25.2.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 51/1


UREDBA VIJEĆA (EU) 2022/330

od 25. veljače 2022.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 269/2014 o mjerama ograničavanja u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalnu cjelovitost, suverenost i neovisnost Ukrajine

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 215.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2014/145/ZVSP od 17. ožujka 2014. o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine (1),

uzimajući u obzir zajednički prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije,

budući da:

(1)

Uredbom Vijeća (EU) br. 269/2014 (2) provode se mjere ograničavanja predviđene u Odluci 2014/145/ZVSP.

(2)

Vijeće je 25. veljače 2022. donijelo Odluku (ZVSP) 2022/329 (3) kojom se mijenja Odluka 2014/145/ZVSP i predviđaju izmijenjeni kriteriji za uvrštenje na popis.

(3)

Te izmjene obuhvaćene su područjem primjene Ugovora i stoga je za njihovu provedbu potrebno regulatorno djelovanje na razini Unije, posebno kako bi se osigurala njezina ujednačena primjena u svim državama članicama.

(4)

Uredbu (EU) br. 269/2014 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Kako bi se osigurala djelotvornost mjera predviđenih u ovoj Uredbi, ona bi trebala odmah stupiti na snagu,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U članku 3. Uredbe (EU) br. 269/2014 stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Prilog I. uključuje:

(a)

fizičke osobe odgovorne za djelovanja ili politike kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine odnosno stabilnost ili sigurnost u Ukrajini, fizičke osobe koje podupiru ili provode takva djelovanja ili politike ili koje ometaju rad međunarodnih organizacija u Ukrajini;

(b)

pravne osobe, subjekte ili tijela koji pružaju materijalnu ili financijsku potporu djelovanjima kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine;

(c)

pravne osobe, subjekte ili tijela na Krimu ili u Sevastopolju čije je vlasništvo preneseno protivno ukrajinskom pravu ili pravne osobe, subjekte ili tijela koji su imali koristi od takvog prijenosa;

(d)

fizičke ili pravne osobe, subjekte ili tijela koji pružaju materijalnu ili financijsku potporu ruskim donositeljima odluka odgovornima za pripojenje Krima ili destabilizaciju Ukrajine ili koji od njih imaju koristi;

(e)

fizičke ili pravne osobe, subjekte ili tijela koji provode transakcije sa separatističkim skupinama u ukrajinskoj regiji Donbasu;

(f)

fizičke ili pravne osobe, subjekte ili tijela koji pružaju materijalnu ili financijsku potporu Vladi Ruske Federacije, ili imaju koristi od nje, koja je odgovorna za pripojenje Krima i destabilizaciju Ukrajine; ili

(g)

vodeće poslovne osobe ili pravne osobe, subjekte ili tijela uključene u gospodarske sektore koji osiguravaju znatan izvor prihoda Vladi Ruske Federacije, koja je odgovorna za pripojenje Krima i destabilizaciju Ukrajine,

te fizičke ili pravne osobe, subjekte ili tijela povezane s njima.”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 25. veljače 2022.

Za Vijeće

Predsjednik

J. BORRELL FONTELLES


(1)  SL L 78, 17.3.2014., str. 16.

(2)  Uredba Vijeća (EU) br. 269/2014 od 17. ožujka 2014. o mjerama ograničavanja u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalnu cjelovitost, suverenost i neovisnost Ukrajine (SL L 78, 17.3.2014., str. 6.).

(3)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2022/329 od 25. veljače 2022. o izmjeni Odluke 2014/145/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine (SL L 50, 25.2.2022., str. 1).