23.5.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 206/1


PREPORUKA KOMISIJE

оd 20. svibnja 2022.

o praćenju prisutnosti anorganskog arsena u hrani za životinje

(2022/C 206/01)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 292.,

budući da:

(1)

Anorganski i organski oblici arsena znatno se razlikuju po toksičnosti, a organski spojevi arsena imaju vrlo nizak toksični potencijal. Stoga se mogući štetni učinci arsena na zdravlje životinja (i ljudi) određuju na temelju anorganske frakcije u određenoj hrani za životinje (ili hrani). U krmivima koja sadržavaju ribu, ostale akvatične životinje i proizvode dobivene od njih te alge i proizvode dobivene od njih prisutni su pretežno organski oblici arsena. Podatke isključivo o ukupnom arsenu u takvim krmivima teško je protumačiti u smislu potencijala izazivanja štetnih učinaka.

(2)

Direktivom 2002/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (1) utvrđene su najveće dopuštene količine arsena u brojnim proizvodima namijenjenima za hranu za životinje. Najveće dopuštene količine odnose se na ukupni arsen jer pri određivanju najvećih dopuštenih količina arsena u hrani za životinje nije bila dostupna rutinska metoda za zasebnu analizu anorganskog arsena, pa se rutinski mogla analizirati samo razina ukupnog arsena.

(3)

Referentni laboratorij EU-a za metale i dušikove spojeve potvrdio je da su dostupne rutinske metode za analizu anorganskog arsena u hrani za životinje morskog, životinjskog i biljnog podrijetla, ali ne i u matriksima mineralne hrane za životinje. Međutim, u mineralnoj hrani za životinje arsen je prisutan u anorganskom obliku te je stoga određivanje ukupnog arsena u takvim matriksima hrane za životinje dobra procjena koncentracije anorganskog arsena.

(4)

U bazi podataka Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) dostupni su samo ograničeni podaci o prisutnosti anorganskog arsena u hrani za životinje.

(5)

Stoga je primjereno pratiti prisutnost anorganskog arsena u hrani za životinje u cijeloj Uniji prije razmatranja utvrđivanja najvećih dopuštenih količina anorganskog arsena u određenoj hrani za životinje ili bilo kojih drugih mjera upravljanja rizikom potrebnih za osiguranje visoke razine zaštite zdravlja životinja i ljudi,

DONIJELA JE OVU PREPORUKU:

1.

Države članice trebale bi, uz aktivno sudjelovanje subjekata u poslovanju s hranom za životinje, provoditi praćenje prisutnosti anorganskog arsena u hrani za životinje. Preporučuje se u istim uzorcima odrediti ukupni sadržaj arsena kako bi se odredio omjer između anorganskog arsena i ukupnog arsena.

2.

Konkretno, potrebno je uzeti uzorke sljedećih krmiva i krmnih smjesa:

(a)

brašno dobiveno od trave, sušene lucerne i sušene djeteline;

(b)

osušena pulpa (šećerne) repe i osušena pulpa (šećerne) repe s dodatkom melase;

(c)

pogača od palminih koštica;

(d)

ribe, ostale akvatične životinje i proizvodi dobiveni od njih;

(e)

brašno morskih algi i krmiva dobivena preradom morskih algi;

(f)

krmne smjese koje sadržavaju ribu, ostale akvatične životinje i proizvode dobivene od njih i/ili brašno morskih algi i krmiva dobivena preradom morskih algi.

3.

Kako bi se osigurala reprezentativnost uzoraka u seriji, države članice trebale bi slijediti postupak uzorkovanja utvrđen u Uredbi Komisije (EZ) br. 152/2009 (2).

4.

Države članice trebale bi osigurati da se EFSA-i redovito dostavljaju analitički rezultati, a najkasnije do 30. lipnja 2023., u formatu za podnošenje podataka EFSA-e u skladu sa zahtjevima iz Smjernica EFSA-e za standardni opis uzorka (SSD2) za hranu i hranu za životinje (3) te njezinim dodatnim posebnim zahtjevima za izvješćivanje.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. svibnja 2022.

Za Komisiju

Stella KYRIAKIDES

Članica Komisije


(1)  Direktiva 2002/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. svibnja 2002. o nepoželjnim tvarima u hrani za životinje (SL L 140, 30.5.2002., str. 10.).

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 152/2009 od 27. siječnja 2009. o utvrđivanju metoda uzorkovanja i analize za službenu kontrolu hrane za životinje (SL L 54, 26.2.2009., str. 1.).

(3)  https://www.efsa.europa.eu/en/call/call-continuous-collection-chemical-contaminants-occurrence-data-0