30.8.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 224/1


UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1435

оd 26. kolovoza 2022.

o izmjeni priloga II. i IV. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za kalcijev karbonat, ugljikov dioksid, ciprodinil i kalijev hidrogen karbonat u ili na određenim proizvodima

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ (1), a posebno njezin članak 5. stavak 1. i njezin članak 14. stavak 1. točku (a),

budući da:

(1)

Maksimalne razine ostataka (MRO) za ciprodinil utvrđene su u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 396/2005. Kalcijev karbonat, ugljikov dioksid i kalijev hidrogen karbonat uvršteni su u Prilog IV. Uredbi (EZ) br. 396/2005.

(2)

Komisija za Codex Alimentarius donijela je 14. prosinca 2021. maksimalne razine ostataka za potrebe Codexa (CXL) za ciprodinil u soji (2).

(3)

U skladu s člankom 5. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (3), ako postoje ili će ubrzo biti doneseni međunarodni standardi, potrebno ih je uzeti u obzir pri izradi i prilagodbi propisa o hrani, osim ako bi takvi standardi ili njihovi odgovarajući dijelovi bili neučinkovito ili neprikladno sredstvo za ispunjenje legitimnih ciljeva propisa o hrani, ako je to znanstveno opravdano ili ako bi oni doveli do različite razine zaštite od one koja je određena kao primjerena u Uniji. Nadalje, u skladu s člankom 13. točkom (e) te uredbe, Unija bi trebala promicati dosljednost između međunarodnih tehničkih standarda i propisa o hrani, pritom osiguravajući da se ne umanji visoka razina zaštite koju je donijela Unija.

(4)

Europska agencija za sigurnost hrane („Agencija”) ocijenila je CXL predložen za ciprodinil u soji i zaključila da je siguran za potrošače u Uniji (4) te Unija nije Odboru Codexa za ostatke pesticida izrazila zadrške (5) (6)u pogledu predloženog CXL-a.

(5)

Stoga je primjereno uvrstiti navedeni CXL u Uredbu (EZ) br. 396/2005 kao MRO.

(6)

Kalcijev karbonat, ugljikov dioksid i kalijev hidrogen karbonat privremeno su uvršteni u Prilog IV. Uredbi (EZ) br. 396/2005 do donošenja njihove konačne ocjene na temelju Direktive Vijeća 91/414/EEZ (7) ili Uredbe (EZ) br. 1107/2009 (8) Europskog parlamenta i Vijeća te do njihova preispitivanja u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 396/2005. U okviru zahtjeva za produljenje odobrenja tih tvari u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Agencija je objavila zaključke o stručnom pregledu procjene rizika od pesticida za kalcijev karbonat (9), ugljikov dioksid (10) i kalijev hidrogen karbonat (11). Na temelju navedenih zaključaka Agencije MRO-ovi nisu potrebni za kalcijev karbonat, ugljikov dioksid i kalijev hidrogen karbonat. Stoga je primjereno da te tvari ostanu u Prilogu IV. Uredbi (EZ) br. 396/2005 (12).

(7)

Na temelju znanstvenog izvješća i zaključaka Agencije i uzimajući u obzir čimbenike relevantne za pitanje koje se razmatra, potrebne izmjene MRO-ova ispunjavaju uvjete iz članka 14. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 396/2005.

(8)

Uredbu (EZ) br. 396/2005 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(9)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilozi II. i IV. Uredbi (EZ) br. 396/2005 mijenjaju se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. kolovoza 2022.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 70, 16.3.2005., str. 1.

(2)  Izvješće s 44. sjednice Komisije za Codex Alimentarius (REP21/CAC) https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-701-44%252FFINAL%252520REPORT%252FRep21_CACe.pdf.

(3)  Uredba (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL L 31, 1.2.2002., str. 1.).

(4)  Znanstvena potpora za pripremu stajališta EU-a za 52. sjednicu Odbora Codexa za ostatke pesticida (CCPR). EFSA Journal 2021.;19(8):6766.

(5)  Primjedbe Europske unije na dokument Codexa CX/PR 21/52/5(REV): https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-52%252FCRDs%252Fpr52_CRD22x.pdf.

(6)  Izvješće s 52. sjednice Odbora Codexa za ostatke pesticida REP21/PR: https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-52%252FREPORT%252FFINAL%2BREPORT%252FREP21_PR52e.pdf.

(7)  Direktiva Vijeća 91/414/EEZ od 15. srpnja 1991. o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište (SL L 230, 19.8.1991., str. 1.).

(8)  Uredba (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (SL L 309, 24.11.2009., str. 1.).

(9)  EFSA (Europska agencija za sigurnost hrane), 2021. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance calcium carbonate. (Zaključak o stručnom pregledu procjene rizika od uporabe aktivne tvari kalcijev karbonat kao pesticida). EFSA Journal 2021.;19(4):6500.

(10)  EFSA (Europska agencija za sigurnost hrane), 2021. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance carbon dioxide (Zaključak o stručnom pregledu procjene rizika od uporabe aktivne tvari ugljikov dioksid kao pesticida). EFSA Journal 2021.;19(6):6605.

(11)  EFSA (Europska agencija za sigurnost hrane), 2021. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance potassium hydrogen carbonate (Zaključak o stručnom pregledu procjene rizika od uporabe aktivne tvari kalijev hidrogen karbonat kao pesticida). EFSA Journal 2021.;19(5):6593.

(12)  EFSA (Europska agencija za sigurnost hrane), 2022. Statement on pesticide active substances that do not require a review of the existing maximum residue levels under Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Izjava o aktivnim tvarima koje se upotrebljavaju u pesticidima, a za koje nije potrebno preispitivanje postojećih maksimalnih razina ostataka u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 396/2005). EFSA Journal 2022.; 20(01):7061.


PRILOG

Prilozi II. i IV. Uredbi (EZ) br. 396/2005 mijenjaju se kako slijedi:

1.

u Prilogu II. stupac za ciprodinil zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG II.

Ostaci pesticida i maksimalne razine ostataka (mg/kg)

Oznaka broj

Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se odnose maksimalne razine ostataka razine ostataka (MRO)  (1)

Ciprodinil (R) (F)

0100000

VOĆE, SVJEŽE ili SMRZNUTO; ORAŠASTI PLODOVI

 

0110000

Agrumi

0,02  (*1)

0110010

Grejp

 

0110020

Naranča

 

0110030

Limun

 

0110040

Limeta

 

0110050

Mandarina

 

0110990

Ostalo (2)

 

0120000

Orašasti plodovi

 

0120010

Bademi

0,02  (*1)(+)

0120020

Brazilski orasi

0,04

0120030

Indijski oraščići

0,04

0120040

Kesteni

0,04

0120050

Kokosovi orasi

0,04

0120060

Lješnjaci

0,04

0120070

Makadamije/australski oraščići

0,04

0120080

Pekan orasi

0,04

0120090

Pinjoli

0,04

0120100

Pistacije

0,02  (*1)

0120110

Orasi

0,04

0120990

Ostalo (2)

0,04

0130000

Jezgričavo voće

2

0130010

Jabuka

 

0130020

Kruška

 

0130030

Dunja

 

0130040

Mušmula

 

0130050

Nešpula/japanska mušmula

 

0130990

Ostalo (2)

 

0140000

Koštuničavo voće

2

0140010

Marelica

 

0140020

Trešnja (slatka)

 

0140030

Breskva

 

0140040

Šljiva

 

0140990

Ostalo (2)

 

0150000

Bobičasto i sitno voće

 

0151000

(a)

grožđe

3

0151010

Stolno grožđe

 

0151020

Vinsko grožđe

 

0152000

(b)

jagode

5

0153000

(c)

jagodičasto voće

 

0153010

Kupine

3

0153020

Ostružnice

0,02  (*1)

0153030

Maline (crvene i žute)

3

0153990

Ostalo (2)

0,02  (*1)

0154000

(d)

drugo sitno voće i bobice

 

0154010

Borovnice

8

0154020

Brusnice

8

0154030

Ribiz (bijeli, crni i crveni)

8

0154040

Ogrozd (crveni, zeleni i žuti)

8

0154050

Šipak

3

0154060

Dud (bijeli i crni)

3

0154070

Azarola/mediteranska mušmula/mušmulasti glog

3

0154080

Bobice bazge

3

0154990

Ostalo (2)

3

0160000

Razno voće

 

0161000

(a)

s jestivom korom

 

0161010

Datulje

0,02  (*1)

0161020

Smokva

0,02  (*1)

0161030

Stolna maslina

0,02  (*1)

0161040

Kumkvat

0,02  (*1)

0161050

Karambola

0,02  (*1)

0161060

Kaki/japanska jabuka

2

0161070

Jamun

0,02  (*1)

0161990

Ostalo (2)

0,02  (*1)

0162000

(b)

s nejestivom korom, manje

0,02  (*1)

0162010

Kivi (crveni, zeleni i žuti)

 

0162020

Liči

 

0162030

Marakuja

 

0162040

Indijska smokva/plod kaktusa

 

0162050

Zvjezdasta jabuka

 

0162060

Virginijski draguni/Virginijski kaki

 

0162990

Ostalo (2)

 

0163000

(c)

s nejestivom korom, veće

 

0163010

Avokado

1

0163020

Banana

0,02  (*1)

0163030

Mango

0,02  (*1)

0163040

Papaja

0,02  (*1)

0163050

Nar/šipak

5

0163060

Tropska jabuka

0,02  (*1)

0163070

Guava

1,5

0163080

Ananas

0,02  (*1)

0163090

Kruhovac

0,02  (*1)

0163100

Durian

0,02  (*1)

0163110

Bodljikava anona/guanabana

0,02  (*1)

0163990

Ostalo (2)

0,02  (*1)

0200000

POVRĆE, SVJEŽE ili SMRZNUTO

 

0210000

Korjenasto i gomoljasto povrće

 

0211000

(a)

krumpir

0,02  (*1)

0212000

(b)

tropsko korjenasto i gomoljasto povrće

0,02  (*1)

0212010

Kasava/manioka

 

0212020

Slatki krumpir

 

0212030

Jam

 

0212040

Maranta

 

0212990

Ostalo (2)

 

0213000

(c)

ostalo korjenasto i gomoljasto povrće osim šećerne repe

 

0213010

Cikla

1,5

0213020

Mrkva

1,5

0213030

Celer korjenaš

0,3

0213040

Hren

1,5

0213050

Čičoka

0,02  (*1)

0213060

Pastrnjak

1,5

0213070

Korijen peršina

1,5

0213080

Rotkvica

0,3

0213090

Turovac/bijeli korijen

1,5

0213100

Stočna koraba

0,02  (*1)

0213110

Repa

0,02  (*1)

0213990

Ostalo (2)

0,02  (*1)

0220000

Lukovičasto povrće

 

0220010

Češnjak

0,07

0220020

Luk

0,3

0220030

Luk kozjak (ljutika)

0,07

0220040

Mladi luk i velški luk

0,8

0220990

Ostalo (2)

0,02  (*1)

0230000

Plodovito povrće

 

0231000

(a)

Solanaceae (pomoćnice) i Malvaceae (sljezovke)

 

0231010

Rajčica

1,5

0231020

Paprika

1,5

0231030

Patlidžan

1,5

0231040

Bamija

0,02  (*1)

0231990

Ostalo (2)

0,02  (*1)

0232000

(b)

tikvenjače s jestivom korom

0,5

0232010

Krastavac

 

0232020

Mali krastavac za kiseljenje

 

0232030

Tikvica

 

0232990

Ostalo (2)

 

0233000

(c)

tikvenjače s nejestivom korom

0,6

0233010

Dinja

 

0233020

Bundeva

 

0233030

Lubenica

 

0233990

Ostalo (2)

 

0234000

(d)

slatki kukuruz

0,02  (*1)

0239000

(e)

ostalo plodovito povrće

0,02  (*1)

0240000

Kupusnjače (uz izuzetak korijena kupusnjača i kultura kupusnjača s mladim listovima)

 

0241000

(a)

cvjetne kupusnjače

2

0241010

Brokula

 

0241020

Cvjetača

 

0241990

Ostalo (2)

 

0242000

(b)

glavate kupusnjače

 

0242010

Kelj pupčar

0,02  (*1)

0242020

Glavati kupus

0,7

0242990

Ostalo (2)

0,02  (*1)

0243000

(c)

lisnate kupusnjače

0,02  (*1)

0243010

Pekinški kupus

 

0243020

Kelj

 

0243990

Ostalo (2)

 

0244000

(d)

korabe

0,02  (*1)

0250000

Lisnato povrće, začinsko bilje i jestivi cvjetovi

 

0251000

(a)

salate i salatno bilje

15

0251010

Matovilac

 

0251020

Salata

 

0251030

Širokolisna endivija

 

0251040

Vrtna grbica te ostale klice i izdanci

 

0251050

Barica

 

0251060

Rikola

 

0251070

Crvena gorušica

 

0251080

Kulture s mladim listovima (uključujući vrste roda Brassica)

 

0251990

Ostalo (2)

 

0252000

(b)

špinat i slični listovi

15

0252010

Špinat

 

0252020

Tušt

 

0252030

Blitva

 

0252990

Ostalo (2)

 

0253000

(c)

listovi vinove loze i slične vrste

0,02  (*1)

0254000

(d)

potočarke

0,02  (*1)

0255000

(e)

cikorije

0,06

0256000

(f)

začinsko bilje i jestivi cvjetovi

40

0256010

Vrtna krasuljica

 

0256020

Vlasac

 

0256030

Lišće celera

 

0256040

Peršin

 

0256050

Kadulja

 

0256060

Ružmarin

 

0256070

Majčina dušica/timijan

 

0256080

Bosiljak i jestivi cvjetovi

 

0256090

Lovor

 

0256100

Estragon

 

0256990

Ostalo (2)

 

0260000

Mahunarke

 

0260010

Grah (s mahunama)

2

0260020

Grah (bez mahuna)

0,08

0260030

Grašak (s mahunama)

2

0260040

Grašak (bez mahuna)

0,08

0260050

Leća

0,2

0260990

Ostalo (2)

0,02  (*1)

0270000

Stabljičasto povrće

 

0270010

Šparoge

0,02  (*1)

0270020

Karda

0,02  (*1)

0270030

Trakasti celer

30

0270040

Slatki komorač

4

0270050

Artičoke

4

0270060

Poriluk

0,02  (*1)

0270070

Rabarbara

2

0270080

Izdanci bambusa

0,02  (*1)

0270090

Palmine jezgre

0,02  (*1)

0270990

Ostalo (2)

0,02  (*1)

0280000

Gljive, mahovine i lišajevi

0,02  (*1)

0280010

Kultivirane gljive

 

0280020

Divlje gljive

 

0280990

Mahovine i lišajevi

 

0290000

Alge i prokariotski organizmi

0,02  (*1)

0300000

MAHUNARKE

 

0300010

Grah

0,2

0300020

Leća

0,02  (*1)

0300030

Grašak

0,1

0300040

Lupine

0,1

0300990

Ostalo (2)

0,02  (*1)

0400000

SJEME ULJARICA I PLODOVI ULJARICA

 

0401000

Sjeme uljarica

 

0401010

Sjemenke lana

0,02  (*1)

0401020

Kikiriki

0,02  (*1)

0401030

Sjemenke maka

0,02  (*1)

0401040

Sjemenke sezama

0,02  (*1)

0401050

Sjemenke suncokreta

0,02  (*1)

0401060

Sjemenke uljane repice

0,02

0401070

Soja

0,3

0401080

Sjemenke gorušice

0,02  (*1)

0401090

Sjemenke pamuka

0,02  (*1)

0401100

Bučine sjemenke

0,02  (*1)

0401110

Sjemenke šafranike

0,02  (*1)

0401120

Sjemenke borača

0,02  (*1)

0401130

Sjemenke zubastog lanka

0,02  (*1)

0401140

Sjeme konoplje

0,02  (*1)

0401150

Ricinus

0,02  (*1)

0401990

Ostalo (2)

0,02  (*1)

0402000

Plodovi uljarica

0,02  (*1)

0402010

Masline za proizvodnju ulja

 

0402020

Koštice uljne palme

 

0402030

Plodovi uljne palme

 

0402040

Kapok

 

0402990

Ostalo (2)

 

0500000

ŽITARICE

 

0500010

Ječam

4

0500020

Heljda i ostale pseudožitarice

0,02  (*1)

0500030

Kukuruz

0,02  (*1)

0500040

Proso

0,02  (*1)

0500050

Zob

4

0500060

Riža

0,02  (*1)

0500070

Raž

0,5

0500080

Sirak

0,02  (*1)

0500090

Pšenica

0,5

0500990

Ostalo (2)

0,02  (*1)

0600000

ČAJEVI, KAVA, BILJNE INFUZIJE, KAKAO I ROGAČI

 

0610000

Čajevi

0,1  (*1)

0620000

Zrna kave

0,1  (*1)

0630000

Biljne infuzije

 

0631000

(a)

cvjetovi

0,1  (*1)

0631010

Rimska kamilica

 

0631020

Hibiskus

 

0631030

Ruža

 

0631040

Jasmin

 

0631050

Lipa

 

0631990

Ostalo (2)

 

0632000

(b)

listovi i začinsko bilje

0,1  (*1)

0632010

Jagoda

 

0632020

Rooibos listovi

 

0632030

Mate čaj/maté

 

0632990

Ostalo (2)

 

0633000

(c)

korijenje

1,5 (+)

0633010

Odoljen

(+)

0633020

Korijen ginsenga

(+)

0633990

Ostalo (2)

(+)

0639000

(d)

drugi dijelovi biljke

0,1  (*1)

0640000

Kakao u zrnu

0,1  (*1)

0650000

Rogač

0,1  (*1)

0700000

HMELJ

0,1  (*1)

0800000

ZAČINI

 

0810000

Začini od sjemenki

0,1  (*1)

0810010

Anis

 

0810020

Crni kim

 

0810030

Celer

 

0810040

Korijandar

 

0810050

Kumin

 

0810060

Kopar

 

0810070

Komorač

 

0810080

Grozdasta piskavica/grčka djetelina

 

0810090

Muškatni oraščić

 

0810990

Ostalo (2)

 

0820000

Začini od plodova

0,1  (*1)

0820010

Piment

 

0820020

Sečuanski papar

 

0820030

Kim

 

0820040

Kardamom

 

0820050

Bobice kleke/borovice

 

0820060

Papar (bijeli, crni i zeleni)

 

0820070

Vanilija

 

0820080

Tamarind/indijska datulja

 

0820990

Ostalo (2)

 

0830000

Začini od kore

0,1  (*1)

0830010

Cimet

 

0830990

Ostalo (2)

 

0840000

Začini od korijena i podanaka (rizoma)

 

0840010

Slatki korijen

1,5 (+)

0840020

Đumbir (10)

 

0840030

Kurkuma

1,5 (+)

0840040

Hren (11)

 

0840990

Ostalo (2)

1,5 (+)

0850000

Začini od pupoljaka

0,1  (*1)

0850010

Klinčić

 

0850020

Kapari

 

0850990

Ostalo (2)

 

0860000

Začini od tučka

0,1  (*1)

0860010

Šafran

 

0860990

Ostalo (2)

 

0870000

Začini od ljuski

0,1  (*1)

0870010

Muškatni orah

 

0870990

Ostalo (2)

 

0900000

BILJKE BOGATE ŠEĆEROM

0,02  (*1)

0900010

Korijen šećerne repe

 

0900020

Šećerna trska

 

0900030

Korijenje cikorije

 

0900990

Ostalo (2)

 

1000000

PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA – KOPNENE ŽIVOTINJE

 

1010000

Proizvodi od

(+)

1011000

(a)

svinje

0,02  (*1)(+)

1011010

Mišić

(+)

1011020

Masti

(+)

1011030

Jetra

(+)

1011040

Bubreg

(+)

1011050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

(+)

1011990

Ostalo (2)

(+)

1012000

(b)

govedo

 

1012010

Mišić

0,02  (*1)(+)

1012020

Masti

0,02  (*1)(+)

1012030

Jetra

0,05 (+)

1012040

Bubreg

0,05 (+)

1012050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

0,02  (*1)(+)

1012990

Ostalo (2)

0,02  (*1)(+)

1013000

(c)

ovce

 

1013010

Mišić

0,02  (*1)(+)

1013020

Masti

0,02  (*1)(+)

1013030

Jetra

0,05 (+)

1013040

Bubreg

0,05 (+)

1013050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

0,02  (*1)(+)

1013990

Ostalo (2)

0,02  (*1)(+)

1014000

(d)

koze

 

1014010

Mišić

0,02  (*1)(+)

1014020

Masti

0,02  (*1)(+)

1014030

Jetra

0,05 (+)

1014040

Bubreg

0,05 (+)

1014050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

0,02  (*1)(+)

1014990

Ostalo (2)

0,02  (*1)(+)

1015000

(e)

kopitari

 

1015010

Mišić

0,02  (*1)(+)

1015020

Masti

0,02  (*1)(+)

1015030

Jetra

0,05 (+)

1015040

Bubreg

0,05 (+)

1015050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

0,02  (*1)(+)

1015990

Ostalo (2)

0,02  (*1)(+)

1016000

(f)

perad

0,02  (*1)(+)

1016010

Mišić

(+)

1016020

Masti

(+)

1016030

Jetra

(+)

1016040

Bubreg

 

1016050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

(+)

1016990

Ostalo (2)

(+)

1017000

(g)

ostale kopnene životinje iz uzgoja

 

1017010

Mišić

0,02  (*1)(+)

1017020

Masti

0,02  (*1)(+)

1017030

Jetra

0,05 (+)

1017040

Bubreg

0,05 (+)

1017050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

0,02  (*1)(+)

1017990

Ostalo (2)

0,02  (*1)(+)

1020000

Mlijeko

0,02  (*1)(+)

1020010

Govedo

(+)

1020020

Ovce

(+)

1020030

Koze

(+)

1020040

Kobila

 

1020990

Ostalo (2)

 

1030000

Ptičja jaja

0,02  (*1)(+)

1030010

Kokošja

(+)

1030020

Pačja

(+)

1030030

Guščja

(+)

1030040

Prepeličina

(+)

1030990

Ostalo (2)

(+)

1040000

Med i ostali proizvodi pčelarstva (7)

0,05  (*1)

1050000

Vodozemci i gmazovi

0,02  (*1)

1060000

Kopneni beskralježnjaci

0,02  (*1)

1070000

Divlji kopneni kralježnjaci

0,02  (*1)

1100000

PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA – RIBA, RIBLJI PROIZVODI I SVI OSTALI MORSKI I SLATKOVODNI PREHRAMBENI PROIZVODI (8)

 

1200000

PROIZVODI ILI NJIHOV DIO NAMIJENJENI ISKLJUČIVO ZA PROIZVODNJU HRANE ZA ŽIVOTINJE (8)

 

1300000

PRERAĐENI PREHRAMBENI PROIZVODI (9)

 

Ciprodinil (R) (F)

(R)

Definicija ostatka razlikuje se za sljedeće kombinacije pesticida i brojčanih oznaka:

ciprodinil – brojčana oznaka 1000000 osim 1020000 , 1040000 : ciprodinil (zbroj ciprodinila i CGA 304075 (slobodan), izražen kao ciprodinil)

Ciprodinil-1020000 : ciprodinil (zbroj ciprodinila i CGA 304075 (slobodan i konjugiran), izražen kao ciprodinil)

(F)

topiv u mastima

Europska agencija za sigurnost hrane utvrdila je da određene informacije o analitičkim i/ili potvrdnim metodama nisu dostupne. Pri preispitivanju MRO-a Komisija će uzeti u obzir informacije iz prve rečenice ako su dostavljene do 14. ožujka 2017. ili nedostatak informacija ako nisu dostavljene do tog datuma.

0120010 Bademi

0633000 (c) korijen

0633010 Odoljen

0633020 Ginseng

0633990 Ostalo (2)

0840010 Slatki korijen

0840030 Kurkuma

0840990 Ostalo (2)

1000000 PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA – KOPNENE ŽIVOTINJE

1010000 Proizvodi od

1011000 (a) svinje

1011010 Mišić

1011020 Masno tkivo

1011030 Jetra

1011040 Bubreg

1011050 Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

1011990 Ostalo (2)

1012000 (b) goveda

1012010 Mišić

1012020 Masno tkivo

1012030 Jetra

1012040 Bubreg

1012050 Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

1012990 Ostalo (2)

1013000 (c) ovce

1013010 Mišić

1013020 Masno tkivo

1013030 Jetra

1013040 Bubreg

1013050 Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

1013990 Ostalo (2)

1014000 (d) koze

1014010 Mišić

1014020 Masno tkivo

1014030 Jetra

1014040 Bubreg

1014050 Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

1014990 Ostalo (2)

1015000 (e) konja

1015010 Mišić

1015020 Masno tkivo

1015030 Jetra

1015040 Bubreg

1015050 Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

1015990 Ostalo (2)

1016000 (f) peradi

1016010 Mišić

1016020 Masno tkivo

1016030 Jetra

1016050 Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

1016990 Ostalo (2)

1017000 (g) ostalih kopnenih životinja iz uzgoja

1017010 Mišić

1017020 Masno tkivo

1017030 Jetra

1017040 Bubreg

1017050 Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

1017990 Ostalo (2)

1020000 Mlijeko

1020010 Kravlje

1020020 Ovčje

1020030 Kozje

1030000 Ptičja jaja

1030010 Kokošja

1030020 Pačja

1030030 Guščja

1030040 Prepeličina

1030990 Ostalo (2)

2.

u Prilogu IV. unosi za „kalcijev karbonat(1)”, „ugljikov dioksid(1)” i „kalijev hidrogen karbonat(1)” zamjenjuju se s „kalcijev karbonat”, „ugljikov dioksid’, odnosno „kalijev hidrogen karbonat”.


(*1)  Označava donju granicu analitičkog određivanja

(1)  Cjeloviti popis proizvoda biljnog i životinjskog podrijetla na koje se odnose MRO-i nalazi se u Prilogu I.