27.6.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 169/43


UREDBA (EU) 2022/992 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 8. lipnja 2022.

o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1628 u pogledu produljenja ovlasti Komisije za donošenje delegiranih akata

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2016/1628 Europskog parlamenta i Vijeća (3) utvrđuju se ključne odredbe o emisiji plinovitih i krutih onečišćujućih tvari i homologaciji tipa za motore s unutarnjim izgaranjem za necestovne pokretne strojeve i ovlašćuje Komisija za utvrđivanje određenih detaljnih tehničkih specifikacija u delegiranim aktima. Člankom 55. stavkom 2. te uredbe ta je ovlast dodijeljena Komisiji na ograničeno razdoblje od pet godina. To je razdoblje isteklo 6. listopada 2021. Postoji potreba za ažuriranjem nekih od tih delegiranih akata kako bi se uzeo u obzir tehnički napredak te kako bi se uvele druge izmjene u skladu s ovlasti, uključujući u odnosu na delegirani akt kojim se utvrđuju zahtjevi koji se odnose na praćenje motora s unutarnjim izgaranjem u uporabi, ugrađenih u necestovne pokretne strojeve. Također bi trebalo biti moguće donijeti nove delegirane akte u skladu s ovlasti. Stoga bi ovlast Komisije za donošenje delegiranih akata trebalo produljiti te bi trebalo predvidjeti mogućnost daljnjih produljenja.

(2)

Uredbu (EU) 2016/1628 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(3)

S obzirom na to da cilj ove Uredbe ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog svojih učinaka on na bolji način može ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

U članku 55. Uredbe (EU) 2016/1628 stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 19. stavka 2., članka 24. stavka 11., članka 25. stavka 4., članka 26. stavka 6., članka 34. stavka 9., članka 42. stavka 4., članka 43. stavka 5. i članka 48. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od deset godina počevši od 6. listopada 2016. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije 6. siječnja 2026. i devet mjeseci prije kraja svakog sljedećeg razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja od pet godina, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 8. lipnja 2022.

Za Europski parlament

Predsjednica

R. METSOLA

Za Vijeće

Predsjednik

C. BEAUNE


(1)  Mišljenje od 18. svibnja 2022. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 19. svibnja 2022. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 2. lipnja.2022.

(3)  Uredba (EU) 2016/1628 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o zahtjevima koji se odnose na ograničenja emisija plinovitih i krutih onečišćujućih tvari i homologaciju tipa za motore s unutarnjim izgaranjem za necestovne pokretne strojeve, o izmjeni uredbi (EU) br. 1024/2012 i (EU) br. 167/2013 te o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 97/68/EZ (SL L 252, 16.9.2016., str. 53.).