15.3.2022   

HR

Službeni list Europske unije

LI 87/56


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2022/430

od 15. ožujka 2022.

o izmjeni Odluke 2014/512/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 31. srpnja 2014. donijelo Odluku 2014/512/ZVSP (1).

(2)

Unija je i dalje nepokolebljiva u svojoj potpori suverenitetu i teritorijalnoj cjelovitosti Ukrajine.

(3)

Predsjednik Ruske Federacije 24. veljače 2022. najavio je vojnu operaciju u Ukrajini te su ruske oružane snage započele napad na Ukrajinu. Taj je napad očito kršenje teritorijalne cjelovitosti, suvereniteta i neovisnosti Ukrajine.

(4)

U svojim zaključcima od 24. veljače 2022. Europsko vijeće najoštrije je osudilo ničim izazvanu i neopravdanu vojnu agresiju Ruske Federacije na Ukrajinu. Svojim nezakonitim vojnim djelovanjem Rusija teško krši međunarodno pravo i načela Povelje UN-a te ugrožava europsku i globalnu sigurnost i stabilnost. Europsko vijeće pozvalo je na hitnu pripremu i donošenje daljnjeg paketa pojedinačnih i ekonomskih sankcija.

(5)

S obzirom na ozbiljnost stanja te kao odgovor na vojnu agresiju Rusije na Ukrajinu, primjereno je uvesti daljnje mjere ograničavanja. Osobito je primjereno zabraniti sve transakcije s određenim trgovačkim društvima u državnom vlasništvu. Također je primjereno zabraniti pružanje svih usluga vezanih uz kreditni rejting te svim ruskim osobama ili subjektima zabraniti pristup svim uslugama pretplate u vezi s aktivnostima vezanima uz kreditni rejting. Nadalje, primjereno je postrožiti izvozna ograničenja u pogledu robe i tehnologije s dvojnom namjenom te robe i tehnologije koje bi mogle doprinijeti tehnološkom jačanju obrambenog i sigurnosnog sektora Rusije i proširiti popis osoba povezanih s obrambenom i industrijskom bazom Rusije koje podliježu tim ograničenjima. Osim toga, primjereno je zabraniti nova ulaganja u ruski energetski sektor te uvesti sveobuhvatno izvozno ograničenje za opremu, tehnologiju i usluge za energetsku industriju u Rusiji, uz iznimku nuklearne industrije i sektora primijenjenih aktivnosti prijenosa energije. Naposljetku, primjereno je uvesti daljnja trgovinska ograničenja u pogledu željeza i čelika te luksuzne robe.

(6)

Kako bi se provele određene mjere, potrebno je daljnje djelovanje Unije.

(7)

Odluku 2014/512/ZVSP trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka 2014/512/ZVSP mijenja se kako slijedi:

1.

umeće se sljedeći članak:

„Članak 1.aa

1.   Zabranjeno je izravno ili neizravno sudjelovanje u bilo kojoj transakciji s:

(a)

pravnom osobom, subjektom ili tijelom s poslovnim nastanom u Rusiji, koji su pod javnom kontrolom ili u kojima država ima više od 50 % vlasništva ili u kojima Rusija, njezina vlada ili Ruska središnja banka imaju pravo sudjelovati u dobiti ili s kojima Rusija, njezina vlada ili Ruska središnja banka imaju druge značajne gospodarske odnose, kako su navedeni u Prilogu X.;

(b)

pravnom osobom, subjektom ili tijelom s poslovnim nastanom izvan Unije, u čijim vlasničkim pravima subjekt naveden u Prilogu X. ima, izravno ili neizravno, više od 50 % udjela; ili

(c)

pravnom osobom, subjektom ili tijelom koji djeluju za račun subjekta iz točke (a) ili točke (b) ovog stavka ili prema njegovim uputama.

2.   Zabrana iz stavka 1. ne primjenjuje se na izvršenje, do 15. svibnja 2022., ugovora sklopljenih prije 16. ožujka 2022. ili dodatnih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora.

3.   Zabrana iz stavka 1. ne primjenjuje se na:

(a)

transakcije koje su prijeko potrebne za kupnju, uvoz ili prijevoz fosilnih goriva, posebno ugljena, nafte i prirodnog plina te titanija, aluminija, bakra, nikla, paladija i željezne rude, iz Rusije ili kroz Rusiju u Uniju;

(b)

transakcije povezane s energetskim projektima izvan Rusije u kojima je pravna osoba, subjekt ili tijelo iz Priloga X. manjinski dioničar.”;

2.

umeće se sljedeći članak:

„Članak 1.g

1.   Od 15. travnja 2022. zabranjeno je pružati usluge vezane uz kreditni rejting svim ruskim državljanima ili fizičkim osobama s boravištem u Rusiji ili svim pravnim osobama, subjektima ili tijelima s poslovnim nastanom u Rusiji.

2.   Od 15. travnja 2022. zabranjeno je pružati pristup svim uslugama pretplate u vezi s aktivnostima vezanima uz kreditni rejting svim ruskim državljanima ili fizičkim osobama s boravištem u Rusiji ili svim pravnim osobama, subjektima ili tijelima s poslovnim nastanom u Rusiji.

3.   Stavci 1. i 2. ne primjenjuju se na državljane države članice ili fizičke osobe koje imaju dozvolu privremenog ili stalnog boravka u državi članici.”;

3.

u članku 3. stavak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„7.   Prilikom odlučivanja o zahtjevima za odobrenja u skladu sa stavcima 4. i 5. nadležna tijela ne izdaju odobrenje ako imaju opravdane razloge za sumnju:

i.

da bi krajnji korisnik mogao biti vojni krajnji korisnik, fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo navedeni u Prilogu IV. ili da bi roba mogla biti namijenjena za upotrebu u vojne svrhe;

ii.

da su prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz robe i tehnologije iz stavka 1. ili pružanje s time povezane tehničke ili financijske pomoći namijenjeni za zrakoplovstvo ili svemirsku industriju; ili

iii.

da su prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz robe i tehnologije iz stavka 1. ili pružanje s time povezane tehničke ili financijske pomoći namijenjeni za energetski sektor osim ako su takva prodaja, opskrba, prijevoz ili izvoz ili s time povezana tehnička ili financijska pomoć dopušteni na temelju iznimki iz članka 4. stavaka od 3. do 6.”;

4.

u članku 3.a stavak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„7.   Pri odlučivanju o zahtjevima za odobrenje u skladu sa stavcima 4. i 5. ovog članka nadležna tijela ne izdaju odobrenje ako imaju opravdane razloge za sumnju:

i.

da bi krajnji korisnik mogao biti vojni krajnji korisnik, fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo navedeni u Prilogu IV. ili da bi roba mogla biti namijenjena za upotrebu u vojne svrhe;

ii.

da su prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz robe i tehnologije iz stavka 1. ili pružanje s time povezane tehničke ili financijske pomoći namijenjeni za zrakoplovstvo ili svemirsku industriju; ili

iii.

da su prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz robe i tehnologije iz stavka 1. ili pružanje s time povezane tehničke ili financijske pomoći namijenjeni za energetski sektor osim ako su takva prodaja, opskrba, prijevoz ili izvoz ili s time povezana tehnička ili financijska pomoć dopušteni na temelju iznimki iz članka 4. stavaka od 3. do 6.”;

5.

u članku 3.b stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Kad je riječ o fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima navedenima u Prilogu IV., odstupajući od članaka 3. i 3.a ove Odluke i ne dovodeći u pitanje zahtjeve u pogledu dozvole u skladu s Uredbom (EU) 2021/821, nadležna tijela država članica mogu odobriti prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz robe i tehnologije s dvojnom namjenom te robe i tehnologije iz članka 3.a ove Odluke, ili pružanje s time povezane tehničke ili financijske pomoći tek nakon što su utvrdila:

(a)

da su takva roba ili tehnologija ili povezana tehnička ili financijska pomoć potrebne za hitno sprečavanje ili ublažavanje događaja koji bi mogao imati ozbiljan i značajan utjecaj na ljudsko zdravlje i sigurnost ili na okoliš; ili

(b)

da takva roba ili tehnologija ili s time povezana tehnička ili financijska pomoć proizlaze iz ugovora sklopljenih prije 26. veljače 2022. ili dodatnih ugovora potrebnih za izvršenje takvog ugovora, pod uvjetom da je odobrenje zatraženo prije 1. svibnja 2022.”;

6.

članak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 4.

1.   Zabranjeni su izravna ili neizravna prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz određene robe i tehnologije pogodnih za određene kategorije projekata istraživanja i projekata proizvodnje, neovisno o tome jesu li podrijetlom iz Unije, bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Rusiji, što uključuje njezin isključivi gospodarski pojas i njezin epikontinentalni pojas, ili za upotrebu u Rusiji, što uključuje njezin isključivi gospodarski pojas i njezin epikontinentalni pojas.

Unija poduzima potrebne mjere radi utvrđivanja relevantnih predmeta koje treba obuhvatiti ovim stavkom.

2.   Zabranjeno je:

(a)

izravno ili neizravno pružanje tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga povezanih s robom i tehnologijom iz stavka 1. te s pružanjem, proizvodnjom, održavanjem i upotrebom te robe i tehnologije bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Rusiji ili za upotrebu u Rusiji;

(b)

financiranje ili pružanje financijske pomoći povezane s robom i tehnologijom iz stavka 1. za svaku prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz te robe i tehnologije ili za pružanje povezane tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga, izravno ili neizravno, bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Rusiji ili za upotrebu u Rusiji.

3.   Zabrane iz stavaka 1. i 2. ne primjenjuju se na prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz robe ili tehnologije ni na pružanje tehničke ili financijske pomoći koji su potrebni za:

(a)

prijevoz fosilnih goriva, posebno ugljena, nafte i prirodnog plina, iz Rusije ili kroz Rusiju u Uniju; ili

(b)

hitno sprečavanje ili ublažavanje događaja koji bi mogao imati ozbiljan i značajan utjecaj na ljudsko zdravlje i sigurnost ili na okoliš.

4.   Zabrane iz stavaka 1. i 2. ne primjenjuju se na izvršenje, do 17. rujna 2022., obveze koja proizlazi iz ugovora sklopljenog prije 16. ožujka 2022. ili dodatnih ugovora potrebnih za izvršenje takvog ugovora, pod uvjetom da je nadležno tijelo obaviješteno najmanje pet radnih dana unaprijed.

5.   Zabrane iz stavka 2. ne primjenjuju se na pružanje osiguranja ili reosiguranja pravnim osobama, subjektima ili tijelima osnovanima ili registriranima u skladu s pravom države članice u odnosu na njihove aktivnosti izvan energetskog sektora u Rusiji.

6.   Odstupajući od stavaka 1. i 2., nadležna tijela mogu odobriti, pod uvjetima koje smatraju primjerenima, prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz te pružanje tehničke ili financijske pomoći nakon što su utvrdila:

(a)

da je to potrebno za osiguravanje ključne opskrbe energijom unutar Unije; ili

(b)

da je to namijenjeno za isključivu uporabu od strane subjekata koji su u vlasništvu ili pod samostalnom ili zajedničkom kontrolom pravne osobe, subjekta ili tijela koji su osnovani ili registrirani u skladu s pravom države članice.

7.   Dotična država članica ili dotične države članice obavješćuju druge države članice i Komisiju o svakom odobrenju izdanom na temelju stavka 6. u roku od dva tjedna od izdavanja odobrenja.”;

7.

Članak 4.a zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 4.a

1.   Zabranjeno je:

(a)

stjecanje novih ili povećanje postojećih udjela u bilo kojoj pravnoj osobi, subjektu ili tijelu koji su osnovani ili registrirani u skladu s pravom Rusije ili bilo koje treće zemlje i koji djeluju u energetskom sektoru u Rusiji;

(b)

odobravanje bilo kojeg aranžmana za odobravanje bilo kakvog novog zajma ili kredita ili osiguravanje financiranja na drugi način, uključujući vlasnički kapital, ili sudjelovanje u takvom aranžmanu, bilo kojoj pravnoj osobi, subjektu ili tijelu koji su osnovani ili registrirani u skladu s pravom Rusije ili bilo koje treće zemlje i koji djeluju u energetskom sektoru u Rusiji, ili u dokumentiranu svrhu financiranja takve pravne osobe, subjekta ili tijela;

(c)

osnivanje novog zajedničkog pothvata s bilo kojom pravnom osobom, subjektom ili tijelom koji su osnovani ili registrirani u skladu s pravom Rusije ili bilo koje treće zemlje i koji djeluju u energetskom sektoru u Rusiji;

(d)

pružanje investicijskih usluga izravno povezanih s aktivnostima iz točaka (a), (b) i (c).

2.   Odstupajući od stavka 1., nadležna tijela mogu odobriti, pod uvjetima koje smatraju primjerenima, svaku aktivnost iz stavka 1. nakon što su utvrdila:

(a)

da je ona potrebna za osiguravanje ključne opskrbe energijom unutar Unije te prijevoza fosilnih goriva, posebno ugljena, nafte i prirodnog plina, iz Rusije ili kroz Rusiju u Uniju; ili

(b)

da se ona odnosi isključivo na pravnu osobu, subjekt ili tijelo koji djeluju u energetskom sektoru u Rusiji, a u vlasništvu su pravne osobe, subjekta ili tijela koji su osnovani ili registrirani u skladu s pravom države članice.

3.   Dotična država članica ili dotične države članice obavješćuju druge države članice i Komisiju o svakom odobrenju izdanom na temelju stavka 2. u roku od dva tjedna od izdavanja odobrenja.”;

8.

u članku 4.f stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Upravitelj mreže za mrežne funkcije za upravljanje zračnim prometom jedinstvenog europskog neba podupire Komisiju i države članice u osiguravanju provedbe članka 4.e i usklađenosti s njime. Upravitelj mreže osobito odbija sve planove leta koje dostave operatori zrakoplova i u kojima se ukazuje na namjeru obavljanja aktivnosti nad područjem Unije, a koje predstavljaju kršenje ove Uredbe, tako da pilotu nije dopušteno letjeti.”;

9.

umeću se sljedeći članci:

„Članak 4.i

1.   Zabranjuje se:

(a)

izravni ili neizravni uvoz proizvoda od željeza i čelika u Uniju ako su:

i.

podrijetlom iz Rusije; ili

ii.

izvezeni iz Rusije;

(b)

izravna ili neizravna kupnja proizvoda od željeza i čelika koji se nalaze u Rusiji ili su podrijetlom iz Rusije;

(c)

prijevoz proizvoda od željeza i čelika ako su podrijetlom iz Rusije ili se izvoze iz Rusije u bilo koju drugu zemlju;

(d)

izravno ili neizravno pružanje tehničke pomoći, brokerskih usluga, financiranja ili financijske pomoći, uključujući financijske izvedenice, te osiguranja i reosiguranja, u vezi sa zabranama utvrđenima u točkama (a), (b) i (c).

Unija poduzima potrebne mjere radi utvrđivanja relevantnih predmeta koje treba obuhvatiti ovim stavkom.

2.   Zabrane iz stavka 1. ne primjenjuju se na izvršenje, do 17. lipnja 2022., ugovora sklopljenih prije 16. ožujka 2022. ili dodatnih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora.

Članak 4.j

1.   Zabranjuje se izravna ili neizravna prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz luksuzne robe bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Rusiji ili za upotrebu u Rusiji.

2.   Zabrana iz stavka 1. primjenjuje se na luksuznu robu ako njezina vrijednost premašuje 300 EUR po komadu.

3.   Zabrana iz stavka 1. ne primjenjuje se na robu koja je potrebna za službene potrebe diplomatskih ili konzularnih misija država članica ili partnerskih država u Rusiji ili međunarodnih organizacija koje uživaju imunitet u skladu s međunarodnim pravom ni na osobne predmete njihova osoblja.

4.   Unija poduzima potrebne mjere radi utvrđivanja relevantnih predmeta koje treba obuhvatiti ovim člankom.”;

10.

u članku 7. stavku 1. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

pravne osobe, subjekti ili tijela navedeni u Prilogu I., Prilogu II., Prilogu III., Prilogu IV., Prilogu V., Prilogu VI., Prilogu VIII., Prilogu IX., ili Prilogu X., odnosno u članku 1. stavku 1. točki (b) ili točki (c), članku 1. stavku 2. točki (b) ili točki (c), članku 1. stavku 3. točki (c) ili točki (d), članku 1. stavku 4. točki (b) ili točki (c), članku 1.a točki (a), točki (b) ili točki (c), članku 1.aa točki (b) ili točki (c), članku 1.e ili članku 1.g;”;

11.

prilozi se mijenjaju kako je navedeno u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. ožujka 2022.

Za Vijeće

Predsjednik

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Odluka Vijeća 2014/512/ZVSP od 31. srpnja 2014. o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (SL L 229, 31.7.2014., str. 13.).


PRILOG

1.   

U Prilog IV. Odluci 2014/512/ZVSP umeću se sljedeći unosi:

 

„Amur Shipbuilding Factory PJSC

 

AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC

 

AO Kronshtadt

 

Avant Space LLC

 

Baikal Electronics

 

Center for Technological Competencies in Radiophtonics (Centar za tehnološku stručnost u radiofoniji)

 

Central Research and Development Institute Tsiklon (Središnji institut za istraživanja i razvoj Tziklon)

 

Crocus Nano Electronics

 

Dalzavod Ship-Repair Center (Centar za popravak brodova Dalzavod)

 

Elara

 

Electronic Computing and Information Systems

 

ELPROM

 

Engineering Center Ltd.

 

Forss Technology Ltd.

 

Integral SPB

 

JSC Element

 

JSC Pella-Mash

 

JSC Shipyard Vympel

 

Kranark LLC

 

Lev Anatolyevich Yershov (Ershov)

 

LLC Center

 

MCST Lebedev

 

Miass Machine-Building Factory (Strojo-građevna tvornica Miass)

 

Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk (Centar za istraživanja i razvoj u mikroelektronici Novosibirsk)

 

MPI VOLNA

 

N. A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering (Red Lenjina Institut za istraživanja i dizajn u elektroenergetici)

 

Nerpa Shipyard

 

NM-Tekh

 

Novorossiysk Shipyard JSC

 

NPO Electronic Systems

 

NPP Istok

 

NTC Metrotek

 

OAO GosNIIkhimanalit

 

OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era

 

OJSC TSRY

 

OOO Elkomtekh (Elkomtex)

 

OOO Planar

 

OOO Sertal

 

Photon Pro LLC

 

PJSC Zvezda

 

Production Association Strela

 

Radioavtomatika

 

Research Center Module (Istraživački centar Module)

 

Robin Trade Limited

 

R. Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships

 

Rubin Sever Design Bureau

 

Russian Space Systems

 

Rybinsk Shipyard Engineering

 

Scientific Research Institute of Applied Chemistry (Institut za znanstvena istraživanja u primijenjenoj kemiji)

 

Scientific-Research Institute of Electronics (Institut za znanstvena istraživanja u elektronici)

 

Scientific Research Institute of Hypersonic Systems (Institut za znanstvena istraživanja u hipersoničkim sustavima)

 

Scientific Research Institute NII Submikron

 

Sergey IONOV

 

Serniya Engineering

 

Severnaya Verf Shipbuilding Factory

 

Ship Maintenance Center Zvezdochka

 

State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS) (Državno i vladino područje za ispitivanje zrakoplovnih sustava)

 

State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya

 

State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I. (Državni znanstveni centar AO GNTs RF—FEI A.I.) Leypunskiy Physico-Energy Institute

 

State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash) (Državni institut za istraživanje strojogradnje Bakhirev)

 

Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center

 

UAB Pella-Fjord

 

United Shipbuilding Corporation JSC “35th Shipyard”

 

United Shipbuilding Corporation JSC “Astrakhan Shipyard”

 

United Shipbuilding Corporation JSC “Aysberg Central Design Bureau”

 

United Shipbuilding Corporation JSC “Baltic Shipbuilding Factory”

 

United Shipbuilding Corporation JSC “Krasnoye Sormovo Plant OJSC”

 

United Shipbuilding Corporation JSC SC “Zvyozdochka”

 

United Shipbuilding Corporation “Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar”

 

United Shipbuilding Corporation “Scientific Research Design Technological Bureau Onega”

 

United Shipbuilding Corporation “Sredne-Nevsky Shipyard”

 

Ural Scientific Research Institute for Composite Materials (Uralski institut znanstvenih istraživanja kompozitnih materijala)

 

Urals Project Design Bureau Detal

 

Vega Pilot Plant

 

Vertikal LLC

 

Vladislav Vladimirovich Fedorenko

 

VTK Ltd

 

Yaroslavl Shipbuilding Factory

 

ZAO Elmiks-VS

 

ZAO Sparta

 

ZAO Svyaz Inzhiniring”;

2.   

sljedeće se dodaje kao Prilog X. Odluci 2014/512/ZVSP:

„PRILOG X.

POPIS TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU IZ ČLANKA 1.aa

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

URALVAGONZAVOD

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT

ALMAZ-ANTEY

KAMAZ

ROSTEC (Državna korporacija za ruske tehnologije)

JSC PO SEVMASH

SOVCOMFLOT

UNITED SHIPBUILDING CORPORATION

”.