20.9.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 330/69


UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1532

оd 17. rujna 2021.

o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uvrštenja 3-(1-((3,5-dimetilizoksazol-4-il)metil)-1H-pirazol-4-il)-1-(3-hidroksibenzil)imidazolidin-2,4-diona na Unijin popis aromatičnih tvari

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o aromama i nekim sastojcima hrane s osobinama aroma za upotrebu u i na hrani, te o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1601/91, uredbi (EZ) br. 2232/96 i (EZ) br. 110/2008 te Direktive 2000/13/EZ (1), a posebno njezin članak 11. stavak 3.,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1331/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o uspostavi zajedničkog postupka odobravanja prehrambenih aditiva, prehrambenih enzima i prehrambenih aroma (2), a posebno njezin članak 7. stavak 5.,

budući da:

(1)

U Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 utvrđen je popis aroma i izvornih sirovina Unije odobrenih za uporabu u i na hrani te uvjeti njihove uporabe.

(2)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 872/2012 (3) donesen je popis aromatičnih tvari te je taj popis unesen u dio A Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008.

(3)

Taj se popis može ažurirati u skladu sa zajedničkim postupkom iz članka 3. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1331/2008 na inicijativu Komisije ili na temelju zahtjeva koji je podnijela država članica ili zainteresirana strana.

(4)

Komisiji je 10. kolovoza 2012. podnesen zahtjev za odobrenje uporabe 3-(1-((3,5-dimetilizoksazol-4-il)metil)-1H-pirazol-4-il)-1-(3-hidroksibenzil)imidazolidin-2,4-diona (FL br. 16.127) kao aromatične tvari u određenim prehrambenim proizvodima koji su u suštini obuhvaćeni nizom kategorija hrane iz Unijina popisa aroma i izvornih sirovina. Komisija je o zahtjevu obavijestila Europsku agenciju za sigurnost hrane („Agencija”) i zatražila njezino mišljenje. Komisija je zahtjev stavila i na raspolaganje državama članicama na temelju članka 4. Uredbe (EZ) br. 1331/2008.

(5)

Agencija je u svojem mišljenju donesenom 21. lipnja 2016. (4) ocijenila sigurnost tvari FL br. 16.127 te zaključila da njezina uporaba ne dovodi u pitanje sigurnost ako je ograničena na razine utvrđene za određene prehrambene proizvode u različitim kategorijama hrane. Agencija je utvrdila i da je riječ o tvari s osobinama promjene arome.

(6)

Budući da uporaba tvari FL br. 16.127 kao aromatične tvari ne dovodi u pitanje sigurnost u pogledu navedenih uvjeta uporabe te se ne očekuje da će to dovesti potrošače u zabludu, s obzirom na mišljenje Agencije, primjereno je odobriti takvu uporabu.

(7)

Dio A Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(8)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Dio A Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. rujna 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 354, 31.12.2008., str. 34.

(2)  SL L 354, 31.12.2008., str. 1.

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 872/2012 od 1. listopada 2012. o donošenju popisa aromatičnih tvari utvrđenih Uredbom (EZ) br. 2232/96 Europskog parlamenta i Vijeća, o njegovom unošenju u Prilog I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 1565/2000 i Odluke Komisije 1999/217/EZ (SL L 267, 2.10.2012., str. 1.).

(4)  EFSA Journal 2016.;14(7):4334.


PRILOG

U dijelu A odjeljku 2. tablici 1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 nakon unosa 16.126 umeće se sljedeći unos za FL br. 16.127:

„16.127

3-(1-((3,5-dimetilizoksazol-4-il)metil)-1H-pirazol-4-il)-1-(3-hidroksibenzil)imidazolidin-2,4-dion

1119831-25-2

2161

 

najmanje 99 %, test (HPLC/UV)

Ograničenja u pogledu uporabe kao aromatične tvari:

 

U kategoriji 1.4 – najviše 4 mg/kg

 

U kategoriji 1.8 – najviše 8 mg/kg

 

U kategoriji 3 – najviše 4 mg/kg

 

U kategoriji 5.1. – najviše 15 mg/kg

 

U kategoriji 5.2. – najviše 16 mg/kg

 

U kategoriji 5.3. – najviše 30 mg/kg

 

U kategoriji 5.4 – najviše 15 mg/kg

 

U kategoriji 6.3. – najviše 25 mg/kg

 

U kategoriji 12.1. – najviše 75 mg/kg

 

U kategoriji 12.2. – najviše 100 mg/kg

 

U kategoriji 12.3. – najviše 25 mg/kg

 

U kategoriji 12.4. – najviše 25 mg/kg

 

U kategoriji 12.5. – najviše 4 mg/kg

 

U kategoriji 13.2. – najviše 4 mg/kg

 

U kategoriji 13.3 – najviše 4 mg/kg

 

U kategoriji 14.1.4. – najviše 4 mg/l (samo za napitke na bazi mlijeka)

 

U kategoriji 14.1.5. – najviše 8 mg/kg

 

U kategoriji 15.1. – najviše 20 mg/kg

 

U kategoriji 16. – najviše 4 mg/l (samo za mliječne deserte)

 

EFSA”