1.7.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 176/22


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2022/1093

od 30. lipnja 2022.

o mjeri pomoći u okviru Europskog instrumenta mirovne pomoći za potporu oružanim snagama Republike Moldove

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 28. stavak 1. i članak 41. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

U skladu s Odlukom Vijeća (ZVSP) 2021/509 (1) Europski instrument mirovne pomoći („Instrument”) uspostavljen je kako bi države članica financirale djelovanja Unije u okviru zajedničke vanjske i sigurnosne politike u cilju očuvanja mira, sprečavanja sukoba i jačanja međunarodne sigurnosti u skladu s člankom 21. stavkom 2. točkom (c) Ugovora. Posebice se na temelju članka 1. stavka 2. Odluke (ZVSP) 2021/509 iz Instrumenta mogu financirati djelovanja za jačanje kapaciteta trećih država te regionalnih i međunarodnih organizacija povezanih s vojnim i obrambenim pitanjima.

(2)

Globalnom strategijom Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku iz 2016. utvrđeni su ciljevi jačanja sigurnosti i obrane, ulaganja u otpornost država i društava istočno od Unije, razvoja integriranog pristupa sukobima i krizama, promicanja i podupiranja regionalnih poredaka koji se temelje na suradnji te jačanja globalnog upravljanja koje se temelji na međunarodnom pravu, uključujući poštovanje međunarodnog prava o ljudskim pravima i međunarodnog humanitarnog prava.

(3)

21. ožujka 2022. Vijeće je odobrilo Strateški kompas kako bi postalo snažniji i sposobniji pružatelj sigurnosti, među ostalim povećanom upotrebom Instrumenta za potporu obrambenim sposobnostima partnera.

(4)

Unija je predana bliskom odnosu kojim se podupire snažna, neovisna i prosperitetna Republika Moldova na temelju Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih države članice, s jedne strane, i Republike Moldove, s druge strane (2) („Sporazum o pridruživanju”), uključujući područje produbljene i sveobuhvatne slobodne trgovine, te promicanju političkog pridruživanja i gospodarske integracije uz snažno podupiranje suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti Republike Moldove unutar njezinih međunarodno priznatih granica. Na temelju članka 5. Sporazuma o pridruživanju, Unija i Republika Moldova jačat će dijalog i suradnju te promicati postupno približavanje u području vanjske i sigurnosne politike, uključujući zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku (ZSOP), te posebno razmatati pitanja sprečavanja sukoba i upravljanja krizama, regionalne stabilnosti, razoružavanja, neširenja oružja, kontrole oružja i kontrole izvoza oružja.

(5)

Unija prepoznaje važan doprinos Republike Moldove ZSOP-u Unije, uključujući njezin kontinuirani doprinos misiji Europske unije za osposobljavanje u Maliju.

(6)

Ova Odluka se temelji na Odluci Vijeća (ZVSP) 2021/2136 (3) u pogledu kontinuirane predanosti Unije potpori usmjerenoj na jačanje kapaciteta oružanih snaga Republike Moldove u područjima prioritetnih potreba.

(7)

U dopisu od 20. travnja 2022. upućenom Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku („Visoki predstavnik”) potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova i europskih integracija Republike Moldove zatražio je, u skladu s člankom 59. stavkom 1. Odluke (ZVSP) 2021/509, pružanje potpore oružanim snagama Republike Moldove s pomoću jačanja kapaciteta u području logistike, mobilnosti, zapovijedanja i nadzora, kiberobrane, izviđanja s pomoću besposadnih letjelica i taktičkih komunikacijskih usluga.

(8)

Mjere pomoći trebaju se provoditi uzimajući u obzir načela i zahtjeve utvrđene u Odluci (ZVSP) 2021/509, a osobito uzimajući u obzir usklađenost sa Zajedničkim stajalištem Vijeća 2008/944/ZVSP (4) te u skladu s pravilima za izvršenje prihoda i rashoda koji se financiraju u okviru Instrumenta.

(9)

Vijeće ponovno potvrđuje svoju odlučnost u zaštiti, promicanju i ostvarivanju ljudskih prava, temeljnih sloboda i demokratskih načela te jačanju vladavine prava i dobrog upravljanja, u skladu s Poveljom Ujedinjenih naroda, Općom deklaracijom o ljudskim pravima i međunarodnim pravom, posebno međunarodnim pravom o ljudskim pravima i međunarodnim humanitarnim pravom,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Uspostava, ciljevi, područje primjene i trajanje

1.   Uspostavlja se mjera pomoći u korist Republike Moldove („korisnik”) koja se financira u okviru Europskog instrumenta mirovne pomoći („Instrument”) („mjera pomoći”).

2.   Opći cilj mjere pomoći jest doprinijeti jačanju kapaciteta oružanih snaga Republike Moldove radi unaprjeđenja nacionalne sigurnosti, stabilnosti i otpornosti u obrambenom sektoru, u skladu s politikom Unije. Nadovezujući se na prethodnu potporu iz Europskog instrumenta mirovne pomoći, ovom mjerom pomoći oružanim snagama Republike Moldove omogućit će se unaprjeđenje operativne učinkovitosti, ubrzanje poštovanja standardâ Unije i interoperabilnosti, a time i bolja zaštita civila u kriznim i izvanrednim situacijama. Ojačat će se i kapaciteti korisnika u odnosu na njegovao sudjelovanje u vojnim misijama i operacijama Unije u okviru ZSOP-a, kao i u drugim multinacionalnim operacijama. Posebni cilj mjere pomoći jest jačanje kapaciteta oružanih snaga Republike Moldove u području logistike, mobilnosti, zapovijedanja i nadzora, kiberobrane, izviđanja s pomoću besposadnih letjelica i taktičkih komunikacijskih jedinica.

3.   Kako bi se postigli ciljevi utvrđeni u stavku 2., mjerom pomoći financira se nabava sljedeće opreme koja nije namijenjena za primjenu smrtonosne sile, materijala i usluga, uključujući osposobljavanje u vezi s opremom za jedinice zapovjedništva kopnenih snaga u sklopu oružanih snaga Republike Moldove koje se podupiru u okviru mjere pomoći:

(a)

logističke opreme;

(b)

opreme za mobilnost;

(c)

opreme za zapovijedanje i nadzor;

(d)

opreme za kiberobranu;

(e)

opreme za izviđanje s pomoću besposadnih letjelica;

(f)

opreme za taktičku komunikaciju.

4.   Mjera pomoći traje 36 mjeseci od datuma sklapanja prvog ugovora između administratora za mjere pomoći, koji djeluje kao dužnosnik za ovjeravanje, i subjekata iz članka 4. stavka 2. ove Odluke u skladu s člankom 32. stavkom 2. točkom (a) Odluke (ZVSP) 2021/509.

Članak 2.

Financijski aranžmani

1.   Financijski referentni iznos namijenjen pokrivanju rashoda povezanih s mjerom pomoći iznosi 40 000 000 EUR.

2.   Svim se rashodima upravlja u skladu s Odlukom (ZVSP) 2021/509 i pravilima za izvršenje prihoda i rashoda koji se financiraju u okviru Instrumenta.

Članak 3.

Aranžmani s korisnikom

1.   Visoki predstavnik dogovara potrebne aranžmane s korisnikom kako bi se osiguralo da korisnik poštuje zahtjeve i uvjete utvrđene ovom Odlukom, što je uvjet za pružanje potpore u okviru mjere pomoći.

2.   Aranžmani iz stavka 1. uključuju odredbe kojima se korisnika obvezuje da osigura:

(a)

usklađenost jedinica oružanih snaga Republike Moldove koje primaju potporu u okviru mjere pomoći s relevantnim međunarodnim pravom, posebno međunarodnim pravom o ljudskim pravima i međunarodnim humanitarnim pravom;

(b)

pravilnu i učinkovitu upotrebu sve imovine pružene u okviru mjere pomoći u svrhe za koje je pružena;

(c)

dostatno održavanje sve imovine pružene u okviru mjere pomoći kako bi se osigurale njezina upotrebljivost i operativna dostupnost tijekom njezina vijeka trajanja;

(d)

da se na kraju njezina vijeka trajanja imovina pružena u okviru mjere pomoći neće izgubiti niti bez suglasnosti Odbora za Instrument osnovanog Odlukom (ZVSP) 2021/509 prenijeti na osobe ili subjekte koji nisu utvrđeni u dotičnim aranžmanima.

3.   Aranžmani iz stavka 1. uključuju odredbe o suspenziji i ukidanju potpore u okviru mjere pomoći za slučaj da se utvrdi da je korisnik prekršio obveze utvrđene u stavku 2.

Članak 4.

Provedba

1.   Visoki predstavnik odgovoran je za osiguravanje provedbe ove Odluke u skladu s Odlukom (ZVSP) 2021/509 i s pravilima za izvršenje prihoda i rashoda koji se financiraju u okviru Instrumenta, u skladu s integriranim metodološkim okvirom za procjenu i utvrđivanje potrebnih mjera i kontrola za mjere pomoći u okviru Instrumenta.

2.   Aktivnosti iz članka 1. stavka 3. provode:

(a)

Estonski centar za ulaganja u obranu u pogledu članka 1. stavka 3. točaka (a), (b), (c), (e) i (f); i

(b)

Akademija za e-upravu u pogledu članka 1. stavka 3. točke (d).

Članak 5.

Praćenje, kontrola i evaluacija

1.   Visoki predstavnik osigurava praćenje korisnikova poštovanja obveza utvrđenih u skladu s člankom 3. Tim se praćenjem pruža uvid u kontekst i rizike od kršenja obveza utvrđenih u skladu s člankom 3. te se doprinosi sprečavanju takvih kršenja, što uključuje povrede međunarodnog prava o ljudskim pravima i međunarodnog humanitarnog prava od strane jedinica oružanih snaga Republike Moldove koje primaju potporu u okviru mjere pomoći.

2.   Kontrola opreme i materijala nakon otpreme organizirana je kako slijedi:

(a)

provjera isporuke, pri čemu potvrde o isporuci moraju potpisati snage krajnjeg korisnika prilikom prijenosa vlasništva;

(b)

izvješćivanje o popisu, pri čemu korisnik jednom godišnje treba izvješćivati o popisu određenih predmeta sve dok Politički i sigurnosni odbor (PSO) ne procijeni da takvo izvješćivanje više nije potrebno;

(c)

kontrola na licu mjesta, pri čemu korisnik na zahtjev Visokog predstavnika mora omogućiti pristup Visokom predstavniku kako bi se provela kontrola na licu mjesta.

3.   Visoki predstavnik provodi evaluaciju, u obliku strukturirane prve procjene mjere pomoći, šest mjeseci nakon prve isporuke opreme. To može uključivati posjete na licu mjesta radi inspekcije opreme, materijala i usluga isporučenih u okviru mjere pomoći, ili bilo koje druge učinkovite oblike neovisno pruženih informacija. Završna evaluacija provodi se po završetku isporuke opreme, materijala i usluga u okviru mjere pomoći kako bi se procijenilo je li mjera pomoći doprinijela ostvarivanju navedenih ciljeva.

Članak 6.

Izvješćivanje

Tijekom razdoblja provedbe Visoki predstavnik PSO-u podnosi šestomjesečna izvješća o provedbi mjere pomoći, u skladu s člankom 63. Odluke (ZVSP) 2021/509. Administrator za mjere pomoći redovito obavješćuje Odbor za Instrument osnovan Odlukom (ZVSP) 2021/509 o izvršenju prihoda i rashoda u skladu s člankom 38. te odluke, među ostalim i pružanjem informacija o uključenim dobavljačima i podugovarateljima.

Članak 7.

Suspenzija i ukidanje

1.   PSO može odlučiti u cijelosti ili djelomično suspendirati provedbu mjere pomoći u skladu s člankom 64. Odluke (ZVSP) 2021/509.

2.   PSO može preporučiti da Vijeće ukine mjeru pomoći.

Članak 8.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. lipnja 2022.

Za Vijeće

Predsjednik

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2021/509 od 22. ožujka 2021. o uspostavi Europskog instrumenta mirovne pomoći i o stavljanju izvan snage Odluke (ZVSP) 2015/528 (SL L 102, 24.3.2021., str. 14.).

(2)  SL L 260, 30.8.2014., str. 4.

(3)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2021/2136 od 2. prosinca 2021. o mjeri pomoći u okviru Europskog instrumenta mirovne pomoći za potporu oružanim snagama Republike Moldove (SL L 432, 3.12.2021., str. 63.).

(4)  Zajedničko stajalište Vijeća 2008/944/ZVSP od 8. prosinca 2008. o definiranju zajedničkih pravila kojima se uređuje kontrola izvoza vojne tehnologije i opreme (SL L 335, 13.12.2008., str. 99.).