ispravlja se kako slijedi:

(1)

u točki 3. unosa za „Ecocert SA”, redak za Bahrein zamjenjuje se sljedećim:

Kodni broj

Treća zemlja

Kategorija proizvoda

A

B

C

D

E

F

„BH-BIO-154

Bahrein

x

x

x

—”

(2)

u točki 3. unosa za „Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)” redak za Kostariku zamjenjuje se sljedećim:

Kodni broj

Treća zemlja

Kategorija proizvoda

A

B

C

D

E

F

„CR-BIO-144

Kostarika

x

—”