3.6.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 153/11


UREDBA VIJEĆA (EU) 2022/877

od 3. lipnja 2022.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 765/2006 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Bjelarusu i sudjelovanje Bjelarusa u ruskoj agresiji prema Ukrajini

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 215.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2012/642/ZVSP od 15. listopada 2012. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Bjelarusu i sudjelovanje Bjelarusa u ruskoj agresiji prema Ukrajini (1),

uzimajući u obzir zajednički prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije,

budući da:

(1)

Vijeće je 18. svibnja 2006. donijelo Uredbu (EZ) br. 765/2006 (2).

(2)

Uredbom (EZ) br. 765/2006 provode se mjere predviđene u Odluci 2012/642/ZVSP.

(3)

Odlukom vijeća (ZVSP) 2022/882 (3) proširuje se opseg sankcija kako bi se dodatno proveli zaključci Europskog vijeća od 24. ožujka 2022. slijedom sudjelovanja Bjelarusa u neprihvatljivoj i nezakonitoj ruskoj vojnoj agresiji na Ukrajinu, što se prema međunarodnom pravu smatra činom agresije.

(4)

S obzirom na ozbiljnost situacije, potrebno je poduzeti dodatne mjere. Stoga se Odlukom Vijeća (ZVSP) 2022/882 proširio popis subjekata na koje se primjenjuju ograničenja u pogledu dozvola za prodaju, nabavu, prijenos ili izvoz robe i tehnologije s dvojnom namjenom te robe i tehnologije koja bi mogla doprinijeti vojnom i tehnološkom napretku Bjelarusa, ili razvoju njegova sektora obrane i sigurnosti. Odlukom (ZVSP) 2022/882 proširen je i popis bjeloruskih kreditnih institucija i njihovih bjeloruskih društava kćeri na koje se primjenjuju mjere ograničavanja u pogledu pružanja specijaliziranih usluga financijske komunikacije.

(5)

Uredbu (EZ) br. 765/2006 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 765/2006 mijenja se kako slijedi:

1.

članak 1.zb zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 1.zb

1.   Zabranjuje se pružanje specijaliziranih usluga financijske komunikacije, koje se upotrebljavaju za razmjenu financijskih podataka, pravnim osobama, subjektima ili tijelima navedenima u Prilogu XV. ili bilo kojoj pravnoj osobi, subjektu ili tijelu s poslovnim nastanom u Bjelarusu u čijim vlasničkim pravima subjekt naveden u Prilogu XV. izravno ili neizravno ima više od 50 % udjela.

2.   Za svaku pravnu osobu, subjekt ili tijelo iz Priloga XV. zabrana utvrđena u stavku 1. primjenjuje se od datuma koji je za njih naveden u tom prilogu. Zabrana se od tog istog datuma primjenjuje na sve pravne osobe, subjekte ili tijela s poslovnim nastanom u Bjelarusu u čijim vlasničkim pravima subjekt naveden u Prilogu XV. izravno ili neizravno ima više od 50 % udjela.”;

2.

u članku 9. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Države članice utvrđuju pravila o sankcijama, uključujući prema potrebi kaznene sankcije, koje se primjenjuju na povrede odredaba ove Uredbe te poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale njihovo provođenje. Predviđene sankcije moraju biti učinkovite, razmjerne i odvraćajuće. Države članice predviđaju i odgovarajuće mjere oduzimanja imovinske koristi ostvarene takvim povredama.”;

3.

Prilog V. Uredbi (EZ) br. 765/2006 zamjenjuje se tekstom iz Priloga I. ovoj Uredbi;

4.

Prilog XV. Uredbi (EZ) br. 765/2006 zamjenjuje se tekstom iz Priloga II. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 3. lipnja 2022.

Za Vijeće

Predsjednica

C. COLONNA


(1)  SL L 285, 17.10.2012., str. 1.

(2)  Uredba Vijeća (EZ) br. 765/2006 od 18. svibnja 2006. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Bjelarusu i sudjelovanje Bjelarusa u ruskoj agresiji prema Ukrajini (SL L 134, 20.5.2006., str. 1.).

(3)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2022/882 od 3. lipnja 2022. o izmjeni Odluke 2012/642/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Bjelarusu i sudjelovanje Bjelarusa u ruskoj agresiji prema Ukrajini (SL L 153, 3.6.2022.).


PRILOG I.

„PRILOG V.

POPIS FIZIČKIH ILI PRAVNIH OSOBA IZ ČLANAKA 1.e STAVKA 7., 1.f STAVKA 7. I 1.fa STAVKA 1.

Ministarstvo obrane Bjelarusa

140 Repair Plant JSC

558 Aircraft Repair Plant JSC

2566 Radioelectronic Armament Repair Plant JSC

AGAT - Control Systems - Managing Company of Geoinformation Control Systems Holding, JSC

AGAT - Electromechanical Plant OJSC

AGAT - SYSTEM

ATE - Engineering LLC

BelOMO Holding

Belspetsvneshtechnika SFTUE

Beltechexport CJSC

BSVT-New Technologies

Odjel za unutarnje poslove pri Izvršnom odboru regije Gomel

Unutarnje snage Ministarstva unutarnjih poslova Republike Bjelarusa

KGB Alpha

Kidma Tech OJSC

Minotor-Service

Minsk Wheeled Tractor Plant

Oboronnye Initsiativy LLC

OJS KB Radar Managing Company

Peleng JSC

Državno tijelo za vojnu industriju Republike Bjelarusa

Odbor za državnu sigurnost Republike Bjelarusa

Transaviaexport Airlines JSC

Volatavto OJSC”.


PRILOG II.

„PRILOG XV.

POPIS PRAVNIH OSOBA, SUBJEKATA ILI TIJELA IZ ČLANKA 1.zb

Naziv pravne osobe, subjekta ili tijela

Datum primjene

Belagroprombank

20. ožujka 2022.

Bank Dabrabyt

20. ožujka 2022.

Razvojna banka Republike Bjelarusa

20. ožujka 2022.

Belinvestbank (bjeloruska banka za razvoj i obnovu)

14. lipnja 2022.