1.12.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 429/92


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/2107

оd 26. studenoga 2021.

o izmjeni priloga V. i XIV. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404 u pogledu unosa za Ujedinjenu Kraljevinu na popisima trećih zemalja iz kojih je odobren ulazak u Uniju pošiljaka peradi, zametnih proizvoda peradi te svježeg mesa peradi i pernate divljači

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja („Zakon o zdravlju životinja”) (1), a posebno njezin članak 230. stavak 1.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2016/429 propisano je da u Uniju smiju ulaziti samo pošiljke životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla koje dolaze iz treće zemlje ili područja ili njihove zone ili kompartmenta koji su uvršteni na popis u skladu s člankom 230. stavkom 1. te uredbe.

(2)

U Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2020/692 (2) utvrđeni su zahtjevi u pogledu zdravlja životinja kojima moraju udovoljavati pošiljke određenih vrsta i kategorija životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla iz trećih zemalja ili područja ili njihovih zona, ili kompartmenata ako je riječ o životinjama akvakulture, kako bi mogle ući u Uniju.

(3)

U Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/404 (3) utvrđeni su popisi trećih zemalja, područja ili njihovih zona ili kompartmenata iz kojih je dopušten ulazak u Uniju vrsta i kategorija životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla koji su obuhvaćeni područjem primjene Delegirane uredbe (EU) 2020/692.

(4)

Konkretnije, u prilozima V. i XIV. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404 utvrđeni su popisi trećih zemalja, područja ili njihovih zona iz kojih je odobren ulazak u Uniju pošiljaka peradi i zametnih proizvoda peradi te svježeg mesa peradi i pernate divljači.

(5)

Ujedinjena Kraljevina je 17. studenoga 2021. obavijestila Komisiju o izbijanju visokopatogene influence ptica kod peradi. To je izbijanje otkriveno u blizini mjesta Kirkham u okrugu Fylde u Lancashireu u Engleskoj i potvrđeno je 17. studenoga 2021. laboratorijskom analizom (RT-PCR).

(6)

Ujedinjena Kraljevina je 19. studenoga 2021. obavijestila Komisiju o izbijanju visokopatogene influence ptica kod peradi. To je izbijanje otkriveno u blizini mjesta Willington u okrugu South Derbyshire u Derbyshireu u Engleskoj i potvrđeno je 19. studenoga 2021. laboratorijskom analizom (RT-PCR).

(7)

Ujedinjena Kraljevina je 20. studenoga 2021. obavijestila Komisiju o izbijanju visokopatogene influence ptica kod peradi. To je izbijanje otkriveno u blizini mjesta Pokesdown u okrugu Bournemouth, Christchurch and Poole u Engleskoj i potvrđeno je 19. studenoga 2021. laboratorijskom analizom (RT-PCR).

(8)

Veterinarska tijela Ujedinjene Kraljevine uspostavila su zonu kontrole od 10 km oko zahvaćenih objekata i provela mjere usmrćivanja u preventivne svrhe radi kontrole visokopatogene influence ptica i ograničenja njezina širenja.

(9)

Ujedinjena Kraljevina Komisiji je dostavila podatke o epidemiološkoj situaciji na svojem državnom području i o mjerama koje je poduzela radi suzbijanja daljnjeg širenja visokopatogene influence ptica. Komisija je ocijenila te informacije. Na temelju te ocjene, ulazak u Uniju pošiljaka peradi, zametnih proizvoda peradi i svježeg mesa peradi i pernate divljači iz područja pod ograničenjima koja su zbog nedavnih izbijanja visokopatogene influence ptica uspostavila veterinarska tijela Ujedinjene Kraljevine više ne bi trebao biti odobren.

(10)

Priloge V. i XIV. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(11)

Uzimajući u obzir trenutačnu epidemiološku situaciju u Ujedinjenoj Kraljevini u pogledu visokopatogene influence ptica, izmjene koje se ovom Uredbom unose u Provedbenu uredbu (EU) 2021/404 trebale bi hitno stupiti na snagu.

(12)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilozi V. i XIV. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404 mijenjaju u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. studenoga 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 84, 31.3.2016., str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/692 оd 30. siječnja 2020. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za ulazak u Uniju pošiljaka određenih životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla te njihovo premještanje i postupanje s njima nakon ulaska (SL L 174, 3.6.2020., str. 379.).

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/404 оd 24. ožujka 2021. o utvrđivanju popisa trećih zemalja, područja ili njihovih zona iz kojih je dopušten ulazak u Uniju životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla u skladu s Uredbom (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 114, 31.3.2021., str. 1.).


PRILOG

Prilozi V. i XIV. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404 mijenjaju se kako slijedi:

1.

Prilog V. mijenja se kako slijedi:

(a)

u dijelu 1., u unosu za Ujedinjenu Kraljevinu, iza retka za zonu GB-2.22 umeću se sljedeći retci za zone GB-2.23, GB-2.24 i GB-2.25:

GB Ujedinjena Kraljevina

GB-2.23

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

17.11.2021.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

17.11.2021.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

17.11.2021.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

17.11.2021.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

17.11.2021.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

17.11.2021.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

17.11.2021.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

17.11.2021.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

17.11.2021.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

17.11.2021.

 

GB-2.24

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

19.11.2021.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

19.11.2021.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

19.11.2021.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

19.11.2021.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

19.11.2021.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

19.11.2021.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

19.11.2021.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

19.11.2021.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

19.11.2021.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

19.11.2021.

 

GB-2.25

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

19.11.2021.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

19.11.2021.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

19.11.2021.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

19.11.2021.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

19.11.2021.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

19.11.2021.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

19.11.2021.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

19.11.2021.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

19.11.2021.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

19.11.2021.”

 

(b)

u dijelu 2., u unosu za Ujedinjenu Kraljevinu, iza opisa zone GB-2.22 umeću se sljedeći opisi zona GB-2.23, GB-2.24 i GB-2.25:

„Ujedinjena Kraljevina

GB-2.23

U blizini Kirkhama, Fylde, Lancashire, Engleska:

područje koje se nalazi unutar kruga polumjera 10 km sa središtem u točki s decimalnim koordinatama WGS84: N53.79 i W2.84

GB-2.24

U blizini Pokesdowna, Bournemouth, Christchurch and Poole, Engleska:

područje koje se nalazi unutar kruga polumjera 10 km sa središtem u točki s decimalnim koordinatama WGS84: N50.73 i W1.82

GB-2.25

U blizini Willingtona, South Derbyshire, Derbyshire, Engleska:

područje koje se nalazi unutar kruga polumjera 10 km sa središtem u točki s decimalnim koordinatama WGS84: N52.86 i W1.52”

2.

U Prilogu XIV. dijelu 1., u unosu za Ujedinjenu Kraljevinu, iza retka za zonu GB-2.22 umeću se sljedeći retci za zone GB-2.23, GB-2.24 i GB-2.25:

„GB Ujedinjena Kraljevina

GB-2.23

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

N, P1

 

17.11.2021.

 

Svježe meso bezgrebenki

RAT

N, P1

 

17.11.2021.

 

Svježe meso pernate divljači

GBM

N, P1

 

17.11.2021.

 

GB-2.24

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

N, P1

 

19.11.2021.

 

Svježe meso bezgrebenki

RAT

N, P1

 

19.11.2021.

 

Svježe meso pernate divljači

GBM

N, P1

 

19.11.2021.

 

GB-2.25

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

N, P1

 

19.11.2021.

 

Svježe meso bezgrebenki

RAT

N, P1

 

19.11.2021.

 

Svježe meso pernate divljači

GBM

N, P1

 

19.11.2021.”