21.9.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 244/3


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1622

оd 17. svibnja 2022.

o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda o tržištima u usponu i naprednim gospodarstvima

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (1), a posebno njezin članak 325.ap stavak 3. treći podstavak,

budući da:

(1)

Kapitalni zahtjevi za tržišni rizik u skladu s alternativnim standardiziranim pristupom iz članaka od 325.c do 325.ay Uredbe (EU) br. 575/2013 pretpostavljaju, za izračun kapitalnog zahtjeva u okviru metode zasnovane na osjetljivostima iz članaka od 325.d do 325.k, primjenu pondera rizika za rizik vlasničkih instrumenata iz tablice 8. članka 325.ap te uredbe u skladu s delegiranim aktom iz članka 461.a. Budući da su tržišta koja su napredna gospodarstva i tržišta u usponu međusobno isključive kategorije, trebalo bi pojasniti da bi sva tržišta koja nisu napredna gospodarstva trebalo smatrati tržištima u usponu.

(2)

Pri utvrđivanju koja se tržišta smatraju naprednim gospodarstvima, a koja tržištima u usponu, potrebno je, s jedne strane, osigurati jednake uvjete i s druge strane, uspostaviti pristup koji se temelji na riziku. U tom pogledu, utvrđivanje popisa zemalja koje se smatraju naprednim gospodarstvima smatra se najprikladnijim rješenjem s obzirom na pristup Bazelskog odbora za nadzor banaka (BCBS) i potrebu za postizanjem jedinstvene primjene metodologije za izračun povezanih zahtjeva za tržišni rizik u svim državama članicama. Iako je potrebno uzeti u obzir međunarodne standarde BCBS-a, trebalo bi utvrditi da se tržišta država članica, koja su manje volatilna od tržišta koja su prema tim međunarodnim standardima priznata kao napredna gospodarstva, smatraju naprednim gospodarstvima, a ne gospodarstvima tržišta u usponu. Osim toga, pri utvrđivanju naprednih tržišnih gospodarstava i tržišnih gospodarstava u usponu trebalo bi uzeti u obzir uspostavu unutarnjeg tržišta u Uniji, prisutnost Europskog gospodarskog prostora i specifičnosti prekomorskih zemalja i područja nekih država članica.

(3)

Ova se Uredba temelji na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koji je Komisiji dostavilo Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo.

(4)

Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo provelo je otvorena javna savjetovanja o nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, analiziralo moguće povezane troškove i koristi te zatražilo savjet Interesne skupine za bankarstvo osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (2),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Napredna gospodarstva i tržišta u usponu

1.   Za potrebe utvrđivanja pondera rizika za osjetljivosti na faktore rizika vlasničkih instrumenata i repo stopa na vlasničke instrumente u skladu s člankom 325.ap Uredbe (EU) br. 575/2013, sljedeće zemlje smatraju se naprednim gospodarstvima:

(a)

države članice Europske unije;

(b)

prekomorske zemlje i područja koja imaju posebne odnose s Danskom, Francuskom ili Nizozemskom, uključujući Farske otoke, kao i prekomorske zemlje i područja navedene u Prilogu II. Ugovoru o funkcioniranju Europske unije;

(c)

sljedeće treće zemlje:

i.

treće zemlje koje su stranke Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru;

ii.

Australija;

iii.

Kanada;

iv.

Hong Kong;

v.

Japan;

vi.

Meksiko;

vii.

Novi Zeland;

viii.

Singapur;

ix.

Švicarska;

x.

Ujedinjena Kraljevina;

xi.

Sjedinjene Američke Države.

2.   Za potrebe utvrđivanja pondera rizika za osjetljivosti na faktore rizika vlasničkih instrumenata i repo stopa na vlasničke instrumente iz članka 325.ap Uredbe (EU) br. 575/2013, zemlje koje nisu na popisu iz stavka 1. ovog članka smatraju se tržištima u usponu.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. svibnja 2022.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 176, 27.6.2013., str. 1.

(2)  Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.).