11.5.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 134/31


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2022/725

оd 10. svibnja 2022.

o utvrđivanju jednakovrijednosti, u svrhu olakšavanja ostvarivanja prava na slobodno kretanje unutar Unije, COVID-19 potvrda koje izdaje Socijalistička Republika Vijetnam s potvrdama izdanima u skladu s Uredbom (EU) 2021/953 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2021/953 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2021. o okviru za izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 (EU digitalna COVID potvrda) radi olakšavanja slobodnog kretanja tijekom pandemije bolesti COVID-19 (1), a posebno njezin članak 8. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2021/953 utvrđuje se okvir za izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 (EU digitalna COVID potvrda) u svrhu olakšavanja ostvarivanja prava nositeljâ na slobodno kretanje tijekom pandemije bolesti COVID-19. Njome se također doprinosi olakšavanju postupnog ukidanja ograničenja slobodnog kretanja koja su države članice uvele u skladu s pravom Unije kako bi se ograničilo širenje virusa SARS-CoV-2, na koordinirani način.

(2)

Uredbom (EU) 2021/953 omogućuje se prihvaćanje COVID-19 potvrda koje treće zemlje izdaju građanima Unije i članovima njihovih obitelji ako Komisija smatra da su te COVID-19 potvrde izdane u skladu sa standardima koji se smatraju jednakovrijednima onima utvrđenima u skladu s tom uredbom. Nadalje, u skladu s Uredbom (EU) 2021/954 Europskog parlamenta i Vijeća (2), države članice moraju primjenjivati pravila utvrđena u Uredbi (EU) 2021/953 na državljane trećih zemalja koji nisu obuhvaćeni područjem primjene te uredbe, ali koji se zakonito nalaze ili borave na njihovu državnom području i koji imaju pravo putovati u druge države članice u skladu s pravom Unije. Stoga bi se svi zaključci o jednakovrijednosti utvrđeni u ovoj Odluci trebali primjenjivati na potvrde o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 koje Socijalistička Republika Vijetnam izdaje građanima Unije i članovima njihovih obitelji. Slično tome, na temelju Uredbe (EU) 2021/954 ti bi se zaključci o jednakovrijednosti trebali primjenjivati i na potvrde o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 koje Socijalistička Republika Vijetnam izdaje državljanima trećih zemalja koji se zakonito nalaze ili borave na državnom području država članica pod uvjetima utvrđenima u toj uredbi.

(3)

Socijalistička Republika Vijetnam Komisiji je 22. listopada 2021. dostavila detaljne informacije o izdavanju interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 u okviru sustava pod nazivom „

Image 1
”. Socijalistička Republika Vijetnam obavijestila je Komisiju da smatra da se njezine COVID-19 potvrde izdaju u skladu sa standardom i tehnološkim sustavom koji su interoperabilni s okvirom povjerenja uspostavljenim Uredbom (EU) 2021/953, čime se omogućuje provjera vjerodostojnosti, valjanosti i cjelovitosti tih potvrda. U tom je pogledu Socijalistička Republika Vijetnam obavijestila Komisiju da potvrde o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 koje izdaje Socijalistička Republika Vijetnam u sustavu „
Image 2
” sadržavaju podatke iz Priloga Uredbi (EU) 2021/953.

(4)

Socijalistička Republika Vijetnam obavijestila je Komisiju i da prihvaća potvrde o cijepljenju, testiranju koje se temelji na umnažanju nukleinske kiseline i preboljenju koje su izdale države članice i zemlje EGP-a u skladu s Uredbom (EU) 2021/953.

(5)

Komisija je 14. travnja 2022. na zahtjev Socijalističke Republike Vijetnam provela tehničke testove, koji su pokazali da su potvrde o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 koje izdaje Socijalistička Republika Vijetnam u skladu sa sustavom „

Image 3
”, koji je interoperabilan s okvirom povjerenja uspostavljenim Uredbom (EU) 2021/953 te omogućuje provjeru vjerodostojnosti, valjanosti i cjelovitosti tih potvrda. Komisija je potvrdila i da potvrde o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 koje Socijalistička Republika Vijetnam izdaje u sustavu „
Image 4
” sadržavaju potrebne podatke.

(6)

Nadalje, Socijalistička Republika Vijetnam obavijestila je Komisiju da izdaje interoperabilne potvrde o cijepljenju za cjepiva protiv bolesti COVID-19. Ta cjepiva trenutačno uključuju Comirnaty, Spikevax, BBIBR COr-V, Vaccine Abdala, Hayat-Vax, COVID-19 Vaccine Janssen, Sputnik V, and Vaxzevria.

(7)

Socijalistička Republika Vijetnam obavijestila je Komisiju i da interoperabilne potvrde o testiranju izdaje za testove koji se temelje na umnažanju nukleinske kiseline, ali ne i za brze antigenske testove.

(8)

Osim toga, Socijalistička Republika Vijetnam obavijestila je Komisiju da izdaje interoperabilne potvrde o preboljenju. Te potvrde vrijede najviše 180 dana nakon datuma prvog pozitivnog testa.

(9)

Socijalistička Republika Vijetnam nadalje je obavijestila Komisiju da se pri provjeri potvrda u Vijetnamu osobni podaci koji su u njima navedeni obrađuju samo kako bi se provjerio i potvrdio status nositelja u pogledu cijepljenja, rezultata testiranja ili preboljenja te se nakon toga ne čuvaju.

(10)

Stoga su ispunjeni elementi potrebni za utvrđivanje da se potvrde o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 koje izdaje Socijalistička Republika Vijetnam u sustavu „

Image 5
” smatraju jednakovrijednima onima izdanima u skladu s Uredbom (EU) 2021/953.

(11)

Prema tome, potvrde o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 koje izdaje Socijalistička Republika Vijetnam u sustavu „

Image 6
” trebalo bi prihvatiti pod uvjetima iz članka 5. stavka 5., članka 6. stavka 5. i članka 7. stavka 8. Uredbe (EU) 2021/953.

(12)

Kako bi ova Odluka bila operativna, Socijalistička Republika Vijetnam trebala bi biti povezana s okvirom povjerenja za EU digitalnu COVID potvrdu uspostavljenim Uredbom (EU) 2021/953.

(13)

Kako bi zaštitila interese Unije, posebno u području javnog zdravlja, Komisija može iskoristiti svoje ovlasti suspenzije primjene ove Odluke ili njezina stavljanja izvan snage ako uvjeti iz članka 8. stavka 2. Uredbe (EU) 2021/953 više nisu ispunjeni.

(14)

Kako bi se Socijalističku Republiku Vijetnam što prije povezalo s okvirom povjerenja za EU digitalnu COVID potvrdu uspostavljenim Uredbom (EU) 2021/953, ova bi Odluka trebala stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

(15)

Mjere predviđene u ovoj Odluci u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 14. Uredbe (EU) 2021/953.,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Potvrde o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 koje izdaje Socijalistička Republika Vijetnam u sustavu „

Image 7
” u svrhu olakšavanja ostvarivanja prava na slobodno kretanje unutar Unije smatraju se jednakovrijednima onima izdanima u skladu s Uredbom (EU) 2021/953.

Članak 2.

Socijalistička Republika Vijetnam povezana je s okvirom povjerenja za EU digitalnu COVID potvrdu uspostavljenim Uredbom (EU) 2021/953.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. svibnja 2022.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 211, 15.6.2021., str. 1.

(2)  Uredba (EU) 2021/954 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2021. o okviru za izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 (EU digitalna COVID potvrda) u pogledu državljana trećih zemalja koji se zakonito nalaze ili borave na državnom području država članica tijekom pandemije bolesti COVID-19 (SL L 211, 15.6.2021., str. 24.).