4.5.2022   

HR

Službeni list Europske unije

LI 130/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/699

оd 3. svibnja 2022.

o izmjeni Uredbe (EU) 2021/821 Europskog parlamenta i Vijeća uklanjanjem Rusije kao odredišta iz područja primjene općih izvoznih dozvola Unije

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2021/821 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi režima Unije za kontrolu izvoza, brokeringa, tehničke pomoći, provoza i prijenosa robe s dvojnom namjenom (1), a posebno njezin članak 17. stavak 2.,

budući da:

(1)

S obzirom na nezakoniti napad Rusije na teritorijalnu cjelovitost, suverenost i neovisnost Ukrajine te na odgovarajuće prijetnje osnovnim sigurnosnim interesima Unije, Unija je odlučila uvesti dodatna ograničenja na izvoz robe i tehnologije s dvojnom namjenom te na pružanje povezanih usluga. Uredbom Vijeća (EU) 2022/328 (2) uvedena su, među ostalim, ograničenja izvoza robe i tehnologije s dvojnom namjenom te pružanja povezanih usluga. Uredbom Vijeća (EU) 2022/394 (3) dodatno su uvedena ograničenja izvoza navigacijske robe i tehnologije. Uredbom Vijeća (EU) 2022/428 (4) uvedena su ograničenja izvoza opreme, tehnologije i usluga za rusku energetsku industriju (isključujući nuklearnu industriju i sektor primijenjenih aktivnosti prijenosa energije). Uredbom Vijeća (EU) 2022/576 (5) uvedena su dodatna ograničenja izvoza niza naprednih tehnologija.

(2)

Uredbom (EU) 2021/821 uvedeno je osam općih izvoznih dozvola Unije za izvoz određene robe na određena odredišta pod posebnim uvjetima i zahtjevima. Trenutačno se za izvoz u Rusiju mogu upotrebljavati tri opće izvozne dozvole Unije: EU003 (ponovni izvoz robe nakon popravka ili zamjene u EU-u), EU004 (izvoz robe za sajmove ili izložbe), EU005 (izvoz telekomunikacijske opreme).

(3)

U skladu s Unijinim mjerama protiv Rusije primjereno je ukloniti Rusiju s popisâ odredišta općih izvoznih dozvola Unije br. EU003, EU004 i EU005 kako bi se Rusiji onemogućio pristup ključnim tehnologijama i robi s dvojnom namjenom.

(4)

Uredbu (EU) 2021/821 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Budući da je taj sukob izravna prijetnja europskom miru i sigurnosti, postoje krajnje hitni razlozi za uklanjanje Rusije iz područja primjene općih izvoznih dozvola Unije br. EU003, EU004 i EU005. Zbog toga bi se trebao primijeniti hitni postupak iz članka 19. stavka 1. Uredbe (EU) 2021/821, a ovaj bi delegirani akt trebao stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog II. Uredbi (EU) 2021/821 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 3. svibnja 2022.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 206, 11.6.2021., str. 1.

(2)  Uredba Vijeća (EU) 2022/328 od 25. veljače 2022. o izmjeni Uredbe (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (SL L 49, 25.2.2022., str. 1.).

(3)  Uredba Vijeća (EU) 2022/394 od 9. ožujka 2022. o izmjeni Uredbe (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (SL L 81, 9.3.2022., str. 1.).

(4)  Uredba Vijeća (EU) 2022/428 od 15. ožujka 2022. o izmjeni Uredbe (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (SL L 87I, 15.3.2022., str. 13.).

(5)  Uredba Vijeća (EU) 2022/576 od 8. travnja 2022. o izmjeni Uredbe (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (SL L 111, 8.4.2022., str. 1.).


PRILOG

Prilog II. mijenja se kako slijedi:

(1)

u odjeljku C „IZVOZ NAKON POPRAVKA/ZAMJENE”, dijelu 2. „Odredišta”, briše se alineja koja se odnosi na Rusiju;

(2)

u odjeljku D „PRIVREMENI IZVOZ RADI IZLOŽBE ILI SAJMA”, dijelu 2. „Odredišta”, briše se alineja koja se odnosi na Rusiju;

(3)

u odjeljku E „TELEKOMUNIKACIJE”, dijelu 2. „Odredišta”, briše se alineja koja se odnosi na Rusiju.