25.2.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 49/1


UREDBA VIJEĆA (EU) 2022/328

od 25. veljače 2022.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 215.,

uzimajući u obzir Odluku (ZVSP) 2022/327 (1) od 25. veljače 2022. o izmjeni Odluke 2014/512/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini,

uzimajući u obzir zajednički prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije,

budući da:

(1)

Vijeće je 31. srpnja 2014. donijelo Uredbu (EU) br. 833/2014 (2).

(2)

Uredbom Vijeća (EU) br. 833/2014 provode se određene mjere predviđene Odlukom Vijeća 2014/512/ZVSP (3) i zabranjuje prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz robe i tehnologije s dvojnom namjenom svim osobama, subjektima ili tijelima u Rusiji ili za uporabu u Rusiji ako su takvi proizvodi namijenjeni za vojne svrhe ili za vojne krajnje korisnike. Zabranjuje se i prodaja takve robe i tehnologije određenim pravnim osobama u Rusiji, kao i pružanje tehničke pomoći i drugih s time povezanih usluga te financiranje i financijska pomoć povezani s takvom robom i tehnologijom. Osim toga, tom se uredbom propisuje da poslovni subjekti trebaju imati prethodnu dozvolu za prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz određenih tehnologija za naftnu industriju u Rusiji i zabranjuje pružanje povezanih usluga potrebnih za traženje i proizvodnju nafte iz dubokih voda, traženje i proizvodnju nafte na arktičkom području ili projekte dobivanja nafte iz škriljevca u Rusiji, uključujući njezin isključivi gospodarski pojas i njezin epikontinentalni pojas. Njome se zabranjuje i pružanje tehničke pomoći u vezi s robom i tehnologijom navedenima u Zajedničkom vojnom popisu Europske unije ili u vezi s nabavom, proizvodnjom, održavanjem i uporabom takve robe. Tom se uredbom uvode i ograničenja pristupa tržištu kapitala Unije za određene subjekte financijske institucije iz Rusije te za Rusiju, njezina državna tijela i njezinu središnju banku.

(3)

Vijeće je 24. siječnja 2022., podsjećajući na zaključke Europskog vijeća iz prosinca 2021., ponovno istaknulo da će svaka daljnja vojna agresija Rusije na Ukrajinu imati goleme posljedice i visoku cijenu.

(4)

S obzirom na težinu situacije, Vijeće je 25. veljače 2022. donijelo Odluku (ZVSP) 2022/327 o izmjeni Odluke 2014/512/ZVSP i uvođenju dodatnih mjera ograničavanja u raznim sektorima, osobito sektorima obrane, energetike, zrakoplovstva i financija.

(5)

Odlukom (ZVSP) 2022/327 uvode se dodatna ograničenja izvoza robe i tehnologije s dvojnom namjenom te pružanja povezanih usluga, kao i ograničenja izvoza određene robe i tehnologije koja bi mogla pridonijeti tehnološkom napretku ruskog sektora obrane i sigurnosti. Uvode se i ograničenja pružanja povezanih usluga. Predviđena su ograničena izuzeća za legitimne i unaprijed utvrđene potrebe. Nadalje, tom se odlukom zabranjuje javno financiranje ili pružanje financijske pomoći za trgovinu s Rusijom, ili ulaganja u Rusiji, uz određene iznimke.

(6)

Odlukom (ZVSP) 2022/327 zabranjuje se i prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz u Rusiju određene robe i tehnologije za rafinerije nafte, uz ograničenja pružanja s time povezanih usluga.

(7)

Nadalje, Odlukom (ZVSP) 2022/327 uvodi se zabrana izvoza koja obuhvaća robu i tehnologiju pogodne za upotrebu u zrakoplovstvu i svemirskoj industriji te se zabranjuje pružanje usluga osiguranja, reosiguranja i održavanja u vezi s tom robom i tehnologijom. Zabranjuje se i pružanje tehničke pomoći i drugih povezanih usluga kao i financiranje i pružanje financijske pomoći u vezi s robom i tehnologijom koje su obuhvaćene ovom zabranom.

(8)

Odlukom (ZVSP) 2022/327 dodatno se proširuju postojeća financijska ograničenja, osobito ograničenja pristupa tržištima kapitala za određene ruske subjekte. Zabranjuje se i uvrštavanje dionica ruskih subjekata u državnom vlasništvu na mjestima trgovanja u Uniji i pružanje s time povezanih usluga. Osim toga, njome se uvode nove mjere kojima se znatno ograničava priljev financijskih sredstava iz Rusije u Uniju jer se zabranjuje primanje depozita od ruskih državljana ili rezidenata iznad određenih vrijednosti, vođenje računa ruskih klijenata u središnjim depozitorijima vrijednosnih papira u Uniji te prodaja vrijednosnih papira denominiranih u eurima klijentima iz Rusije.

(9)

Te su izmjene obuhvaćene područjem primjene Ugovora i stoga je za njihovu provedbu potrebna regulatorna mjera na razini Unije, posebno radi ujednačene primjene u svim državama članicama.

(10)

Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu ove Uredbe, provedbene ovlasti trebalo bi dodijeliti Komisiji.

(11)

Komisija će pratiti provedbu tih mjera. Kako bi se zajamčila djelotvornost kontrole izvoza Unijine robe i tehnologije koja bi mogla pridonijeti tehnološkom napretku ruskog sektora obrane i sigurnosti, Komisija će u suradnji s državama članicama, i prema potrebi s partnerskim zemljama, u opravdanim i dokumentiranim slučajevima na odgovarajući način prilagoditi popis robe i tehnologije.

(12)

Stoga bi Uredbu (EU) br. 833/2014 trebalo na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU) 833/2014 mijenja se kako slijedi:

1.

članak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 1.

Za potrebe ove Uredbe, primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„roba i tehnologija s dvojnom namjenom” znači proizvodi navedeni u Prilogu I. Uredbi (EU) 2021/821 Europskog parlamenta i Vijeća (*1);

(b)

„nadležna tijela” znači nadležna tijela država članica navedena na internetskim stranicama iz Priloga I.;

(c)

„tehnička pomoć” znači svaka tehnička podrška u vezi s popravkom, razvojem, proizvodnjom, sastavljanjem, ispitivanjem, održavanjem ili kakvom drugom tehničkom uslugom te može biti i u obliku npr. davanja uputa, savjeta, obuke, prijenosa praktičnog znanja ili vještina ili usluga savjetovanja; tehnička pomoć uključuje i pomoć u usmenom obliku;

(d)

„brokerske usluge” znači:

i.

pregovaranje ili dogovor o transakcijama u vezi s kupnjom, prodajom ili opskrbom robom i tehnologijom ili financijskim i tehničkim uslugama, među ostalim iz jedne treće zemlje u drugu treću zemlju; ili

ii.

prodaja ili kupnja robe i tehnologije ili financijskih i tehničkih usluga, i ako se nalaze u trećim zemljama, u svrhu njihova prijenosa u drugu treću zemlju;

(e)

„investicijske usluge” znači sljedeće usluge i aktivnosti:

i.

primanje i prijenos naloga u vezi s jednim ili više financijskih instrumenata;

ii.

izvršenje naloga za račun klijenata;

iii.

trgovanje za vlastiti račun;

iv.

upravljanje portfeljima;

v.

investicijsko savjetovanje;

vi.

preuzimanje izdanja financijskih instrumenata i/ili plasiranje financijskih instrumenata s čvrstom obvezom preuzimanja;

vii.

plasiranje financijskih instrumenata bez čvrste obveze preuzimanja;

viii.

sve usluge u vezi s uvrštavanjem za trgovanje na uređenom tržištu ili trgovanje na multilateralnoj trgovinskoj platformi;

(f)

„prenosivi vrijednosni papiri” znači sljedeće vrste vrijednosnih papira koji su prenosivi na tržištu kapitala, osim instrumenata plaćanja:

i.

dionice društava i drugi vrijednosni papiri jednakovrijedni udjelu u kapitalu ili članskim pravima u društvima ili drugim pravnim osobama, te potvrde o deponiranim dionicama;

ii.

obveznice i drugi oblici sekuritiziranog duga, uključujući potvrde o deponiranim takvim vrijednosnim papirima;

iii.

svi drugi vrijednosni papiri koji daju pravo na stjecanje ili prodaju takvih prenosivih vrijednosnih papira ili na temelju kojih se može obavljati plaćanje u novcu;

(g)

„instrumenti tržišta novca” znači vrste instrumenata kojima se uobičajeno trguje na tržištima novca, kao što su trezorski zapisi, certifikati o depozitu i komercijalni zapisi, osim instrumenata plaćanja;

(h)

„kreditna institucija” znači poduzeće čija je djelatnost primanje depozita ili drugih povratnih sredstava od javnosti te odobravanje kredita za vlastiti račun;

(i)

„područje Unije” znači državna područja država članica na koja se primjenjuje Ugovor, u skladu s uvjetima utvrđenima Ugovorom, uključujući njihov zračni prostor;

(j)

„središnji depozitorij vrijednosnih papira” znači pravna osoba definirana u članku 2. stavku 1. točki 1. Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (*2);

(k)

„depozit” znači svaki potražni saldo koji proizlazi iz sredstava preostalih na računu ili privremenih situacija proizašlih iz uobičajenih bankovnih transakcija koje kreditna institucija mora isplatiti prema primjenjivim zakonskim i ugovornim uvjetima, uključujući oročeni depozit i štedni depozit, ali isključujući potražni saldo pod sljedećim uvjetima:

i.

njegovo se postojanje može dokazati jedino financijskim instrumentom kako je definiran u članku 4. stavku 1. točki 15. Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća (*3) , osim ako se radi o štednom proizvodu koji se evidentira potvrdom o depozitu koja je izdana imenovanoj osobi i koji postoji u državi članici na dan 2. srpnja 2014;

ii.

njegova se glavnica ne može isplatiti po nominali;

iii.

njegova je glavnica naplativa samo po nominali prema posebnom jamstvu ili sporazumu koji pruža kreditna institucija ili treća strana;

(l)

„program za dodjelu državljanstva ulagateljima” (ili „zlatne putovnice”) znači postupci uvedeni u državi članici kojima se državljanima trećih zemalja omogućuje stjecanje državljanstva te države članice u zamjenu za unaprijed utvrđena plaćanja i ulaganja;

(m)

„program za dodjelu prava boravka ulagateljima” (ili „zlatne vize”) znači postupci uvedeni u državi članici kojima se državljanima trećih zemalja omogućuje da dobiju dozvolu boravka u toj državi članici u zamjenu za unaprijed utvrđena plaćanja i ulaganja;

(n)

„mjesto trgovanja”, definirano u članku 4. stavku 1. točki 24. Direktive 2014/65/EU, znači uređeno tržište, multilateralna trgovinska platforma (MTP) ili organizirana trgovinska platforma (OTP);

(o)

„financiranje ili financijska pomoć” znači svaka radnja, bez obzira na konkretno odabrano sredstvo, kojom dotična osoba, subjekt ili tijelo, uvjetno ili bezuvjetno, isplaćuje ili se obvezuje isplatiti vlastita sredstva ili gospodarske resurse, među ostalim bespovratna sredstva, zajmove, jamstva, garancije, obveznice, kreditna pisma, kredite dobavljaču, kredite kupcu, predujmove za uvoz ili izvoz te sve vrste osiguranja i reosiguranja, uključujući osiguranje izvoznih kredita. Plaćanje te uvjeti plaćanja dogovorene cijene za robu ili uslugu, izvršeni u skladu s uobičajenom poslovnom praksom, nisu financiranje ili financijska pomoć;

(p)

„partnerska zemlja” znači zemlja koja primjenjuje niz mjera kontrole izvoza koje su u bitnom istovjetne mjerama utvrđenima u ovoj Uredbi, kako su navedene u Prilogu VIII.;

(q)

„potrošački komunikacijski uređaji” znači uređaji koje koriste fizičke osobe, kao što su osobna računala i periferni uređaji (uključujući tvrde diskove i pisače), mobilni telefoni, pametni televizori, memorijski uređaji (USB-ovi) te potrošački softver za sve te uređaje.

(*1)  Uredba (EU) 2021/821 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi režima Unije za kontrolu izvoza, brokeringa, tehničke pomoći, provoza i prijenosa robe s dvojnom namjenom (preinaka) (SL L 206, 11.6.2021., str. 1.)."

(*2)  Uredba (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012 (SL L 257, 28.8.2014., str. 1.)."

(*3)  Direktiva 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (SL L 173, 12.6.2014., str. 349.).”;"

2.

članak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 2.

1.   Zabranjuje se prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz robe i tehnologije s dvojnom namjenom, neovisno o tome jesu li podrijetlom iz Unije, izravno ili neizravno, svim fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima u Rusiji ili za uporabu u Rusiji.

2.   Zabranjuje se:

(a)

pružanje tehničke pomoći, brokerskih ili drugih usluga u vezi s robom i tehnologijom iz stavka 1. te u vezi s pružanjem, proizvodnjom, održavanjem i uporabom te robe i tehnologije, izravno ili neizravno, svim fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima u Rusiji ili za uporabu u Rusiji;

(b)

financiranje ili pružanje financijske pomoći u vezi s robom i tehnologijom iz stavka 1. za prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz te robe i tehnologije ili za pružanje povezane tehničke pomoći, brokerskih ili drugih usluga, izravno ili neizravno, svim fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima u Rusiji ili za uporabu u Rusiji.

3.   Ne dovodeći u pitanje zahtjeve o dozvoli u skladu s Uredbom (EU) 2021/821, zabrane iz stavaka 1. i 2. ovog članka ne primjenjuju se na prodaju, opskrbu, prijenos ni izvoz robe i tehnologije s dvojnom namjenom niti na povezano pružanje tehničke ili financijske pomoći, za nevojnu uporabu i za nevojnog krajnjeg korisnika, u sljedeće svrhe:

(a)

humanitarna namjena, zdravstvene krize, hitno sprečavanje ili ublažavanje događaja koji bi mogao ozbiljno i znatno utjecati na ljudsko zdravlje i sigurnost ili na okoliš ili intervencija u slučaju prirodne katastrofe;

(b)

medicinske ili farmaceutske svrhe;

(c)

privremeni izvoz proizvoda za uporabu u informativnim medijima;

(d)

ažuriranje softvera;

(e)

korištenje kao potrošačkih komunikacijskih uređaja;

(f)

kibersigurnost i informacijska sigurnost fizičkih i pravnih osoba, subjekata i tijela u Rusiji, s iznimkom njezinih državnih tijela i poduzeća koja su pod izravnom ili neizravnom kontrolom tih državnih tijela; ili

(g)

osobna uporaba fizičkih osoba koje putuju u Rusiju ili članova njihovih obitelji koji s njima putuju, što je ograničeno na osobne predmete, kućanske predmete, vozila ili profesionalne alate u vlasništvu tih fizičkih osoba koji nisu namijenjeni prodaji.

Uz iznimku točaka (f) i (g) ovog stavka, izvoznici su dužni u carinskoj deklaraciji iskazati da se ti proizvodi izvoze na temelju relevantnog izuzeća iz ovog stavka i dužni su, u roku od 30 dana od datuma prvog izvoza, obavijestiti nadležno tijelo države članice u kojoj je izvoznik rezident ili ima poslovni nastan o prvom korištenju relevantnog izuzeća.

4.   Odstupajući od stavaka 1. i 2. ovog članka i ne dovodeći u pitanje zahtjeve o dozvoli u skladu s Uredbom (EU) 2021/821, nadležna tijela mogu odobriti prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz robe i tehnologije s dvojnom namjenom ili pružanje s time povezane tehničke ili financijske pomoći, za nevojnu uporabu i za nevojnog krajnjeg korisnika, nakon što utvrde da je takva roba ili tehnologija ili povezana tehnička ili financijska pomoć:

(a)

namijenjena za suradnju Unije, državnih tijela država članica i državnih tijela Rusije isključivo u civilnim pitanjima;

(b)

namijenjeni za međuvladinu suradnju u svemirskim programima;

(c)

namijenjena za rad, održavanje, preradu goriva i sigurnost civilnih nuklearnih kapaciteta te za civilnu nuklearnu suradnju, osobito u području istraživanja i razvoja;

(d)

namijenjena za pomorsku sigurnost;

(e)

namijenjena za civilne telekomunikacijske mreže, uključujući pružanje internetskih usluga;

(f)

namijenjena za uporabu isključivo subjekata koji su u vlasništvu ili pod isključivom ili zajedničkom kontrolom pravne osobe, subjekta ili tijela koji su osnovani ili uspostavljeni u skladu s pravom neke države članice ili partnerske zemlje;

(g)

namijenjena za diplomatska predstavništva Unije, država članica i partnerskih zemalja, uključujući delegacije, veleposlanstva i misije.

5.   Odstupajući od stavaka 1. i 2. ovog članka i ne dovodeći u pitanje zahtjeve o dozvoli u skladu s Uredbom (EU) 2021/821, nadležna tijela mogu odobriti prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz robe i tehnologije s dvojnom namjenom ili pružanje s time povezane tehničke ili financijske pomoći, za nevojnu uporabu i za nevojnog krajnjeg korisnika, nakon što utvrde da takva roba ili tehnologija ili povezana tehnička ili financijska pomoć proizlaze iz ugovora sklopljenih prije 26. veljače 2022. ili pomoćnih ugovora potrebnih za izvršenje takvog ugovora, pod uvjetom da je dozvola zatražena prije 1. svibnja 2022.

6.   Nadležna tijela sve dozvole koje se nalažu ovim člankom izdaju u skladu s pravilima i postupcima iz Uredbe (EU) 2021/821, koja se primjenjuje mutatis mutandis. Dozvola je valjana u cijeloj Uniji.

7.   Prilikom odlučivanja o zahtjevima za dozvole iz stavaka 4. i 5., nadležna tijela ne izdaju dozvolu ako osnovano smatraju sljedeće:

i.

krajnji korisnik mogla bi biti vojska, fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo iz Priloga IV. ili da bi roba mogla biti namijenjena uporabi u vojne svrhe; ili

ii.

prodaja, isporuka, prijenos ili izvoz robe i tehnologije iz stavka 1. ili pružanje povezane tehničke ili financijske pomoći namijenjene su zrakoplovstvu ili svemirskoj industriji.

8.   Nadležna tijela mogu poništiti, suspendirati, izmijeniti ili opozvati dozvolu koju su izdala u skladu sa stavcima 4. i 5. ako smatraju da su takvo poništenje, suspenzija, izmjena ili opoziv nužni za učinkovitu provedbu ove Uredbe.”;

3.

članak 2.a zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 2.a

1.   Zabranjuje se prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz, izravno ili neizravno, robe i tehnologije koje bi mogle pridonijeti ruskom vojnom i tehnološkom napretku ili razvoju sektora obrane i sigurnosti, navedene u Prilogu VII., neovisno o tome jesu li podrijetlom iz Unije, svim fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima u Rusiji ili za uporabu u Rusiji.

2.   Zabranjuje se:

(a)

pružanje tehničke pomoći, brokerskih ili drugih usluga u vezi s robom i tehnologijom iz stavka 1. te u vezi s pružanjem, proizvodnjom, održavanjem i uporabom te robe i tehnologije, izravno ili neizravno, svim fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima u Rusiji ili za uporabu u Rusiji;

(b)

financiranje ili pružanje financijske pomoći u vezi s robom i tehnologijom iz stavka 1. za prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz te robe i tehnologije ili za pružanje povezane tehničke pomoći, brokerskih ili drugih usluga, izravno ili neizravno, svim fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima u Rusiji ili za uporabu u Rusiji.

3.   Zabrane iz stavaka 1. i 2. ne primjenjuju se na prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz robe i tehnologije iz stavka 1. ni na povezano pružanje tehničke ili financijske pomoći, za nevojnu uporabu i za nevojnog krajnjeg korisnika, u sljedeće svrhe:

(a)

humanitarna namjena, zdravstvene krize, hitno sprečavanje ili ublažavanje događaja koji bi mogao ozbiljno i znatno utjecati na ljudsko zdravlje i sigurnost ili na okoliš ili intervencija u slučaju prirodne katastrofe;

(b)

medicinske ili farmaceutske svrhe;

(c)

privremeni izvoz proizvoda za uporabu u informativnim medijima;

(d)

ažuriranje softvera;

(e)

korištenje kao potrošačkih komunikacijskih uređaja;

(f)

kibersigurnost i informacijska sigurnost fizičkih i pravnih osoba, subjekata i tijela u Rusiji, s iznimkom njezinih državnih tijela i poduzeća koja su pod izravnom ili neizravnom kontrolom tih državnih tijela; ili

(g)

osobna uporaba fizičkih osoba koje putuju u Rusiju ili članova njihovih obitelji koji s njima putuju, što je ograničeno na osobne predmete, kućanske predmete, vozila ili profesionalne alate u vlasništvu tih fizičkih osoba koji nisu namijenjeni prodaji.

Uz iznimku točaka (f) i (g) ovog stavka, izvoznici su dužni u carinskoj deklaraciji iskazati da se ti proizvodi izvoze na temelju relevantnog izuzeća iz ovog stavka i dužni su, u roku od 30 dana od datuma prvog izvoza, obavijestiti nadležno tijelo države članice u kojoj je izvoznik rezident ili ima poslovni nastan o prvom korištenju relevantnog izuzeća.

4.   Odstupajući od stavaka 1. i 2., nadležna tijela mogu odobriti prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz robe i tehnologije iz stavka 1. ili pružanje s time povezane tehničke ili financijske pomoći, za nevojnu uporabu i za nevojnog krajnjeg korisnika, nakon što utvrde da je takva roba ili tehnologija ili povezana tehnička ili financijska pomoć:

(a)

namijenjena za suradnju Unije, državnih tijela država članica i državnih tijela Rusije isključivo u civilnim pitanjima;

(b)

namijenjeni za međuvladinu suradnju u svemirskim programima;

(c)

namijenjena za rad, održavanje, preradu goriva i sigurnost civilnih nuklearnih kapaciteta te za civilnu nuklearnu suradnju, osobito u području istraživanja i razvoja;

(d)

namijenjena za pomorsku sigurnost;

(e)

namijenjena za civilne telekomunikacijske mreže, uključujući pružanje internetskih usluga;

(f)

namijenjena za uporabu isključivo subjekata koji su u vlasništvu ili pod isključivom ili zajedničkom kontrolom pravne osobe, subjekta ili tijela koji su osnovani ili uspostavljeni u skladu s pravom neke države članice ili partnerske zemlje; ili

(g)

namijenjena za diplomatska predstavništva Unije, država članica i partnerskih zemalja, uključujući delegacije, veleposlanstva i misije.

5.   Odstupajući od stavaka 1. i 2., nadležna tijela mogu odobriti prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz robe i tehnologije iz stavka 1. ili pružanje s time povezane tehničke ili financijske pomoći, za nevojnu uporabu i za nevojnog krajnjeg korisnika, nakon što utvrde da takva roba ili tehnologija ili povezana tehnička ili financijska pomoć proizlaze iz ugovora sklopljenih prije 26. veljače 2022. ili pomoćnih ugovora potrebnih za izvršenje takvog ugovora, pod uvjetom da je dozvola zatražena prije 1. svibnja 2022.

6.   Nadležna tijela sve dozvole koje se nalažu ovim člankom izdaju u skladu s pravilima i postupcima iz Uredbe (EU) 2021/821, koja se primjenjuje mutatis mutandis. Dozvola je valjana u cijeloj Uniji.

7.   Prilikom odlučivanja o zahtjevima za dozvole iz stavaka 4. i 5., nadležna tijela ne izdaju dozvolu ako osnovano smatraju sljedeće:

i.

krajnji korisnik mogla bi biti vojska, fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo iz Priloga IV. ili da bi roba mogla biti namijenjena uporabi u vojne svrhe; ili

ii.

prodaja, isporuka, prijenos ili izvoz robe i tehnologije iz stavka 1. ili pružanje povezane tehničke ili financijske pomoći namijenjene su zrakoplovstvu ili svemirskoj industriji.

8.   Nadležna tijela mogu poništiti, suspendirati, izmijeniti ili opozvati dozvolu koju su izdala u skladu sa stavcima 4. i 5. ako smatraju da su takvo poništenje, suspenzija, izmjena ili opoziv nužni za učinkovitu provedbu ove Uredbe.”;

4.

umeću se sljedeći članci:

„Članak 2.b

1.   Što se tiče subjekata uvrštenih na popis iz Priloga IV., odstupajući od članka 2. stavaka 1. i 2. i članka 2.a stavaka 1. i 2. i ne dovodeći u pitanje zahtjeve o dozvoli u skladu s Uredbom (EU) 2021/821, nadležna tijela mogu odobriti prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz robe i tehnologije s dvojnom namjenom i robe i tehnologije iz Priloga VII. ili pružanje s time povezane tehničke ili financijske pomoći tek nakon što utvrde:

(a)

da su takva roba i tehnologija ili povezana tehnička ili financijska pomoć nužne za hitno sprečavanje ili ublažavanje događaja koji bi mogao ozbiljno i znatno utjecati na ljudsko zdravlje i sigurnost ili na okoliš; ili

(b)

da takva roba ili tehnologija ili povezana tehnička ili financijska pomoć proizlaze iz ugovora sklopljenih prije 26. veljače 2022. ili pomoćnih ugovora potrebnih za izvršenje takvog ugovora, pod uvjetom da je dozvola zatražena prije 1. svibnja 2022.

2.   Nadležna tijela države članice sve dozvole koje se nalažu ovim člankom izdaju u skladu s pravilima i postupcima iz Uredbe (EU) 2021/821, koja se primjenjuje mutatis mutandis. Dozvola je valjana u cijeloj Uniji.

3.   Nadležna tijela mogu poništiti, suspendirati, izmijeniti ili opozvati dozvolu koju su izdala u skladu sa stavkom 1. ako smatraju da su takvo poništenje, suspenzija, izmjena ili opoziv nužni za učinkovitu provedbu ove Uredbe.

Članak 2.c

1.   Kad god je to moguće, obavijest nadležnom tijelu iz članka 2. stavka 3. i članka 2.a stavka 3. dostavlja se elektroničkim putem na obrascu koji sadržava najmanje sve elemente predviđene u modelima iz Priloga IX. navedene istim redoslijedom kao u tim modelima.

2.   Kad god je to moguće, sve dozvole iz članaka 2., 2.a i 2.b izdaju se elektroničkim putem na obrascu koji sadržava najmanje sve elemente predviđene u modelima iz Priloga IX. navedene istim redoslijedom kao u tim modelima.

Članak 2.d

1.   Nadležna tijela dužna su s drugim državama članicama i Komisijom bez odgode razmijeniti informacije o dozvolama koje su izdala i odbila izdati u skladu s člancima 2., 2.a i 2.b. Razmjena informacija odvija se putem elektroničkog sustava iz članka 23. stavka 6. Uredbe (EU) 2021/821.

2.   Informacije dobivene slijedom primjene ovog članka koriste se samo u svrhu za koju su zatražene, uključujući razmjene informacija iz stavka 4.

Države članice i Komisija dužne su osigurati zaštitu povjerljivih informacija dobivenih primjenom ovog članka u skladu s pravom Unije i relevantnim nacionalnim pravom.

Države članice i Komisija dužne su osigurati da se klasificiranim informacijama dostavljenima ili razmijenjenima u skladu s ovim člankom ne smanji stupanj povjerljivosti ili da ih se deklasificira bez prethodnog pisanog pristanka autora.

3.   Prije nego što izda dozvolu u skladu s člancima 2., 2.a i 2.b za transakciju koja je u biti istovjetna transakciji za koju je u drugoj državi članici ili drugim državama članicama odbijena dozvola i odbijanje je još na snazi, država članica dužna je najprije se posavjetovati sa svakom državom članicom koja je odbila izdati dozvolu. Ako nakon takvih savjetovanja odluči izdati dozvolu, dotična država članica dužna je o tome obavijestiti druge države članice i Komisiju i dostaviti im relevantne informacije kojima obrazlaže svoju odluku.

4.   Komisija u suradnji s državama članicama dužna je, ovisno o slučaju, razmijeniti informacije s partnerskim zemljama radi djelotvornosti mjera kontrole izvoza u skladu s ovom Uredbom i dosljedne primjene mjera kontrole izvoza koje primjenjuju partnerske zemlje.

Članak 2.e

1.   Zabranjuje se javno financiranje ili pružanje financijske pomoći za trgovinu s Rusijom ili ulaganja u Rusiji:

2.   Zabrana iz stavka 1. ne primjenjuju se na:

(a)

preuzete obveze financiranja ili pružanja financijske pomoći utvrđene prije 26. veljače 2022.;

(b)

javno financiranje ili pružanje financijske pomoći ukupne vrijednosti do 10 000 000 EUR po projektu malim i srednjim poduzećima s poslovnim nastanom u Uniji; ili

(c)

na javno financiranje ili pružanje financijske pomoći za trgovinu prehrambenim, poljoprivrednim ili medicinskim proizvodima ili proizvodima humanitarne namjene.”;

5.

u članku 3. stavku 2., riječi „u članku 11. Uredbe (EZ) br. 428/2009” zamjenjuju se riječima „u članku 14. Uredbe (EU) 2021/821”;

6.

umeću se sljedeći članci:

„Članak 3.b

1.   Zabranjuje se prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz, izravno ili neizravno, robe i tehnologije iz Priloga X. prikladne za uporabu u rafinerijama nafte, neovisno o tome jesu li podrijetlom iz Unije, fizičkim i pravnim osobama, subjektima ili tijelima u Rusiji ili za uporabu u Rusiji.

2.   Zabranjuje se:

(a)

pružanje tehničke pomoći, brokerskih ili drugih usluga u vezi s robom i tehnologijom iz stavka 1. te u vezi s pružanjem, proizvodnjom, održavanjem i uporabom te robe i tehnologije, izravno ili neizravno, svim fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima u Rusiji ili za uporabu u Rusiji;

(b)

financiranje ili pružanje financijske pomoći u vezi s robom i tehnologijom iz stavka 1. za prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz te robe i tehnologije ili za pružanje povezane tehničke pomoći, brokerskih ili drugih usluga, izravno ili neizravno, osobama, subjektima ili tijelima u Rusiji ili za uporabu u Rusiji.

3.   Zabrane iz stavaka 1. i 2. ne primjenjuju se na izvršavanje do 27. svibnja 2022. ugovora sklopljenih prije 26. veljače 2022. ili pomoćnih ugovora potrebnih za izvršavanje takvih ugovora.

4.   Odstupajući od stavaka 1. i 2., nadležna tijela mogu, pod uvjetima koje smatraju potrebnima, odobriti prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz robe i tehnologije iz Priloga X. ili pružanje s time povezane tehničke ili financijske pomoći, nakon što utvrde da su takva roba ili tehnologija ili povezana tehnička ili financijska pomoć nužne za hitno sprečavanje ili ublažavanje događaja koji bi mogao ozbiljno i znatno utjecati na ljudsko zdravlje i sigurnost ili na okoliš.

U opravdanim hitnim slučajevima prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz može se izvršiti bez prethodne dozvole, pod uvjetom da izvoznik obavijesti nadležno tijelo u roku od pet radnih dana od obavljanja prodaje, opskrbe, prijenosa ili izvoza, dostavljajući pojedinosti o odgovarajućem opravdanju za prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz bez prethodne dozvole.

Članak 3.c

1.   Zabranjuje se prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz, izravno ili neizravno, robe i tehnologije iz Priloga XI. prikladne za uporabu u zrakoplovstvu ili svemirskoj industriji, neovisno o tome jesu li podrijetlom iz Unije, fizičkim i pravnim osobama, subjektima ili tijelima u Rusiji ili za uporabu u Rusiji.

2.   Zabranjuje se pružanje usluga osiguranja i reosiguranja, izravno ili neizravno, u vezi s robom i tehnologijom iz Priloga XI. osobama, subjektima ili tijelima u Rusiji ili za uporabu u Rusiji.

3.   Zabranjuje se obavljanje jedne od sljedećih aktivnosti ili bilo koje kombinacije sljedećih aktivnosti: obnova, popravak, pregled, zamjena, preinaka ili otklanjanje kvara na zrakoplovu ili sastavnim dijelovima, s izuzetkom pretpoletnog pregleda, u vezi s robom i tehnologijom iz Priloga XI., izravno ili neizravno, svim fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima u Rusiji ili za uporabu u Rusiji.

4.   Zabranjuje se:

(a)

pružanje tehničke pomoći, brokerskih ili drugih usluga u vezi s robom i tehnologijom iz stavka 1. te u vezi s pružanjem, proizvodnjom, održavanjem i uporabom te robe i tehnologije, izravno ili neizravno, svim fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima u Rusiji ili za uporabu u Rusiji;

(b)

financiranje ili pružanje financijske pomoći u vezi s robom i tehnologijom iz stavka 1. za prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz te robe i tehnologije ili za pružanje povezane tehničke pomoći, brokerskih ili drugih usluga, izravno ili neizravno, svim fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima u Rusiji ili za uporabu u Rusiji.

5.   Što se tiče robe iz Priloga XI., zabrane iz stavaka 1. i 4. ne primjenjuju se na izvršavanje do 28. ožujka 2022. ugovora sklopljenih prije 26. veljače 2022. ili pomoćnih ugovora potrebnih za izvršavanje takvih ugovora.”;

7.

u članku 4. stavku 2. „EU-a” se zamjenjuje s „Unije”;

8.

članak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 5.

1.   Zabranjuje se izravna ili neizravna kupnja, prodaja, pružanje investicijskih usluga ili pomoći pri izdavanju odnosno poslovanju s prenosivim vrijednosnim papirima i instrumentima tržišta novca s rokom dospijeća duljim od 90 dana, koje su nakon 1. kolovoza 2014. do 12. rujna 2014., ili s rokom dospijeća duljim od 30 dana, izdanima nakon 12. rujna 2014. do 12. travnja 2022. ili svim prenosivim vrijednosnim papirima i instrumentima tržišta novca izdanima nakon 12. travnja 2022. izdali:

(a)

velike kreditne institucije ili druge velike institucije s izričitom zadaćom promicanja konkurentnosti ruskog gospodarstva, njegove diversifikacije i poticanja ulaganja, osnovane u Rusiji i u kojima država ima više od 50 % vlasništva ili kontrole od 1. kolovoza 2014., navedene u Prilogu III.; ili

(b)

pravna osoba, subjekt ili tijelo s poslovnim nastanom izvan Unije u čijim vlasničkim pravima subjekt iz Priloga III. izravno ili neizravno ima više od 50 % udjela; ili

(c)

pravna osoba, subjekt ili tijelo koji posluju za račun ili prema uputama subjekta iz ovog stavka točke (b) ili subjekta iz Priloga III.

2.   Zabranjuje se izravna ili neizravna kupnja, prodaja, pružanje investicijskih usluga ili pomoći pri izdavanju odnosno poslovanju s prenosivim vrijednosnim papirima i instrumentima tržišta novca, koje su nakon 12. travnja 2022. izdali:

(a)

velike kreditne institucije ili druge institucije u kojima država ima više od 50 % vlasništva ili kontrole od 26. veljače 2022. ili neka druga kreditna institucija osnovane u Rusiji i navedene u Prilogu XII. koje u bitnome podupiru aktivnosti Rusije, njezinih državnih tijela ili središnje banke; ili

(b)

pravna osoba, subjekt ili tijelo s poslovnim nastanom izvan Unije u čijim vlasničkim pravima neki od subjekata iz Priloga XII. ima izravno ili neizravno više od 50 % udjela; ili

(c)

pravna osoba, subjekt ili tijelo koji posluju za račun ili prema uputama subjekta iz ovog stavka točke (a) ili (b).

3.   Zabranjuje se izravna ili neizravna kupnja, prodaja, pružanje investicijskih usluga ili pomoći pri izdavanju odnosno poslovanju s prenosivim vrijednosnim papirima i instrumentima tržišta novca s rokom dospijeća duljim od 30 dana, izdanima nakon 12. rujna 2014. do 12. travnja 2022. ili svim prenosivim vrijednosnim papirima i instrumentima tržišta novca koje su nakon 12. travnja 2022. izdali:

(a)

pravna osoba, subjekt ili tijelo s poslovnim nastanom u Rusiji. navedeni u Prilogu V., čija je pretežita glavna djelatnost projektiranje, proizvodnja, prodaja ili izvoz vojne opreme ili usluga osim pravnih osoba, subjekata ili tijela koji posluju u sektoru svemira ili sektoru nuklearne energije;

(b)

pravna osoba, subjekt ili tijelo s poslovnim nastanom u Rusiji koji su pod državnom kontrolom ili u kojima država ima više od 50 % vlasništva i čija se ukupna imovina procjenjuje na više od bilijun RUB i koji najmanje 50 % procijenjenih prihoda ostvaruju od prodaje ili prijevoza sirove nafte ili naftnih derivata, navedene u Prilogu VI.;

(c)

pravna osoba, subjekt ili tijelo s poslovnim nastanom izvan Unije u čijim vlasničkim pravima subjekt iz ovog stavka točke (a) ili (b) izravno ili neizravno ima više od 50 % udjela; ili

(d)

pravna osoba, subjekt ili tijelo koji posluju za račun ili prema uputama subjekta iz ovog stavka točke (a), (b) ili (c).

4.   Zabranjuje se izravna ili neizravna kupnja, prodaja, pružanje investicijskih usluga ili pomoći pri izdavanju odnosno poslovanju s prenosivim vrijednosnim papirima i instrumentima tržišta novca koje su nakon 12. travnja 2022. izdali:

(a)

pravna osoba, subjekt ili tijelo s poslovnim nastanom u Rusiji koji su pod državnom kontrolom ili u kojima država ima više od 50 % vlasništva i u kojima Rusija, njezina državna tijela ili središnja bana ima pravo sudjelovati u dobiti ili s kojima Rusija, njezina državna tijela ili središnja banka ima drugi bitni ekonomski odnos, ili

(b)

pravna osoba, subjekt ili tijelo s poslovnim nastanom izvan Unije u čijim vlasničkim pravima neki od subjekata iz Priloga XIII. izravno ili neizravno ima više od 50 % udjela; ili

(c)

pravna osoba, subjekt ili tijelo koji posluju za račun ili prema uputama subjekta iz ovog stavka točke (a) ili (b).

5.   Zabranjuje se uvrštavanje i pružanje usluga od 12. travnja 2022. na mjestima trgovanja koja su registrirana ili priznata u Uniji za prenosive vrijednosne papire svih pravnih osoba, subjekata ili tijela s poslovnim nastanom u Rusiji i u kojima država ima više od 50 % vlasništva.

6.   Zabranjuje se izravno ili neizravno dogovaranje aranžmana ili sudjelovanje u aranžmanima za odobravanje

i.

novih zajmova ili kredita s rokom dospijeća duljim od 30 dana svim pravnim osobama, subjektima ili tijelima iz stavka 1. ili 3. nakon 12. rujna 2014. do 26. veljače 2022.; ili

ii.

novih zajmova ili kredita svim pravnim osobama, subjektima ili tijelima iz stavka 1., 2., 3. ili 4. nakon 26. veljače 2022.

Zabrana se ne primjenjuje na:

(a)

zajmove ili kredite s posebnim i dokumentiranim ciljem financiranja uvoza ili izvoza robe i nefinancijskih usluga koje nisu obuhvaćene zabranom, između Unije i trećih država, uključujući troškove za robu i usluge iz neke druge treće države nužne za izvršenje ugovorâ o izvozu ili uvozu; ili

(b)

zajmove s posebnim i dokumentiranim ciljem hitnog financiranja radi ispunjenja kriterija solventnosti i likvidnosti za pravne osobe s poslovnim nastanom u Uniji u čijim vlasničkim pravima neki od subjekata iz Priloga III. ima više od 50 % udjela.

7.   Zabrana iz stavka 6. ne primjenjuje se na povlačenje u ratama ili isplate provedene na temelju ugovora sklopljenog prije 26. veljače 2022. ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

svi uvjeti takvih povlačenja ili isplata:

i.

dogovoreni su prije 26. veljače 2022.; i

ii.

nisu izmijenjeni na taj dan ili nakon tog datuma; te

(b)

prije 26. veljače 2022. ugovorom je bio utvrđen datum dospijeća za potpunu otplatu svih sredstava stavljenih na raspolaganje i za otkazivanje svih preuzetih obveza, prava i obveza na temelju tog ugovora; i

(c)

pri sklapanju tog ugovora nije došlo do povrede zabrana iz ove Uredbe koja je tada bila na snazi.

Uvjeti povlačenja i isplata iz točke (a) uključuju odredbe o roku otplate za svako povlačenje ili isplatu, kamatnu stopu koja se primjenjuje ili metodu izračuna kamatne stope te najviši mogući iznos.”;

9.

umeću se sljedeći članci:

„Članak 5.b

1.   Zabranjuje se primanje svih depozita od ruskih državljana ili fizičkih osoba s boravištem u Rusiji ili od pravnih osoba, subjekata ili tijela s poslovnim nastanom u Rusiji ako ukupna vrijednost depozita fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela po kreditnoj instituciji premašuje 100 000 EUR.

2.   Stavak 1. ne primjenjuje se na državljane država članica ni na fizičke osobe koje u nekoj državi članici imaju dozvolu privremenog ili stalnog boravka.

3.   Stavak 1. ne primjenjuje se na depozite koji su nužni za prekograničnu trgovinsku razmjenu između Unije i Rusije robom i uslugama koje nisu obuhvaćene zabranom.

Članak 5.c

1.   Odstupajući od članka 5.b stavka 1., nadležna tijela mogu odobriti prihvaćanje takvih depozita pod uvjetima koje smatraju primjerenima nakon što utvrde da je prihvaćanje takvih depozita:

(a)

nužno za osnovne potrebe fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela iz članka 5.b stavka 1. i njihovih uzdržavanih članova obitelji, uključujući plaćanja za hranu, stanarinu ili hipoteku, lijekove i zdravstvenu skrb, poreze, premije osiguranja te komunalne naknade;

(b)

isključivo za plaćanje opravdanih honorara ili za nadoknadu nastalih troškova pravnih usluga;

(c)

nužno za izvanredne troškove, pod uvjetom da je relevantno nadležno tijelo najmanje dva tjedna prije izdavanja odobrenja obavijestilo nadležna tijela ostalih država članica i Komisiju o razlozima zbog kojih smatra da bi određeno odobrenje trebalo izdati: ili

(d)

nužno za službene potrebe diplomatske ili konzularne misije ili međunarodne organizacije.

2.   Dotična država članica dužna je u roku od dva tjedna od izdavanja obavijestiti ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju izdanom na temelju stavka 1. točaka (a), (b) i (d).

Članak 5.d

1.   Odstupajući od članka 5.b stavka 1., nadležna tijela mogu odobriti prihvaćanje takvih depozita pod uvjetima koje smatraju primjerenima nakon što utvrde da je prihvaćanje takvih depozita:

(a)

nužno za humanitarne svrhe, npr. pružanje ili lakše pružanje pomoći, uključujući medicinsku opremu i hranu ili transfer humanitarnih djelatnika i s time povezanu pomoć, ili za evakuacije; ili

(b)

nužno za aktivnosti civilnog društva kojima se izravno promiču demokracija, ljudska prava ili vladavina prava u Rusiji.

2.   Dotična država članica dužna je u roku od dva tjedna od izdavanja obavijestiti ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju izdanom na temelju stavka 1.

Članak 5.e

1.   Zabranjuje se središnjim depozitorijima vrijednosnih papira u Uniji pružanje svih usluga definiranih u prilogu Uredbi (EU) br. 909/2014 za prenosive vrijednosne papire izdane nakon 12. travnja 2022. svim ruskim državljanima ili fizičkim osobama s boravištem u Rusiji ili svim pravnim osobama, subjektima ili tijelima s poslovnim nastanom u Rusiji.

2.   Stavak 1. ne primjenjuje se na državljane država članica ni na fizičke osobe koje u nekoj državi članici imaju dozvolu privremenog ili stalnog boravka.

Članak 5.f

1.   Zabranjuje se prodaja prenosivih vrijednosnih papira denominiranih u eurima izdanih nakon 12. travnja 2022. ili jedinica u subjektima za zajednička ulaganja kojima se stvara izloženost prema takvim vrijednosnim papirima, svim ruskim državljanima ili fizičkim osobama s boravištem u Rusiji ili svim pravnim osobama, subjektima ili tijelima s poslovnim nastanom u Rusiji.

2.   Stavak 1. ne primjenjuje se na državljane država članica ni na fizičke osobe koje u nekoj državi članici imaju dozvolu privremenog ili stalnog boravka.

Članak 5.g

1.   Ne dovodeći u pitanje primjenjiva pravila o izvješćivanju, povjerljivosti i profesionalnoj tajni, kreditne institucije dužne su:

(a)

nacionalnim nadležnim tijelima države članice u kojoj imaju sjedište ili Komisiji najkasnije do 27. svibnja 2022. dostaviti popis depozita većih od 100 000 EUR koji pripadaju ruskim državljanima ili fizičkim osobama s boravištem u Rusiji ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima s poslovni nastanom u Rusiji. Dužne su svakih 12 mjeseci dostaviti ažurirane iznose tih depozita;

(b)

nacionalnim nadležnim tijelima države članice u kojoj imaju sjedište dostaviti informacije o depozitima većima od 100 000 EUR koji pripadaju ruskim državljanima ili fizičkim osobama s boravištem u Rusiji, koji su u nekoj državi članici stekli državljanstvo ili pravo boravka na temelju programa za dodjelu državljanstva ulagateljima odnosno programa za dodjelu prava boravka ulagateljima.”;

10.

članci 6. i 7. zamjenjuju se sljedećim:

„Članak 6.

1.   Države članice i Komisija uzajamno se obavješćuju o mjerama poduzetima na temelju ove Uredbe te razmjenjuju sve druge relevantne informacije koje su im na raspolaganju u vezi s ovom Uredbom, a osobito:

(a)

informacije o dozvolama izdanima u skladu s ovom Uredbom;

(b)

informacije primljene u skladu s člankom 5.g;

(c)

informacije o poteškoćama u vezi s povredom i primjenom Uredbe te o presudama koje donesu nacionalni sudovi.

2.   Države članice odmah obavješćuju jedna drugu i Komisiju o svim drugim relevantnim informacijama kojima raspolažu, a mogle bi utjecati na djelotvornu provedbu ove Uredbe.

3.   Informacije dostavljene ili primljene u skladu s ovim člankom smiju se upotrebljavati samo u svrhe za koje su dostavljene ili primljene, među ostalim u cilju djelotvornosti mjera utvrđenih u ovoj Uredbi.

Članak 7.

Komisija je ovlaštena izmijeniti priloge I. i IX. na temelju informacija koje joj dostave države članice.”;

11.

članci 11. i 12. zamjenjuju se sljedećim:

„Članak 11.

1.   Ne udovoljava se zahtjevima povezanima s ugovorima ili transakcijama na čije su izvršenje izravno ili neizravno, u cijelosti ili djelomično, utjecale mjere uvedene ovom Uredbom, uključujući zahtjeve za odštetu ili koje druge zahtjeve te vrste, kao što je zahtjev za naknadu štete ili zahtjev na temelju jamstva, a posebno zahtjev za produljenje ili plaćanje obveznice, jamstva ili odštete, osobito financijskog jamstva ili financijske odštete, u bilo kojem obliku, ako ih podnesu:

(a)

pravne osobe, subjekti ili tijela navedeni u prilozima III., IV., V., VI., XII. ili XIII. ili u članku 5. stavku 1. točki (b) ili (c), članku 5. stavku 2. točki (b) ili (c), članku 5. stavku 3. točki (c) ili (d) i članku 5. stavku 4. točki (b) ili (c) te članku 5.a točki (a), (b) ili (c);

(b)

druge osobe, subjekti ili tijela iz Rusije;

(c)

osobe, subjekti ili tijela koji posluju preko ili u ime jedne od osoba, subjekata ili tijela iz ovog stavka točke (a) ili (b).

2.   U svakom postupku za izvršenje zahtjeva teret dokazivanja da ispunjenje zahtjeva nije zabranjeno stavkom 1. leži na osobi koja traži izvršenje zahtjeva.

3.   Ovaj članak ne dovodi u pitanje pravo osoba, subjekata i tijela iz stavka 1., na sudsko preispitivanje zakonitosti neizvršenja ugovornih obveza u skladu s ovom Uredbom.

Članak 12.

Zabranjuje se svjesno i namjerno sudjelovanje u aktivnostima čiji je cilj ili učinak izbjegavanje zabrana iz ove Uredbe, među ostalim nastupanjem umjesto fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela iz članaka 5., 5.a, 5.b, 5.e i 5.f ili korištenjem u njihovu korist izuzeća iz članka 5. stavka 6., članka 5.a stavka 2., članka 5.b stavka 2., članka 5.e stavka 2. ili članka 5.f stavka 2.”;

12.

umeće se sljedeći članak:

„Članak 12.a

1.   Radi djelovanja na temelju ove Uredbe Komisija obrađuje osobne podatke. Te zadaće uključuju obradu informacija o depozitima i informacija o dozvolama koje su izdala nadležna tijela.

2.   Za potrebe ove Uredbe, služba Komisije navedena u Prilogu I. određuje se „voditeljem obrade” za Komisiju u smislu članka 3. stavka 8. Uredbe (EU) 2018/1725 (*4) u vezi s aktivnostima obrade potrebnima za izvršenje zadaća iz stavka 1.

(*4)  Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295, 21.11.2018., str. 39.).”;"

13.

Prilog I. zamjenjuje se Prilogom I. ovoj Uredbi.

14.

Prilog III. mijenja se u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi.

15.

Prilog IV. zamjenjuje se Prilogom III. ovoj Uredbi.

16.

Prilog V. mijenja se u skladu s Prilogom IV. ovoj Uredbi.

17.

Prilog VI. mijenja se u skladu s Prilogom V. ovoj Uredbi.

18.

Prilog VII. umeće se u skladu s Prilogom VI. ovoj Uredbi.

19.

Prilog VIII. umeće se u skladu s Prilogom VII. ovoj Uredbi.

20.

Prilog IX. umeće se u skladu s Prilogom VIII. ovoj Uredbi.

21.

Prilog X. umeće se u skladu s Prilogom IX. ovoj Uredbi.

22.

Prilog XI. umeće se u skladu s Prilogom X. ovoj Uredbi.

23.

Prilog XII. umeće se u skladu s Prilogom XI. ovoj Uredbi.

24.

Prilog XIII. umeće se u skladu s Prilogom XII. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 25. veljače 2022.

Za Vijeće

Predsjednik

J. BORRELL FONTELLES


(1)  SL L 48, 25.2.2022., str. 1.

(2)  Uredba Vijeća (EU) br. 833/2014 od 31. srpnja 2014. o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (SL L 229, 31.7.2014., str. 1.).

(3)  Odluka Vijeća 2014/512/ZVSP od 31. srpnja 2014. o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (SL L 229, 31.7.2014., str. 13.).


PRILOG I.

PRILOG I.

Internetske stranice s informacijama o nadležnim tijelima i adresa za slanje obavijesti Europskoj komisiji

BELGIJA

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BUGARSKA

https://www.mfa.bg/en/101

ČEŠKA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANSKA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NJEMAČKA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRSKA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRČKA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANJOLSKA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCUSKA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

HRVATSKA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIJA

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

CIPAR

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

MAĐARSKA

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx

NIZOZEMSKA

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLJSKA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMUNJSKA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIJA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAČKA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINSKA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDSKA

http://www.ud.se/sanktioner

Adresa za slanje obavijesti Europskoj komisiji:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Bruxelles, Belgija

E-pošta: relex-sanctions@ec.europa.eu

”.

PRILOG II.

Naslov Priloga III. Uredbi (EU) br. 833/2014 zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG III.

Popis pravnih osoba, subjekata i tijela iz članka 5. stavka 1. točke (a)

[…]


PRILOG III.

„PRILOG IV.

Popis fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela iz članka 2. stavka 7., članka 2.a stavka 7. i članka 2.b stavka 1.

JSC Sirius

OJSC Stankoinstrument

OAO JSC Chemcomposite

JSC Kalashnikov

JSC Tula Arms Plant

NPK Technologii Maschinostrojenija

OAO Wysokototschnye Kompleksi

OAO Almaz Antey

OAO NPO Bazalt

Admiralty Shipyard JSC

Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI

Argut OOO

Komunikacijski centar Ministarstva obrane

Federalni istraživački centar, Institut za katalizu Boreskov

Federalno državno proračunsko poduzeće u okviru administracije predsjednika Ruske Federacije

Federalno državno proračunsko poduzeće „Special Flight Unit Rossiya” u okviru administracije predsjednika Ruske Federacije

Federalno državno unitarno poduzeće „Dukhov Automatics Research Institute” (VNIIA)

Vanjska obavještajna služba (SVR)

Forenzički centar regije Nizhniy Novgorod, glavna uprava Ministarstva unutarnjih poslova

International Center for Quantum Optics and Quantum Technologies (ruski kvantni centar)

Irkut Corporation

Javno dioničko društvo „Irkut Research and Production Corporation” (istraživački i proizvodni centar Irkut)

Dioničko društvo „Scientific Research Institute of Computing Machinery” (Institut za znanstvena istraživanja računalnih uređaja)

JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash)

JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service

JSC Shipyard Zaliv (brodogradilište Zaliv)

JSC Rocket and Space Centre – Progress

Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co.

Kazan Helicopter Plant PJSC

Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO)

Ministarstvo obrane Ruske Federacije

Moskovski institut za fiziku i tehnologiju

NPO High Precision Systems JSC

NPO Splav JSC

OPK Oboronprom

PJSC Beriev Aircraft Company

PJSC Irkut Corporation

PJSC Kazan Helicopters

POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company

Promtech-Dubna, JSC

Javno dioničko društvo „United Aircraft Corporation”

Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern

Rapart Services LLC; Rosoboronexport OJSC (ROE)

Rostec (državna korporacija za ruske tehnologije)

Rostekh – Azimuth

Russian Aircraft Corporation MiG

Russian Helicopters JSC

SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii)

Sukhoi Aviation JSC

Sukhoi Civil Aircraft

Tactical Missiles Corporation JSC

Tupolev JSC

UEC-Saturn

United Aircraft Corporation

JSC AeroKompozit

United Engine Corporation

UEC-Aviadvigatel JSC

United Instrument Manufacturing Corporation

United Shipbuilding Corporation

JSC PO Sevmash

Brodogradilište Krasnoye Sormovo

Brodogradilište Severnaya

Brodogradilište Yantar

UralVagonZavod.


PRILOG IV.

Naslov Priloga V. Uredbi (EU) br. 833/2014 zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG V.

Popis pravnih osoba, subjekata i tijela iz članka 5. stavka 3. točke (a)

[…]


PRILOG V.

Naslov Priloga VI. Uredbi (EU) br. 833/2014 zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG VI.

Popis pravnih osoba, subjekata i tijela iz članka 5. stavka 3. točke (b)

[…]


PRILOG VI.

„PRILOG VII.

Popis robe i tehnologije iz članka 2.a stavka 1. i članka 2.b stavka 1.

Opće napomene, pokrate, kratice i definicije u Prilogu I. Uredbi (EU) 2021/821 primjenjuju se na ovaj Prilog, osim „dijela I. – Opće napomene, pokrate, kratice i definicije, opće napomene uz Prilog I. točke 2.”.

Definicije pojmova iz Zajedničkog popisa robe vojne namjene Europske unije (2020/C 85/01) primjenjuju se na ovaj Prilog.

Ne dovodeći u pitanje članak 12. ove Uredbe, nekontrolirana roba koja sadržava jednu ili više komponenti navedenih u ovom Prilogu ne podliježe kontrolama iz članka 2.b ove Uredbe.

Kategorija I. – Elektronika

X.A.I.001

Elektronički uređaji i komponente.

a.

„Mikroprocesorski mikrosklopovi”, „mikroračunalni mikrosklopovi” i mikroupravljački mikrosklopovi koji imaju bilo koju od sljedećih značajki:

1.

radna brzina od 5 GFLOPS ili veća i aritmetička logička jedinica sa širinom pristupa od 32 bita ili većom;

2.

taktna frekvencija veća od 25 MHz; ili

3.

više od jedne podatkovne ili instrukcijske sabirnice ili serijskog komunikacijskog priključka koji osigurava izravnu vanjsku povezanost između paralelnih „mikroprocesorskih mikrosklopova” s brzinom prijenosa od 2,5 MB/s;

b.

Integrirani sklopovi za pohranu, kako slijedi:

1.

električki izbrisive programabilne ROM memorije (EEPROM) s kapacitetom pohrane:

a.

većim od 16 Mbit po paketu za vrste flash memorija; ili

b.

koji prelazi bilo koje od sljedećih ograničenja za sve druge vrste EEPROM-a:

1.

više od 1 Mbit po paketu; ili

2.

više od 256 kbit po paketu i maksimalno vrijeme pristupa manje od 80 ns;

2.

statičke memorije s nasumičnim pristupom (SRAM) s kapacitetom pohrane:

a.

većim od 1 Mbit po paketu; ili

b.

većim od 256 kbit po paketu i maksimalnim vremenom pristupa manjim od 25 ns;

c.

Analogno-digitalni pretvarači koji imaju bilo koju od sljedećih značajki:

1.

razlučivost od 8 bita ili veća, ali manja od 12 bita, s izlaznom brzinom većom od 200 megauzoraka u sekundi (MSPS);

2.

razlučivost od 12 bita s izlaznom brzinom većom od 105 megauzoraka u sekundi (MSPS);

3.

razlučivost veća od 12 bita, ali manja od ili jednaka 14 bita, s izlaznom brzinom većom od 10 megauzoraka u sekundi (MSPS); ili

4.

razlučivost veća od 14 bita s izlaznom brzinom većom od 2,5 megauzoraka u sekundi (MSPS);

d.

Programirljivi logički uređaji s najvećim brojem istosmjernih digitalnih ulazno/izlaznih podataka između 200 i 700;

e.

Procesori s brzim Fourierovim transformom (FFT) koji imaju nazivno vrijeme izvršavanja kompleksnog FFT-a u 1 024 točke manje od 1 ms;

f.

integrirani sklopovi po narudžbi čija je funkcija nepoznata ili čiji je kontrolni status opreme u kojoj će se upotrebljavati integrirani sklopovi proizvođaču nepoznat, koji imaju bilo koju od sljedećih značajki:

1.

više od 144 terminala; ili

2.

tipično „vrijeme zadrške osnovnog širenja” manje od 0,4 ns;

g.

„Vakuumski elektronički uređaji” s putujućim valom, impulsnim ili kontinuiranim valom, kako slijedi:

1.

uređaji sa spregnutim rezonantnim šupljinama ili njihovi derivati;

2.

uređaji na temelju spiralnih sklopova, sklopova savijenog valovoda ili vijugavog valovoda ili njihovi derivati, koji imaju bilo koju od sljedećih značajki:

a.

„trenutačna širina pojasa” od pola oktave ili više i umnožak prosječne snage (izražene u kW) i frekvencije (izražene u GHz) veći od 0,2; ili

b.

„trenutačna širina pojasa” manja od pola oktave; i umnožak prosječne snage (izražene u kW) i frekvencije (izražene u GHz) veći od 0,4;

h.

Fleksibilni valovodi oblikovani za upotrebu pri frekvencijama višima od 40 GHz;

i.

površinski akustički uređaji i akustički uređaji za površinsko snimanje (shallow bulk), koji imaju bilo koju od sljedećih značajki:

1.

frekvencija nositelja veća od 1 GHz; ili

2.

frekvencija nositelja od 1 GHz ili manja; i

a.

‚prigušenje bočne frekvencije’ veće od 55 dB;

b.

umnožak najvećeg vremenskog kašnjenja i širine pojasa (vrijeme u mikrosekundama i širina pojasa u MHz) veći od 100; ili

c.

disperzijsko kašnjenje veće od 10 mikrosekundi;

Tehnička napomena:

Za potrebe X.A.I.001.i. ‚prigušenje bočne frekvencije’ znači maksimalna vrijednost prigušenja navedena u tehničkim podacima.

j.

‚ćelije’ kako slijedi:

1.

‚primarne ćelije’ koje imaju ,gustoću energije’ 550 Wh/kg ili manju pri 293 K (20 °C);

2.

‚sekundarne ćelije’ koje imaju ,gustoću energije’ 350 Wh/kg ili manju pri 293 K (20 °C);

Napomena:

X.A.I.001.j. ne odnosi se na baterije, uključujući jednoćelijske baterije.

Tehničke napomene:

 

1.

Za potrebe X.A.I.001.j. gustoća energije (Wh/kg) računa se množenjem nazivnog napona u vatima s nazivnim kapacitetom u ampersatima (Ah) i dijeljenjem s masom u kg. Ako nazivni kapacitet nije naveden, gustoća energije računa se iz nazivnog napona na kvadrat pomnoženog s trajanjem pražnjenja u satima i zatim podijeljenog s otporom pražnjenja u omima i masom u kilogramima.

2.

Za potrebe X.A.I.001.j. ‚ćelija’ znači elektrokemijski uređaj koji ima pozitivnu i negativnu elektrodu i elektrolit, i izvor je električne energije. Ona je temeljni sastavni element baterije.

3.

Za potrebe X.A.I.001.j.1. ‚primarna ćelija’ znači ‚ćelija’ koja nije oblikovana za punjenje bilo kakvim drugim izvorom.

4.

Za potrebe X.A.I.001.j.2. ‚sekundarna ćelija’ znači ‚ćelija’ koja je oblikovana za punjenje vanjskim izvorom energije.

k.

„Supravodljivi” elektromagneti ili solenoidi posebno oblikovani da se mogu u potpunosti napuniti ili isprazniti u manje od jedne minute, koji imaju sve sljedeće značajke:

Napomena:

X.A.I.001.k. ne odnosi se na „supravodljive” elektromagnete ili solenoide oblikovane za stvaranje slika s pomoću medicinskih uređaja za magnetnu rezonancu (MRI).

1.

maksimalna energija isporučena tijekom pražnjenja podijeljena s trajanjem pražnjenja većim od 500 kJ u minuti;

2.

unutarnji promjer namota koji prenose struju veći od 250 mm; i

3.

nazivna magnetska indukcija veća od 8 T ili „ukupna gustoća struje” u namotima veća od 300 A/mm2;

l.

Sklopovi ili sustavi za pohranu elektromagnetske energije, koji sadržavaju komponente izrađene od „supravodljivih” materijala posebno oblikovanih za rad pri temperaturama ispod „kritične temperature” od najmanje jednog od njihovih „supravodljivih” sastavnih dijelova, koji imaju sve sljedeće značajke:

1.

rezonantne radne frekvencije veće od 1 MHz;

2.

gustoća pohranjene energije od 1 MJ/m3 ili veća; i

3.

vrijeme pražnjenja kraće od 1 ms;

m.

Tiratroni vodika/izotopa vodika keramičko-metalne konstrukcije i stope za vršnu struju od 500 A ili veće;

n.

Ne upotrebljava se;

o.

Solarne ćelije, CIC (cell-interconnect-coverglass) sklopovi, solarni paneli i solarni nizovi, koji su „prikladni za upotrebu u svemiru” i 3A001.e.4. se ne odnosi na njih (1) 1.

X.A.I.002

„Elektronički sklopovi”, moduli i oprema opće namjene.

a.

Elektronička oprema za testiranje, osim one navedene u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821;

b.

Digitalni instrumentacijski snimači podataka s magnetskom vrpcom koji imaju bilo koju od sljedećih značajki:

1.

maksimalna brzina prijenosa digitalnog sučelja veća od 60 Mbit/s i primjena tehnika spiralnih skeniranja;

2.

maksimalna brzina prijenosa digitalnog sučelja veća od 120 Mbit/s i primjena tehnika fiksne glave; ili

3.

„prikladni su za upotrebu u svemiru”;

c.

Oprema, s maksimalnom brzinom prijenosa digitalnog sučelja većom od 60 Mbit/s, oblikovana za pretvaranje digitalnih snimača s videomagnetnom vrpcom za upotrebu kao snimača podataka s digitalnom instrumentacijom;

d.

Nemodularni analogni osciloskopi koji imaju širinu pojasa od 1 GHz ili veću;

e.

Sustavi modularnih analognih osciloskopa koji imaju bilo koje od sljedećih značajki:

1.

središnje računalo sa širinom pojasa od 1 GHz ili većom; ili

2.

utični moduli s pojedinačnom pojasnom širinom od 4 GHz ili većom;

f.

Analogni osciloskopi za uzorkovanje za analizu ponavljajućih pojava s efektivnom širinom pojasa većom od 4 GHz;

g.

Digitalni osciloskopi i prijelazni snimači, koji upotrebljavaju analogno-digitalne tehnike konverzije, i mogu pohranjivati prijelaze sekvencijskim uzorkovanjem jednokratnih ulaznih podataka u uzastopnim intervalima manjima od 1 ns (veći od 1 gigauzorka u sekundi (GSPS)), digitalizirati na 8 bitova ili veću razlučivost i pohraniti 256 ili više uzoraka.

Napomena:

X.A.I.002 se odnosi na sljedeće posebno oblikovane komponente za analogne osciloskope:

1.

utične jedinice;

2.

vanjska pojačala;

3.

pretpojačala;

4.

uređaje za uzorkovanje;

5.

katodne cijevi.

X.A.I.003

Posebna oprema za obradu, osim one navedene u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821, kako slijedi:

a.

Pretvarači frekvencija koji mogu raditi u frekvencijskom području od 300 do 600 Hz, osim onih navedenih u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821;

b.

Maseni spektrometri, osim onih navedenih u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821;

c.

Svi strojevi s treptavim rendgenskim zrakama, ili komponente sustava za udarne napone oblikovani za njih, uključujući Marx generatore, mreže za oblikovanje udarnih visokih napona, kondenzatore i okidače za visoki napon;

d.

impulsna pojačala, osim onih navedenih u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821;

e.

Elektronička oprema za generiranje vremenske zadrške ili mjerenje vremenskog intervala, kako slijedi:

1.

digitalni generatori zadrške s razlučivošću od 50 nanosekundi ili manjom tijekom vremenskih intervala od 1 mikrosekunde ili duljih; ili

2.

višekanalna (s tri ili više kanala) ili modularna brojila vremenskih intervala i kronometarska oprema s razlučivošću od 50 nanosekundi ili manjom tijekom vremenskih intervala od 1 mikrosekunde ili duljih;

f.

Kromatografski i spektrometarski analitički instrumenti

X.B.I.001

Oprema za proizvodnju elektroničkih komponenti ili materijala, kako slijedi, te za njih posebno oblikovane komponente i pribor.

a.

Oprema posebno oblikovana za proizvodnju elektronskih cijevi, optičkih elemenata i posebno oblikovanih komponenti za njih na koje se odnose 3A001 (2) 1 ili X.A.I.001;

b.

Oprema posebno oblikovana za proizvodnju poluvodičkih uređaja, integriranih sklopova i „elektroničkih sklopova”, kako slijedi, te sustavi koji uključuju ili imaju značajke takve opreme:

Napomena:

X.B.I.001.b. odnosi se i na opremu koja se upotrebljava ili preinačuje za upotrebu u proizvodnji drugih uređaja, kao što su uređaji za stvaranje slika, elektrooptički uređaji, zvučnovalni uređaji.

1.

Oprema za obradu materijala za proizvodnju uređaja i komponenti, kako je navedeno u naslovu X.B.I.001.b., kako slijedi:

Napomena:

X.B.I.001 se ne odnosi na kvarcne cijevi za peći, obloge za peći, lopatice, nosače (osim posebno oblikovanih nosača s kavezom), uređaje za tekuće sastojke, kasete ili lonce posebno oblikovane za opremu za obradu na koju se odnosi X.B.I.001.b.1.

a.

Oprema za proizvodnju polikristalnog silicija i materijala na koje se odnosi 3C001 (3);

b.

Oprema posebno oblikovana za pročišćavanje ili obradu poluvodičkih materijala III/V i II/VI na koje se odnose 3C001, 3C002, 3C003, 3C004 ili 3C005 (4), osim izvlakača kristala, za koje vidjeti X.B.I.001.b.1.c. u nastavku;

c.

Izvlakači kristala i peći za dobivanje kristala, kako slijedi:

Napomena:

X.B.I.001.b.1.c. ne odnosi se na difuzijske i oksidacijske peći.

1.

Oprema za kaljenje ili rekristalizaciju osim peći konstantne temperature s visokim stopama prijenosa energije koja može obrađivati poluvodičke pločice brzinom većom od 0,005 m2 u minuti;

2.

Izvlakači kristala ,upravljani pohranjenim programom’ koji imaju bilo koju od sljedećih značajki:

a.

mogu se ponovno puniti bez zamjene spremnika lonca;

b.

mogu raditi pri tlakovima iznad 2,5 x 105 Pa; ili

c.

s pomoću njih se mogu dobiti kristali promjera većeg od 100 mm;

d.

Oprema za epitaksijalni rast ‚upravljana pohranjenim programom’ koja ima bilo koju od sljedećih značajki:

1.

može proizvesti sloj silicija debljine manje od ± 2,5 % na udaljenosti od 200 mm ili više;

2.

može proizvesti sloj bilo kojeg materijala osim silicija ujednačene debljine po cijeloj poluvodičkoj pločici od ± 3,5 % ili bolje; ili

3.

rotacija pojedinačnih poluvodičkih pločica tijekom obrade;

e.

Oprema za epitaksijalni rast s molekularnim snopom;

f.

Magnetski poboljšana oprema za ‚taloženje raspršenih čestica’ s posebno oblikovanim integriranim vakuumskim pretkomorama koja može prenositi poluvodičke pločice u izoliranoj vakuumskoj okolini;

g.

Oprema posebno oblikovana za ugradnju iona, ionski pojačanu ili fotopojačanu difuziju, koja ima bilo koju od sljedećih značajki:

1.

sposobnost oblikovanja uzoraka;

2.

energija snopa (ubrzavajući napon) veća od 200 keV;

3.

optimizirana za rad pri energiji snopa (ubrzavajući napon) manjoj od 10 keV; ili

4.

sposobnost implantacije kisika visoke energije u grijanu „podlogu”;

h.

Oprema ‚upravljana pohranjenim programom’ za selektivno uklanjanje (jetkanje) s pomoću anizotropnih suhih metoda (npr. plazma), kako slijedi:

1.

‚Uređaji simultanog tipa’ koji imaju bilo koju od sljedećih značajki:

a.

detekcija krajnjih točaka, osim spektroskopskih vrsta optičkih emisija; ili

b.

radni tlak reaktora (jetkanje) od 26,66 Pa ili manji;

2.

‚Uređaji za jednu poluvodičku pločicu’ koji imaju bilo koju od sljedećih značajki:

a.

detekcija krajnjih točaka, osim spektroskopskih vrsta optičkih emisija;

b.

radni tlak reaktora (jetkanje) od 26,66 Pa ili manji; ili

c.

rukovanje poluvodičkim pločicama od kasete do kasete i s vakuumskim pretkomorama;

Napomene:

1.

‚Uređaji simultanog tipa’ odnose se na strojeve koji nisu posebno oblikovani za proizvodnju jednostrukih poluvodičkih pločica. Takvi strojevi mogu istodobno obrađivati dvije ili više poluvodičkih pločica sa zajedničkim procesnim parametrima, npr. RF snaga, temperatura, vrste plina za jetkanje, brzine protoka.

2.

‚Uređaji za jednu poluvodičku pločicu’ odnose se na strojeve koji su posebno oblikovani za proizvodnju i obradu pojedinačnih poluvodičkih pločica. Ti strojevi mogu upotrebljavati automatske tehnike rukovanja poluvodičkim pločicama za stavljanje jedne pločice u opremu za obradu. Definicija uključuje opremu za stavljanje i obradu više poluvodičkih pločica, ali kod koje se parametri jetkanja, npr. RF snaga ili krajnja točka, mogu neovisno odrediti za svaku pojedinačnu poluvodičku pločicu.

i.

Oprema za „kemijsko naparivanje” (CVD), npr. CVD ojačan plazmom (PECVD) ili fotopoboljšani CVD, za proizvodnju poluvodičkih uređaja, koja ima bilo koju od sljedećih mogućnosti, za taloženje oksida, nitrida, metala ili polisilicija:

1.

oprema za „kemijsko naparivanje” koja radi pri tlaku ispod 105 Pa; ili

2.

oprema za PECVD koja radi ili ispod 60 Pa ili ima automatsko rukovanje poluvodičkim pločicama od kasete do kasete i s vakuumskim pretkomorama;

Napomena:

X.B.I.001.b.1.i. ne odnosi se na niskotlačne sustave za „kemijsko naparivanje” (LPCVD) ni na opremu za reaktivno „taloženje raspršenih čestica”.

j.

Sustavi elektronskog snopa posebno oblikovani ili preinačeni za izradu maski ili obradu poluvodičkih uređaja koji imaju bilo koju od sljedećih značajki:

1.

elektrostatsko skretanje snopa;

2.

profil oblikovanog, ne-Gaussovog snopa;

3.

stopa digitalno-analogne konverzije veća od 3 MHz;

4.

točnost digitalno-analogne konverzije veća od 12 bita; ili

5.

preciznost kontrole povratne veze o položaju cilja prema snopu od 1 mikrometra ili veća;

Napomena:

X.B.I.001.b.1.j. ne odnosi se na sustave za taloženje elektronskih snopova ili elektronske mikroskope za skeniranje opće namjene.

k.

Oprema za završnu obradu površina za obradu poluvodičkih pločica kako slijedi:

1.

posebno oblikovana oprema za obradu stražnje strane poluvodičkih pločica tanjih od 100 mikrometara i njihovo naknadno odvajanje; ili

2.

posebno oblikovana oprema za postizanje površinske hrapavosti aktivne površine obrađene pločice s vrijednošću dvije sigme od 2 mikrometra ili manje, ukupno očitanje indikatora (TIR);

Napomena:

X.B.I.001.b.1.k. ne odnosi se na opremu za jednostrano pričvršćivanje i poliranje za završnu obradu površine poluvodičkih pločica.

l.

Oprema za međupovezivanje koja uključuje zajedničke jednostruke ili višestruke vakuumske komore posebno oblikovane kako bi se omogućila integracija bilo koje opreme na koju se odnosi X.B.I.001 u cjeloviti sustav;

m.

Oprema ‚upravljana pohranjenim programom’ koja upotrebljava „lasere” za popravak ili obrezivanje „monolitnih integriranih sklopova” koja ima bilo koju od sljedećih značajki:

1.

točnost pozicioniranja manja od ± 1 mikrometra; ili

2.

veličina točke (širina zasjeka) manja od 3 mikrometra.

Tehnička napomena:

Za potrebe X.B.I.001.b.1. ‚taloženje raspršenih čestica’ postupak je završnog premazivanja u kojem se pozitivno nabijeni ioni ubrzavaju s pomoću električnog polja prema površini cilja (materijal za premazivanje). Kinetička energija iona pri udaru dovoljna je da se oslobode atomi na ciljanoj površini i talože na podlogu. (Napomena: triodno, magnetronsko ili radiofrekvencijsko taloženje raspršenih čestica radi povećanja adhezivnosti premaza i brzine taloženja uobičajene su izmjene postupka.).

2.

Maske, podloge za maske, oprema za izradu maski i oprema za prijenos slike za proizvodnju uređaja i komponenti kako je navedeno u naslovu X.B.I.001, kako slijedi:

Napomena:

Pojam maske odnosi se na one koje se upotrebljavaju u litografiji elektronskim snopom, rendgenskoj litografiji i ultraljubičastoj litografiji te uobičajenoj ultraljubičastoj i vidljivoj fotolitografiji.

a.

Gotove maske, mrežice i njihovi dizajni, osim:

1.

Gotove maske ili mrežice za proizvodnju integriranih sklopova na koje ne odnosi 3A001 (5) 1; ili

2.

maski ili mrežica koje imaju obje sljedeće značajke:

a.

njihov se dizajn temelji na geometrijama od 2,5 mikrometra ili više; i

b.

dizajn ne uključuje posebne značajke za izmjenu predviđene upotrebe s pomoću opreme ili „softvera” za proizvodnju;

b.

Podloge maske, kako slijedi:

1.

obložene „podloge” (npr. staklo, kvarc, safir) tvrde površine (npr. krom, silicij, molibden) za pripremu maski dimenzija većih od 125 mm x 125 mm; ili

2.

podloge posebno oblikovane za rendgenske maske;

c.

Oprema, osim računala opće namjene, posebno oblikovana za računalno potpomognuto projektiranje (CAD) poluvodičkih uređaja ili integriranih sklopova;

d.

Oprema ili strojevi za izradu maski ili mrežica, kako slijedi:

1.

fotooptičke kamere za ponavljanje koje mogu proizvoditi nizove veće od 100 mm x 100 mm ili koje mogu uzrokovati pojedinačno izlaganje veće od 6 mm x 6 mm u slikovnoj (tj. žarišnoj) ravnini, ili koje mogu proizvesti širine linije manje od 2,5 mikrometra u fotopostojanom sloju na „podlozi”;

2.

oprema za izradu maski ili mrežica s pomoću litografije ionskim ili „laserskim” snopom koja može proizvesti širine linije manje od 2,5 mikrometra; ili

3.

oprema ili držači za izmjenu maski ili mrežica ili dodavanje opne kako bi se uklonili nedostaci;

Napomena:

X.B.I.001.b.2.d.1. i b.2.d.2. ne odnose se na opremu za izradu maski primjenom fotooptičkih metoda koja je bila komercijalno dostupna prije 1. siječnja 1980. ili čija učinkovitost nije bolja od takve opreme.

e.

Oprema ‚upravljana pohranjenim programom’ za inspekciju maski, mrežica ili opni:

1.

s razlučivošću 0,25 mikrometra ili boljom; i

2.

s preciznošću 0,75 mikrometara ili boljom na udaljenosti u jednoj ili dvije koordinate od 63,5 mm ili više;

Napomena:

X.B.I.001.b.2.e. ne odnosi se na elektronske mikroskope za skeniranje opće namjene, osim ako su ‚posebno oblikovani’ i opremljeni instrumentima za automatski pregled uzorka.

f.

oprema za poravnavanje i izlaganje za proizvodnju poluvodičkih pločica fotooptičkim ili rendgenskim metodama, npr. oprema za litografiju, uključujući projekcijsku opremu za prijenos slike i opremu za ponavljanje (izravan korak na poluvodičkoj pločici) ili skakanje i pretraživanje (pretraživač), koja može obavljati bilo koju od sljedećih funkcija:

Napomena:

X.B.I.001.b.2.f. ne odnosi se na opremu za poravnavanje i izlaganje fotooptičkih kontaktnih i bliskih maski ili opremu za prijenos kontaktnih slika.

1.

proizvodnja uzorka manjeg od 2,5 mikrometra;

2.

poravnavanje s preciznošću većom od ±0,25 mikrometra (3 sigme);

3.

preklapanje između strojeva nije veće od ±0,3 mikrometra; ili

4.

valna duljina svjetlosnog izvora kraća od 400 nm;

g.

Oprema za elektronski snop, ionski snop ili rendgen za projekcijski prijenos slike, koja može proizvesti uzorke manje od 2,5 mikrometra;

Napomena:

Za sustave fokusiranog skrenutog snopa (sustavi za izravno upisivanje) vidjeti X.B.I.001.b.1.j.

h.

Oprema u kojoj se upotrebljavaju „laseri” za izravno upisivanje na poluvodičke pločice koja može proizvesti uzorke manje od 2,5 mikrometra.

3.

Oprema za sklapanje integriranih sklopova, kako slijedi:

a.

uređaji za spajanje čipova ‚upravljani pohranjenim programom’ koji imaju sve sljedeće značajke:

1.

posebno oblikovani za „hibridne integrirane sklopove”;

2.

put pozicioniranja faze X-Y veći od 37,5 x 37,5 mm; i

3.

točnost pozicioniranja u ravnini X-Y veća od ±10 mikrometara;

b.

oprema ‚upravljana pohranjenim programom’ za izvršavanje višestrukih spajanja u jednoj operaciji (npr. uređaji za spajanje vodilice snopa, uređaji za spajanje nosača čipa, uređaji za spajanje traka);

c.

Poluautomatski ili automatski strojevi za zatvaranje zagrijavanjem, u kojima se poklopac zagrijava lokalno na višu temperaturu od tijela paketa, posebno oblikovani za pakete keramičkih mikrosklopova na koje se odnosi 3A001 (6) 1 i koji imaju protok jednak ili veći od jednog paketa u minuti.

Napomena:

X.B.I.001.b.3. ne odnosi se na aparate za točkasto varenje otporne vrste za opće namjene.

4.

Filtri za čiste prostorije koji omogućuju zračno okruženje s 10 ili manje čestica od 0,3 mikrometra ili manjih na 0,02832 m3 i filtarske materijale za njih.

Tehnička napomena:

Za potrebe X.B.I.001 ‚upravljano pohranjenim programom’ znači upravljanje s pomoću uputa pohranjenih u elektroničkoj memoriji koje procesor može izvršiti kako bi usmjerio obavljanje unaprijed određenih funkcija. Oprema može biti ‚upravljana pohranjenim programom’ bez obzira na to je li elektronička pohrana unutarnja ili vanjska u odnosu na opremu.

X.B.I.002

Oprema za inspekciju ili testiranje elektroničkih komponenti i materijala te za nju posebno oblikovane komponente i pribor.

a.

Oprema posebno oblikovana za inspekciju ili testiranje elektronskih cijevi, optičkih elemenata i za nju posebno oblikovanih komponenti na koje se odnose 3A001 (7) 1 ili X.A.I.001;

b.

Oprema posebno oblikovana za inspekciju ili testiranje poluvodičkih uređaja, integriranih sklopova i „elektroničkih sklopova”, kako slijedi, te sustavi koji uključuju ili imaju značajke takve opreme:

Napomena:

X.B.I.002.b. odnosi se i na opremu koja se upotrebljava ili preinačuje za upotrebu u inspekciji ili testiranju drugih uređaja, kao što su uređaji za stvaranje slika, elektrooptički uređaji, zvučnovalni uređaji.

1.

Inspekcijska oprema ‚upravljana pohranjenim programom’ za automatsko otkrivanje nedostataka, pogrešaka ili kontaminanata od 0,6 mikrometara ili manjih u ili na obrađenim poluvodičkim pločicama, podlogama, osim tiskanih pločica ili čipova, koja upotrebljava optičke tehnike prikupljanja slika za usporedbu uzoraka;

Napomena:

X.B.I.002.b.1. ne odnosi se na elektronske mikroskope za skeniranje opće namjene, osim ako su posebno oblikovani i opremljeni instrumentima za automatski pregled uzorka.

2.

Posebno oblikovana oprema za mjerenje i analizu ‚upravljana pohranjenim programom’, kako slijedi:

a.

posebno oblikovana za mjerenje sadržaja kisika ili ugljika u poluvodičkim materijalima;

b.

oprema za mjerenje širine linije s razlučivošću od 1 mikrometra ili boljom;

c.

posebno oblikovani instrumenti za mjerenje plosnatosti koji mogu mjeriti odstupanja od plosnatosti od 10 mikrometara ili manja s razlučivošću od 1 mikrometra ili boljom.

3.

Oprema za ispitivanje poluvodičkih pločica ‚upravljana pohranjenim programom’, koja ima bilo koju od sljedećih značajki:

a.

točnost pozicioniranja bolja od 3,5 mikrometara;

b.

sposobnost testiranja uređaja s više od 68 terminala; ili

c.

sposobnost testiranja pri frekvenciji višoj od 1 GHz;

4.

Oprema za testiranje kako slijedi:

a.

oprema ‚upravljana pohranjenim programom’ posebno oblikovana za testiranje zasebnih poluvodičkih uređaja i neučahurene pločice, koja može testirati pri frekvencijama višima od 18 GHz;

Tehnička napomena:

Zasebni poluvodički uređaji uključuju fotoćelije i solarne ćelije.

b.

oprema ‚upravljana pohranjenim programom’ posebno oblikovana za testiranje njihovih integriranih sklopova i „elektroničkih sklopova”, koja može izvesti funkcionalno testiranje:

1.

pri ‚brzini uzorka’ većoj od 20 MHz; ili

2.

pri ‚brzini uzorka’ većoj od 10 MHz, ali ne većoj od 20 MHz, i s mogućnošću testiranja paketa s više od 68 terminala.

Napomene:

X.B.I.002.b.4.b. ne odnosi se na opremu za testiranje posebno oblikovanu za testiranje:

1.

memorija;

2.

„sklopova” ili razreda „elektroničkih sklopova” za kućne i zabavne primjene; i

3.

elektroničkih komponenti, „elektroničkih sklopova” i integriranih sklopova na koje se ne odnosi 3A001 (8) ili X.A.I.001, pod uvjetom da takva oprema za testiranje ne uključuje računalnu infrastrukturu s „mogućnošću korisničkog programiranja”.

Tehnička napomena:

Za potrebe X.B.I.002.b.4.b. ‚brzina uzorka’ definirana je kao najveća frekvencija digitalnog rada uređaja za testiranje. Stoga je ekvivalentna najvišoj brzini prijenosa podataka koju uređaj za testiranje može postići u nemultipleksnom načinu rada. Naziva se i brzinom testiranja, najvećom digitalnom frekvencijom ili najvećom digitalnom brzinom.

c.

Oprema posebno oblikovana za određivanje performansi žarišnoravninskih nizova na valnim duljinama većima od 1 200 nm, s pomoću mjerenja ‚upravljanih pohranjenim programom’ ili računalno potpomognute evaluacije, koja ima bilo koju od sljedećih značajki:

1.

upotrebljava točkasto svjetlo za skeniranje promjera manjih od 0,12 mm;

2.

oblikovana je za mjerenje fotoosjetljivih parametara radne uspješnosti i za evaluaciju frekvencijskog odziva, funkcije modulacijskog prijenosa, ujednačenosti odzivnosti ili šuma; ili

3.

oblikovana je za evaluaciju nizova koji mogu stvarati slike s više od 32 x 32 linijskih elemenata;

5.

Sustavi za testiranje elektronskim snopom projektirani za rad pri 3 keV ili niže, ili sustavi „laserskog” snopa, za nekontaktno ispitivanje poluvodičkih uređaja s napajanjem koji imaju bilo koju od sljedećih značajki:

a.

stroboskopska sposobnost s prekidanjem snopa ili bljeskanjem detektora;

b.

elektronski spektrometar za mjerenja napona s razlučivošću manjom od 0,5 V; ili

c.

električne ispitne naprave za analizu radne uspješnosti integriranih sklopova;

Napomena:

X.B.I.002.b.5. ne odnosi se na elektronske mikroskope za skeniranje, osim ako su posebno oblikovani i opremljeni instrumentima za nekontaktno testiranje poluvodičkog uređaja s napajanjem.

6.

Multifunkcionalni sustavi s fokusiranim ionskim snopom ‚upravljani pohranjenim programom’ posebno oblikovani za proizvodnju, popravak, analizu fizičkog rasporeda i testiranje maski ili poluvodičkih uređaja koji imaju bilo koju od sljedećih značajki:

a.

preciznost kontrole povratne veze o položaju cilja prema snopu od 1 mikrometra ili veća; ili

b.

točnost digitalno-analogne konverzije veća od 12 bita;

7.

Sustavi za mjerenje čestica u kojima se upotrebljavaju „laseri” oblikovani za mjerenje veličine i koncentracije čestica u zraku koji imaju obje sljedeće značajke:

a.

mogu mjeriti čestice veličine 0,2 mikrometra ili manje pri brzini protoka 0,02832 m3 u minuti ili većoj; i

b.

mogu otkrivati čisti zrak razreda 10 ili bolji.

Tehnička napomena:

Za potrebe X.B.I.002 ‚upravljano pohranjenim programom’ znači upravljanje s pomoću uputa pohranjenih u elektroničkoj memoriji koje procesor može izvršiti kako bi usmjerio obavljanje unaprijed određenih funkcija. Oprema može biti ‚upravljana pohranjenim programom’ bez obzira na to je li elektronička pohrana unutarnja ili vanjska u odnosu na opremu.

X.C.I.001

Pozitivni zaštitni premazi oblikovani za poluvodičku litografiju posebno podešenu (optimiziranu) za korištenje pri valnim duljinama od 370 do 193 nm.

X.D.I.001

„Softver” posebno oblikovan za „razvoj”, „proizvodnju” ili „upotrebu” elektroničkih uređaja ili komponenti na koje se odnosi X.A.I.001, elektroničke opreme opće namjene na koju se odnosi X.A.I.002 ili opreme za proizvodnju i testiranje na koju se odnose X.B.I.001 i X.B.I.002; ili „softver” posebno oblikovan za „upotrebu” opreme na koju se odnose 3B001.g. ili 3B001.h (9) 1.

X.E.I.001

„Tehnologija” za „razvoj”, „proizvodnju” ili „upotrebu” elektroničkih uređaja ili komponenti na koje se odnosi X.A.I.001, elektroničke opreme opće namjene na koju se odnosi X.A.I.002 ili opreme za proizvodnju i testiranje na koju se odnose X.B.I.001 ili X.B.I.002, ili materijali na koje se odnosi X.C.I.001.

Kategorija II. – Računala

Napomena:

Kategorija II. ne odnosi se na robu za osobnu upotrebu fizičkih osoba.

X.A.II.001

Računala, „elektronički sklopovi” i pripadajuća oprema, na koje se ne odnose 4A001 ili 4A003 (10) 1, te za njih posebno oblikovane komponente.

Napomena:

Kontrolni status „digitalnih računala” i pripadajuće opreme opisane u X.A.II.001 određuje se prema kontrolnom statusu druge opreme ili sustava pod uvjetom da:

a.

su „digitalna računala” ili pripadajuća oprema ključni za rad druge opreme ili sustava;

b.

„digitalna računala” ili pripadajuća oprema nisu „glavni element” druge opreme ili sustava; i

Važna napomena 1.:

Kontrolni status opreme za „obradu signala” ili „poboljšanje slike” posebno oblikovane za drugu opremu s funkcijama ograničenima na funkcije potrebne za drugu opremu određuje se prema kontrolnom statusu te druge opreme, čak i ako ona premašuje kriterij „glavnog elementa”.

Važna napomena 2.:

Za kontrolni status „digitalnih računala” ili pripadajuće opreme za telekomunikacijsku opremu vidjeti kategoriju 5., 1. dio (Telekomunikacije) (11) 2.

c.

„tehnologija” za „digitalna računala” i pripadajuću opremu određuje se prema 4E (12) 3.

a.

Elektronička računala i pripadajuća oprema te „elektronički sklopovi” i za njih posebno oblikovane komponente, predviđeni za rad na temperaturi okoline iznad 343 K (70 °C);

b.

„Digitalna računala”, uključujući opremu za „obradu signala” ili poboljšanje slike, s „korigiranom najvećom učinkovitošću” („APP”) od 0,0128 ponderiranih teraflopsa (WT) ili većom;

c.

„Elektronički sklopovi” koji su posebno oblikovani ili preinačeni za poboljšanje radnih značajki sastavljanjem procesora, kako slijedi:

1.

oblikovani su tako da se mogu sastaviti u konfiguracije od 16 ili više procesora;

2.

ne upotrebljava se;

Napomena 1.:

X.A.II.001.c. se primjenjuje samo na „elektroničke sklopove” i programabilna međupovezivanja s „APP-om” koji ne prelaze ograničenja iz X.A.II.001.b. kada se otpremaju kao neintegrirani „elektronički sklopovi”. Ne primjenjuje se na „elektroničke sklopove” čiji je dizajn ograničen na upotrebu kao pripadajuća oprema na koju se odnosi X.A.II.001.k.

Napomena 2.:

X.A.II.001.c. ne odnosi se ni na koji „elektronički sklop” posebno oblikovan za proizvod ili skupinu proizvoda čija maksimalna konfiguracija ne prelazi ograničenja iz X.A.II.001.b.

d.

Ne upotrebljava se;

e.

Ne upotrebljava se;

f.

Oprema za „obradu signala” ili „poboljšanje slike”, s „korigiranom najvećom učinkovitošću” („APP”) od 0,0128 ponderiranih teraflopsa (WT) ili većom;

g.

Ne upotrebljava se;

h.

Ne upotrebljava se;

i.

Oprema koja sadržava ‚opremu za terminalna sučelja’ koja prelazi ograničenja iz X.A.III.101;

Tehnička napomena:

Za potrebe X.A.II.001.i. ‚oprema za terminalna sučelja’ znači oprema na kojoj informacije ulaze ili izlaze iz telekomunikacijskog sustava, npr. telefon, podatkovni uređaj, računalo itd.

j.

Oprema posebno oblikovana za omogućavanje vanjskog međupovezivanja „digitalnih računala” ili prateće opreme koja omogućuje komunikaciju po brzinama prijenosa podataka većima od 80 Mb/s.

Napomena:

X.A.II.001.j. ne odnosi se na opremu za unutarnje međupovezivanje (npr. stražnje ploče, sabirnice), opremu za pasivno međupovezivanje, „upravljačke sklopove pristupa mreži” ili ‚upravljačke sklopove komunikacijskog kanala’.

Tehnička napomena:

Za potrebe X.A.II.001.j. ‚upravljački sklopovi komunikacijskog kanala’ su fizičko sučelje kojim se nadzire protok sinkronih ili asinkronih digitalnih informacija. To je sklop koji može biti integriran u računalo ili telekomunikacijsku opremu kako bi se osigurao komunikacijski pristup.

k.

„Hibridna računala” i „elektronički sklopovi” te za njih posebno oblikovane komponente koji sadržavaju analogno-digitalne pretvarače koji imaju sve sljedeće značajke:

1.

32 kanala ili više; i

2.

razlučivost od 14 bita (plus bit za predznak) ili veća s brzinom konverzije od 200 000 Hz ili većom.

X.D.II.001

„Softver” za provjeru i validaciju „programa”, „softver” koji omogućuje automatsko generiranje „izvornih kodova” i „softver” operativnog sustava koji su posebno oblikovani za opremu za „obradu u stvarnom vremenu”.

a.

„Softver” za provjeru i validaciju „programa” koji upotrebljava matematičke i analitičke tehnike i oblikovan je ili preinačen za „programe” koji imaju više od 500 000 uputa „izvornog koda”;

b.

„Softver” koji omogućuje automatsko generiranje „izvornih kodova” na temelju podataka dobivenih na internetu iz vanjskih senzora opisanih u Uredbi (EU) 2021/821; ili

c.

„Softver” operativnog sustava posebno oblikovan za opremu za „obradu u stvarnom vremenu” koji jamči „globalno vrijeme kašnjenja prekida” kraće od 20 mikrosekundi.

Tehnička napomena:

Za potrebe X.D.II.001 ‚globalno vrijeme kašnjenja prekida’ je vrijeme koje je potrebno računalnom sustavu kako bi prepoznao prekid zbog nekog događaja, servisirao prekid i prebacio kontekst na zamjenski zadatak koji se nalazi u drugoj memoriji i čeka na prekid.

X.D.II.002

„Softver” osim onoga na koji se odnosi 4D001 (13) 1, posebno oblikovan ili preinačen za „razvoj”, „proizvodnju” ili „upotrebu” opreme na koju se odnosi 4A101 (14) 2, X.A.II.001.

X.E.II.001

„Tehnologija” za „razvoj”, „proizvodnju” ili „upotrebu” opreme na koju se odnosi X.A.II.001, ili „softver” na koji se odnosi X.A.II.001 ili X.D.II.002.

X.E.II.001

„Tehnologija” za „razvoj” ili „proizvodnju” opreme oblikovane za ‚obradu s više tokova podataka’.

Tehnička napomena:

Za potrebe X.E.II.001 ‚obrada s više tokova podataka’ znači tehnika mikroprograma ili arhitekture opreme koja omogućuje istodobnu obradu dvaju ili više nizova podataka pod kontrolom jednog ili više sljedova uputa na načine kao što su:

1.

SIMD arhitekture (jedan instrukcijski tok djeluje nad više tokova podataka), kao što su vektorski procesori ili procesori niza;

2.

MSIMD arhitekture (višestruki SIMD);

3.

MIMD arhitekture (višestruki instrukcijski tokovi djeluju nad nezavisnim podacima), uključujući one koje su usko povezane, blisko povezane ili labavo povezane; ili

4.

Strukturirani nizovi elemenata za obradu, uključujući sistolične nizove.

Kategorija III. dio 1. – Telekomunikacije

Napomena:

Kategorija III. dio 1. ne odnosi se na robu za osobnu upotrebu fizičkih osoba.

X.A.III.101

Telekomunikacijska oprema.

a.

Bilo koja vrsta telekomunikacijske opreme na koju se ne odnosi 5A001.a (15) 1, posebno oblikovana za rad izvan temperaturnog raspona od 219 K (-54 °C) do 397 K (124 °C).

b.

Telekomunikacijska prijenosna oprema i sustavi te za njih posebno oblikovane komponente i pribor, koji imaju bilo koju od sljedećih značajki, funkcija ili obilježja:

Napomena:

Telekomunikacijska prijenosna oprema:

a.

kategorizirana kako slijedi, ili njezine kombinacije:

1.

radijska oprema (npr. odašiljači, prijamnici i primopredajnici);

2.

oprema za završetak linije;

3.

oprema za posredničko pojačalo;

4.

oprema za repetitor;

5.

oprema za regeneraciju;

6.

translacijski enkoderi (transkoderi);

7.

multipleksna oprema (uključujući statistički mutipleks);

8.

modulatori/demodulatori (modemi);

9.

transmultipleksna oprema (vidjeti Preporuku CCITT-a G701);

10.

oprema za digitalno međupovezivanje ‚upravljana pohranjenim programom’;

11.

‚pristupnici’ i mostovi;

12.

‚jedinice za pristup medijima’; i

b.

oblikovana za upotrebu u jednokanalnoj ili višekanalnoj komunikaciji na bilo koji od sljedećih načina:

1.

žica (linija);

2.

koaksijalni kabel;

3.

kabel od optičkih vlakana;

4.

elektromagnetsko zračenje; ili

5.

širenje akustičnih valova pod vodom.

1.

koja primjenjuje digitalne tehnike, uključujući digitalnu obradu analognih signala, i oblikovana je za rad pri „brzini digitalnog prijenosa” na najvišoj razini multipleksa većoj od 45 Mbit/s ili „ukupnoj brzini digitalnog prijenosa” većoj od 90 Mbit/s;

Napomena:

X.A.III.101.b.1. ne odnosi se na opremu posebno oblikovanu za ugradnju i rad u bilo kojem satelitskom sustavu za civilnu upotrebu.

2.

modemi koji upotrebljavaju ‚pojasnu širinu jednog kanala za govor’ s ‚brzinom prijenosa podatkovnih signala’ većom od 9 600 bitova u sekundi;

3.

oprema je za digitalno međupovezivanje ‚upravljana pohranjenim programom±’ s „brzinom digitalnog prijenosa” većom od 8,5 Mbit/s po priključku.

4.

oprema je koja ima bilo koju od sljedećih značajki:

a.

„upravljački sklopovi pristupa mreži” i njihovi povezani zajednički medij s „brzinom digitalnog prijenosa” većom od 33 Mbit/s; ili

b.

„upravljački sklopovi komunikacijskog kanala” s digitalnim izlazom koji imaju ‚brzinu prijenosa podatkovnih signala’ veću od 64 000 bita/s po kanalu;

Napomena:

Ako bilo koja oprema koja se ne kontrolira sadržava „upravljački sklop pristupa mreži”, ne može imati nikakvu vrstu telekomunikacijskog sučelja, osim onih opisanih u X.A.III.101.b.4., ali na koje se on ne odnosi.

5.

upotrebljava „laser” i ima bilo koju od sljedećih značajki:

a.

valna duljina prijenosa veća od 1 000 nm; ili

b.

primjenjuje analogne tehnike i ima širinu pojasa veću od 45 MHz;

c.

primjenjuje tehnike koherentnog optičkog prijenosa ili koherentne optičke detekcije (zovu se i optičke heterodinske ili homodinske tehnike);

d.

primjenjuje tehnike multipleksnog dijeljenja valnih duljina; ili

e.

provodi „optičko pojačavanje”;

6.

Radijska oprema koja radi na ulaznim ili izlaznim frekvencijama većima od:

a.

31 GHz za primjene satelitskih zemaljskih stanica; ili

b.

26,5 GHz za druge primjene;

Napomena:

X.A.III.101.b.6. ne odnosi se na opremu za civilnu upotrebu kada je u skladu s dodijeljenim pojasom Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU) između 26,5 GHz i 31 GHz.

7.

Radijska je oprema koja primjenjuje bilo što od sljedećega:

a.

tehnike kvadraturno-amplitudne modulacije (QAM) iznad razine 4 ako je „ukupna brzina digitalnog prijenosa” veća od 8,5 Mbit/s;

b.

tehnike QAM iznad razine 16 ako je „ukupna brzina digitalnog prijenosa” 8,5 Mbit/s ili manja;

c.

druge tehnike digitalne modulacije koje imaju ‚spektralnu učinkovitost’ veću od 3 bit/s/Hz; ili

d.

radi na frekvencijama od 1,5 MHz do 87,5 MHz i uključuje tehnike prilagođavanja omogućujući tako prigušenje ometajućeg signala veće od 15 dB.

Napomene:

 

1.

X.A.III.101.b.7. ne odnosi se na opremu posebno oblikovanu za ugradnju i rad u bilo kojem satelitskom sustavu za civilnu upotrebu.

2.

X.A.III.101.b.7. ne odnosi se na radiorelejsku opremu za rad u pojasu koji je dodijelila Međunarodna telekomunikacijska unija (ITU):

a.

koji ima bilo koju od sljedećih značajki:

1.

ne premašuje 960 MHz; ili

2.

ima „ukupnu brzinu digitalnog prijenosa” ne veću od 8,5 Mbit/s; i

b.

ima „spektralnu učinkovitost” ne veću od 4 bit/s/Hz.

c.

Oprema za komutaciju ‚upravljana pohranjenim programom’ i povezani sustavi za signalizaciju, koji imaju bilo koju od sljedećih značajki, funkcija ili obilježja te za nju posebno oblikovane komponente i pribor:

Napomena:

Statistički multiplekseri s digitalnim ulazom i digitalnim izlazom koji omogućuju komutaciju tretiraju se kao sklopke ‚upravljane pohranjenim programom’.

1.

oprema ili sustavi za „komutaciju podataka (poruka)” namijenjeni za „paketni rad” i elektronički sklopovi i komponente za njih, osim onih koji su navedeni u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821.

2.

ne upotrebljava se;

3.

usmjeravanje ili komutacija paketa ‚datagrama’;

Napomena:

X.A.III.101.c.3. se ne odnosi na mreže ograničene na upotrebu samo ‚upravljačkih sklopova pristupa mreži’ ili na same ‚upravljačke sklopove pristupa mreži’.

4.

ne upotrebljava se;

5.

višerazinsko davanje prioriteta i prednosti za komutaciju sklopova;

Napomena:

X.A.III.101.c.5. ne odnosi se na jednorazinsko davanje prednosti pozivima.

6.

oblikovani za automatsko prebacivanje mobilnih radijskih poziva na druge mobilne sklopke ili automatsko povezivanje na centraliziranu bazu podataka o pretplatnicima koju dijeli više sklopki;

7.

sadržavaju opremu za digitalno međupovezivanje „upravljanu pohranjenim programom” s „brzinom digitalnog prijenosa” većom od 8,5 Mbit/s po priključku.

8.

‚signalizacija po zajedničkom kanalu’ radi u nepovezanom ili kvazipovezanom načinu rada;

9.

„dinamički prilagođeno usmjeravanje”;

10.

jesu komutatori paketa, komutatori kanala i ruteri s priključcima ili linijama koji premašuju bilo što od sljedećeg:

a.

„brzina prijenosa podatkovnih signala” od 64 000 bit/s po kanalu za „upravljački sklop komunikacijskog kanala”; ili

Napomena:

X.A.III.101.c.10.a. ne odnosi se na multipleksne kompozitne veze koje se sastoje samo od komunikacijskih kanala na koje se X.A.III.101.b.1. pojedinačno ne odnosi.

b.

„Stopa digitalnog prijenosa” od 33 Mbit/s za „upravljački sklop pristupa mreži” i povezane zajedničke medije;

Napomena:

X.A.III.101.c.10. ne odnosi se na komutatore paketa ili rutere s priključcima ili linijama koji ne prelaze ograničenja iz X.A.III.101.c.10.

11.

„optička komutacija”;

12.

primjenjuju tehnike „asinkronog načina prijenosa” („ATM”).

d.

optička vlakna i kabeli od optičkih vlakana duljine veće od 50 m oblikovani za jedan način rada;

e.

centralizirano upravljanje mrežom koje ima sve sljedeće značajke:

1.

prima podatke od čvorova; i

2.

obrađuje te podatke kako bi se osigurala kontrola prometa za koju se ne zahtijevaju odluke operatera te time provodi „dinamički prilagođeno usmjeravanje”;

Napomena 1.:

X.A.III.101.e. ne uključuje slučajeve odluka o usmjeravanju donesenih na temelju prethodno utvrđenih podataka.

Napomena 2.:

X.A.III.101.e. ne isključuje kontrolu prometa kao funkciju predvidljivih statističkih prometnih uvjeta.

f.

Fazni antenski nizovi, koji funkcioniraju iznad 10,5 GHz, sadržavaju aktivne elemente i distribuirane komponente, a oblikovani su tako da omogućuju elektroničko upravljanje oblikovanjem i usmjeravanjem snopa, osim za sustave za slijetanje s instrumentima koji ispunjavaju norme Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo (ICAO) (mikrovalni sustavi za slijetanje (MLS)).

g.

Pokretna komunikacijska oprema osim one navedene u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821, elektronički sklopovi i komponente za nju; ili

h.

Radiorelejska komunikacijska oprema namijenjena za upotrebu na frekvencijama jednakima ili višima od 19,7 GHz i komponente za nju, osim onih navedenih u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821.

Tehnička napomena:

Za potrebe X.A.III.101:

1.

‚Asinkroni način prijenosa’ („ATM”) je način prijenosa u kojem su informacije organizirane u ćelije; asinkron je u smislu da ponavljanje ćelija ovisi o potrebnoj ili trenutačnoj brzini bita.

2.

‚Širina jednog kanala za govor’ je oprema za podatkovnu komunikaciju oblikovana za rad na jednom kanalu za govor od 3 100 Hz, kako je definiran u Preporuci CCITT-a G.151.

3.

‚Upravljački sklop komunikacijskog kanala’ je fizičko sučelje kojim se nadzire protok sinkronih ili asinkronih digitalnih informacija. To je sklop koji može biti integriran u računalo ili telekomunikacijsku opremu kako bi se osigurao komunikacijski pristup.

4.

‚Datagram’ je samostalan i neovisan skup podataka koji sadržava dovoljno informacija za usmjeravanje od izvora do odredišne podatkovne terminalne opreme bez oslanjanja na ranije razmjene između te izvorne i odredišne podatkovne terminalne opreme i transportne mreže.

5.

‚Fast select’ je funkcija koja se primjenjuje na virtualne pozive i omogućuje podatkovnoj terminalnoj opremi da proširi mogućnost prijenosa podataka u „paketima” uspostave i prekida poziva izvan osnovnih mogućnosti virtualnog poziva.

6.

‚Pristupnik’ je funkcija koja se ostvaruje bilo kojom kombinacijom opreme i „softvera”, za provođenje konverzije konvencija za predstavljanje, obradu ili komuniciranje informacija koje se upotrebljavaju na jednom sustavu u odgovarajuće, ali različite konvencije koje se upotrebljavaju u drugom sustavu.

7.

‚Digitalna mreža integriranih usluga’ (ISDN) jedinstvena je digitalna mreža s kraja na kraj u kojoj se podaci koji potječu iz svih vrsta komunikacije (npr. govor, tekst, podaci, nepokretne i pokretne slike) prenose iz jednog priključka (terminala) razmjenom (prebacivanjem) preko jedne pristupne linije do pretplatnika i od njega.

8.

‚Paket’ je skupina binarnih znamenki koja uključuje podatke i signale za upravljanje pozivima i koja se prebacuje kao složena cjelina. Podaci, signali za upravljanje pozivima i moguće informacije o upravljanju pogreškama organiziraju se u određenom formatu.

9.

‚Signalizacija po zajedničkom kanalu’ znači prijenos informacija o kontroli (signalizacija) zasebnim kanalom od onog koji se upotrebljava za poruke. Kanal za signalizaciju obično upravlja višestrukim kanalima poruka.

10.

‚Brzina prijenosa podatkovnih signala’ znači brzina, kako je definirana u Preporuci ITU-a 53-36, uzimajući u obzir da za nebinarnu modulaciju baud i bit u sekundi nisu jednaki. Potrebno je uključiti bitove za funkcije kodiranja, provjere i sinkronizacije.

11.

‚Dinamički prilagođeno usmjeravanje’ znači automatsko preusmjeravanje prometa koje se temelji na očitanju i analizi trenutačnih stvarnih uvjeta mreže.

12.

‚Jedinica za pristup medijima’ znači oprema koja sadržava jedno ili više komunikacijskih sučelja („upravljački sklop pristupa mreži”, „upravljački sklop komunikacijskog kanala”, modem ili računalna sabirnica) za povezivanje terminalne opreme s mrežom.

13.

‚Spektralna učinkovitost’ je „brzina digitalnog prijenosa” [bit/s]/6 dB pojasne širine spektra u Hz.

14.

‚upravljano pohranjenim programom’ znači upravljanje s pomoću uputa pohranjenih u elektroničkoj memoriji koje procesor može izvršiti kako bi usmjerio obavljanje unaprijed određenih funkcija. Napomena: Oprema može biti ‚upravljana pohranjenim programom’ bez obzira na to je li elektronička pohrana unutarnja ili vanjska u odnosu na opremu.

X.B.III.101

Telekomunikacijska oprema za testiranje, osim one navedene u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821.

X.C.III.101

Predoblici od stakla ili bilo kojeg drugog materijala optimiziranog za proizvodnju optičkih vlakana na koje se odnosi X.A.III.101.

X.D.III.101

„Softver” posebno oblikovan ili preinačen za „razvoj”, „proizvodnju” ili „upotrebu” opreme na koju se odnose X.A.III.101 i X.B.III.101, i softver za dinamički prilagođeno usmjeravanje kako su opisani u nastavku:

a.

„Softver”, osim u strojno izvršivom obliku, posebno oblikovan za „dinamički prilagođeno usmjeravanje”.

b.

ne upotrebljava se;

X.E.III.101

„Tehnologija” za „razvoj”, „proizvodnju” ili „upotrebu” opreme na koju se odnosi X.A.III.101 ili X.B.III.101, ili „softver” na koji se odnosi X.D.III.101, i druge „tehnologije” kako slijedi:

a.

Posebne „tehnologije” kako slijedi:

1.

„tehnologija” za obradu i nanošenje premaza na optička vlakna posebno oblikovana kako bi bila prikladna za upotrebu pod vodom;

2.

„tehnologija” za „razvoj” opreme koja primjenjuje tehnike „sinkrone digitalne hijerarhije” („SDH”) ili „sinkrone optičke mreže” („SONET”).

Tehnička napomena:

Za potrebe X.E.III.101:

1.

„Sinkrona digitalna hijerarhija” (SDH) digitalna je hijerarhija koja omogućuje upravljanje, multipleks i pristup različitim oblicima digitalnog prometa upotrebom sinkronog formata prijenosa na različitim vrstama medija. Format se temelji na sinkronom transportnom modulu (STM) koji je definiran u preporukama CCITT-a G.703, G.707, G.708, G.709 i drugima koje se tek trebaju objaviti. Prvorazinska brzina „SDH-a” iznosi 155,52 Mbit/s.

2.

‚Sinkrona optička mreža’ (SONET) mreža je koja omogućuje upravljanje, multipleks i pristup različitim oblicima digitalnog prometa upotrebom sinkronog formata prijenosa na svjetlovodima. Taj je format sjevernoamerička verzija „SDH-a”, a upotrebljava i sinkroni trasportni modul (STM). Međutim, koristi sinkroni transportni signal (STS) kao osnovni transportni modul prvorazinske brzine od 51,81 Mbit/s. Norme SONET integriraju se u norme ‚SDH’.

Kategorija III. dio 2. – Sigurnost informacija

Napomena:

Kategorija III. dio 2. ne odnosi se na robu za osobnu upotrebu fizičkih osoba.

X.A.III.201

Oprema, kako slijedi:

a.

ne upotrebljava se;

b.

ne upotrebljava se;

c.

roba razvrstana kao šifriranje za masovno tržište u skladu s napomenom o kriptografiji – napomena 3. u kategoriji 5. dijelu 2. (16) 1

X.D.III.201

„Softver” za „sigurnost informacija” kako slijedi:

Napomena:

Ovaj unos ne odnosi se na „softver” oblikovan ili preinačen za zaštitu od zlonamjernog oštećenja računala, npr. virusa, pri čemu je upotreba „kriptografije” ograničena na autentifikaciju, digitalni potpis i/ili dešifriranje podataka ili datoteka.

a.

ne upotrebljava se;

b.

ne upotrebljava se;

c.

„Softver” razvrstan kao softver za šifriranje za masovno tržište u skladu s napomenom o kriptografiji – napomena 3. u kategoriji 5. dijelu 2. (17) 2

X.E.III.201

„Tehnologija” za „sigurnost informacija” u skladu s Napomenom o tehnologiji općenito, kako slijedi:

a.

ne upotrebljava se;

b.

„tehnologija”, osim one navedene u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821, za „upotrebu” robe za masovno tržište na koju se odnosi X.A.III.201.c. ili „softver” za masovno tržište na koji se odnosi X.D.III.201.c.

Kategorija IV. – Senzori i laseri

X.A.IV.001

Pomorska ili kopnena akustička oprema koja može otkriti ili locirati podvodne predmete ili obilježja ili pozicionirati površinska plovila ili podvodna vozila; i posebno oblikovane komponente, osim onih navedenih u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821.

X.A.IV.002

Optički senzori kako slijedi:

a.

cijevi za pojačavanje slike i za njih posebno oblikovane komponente kako slijedi:

1.

cijevi za pojačavanje slike koje imaju sve sljedeće značajke:

a.

maksimalni odziv u području valnih duljina veći od 400 nm, ali ne veći od 1 050 nm;

b.

mikrokanalne ploče za elektronsko pojačavanje slike s udaljenošću između središta dvaju otvora (razmak središte-središte) manjim od 25 mikrometara; i

c.

imaju bilo koju od sljedećih značajki:

1.

S-20, S-25 ili multialkalna fotokatoda; ili

2.

fotokatoda GaAs ili GaInAs;

2.

posebno oblikovane mikrokanalne ploče koje imaju obje sljedeće značajke:

a.

15 000 ili više šupljih cijevi po ploči; i

b.

udaljenost između središta dvaju otvora (razmak središte-središte) manja od 25 mikrometara.

b.

Oprema za stvaranje slika s izravnim pogledom koja radi u vidljivom ili infracrvenom spektru, s ugrađenim cijevima za pojačavanje slike sa značajkama navedenima u X.A.IV.002.a.1.

X.A.IV.003

Kamere kako slijedi:

a.

kamere koje ispunjavaju kriterije iz napomene 3. uz 6A003.b.4. (18) 1

b.

ne upotrebljava se;

X.A.IV.004

Optika kako slijedi:

a.

optički filtri:

1.

za valne duljine dulje od 250 nm, koje se sastoje od višeslojnih optičkih premaza i imaju bilo koju od sljedećih značajki:

a.

širina pojasa 1 nm FWHI (puna širina i polovina intenziteta) ili manja i vršni prijenos od 90 % ili veći; ili

b.

širina pojasa 0,1 nm FWHI ili manja i vršni prijenos od 50 % ili veći;

Napomena:

X.A.IV.004 se ne odnosi na optičke filtre s fiksnim otvorima za zrak ili filtre Lyot tipa.

2.

za valne duljine veće od 250 nm i imaju bilo koju od sljedećih značajki:

a.

podesivi u spektralnom području od 500 nm ili više;

b.

trenutačni optički pojas propuštanja od 1,25 nm ili manji;

c.

valna duljina može se ponovno postaviti unutar 0,1 ms do točnosti od 1 nm ili bolje unutar podesivog spektralnog područja; i

d.

jednovršni prijenos od 91 % ili veći;

3.

sklopke (filtri) za optičku neprozirnost s vidnim poljem 30° ili širim i vremenom odziva 1 ns ili kraćim;

b.

kabel od ‚fluoridnog vlakna’ ili optička vlakna za njega, s prigušenjem manjim od 4 dB/km u rasponu valnih duljina iznad 1 000 nm, ali ne iznad 3 000 nm.

Tehnička napomena:

Za potrebe X.A.IV.004.b ‚Fluoridna vlakna’ su vlakna proizvedena od spojeva fluorida u rasutom stanju.

X.A.IV.005

„Laseri” kako slijedi:

a.

„laseri” ugljikova dioksida (CO2) koji imaju bilo koju od sljedećih značajki:

1.

kontinuirana valna izlazna snaga veća od 10 kW;

2.

impulsni izlaz s „trajanjem impulsa” većim od 10 μs; i

a.

prosječna izlazna snaga veća od 10 kW; ili

b.

impulsna „vršna snaga” veća od 100 kW; ili

3.

impulsni izlaz s „trajanjem impulsa” 10 μs ili kraćim: i

a.

energija impulsa veća od 5 J po impulsu i „vršna snaga” veća od 2,5 kW; ili

b.

prosječna izlazna snaga veća od 2,5 kW;

b.

Poluvodički laseri kako slijedi:

1.

pojedinačni jednomodni transverzalni poluvodički „laseri” koji imaju:

a.

prosječnu izlaznu snagu veću od 100 mW; ili

b.

valnu duljinu veću od 1 050 nm;

2.

Pojedinačni poluvodički „laseri” s višestrukim transverzalnim modom ili nizovi pojedinačnih poluvodičkih „lasera” s valnom duljinom većom od 1 050 nm;

c.

rubinski „laseri” s izlaznom energijom većom od 20 J po impulsu;

d.

ne-„podesivi”„impulsni laseri” s izlaznom valnom duljinom većom od 975 nm, ali ne većom od 1 150 nm, koji imaju bilo koju od sljedećih značajki:

1.

„trajanje impulsa” 1 ns ili dulje, ali ne dulje od 1 μs i bilo koju od sljedećih značajki:

a.

jednostruki transverzalni izlazni mod i bilo koju od sljedećih značajki:

1.

‚efikasnost konverzije električne u optičku snagu’ veća od 12 % i „prosječna izlazna snaga” veća od 10 W s mogućnošću rada na impulsnoj ponavljajućoj frekvenciji većoj od 1 kHz; ili

2.

„prosječna izlazna snaga” veća od 20 W; ili

b.

višestruki transverzalni izlazni mod i bilo koju od sljedećih značajki:

1.

‚efikasnost konverzije električne u optičku snagu’ veća od 18 % i „prosječna izlazna snaga” veća od 30 W;

2.

„vršna snaga” veća od 200 MW; ili

3.

„prosječna izlazna snaga” veća od 50 W; ili

2.

„trajanje impulsa” dulje od 1 μs i bilo koju od sljedećih značajki:

a.

jednostruki transverzalni izlazni mod i bilo koju od sljedećih značajki:

1.

‚efikasnost konverzije električne u optičku snagu’ veća od 12 % i „prosječna izlazna snaga” veća od 10 W s mogućnošću rada na impulsnoj ponavljajućoj frekvenciji većoj od 1 kHz; ili

2.

„prosječna izlazna snaga” veća od 20 W; ili

b.

višestruki transverzalni izlazni mod i bilo koju od sljedećih značajki:

1.

‚efikasnost konverzije električne u optičku snagu’ veća od 18 % i „prosječna izlazna snaga” veća od 30 W; ili

2.

„prosječna izlazna snaga” veća od 500 W;

e.

ne-„podesivi”„(CW) laseri” s kontinuiranim valom, s izlaznom valnom duljinom većom od 975 nm, ali ne većom od 1 150 nm, koji imaju bilo koju od sljedećih značajki:

1.

jednostruki transverzalni izlazni mod i bilo koju od sljedećih značajki:

a.

‚efikasnost konverzije električne u optičku snagu’ veća od 12 % i „prosječna izlazna snaga” veća od 10 W s mogućnošću rada na impulsnoj ponavljajućoj frekvenciji većoj od 1 kHz; ili

b.

„prosječna izlazna snaga” veća od 50 W; ili

2.

višestruki transverzalni izlazni mod i bilo koju od sljedećih značajki:

a.

‚efikasnost konverzije električne u optičku snagu’ veća od 18 % i „prosječna izlazna snaga” veća od 30 W; ili

b.

„prosječna izlazna snaga” veća od 500 W;

Napomena:

X.A.IV.005.e.2.b. ne odnosi se na višestruki transverzalni mod, industrijske „lasere” s izlaznom snagom 2 kW ili manjom i ukupnom masom većom od 1 200 kg. Za potrebe ove napomene ukupna masa uključuje sve komponente potrebne za rad „lasera”, npr. „laser”, izvor napajanja, izmjenjivač topline, ali ne uključuje vanjsku optiku za održavanje snopa i/ili isporuku.

f.

Ne-„podesivi”„laseri”, s valnom duljinom većom od 1 400 nm, ali ne većom od 1 555 nm, koji imaju bilo koju od sljedećih značajki:

1.

izlazna energija veća od 100 mJ po impulsu i impulsna „vršna snaga” veća od 1 W; ili

2.

prosječna ili kontinuirana izlazna snaga veća od 1 W;

g.

„laseri” sa slobodnim elektronima.

Tehnička napomena:

Za potrebe X.A.IV.005 ‚efikasnost konverzije električne u optičku snagu’ definirana je kao omjer između „laserske” izlazne snage (ili „prosječne izlazne snage”) i ukupne izlazne električne snage potrebne za rad „lasera”, uključujući izmjenjivač snage i termalni izmjenjivač.

X.A.IV.006

„Magnetometri”, „supravodljivi” elektromagnetski senzori i za njih posebno oblikovane komponente, kako slijedi:

a.

„Magnetometri”, osim onih navedenih u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821, koji imaju ‚osjetljivost’ nižu (bolju) od 1,0 nT (rms) na drugi korijen Hz.

Tehnička napomena:

Za potrebe X.A.IV.006.a. ‚osjetljivost’ (razina šuma) je kvadratna srednja vrijednost zvučne ravni koju određuje naprava i koja je najniži signal koji je moguće izmjeriti.

b.

„supravodljivi” elektromagnetski senzori, komponente proizvedene od „supravodljivih” materijala:

1.

oblikovani su za rad na temperaturama ispod „kritične temperature” najmanje jednog od njihovih „supravodljivih” sastavnih dijelova (uključujući uređaje s Josephsonovim učinkom ili „supravodljive” kvantne interferentne uređaje (SQUIDS));

2.

oblikovani su za detekciju varijacija elektromagnetskog polja na frekvencijama od 1 KHz ili manjima; i

3.

imaju bilo koju od sljedećih značajki:

a.

sadržavaju SQUIDS s tankim filmom i minimalnom veličinom oblika manjom od 2 μm i pridruženim ulaznim i izlaznim sklopovima za spajanje;

b.

oblikovani su za rad s brzinom okretanja magnetnog polja većom od 1 x 106 kvanta magnetskog toka u sekundi;

c.

oblikovani su da funkcioniraju bez magnetske zaštite u Zemljinu magnetskom polju; ili

d.

imaju temperaturni koeficijent manji od 0,1 kvanta magnetskog toka/K.

X.A.IV.007

Gravimetri za upotrebu na zemlji, osim onih navedenih u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821, kako slijedi:

a.

imaju statičku točnost manju (bolju) od 100 μGal; ili

b.

vrste su s kvarcnim elementom (Worden).

X.A.IV.008

Radarski sustavi, oprema i glavne komponente, osim onih navedenih u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821, te za njih posebno oblikovane komponente, kako slijedi:

a.

Radarska oprema za upotrebu u zraku, osim one navedene u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821, i za nju posebno oblikovane komponente.

b.

„laserski” radar „prikladan za upotrebu u svemiru” ili oprema za detekciju svjetlosti i patroliranje (LIDAR) posebno oblikovana za istraživanja ili meteorološka praćenja.

c.

radarski slikovni sustavi poboljšane vidljivosti s milimetarskim valom posebno oblikovani za zrakoplove s rotacijskim krilima, koji imaju sve sljedeće značajke:

1.

rad na frekvenciji od 94 GHz;

2.

prosječna izlazna snaga manja od 20 mW;

3.

širina radarskog snopa od 1 stupnja; i

4.

radno područje od 1 500 m ili veće.

X.A.IV.009

Posebna oprema za obradu, kako slijedi:

a.

oprema za seizmičku detekciju na koju se X.A.IV.009.c. ne odnosi.

b.

TV kamere otporne na zračenje, osim onih navedenih u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821.

c.

sustavi za detekciju seizmičkih prodora koji otkrivaju, klasificiraju i određuju utjecaj na izvor detektiranog signala.

X.B.IV.001

Oprema, uključujući alate, uloške za prešanje, ugrađene uređaje ili mjerače i ostale posebno oblikovane komponente i pribor za nju, posebno oblikovana ili preinačena za bilo koje od sljedećih:

a.

za proizvodnju ili inspekciju:

1.

„laserske” magnetske strukture sa slobodnim elektronima;

2.

„laserskih” fotoinjektora sa slobodnim elektronima;

b.

za namještanje na tražena dopuštena odstupanja longitudinalnog magnetskog polja „lasera” sa slobodnim elektronima.

X.C.IV.001

Optička senzorska vlakna koja su strukturno preinačena kako bi imala ‚duljinu takta’ manju od 500 mm (visok dvolom) ili materijali za optičko senzore koji nisu opisani u 6C002.b. (19) 1 i čiji je udio cinka 6 % ili veći po ‚molarnom udjelu’.

Tehnička napomena:

Za potrebe X.C.IV.001:

1.

„Molarni udio” definiran je kao omjer između mola ZnTe i zbroja molova CdTe i ZnTe prisutnih u kristalu.

2.

‚Duljina takta’ znači udaljenost koju dva ortogonalno polarizirana signala, u početku u fazi, moraju proći kako bi se postigla razlika u fazi 2 Pi radijana.

X.C.IV.002

Optički materijali kako slijedi:

a.

Materijali slabe optičke apsorpcije, kako slijedi:

1.

fluoridni kompaund u masi koji sadržava sastojke čistoće 99,999 % ili veće; ili

Napomena:

X.C.IV.002.a.1. odnosi se na fluoride cirkonija ili aluminija i varijante.

2.

fluoridno staklo u masi izrađeno od spojeva na koje se odnosi 6C004.e.1. (20) 2;

b.

‚Predoblici optičkih vlakana’ izrađeni od fluoridnog kompaunda u masi koji sadržavaju sastojke čistoće 99,999 % ili bolje, „posebno oblikovani” za proizvodnju ‚fluoridnih vlakana’ na koja se odnosi X.A.IV.004.b.

Tehnička napomena:

Za potrebe X.C.IV.002:

1.

‚Fluoridna vlakna’ su vlakna proizvedena od fluoridnog kompaunda u masi.

2.

‚Predoblici optičkih vlakana’ su šipke, ingoti ili šipke od stakla, plastike ili drugih materijala koji su posebno prerađeni za upotrebu u proizvodnji optičkih vlakana. Značajke predoblika određuju osnovne parametre optičkih vlakana koja se od njih dobivaju.

X.D.IV.001

„Softver”, osim onog navedenog u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821, posebno oblikovan za „razvoj”, „proizvodnju” ili „upotrebu” robe na koju se odnose 6A002, 6A003 (21) 1, X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007 ili X.A.IV.008.

X.D.IV.002

„Softver” posebno oblikovan za „razvoj” ili „proizvodnju” opreme na koju se odnose X.A.IV.002, X.A.IV.004 ili X.A.IV.005.

X.D.IV.003

Drugi „softver”, kako slijedi:

a.

„softverski” aplikacijski „programi” za potrebe kontrole zračnog prometa (ATC) koji su instalirani na računalima opće namjene u centrima za kontrolu zračnog prometa i imaju mogućnost automatski predati podatke o cilju primarnog radara (ako nisu u korelaciji s podacima sekundarnog nadzornog radara (SSR)) iz centra za ATC domaćina u drugi ATC centar.

b.

„softver” posebno oblikovan za sustave za detekciju seizmičkih prodora iz X.A.IV.009.c.

c.

„izvorni kod” posebno oblikovan za sustave za detekciju seizmičkih prodora iz X.A.IV.009.c.

X.E.IV.001

„Tehnologija” za „razvoj”, „proizvodnju” ili „upotrebu” opreme na koju se odnose X.A.IV.001., X.A.IV.006., X.A.IV.007., X.A.IV.008. ili X.A.IV.009.c.

X.E.IV.002

„Tehnologija” za „razvoj” ili „proizvodnju” opreme, materijala ili „softvera” na koje se odnose X.A.IV.002, X.A.IV.004 ili X.A.IV.005, X.B.IV.001, X.C.IV.001, X.C.IV.002 ili X.D.IV.003.

X.E.IV.003

Druga „tehnologija” kako slijedi:

a.

tehnologije optičke izrade za serijsku proizvodnju optičkih komponenti brzinom većom od 10 m2 površine godišnje na bilo kojem pojedinačnom vretenu i koje imaju sve sljedeće značajke:

1.

površina ne veća od 1 m2; i

2.

vrijednost površine veća od λ/10 (rms) pri predviđenoj valnoj duljini;

b.

„tehnologija” za optičke filtre sa širinom pojasa od 10 nm ili manjom, vidnim poljem (FOV) većim od 40° i razlučivošću većom od 0,75 parova linija po miliradijanu;

c.

„tehnologija” za „razvoj” ili „proizvodnju” kamera na koje se odnosi X.A.IV.003;

d.

„Tehnologija” potrebna za „razvoj” ili „proizvodnju” netroosnih protočnih „magnetometara” ili sustava netroosnih protočnih „magnetometara”, koja ima bilo koju od sljedećih značajki:

1.

‚osjetljivost’ niža (bolja) od 0,05 nT (rms) na drugi korijen Hz pri frekvencijama manjima od 1 Hz; ili

2.

‚osjetljivost’ niža (bolja) od 1 x 10-3 nT (rms) na drugi korijen Hz pri frekvencijama od 1 Hz ili višima.

e.

„tehnologija” potrebna za „razvoj” ili „proizvodnju” uređaja za infracrvenu pretvorbu koja ima sve sljedeće značajke:

1.

odziv u području valnih duljina iznad 700 nm, ali ne iznad 1 500 nm; i

2.

kombinacija infracrvenog fotodetektora, svjetleće diode (OLED) i nanokristala za pretvaranje infracrvene svjetlosti u vidljivo svjetlo.

Tehnička napomena:

Za potrebe X.E.IV.003 ‚osjetljivost’ (ili razina šuma) je kvadratna srednja vrijednost zvučne ravni koju određuje naprava i koja je najniži signal koji je moguće izmjeriti.

Kategorija V. – Navigacija i avionika

X.A.V.001

Komunikacijska oprema za upotrebu u zraku, svi inercijski navigacijski sustavi „zrakoplova” i ostala avionička oprema, uključujući komponente, osim onih navedenih u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821.

Napomena 1.:

X.A.V.001 ne odnosi se na slušalice ili mikrofone.

Napomena 2.:

X.A.V.001 ne odnosi se na robu za osobnu upotrebu fizičkih osoba.

X.B.V.001

Ostala oprema posebno oblikovana za testiranje, inspekciju ili „proizvodnju” navigacijske i avioničke opreme.

X.D.V.001

„Softver”, osim onog navedenog u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821, za „razvoj”, „proizvodnju” ili „upotrebu” navigacije, zračne komunikacije i druge avionike.

Kategorija VI. – Pomorstvo

X.A.VI.001

Plovila, pomorski sustavi ili oprema i za njih posebno oblikovane komponente, komponente i pribor kako slijedi:

a.

podvodni vizualni sustavi kako slijedi:

1.

televizijski sustavi (koji se sastoje od kamere, svjetala, opreme za praćenje i prijenos signala) koji imaju graničnu razlučivost veću od 500 linija kada se mjeri u zraku te su posebno oblikovani ili preinačeni za rad na daljinu s ronilicom; ili

2.

podvodne televizijske kamere koje imaju graničnu razlučivost veću od 700 linija kada se mjeri u zraku;

Tehnička napomena:

Granična razlučivost kod televizije mjera je horizontalne razlučivosti koja se obično izražava maksimalnim brojem linija po visini slike koje se razlikuju na ispitnom grafikonu, uz primjenu norme IEEE 208/1960 ili bilo koje jednakovrijedne norme.

b.

fotografske kamere posebno oblikovane ili preinačene za upotrebu pod vodom, s filmom formata 35 mm ili većeg, koje imaju automatsko fokusiranje ili daljinsko fokusiranje „posebno oblikovano” za upotrebu pod vodom;

c.

stroboskopski sustavi svjetla, posebno oblikovani ili preinačeni za upotrebu pod vodom, koji mogu proizvesti izlaznu svjetlosnu energiju veću od 300 J po bljesku;

d.

druga oprema podvodne kamere, osim one navedene u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821;

e.

Ne upotrebljava se;

f.

plovila (površinska ili podvodna), uključujući brodove na napuhavanje i za njih posebno oblikovane komponente, osim onih navedenih u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821;

Napomena:

X.A.VI.001.f. ne odnosi se na plovila na privremenom boravku koja se upotrebljavaju za privatni prijevoz ili za prijevoz putnika ili robe iz carinskog područja Unije ili kroz njega.

g.

brodski motori (unutarbrodski i izvanbrodski) i podmorski motori te za njih posebno oblikovane komponente, osim onih navedenih u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821;

h.

samostalni uređaj za disanje pod vodom (oprema za ronjenje) i pribor za njega, osim onih navedenih u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821;

i.

prsluci za spašavanje, ulošci za napuhavanje, ronilački kompasi i računala;

Napomena:

X.A.VI.001.i. ne odnosi se na robu za osobnu upotrebu fizičkih osoba.

j.

podvodna svjetla i pogonska oprema;

Napomena:

X.A.VI.001.j. ne odnosi se na robu za osobnu upotrebu fizičkih osoba.

k.

Zračni kompresori zraka i sustav filtriranja posebno oblikovani za punjenje zračnih cilindara;

X.D.VI.001

„Softver” posebno oblikovan ili preinačen za „razvoj”, „proizvodnju” ili „upotrebu” opreme na koju se odnosi X.A.VI.001.

X.D.VI.002

„Softver” posebno oblikovan za rad ronilica bez posade koje se upotrebljavaju u naftnoj i plinskoj industriji.

X.E.VI.001

„Tehnologija” za „razvoj”, „proizvodnju” ili „upotrebu” opreme na koju se odnosi X.A.VI.001.

Kategorija VII. – Zračni i svemirski prostor i pogonski sustavi

X.A.VII.001

Dizelski motori, i traktori i za njih posebno oblikovane komponente, osim onih navedenih u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821.

a.

Dizelski motori, osim onih navedenih u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821, za kamione, traktore i automobilsku primjenu, ukupne izlazne snage 298 kW ili veće.

b.

Izvancestovni traktori na kotačima nosivosti 9 t ili veće; i glavne komponente i pribor, osim onih navedenih u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821.

c.

Cestovni tegljači za poluprikolice, s jednostrukim ili dvostrukim stražnjim osovinama nazivne nosivosti 9 t po osovini ili više i posebno oblikovane glavne komponente.

Napomena:

X.A.VII.001.b. i X.A.VII.001.c. ne odnose se na vozila na privremenom boravku koja se upotrebljavaju za privatni prijevoz ili za prijevoz putnika ili robe iz carinskog područja Unije ili kroz njega.

X.A.VII.002

Plinskoturbinski motori i komponente, osim onih koji su navedeni u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821.

a.

Ne upotrebljava se.

b.

Ne upotrebljava se.

c.

Zrakoplovno-plinskoturbinski motori te za njih posebno oblikovane komponente.

Napomena:

X.A.VII.002.c. ne odnosi se na zrakoplovne plinskoturbinske motore koji su oblikovani za upotrebu u civilnim „zrakoplovima” i koji se upotrebljavaju u bona fide civilnim „zrakoplovima” više od osam godina. Ako su se upotrebljavali u bona fide civilnim „zrakoplovima” više od osam godina, vidjeti PRILOG XI.

d.

Ne upotrebljava se.

e.

Komponente zrakoplovne opreme za disanje pod tlakom posebno oblikovane za to, osim onih koje su navedene u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821.

X.B.VII.001

Vibracijska oprema za testiranje i posebno oblikovane komponente, osim onih navedenih u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821.

Napomena:

X.B.VII.001 odnosi se samo na opremu za „razvoj” ili „proizvodnju”. Ne odnosi se na sustave za praćenje stanja.

X.B.VII.002

Posebno oblikovana „oprema”, alati ili ugrađeni uređaji za proizvodnju ili mjerenje krila, lopatice ili obloge vrha lopatice plinskih turbina, kako slijedi:

a.

automatizirana oprema u kojoj se upotrebljavaju nemehaničke metode za mjerenje debljine stijenke zračnih lopatica;

b.

alati, ugrađeni uređaji ili mjerna oprema za postupke bušenja „laserom”, vodenim mlazom ili ECM-om/EDM-om na koje se odnosi 9E003.c. (22) 1;

c.

oprema za ispiranje keramičke jezgre;

d.

oprema ili alati za proizvodnju keramičke jezgre;

e.

oprema za pripremu voštanog uzorka keramičke ljuske;

f.

oprema za izgaranje ili aktiviranje keramičke ljuske.

X.D.VII.001

„Softver”, osim onih navedenih u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821, za „razvoj” ili „proizvodnju” opreme na koju se odnosi X.A.VII.001 ili X.B.VII.001.

X.D.VII.002

„Softver” za „razvoj” ili „proizvodnju” opreme na koji se odnosi X.A.VII.002 ili X.B.VII.002.

X.E.VII.001

„Tehnologija”, osim one navedene u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821, za „razvoj” ili „proizvodnju” ili „upotrebu” opreme na koju se odnose X.A.VII.001 ili X.B.VII.001.

X.E.VII.002

„Tehnologija” za „razvoj”, „proizvodnju” ili „upotrebu” opreme na koju se odnose X.A.VII.002 ili X.B.VII.002.

X.E.VII.003

Ostala „tehnologija” koja nije opisana u 9E003 (23) 1, kako slijedi:

a.

sustavi za kontrolu zračnosti vrha lopatice rotora koji primjenjuju aktivnu kompenzacijsku „tehnologiju” kućišta ograničenu na bazu podataka o projektiranju i razvoju; ili

b.

plinski ležaj za sklopove rotora turbinskog motora.


(1)  Ref. Prilog I. Uredbi (EU) 2021/821

(2)  Ref. Prilog I. Uredbi (EU) 2021/821

(3)  Ref. Prilog I. Uredbi (EU) 2021/821

(4)  Ref. Prilog I. Uredbi (EU) 2021/821

(5)  Ref. Prilog I. Uredbi (EU) 2021/821

(6)  Ref. Prilog I. Uredbi (EU) 2021/821

(7)  Ref. Prilog I. Uredbi (EU) 2021/821

(8)  Ref. Prilog I. Uredbi (EU) 2021/821.

(9)  Ref. Prilog I. Uredbi (EU) 2021/821.

(10)  Ref. Prilog I. Uredbi (EU) 2021/821

(11)  Ref. Prilog I. Uredbi (EU) 2021/821

(12)  Ref. Prilog I. Uredbi (EU) 2021/821

(13)  Ref. Prilog I. Uredbi (EU) 2021/821

(14)  Ref. Prilog I. Uredbi (EU) 2021/821

(15)  Ref. Prilog I. Uredbi (EU) 2021/821

(16)  Ref. Prilog I. Uredbi (EU) 2021/821

(17)  Ref. Prilog I. Uredbi (EU) 2021/821

(18)  Ref. Prilog I. Uredbi (EU) 2021/821

(19)  Ref. Prilog I. Uredbi (EU) 2021/821

(20)  Ref. Prilog I. Uredbi (EU) 2021/821

(21)  Ref. Prilog I. Uredbi (EU) 2021/821

(22)  Ref. Prilog I. Uredbi (EU) 2021/821.

(23)  Ref. Prilog I. Uredbi (EU) 2021/821.


PRILOG VII.

„PRILOG VIII.

Popis partnerskih zemalja iz članka 2. stavka 4., članka 2.a stavka 4. i članka 2.d stavka 4.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE


PRILOG VIII.

„PRILOG IX.

A.   Predložak za obrasce obavijesti, zahtjeva i dozvole za opskrbu, prijenos ili izvoz

(iz članka 2.c ove Uredbe)

Izvozna dozvola valjana je u svim državama članicama Europske unije do datuma isteka.

EUROPSKA UNIJA

IZVOZNA DOZVOLA/OBAVIJEST O IZVOZU (Uredba (EU) 2022/328)

Ako obavješćujete u skladu s člankom 2. stavkom 3. ili člankom 2.a stavkom 3. Uredbe XXX/XXX, navedite koje se točke primjenjuju:

☐ (a)

humanitarne svrhe, zdravstvene krize, hitno sprečavanje ili ublažavanje događaja koji bi mogao imati ozbiljan i znatan učinak na zdravlje i sigurnost ljudi ili na okoliš ili kao odgovor na prirodne katastrofe;

☐ (b)

medicinske ili farmaceutske svrhe;

☐ (c)

privremeni izvoz robe za upotrebu u informativnim medijima;

☐ (d)

ažuriranja softvera;

☐ (e)

upotreba kao potrošački komunikacijski uređaji;

☐ (f)

osiguravanje kibersigurnosti i informacijske sigurnosti fizičkih i pravnih osoba i tijela u Rusiji, osim njezine vlade i poduzeća pod izravnom ili neizravnom kontrolom te vlade;

☐ (g)

osobna upotreba fizičkih osoba koje putuju u Rusiju ili članova njihovih najbližih obitelji koji s njima putuju, a ograničena je na osobne predmete, predmete za kućanstvo, vozila ili radne alate u vlasništvu pojedinaca, a koji nisu namijenjeni prodaji

Za dozvole navesti je li to zatraženo u skladu s člankom 2. stavkom 4., člankom 2. stavkom 5., člankom 2.a stavkom 4., člankom 2.a stavkom 5. ili člankom 2.b stavkom 1. Uredbe XXX/XXX:

Za dozvole u skladu s člankom 2. stavkom 4. ili člankom 2.a stavkom 4. Uredbe XXX/XXX, navedite koje se točke primjenjuju:

☐ (a)

namijenjene suradnji između Unije, vlada država članica i vlade Rusije u isključivo civilnim pitanjima;

☐ (b)

namijenjene svemirskoj industriji, uključujući akademsku suradnju i međuvladinu suradnju u svemirskim programima;

☐ (c)

namijenjene radu, održavanju, ponovnoj obradi goriva i sigurnosti civilnih nuklearnih kapaciteta, kao i civilnoj nuklearnoj suradnji, posebno u području istraživanja i razvoja;

☐ (d)

namijenjene pomorskoj sigurnosti;

☐ (e)

namijenjene civilnim telekomunikacijskim mrežama, uključujući pružanje internetskih usluga;

☐ (f)

namijenjene isključivoj upotrebi subjekata koji su u vlasništvu pravne osobe, subjekta ili tijela koji su osnovani ili registrirani u skladu s pravom države članice ili partnerske zemlje, ili su pod njihovom isključivom ili zajedničkom kontrolom;

☐ (g)

za diplomatska predstavništva Unije, država članica i partnerskih zemalja, uključujući delegacije, veleposlanstva i misije.

Za dozvole u skladu s člankom 2.b stavkom 1. Uredbe XXX/XXX navesti koja se točka primjenjuje:

☐ (a)

hitno sprečavanje ili ublažavanje događaja koji bi mogao imati ozbiljan i znatan učinak na zdravlje i sigurnost ljudi ili na okoliš;

☐ (b)

ugovori sklopljeni prije 26. veljače 2022. ili pomoćni ugovori potrebni za izvršenje takvog ugovora, pod uvjetom da je dozvola zatražena prije 1. svibnja 2022.

1

1.

Izvoznik

2.

Identifikacijski broj

3.

Datum isteka (ako je primjenjivo)

 

 

4.

Podaci o kontaktnoj točki

5.

Primatelj

6.

Tijelo koje izdaje dozvolu

7.

Agent/predstavnik (ako se razlikuje od izvoznika)

 

 

8.

Zemlja otpreme

 

Oznaka (1)

9.

Krajnji korisnik (ako se razlikuje od primatelja)

10.

Država članica trenutačne ili buduće lokacije robe

 

Oznaka (2)

11.

Država članica planiranog ulaska u izvozni carinski postupak

 

Oznaka (2)

 

1

12.

Zemlja krajnjeg odredišta

Oznaka (2)

Potvrditi da krajnji korisnik nije vojni

Da/Ne

 

13.

Opis robe (2)

14.

Zemlja podrijetla

Oznaka  (2)

15.

Oznaka iz harmoniziranog sustava ili kombinirane nomenklature (osmeroznamenkasta ako je primjenjivo; CAS broj ako je dostupan)

16.

Broj kontrolnog popisa (za navedenu robu)

17.

Valuta i vrijednost

18.

Količina robe

19.

Krajnja namjena

Potvrditi da krajnja namjena nije vojna

Da/Ne

20.

Datum ugovora (ako je primjenjivo)

21.

Izvozni carinski postupak

22.

Dodatne informacije:

Dostupno za unaprijed tiskane podatke

Prema odluci država članica

 

Ispunjava tijelo koje izdaje dozvolu

Potpis

Tijelo koje izdaje dozvolu

Pečat

 

Datum

 


EUROPSKA UNIJA

(Uredba (EU) 2022/328)

1

a

1.

Izvoznik

2.

Identifikacijski broj

 

 

 

 

 

13.

Opis robe

14.

Zemlja podrijetla

Oznaka  (3)

15.

Oznaka robe (osmeroznamenkasta ako je primjenjivo; CAS broj ako je dostupan)

16.

Broj kontrolnog popisa (za navedenu robu)

 

 

17.

Valuta i vrijednost

18.

Količina robe

 

13.

Opis robe

14.

Zemlja podrijetla

Oznaka  (3)

15.

Oznaka robe (osmeroznamenkasta ako je primjenjivo; CAS broj ako je dostupan)

16.

Broj kontrolnog popisa (za navedenu robu)

17.

Valuta i vrijednost

18.

Količina robe

 

13.

Opis robe

14.

Zemlja podrijetla

Oznaka  (3)

15.

Oznaka robe

16.

Broj kontrolnog popisa

17.

Valuta i vrijednost

18.

Količina robe

 

13.

Opis robe

14.

Zemlja podrijetla

Oznaka  (3)

15.

Oznaka robe

16.

Broj kontrolnog popisa

17.

Valuta i vrijednost

18.

Količina robe

 

13.

Opis robe

14.

Zemlja podrijetla

Oznaka  (3)

15.

Oznaka robe

16.

Broj kontrolnog popisa

17.

Valuta i vrijednost

18.

Količina robe

 

13.

Opis robe

14.

Zemlja podrijetla

Oznaka  (3)

15.

Oznaka robe

16.

Broj kontrolnog popisa

17.

Valuta i vrijednost

18.

Količina robe

Napomena: U dijelu 1. stupca 24. upisati količinu koja je još dostupna, a u dijelu 2. stupca 24. upisati količinu koja se u ovom slučaju oduzima.

23.

Neto količina/vrijednost (neto masa/druga jedinica uz naznaku jedinice)

26.

Carinski dokument (vrsta i broj) ili izvadak (br.) te datum oduzimanja

27.

Država članica, ime i potpis, pečat tijela nadležnog za oduzimanje

24.

Brojkama

25.

Riječima za oduzetu količinu/vrijednost

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

B.   Uzorak za obrasce za obavijest, zahtjev i dozvolu za brokerske usluge/tehničku pomoć

(iz članka 2.c ove Uredbe)

EUROPSKA UNIJA

PRUŽANJE TEHNIČKE POMOĆI (Uredba (EU) 2022/328)

Ako obavješćujete u skladu s člankom 2. stavkom 3. ili člankom 2.a stavkom 3. Uredbe XXX/XXX, navedite koje se točke primjenjuju:

☐ (a)

humanitarne svrhe, zdravstvene krize, hitno sprečavanje ili ublažavanje događaja koji bi mogao imati ozbiljan i znatan učinak na zdravlje i sigurnost ljudi ili na okoliš ili kao odgovor na prirodne katastrofe;

☐ (b)

medicinske ili farmaceutske svrhe;

☐ (c)

privremeni izvoz robe za upotrebu u informativnim medijima;

☐ (d)

ažuriranja softvera;

☐ (e)

upotreba kao potrošački komunikacijski uređaji;

☐ (f)

osiguravanje kibersigurnosti i informacijske sigurnosti fizičkih i pravnih osoba i tijela u Rusiji, osim njezine vlade i poduzeća pod izravnom ili neizravnom kontrolom te vlade;

☐ (g)

osobna upotreba fizičkih osoba koje putuju u Rusiju ili članova njihovih najbližih obitelji koji s njima putuju, a ograničena je na osobne predmete, predmete za kućanstvo, vozila ili radne alate u vlasništvu pojedinaca, a koji nisu namijenjeni prodaji

Za dozvole navesti je li to zatraženo u skladu s člankom 2. stavkom 4., člankom 2. stavkom 5., člankom 2.a stavkom 4., člankom 2.a stavkom 5. ili člankom 2.b stavkom 1. Uredbe XXX/XXX:

Za dozvole u skladu s člankom 2. stavkom 4. ili člankom 2.a stavkom 4. Uredbe XXX/XXX, navedite koje se točke primjenjuju:

☐ (a)

namijenjene suradnji između Unije, vlada država članica i vlade Rusije u isključivo civilnim pitanjima;

☐ (b)

namijenjene svemirskoj industriji, uključujući akademsku suradnju i međuvladinu suradnju u svemirskim programima;

☐ (c)

namijenjene radu, održavanju, ponovnoj obradi goriva i sigurnosti civilnih nuklearnih kapaciteta, kao i civilnoj nuklearnoj suradnji, posebno u području istraživanja i razvoja;

☐ (d)

namijenjene pomorskoj sigurnosti;

☐ (e)

namijenjene civilnim telekomunikacijskim mrežama, uključujući pružanje internetskih usluga;

☐ (f)

namijenjene isključivoj upotrebi subjekata koji su u vlasništvu pravne osobe, subjekta ili tijela koji su osnovani ili registrirani u skladu s pravom države članice ili partnerske zemlje, ili su pod njihovom isključivom ili zajedničkom kontrolom;

☐ (g)

za diplomatska predstavništva Unije, država članica i partnerskih zemalja, uključujući delegacije, veleposlanstva i misije.

Za dozvole u skladu s člankom 2.b stavkom 1. Uredbe XXX/XXX navesti koja se točka primjenjuje:

☐ (a)

hitno sprečavanje ili ublažavanje događaja koji bi mogao imati ozbiljan i znatan učinak na zdravlje i sigurnost ljudi ili na okoliš;

☐ (b)

ugovori sklopljeni prije 26. veljače 2022. ili pomoćni ugovori potrebni za izvršenje takvog ugovora, pod uvjetom da je dozvola zatražena prije 1. svibnja 2022.

1

1.

Broker/pružatelj tehničke pomoći/podnositelj zahtjeva

2.

Identifikacijski broj

3.

Datum isteka (ako je primjenjivo)

 

 

4.

Podaci o kontaktnoj točki

5.

Izvoznik u trećoj zemlji podrijetla (ako je primjenjivo)

6.

Tijelo koje izdaje dozvolu

7.

Primatelj

 

8.

Država članica u kojoj broker/pružatelj tehničke pomoći ima boravište ili poslovni nastan

Oznaka (4)

9.

Zemlja podrijetla/zemlja u kojoj se nalazi roba na koju se primjenjuju brokerske usluge

Oznaka (4)

10.

Krajnji korisnik u trećoj zemlji odredišta (ako se razlikuje od primatelja)

11.

Zemlja odredišta

Oznaka (4)

 

12.

Uključene treće strane, npr. agenti (ako postoje)

 

1

 

Potvrditi da krajnji korisnik nije vojni

Da/Ne

 

13.

Opis robe/tehničke pomoći

14.

Oznaka iz harmoniziranog sustava ili kombinirane nomenklature (ako je primjenjivo)

15.

Broj na kontrolnom popisu (ako je primjenjivo)

16.

Valuta i vrijednost

17.

Količina robe (ako je primjenjivo)

18.

Krajnja namjena

Potvrditi da krajnja namjena nije vojna

Da/Ne

19.

Dodatne informacije:

Dostupno za unaprijed tiskane podatke

Prema odluci država članica

 

Ispunjava tijelo koje izdaje dozvolu

Potpis

Tijelo koje izdaje dozvolu

Pečat

 

 

Datum

 


(1)  Vidjeti Uredbu (EZ) br. 1172/95 (SL L 118, 25.5.1995., str. 10.).

(2)  Prema potrebi, ovaj opis može biti naveden u jednom prilogu ovom obrascu ili više njih (1.a). U tom slučaju u ovom polju navedite točan broj prilogâ. Taj bi opis trebao biti što je moguće precizniji i uključivati, prema potrebi, CAS broj ili druga upućivanja, posebno za kemijsku robu.

(3)  Prema potrebi, ovaj opis može biti naveden u jednom prilogu ovom obrascu ili više njih (1.a). U tom slučaju u ovom polju navedite točan broj prilogâ. Taj bi opis trebao biti što je moguće precizniji i uključivati, prema potrebi, CAS broj ili druga upućivanja, posebno za kemijsku robu.

(4)  Vidjeti Uredbu (EZ) br. 1172/95 (SL L 118, 25.5.1995., str. 10.).


PRILOG IX.

„PRILOG X.

Popis proizvoda i tehnologije iz članka 3.b stavka 1.

KN

Proizvod

8479 89 97 ili 8543 70 90

Jedinice za alkilaciju i izomerizaciju

8479 89 97 ili 8543 70 90

Jedinice za proizvodnju aromatskih ugljikovodika

8419 40 00

Jedinice za atmosfersku vakuumsku destilaciju sirovine (CDU)

8479 89 97 ili 8543 70 90

Jedinice za katalitičko reformiranje / krekiranje

8419 89 98 , 8419 89 30 ili 8419 89 10

Postrojenja za odgođeno koksiranje

8419 89 98 , 8419 89 30 ili 8419 89 10

Jedinice za fleksikoksiranje

8479 89 97

Reaktori za hidrokrekiranje

8419 89 98 , 8419 89 30 , 8419 89 10 ili 8479 89 97

Reaktorske posude za hidrokrekiranje

8479 89 97 ili 8543 70 90

Tehnologija za proizvodnju vodika

8421 39 15 , 8421 39 25 , 8421 39 35 , 8421 39 85 , 8479 89 97 ili 8543 70 90

Tehnologija za dobivanje i pročišćavanje vodika

8479 89 97 ili 8543 70 90

Jedinice/tehnologija za hidroobradu

8479 89 97 ili 8543 70 90

Jedinice za izomerizaciju nafte

8479 89 97 ili 8543 70 90

Jedinice za polimerizaciju

8419 89 10 , 8419 89 30 ili 8419 89 98 , 8479 89 97 ili 8543 70 90

Tehnologija za rafinerijsku preradu plina i dobivanje sumpora (uključujući jedinice za ispiranje aminom, jedinice za dobivanje sumpora, jedinice za preradu otpadnog plina)

8456 90 00 , 8479 89 97 ili 8543 70 90

Jedinice za deasfaltiranje otapalom

8479 89 97 ili 8543 70 90

Jedinice za proizvodnju sumpora

8479 89 97 ili 8543 70 90

Jedinice za alkilaciju sumporne kiseline i regeneraciju sumporne kiseline

8419 89 10 , 8419 89 30 ili 8419 89 98 , 8479 89 97 ili 8543 70 90

Jedinice za termalno krekiranje

8479 89 97 ili 8543 70 90

Jedinice za transalkilaciju [toluena i teških aromatika]

8479 89 97 ili 8543 70 90

Postrojenja za visbreaking

8479 89 97 ili 8543 70 90

Jedinice za vakuumsko hidrokrekiranje plinskog ulja


PRILOG X.

„PRILOG XI.

Popis proizvoda i tehnologije iz članka 3.c stavka 1.

Oznaka KN

Naziv

88

Letjelice, svemirske letjelice i njihovi dijelovi


PRILOG XI.

„PRILOG XII.

Popis pravnih osoba, subjekata i tijela iz članka 5. stavka 2. točke (c)

Alfa Bank,

Bank Otkritie,

Bank Rossiya i

Promsvyazbank.


PRILOG XII.

„PRILOG XIII.

Popis pravnih osoba, subjekata i tijela iz članka 5. stavka 4. točke (a)

Almaz-Antey,

Kamaz,

Novorossiysk Commercial Sea Port,

Rostec (državna korporacija za ruske tehnologije);

Russian Railways,

JSC PO Sevmash;

Sovcomflot i

United Shipbuilding Corporation.