6.4.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 107/90


PREPORUKA KOMISIJE (EU) 2022/553

оd 5. travnja 2022.

o praćenju prisutnosti toksinâ vrsta Alternaria u hrani

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 292.,

budući da:

(1)

Odbor Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) za kontaminante u prehrambenom lancu (CONTAM) donio je 2011. znanstveno mišljenje o rizicima koje prisutnost toksinâ vrsta Alternaria u hrani predstavlja za zdravlje životinja i javno zdravlje (1).

(2)

EFSA je nedavno objavila i znanstveno izvješće o procjeni prehrambene izloženosti europskog stanovništva toksinima vrsta Alternaria (2). Zaključila je da procijenjena kronična prehrambena izloženost toksinima vrsta Alternaria – alternariolu, alternariol monometil eteru i tenuazonskoj kiselini – premašuje relevantni prag toksikološkog rizika, što upućuje na potrebu za dodatnim podacima o toksičnosti specifičnima za spoj.

(3)

EFSA je preporučila da bi trebalo prikupiti više podataka o prisutnosti toksinâ vrsta Alternaria u relevantnoj hrani (među ostalim u voću i voćnim proizvodima, rajčici i proizvodima na bazi rajčice te hrani na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu). EFSA je preporučila i upotrebu preciznijih analitičkih metoda kako bi se smanjila nesigurnost u pogledu izloženosti različitim toksinima vrsta Alternaria zbog visokog udjela podataka koji su u trenutačno dostupnom skupu podataka navedeni kao podaci „ispod granice kvantifikacije (LOQ)” zato što korištene analitičke metode nisu uvijek bile dovoljno precizne.

(4)

Dobra poljoprivredna praksa, dobri uvjeti skladištenja i prijevoza te dobra proizvođačka praksa mogu smanjiti ili spriječiti prisutnost toksinâ vrsta Alternaria u hrani. Međutim, potrebno je prikupiti više informacija o čimbenicima koji dovode do relativno visokih razina toksinâ vrsta Alternaria u određenoj hrani kako bi se mogle utvrditi mjere koje treba poduzeti kako bi se izbjegla ili smanjila prisutnost tih toksina vrsta Alternaria u toj hrani.

(5)

Kako bi se pružile smjernice o tome kada bi bilo primjereno utvrditi čimbenike koji dovode do relativno visokih ili čak znatnih razina toksinâ vrsta Alternaria u hrani, potrebno je utvrditi indikativne vrijednosti za hranu na temelju podataka dostupnih u bazi podataka EFSA-e. Indikativne razine utvrđene su samo za hranu za koju je dostupno dovoljno podataka o prisutnosti.

(6)

Stoga je primjereno preporučiti da se prate toksini vrsta Alternaria u hrani i utvrde čimbenici koji dovode do njihovih visokih razina u određenoj hrani,

DONIJELA JE OVU PREPORUKU:

(1)

Države članice trebale bi u bliskoj suradnji sa subjektima u poslovanju s hranom pratiti toksine vrsta Alternaria – alternariol, alternariol monometil eter i tenuazonsku kiselinu – u hrani, posebno u prerađenim proizvodima od rajčice, mljevenoj paprici, sjemenkama sezama, sjemenkama suncokreta, suncokretovu ulju, orašastim plodovima, sušenim smokvama i hrani na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu. Ako je moguće, trebalo bi analizirati i druge toksine vrsta Alternaria te o rezultatima izvijestiti Europsku agenciju za sigurnost hrane.

(2)

Kako bi se osigurala reprezentativnost uzoraka, države članice trebale bi slijediti odgovarajuće postupke uzorkovanja utvrđene u Uredbi Komisije (EZ) br. 401/2006 od 23. veljače 2006 (3). Za prerađene proizvode od rajčice postupak uzorkovanja trebalo bi provoditi u skladu s pravilima utvrđenima u dijelu H (tekući proizvodi) ili dijelu I. (kruti proizvodi) Priloga I. Uredbi Komisije (EZ) br. 401/2006. Ako postupak uzorkovanja koji primjenjuje subjekt u poslovanju s hranom odstupa od postupka iz Uredbe (EZ) br. 401/2006, to bi uzorkovanje i dalje trebalo biti reprezentativno za seriju.

(3)

Za određivanje alternariola i alternariol monometil etera LOQ ne bi trebao biti veći od 2 μg/kg u hrani na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu i 4 μg/kg u ostaloj hrani, a za određivanje tenuazonske kiseline LOQ ne bi trebao biti veći od 20 μg/kg u svoj hrani.

(4)

Države članice, uz aktivno sudjelovanje subjekata u poslovanju s hranom, trebale bi provesti istraživanja u cilju utvrđivanja čimbenika koji dovode do tih razina koje su iznad indikativnih razina i učinaka prerade na razinu tih toksina vrsta Alternaria, kako je navedeno u Prilogu ovoj Preporuci.

(5)

Države članice i subjekti u poslovanju s hranom trebali bi do 30. lipnja svake godine EFSA-i dostaviti podatke za prethodnu godinu radi njihove kompilacije u jednu bazu podataka u skladu sa zahtjevima iz Smjernica EFSA-e za standardni opis uzorka (SSD) za hranu i hranu za životinje i dodatnim posebnim zahtjevima EFSA-e za izvješćivanje (4).

Sastavljeno u Bruxellesu 5. travnja 2022.

Za Komisiju

Stella KYRIAKIDES

Članica Komisije


(1)  Odbor EFSA-e za kontaminante u prehrambenom lancu (CONTAM); Scientific Opinion on the risks for animal and public health related to the presence of Alternaria toxins in feed and food (Znanstveno mišljenje o rizicima za zdravlje životinja i javno zdravlje povezanima s prisutnošću toksinâ vrsta Alternaria u hrani i hrani za životinje). EFSA Journal 2011.; 9(10):2407. [97 str.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2407. Dostupno na: www.efsa.europa.eu/efsajournal

(2)  EFSA, Arcella D, Eskola M i Gómez Ruiz JA, 2016. Scientific Report on the Dietary exposure assessment to Alternaria toxins in the European population (Znanstveno izvješće o procjeni prehrambene izloženosti europskog stanovništva toksinima vrsta Alternaria). EFSA Journal 2016.; 14(12):4654, 32 str. doi:10.2903/j.efsa.2016.4654.

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 401/2006 od 23. veljače 2006. o utvrđivanju metoda uzorkovanja i analize za službenu kontrolu razina mikotoksina u hrani (SL L 70, 9.3.2006., str. 12.).

(4)  https://www.efsa.europa.eu/en/call/call-continuous-collection-chemical-contaminants-occurrence-data-0


PRILOG

Indikativna razina za alternariol, alternariol monometil eter i tenuazonsku kiselinu u određenoj hrani, na temelju dostupnih podataka u bazi podataka EFSA-e, iznad koje je potrebno provesti istraživanja, o čimbenicima koji dovode do prisutnosti toksinâ vrsta Alternaria ili o učinku prerade hrane. Indikativne razine nisu razine sigurnosti hrane.

Hrana

Alternariol (AOH)

(μg/kg)

Alternariol monometil eter (AME)

(μg/kg)

Tenuazonska kiselina (TeA)

(μg/kg)

Prerađeni proizvodi od rajčice

10

5

500

Mljevena paprika

-

-

10 000

Sjemenke sezama

30

30

100

Sjemenke suncokreta

30

30

1 000

Suncokretovo ulje

10

10

100

Orašasti plodovi

-

-

100

Suhe smokve

-

-

1 000

Hrana na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu

2

2

500