25.10.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 377/3


UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1864

оd 22. listopada 2021.

o izmjeni priloga II., III. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za amisulbrom, flubendiamid, meptildinokap, metaflumizon i propineb u ili na određenim proizvodima

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ (1), a posebno njezin članak 14. stavak 1. točku (a), članak 18. stavak 1. točku (b) i članak 49. stavak 2.,

budući da:

(1)

Maksimalne razine ostataka (MRO) za amisulbrom, flubendiamid, meptildinokap i metaflumizon utvrđene su u dijelu A Priloga III. Uredbi (EZ) br. 396/2005. MRO-i za propineb utvrđeni su u Prilogu II. i dijelu B Priloga III. Uredbi (EZ) br. 396/2005.

(2)

Europska agencija za sigurnost hrane („Agencija”) dostavila je za amisulbrom obrazloženo mišljenje o postojećim MRO-ima u skladu s člankom 12. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 396/2005 (2). Preporučila je da se zadrže postojeći MRO-i. Budući da nema rizika za potrošače, MRO-e bi trebalo utvrditi u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 396/2005 na postojećoj razini ili na razini koju odredi Agencija.

(3)

Agencija je za flubendiamid dostavila obrazloženo mišljenje o postojećim MRO-ima u skladu s člankom 12. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 396/2005 (3). Utvrdila je da postoji rizik za potrošače u pogledu MRO-a za glavati kupus i salatu. Stoga je primjereno te MRO-e iz Priloga II. Uredbi (EZ) br. 396/2005 smanjiti na granicu određivanja. Za ostale proizvode Agencija je preporučila da se povise ili zadrže postojeći MRO-i. Te MRO-e trebalo bi utvrditi u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 396/2005 na postojećoj razini ili na razini koju odredi Agencija.

(4)

Agencija je za meptildinokap dostavila obrazloženo mišljenje o postojećim MRO-ima u skladu s člankom 12. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 396/2005 (4). Preporučila je da se snize MRO-i za krastavac i tikvice. Za ostale proizvode preporučila je da se povise ili zadrže postojeći MRO-i. Agencija je zaključila da za MRO-e za stolno grožđe, vinsko grožđe, jagode, dinju i lubenicu određene informacije nisu dostupne i da je potrebno da upravitelji rizikom izvrše daljnje razmatranje. Budući da nema rizika za potrošače, te MRO-e trebalo bi utvrditi u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 396/2005 na postojećoj razini ili na razini koju odredi Agencija. Ti će se MRO-i preispitati, a pri preispitivanju će se u obzir uzeti informacije koje budu dostupne unutar dvije godine od objave ove Uredbe.

(5)

Agencija je za metaflumizon dostavila obrazloženo mišljenje o postojećim MRO-ima u skladu s člankom 12. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 396/2005 (5). Utvrdila je da postoji rizik za potrošače u pogledu MRO-a za brokulu i širokolisnu endiviju. Stoga je primjereno te MRO-e iz Priloga II. Uredbi (EZ) br. 396/2005 smanjiti na granicu određivanja. Agencija je preporučila da se snize MRO-i za krumpir, glavati kupus, sjemenke pamuka i mlijeko (kravlje, ovčje, kozje, kobilje). Za ostale proizvode preporučila je da se povise ili zadrže postojeći MRO-i. Agencija je zaključila da za MRO-e za rajčicu, papriku, mali krastavac za kiseljenje, cvjetaču, pekinški kupus, matovilac, salatu, vrtnu grbicu te ostale klice i izdanke, baricu, rikolu, crvenu gorušicu i kulture s mladim listovima (uključujući vrste roda Brassica) određene informacije nisu dostupne i da je potrebno da upravitelji rizikom izvrše daljnje razmatranje. Budući da nema rizika za potrošače, te MRO-e trebalo bi utvrditi u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 396/2005 na postojećoj razini ili na razini koju odredi Agencija. Ti će se MRO-i preispitati, a pri preispitivanju će se u obzir uzeti informacije koje budu dostupne unutar dvije godine od objave ove Uredbe.

(6)

Agencija je za propineb dostavila obrazloženo mišljenje o postojećim MRO-ima u skladu s člankom 12. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 396/2005 (6). Predložila je da se izmijeni definicija ostatka. Budući da propineb više nije odobren u EU-u i sva su odobrenja za tu tvar ukinuta, MRO-e za tu aktivnu tvar trebalo bi utvrditi u Prilogu V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 na granici određivanja.

(7)

Za proizvode za koje nije odobrena uporaba predmetnog sredstva za zaštitu bilja i za koje ne postoje uvozne tolerance ili maksimalne razine ostataka iz Codexa (CXL) MRO-e bi trebalo utvrditi na posebnoj granici određivanja ili bi se trebala primjenjivati zadana vrijednost MRO-a utvrđena člankom 18. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EZ) br. 396/2005.

(8)

Komisija je zatražila mišljenje referentnih laboratorija Europske unije za ostatke pesticida u vezi s potrebom prilagođavanja određenih granica određivanja. Ti su laboratoriji za nekoliko tvari zaključili da je zbog tehnološkog razvoja za određene proizvode potrebno utvrditi posebne granice određivanja.

(9)

Na temelju obrazloženih mišljenja Agencije i uzimajući u obzir čimbenike relevantne za pitanje koje se razmatra potrebne izmjene MRO-a ispunjavaju uvjete iz članka 14. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 396/2005.

(10)

Preko Svjetske trgovinske organizacije od trgovinskih partnera Unije zatraženo je mišljenje o novim MRO-ima te su njihove napomene uzete u obzir.

(11)

Uredbu (EZ) br. 396/2005 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(12)

Kako bi se omogućilo uobičajeno stavljanje na tržište, prerada i potrošnja proizvoda, ovom Uredbom trebalo bi utvrditi prijelazno razdoblje za proizvode koji su proizvedeni prije izmjene MRO-a i za koje postoje informacije koje pokazuju da je zadržana visoka razina zaštite potrošača.

(13)

Državama članicama, trećim zemljama i subjektima u poslovanju s hranom trebalo bi ostaviti razuman rok prije početka primjene izmijenjenih MRO-a kako bi se mogli pripremiti za ispunjavanje novih uvjeta koji proizlaze iz izmjene MRO-a.

(14)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje.

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilozi II., III. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 mijenjaju se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Za amisulbrom u i na svim proizvodima, flubendiamid u i na svim proizvodima osim glavatog kupusa i salate, meptildinokap u i na svim proizvodima, metaflumizon u i na svim proizvodima osim brokule i širokolisne endivije te propineb u i na svim proizvodima, Uredba (EZ) br. 396/2005 kako je glasila prije nego što je izmijenjena ovom Uredbom nastavlja se primjenjivati na proizvode koji su proizvedeni u Uniji ili uvezeni u Uniju prije 14. svibnja 2022.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 14. svibnja 2022.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. listopada 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 70, 16.3.2005., str. 1.

(2)  Europska agencija za sigurnost hrane; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for amisulbrom according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Obrazloženo mišljenje o preispitivanju postojećih maksimalnih razina ostataka za amisulbrom u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 396/2005). EFSA Journal 2020.;18(7):6170.

(3)  Europska agencija za sigurnost hrane; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for flubendiamide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Obrazloženo mišljenje o preispitivanju postojećih maksimalnih razina ostataka za flubendiamid u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 396/2005). EFSA Journal 2020.;18(6):6150.

(4)  Europska agencija za sigurnost hrane; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for meptyldinocap (DE-126) according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Obrazloženo mišljenje o preispitivanju postojećih maksimalnih razina ostataka za meptildinokap (DE-126) u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 396/2005). EFSA Journal 2020.;18(6):6157.

(5)  Europska agencija za sigurnost hrane; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for metaflumizone according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Obrazloženo mišljenje o preispitivanju postojećih maksimalnih razina ostataka za metaflumizon u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 396/2005). EFSA Journal 2020.;18(6):6123.

(6)  Europska agencija za sigurnost hrane; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for propineb according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Obrazloženo mišljenje o preispitivanju postojećih maksimalnih razina ostataka za propineb u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 396/2005). EFSA Journal 2020.;18(8):6233.


PRILOG

Prilozi II. III. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 mijenjaju se kako slijedi:

1.

Prilog II. mijenja se kako slijedi:

(a)

dodaju se sljedeći stupci koji se odnose na amisulbrom, flubendiamid, meptildinokap i metaflumizon:

Ostaci pesticida i maksimalne razine ostataka (mg/kg)

Brojčana oznaka

Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se odnose maksimalne razine ostataka (MRO) (1)

Amisulbrom

Flubendiamid (F)

Meptildinokap (zbroj meptildinokapa i meptildinokap fenola (2,4-DNMHP),izražen kao meptildinokap) (F)

Metaflumizon (zbroj E-izomera i Z-izomera) (F)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

0100000

VOĆE, SVJEŽE ili SMRZNUTO; ORAŠASTI PLODOVI

 

 

 

0,02  (*1)

0110000

Agrumi

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0110010

Grejp

 

 

 

 

0110020

Naranča

 

 

 

 

0110030

Limun

 

 

 

 

0110040

Limeta

 

 

 

 

0110050

Mandarina

 

 

 

 

0110990

Ostalo (2)

 

 

 

 

0120000

Orašasti plodovi

0,01  (*1)

0,1

0,01  (*1)

 

0120010

Bademi

 

 

 

 

0120020

Brazilski orasi

 

 

 

 

0120030

Indijski oraščići

 

 

 

 

0120040

Kesteni

 

 

 

 

0120050

Kokosovi orasi

 

 

 

 

0120060

Lješnjaci

 

 

 

 

0120070

Makadamije/australski oraščići

 

 

 

 

0120080

Pekan orasi

 

 

 

 

0120090

Pinjoli

 

 

 

 

0120100

Pistacije

 

 

 

 

0120110

Orasi

 

 

 

 

0120990

Ostalo (2)

 

 

 

 

0130000

Jezgričavo voće

0,01  (*1)

0,9

0,01  (*1)

 

0130010

Jabuka

 

 

 

 

0130020

Kruška

 

 

 

 

0130030

Dunja

 

 

 

 

0130040

Mušmula

 

 

 

 

0130050

Nešpula/japanska mušmula

 

 

 

 

0130990

Ostalo (2)

 

 

 

 

0140000

Koštuničavo voće

0,01  (*1)

2

0,01  (*1)

 

0140010

Marelica

 

 

 

 

0140020

Trešnja (slatka)

 

 

 

 

0140030

Breskva

 

 

 

 

0140040

Šljiva

 

 

 

 

0140990

Ostalo (2)

 

 

 

 

0150000

Bobičasto i sitno voće

 

 

 

 

0151000

(a)

grožđe

0,5

2

0,2

 

0151010

Stolno grožđe

 

 

(+)

 

0151020

Vinsko grožđe

 

 

(+)

 

0152000

(b)

jagode

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,3 (+)

 

0153000

(c)

jagodičasto voće

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0153010

Kupine

 

 

 

 

0153020

Ostružnice

 

 

 

 

0153030

Maline (crvene i žute)

 

 

 

 

0153990

Ostalo (2)

 

 

 

 

0154000

(d)

drugo sitno voće i bobice

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0154010

Borovnice

 

 

 

 

0154020

Brusnice

 

 

 

 

0154030

Ribizi (bijeli, crni i crveni)

 

 

 

 

0154040

Ogrozd (crveni, zeleni i žuti)

 

 

 

 

0154050

Šipak

 

 

 

 

0154060

Dud (bijeli i crni)

 

 

 

 

0154070

Azarola/mediteranska mušmula/mušmulasti glog

 

 

 

 

0154080

Bobice bazge

 

 

 

 

0154990

Ostalo (2)

 

 

 

 

0160000

Razno voće

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0161000

(a)

s jestivom korom

 

 

 

 

0161010

Datulja

 

 

 

 

0161020

Smokva

 

 

 

 

0161030

Stolna maslina

 

 

 

 

0161040

Kumkvat

 

 

 

 

0161050

Karambola

 

 

 

 

0161060

Kaki/japanska jabuka

 

 

 

 

0161070

Jamun

 

 

 

 

0161990

Ostalo (2)

 

 

 

 

0162000

(b)

s nejestivom korom, manje

 

 

 

 

0162010

Kivi (crveni, zeleni i žuti)

 

 

 

 

0162020

Liči

 

 

 

 

0162030

Marakuja

 

 

 

 

0162040

Indijska smokva/plod kaktusa

 

 

 

 

0162050

Zvjezdasta jabuka

 

 

 

 

0162060

Virginijski draguni/Virginijski kaki

 

 

 

 

0162990

Ostalo (2)

 

 

 

 

0163000

(c)

s nejestivom korom, veće

 

 

 

 

0163010

Avokado

 

 

 

 

0163020

Banana

 

 

 

 

0163030

Mango

 

 

 

 

0163040

Papaja

 

 

 

 

0163050

Nar/šipak

 

 

 

 

0163060

Tropska jabuka

 

 

 

 

0163070

Guava

 

 

 

 

0163080

Ananas

 

 

 

 

0163090

Kruhovac

 

 

 

 

0163100

Durian

 

 

 

 

0163110

Bodljikava anona/guanabana

 

 

 

 

0163990

Ostalo (2)

 

 

 

 

0200000

POVRĆE, SVJEŽE ili SMRZNUTO

 

 

 

 

0210000

Korjenasto i gomoljasto povrće

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0211000

(a)

krumpir

 

 

 

 

0212000

(b)

tropsko korjenasto i gomoljasto povrće

 

 

 

 

0212010

Kasava/manioka

 

 

 

 

0212020

Slatki krumpir

 

 

 

 

0212030

Jam

 

 

 

 

0212040

Maranta

 

 

 

 

0212990

Ostalo (2)

 

 

 

 

0213000

(c)

ostalo korjenasto i gomoljasto povrće osim šećerne repe

 

 

 

 

0213010

Cikla

 

 

 

 

0213020

Mrkva

 

 

 

 

0213030

Celer korjenaš

 

 

 

 

0213040

Hren

 

 

 

 

0213050

Čičoka

 

 

 

 

0213060

Pastrnjak

 

 

 

 

0213070

Korijen peršina

 

 

 

 

0213080

Rotkve

 

 

 

 

0213090

Turovac/bijeli korijen

 

 

 

 

0213100

Stočna koraba

 

 

 

 

0213110

Repa

 

 

 

 

0213990

Ostalo (2)

 

 

 

 

0220000

Lukovičasto povrće

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0220010

Češnjak

 

 

 

 

0220020

Crveni luk

 

 

 

 

0220030

Ljutika

 

 

 

 

0220040

Mladi luk i velški luk

 

 

 

 

0220990

Ostalo (2)

 

 

 

 

0230000

Plodovito povrće

 

 

 

 

0231000

(a)

Solanaceae (pomoćnice) i Malvaceae (sljezovke)

 

 

0,01  (*1)

 

0231010

Rajčica

0,4

2

 

0,7 (+)

0231020

Paprika

0,01  (*1)

0,7

 

1,5 (+)

0231030

Patlidžan

0,4

0,01  (*1)

 

0,7

0231040

Bamija

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0231990

Ostalo (2)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0232000

(b)

tikvenjače s jestivom korom

0,01  (*1)

0,2

 

0,4

0232010

Krastavac

 

 

0,07

 

0232020

Mali krastavac za kiseljenje

 

 

0,01  (*1)

(+)

0232030

Tikvice

 

 

0,07

 

0232990

Ostalo (2)

 

 

0,01  (*1)

 

0233000

(c)

tikvenjače s nejestivom korom

0,01  (*1)

0,2

 

0,02  (*1)

0233010

Dinja

 

 

0,5 (+)

 

0233020

Bundeva

 

 

0,01  (*1)

 

0233030

Lubenica

 

 

0,5 (+)

 

0233990

Ostalo (2)

 

 

0,01  (*1)

 

0234000

(d)

slatki kukuruz

0,01  (*1)

0,02

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0239000

(e)

ostalo plodovito povrće

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0240000

Kupusnjače (uz izuzetak korijena kupusnjača i kultura kupusnjača s mladim listovima)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

0241000

(a)

kupusnjače koje cvjetaju

 

0,01  (*1)

 

 

0241010

Brokula

 

 

 

0,02  (*1)

0241020

Cvjetača

 

 

 

0,5 (+)

0241990

Ostalo (2)

 

 

 

0,02  (*1)

0242000

(b)

glavate kupusnjače

 

 

 

 

0242010

Kelj pupčar

 

4

 

1

0242020

Glavati kupus

 

0,01  (*1)

 

0,15

0242990

Ostalo (2)

 

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0243000

(c)

lisnate kupusnjače

 

0,01  (*1)

 

 

0243010

Pekinški kupus

 

 

 

8 (+)

0243020

Kelj

 

 

 

0,02  (*1)

0243990

Ostalo (2)

 

 

 

0,02  (*1)

0244000

(d)

korabe

 

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0250000

Lisnato povrće, začinsko bilje i jestivi cvjetovi

 

 

 

 

0251000

(a)

salate i salatno bilje

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0251010

Matovilac

0,01  (*1)

 

 

20 (+)

0251020

Salata

4

 

 

6 (+)

0251030

Širokolisna endivija

0,01  (*1)

 

 

0,02  (*1)

0251040

Vrtna grbica te ostale klice i izdanci

0,01  (*1)

 

 

20 (+)

0251050

Barica

0,01  (*1)

 

 

20 (+)

0251060

Rikola

0,01  (*1)

 

 

20 (+)

0251070

Crvena gorušica

0,01  (*1)

 

 

20 (+)

0251080

Kulture s mladim listovima (uključujući vrste roda Brassica)

0,01  (*1)

 

 

20 (+)

0251990

Ostalo (2)

0,01  (*1)

 

 

0,02  (*1)

0252000

(b)

špinat i slični listovi

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0252010

Špinat

 

 

 

 

0252020

Tušt

 

 

 

 

0252030

Blitva

 

 

 

 

0252990

Ostalo (2)

 

 

 

 

0253000

(c)

listovi vinove loze i slične vrste

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0254000

(d)

potočarke

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0255000

(e)

cikorije

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0256000

(f)

začinsko bilje i jestivi cvjetovi

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0,04  (*1)

0256010

Vrtna krasuljica

 

 

 

 

0256020

Vlasac

 

 

 

 

0256030

Lišće celera

 

 

 

 

0256040

Peršin

 

 

 

 

0256050

Kadulja

 

 

 

 

0256060

Ružmarin

 

 

 

 

0256070

Majčina dušica/timijan

 

 

 

 

0256080

Bosiljak i jestivi cvjetovi

 

 

 

 

0256090

Lovor

 

 

 

 

0256100

Estragon

 

 

 

 

0256990

Ostalo (2)

 

 

 

 

0260000

Mahunarke

0,01  (*1)

2

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0260010

Grah (s mahunama)

 

 

 

 

0260020

Grah (bez mahuna)

 

 

 

 

0260030

Grašak (s mahunama)

 

 

 

 

0260040

Grašak (bez mahuna)

 

 

 

 

0260050

Leća

 

 

 

 

0260990

Ostalo (2)

 

 

 

 

0270000

Stabljičasto povrće

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0270010

Šparoge

 

0,01  (*1)

 

 

0270020

Karda

 

0,01  (*1)

 

 

0270030

Trakasti celer

 

6

 

 

0270040

Slatki komorač

 

0,01  (*1)

 

 

0270050

Artičoka

 

0,01  (*1)

 

 

0270060

Poriluk

 

0,01  (*1)

 

 

0270070

Rabarbara

 

0,01  (*1)

 

 

0270080

Mladice bambusa

 

0,01  (*1)

 

 

0270090

Palmine srčike

 

0,01  (*1)

 

 

0270990

Ostalo (2)

 

0,01  (*1)

 

 

0280000

Gljive, mahovine i lišajevi

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0280010

Kultivirane gljive

 

 

 

 

0280020

Divlje gljive

 

 

 

 

0280990

Mahovine i lišajevi

 

 

 

 

0290000

Alge i prokariotski organizmi

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0300000

MAHUNARKE

0,01  (*1)

1

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0300010

Grah

 

 

 

 

0300020

Leća

 

 

 

 

0300030

Grašak

 

 

 

 

0300040

Lupine

 

 

 

 

0300990

Ostalo (2)

 

 

 

 

0400000

SJEME ULJARICA I PLODOVI ULJARICA

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

0401000

Sjeme uljarica

 

 

 

 

0401010

Sjemenke lana

 

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0401020

Kikiriki

 

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0401030

Sjemenke maka

 

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0401040

Sjemenke sezama

 

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0401050

Sjemenke suncokreta

 

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0401060

Sjemenke uljane repice

 

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0401070

Soja

 

0,3

 

0,02  (*1)

0401080

Sjemenke gorušice

 

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0401090

Sjemenke pamuka

 

1,5

 

0,05

0401100

Bučine sjemenke

 

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0401110

Sjemenke šafranike

 

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0401120

Sjemenke borača

 

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0401130

Sjemenke zubastog lanka

 

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0401140

Sjemenke konoplje

 

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0401150

Ricinus

 

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0401990

Ostalo (2)

 

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0402000

Plodovi uljarica

 

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0402010

Masline za proizvodnju ulja

 

 

 

 

0402020

Koštice uljne palme

 

 

 

 

0402030

Plodovi uljne palme

 

 

 

 

0402040

Kapok

 

 

 

 

0402990

Ostalo (2)

 

 

 

 

0500000

ŽITARICE

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0500010

Ječam

 

0,01  (*1)

 

 

0500020

Heljda i ostale pseudožitarice

 

0,01  (*1)

 

 

0500030

Kukuruz

 

0,02

 

 

0500040

Proso

 

0,01  (*1)

 

 

0500050

Zob

 

0,01  (*1)

 

 

0500060

Riža

 

0,3

 

 

0500070

Raž

 

0,01  (*1)

 

 

0500080

Sirak

 

0,01  (*1)

 

 

0500090

Pšenica

 

0,01  (*1)

 

 

0500990

Ostalo (2)

 

0,01  (*1)

 

 

0600000

ČAJEVI, KAVA, BILJNE INFUZIJE, KAKAO I ROGAČI

0,05  (*1)

 

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0610000

Čajevi

 

50

 

 

0620000

Zrna kave

 

0,05  (*1)

 

 

0630000

Biljne infuzije

 

0,05  (*1)

 

 

0631000

(a)

iz cvjetova

 

 

 

 

0631010

Rimska kamilica

 

 

 

 

0631020

Hibiskus

 

 

 

 

0631030

Ruža

 

 

 

 

0631040

Jasmin

 

 

 

 

0631050

Lipa

 

 

 

 

0631990

Ostalo (2)

 

 

 

 

0632000

(b)

iz listova i začinskog bilja

 

 

 

 

0632010

Jagoda

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

0632030

Mate čaj/maté

 

 

 

 

0632990

Ostalo (2)

 

 

 

 

0633000

(c)

iz korijena

 

 

 

 

0633010

Odoljen

 

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

 

0633990

Ostalo (2)

 

 

 

 

0639000

(d)

iz svih drugih dijelova biljke

 

 

 

 

0640000

Kakao u zrnu

 

0,05  (*1)

 

 

0650000

Rogač

 

0,05  (*1)

 

 

0700000

HMELJ

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0800000

ZAČINI

 

 

 

 

0810000

Začini od sjemenki

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0810010

Anis

 

 

 

 

0810020

Crni kim

 

 

 

 

0810030

Celer

 

 

 

 

0810040

Korijandar

 

 

 

 

0810050

Kumin

 

 

 

 

0810060

Kopar

 

 

 

 

0810070

Komorač

 

 

 

 

0810080

Grozdasta piskavica/grčka djetelina

 

 

 

 

0810090

Muškatni oraščić

 

 

 

 

0810990

Ostalo (2)

 

 

 

 

0820000

Začini od plodova

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0820010

Piment

 

 

 

 

0820020

Sečuanski papar

 

 

 

 

0820030

Kim

 

 

 

 

0820040

Kardamom

 

 

 

 

0820050

Bobice kleke/borovice

 

 

 

 

0820060

Papar (bijeli, crni i zeleni)

 

 

 

 

0820070

Vanilija

 

 

 

 

0820080

Tamarind/indijska datulja

 

 

 

 

0820990

Ostalo (2)

 

 

 

 

0830000

Začini od kore

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0830010

Cimet

 

 

 

 

0830990

Ostalo (2)

 

 

 

 

0840000

Začini od korijena i podanaka (rizoma)

 

 

 

 

0840010

Slatki korijen

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0840020

Đumbir (10)

 

 

 

 

0840030

Kurkuma

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0840040

Hren (11)

 

 

 

 

0840990

Ostalo (2)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0850000

Začini od pupoljaka

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0850010

Klinčić

 

 

 

 

0850020

Kapari

 

 

 

 

0850990

Ostalo (2)

 

 

 

 

0860000

Začini od tučka

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0860010

Šafran

 

 

 

 

0860990

Ostalo (2)

 

 

 

 

0870000

Začini od ljuski

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0870010

Muškatni orah

 

 

 

 

0870990

Ostalo (2)

 

 

 

 

0900000

BILJKE BOGATE ŠEĆEROM

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0900010

Korijen šećerne repe

 

 

 

 

0900020

Šećerna trska

 

 

 

 

0900030

Korijen cikorije

 

 

 

 

0900990

Ostalo (2)

 

 

 

 

1000000

PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA – KOPNENE ŽIVOTINJE

 

 

 

 

1010000

Proizvodi od

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,02  (*1)

1011000

(a)

svinje

 

 

 

 

1011010

Mišić

 

2

 

 

1011020

Masno tkivo

 

2

 

 

1011030

Jetra

 

1

 

 

1011040

Bubreg

 

1

 

 

1011050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

 

2

 

 

1011990

Ostalo (2)

 

0,01  (*1)

 

 

1012000

(b)

goveda

 

 

 

 

1012010

Mišić

 

2

 

 

1012020

Masno tkivo

 

2

 

 

1012030

Jetra

 

1

 

 

1012040

Bubreg

 

1

 

 

1012050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

 

2

 

 

1012990

Ostalo (2)

 

0,01  (*1)

 

 

1013000

(c)

ovce

 

 

 

 

1013010

Mišić

 

2

 

 

1013020

Masno tkivo

 

2

 

 

1013030

Jetra

 

1

 

 

1013040

Bubreg

 

1

 

 

1013050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

 

2

 

 

1013990

Ostalo (2)

 

0,01  (*1)

 

 

1014000

(d)

koze

 

 

 

 

1014010

Mišić

 

2

 

 

1014020

Masno tkivo

 

2

 

 

1014030

Jetra

 

1

 

 

1014040

Bubreg

 

1

 

 

1014050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

 

2

 

 

1014990

Ostalo (2)

 

0,01  (*1)

 

 

1015000

(e)

konja

 

 

 

 

1015010

Mišić

 

2

 

 

1015020

Masno tkivo

 

2

 

 

1015030

Jetra

 

1

 

 

1015040

Bubreg

 

1

 

 

1015050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

 

2

 

 

1015990

Ostalo (2)

 

0,01  (*1)

 

 

1016000

(f)

peradi

 

0,01  (*1)

 

 

1016010

Mišić

 

 

 

 

1016020

Masno tkivo

 

 

 

 

1016030

Jetra

 

 

 

 

1016040

Bubreg

 

 

 

 

1016050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

 

 

 

 

1016990

Ostalo (2)

 

 

 

 

1017000

(g)

ostalih kopnenih životinja iz uzgoja

 

 

 

 

1017010

Mišić

 

2

 

 

1017020

Masno tkivo

 

2

 

 

1017030

Jetra

 

1

 

 

1017040

Bubreg

 

1

 

 

1017050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

 

2

 

 

1017990

Ostalo (2)

 

0,01  (*1)

 

 

1020000

Mlijeko

0,01  (*1)

0,1

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1020010

Krava

 

 

 

 

1020020

Ovca

 

 

 

 

1020030

Koza

 

 

 

 

1020040

Kobila

 

 

 

 

1020990

Ostalo (2)

 

 

 

 

1030000

Ptičja jaja

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1030010

Kokoš

 

 

 

 

1030020

Patka

 

 

 

 

1030030

Guska

 

 

 

 

1030040

Prepelica

 

 

 

 

1030990

Ostalo (2)

 

 

 

 

1040000

Med i ostali proizvodi pčelarstva (7)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

1050000

Vodozemci i gmazovi

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

1060000

Kopneni beskralježnjaci

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

1070000

Divlji kopneni kralježnjaci

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

1100000

PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA – RIBA, RIBLJI PROIZVODI I SVI OSTALI MORSKI I SLATKOVODNI PREHRAMBENI PROIZVODI (8)

 

 

 

 

1200000

PROIZVODI ILI NJIHOV DIO NAMIJENJENI ISKLJUČIVO ZA PROIZVODNJU HRANE ZA ŽIVOTINJE (8)

 

 

 

 

1300000

PRERAĐENI PREHRAMBENI PROIZVODI (9)

 

 

 

 

Meptildinokap (zbroj meptildinokapa i meptildinokap fenola (2,4-DNMHP), izražen kao meptildinokap) (F)

(+)

Europska agencija za sigurnost hrane utvrdila je da određene informacije o ispitivanjima ostataka i stabilnosti kod skladištenja nisu dostupne. Pri preispitivanju MRO-a Komisija će uzeti u obzir informacije iz prve rečenice ako budu dostavljene do 25. listopada 2023. ili nedostatak informacija ako ne budu dostavljene do tog datuma.

0151010 Stolno grožđe

0151020 Vinsko grožđe

(+)

Europska agencija za sigurnost hrane utvrdila je da određene informacije o vrsti ostataka za kulture u plodoredu, ispitivanjima ostataka i stabilnosti kod skladištenja nisu dostupne. Pri preispitivanju MRO-a Komisija će uzeti u obzir informacije iz prve rečenice ako budu dostavljene do 25. listopada 2023. ili nedostatak informacija ako ne budu dostavljene do tog datuma.

0152000 (b) jagode

0233010 Dinja

0233030 Lubenica

Metaflumizon (zbroj E-izomera i Z-izomera) (F)

(+)

Europska agencija za sigurnost hrane utvrdila je da određene informacije o toksikološkom profilu metabolita M320I04 nisu dostupne. Pri preispitivanju MRO-a Komisija će uzeti u obzir informacije iz prve rečenice ako budu dostavljene do 25. listopada 2023. ili nedostatak informacija ako ne budu dostavljene do tog datuma.

0231010 Rajčica

0231020 Paprika

0232020 Mali krastavac za kiseljenje

(+)

Europska agencija za sigurnost hrane utvrdila je da određene informacije o ispitivanjima ostataka nisu dostupne. Pri preispitivanju MRO-a Komisija će uzeti u obzir informacije iz prve rečenice ako budu dostavljene do 25. listopada 2023.ili nedostatak informacija ako ne budu dostavljene do tog datuma.

0241020 Cvjetača

(+)

Europska agencija za sigurnost hrane utvrdila je da određene informacije o toksikološkom profilu metabolita M320I04 nisu dostupne. Pri preispitivanju MRO-a Komisija će uzeti u obzir informacije iz prve rečenice ako budu dostavljene do 25. listopada 2023. ili nedostatak informacija ako ne budu dostavljene do tog datuma.

0243010 Pekinški kupus

0251010 Matovilac

0251020 Salata

0251040 Vrtna grbica te ostale klice i izdanci

0251050 Barica

0251060 Rikola

0251070 Crvena gorušica

0251080 Kulture s mladim listovima (uključujući vrste roda Brassica)”

(b)

stupac koji se odnosi na propineb briše se.

2.

Prilog III. mijenja se kako slijedi:

(a)

u dijelu A stupci koji se odnose na amisulbrom, flubendiamid, meptildinokap i metaflumizon brišu se;

(b)

u dijelu B stupac koji se odnosi na propineb briše se.

3.

U Prilog V. dodaje se sljedeći stupac koji se odnosi na propineb:

Ostaci pesticida i maksimalne razine ostataka (mg/kg)

Brojčana oznaka

Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se odnose maksimalne razine ostataka (MRO)  (2)

Propineb i njegovi reakcijski produkti koji su rascijepljeni na propan-1,2-diamin (PDA), izraženi kao PDA (R)

1.

2.

3.

0100000

VOĆE, SVJEŽE ili SMRZNUTO; ORAŠASTI PLODOVI

 

0110000

Agrumi

0,05  (*2)

0110010

Grejp

 

0110020

Naranča

 

0110030

Limun

 

0110040

Limeta

 

0110050

Mandarina

 

0110990

Ostalo (2)

 

0120000

Orašasti plodovi

0,2  (*2)

0120010

Bademi

 

0120020

Brazilski orasi

 

0120030

Indijski oraščići

 

0120040

Kesteni

 

0120050

Kokosovi orasi

 

0120060

Lješnjaci

 

0120070

Makadamije/australski oraščići

 

0120080

Pekan orasi

 

0120090

Pinjoli

 

0120100

Pistacije

 

0120110

Orasi

 

0120990

Ostalo (2)

 

0130000

Jezgričavo voće

0,05  (*2)

0130010

Jabuka

 

0130020

Kruška

 

0130030

Dunja

 

0130040

Mušmula

 

0130050

Nešpula/japanska mušmula

 

0130990

Ostalo (2)

 

0140000

Koštuničavo voće

0,05  (*2)

0140010

Marelica

 

0140020

Trešnja (slatka)

 

0140030

Breskva

 

0140040

Šljiva

 

0140990

Ostalo (2)

 

0150000

Bobičasto i sitno voće

0,05  (*2)

0151000

(a)

grožđe

 

0151010

Stolno grožđe

 

0151020

Vinsko grožđe

 

0152000

(b)

jagode

 

0153000

(c)

jagodičasto voće

 

0153010

Kupine

 

0153020

Ostružnice

 

0153030

Maline (crvene i žute)

 

0153990

Ostalo (2)

 

0154000

(d)

drugo sitno voće i bobice

 

0154010

Borovnice

 

0154020

Brusnice

 

0154030

Ribizi (bijeli, crni i crveni)

 

0154040

Ogrozd (crveni, zeleni i žuti)

 

0154050

Šipak

 

0154060

Dud (bijeli i crni)

 

0154070

Azarola/mediteranska mušmula/mušmulasti glog

 

0154080

Bobice bazge

 

0154990

Ostalo (2)

 

0160000

Razno voće

 

0161000

(a)

s jestivom korom

 

0161010

Datulja

0,05  (*2)

0161020

Smokva

0,05  (*2)

0161030

Stolna maslina

0,2  (*2)

0161040

Kumkvat

0,05  (*2)

0161050

Karambola

0,05  (*2)

0161060

Kaki/japanska jabuka

0,05  (*2)

0161070

Jamun

0,05  (*2)

0161990

Ostalo (2)

0,05  (*2)

0162000

(b)

s nejestivom korom, manje

0,05  (*2)

0162010

Kivi (crveni, zeleni i žuti)

 

0162020

Liči

 

0162030

Marakuja

 

0162040

Indijska smokva/plod kaktusa

 

0162050

Zvjezdasta jabuka

 

0162060

Virginijski draguni/Virginijski kaki

 

0162990

Ostalo (2)

 

0163000

(c)

s nejestivom korom, veće

 

0163010

Avokado

0,2  (*2)

0163020

Banana

0,05  (*2)

0163030

Mango

0,05  (*2)

0163040

Papaja

0,05  (*2)

0163050

Nar/šipak

0,05  (*2)

0163060

Tropska jabuka

0,05  (*2)

0163070

Guava

0,05  (*2)

0163080

Ananas

0,05  (*2)

0163090

Kruhovac

0,05  (*2)

0163100

Durian

0,05  (*2)

0163110

Bodljikava anona/guanabana

0,05  (*2)

0163990

Ostalo (2)

0,05  (*2)

0200000

POVRĆE, SVJEŽE ili SMRZNUTO

 

0210000

Korjenasto i gomoljasto povrće

0,05  (*2)

0211000

(a)

krumpir

 

0212000

(b)

tropsko korjenasto i gomoljasto povrće

 

0212010

Kasava/manioka

 

0212020

Slatki krumpir

 

0212030

Jam

 

0212040

Maranta

 

0212990

Ostalo (2)

 

0213000

(c)

ostalo korjenasto i gomoljasto povrće osim šećerne repe

 

0213010

Cikla

 

0213020

Mrkva

 

0213030

Celer korjenaš

 

0213040

Hren

 

0213050

Čičoka

 

0213060

Pastrnjak

 

0213070

Korijen peršina

 

0213080

Rotkve

 

0213090

Turovac/bijeli korijen

 

0213100

Stočna koraba

 

0213110

Repa

 

0213990

Ostalo (2)

 

0220000

Lukovičasto povrće

0,05  (*2)

0220010

Češnjak

 

0220020

Crveni luk

 

0220030

Ljutika

 

0220040

Mladi luk i velški luk

 

0220990

Ostalo (2)

 

0230000

Plodovito povrće

0,05  (*2)

0231000

(a)

Solanaceae (pomoćnice) i Malvaceae (sljezovke)

 

0231010

Rajčica

 

0231020

Paprika

 

0231030

Patlidžan

 

0231040

Bamija

 

0231990

Ostalo (2)

 

0232000

(b)

tikvenjače s jestivom korom

 

0232010

Krastavac

 

0232020

Mali krastavac za kiseljenje

 

0232030

Tikvice

 

0232990

Ostalo (2)

 

0233000

(c)

tikvenjače s nejestivom korom

 

0233010

Dinja

 

0233020

Bundeva

 

0233030

Lubenica

 

0233990

Ostalo (2)

 

0234000

(d)

slatki kukuruz

 

0239000

(e)

ostalo plodovito povrće

 

0240000

Kupusnjače (uz izuzetak korijena kupusnjača i kultura kupusnjača s mladim listovima)

0,05  (*2)

0241000

(a)

kupusnjače koje cvjetaju

 

0241010

Brokula

 

0241020

Cvjetača

 

0241990

Ostalo (2)

 

0242000

(b)

glavate kupusnjače

 

0242010

Kelj pupčar

 

0242020

Glavati kupus

 

0242990

Ostalo (2)

 

0243000

(c)

lisnate kupusnjače

 

0243010

Pekinški kupus

 

0243020

Kelj

 

0243990

Ostalo (2)

 

0244000

(d)

korabe

 

0250000

Lisnato povrće, začinsko bilje i jestivi cvjetovi

 

0251000

(a)

salate i salatno bilje

0,05  (*2)

0251010

Matovilac

 

0251020

Salata

 

0251030

Širokolisna endivija

 

0251040

Vrtna grbica te ostale klice i izdanci

 

0251050

Barica

 

0251060

Rikola

 

0251070

Crvena gorušica

 

0251080

Kulture s mladim listovima (uključujući vrste roda Brassica)

 

0251990

Ostalo (2)

 

0252000

(b)

špinat i slični listovi

0,05  (*2)

0252010

Špinat

 

0252020

Tušt

 

0252030

Blitva

 

0252990

Ostalo (2)

 

0253000

(c)

listovi vinove loze i slične vrste

0,05  (*2)

0254000

(d)

potočarke

0,05  (*2)

0255000

(e)

cikorije

0,05  (*2)

0256000

(f)

začinsko bilje i jestivi cvjetovi

0,1  (*2)

0256010

Vrtna krasuljica

 

0256020

Vlasac

 

0256030

Lišće celera

 

0256040

Peršin

 

0256050

Kadulja

 

0256060

Ružmarin

 

0256070

Majčina dušica/timijan

 

0256080

Bosiljak i jestivi cvjetovi

 

0256090

Lovor

 

0256100

Estragon

 

0256990

Ostalo (2)

 

0260000

Mahunarke

0,05  (*2)

0260010

Grah (s mahunama)

 

0260020

Grah (bez mahuna)

 

0260030

Grašak (s mahunama)

 

0260040

Grašak (bez mahuna)

 

0260050

Leća

 

0260990

Ostalo (2)

 

0270000

Stabljičasto povrće

0,05  (*2)

0270010

Šparoge

 

0270020

Karda

 

0270030

Trakasti celer

 

0270040

Slatki komorač

 

0270050

Artičoka

 

0270060

Poriluk

 

0270070

Rabarbara

 

0270080

Mladice bambusa

 

0270090

Palmine srčike

 

0270990

Ostalo (2)

 

0280000

Gljive, mahovine i lišajevi

0,05  (*2)

0280010

Kultivirane gljive

 

0280020

Divlje gljive

 

0280990

Mahovine i lišajevi

 

0290000

Alge i prokariotski organizmi

 

0300000

MAHUNARKE

0,05  (*2)

0300010

Grah

 

0300020

Leća

 

0300030

Grašak

 

0300040

Lupine

 

0300990

Ostalo (2)

 

0400000

SJEME ULJARICA I PLODOVI ULJARICA

0,2  (*2)

0401000

Sjeme uljarica

 

0401010

Sjemenke lana

 

0401020

Kikiriki

 

0401030

Sjemenke maka

 

0401040

Sjemenke sezama

 

0401050

Sjemenke suncokreta

 

0401060

Sjemenke uljane repice

 

0401070

Soja

 

0401080

Sjemenke gorušice

 

0401090

Sjemenke pamuka

 

0401100

Bučine sjemenke

 

0401110

Sjemenke šafranike

 

0401120

Sjemenke borača

 

0401130

Sjemenke zubastog lanka

 

0401140

Sjemenke konoplje

 

0401150

Ricinus

 

0401990

Ostalo (2)

 

0402000

Plodovi uljarica

 

0402010

Masline za proizvodnju ulja

 

0402020

Koštice uljne palme

 

0402030

Plodovi uljne palme

 

0402040

Kapok

 

0402990

Ostalo (2)

 

0500000

ŽITARICE

0,05  (*2)

0500010

Ječam

 

0500020

Heljda i ostale pseudožitarice

 

0500030

Kukuruz

 

0500040

Proso

 

0500050

Zob

 

0500060

Riža

 

0500070

Raž

 

0500080

Sirak

 

0500090

Pšenica

 

0500990

Ostalo (2)

 

0600000

ČAJEVI, KAVA, BILJNE INFUZIJE, KAKAO I ROGAČI

0,1  (*2)

0610000

Čajevi

 

0620000

Zrna kave

 

0630000

Biljne infuzije

 

0631000

(a)

iz cvjetova

 

0631010

Rimska kamilica

 

0631020

Hibiskus

 

0631030

Ruža

 

0631040

Jasmin

 

0631050

Lipa

 

0631990

Ostalo (2)

 

0632000

(b)

iz listova i začinskog bilja

 

0632010

Jagoda

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Mate čaj/maté

 

0632990

Ostalo (2)

 

0633000

(c)

iz korijena

 

0633010

Odoljen

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Ostalo (2)

 

0639000

(d)

iz svih drugih dijelova biljke

 

0640000

Kakao u zrnu

 

0650000

Rogač

 

0700000

HMELJ

0,1  (*2)

0800000

ZAČINI

 

0810000

Začini od sjemenki

0,1  (*2)

0810010

Anis

 

0810020

Crni kim

 

0810030

Celer

 

0810040

Korijandar

 

0810050

Kumin

 

0810060

Kopar

 

0810070

Komorač

 

0810080

Grozdasta piskavica/grčka djetelina

 

0810090

Muškatni oraščić

 

0810990

Ostalo (2)

 

0820000

Začini od plodova

0,1  (*2)

0820010

Piment

 

0820020

Sečuanski papar

 

0820030

Kim

 

0820040

Kardamom

 

0820050

Bobice kleke/borovice

 

0820060

Papar (bijeli, crni i zeleni)

 

0820070

Vanilija

 

0820080

Tamarind/indijska datulja

 

0820990

Ostalo (2)

 

0830000

Začini od kore

0,1  (*2)

0830010

Cimet

 

0830990

Ostalo (2)

 

0840000

Začini od korijena i podanaka (rizoma)

 

0840010

Slatki korijen

0,1  (*2)

0840020

Đumbir (10)

 

0840030

Kurkuma

0,1  (*2)

0840040

Hren (11)

 

0840990

Ostalo (2)

0,1  (*2)

0850000

Začini od pupoljaka

0,1  (*2)

0850010

Klinčić

 

0850020

Kapari

 

0850990

Ostalo (2)

 

0860000

Začini od tučka

0,1  (*2)

0860010

Šafran

 

0860990

Ostalo (2)

 

0870000

Začini od ljuski

0,1  (*2)

0870010

Muškatni orah

 

0870990

Ostalo (2)

 

0900000

BILJKE BOGATE ŠEĆEROM

0,05  (*2)

0900010

Korijen šećerne repe

 

0900020

Šećerna trska

 

0900030

Korijen cikorije

 

0900990

Ostalo (2)

 

1000000

PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA – KOPNENE ŽIVOTINJE

 

1010000

Proizvodi od

0,01  (*2)

1011000

(a)

svinje

 

1011010

Mišić

 

1011020

Masno tkivo

 

1011030

Jetra

 

1011040

Bubreg

 

1011050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

 

1011990

Ostalo (2)

 

1012000

(b)

goveda

 

1012010

Mišić

 

1012020

Masno tkivo

 

1012030

Jetra

 

1012040

Bubreg

 

1012050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

 

1012990

Ostalo (2)

 

1013000

(c)

ovce

 

1013010

Mišić

 

1013020

Masno tkivo

 

1013030

Jetra

 

1013040

Bubreg

 

1013050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

 

1013990

Ostalo (2)

 

1014000

(d)

koze

 

1014010

Mišić

 

1014020

Masno tkivo

 

1014030

Jetra

 

1014040

Bubreg

 

1014050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

 

1014990

Ostalo (2)

 

1015000

(e)

konja

 

1015010

Mišić

 

1015020

Masno tkivo

 

1015030

Jetra

 

1015040

Bubreg

 

1015050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

 

1015990

Ostalo (2)

 

1016000

(f)

peradi

 

1016010

Mišić

 

1016020

Masno tkivo

 

1016030

Jetra

 

1016040

Bubreg

 

1016050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

 

1016990

Ostalo (2)

 

1017000

(g)

ostalih kopnenih životinja iz uzgoja

 

1017010

Mišić

 

1017020

Masno tkivo

 

1017030

Jetra

 

1017040

Bubreg

 

1017050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

 

1017990

Ostalo (2)

 

1020000

Mlijeko

0,01  (*2)

1020010

Krava

 

1020020

Ovca

 

1020030

Koza

 

1020040

Kobila

 

1020990

Ostalo (2)

 

1030000

Ptičja jaja

0,01  (*2)

1030010

Kokoš

 

1030020

Patka

 

1030030

Guska

 

1030040

Prepelica

 

1030990

Ostalo (2)

 

1040000

Med i ostali proizvodi pčelarstva (7)

0,05  (*2)

1050000

Vodozemci i gmazovi

0,01  (*2)

1060000

Kopneni beskralježnjaci

0,01  (*2)

1070000

Divlji kopneni kralježnjaci

0,01  (*2)

1100000

PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA – RIBA, RIBLJI PROIZVODI I SVI OSTALI MORSKI I SLATKOVODNI PREHRAMBENI PROIZVODI (8)

 

1200000

PROIZVODI ILI NJIHOV DIO NAMIJENJENI ISKLJUČIVO ZA PROIZVODNJU HRANE ZA ŽIVOTINJE (8)

 

1300000

PRERAĐENI PREHRAMBENI PROIZVODI (9)

 

Propineb i njegovi reakcijski produkti koji su rascijepljeni na propan-1,2-diamin (PDA), izraženi kao PDA (R)

(R) = Definicija ostatka razlikuje se za sljedeće kombinacije pesticida i brojčanih oznaka:

propineb — brojčana oznaka 1000000 osim 1020000 i 1040000 : propilenetiurea (PTU), slobodna

propineb — brojčana oznaka 1020000 : propilenetiurea (PTU), slobodna i konjugirana

Budući da svi ditiokarbamati rezultiraju konačnim ostatkom CS2, njihovo razlikovanje općenito nije moguće. Međutim, postupci za određivanje pojedinačnih ostataka mogući su za propineb, ziram i tiram. Te postupke treba provoditi za svaki pojedini slučaj kada se zahtijeva pojedinačna kvantifikacija za propineb, ziram i/ili tiram.”


(*1)  Granica analitičkog određivanja

(1)  Cjeloviti popis proizvoda biljnog i životinjskog podrijetla na koje se odnose MRO-i nalazi se u Prilogu I.

(*2)  Granica analitičkog određivanja

(2)  Cjeloviti popis proizvoda biljnog i životinjskog podrijetla na koje se odnose MRO-i nalazi se u Prilogu I.