24.3.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 96/43


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2022/471

od 23. ožujka 2022.

o izmjeni Odluke (ZVSP) 2022/338 o mjeri pomoći u okviru Europskog instrumenta mirovne pomoći za opskrbu ukrajinskih oružanih snaga vojnom opremom i platformama namijenjenima za primjenu smrtonosne sile

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 28. stavak 1. i članak 41. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Odlukom Vijeća (ZVSP) 2022/338 (1)uspostavlja se financijski referentni iznos od 450 000 000 EUR namijenjen pokrivanju opskrbi ukrajinskih oružanih snaga.

(2)

S obzirom na trenutačni oružani sukob na državnom području Ukrajine, financijski referentni iznos trebalo bi povećati za dodatnih 450 000 000 EUR, a trajanje mjere pomoći produljiti za 12 mjeseci.

(3)

Odluku (ZVSP) 2022/338 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka (ZVSP) 2022/338 mijenja se kako slijedi:

1.

članak 1. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Mjera pomoći traje 36 mjeseci od donošenja ove Odluke.”;

2.

članak 2. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Financijski referentni iznos namijenjen pokrivanju rashoda povezanih s mjerom pomoći iznosi 900 000 000 EUR.”;

3.

članak 2. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   U skladu s člankom 29. stavkom 5. Odluke (ZVSP) 2021/509 administrator za mjere pomoći može nakon donošenja ove Odluke poslati poziv na dodjelu doprinosâ, do iznosa od 900 000 000 EUR. Sredstva za koja je administrator poslao poziv upotrebljavaju se samo za plaćanje troškova u okviru ograničenja koje je odobrio Odbor osnovan Odlukom (ZVSP) 2021/509 u izmjeni proračuna za 2022. koji odgovara ovoj mjeri pomoći.”;

4.

članak 2. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Rashodi povezani s provedbom mjere pomoći prihvatljivi su od 1. siječnja 2022. do datuma koji treba odrediti Vijeće. Najmanje 50 % financijskog referentnog iznosa koristi se za pokrivanje rashoda nastalih od 11. ožujka 2022.”

5.

članak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 5.

Države članice dopuštaju provoz vojne opreme, uključujući prateće osoblje, preko svojih državnih područja, što uključuje njihov zračni prostor, u skladu s člankom 56. stavkom 3. Odluke (ZVSP) 2021/509.”

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. ožujka 2022.

Za Vijeće

Predsjednik

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2022/338 od 28. veljače 2022. o mjeri pomoći u okviru Europskog instrumenta mirovne pomoći za opskrbu ukrajinskih oružanih snaga vojnom opremom i platformama namijenjenima za primjenu smrtonosne sile (SL L 60, 28.2.2022., str. 1.).