12.4.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 114/179


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2022/601

оd 8. travnja 2022.

o priznavanju dobrovoljnog programa „Better Biomass” za dokazivanje sukladnosti sa zahtjevima iz Direktive (EU) 2018/2001 Europskog parlamenta i Vijeća za biogoriva, tekuća biogoriva, goriva iz biomase, obnovljiva tekuća i plinovita goriva nebiološkog podrijetla te goriva iz recikliranog ugljika

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu (EU) 2018/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (1), a posebno njezin članak 30. stavak 4.,

budući da:

(1)

Direktivom (EU) 2018/2001 utvrđuju se zahtjevi za određena goriva, konkretno biogoriva, tekuća biogoriva, goriva iz biomase, obnovljiva tekuća i plinovita goriva nebiološkog podrijetla i goriva iz recikliranog ugljika, kako bi se osiguralo da ih se može uračunati u ciljeve utvrđene u Direktivi samo ako su proizvedena na održiv način i ako se njima ostvaruje znatna ušteda emisija stakleničkih plinova u usporedbi s fosilnim gorivima. Prvo, člankom 29. Direktive utvrđuju se kriteriji održivosti i uštede emisija stakleničkih plinova za biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase, a člankom 26. Direktive i Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2019/807 (2) utvrđuju se kriteriji za određivanje, s jedne strane, sirovina za biogoriva, tekuća biogoriva ili goriva iz biomase s visokim rizikom od neizravnih promjena uporabe zemljišta te, s druge strane, biogoriva, tekućih biogoriva ili goriva iz biomase s niskim rizikom od neizravnih promjena uporabe zemljišta koja ispunjavaju određene uvjete. Drugo, člankom 25. stavkom 2. Direktive utvrđuju se kriteriji uštede emisija stakleničkih plinova za obnovljiva tekuća i plinovita goriva nebiološkog podrijetla i goriva iz recikliranog ugljika koja se upotrebljavaju u prometu. Treće, člankom 28. stavkom 2. Direktive od gospodarskih se subjekata zahtijeva da u bazu podataka Unije unesu informacije o izvršenim transakcijama i svojstvima održivosti goriva iz obnovljivih izvora (biogoriva, bioplin i obnovljiva tekuća i plinovita goriva nebiološkog podrijetla) i goriva iz recikliranog ugljika koja se upotrebljavaju u prometu.

(2)

Direktivom se predviđaju i pravila o izračunu doprinosa električne energije iz obnovljivih izvora ciljevima u području prometa. Konkretno, člankom 27. stavkom 3. Direktive predviđena su pravila za takav izračun kad se električna energija izravno upotrebljava za pogon električnih vozila i kad se upotrebljava za proizvodnju obnovljivih tekućih i plinovitih goriva nebiološkog podrijetla koja se upotrebljavaju u prometu.

(3)

Kako bi se provjerilo je li postignuta sukladnost s pravilima za biogoriva, tekuća biogoriva, goriva iz biomase, obnovljiva tekuća i plinovita goriva nebiološkog podrijetla i goriva iz recikliranog ugljika, države članice mogu se koristiti dobrovoljnim programima. Dobrovoljni programi imali su važnu ulogu u pružanju dokaza o ispunjavanju kriterija održivosti i uštede emisija stakleničkih plinova za biogoriva i tekuća biogoriva u skladu s Direktivom 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3). Uloga dobrovoljnih programa proširena je na temelju Direktive (EU) 2018/2001. Prvo, sad mogu poslužiti za certificiranje sukladnosti svih goriva proizvedenih iz biomase, uključujući plinovita i kruta goriva, s kriterijima održivosti utvrđenima u Direktivi (EU) 2018/2001 te za pružanje točnih podataka o uštedama emisija stakleničkih plinova. Drugo, mogu poslužiti za certificiranje sukladnosti obnovljivih tekućih i plinovitih goriva nebiološkog podrijetla namijenjenih uporabi u prometu i goriva iz recikliranog ugljika s kriterijima uštede emisija stakleničkih plinova koji se na njih primjenjuju. Treće, mogu poslužiti kao dokaz sukladnosti s pravilima utvrđenima člankom 27. stavkom 3. Direktive (EU) 2018/2001 za izračun električne energije iz obnovljivih izvora u prometu. Četvrto, mogu poslužiti kao dokaz da gospodarski subjekti unose točne informacije u Unijinu ili nacionalnu bazu podataka o gorivima iz obnovljivih izvora i gorivima iz recikliranog ugljika koja se upotrebljavaju u prometu u skladu s člankom 28. stavkom 4. Direktive (EU) 2018/2001. Peto, mogu poslužiti za certificiranje biogoriva, tekućih biogoriva i goriva iz biomase s niskim rizikom od neizravnih promjena uporabe zemljišta. Komisija može odlučiti da dobrovoljni nacionalni ili međunarodni programi mogu poslužiti u sve ili neke od tih svrha.

(4)

Ako gospodarski subjekt podastre dokaze ili podatke o sukladnosti s kriterijima održivosti i uštede emisija stakleničkih plinova dobivene u skladu s dobrovoljnim programom koji priznaje Komisija u mjeri obuhvaćenoj predmetnom odlukom o priznavanju, država članica ne bi trebala od dobavljača zahtijevati dodatne dokaze.

(5)

Zahtjev za priznavanje dobrovoljnog programa „Better Biomass” u skladu s člankom 30. stavkom 4. Direktive prvi je put podnesen Komisiji 19. prosinca 2020. Na temelju tog zahtjeva Komisija je provela procjenu programa pri čemu su utvrđeni neki problemi koje je bilo potrebno ispraviti. Primjereno ispravljen program podnesen je 2. srpnja 2021. Programom su obuhvaćene sve sirovine, uključujući otpad i ostatke te cijeli lanac nadzora.

(6)

Pri procjeni dobrovoljnog programa „Better Biomass” Komisija je utvrdila da su u njemu na odgovarajući način obuhvaćeni kriteriji održivosti utvrđeni u članku 29. stavcima od 2. do 5., da sadržava točne podatke o uštedama emisija stakleničkih plinova za potrebe članka 29. stavka 10. Direktive (EU) 2018/2001 te da se u njemu primjenjuje metodologija masene bilance u skladu sa zahtjevima iz članka 30. stavaka 1. i 2. Direktive (EU) 2018/2001. U navedenoj procjeni nije uzet u obzir predstojeći provedbeni akt koji se donosi u skladu s člankom 30. stavkom 8. Direktive (EU) 2018/2001, a odnosi na pravila o provjeri kriterija održivosti i uštede emisija stakleničkih plinova te kriterija za nizak rizik od neizravnih promjena uporabe zemljišta, kao ni delegirani akti koji se donose u skladu s člankom 28. stavkom 5. Direktive (EU) 2018/2001. Stoga će se dobrovoljni program „Better Biomass” ponovno procijeniti pri donošenju takvih provedbenih i delegiranih akata.

(7)

Procjenom dobrovoljnog programa „Better Biomass” utvrđeno je da on ispunjava odgovarajuće standarde pouzdanosti, transparentnosti i neovisne revizije te da je u skladu s metodološkim zahtjevima iz priloga V. i VI. Direktivi (EU) 2018/2001.

(8)

Priznati program trebao bi biti dostupan u dijelu o dobrovoljnim programima na Komisijinim internetskim stranicama EUROPA.

(9)

Mjere predviđene u ovoj Odluci u skladu su s mišljenjem Odbora za održivost biogoriva, tekućih biogoriva i biogoriva iz biomase,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Dobrovoljni program „Better Biomass” („program”), podnesen Komisiji na priznavanje 2. srpnja 2021., odlikuje sljedeće kad je riječ o gorivima revidiranima u okviru tog programa:

(a)

sukladnost pošiljaka biogoriva, tekućih biogoriva i goriva iz biomase s kriterijima održivosti utvrđenima u članku 29. stavcima od 2. do 5. i članku 29. stavku 10. Direktive (EU) 2018/2001;

(b)

sukladnost gospodarskih subjekata s obvezom unosa točnih informacija u Unijinu ili nacionalnu bazu podataka o gorivima iz obnovljivih izvora i gorivima iz recikliranog ugljika koja se upotrebljavaju u prometu u skladu s člankom 28. stavkom 4. Direktive (EU) 2018/2001.

Usto, u programu se navode točni podaci o uštedama emisija stakleničkih plinova za potrebe članka 29. stavka 10. Direktive (EU) 2018/2001 u mjeri u kojoj se jamči da se sve relevantne informacije gospodarskih subjekata koji se nalaze više u lancu nadzora prenose gospodarskim subjektima niže u lancu nadzora.

Članak 2.

Odluka je valjana pet godina nakon stupanja na snagu. Ako se sadržaj programa, kako je radi priznavanja podnesen Komisiji 2. srpnja 2021., promijeni tako da bi to moglo utjecati na osnovu ove Odluke, o tome je potrebno bez odgode obavijestiti Komisiju. Komisija procjenjuje promjene o kojima je obaviještena kako bi se utvrdilo zadovoljava li program i dalje na odgovarajući način kriterije održivosti za koje je priznat.

Članak 3.

Komisija može ovu Odluku staviti izvan snage, među ostalim, u sljedećim slučajevima:

(a)

ako se jasno pokaže da programom nisu provedeni elementi koji se smatraju važnima za ovu Odluku ili ako je došlo do teškog i strukturnog kršenja tih elemenata;

(b)

ako se za program Komisiji ne podnesu godišnja izvješća kako je propisano člankom 30. stavkom 5. Direktive (EU) 2018/2001;

(c)

ako se u programu ne primijene standardi neovisne revizije i drugi zahtjevi utvrđeni u provedbenim aktima iz članka 30. stavka 8. Direktive (EU) 2018/2001 ili ne poboljšaju drugi elementi programa koji se smatraju važnima za nastavak priznavanja.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. travnja 2022.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 328, 21.12.2018., str. 82.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/807 оd 13. ožujka 2019. o dopuni Direktive (EU) 2018/2001 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu određivanja sirovina s visokim rizikom od neizravnih promjena uporabe zemljišta za koje je zabilježeno znatno širenje proizvodnog područja na zemljište s velikim zalihama ugljika i u pogledu certificiranja biogoriva, tekućih biogoriva i goriva iz biomase s niskim rizikom od neizravnih promjena uporabe zemljišta (SL L 133, 21.5.2019., str. 1.).

(3)  Direktiva 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora te o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage direktiva 2001/77/EZ i 2003/30/EZ (SL L 140, 5.6.2009., str. 16.).