4.4.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 105/7


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/527

оd 1. travnja 2022.

o izdavanju odobrenja Unije za pojedinačni biocidni proizvod „ARIEL chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash”

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (1), a posebno njezin članak 44. stavak 5. prvi podstavak,

budući da:

(1)

Društvo Procter & Gamble Services Company NV podnijelo je 11. prosinca 2018. Europskoj agenciji za kemikalije („Agencija”) zahtjev u skladu s člankom 43. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 528/2012 za odobrenje za pojedinačni biocidni proizvod vrste 2 pod nazivom „ARIEL chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash”, kako je opisano u Prilogu V. toj uredbi, uz pisanu potvrdu da je nadležno tijelo Belgije pristalo ocijeniti zahtjev. Zahtjev je evidentiran pod brojem predmeta BC-ER045796-14 u registru biocidnih proizvoda.

(2)

„ARIEL chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash” sadržava aktivni klor koji se oslobađa iz natrijeva hipoklorita kao aktivna tvar uvrštena na popis odobrenih aktivnih tvari Unije iz članka 9. stavka 2. Uredbe (EU) br. 528/2012.

(3)

Nadležno ocjenjivačko tijelo podnijelo je 25. studenoga 2020., u skladu s člankom 44. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 528/2012, izvješće o ocjenjivanju i zaključke ocjenjivanja Agenciji.

(4)

Agencija je 5. srpnja 2021. Komisiji dostavila mišljenje (2), nacrt sažetka svojstava biocidnog proizvoda „ARIEL chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash” i konačno izvješće o ocjenjivanju pojedinačnog biocidnog proizvoda u skladu s člankom 44. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 528/2012.

(5)

U mišljenju se zaključuje da je „ARIEL chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash” pojedinačni biocidni proizvod u smislu članka 3. stavka 1. točke (r) Uredbe (EU) br. 528/2012, da je prihvatljiv za odobrenje Unije u skladu s člankom 42. stavkom 1. te uredbe te da, podložno sukladnosti s nacrtom sažetka svojstava biocidnog proizvoda, ispunjava uvjete utvrđene u članku 19. stavku 1. te uredbe.

(6)

Agencija je 30. srpnja 2021. Komisiji dostavila nacrt sažetka svojstava proizvoda na svim službenim jezicima Unije u skladu s člankom 44. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 528/2012.

(7)

Komisija se slaže s mišljenjem Agencije i stoga smatra primjerenim izdati odobrenje Unije za „ARIEL chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash”.

(8)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za biocidne proizvode,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Društvu Procter & Gamble Services Company NV izdaje se odobrenje Unije pod brojem odobrenja EU-0026814-0000 za stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu pojedinačnog biocidnog proizvoda „ARIEL chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash” u skladu sa sažetkom svojstava biocidnog proizvoda iz Priloga.

Odobrenje Unije valjano je od 24. travnja 2022. do 31. ožujka 2032.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 1. travnja 2022.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 167, 27.6.2012., str. 1.

(2)  Mišljenje ECHA-e od 16. lipnja 2021. o odobrenju Unije za biocidni proizvod „Ariel chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash” (ECHA/BPC/282/2021). https://echa.europa.eu/it/opinions-on-union-authorisation.


PRILOG

Sažetak svojstava biocidnog proizvoda

ARIEL Chlorine Professional System 5 Chlorine Bleach for white wash

Vrsta proizvoda 2 – Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama (dezinfekcijska sredstva)

Broj odobrenja: EU-0026814-0000

Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP): EU-0026814-0000

1.   ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE

1.1.   Trgovački naziv(i) proizvoda

Trgovački naziv

ARIEL Chlorine Professional System 5 Chlorine Bleach for white wash

1.2.   Nositelj odobrenja

Naziv i adresa nositelja odobrenja

Naziv

Procter & Gamble Services Company NV

Adresa

Temselaan 100, 1853 Brussels Belgija

Broj odobrenja

EU-0026814-0000

Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP)

EU-0026814-0000

Datum odobrenja

24. travnja 2022.

Datum isteka odobrenja

31. ožujka 2032.

1.3.   Proizvođač(i) proizvoda

Naziv proizvođača

Sutter Industries S.p.A

Adresa proizvođača

Località Leigozze 1, Borghetto, 15060 Borbera Italija

Lokacija proizvodnih pogona

Località Leigozze 1, Borghetto, 15060 Borbera Italija

1.4.   Proizvođači aktivnih tvari

Aktivna tvar

aktivni klor oslobođen iz natrijeva hipoklorita

Naziv proizvođača

ALTAIR CHIMICA S.p.A.

Adresa proizvođača

Via Moie Vecchie n.13, 56048 Saline di Volterra (PI) Italija

Lokacija proizvodnih pogona

Via Moie Vecchie n.13, 56048 Saline di Volterra (PI) Italija

2.   SASTAV I FORMULACIJA PROIZVODA

2.1.   Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu proizvoda

Uobičajeni naziv

IUPAC naziv

Funkcija

CAS broj

EC broj

Sadržaj (%)

aktivni klor oslobođen iz natrijeva hipoklorita

 

Aktivna tvar

 

 

9,05

Natrijev hipoklorit

Natrijev hipoklorit

Neaktivna tvar

7681-52-9

231-668-3

9,5

2.2.   Vrsta formulacije

SL – topivi koncentrat

3.   OZNAKE OPASNOSTI I OBAVIJESTI

Oznaka upozorenja

U dodiru s kiselinama oslobađa otrovni plin

Može nagrizati metale.

Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.

Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.

Oznake obavijesti

Čuvati samo u originalnom pakiranju.

Ne udisati pare.

Nakon uporabe temeljito oprati ruke

Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

Nositi zaštitne rukavice.

Nositi zaštitu za oči.

Nositi zaštitno odijelo.

Odmah nazvati centar za kontrolu otrovanja ili liječnika.

AKO SE PROGUTA: Isprati usta.NE izazivati povraćanje.

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom):Odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom.

AKO SE UDIŠE: Premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje.

U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.

Oprati zagađenu odjeću prije ponovne uporabe.

Apsorbirati proliveno kako bi se spriječila materijalna šteta.

Sakupiti proliveno/rasuto.

Skladištiti pod ključem.

Odložiti sadržaj u/na u skladu s lokalnim propisima.

Odložiti spremnik u/na u skladu s lokalnim propisima.

4.   ODOBRENA UPORABA

4.1.   Opis uporabe

Tablica 1. Uporaba br. 1 – Dezinfekcija rublja (strojno pranje) u fazi ispiranja nakon pranja

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama (dezinficijensi)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

-

Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)

Znanstveno ime: nema podataka

Uobičajeno ime: bakterije

Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: nema podataka

Uobičajeno ime: kvasci

Stadij razvoja: nema podataka

Područje primjene

u zatvorenom prostoru

U profesionalnim perilicama rublja (kao što su perilice rublja u restoranima, hotelima, domovima za skrbi i nezdravstvenim ustanovama) putem zatvorenih automatiziranih programa doziranja:

Dezinfekcija posteljine nakon čišćenja. Proizvod se može upotrebljavati samo s profesionalnom automatiziranom opremom za doziranje marke Procter & Gamble. Proizvod nije odobren za ručno doziranje.

Načini primjene

Metoda: zatvoreni sustav

Detaljan opis:

-

Količine kod primjene i učestalost

Stopa primjene: 10,0 ml/l

Razrjeđivanje (%):

Broj i vremenski raspored primjene:

Proizvod se dodaje jedanput automatskim doziranjem, za dezinfekciju čistog rublja: nakon faze pranja/čišćenja koja se odvija uporabom Ariel S1 Actilift deterdženta (trgovački naziv Ariel System S1), voda se odvodi/ekstrahira. Nakon faze ponovnog punjenja svježom vodom, proizvod se dodaje kupki za glavno pranje/za prvo ispiranje.

Proizvod je učinkovit na čistim predmetima kada se koristi 10 ml/l tijekom vremena kontakta od 15 minuta pri +40 °C (omjer tekućine = 1:5; s opterećenjem balasta od 4 kg)

Kategorije korisnika

profesionalac

Veličine pakiranja i ambalažni materijal

Kanistar od 10 l do 20 l od polietilena visoke gustoće s lijevanom ručkom i sigurnosnom bravom i poklopcem s ključem. Certificirano prema UN-u za opasnu robu.

4.1.1.   Upute za uporabu specifične za uporabu

Pogledati opće upute za uporabu.

4.1.2.   Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Pogledati opće upute za uporabu.

4.1.3   Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Pogledati opće upute za uporabu.

4.1.4.   Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledati opće upute za uporabu.

4.1.5.   Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledati opće upute za uporabu.

5.   OPĆE UPUTE ZA UPORABU (1)

5.1.   Upute za uporabu

Biocidni proizvod ARIEL Chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash namijenjen je samo za uporabu tijekom glavnog pranja, nakon pretpranja Procter & Gamble profesionalnom opremom za doziranje za dezinfekciju čistog rublja:

Korak 1 čišćenje sa sredstvom Ariel System S1 (može se odnositi na pretpranje ili glavno pranje) pri 40 °C 10 minuta: Voda za pranje se isprazni, ekstrahira i ponovno se puni svježom vodom prije koraka 2;

Korak 2 dezinfekcija: može se odnositi na glavno pranje (ako je prvi korak pretpranje) ili kupku za prvo ispiranje (ako je prvi korak glavno pranje). Drugi korak koji sadrži sredstvo ARIEL Chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash uvijek se izvodi pri 40 °C 15 minuta. Nakon toga slijede 1 do 2 faze ispiranja i ispuštanja i na kraju ekstrakcija centrifugiranjem.

5.2.   Mjere za smanjenje rizika

Tijekom rukovanja proizvodom i tijekom održavanja strojeva (popravak pokvarenog sustava za doziranje):

Nositi zaštitne rukavice otporne na kemikalije (EN374).

Nositi zaštitu za oči (EN166)

Nositi zaštitno odijelo (utvrdit će nositelj odobrenja u okviru informacija o proizvodu).

5.3.   Pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Ako se proguta:

:

Odmah isprati usta. Dati nešto za piti ako izložena osoba može gutati. NE izazivati povraćanje. Nazvati 112/hitnu pomoć za medicinsku pomoć.

U slučaju dodira s kožom

:

Odmah oprati velikom količinom vode. Skinuti svu zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe. Oprati sapunom i vodom te nastaviti ispirati 15 minuta. Pozvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

U slučaju dodira s očima

:

Odmah ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati najmanje 15 minuta. Odmah nazvati 112/hitnu pomoć radi medicinske pomoć.

Ako se udiše:

:

Premjestiti unesrećenog na svježi zrak i umiriti ga u položaju koji olakšava disanje. Pozvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

5.4.   Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Zadržavanje širenja:

Sakupiti apsorbiranu tvar u spremnike koji se zatvaraju. Ne koristiti metalne spremnike.

Metode čišćenja:

Male količine prolivene tekućine: staviti u nezapaljivi upijajući materijal i lopatom odložiti u spremnik radi zbrinjavanja. Velika izlijevanja: sadrže ispuštenu tvar, pumpati u odgovarajuće spremnike. Ne koristiti metalne spremnike.

Odlaganje:

Ovaj materijal i njegovo pakovanje moraju biti odloženi na siguran način, u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalnim propisima.

Ne ispuštati neiskorišteni proizvod u tlo, u vodene tokove (sudoper, zahod…) niti u kanalizaciju.

5.5.   Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalim uvjetima skladištenja

Uvjeti skladištenja:

Skladištiti u originalnom pakovanju.

Inkompatibilni materijali:

Metali. kiseline. Reagira s (nekim) kiselinama: ispuštanje (vrlo) otrovnih plinova/para (klor). Može nagrizati metale.

Zabranjeno je mješovito skladištenje:

Čuvati samo u originalnom pakovanju na hladnom i dobro prozračnom mjestu podalje od (jakih) kiselina.

Područje skladištenja:

Skladištiti na hladnom području. Skladištiti na suhom mjestu.

Ne skladištiti na temperaturi višoj od 30 °C.

Zaštititi od mraza.

Čuvati podalje od izravnog sunčevog svjetla.

Rok trajanja: 12 mjeseca

6.   OSTALE INFORMACIJE


(1)  Upute o uporabi, mjere za smanjenje rizika i druge smjernice za uporabu u ovom odjeljku vrijede za svaku autoriziranu uporabu.