12.9.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 235/30


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2022/1506

od 9. rujna 2022.

o djelovanju Europske unije za potporu razvoju alata informacijske tehnologije za poboljšanje širenja informacija o Unijinim mjerama ograničavanja

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 28. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Mjere ograničavanja koje Vijeće donosi na temelju članka 29. Ugovora o Europskoj uniji kao i članka 215. Ugovora o funkcioniranju Europske unije ključan su instrument vanjske politike za vanjsko djelovanje Unije.

(2)

Sveobuhvatno širenje informacija o mjerama ograničavanja koje su na snazi u Uniji i jednostavan pristup njima te razmjena informacija među državama članicama, dionicima i Komisijom ključan su uvjet za njihovu učinkovitost.

(3)

Agresivni rat Rusije protiv Ukrajine pokazao je hitnu potrebu za djelovanjem kako bi se državama članicama i gospodarskim subjektima omogućila bolja provedba mjera ograničavanja donesenih od 24. veljače 2022. Zbog povećanih zahtjeva za učinkovitom provedbom mjera ograničavanja, novih zahtjeva koji su postavljeni zbog dosad nezabilježenog opsega i prirode mjera ograničavanja, kao i zbog potrebe za sigurnom komunikacijom i bliskom suradnjom među državama članicama, dionicima i Komisijom na njihovoj provedbi potrebni su novi ili poboljšani i sigurniji alati informacijske tehnologije.

(4)

Operativnim djelovanjem u okviru zajedničke vanjske i sigurnosne politike trebalo bi hitno poduprijeti razvoj potrebnih aplikacija i baza podataka,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Cilj i područje primjene

1.   Unija podupire razvoj aplikacija i baza podataka potrebnih za pružanje informacija o mjerama ograničavanja koje su na snazi u Uniji i za osiguravanje lakog pristupa tim informacijama, posebno gospodarskim subjektima koji sudjeluju u njihovoj provedbi, kao i razvoj alata informacijske tehnologije kako bi se omogućila sigurna razmjena informacija među državama članicama, dionicima i Komisijom.

2.   Tim unaprijeđenim alatima informacijske tehnologije osobito se podupire provedba obveza država članica u pogledu izvješćivanja bez stvaranja dodatnih obveza. O mehanizmima izvješćivanja sa značajnim posljedicama za nacionalne uprave prema potrebi se provodi savjetovanje unutar Vijeća.

Članak 2.

Financijski aranžmani

1.   Financijski referentni iznos za provedbu djelovanja iz članka 1. iznosi 450 000 EUR.

2.   Svim rashodima upravlja Komisija u skladu s pravilima i postupcima koji se primjenjuju na opći proračun Unije.

Članak 3.

Poslovno osjetljive informacije

Pri razvoju unaprijeđenih alata informacijske tehnologije za sankcije Komisija osigurava primjerenu zaštitu poslovno osjetljivih informacija s pomoću odgovarajućih tehničkih zaštitnih mjera.

Članak 4.

Stupanje na snagu i trajanje

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Primjenjuje se do 31. prosinca 2024.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. rujna 2022.

Za Vijeće

Predsjednik

J. SÍKELA