3.5.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 129/22


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/694

оd 2. svibnja 2022.

o izmjeni Uredbe (EU) 2016/403 u pogledu novih teških povreda pravila Unije koje mogu dovesti do gubitka dobrog ugleda cestovnog prijevoznika

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1071/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavljanju zajedničkih pravila koja se tiču uvjeta za obavljanje djelatnosti cestovnog prijevoznika te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/26/EZ (1), a posebno njezin članak 6. stavak 2. točku (a),

budući da:

(1)

Uredba (EZ) br. 1071/2009 izmijenjena je Uredbom (EU) 2020/1055 Europskog parlamenta i Vijeća (2) kojom su na popis povreda koje mogu dovesti do gubitka dobrog ugleda iz članka 3. stavka 1. točke (b) Uredbe (EZ) br. 1071/2009 dodane nove teške povrede u pogledu prava koje se primjenjuje na ugovorne obveze, kabotažu i upućivanje radnika u cestovnom prijevozu.

(2)

Uredbom (EU) 2020/1055, dodavanjem upućivanja na rizik od narušavanja tržišnog natjecanja na tržištu cestovnog prijevoza, uveden je i dodatni kriterij koji Komisija treba uzeti u obzir pri utvrđivanju stupnja težine teških povreda.

(3)

Uredbom (EU) 2020/1055 izmijenjena je i Uredba (EZ) br. 1071/2009 kako bi se propisalo da bi Komisija pri utvrđivanju učestalosti povreda nakon kojih se ponovljene povrede trebaju smatrati težima trebala uzeti u obzir broj vozila koja se upotrebljavaju za aktivnosti prijevoza, a ne broj vozača.

(4)

Uredbom (EU) 2020/1054 Europskog parlamenta i Vijeća (3) uvedene su nove odredbe u pogledu povreda koje dovode do rizika od teških ozljeda ili smrtnih slučajeva ili narušavanja tržišnog natjecanja na tržištu cestovnog prometa. Te bi povrede trebalo dodati na popis teških povreda pravila Unije iz članka 6. stavka 1. trećeg podstavka točke (b) Uredbe (EZ) br. 1071/2009, koje mogu utjecati na dobar ugled cestovnog prijevoznika ili upravitelja prijevoza.

(5)

Stoga bi Uredbu Komisije (EU) 2016/403 (4) trebalo izmijeniti kako bi se uključile nove povrede i uzeli u obzir novi kriteriji za definiranje razine ozbiljnosti i učestalosti ponavljanja povreda.

(6)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za cestovni prijevoz,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU) br. 2016/403 mijenja se kako slijedi:

1.

Prilog I. mijenja se u skladu s Prilogom I. ovoj Uredbi;

2.

Prilog II. zamjenjuje se tekstom iz Priloga II. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 2. svibnja 2022.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 300, 14.11.2009., str. 51.

(2)  Uredba (EU) 2020/1055 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2020. o izmjeni uredaba (EZ) br. 1071/2009, (EZ) br. 1072/2009 i (EU) br. 1024/2012 radi njihova prilagođavanja razvoju u sektoru cestovnog prometa (SL L 249, 31.7.2020., str. 17).

(3)  Uredba (EU) 2020/1054 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 s obzirom na minimalne zahtjeve u pogledu maksimalnih dnevnih i tjednih vremena vožnje, minimalnih stanki te dnevnih i tjednih razdoblja odmora i Uredbe (EU) br. 165/2014 s obzirom na pozicioniranje s pomoću tahografa (SL L 249, 31.7.2020., str. 1.).

(4)  Uredba Komisije (EU) 2016/403 оd 18. ožujka 2016. o dopuni Uredbe (EZ) br. 1071/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu klasifikacije teških povreda pravila Unije koje mogu dovesti do gubitka dobrog ugleda cestovnog prijevoznika te o izmjeni Priloga III. Direktivi 2006/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 74, 19.3.2016., str. 8.).


PRILOG I.

Prilog I. Uredbi (EU) 2016/403 mijenja se kako slijedi:

1.

uvodni stavci i odjeljak 1. zamjenjuju se sljedećim:

Kategorizacija teških povreda

(iz članka 1.)

Tablice u nastavku sadrže kategorije i vrste teških povreda pravila Unije u komercijalnom cestovnom prijevozu, podijeljene u tri kategorije težine s obzirom na opasnost da prouzroče smrt ili teške ozljede i/ili narušavanje tržišnog natjecanja na tržištu cestovnog prijevoza.

1.   Skupine povreda Uredbe (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća  (*1) (Vrijeme vožnje i odmora)

Br.

PRAVNA OSNOVA

VRSTA POVREDE

TEŽINA POVREDE  (1)

NTP

VTP

TP

 

Posada

1.

Članak 5. stavak 1.

Nepoštovanje minimalne dobi vozača

 

 

X

Razdoblja vožnje

2.

Članak 6. stavak 1.

Prekoračenje dnevnog vremena vožnje od 9 sati ako produljenje na 10 sati nije dopušteno

10 h ≤ … < 11 h

 

 

X

3.

11 h ≤ …

 

X

 

4.

Prekoračenje dnevnog vremena vožnje od 9 sati za 50 % ili više

13 h 30 ≤ …

X

 

 

5.

Prekoračenje produljenog dnevnog vremena vožnje od 10 sati ako je produljenje dopušteno

11 h ≤ … < 12 h

 

 

X

6.

12 h ≤ …

 

X

 

7.

Prekoračenje dnevnog vremena vožnje od 10 sati za 50 % ili više

15 h ≤ …

X

 

 

8.

Članak 6. stavak 2.

Prekoračenje tjednog vremena vožnje

60 h ≤ … < 65 h

 

 

X

9.

65 h ≤ … < 70 h

 

X

 

10.

Prekoračenje tjednog vremena vožnje za 25 % ili više

70 h ≤ …

X

 

 

11.

Članak 6. stavak 3.

Prekoračenje maksimalnog ukupnog vremena vožnje tijekom dva uzastopna tjedna

100 h ≤ … < 105 h

 

 

X

12.

105 h ≤ … < 112 h 30

 

X

 

13.

Prekoračenje maksimalnog ukupnog vremena vožnje tijekom dva uzastopna tjedna za 25 % ili više

112 h 30 ≤ …

X

 

 

Stanke

14.

Članak 7.

Prekoračenje neprekinutog vremena vožnje od 4,5 sati prije stanke

5 h ≤ … < 6 h

 

 

X

15.

6 h ≤ …

 

X

 

Razdoblja odmora

16.

Članak 8. stavak 2.

Nedovoljno dnevno razdoblje odmora kraće od 11 sati ako skraćeno dnevno razdoblje odmora nije dopušteno

8 h 30 ≤ … < 10 h

 

 

X

17.

... < 8 h 30

 

X

 

18.

Nedovoljno skraćeno dnevno razdoblje odmora kraće od 9 sati ako je skraćivanje dopušteno

7 h ≤ … < 8 h

 

 

X

19.

… < 7h

 

X

 

20.

Nedovoljno podijeljeno dnevno razdoblje odmora kraće od 3 sata + 9 sati

3 h + [7 h ≤ … < 8 h]

 

 

X

21.

3 h + [… < 7 h]

 

X

 

22.

Članak 8. stavak 5.

Nedovoljno dnevno razdoblje odmora kraće od 9 sati u slučaju višečlane posade

7 h ≤ … < 8 h

 

 

X

23.

… < 7h

 

X

 

24.

Članak 8. stavak 6.

Nedovoljno skraćeno tjedno razdoblje odmora kraće od 24 sata

20 h ≤ … < 22 h

 

 

X

25.

… < 20h

 

X

 

26.

Nedovoljno tjedno razdoblje odmora kraće od 45 sati ako skraćeno tjedno razdoblje odmora nije dopušteno

36 h ≤ … < 42 h

 

 

X

27.

… < 36h

 

X

 

28.

Članak 8. stavak 6.

Prekoračenje 6 uzastopnih 24-satnih razdoblja nakon prethodnog tjednog razdoblja odmora

3 h ≤ … < 12 h

 

 

X

29.

12 h ≤ …

 

X

 

30.

Članak 8. stavak 6.b

Nema nadoknade odmora za dva uzastopna skraćena tjedna razdoblja odmora

 

 

X

 

31.

Članak 8. stavak 8.

Redovno tjedno razdoblje odmora ili bilo koje tjedno razdoblje odmora dulje od 45 sati koje se uzima u vozilu

 

 

X

 

32.

Članak 8. stavak 8.

Poslodavac ne pokriva troškove smještaja izvan vozila

 

 

 

X

 

Pravilo 12 dana

33.

Članak 8. stavak 6.a

Prekoračenje 12 uzastopnih 24-satnih razdoblja nakon prethodnog redovnog tjednog razdoblja odmora

3 h ≤ … < 12 h

 

 

X

34.

12 h ≤ …

 

X

 

35.

Članak 8. stavak 6.a točka (b) podtočka ii.

Tjedno razdoblje odmora nakon 12 uzastopnih razdoblja od 24 sata

65 h < … ≤ 67 h

 

 

X

36.

… ≤ 65 h

 

X

 

37.

Članak 8. stavak 6.a točka (d)

Razdoblje vožnje između 22.00 i 6.00 dulje od 3 sata prije stanke, ako vozilo nema višečlanu posadu

3 h < … < 4,5 h

 

 

X

38.

4,5 h ≤ …

 

X

 

Organizacija rada

39.

Članak 8. stavak 8.a

Poduzeće za cestovni prijevoz ne organizira rad vozača na način da se vozači mogu vratiti u operativno središte poslodavca ili u svoje mjesto boravišta

 

X

 

40.

Članak 10. stavak 1.

Veza između plaće/isplate i prijeđene udaljenosti, brzine dostave i/ili količine prevezenog tereta

 

X

 

41.

Članak 10. stavak 2.

Rad vozača nije organiziran ili je neprimjereno organiziran, vozaču nisu dane upute prema kojima bi mogao poštovati zakonodavstvo ili su upute neprimjerene

 

X

 

(*1)  Uredba (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet i o izmjeni uredbi Vijeća (EEZ) br. 3821/85 i (EZ) br. 2135/98 te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3820/85 (SL L 102, 11.4.2006., str. 1.).”;"

2.

Odjeljak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.

Skupine povreda Uredbe (EU) br. 165/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (*2) (Tahograf)

Br.

PRAVNA OSNOVA

VRSTA POVREDE

TEŽINA POVREDE

NTP

VTP

TP

Ugradnja tahografa

1.

Članak 3. stavci 1., 4. i 4.a i članak 22.

Nije ugrađen ili se ne upotrebljava homologirani tahograf

X

 

 

Uporaba tahografa, kartice vozača ili tahografskih listića

2.

Članak 23. stavak 1.

Uporaba tahografa koji nije pregledan u ovlaštenoj radionici

 

X

 

3.

Članak 27.

Vozač ima i/ili upotrebljava više od jedne vlastite kartice vozača

 

X

 

4.

Uporaba krivotvorene kartice vozača (smatra se vožnjom bez kartice vozača)

X

 

 

5.

Uporaba tuđe kartice vozača (smatra se vožnjom bez kartice vozača)

X

 

 

6.

Uporaba kartice vozača dobivene na temelju lažnih izjava i/ili krivotvorenih dokumenata (smatra se vožnjom bez kartice vozača)

X

 

 

7.

Članak 32. stavak 1.

Neispravan rad tahografa (npr.: tahograf nije propisno pregledan, kalibriran i zapečaćen)

 

X

 

8.

Članak 32. stavak1. i članak 33. stavak 1.

Nepravilna uporaba tahografa (npr.: namjerna, dobrovoljna ili nametnuta zlouporaba, nedostatak uputa za ispravnu uporabu itd.)

 

X

 

9.

Članak 32. stavak 3.

Prisutnost u vozilu i/ili uporaba neovlaštenog uređaja kojim se mogu izmijeniti zapisi tahografa

X

 

 

10.

Krivotvorenje, prikrivanje, tajenje ili uništavanje podataka zabilježenih na tahografskim listićima, odnosno pohranjenih u tahografu i/ili na kartici vozača i preuzetih s njih

X

 

 

11.

Članak 33. stavak 2.

Poduzeće ne pohranjuje tahografske listiće, ispise i preuzete podatke

 

X

 

12.

Podaci koji su zabilježeni i pohranjeni nisu raspoloživi najmanje godinu dana

 

X

 

13.

Članak 34. stavak 1.

Nepravilna uporaba tahografskih listića/kartice vozača

 

X

 

14.

Neovlašteno vađenje tahografskih listića ili kartice vozača, što utječe na zapis relevantnih podataka

 

X

 

15.

Članak 34. stavak 1.a

Tahografski listić ili kartica vozača upotrebljavaju se dulje od razdoblja za koje su namijenjeni i podaci su izgubljeni

 

X

 

16.

Članak 34. stavak 2.

Uporaba prljavih ili oštećenih tahografskih listića ili kartice vozača, podaci nisu čitljivi

 

X

 

17.

Članak 34. stavak 3.

Ručni unosi ne upotrebljavaju se kada je to potrebno

 

X

 

18.

Članak 34. stavak 4.

Uporaba pogrešnog tahografskog listića ili kartica vozača umetnuta u neodgovarajući utor (višečlana posada)

 

 

X

19.

Članak 34. stavak 5.

Nepravilna uporaba preklopnog mehanizma

 

X

 

Predočenje podataka

20.

Članak 34. stavak 5. točka (b) podtočka v.

Nepravilna uporaba ili neuporaba znaka za trajekt/vlak

 

 

X

21.

Članak 34. stavak 6.

U tahografski listić nisu uneseni potrebni podaci

 

X

 

22.

Članak 34. stavak 7.

Zapisi ne pokazuju simbole zemalja čije je granice vozač prešao tijekom dnevnog radnog vremena

 

 

X

23.

Članak 34. stavak 7.

Zapisi ne pokazuju simbole zemalja u kojima je započelo i završilo dnevno radno vrijeme vozača

 

 

X

24.

Članak 36.

Odbijanje pregleda

 

X

 

25.

Članak 36.

Vozač ne može predočiti ručne zapise i ispise koji se odnose na tekući dan i prethodnih 28 dana (do 30. prosinca 2024.);

Vozač ne može predočiti ručne zapise i ispise koji se odnose na tekući dan i prethodnih 56 dana (od 31. prosinca 2024.);

 

X

 

26.

Članak 36.

Vozač ne može predočiti karticu vozača, ako je ima

 

X

 

Neispravan rad tahografa

27.

Članak 37. stavak 1. i članak 22. stavak 1.

Tahograf nije popravljen kod ovlaštenog instalatera ni u ovlaštenoj radionici

 

X

 

28.

Članak 37. stavak 2.

Vozač nije zabilježio sve potrebne podatke za razdoblja koja tahograf, s obzirom na to da nije radio ili je radio neispravno, nije ispravno zabilježio

 

X

 

(*2)  Uredba (EU) br. 165/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. veljače 2014. o tahografima u cestovnom prometu, stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3821/85 o tahografu u cestovnom prometu i izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet (SL L 60, 28.2.2014., str. 1.).”;"

3.

odjeljak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6.

Skupine povreda Direktive Vijeća 92/6/EEZ  (*3) (Uređaji za ograničavanje brzine)

Br.

PRAVNA OSNOVA

VRSTA POVREDE

TEŽINA POVREDE

NTP

VTP

TP

1.

Članci 2. i 3.

Uređaj za ograničavanje brzine nije ugrađen

X

 

 

2.

Članak 5.

Uređaj za ograničavanje brzine ne ispunjava primjenjive tehničke zahtjeve

 

X

 

3.

Članak 5.

Uređaj za ograničavanje brzine nije ugrađen u ovlaštenoj radionici

 

 

X

4.

 

Posjedovanje i/ili uporaba neovlaštenog uređaja kojim se mogu krivotvoriti podaci uređaja za ograničavanje brzine ili posjedovanje i/ili uporaba neovlaštenog uređaja za ograničavanje brzine

X

 

 

(*3)  Direktiva Vijeća 92/6/EEZ od 10. veljače 1992. o ugradnji i uporabi uređaja za ograničenje brzine za određene kategorije motornih vozila u Zajednici (SL L 57, 2.3.1992., str. 27.)”."

4.

odjeljak 10. zamjenjuje se sljedećim:

„10.

Skupine povreda Uredbe (EZ) br. 1072/2009 Europskog parlamenta i Vijeća  (*4) (Pristup tržištu međunarodnog cestovnog prijevoza tereta)

Br.

PRAVNA OSNOVA

VRSTA POVREDE

TEŽINA POVREDE

NTP

VTP

TP

Licencija Zajednice

1.

Članak 3. i članak 8. stavak 1.

Prijevoz robe bez valjane licencije Zajednice (tj.: licencija ne postoji ili je krivotvorena, povučena, istekla itd.)

X

 

 

2.

Članak 4.

Poduzeće za prijevoz tereta ili vozač ne mogu inspektoru predočiti valjanu licenciju Zajednice ili valjanu ovjerenu vjerodostojnu presliku licencije Zajednice (tj.: licencija Zajednice ili njezina ovjerena vjerodostojna preslika izgubljena je, zaboravljena, oštećena itd.)

 

X

 

Potvrda za vozače

3.

Članak 3. i članak 8. stavak 1.

Prijevoz robe bez valjane potvrde za vozače (tj. potvrda za vozače ne postoji ili je krivotvorena, povučena, istekla itd.)

 

X

 

4.

Članak 5.

Vozač ili poduzeće za prijevoz tereta ne mogu inspektoru predočiti valjanu potvrdu za vozače ili valjanu ovjerenu vjerodostojnu presliku potvrde za vozače (tj. potvrda za vozače ili njezina ovjerena vjerodostojna preslika izgubljena je, zaboravljena, oštećena itd.)

 

 

X

Kabotaža

5.

Članak 8. stavak 2.

Obavljanje kabotaže koja nije u skladu sa zakonima i drugim propisima na snazi u državi članici domaćinu

 

X

 

6.

Članak 8. stavak 2.a

Obavljanje kabotaže u istoj državi članici u roku od četiri dana od završetka posljednje zakonite kabotaže u toj državi članici

 

X

 

7.

Članak 8. stavci 3. i 4.

Prijevoznik nije u mogućnosti predočiti jasne dokaze o prethodnom međunarodnom prijevozu i/ili o svakoj uzastopnoj kabotaži koja je obavljena i/ili o svim obavljenim kabotažama u slučajevima kada se vozilo nalazi u državi članici domaćinu u razdoblju od četiri dana prije međunarodnog prijevoza te podnijeti te dokaze tijekom pregleda na cesti.

 

X

 

(*4)  Uredba (EZ) br. 1072/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o zajedničkim pravilima za pristup tržištu međunarodnog cestovnog prijevoza tereta (SL L 300, 14.11.2009., str. 72.).”;"

5.

odjeljak 11. zamjenjuje se sljedećim:

„11.

Skupine povreda Uredbe (EZ) br. 1073/2009 Europskog parlamenta i Vijeća  (*5) (Pristup tržištu usluga prijevoza običnim i turističkim autobusima)

Br.

PRAVNA OSNOVA

VRSTA POVREDE

TEŽINA POVREDE

NTP

VTP

TP

Licencija Zajednice

1.

Članak 4.

Prijevoz putnika bez valjane licencije Zajednice (tj.: licencija ne postoji ili je krivotvorena, povučena, istekla itd.)

X

 

 

2.

Članak 4. stavak 3.

Prijevoznik ili vozač ne mogu inspektoru predočiti valjanu licenciju Zajednice ili valjanu ovjerenu vjerodostojnu presliku licencije Zajednice (tj. licencija ili njezina ovjerena vjerodostojna preslika izgubljena je, zaboravljena, oštećena itd.)

 

X

 

Dozvola za pružanje usluga linijskog prijevoza

3.

Članci 5. i 6.

Pružanje usluga linijskog prijevoza bez valjane dozvole (tj.: dozvola ne postoji ili je krivotvorena, povučena, istekla, zlouporabljena itd.)

 

X

 

4.

Članak 19.

Vozač ne može inspektoru predočiti dozvolu (tj. dozvola je izgubljena, zaboravljena, oštećena itd.)

 

 

X

5.

Članci 5. i 6.

Postaje usluga linijskog prijevoza u državi članici ne odgovaraju izdanoj dozvoli

 

 

X

Putni list za pružanje usluga povremenog prijevoza i drugih usluga prijevoza izuzetih od obveze dobivanja dozvole

6.

Članak 12.

Vožnja bez valjanog putnog lista (tj. putni list ne postoji, krivotvoren je, ne sadržava potrebne informacije itd.)

 

 

X

Pravila koja se primjenjuju na kabotažu

7.

Članak 16.

Obavljanje kabotaže koja nije u skladu sa zakonima i drugim propisima na snazi u državi članici domaćinu

 

X

 

8.

Članak 17.

Nema u vozilu ili na zahtjev bilo kojeg ovlaštenog inspektora ne može predočiti kontrolne dokumente za kabotažu (putni list za pružanje usluga povremenog prijevoza ili ugovor sklopljen između prijevoznika i organizatora prijevoza ili ovjerenu vjerodostojnu presliku tog ugovora u slučaju posebnog linijskog prijevoza)

 

X

 

(*5)  Uredba (EZ) br. 1073/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o zajedničkim pravilima za pristup međunarodnom tržištu usluga prijevoza običnim i turističkim autobusima i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 (SL L 300, 14.11.2009., str. 88.).”;"

6.

dodaju se sljedeći odjeljci 13. i 14.:

„13.   Povreda Uredbe (EZ) br. 593/2008 Europskog parlamenta i Vijeća  (*6) (Rim I) (pravo koje se primjenjuje na ugovorne obveze)

Br.

PRAVNA OSNOVA

VRSTA POVREDE

TEŽINA POVREDE

NTP

VTP

TP

1.

Rim I

Povreda prava koje se primjenjuje na ugovorne obveze

 

X

 

14.   Skupine povreda Direktive (EU) br. 2020/1057 Europskog parlamenta i Vijeća  (*7) (upućivanje radnika u cestovnom prijevozu)

Br.

PRAVNA OSNOVA

VRSTA POVREDE

TEŽINA POVREDE

NTP

VTP

TP

1.

Članak 1. stavak 11. točka (a)

Nepotpune informacije u izjavi o upućivanju

 

 

X

2.

Članak 1. stavak 11. točka (a)

Nepodnošenje izjave o upućivanju državi članici u koju je vozač upućen najkasnije na početku upućivanja

 

X

 

3.

Članak 1. stavak 11. točka (b)

Krivotvorena izjava o upućivanju za vozače

 

X

 

4.

Članak 1. stavak 11. točka (b)

Nemogućnost vozača da podnese valjanu izjavu o upućivanju

 

X

 

5.

Članak 1. stavak 11. točka (b)

Neosiguravanje vozaču valjane izjave o upućivanju

 

X

 

6.

Članak 1. stavak 11. točka (c)

Nepodnošenje traženih dokumenata državi članici domaćinu u roku od osam tjedana od datuma podnošenja zahtjeva

 

X

 

7.

Članak 1. stavak 12.

Propust prijevoznika da ažurira izjave o upućivanju u javnom sučelju povezanom sa sustavom IMI

 

 

X

(*6)  Uredba (EZ) br. 593/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o pravu koje se primjenjuje na ugovorne obveze (Rim I.) (SL L 177, 4.7.2008., str. 6.)."

(*7)  Direktiva (EU) 2020/1057 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2020. o utvrđivanju posebnih pravila u pogledu Direktive 96/71/EZ i Direktive 2014/67/EU za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa te izmjeni Direktive 2006/22/EZ u vezi sa zahtjevima za provedbu i Uredbe (EU) br. 1024/2012 (SL L 249, 31.7.2020., str. 49.).”."


(*1)  Uredba (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet i o izmjeni uredbi Vijeća (EEZ) br. 3821/85 i (EZ) br. 2135/98 te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3820/85 (SL L 102, 11.4.2006., str. 1.).”;

(*2)  Uredba (EU) br. 165/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. veljače 2014. o tahografima u cestovnom prometu, stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3821/85 o tahografu u cestovnom prometu i izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet (SL L 60, 28.2.2014., str. 1.).”;

(*3)  Direktiva Vijeća 92/6/EEZ od 10. veljače 1992. o ugradnji i uporabi uređaja za ograničenje brzine za određene kategorije motornih vozila u Zajednici (SL L 57, 2.3.1992., str. 27.)”.

(*4)  Uredba (EZ) br. 1072/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o zajedničkim pravilima za pristup tržištu međunarodnog cestovnog prijevoza tereta (SL L 300, 14.11.2009., str. 72.).”;

(*5)  Uredba (EZ) br. 1073/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o zajedničkim pravilima za pristup međunarodnom tržištu usluga prijevoza običnim i turističkim autobusima i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 (SL L 300, 14.11.2009., str. 88.).”;

(*6)  Uredba (EZ) br. 593/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o pravu koje se primjenjuje na ugovorne obveze (Rim I.) (SL L 177, 4.7.2008., str. 6.).

(*7)  Direktiva (EU) 2020/1057 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2020. o utvrđivanju posebnih pravila u pogledu Direktive 96/71/EZ i Direktive 2014/67/EU za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa te izmjeni Direktive 2006/22/EZ u vezi sa zahtjevima za provedbu i Uredbe (EU) br. 1024/2012 (SL L 249, 31.7.2020., str. 49.).”.”


(1)  NTP = najteža povreda/VTP = vrlo teška povreda/TP = teška povreda.


PRILOG II.

„PRILOG II.

Učestalost teških povreda

1.

Ako se teške (TP) i vrlo teške (VTP) povrede navedene u Prilogu I. ponavljaju, nadležno tijelo države članice poslovnog nastana smatra ih težima. Pri izračunu učestalosti ponavljanih povreda države članice uzimaju u obzir sljedeće čimbenike:

(a)

težinu povrede (TP ili VTP);

(b)

vrijeme (barem jedna cjelovita godina od datuma kontrole);

(c)

broj vozila u prijevozu kojim upravlja upravitelj prijevoza (godišnji prosjek).

2.

Uzimajući u obzir moguću opasnost za sigurnost na cesti, maksimalna učestalost teških povreda nakon koje se one smatraju težima utvrđuje se kako slijedi:

3 TP-a/po vozilu/godišnje = 1 VTP;

3 VTP-a/po vozilu/godišnje = pokretanje nacionalnog postupka o dobrom ugledu

3.

Broj povreda po vozilu godišnje prosječan je broj izračunan dijeljenjem ukupnog broja svih povreda iste težine (TP ili VTP) prosječnim brojem vozila upotrijebljenih tijekom godine. Formulom za učestalost dobiva se maksimalna granica za učestalost teških povreda iznad koje se one smatraju težima. Države članice mogu utvrditi strože granice ako je to predviđeno njihovim nacionalnim upravnim postupkom za procjenu dobrog ugleda.

“.