27.9.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 249/56


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2022/1658

оd 26. rujna 2022.

o stavljanju izvan snage Provedbene odluke (EU) 2022/1189 o određenim hitnim mjerama povezanima s afričkom svinjskom kugom u Njemačkoj

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2022) 6931)

(Vjerodostojan je samo tekst na njemačkom jeziku)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja („Zakon o zdravlju životinja”) (1), a posebno njezin članak 259. stavak 1.,

budući da:

(1)

Afrička svinjska kuga zarazna je virusna bolest koja pogađa držane i divlje svinje te može ozbiljno utjecati na populaciju tih životinja i unosnost uzgoja jer uzrokuje poremećaje u premještanjima pošiljaka tih životinja i proizvoda dobivenih od njih unutar Unije te u izvozu u treće zemlje.

(2)

U slučaju izbijanja afričke svinjske kuge kod držanih svinja postoji ozbiljan rizik od širenja te bolesti na druge objekte u kojima se drže svinje.

(3)

Delegiranom uredbom Komisije 2020/687 (2) dopunjuju se pravila za kontrolu bolesti s popisa koje su navedene u članku 9. stavku 1. točkama (a), (b) i (c) Uredbe (EU) 2016/429 i definirane kao bolesti kategorije A, B i C u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2018/1882 (3). Konkretno, u člancima 21. i 22. Delegirane uredbe (EU) 2020/687 propisano je uspostavljanje zone ograničenja u slučaju izbijanja bolesti kategorije A, uključujući afričku svinjsku kugu, te određene mjere koje se moraju primjenjivati u toj zoni. Osim toga, člankom 21. stavkom 1. te delegirane uredbe utvrđeno je da zona ograničenja obuhvaća zonu zaštite, zonu nadziranja i, prema potrebi, dodatne zone ograničenja oko zone zaštite i zone nadziranja ili u njihovoj blizini.

(4)

Nakon izbijanja afričke svinjske kuge kod držanih svinja u saveznoj zemlji Donjoj Saskoj u Njemačkoj, koje je potvrđeno 2. srpnja 2022., i informacija dobivenih od te države članice o stanju u pogledu bolesti na njezinu državnom području, donesena je Provedbena odluka Komisije (EU) 2022/1189 (4). Tom provedbenom odlukom predviđeno je da Njemačka osigurava da zona ograničenja, u kojoj se primjenjuju mjere propisane za zone zaštite i zone nadziranja u Delegiranoj uredbi (EU) 2020/687, obuhvaća barem područja navedena u Prilogu toj provedbenoj odluci.

(5)

Provedbena odluka (EU) 2022/1189 primjenjuje se do 14. listopada 2022. Razdoblje primjene Provedbene odluke (EU) 2022/1189 utvrđeno je uzimajući u obzir datum izbijanja, epidemiologiju bolesti i vrijeme potrebno za provedbu epidemiološkog istraživanja kojim se osigurava odsutnost bolesti te u skladu s međunarodnim standardima (5) Svjetske organizacije za zdravlje životinja (WOAH, koja je osnovana kao OIE) za obnovu statusa „slobodno od bolesti” na području koje je prethodno bilo slobodno od bolesti i smjernicama Komisije o regionalizaciji u pogledu afričke svinjske kuge (6).

(6)

Njemačka je krajem kolovoza 2022. obavijestila Komisiju o trenutačnoj povoljnoj situaciji u pogledu afričke svinjske kuge kod držanih svinja u zoni ograničenja u saveznoj zemlji Donjoj Saskoj te o tome da su mjere propisane za zone zaštite i zone nadziranja propisno provedene u skladu s Delegiranom uredbom (EU) 2020/687 radi sprečavanja daljnjeg širenja te bolesti.

(7)

Na temelju tih informacija i obrazloženja, posebno uzimajući u obzir dovršetak preliminarnih mjera čišćenja i dezinfekcije u zahvaćenom objektu 5. srpnja 2022. te uzimajući u obzir trenutačnu povoljnu situaciju u pogledu afričke svinjske kuge kod držanih svinja u saveznoj zemlji Donjoj Saskoj i mjere koje je Njemačka propisno provela te kako bi se spriječilo nepotrebno ometanje trgovine, primjereno je Provedbenu odluku (EU) 2022/1189 staviti izvan snage s učinkom od 5. listopada 2022.

(8)

Mjere predviđene u ovoj Odluci u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Provedbena odluka (EU) 2022/1189 stavlja se izvan snage s učinkom od 5. listopada 2022.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena Saveznoj Republici Njemačkoj.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. rujna 2022.

Za Komisiju

Stella KYRIAKIDES

Članica Komisije


(1)  SL L 84, 31.3.2016., str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/687 оd 17. prosinca 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za sprečavanje i kontrolu određenih bolesti s popisa (SL L 174, 3.6.2020., str. 64.).

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1882 оd 3. prosinca 2018. o primjeni određenih pravila za sprečavanje i suzbijanje bolesti na kategorije bolesti s popisa i o utvrđivanju popisa vrsta i skupina vrsta koje predstavljaju znatan rizik za širenje tih bolesti s popisa (SL L 308, 4.12.2018., str. 21.).

(4)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2022/1189 od 8. srpnja 2022. o određenim hitnim mjerama povezanima s afričkom svinjskom kugom u Njemačkoj (SL L 184, 11.7.2022., str. 66.).

(5)  Kodeks OIE-a o zdravlju kopnenih životinja, 29. izdanje, 2021. svesci I. i II. ISBN 978-92-95115-40-8; https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/

(6)  Radni dokument SANTE/7112/2015/Rev. 3 „Načela i kriteriji za geografsko određivanje regionalizacij eu pogledu afričke svinjske kuge”. https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en