6.7.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 179/30


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1161

оd 5. srpnja 2022.

o utvrđivanju gornjih granica proračuna za 2022. primjenjivih na određene programe izravne potpore predviđene Uredbom (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 (1), a posebno njezin članak 22. stavak 1., članak 36. stavak 4., članak 42. stavak 2., članak 47. stavak 3., članak 49. stavak 2., članak 51. stavak 4. i članak 53. stavak 7.,

budući da:

(1)

Za svaku državu članicu koja provodi program osnovnih plaćanja predviđen u glavi III. poglavlju 1. Uredbe (EU) br. 1307/2013 Komisija mora odrediti godišnju nacionalnu gornju granicu iz članka 22. stavka 1. te uredbe za 2022. tako da od godišnje nacionalne gornje granice iz Priloga II. toj uredbi oduzme gornju granicu utvrđenu u skladu s člancima 42., 47., 49., 51. i 53. te uredbe. U skladu s člankom 22. stavkom 2. te uredbe treba uzeti u obzir svako povećanje koje države članice primjenjuju u skladu s tom odredbom.

(2)

Za svaku državu članicu koja provodi program jedinstvenih plaćanja po površini predviđen u glavi III. poglavlju 1. Uredbe (EU) br. 1307/2013 Komisija mora odrediti godišnju nacionalnu gornju granicu iz članka 36. stavka 4. te uredbe za 2022. tako da od godišnje nacionalne gornje granice iz Priloga II. toj uredbi oduzme gornju granicu utvrđenu u skladu s člancima 42., 47., 49., 51. i 53. te uredbe. U skladu s člankom 36. stavkom 4. drugim podstavkom te uredbe Komisija prilikom određivanja godišnje nacionalne gornje granice za program jedinstvenih plaćanja po površini uzima u obzir svako povećanje koje države članice primjenjuju u skladu s tom odredbom.

(3)

Za svaku državu članicu koja provodi preraspodjelu plaćanja predviđenu u glavi III. poglavlju 2. Uredbe (EU) br. 1307/2013 Komisija mora odrediti godišnju nacionalnu gornju granicu iz članka 42. stavka 2. te uredbe za 2022. na temelju postotka koji su te države članice priopćile u skladu s člankom 42. stavkom 1. te uredbe.

(4)

U pogledu plaćanja za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš predviđenog u glavi III. poglavlju 3. Uredbe (EU) br. 1307/2013, godišnje nacionalne gornje granice iz članka 47. stavka 3. te uredbe za 2022. moraju se izračunati u skladu s člankom 47. stavkom 1. te uredbe i iznositi do 30 % nacionalne gornje granice odgovarajuće države članice kao što je utvrđeno u Prilogu II. toj uredbi.

(5)

Za države članice koje dodjeljuju plaćanje za područja s prirodnim ograničenjima predviđeno u glavi III. poglavlju 4. Uredbe (EU) br. 1307/2013 Komisija mora odrediti godišnje nacionalne gornje granice iz članka 49. stavka 2. te uredbe za 2022. na temelju postotka koji su odgovarajuće države članice priopćile u skladu s člankom 49. stavkom 1. te uredbe.

(6)

U pogledu plaćanja za mlade poljoprivrednike predviđenog u glavi III. poglavlju 5. Uredbe (EU) br. 1307/2013 Komisija mora odrediti godišnje nacionalne gornje granice iz članka 51. stavka 4. te uredbe za 2022. na temelju postotka koji su države članice priopćile u skladu s člankom 51. stavkom 1. te uredbe i one ne smiju biti veće od 2 % godišnje gornje granice iz Priloga II. toj uredbi.

(7)

Ako ukupni iznos plaćanja za mlade poljoprivrednike za koja su u 2022. u državi članici podneseni zahtjevi premašuje gornju granicu utvrđenu u skladu s člankom 51. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1307/2013 za tu državu članicu, razliku mora financirati država članica u skladu s člankom 51. stavkom 2. te uredbe poštujući najviši iznos utvrđen člankom 51. stavkom 1. te uredbe. Radi jasnoće primjereno je odrediti taj najviši iznos za svaku državu članicu.

(8)

Za svaku državu članicu koja u 2022. dodjeljuje dobrovoljnu proizvodno vezanu potporu predviđenu u glavi IV. poglavlju 1. Uredbe (EU) br. 1307/2013 Komisija mora odrediti godišnju nacionalnu gornju granicu iz članka 53. stavka 7. te uredbe za 2022. na temelju postotka koji je odgovarajuća država članica priopćila na temelju članka 54. stavka 1. te uredbe.

(9)

Za 2022. provedba programa izravne potpore predviđenih Uredbom (EU) br. 1307/2013 započela je 1. siječnja 2022. Radi dosljednosti između primjenjivosti te uredbe za godinu podnošenja zahtjeva 2022. i primjenjivosti odgovarajućih gornjih granica proračuna ova bi se Uredba trebala primjenjivati od istog datuma.

(10)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za izravna plaćanja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Godišnje nacionalne gornje granice za 2022. za program osnovnih plaćanja iz članka 22. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1307/2013 utvrđene su u točki I. Priloga ovoj Uredbi.

2.   Godišnje nacionalne gornje granice za 2022. za program jedinstvenih plaćanja po površini iz članka 36. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1307/2013 utvrđene su u točki II. Priloga ovoj Uredbi.

3.   Godišnje nacionalne gornje granice za 2022. za preraspodjelu plaćanja iz članka 42. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1307/2013 utvrđene su u točki III. Priloga ovoj Uredbi.

4.   Godišnje nacionalne gornje granice za 2022. za plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš iz članka 47. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1307/2013 utvrđene su u točki IV. Priloga ovoj Uredbi.

5.   Godišnje nacionalne gornje granice za 2022. za plaćanje za područja s prirodnim ograničenjima iz članka 49. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1307/2013 utvrđene su u točki V. Priloga ovoj Uredbi.

6.   Godišnje nacionalne gornje granice za 2022. za plaćanje za mlade poljoprivrednike iz članka 51. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1307/2013 utvrđene su u točki VI. Priloga ovoj Uredbi.

7.   Najviši iznosi za 2022. za plaćanje za mlade poljoprivrednike iz članka 51. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1307/2013 utvrđeni su u točki VII. Priloga ovoj Uredbi.

8.   Godišnje nacionalne gornje granice za 2022. za dobrovoljnu proizvodno vezanu potporu iz članka 53. stavka 7. Uredbe (EU) br. 1307/2013 utvrđene su u točki VIII. Priloga ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2022.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. srpnja 2022.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 608.


PRILOG

I.   Godišnje nacionalne gornje granice za program osnovnih plaćanja iz članka 22. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1307/2013

(u tisućama EUR)

Kalendarska godina

2022.

Belgija

206 964

Danska

496 739

Njemačka

2 819 741

Irska

814 613

Grčka

1 068 315

Španjolska

2 789 560

Francuska

3 025 958

Hrvatska

181 856

Italija

2 074 792

Luksemburg

22 741

Malta

650

Nizozemska

424 101

Austrija

458 384

Portugal

268 021

Slovenija

72 697

Finska

259 284

Švedska

391 651

II.   Godišnje nacionalne gornje granice za program jedinstvenih plaćanja po površini iz članka 36. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1307/2013

(u tisućama EUR)

Kalendarska godina

2022.

Bugarska

381 002 .

Češka

464 763 .

Estonija

127 424 .

Cipar

29 400 .

Latvija

175 229 .

Litva

224 175 .

Mađarska

712 920 .

Poljska

1 549 794 .

Rumunjska

947 209 .

Slovačka

205 513 .

III.   Godišnje nacionalne gornje granice za preraspodjelu plaćanja iz članka 42. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1307/2013

(u tisućama EUR)

Kalendarska godina

2022.

Belgija

45 157 .

Bugarska

55 967 .

Njemačka

316 571 .

Francuska

672 643 .

Hrvatska

40 323 .

Litva

86 777 .

Poljska

281 472 .

Portugal

78 100 .

Rumunjska

106 527 .

Slovačka

10 600 .

IV.   Godišnje nacionalne gornje granice za plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš iz članka 47. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1307/2013

(u tisućama EUR)

Kalendarska godina

2022.

Belgija

141 599 .

Bugarska

239 177 .

Češka

254 432 .

Danska

234 909 .

Njemačka

1 356 732 .

Estonija

58 073 .

Irska

355 885 .

Grčka

538 858 .

Španjolska

1 439 232 .

Francuska

2 017 928 .

Hrvatska

120 968 .

Italija

1 088 559 .

Cipar

14 294 .

Latvija

95 742 .

Litva

173 555 .

Luksemburg

10 030 .

Mađarska

391 715 .

Malta

1 573 .

Nizozemska

182 933 .

Austrija

203 275 .

Poljska

1 017 370 .

Portugal

205 658 .

Rumunjska

575 809 .

Slovenija

39 459 .

Slovačka

118 810 .

Finska

155 260 .

Švedska

205 771 .

V.   Godišnje nacionalne gornje granice za plaćanje za područja s prirodnim ograničenjima iz članka 49. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1307/2013

(u tisućama EUR)

Kalendarska godina

2022.

Danska

2 857 .

Slovenija

2 078 .

VI.   Godišnje nacionalne gornje granice za plaćanje za mlade poljoprivrednike iz članka 51. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1307/2013

(u tisućama EUR)

Kalendarska godina

2022.

Belgija

8 909 .

Bugarska

1 521 .

Češka

1 696 .

Danska

15 661 .

Njemačka

45 224 .

Estonija

1 258 .

Irska

23 726 .

Grčka

35 924 .

Španjolska

95 949 .

Francuska

67 264 .

Hrvatska

8 065 .

Italija

72 571 .

Cipar

476 .

Latvija

2 489 .

Litva

7 231 .

Luksemburg

501 .

Mađarska

5 223 .

Malta

21 .

Nizozemska

12 196 .

Austrija

13 552 .

Poljska

33 912 .

Portugal

13 711 .

Rumunjska

22 766 .

Slovenija

1 578 .

Slovačka

1 706 .

Finska

5 175 .

Švedska

13 718 .

VII.   Najviši iznosi za plaćanje za mlade poljoprivrednike iz članka 51. Stavka 1. Uredbe (EU) br. 1307/2013

(u tisućama EUR)

Kalendarska godina

2022.

Belgija

9 440 .

Bugarska

15 945 .

Češka

16 962 .

Danska

15 661 .

Njemačka

90 449 .

Estonija

3 872 .

Irska

23 726 .

Grčka

35 924 .

Španjolska

95 949 .

Francuska

134 529 .

Hrvatska

8 065 .

Italija

72 571 .

Cipar

953 .

Latvija

6 383 .

Litva

11 570 .

Luksemburg

669 .

Mađarska

26 114 .

Malta

105 .

Nizozemska

12 196 .

Austrija

13 552 .

Poljska

67 825 .

Portugal

13 711 .

Rumunjska

38 387 .

Slovenija

2 631 .

Slovačka

7 921 .

Finska

10 351 .

Švedska

13 718 .

VIII.   Godišnje nacionalne gornje granice za dobrovoljnu proizvodno vezanu potporu iz članka 53. stavka 7. Uredbe (EU) br. 1307/2013

(u tisućama EUR)

Kalendarska godina

2022.

Belgija

79 279 .

Bugarska

119 588 .

Češka

127 216 .

Danska

32 863 .

Estonija

6 821 .

Irska

3 000 .

Grčka

178 243 .

Španjolska

573 444 .

Francuska

1 008 964 .

Hrvatska

60 484 .

Italija

468 806 .

Cipar

3 812 .

Latvija

45 680 .

Litva

86 777 .

Luksemburg

160 .

Mađarska

195 857 .

Malta

3 000 .

Nizozemska

3 350 .

Austrija

14 229 .

Poljska

508 685 .

Portugal

134 434 .

Rumunjska

276 893 .

Slovenija

17 099 .

Slovačka

59 405 .

Finska

101 436 .

Švedska

89 168