30.6.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 230/10


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1070

оd 28. lipnja 2021.

o utvrđivanju posebnih mjera za kontrolu u ograničenom razdoblju koje se odnose na infekciju virusom bolesti kvrgave kože

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja („Zakon o zdravlju životinja”) (1), a posebno njezin članak 71. stavak 3.,

budući da:

(1)

Infekcija virusom bolesti kvrgave kože, koju uzrokuje virus bolesti kvrgave kože, vektorska je bolest goveda i azijskih vodenih bivola koja može uzrokovati znatne gospodarske gubitke, smanjiti prinos mlijeka, uzrokovati tešku mršavost, trajna oštećenja kože, više sekundarnih komplikacija, kroničnu iscrpljenost te može dovesti do zabrana kretanja ili trgovanja. Nalazi se na popisu bolesti koje podliježu obvezi prijavljivanja Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE) (2).

(2)

Uredbom (EU) 2016/429 uspostavljen je novi zakonodavni okvir za sprečavanje i kontrolu bolesti. Infekcija virusom bolesti kvrgave kože navedena je u Prilogu II. Uredbi (EU) 2016/429, pa u skladu s time za potrebe te uredbe čini bolest s popisa i podliježe pravilima o sprečavanju i kontroli bolesti utvrđenima u njoj. Osim toga, infekcija virusom bolesti kvrgave kože navedena je u Prilogu Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2018/1882 (3) kao bolest kategorija A, D i E.

(3)

Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2020/687 (4) dopunjuju se pravila za kontrolu bolesti kategorija A, B i C utvrđena u Uredbi (EU) 2016/429, uključujući mjere za kontrolu bolesti protiv infekcije virusom bolesti kvrgave kože. Uredba (EU) 2016/429, Provedbena uredba (EU) 2018/1882 i Delegirana uredba (EU) 2020/687 primjenjuju se od 21. travnja 2021.

(4)

Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2016/2008 (5) prethodno su bile utvrđene mjere nadzora zdravlja životinja u vezi s bolešću kvrgave kože u državama članicama ili njihovim dijelovima navedenima u Prilogu I. toj odluci, uključujući minimalne zahtjeve za programe cijepljenja protiv infekcije virusom te bolesti koje države članice podnose Komisiji na odobrenje. Na popisu u Prilogu I. toj odluci navedene su Bugarska i Grčka. Provedbena odluka (EU) 2016/2008 prestala se primjenjivati 20. travnja 2021. te bi pravila utvrđena ovom Uredbom trebala zamijeniti pravila utvrđena tom provedbenom odlukom.

(5)

Od 2017. u Europi nisu zabilježena izbijanja infekcije virusom bolesti kvrgave kože, ali ta je bolest još prisutna u Anatoliji, Turskoj i Rusiji te u istočnoj Aziji, i to u Bangladešu, Kini i Indiji. Stoga širenje te bolesti predstavlja potencijalnu opasnost za poljoprivredni sektor u Uniji.

(6)

Osim Bugarske i Grčke, Hrvatska i znatan broj susjednih trećih zemalja, kao što su Bosna i Hercegovina, Kosovo (6), Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija i Turska, obavijestile su Komisiju da je cijepljenje protiv infekcije virusom bolesti kvrgave kože uključeno u njihovu politiku kontrole bolesti. Većina tih trećih zemalja sada je prestala s cijepljenjem te održavaju mjere nadzora.

(7)

Epidemiološka situacija u istočnoj Europi i u susjednim regijama upućuje na to da određeni rizik od ponovnog unosa ili ponovnog izbijanja bolesti u visokorizičnim područjima gdje se prestalo s cijepljenjem protiv infekcije virusom bolesti kvrgave kože možda i dalje postoji.

(8)

Na temelju trenutačno raspoloživih epidemioloških informacija, rezultata nadziranja infekcije virusom bolesti kvrgave kože i cijepljenja protiv te bolesti, primjereno je da se cijepljenje protiv infekcije virusom bolesti kvrgave kože nastavi barem u visokorizičnim područjima Bugarske i Grčke. Osim toga, u svim državama članicama ili njihovim dijelovima u kojima je cijepljenje protiv te bolesti reducirano ili potpuno obustavljeno trebalo bi nastaviti sa sustavnim aktivnim i pasivnim nadziranjem.

(9)

Prema znanstvenom izvješću Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) o infekciji virusom bolesti kvrgave kože, odobrenom 30. siječnja 2020. (7) (Izvješće EFSA-e), da bi se smanjio rizik od daljnjeg širenja infekcije virusom bolesti kvrgave kože na jugoistočnu Europu trebalo bi upotrebljavati homologno cjepivo. Nakon što se prestane s cijepljenjem, u slučaju ponovne pojave te bolesti, da bi se moglo brzo reagirati hitnim cijepljenjem potrebni su plan za izvanredne situacije i zalihe cjepiva, čak i na regionalnoj osnovi.

(10)

Općenite mjere za kontrolu bolesti utvrđene Uredbom (EU) 2016/429 i dodatna pravila utvrđena Delegiranom uredbom (EU) 2020/687 ne obuhvaćaju sve potrebne aspekte cijepljenja protiv infekcije virusom bolesti kvrgave kože. Stoga je primjereno ovom Uredbom utvrditi jedinstvena provedbena pravila na razini Unije kako bi se obuhvatile posebne mjere za kontrolu bolesti u ograničenom razdoblju, pod uvjetima primjerenima epidemiološkoj situaciji u pogledu te bolesti u Uniji i u susjednim trećim zemljama. U mjerama za kontrolu bolesti utvrđenima ovom Uredbom trebalo bi uzeti u obzir iskustvo stečeno tijekom primjene Provedbene odluke (EU) 2016/2008 i međunarodne norme utvrđene u poglavlju 11.9. „Infekcija virusom bolesti kvrgave kože” Kodeksa o zdravlju kopnenih životinja OIE-a (Kodeks OIE-a) (8).

(11)

U pravilima utvrđenima ovom Uredbom trebalo bi predvidjeti pristup regionalizacije i primijeniti ga zajedno s mjerama za kontrolu bolesti utvrđenima Delegiranom uredbom (EU) 2020/687. Osim toga, ovom Uredbom trebalo bi utvrditi popis zona ograničenja u državama članicama koje provode planove preventivnog cijepljenja živim atenuiranim cjepivom u kojima nema izbijanja zaraze virusom bolesti kvrgave kože (zone ograničenja I); i područja s izbijanjima infekcije virusom bolesti kvrgave kože (zone ograničenja II). Područja uključena u zone ograničenja I ili u zone ograničenja II trebala bi biti navedena u Prilogu I. ovoj Uredbi uzimajući u obzir informacije koje su dostavila nadležna tijela država članica pogođenih tom bolešću.

(12)

Cijepljena goveda i proizvodi od tih goveda mogu predstavljati rizik od širenja infekcije virusom bolesti kvrgave kože. Stoga bi ovom Uredbom trebalo utvrditi određene zabrane i posebne uvjete za premještanja pošiljaka goveda ili raznih vrsta proizvoda iz zona ograničenja uvrštenih u popis u Prilogu I. ovoj Uredbi. Kako bi se izbjegli nepotrebni poremećaji u trgovini, trebalo bi utvrditi određena odstupanja od tih zabrana i posebne uvjete. Tim odstupanjima i posebnim uvjetima trebalo bi uzeti u obzir načela Kodeksa OIE-a u pogledu mjera za ublažavanje rizika od infekcije virusom bolesti kvrgave kože te pravila za sprečavanje i kontrolu bolestî životinja utvrđena Uredbom (EU) 2016/429 i Delegiranom uredbom (EU) 2020/687.

(13)

Kad je riječ o riziku od širenja infekcije virusom bolesti kvrgave kože, različite vrste robe sa sobom nose različite razine rizika. Kako je navedeno u izvješću EFSA-e, premještanje živih goveda, sjemena govedâ i sirovih koža zaraženih goveda sa sobom nosi veću razinu rizika u smislu izloženosti i posljedica nego drugi proizvodi kao što su mlijeko i mliječni proizvodi, obrađene kože ili svježe meso, mesni pripravci i mesni proizvodi koji potječu od govedâ. Međutim, još nema dovoljno znanstvenih i eksperimentalnih dokaza o njihovoj ulozi u prenošenju virusa bolesti kvrgave kože. Prenošenje virusa bolesti kvrgave kože putem sjemena, jajnih stanica i zametaka govedâ ne može se isključiti. Mlijeko i mliječni proizvodi te kolostrum mogu sa sobom nositi rizik za širenje virusa bolesti kvrgave kože samo kad su namijenjeni hranidbi životinja prijemljivih vrsta.

(14)

Stoga bi za te vrste robe trebalo utvrditi određene zaštitne mjere na temelju izvješća EFSA-e i relevantnih najnovijih normi i preporuka Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE).

(15)

Premještanja pošiljaka životinja izravno na klanje sa sobom nose manji rizik od širenja bolesti životinja nego druge vrste premještanja životinja, pod uvjetom da se primjenjuju mjere za ublažavanje rizika. Stoga bi za premještanja pošiljaka govedâ izravno na klanje iz zona ograničenja I i II u klaonicu koja se nalazi izvan zona ograničenja I i II u istoj državi članici državama članicama trebalo iznimno dopustiti odobravanje odstupanja od određenih zabrana utvrđenih ovom Uredbom.

(16)

Odstupanja u pogledu premještanja pošiljaka određenih goveda iz zona ograničenja I ili II u druge zone ograničenja I ili II u drugoj državi članici sa sličnim statusom u pogledu bolesti opravdana su ako se primjenjuju posebne mjere za ublažavanje rizika. To zahtijeva uspostavu sigurnog postupka usmjeravanja pod strogom kontrolom nadležnih tijela država članica podrijetla, provoza i odredišta.

(17)

Člankom 143. Uredbe (EU) 2016/429 utvrđeno je da životinje, uključujući goveda, pri njihovu premještanju prati certifikat o zdravlju životinja. Ako se na pošiljke govedâ namijenjene premještanjima unutar Unije primjenjuju odstupanja od zabrane premještanja pošiljaka goveda iz zona ograničenja I i II, ti certifikati o zdravlju životinja trebali bi sadržavati upućivanje na ovu Uredbu kako bi se osiguralo da su u njima navedene odgovarajuće i točne informacije o zdravlju životinja.

(18)

U slučajevima za koje su ovom Uredbom predviđena odstupanja od zabrana premještanja pošiljaka zametnih proizvoda iz zona ograničenja I i II, prateći certifikati o zdravlju životinja trebali bi sadržavati upućivanje na ovu Uredbu kako bi se osigurale odgovarajuće i točne informacije o zdravlju u skladu s ovom Uredbom i Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2020/686 (9).

(19)

Prijevoz govedâ i nusproizvodâ dobivenih od govedâ iz zona ograničenja I i II trebalo bi obavljati u skladu s mjerama za dobrobit životinja i biosigurnosnim mjerama kako bi se izbjeglo širenje infekcije virusom bolesti kvrgave kože.

(20)

Delegirana uredba (EU) 2020/687 primjenjuje se od 21. travnja 2021. U skladu s tim, radi pravne sigurnosti, ova bi Uredba trebala hitno stupiti na snagu.

(21)

Ova bi se Uredba trebala primjenjivati do 21. travnja 2023., uzimajući u obzir iskustvo Unije u kontroli infekcije virusom bolesti kvrgave kože, trenutačnu epidemiološku situaciju u pogledu te bolesti u državama članicama i susjednim trećim zemljama te eventualna buduća pravila o cijepljenju utvrđena u skladu s člankom 47. Uredbe (EU) 2016/429.

(22)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

OPĆA PRAVILA

Članak 1.

Predmet i područje primjene

Ovom Uredbom utvrđuju se posebne mjere za kontrolu bolesti protiv infekcije virusom bolesti kvrgave kože, koje države članice trebaju primjenjivati tijekom ograničenog razdoblja na područjima svojeg državnog područja na kojima:

(a)

je potvrđeno izbijanje te bolesti;

(b)

izbijanje te bolesti nije potvrđeno, ako odluče provoditi cijepljenje protiv te bolesti u skladu s pravilima utvrđenima ovom Uredbom.

Posebne mjere za kontrolu bolesti utvrđene ovom Uredbom primjenjuju se na goveda te na nusproizvode i zametne proizvode dobivene od goveda i to dodatno uz mjere za kontrolu bolesti koje se primjenjuju u zonama zaštite, zonama nadziranja i dodatnim zonama ograničenja koje je uspostavilo nadležno tijelo države članice nakon izbijanja infekcije virusom bolesti kvrgave kože, u skladu s člankom 21. stavkom 1. Delegirane uredbe (EU) 2020/687.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se definicije utvrđene u Delegiranoj uredbi (EU) 2020/687.

Osim toga, primjenjuju se i sljedeće definicije:

1.

„govedo” znači životinja koja pripada vrstama kopitara i papkara iz rodova Bison, Bos (uključujući podrodove Bos, Bibos, Novibos, Poephagus) i Bubalus (uključujući podrod Anoa) te potomstvo dobiveno križanjem tih vrsta;

2.

„zona ograničenja I” znači precizno geografski razgraničen dio državnog područja države članice:

(a)

koji se nalazi izvan područja na kojem je potvrđeno izbijanje infekcije virusom bolesti kvrgave kože;

(b)

na kojem se provodi cijepljenje protiv infekcije virusom bolesti kvrgave kože u skladu s člankom 3. stavkom 2.;

(c)

koji može ali ne mora biti uvršten u popis u Prilogu I dijelu I.;

(d)

koji podliježe posebnim pravilima za kontrolu bolesti utvrđenima u člancima od 3. do 6.

3.

„zona ograničenja II” znači precizno geografski razgraničen dio državnog područja države članice:

(a)

koji uključuje područje na kojem je potvrđeno izbijanje infekcije virusom bolesti kvrgave kože;

(b)

na kojem se provodi cijepljenje protiv infekcije virusom bolesti kvrgave kože u skladu s člankom 3. stavkom 1.;

(c)

koji može ali ne mora biti uvršten u popis u Prilogu I dijelu II.;

(d)

koji podliježe posebnim pravilima za kontrolu bolesti utvrđenima u člancima od 3. do 6.

POGLAVLJE II.

POSEBNE MJERE ZA KONTROLU BOLESTI PROTIV INFEKCIJE VIRUSOM BOLESTI KVRGAVE KOŽE

ODJELJAK 1.

Uspostava zona ograničenja i cijepljenje protiv infekcije virusom bolesti kvrgave kože

Članak 3.

Uspostava zona ograničenja I i II:

1.   U slučaju potvrde izbijanja infekcije virusom bolesti kvrgave kože u goveda, nadležno tijelo:

(a)

uspostavlja zonu ograničenja II:

i.

koja obuhvaća barem područja uključena u zone zaštite, zone nadziranja i daljnje zone ograničenja uspostavljene nakon potvrde izbijanja te bolesti u skladu s člankom 21. Delegirane uredbe (EU) 2020/687;

ii.

u skladu s kriterijima iz članka 64. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/429;

(b)

provodi cijepljenje protiv te bolesti u zoni ograničenja II iz točke (a) kako slijedi:

i.

u skladu s pravilima za planove cijepljenja utvrđenima u Prilogu II.;

ii.

pod nadzorom nadležnog tijela;

iii.

dajući prednost upotrebi homolognih živih atenuiranih cjepiva;

iv.

cijepeći sva goveda i njihovo potomstvo koji se drže u zoni u kojoj se provodi cijepljenje, neovisno o njihovu spolu, dobi i gestacijskom ili produktivnom stanju, u skladu s uputama proizvođača.

Međutim, ako je na području države članice u kojoj ta bolest dotad nije bila prisutna potvrđeno samo jedno izbijanje infekcije virusom bolesti kvrgave kože kod držanih goveda te ako se mjere provedene u skladu s Delegiranom uredbom (EU) 2020/687 pokažu učinkovitima u kontroli širenja bolesti, nadležno tijelo može odlučiti da neće uspostaviti zonu ograničenja II.

2.   Kako bi se spriječilo širenje bolesti, nadležno tijelo može uspostaviti zonu ograničenja I na područjima na kojima izbijanje infekcije virusom bolesti kvrgave kože nije potvrđeno, u skladu s kriterijima iz članka 64. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/429. U toj zoni ograničenja I nadležno tijelo provodi cijepljenje protiv te bolesti u skladu sa stavkom 1. točkom (b) ovog članka.

3.   Prije početka cijepljenja i plana cijepljenja iz stavka 1. točke (b) podtočke i. nadležno tijelo države članice koja provodi cijepljenje protiv infekcije virusom bolesti kvrgave kože Komisiji i drugim državama članicama dostavlja informacije navedene u Prilogu II. dijelu III. ove Uredbe.

Članak 4.

Zabrane premještanja u zonama ograničenja I i II

1.   Nadležno tijelo zabranjuje premještanja sljedećih vrsta pošiljaka u zonama ograničenja II:

(a)

pošiljke goveda;

(b)

pošiljke zametnih proizvoda dobivenih od goveda;

(c)

pošiljke neprerađenih nusproizvoda životinjskog podrijetla dobivenih od goveda, uključujući mlijeko, kolostrum, mliječne proizvode i proizvode na osnovi kolostruma namijenjene za hranu za životinje.

2.   Nadležno tijelo zabranjuje premještanja sljedećih vrsta pošiljaka u zonama ograničenja I:

(a)

pošiljke goveda;

(b)

pošiljke zametnih proizvoda dobivenih od goveda;

(c)

pošiljke neprerađenih nusproizvoda životinjskog podrijetla dobivenih od goveda osim mlijeka, kolostruma, mliječnih proizvoda i proizvoda na osnovi kolostruma namijenjenih za hranu za životinje.

3.   Odstupajući od zabrana iz stavaka 1. i 2., nadležno tijelo može odobriti premještanja predviđena u poglavlju III. u skladu s ondje utvrđenim uvjetima.

ODJELJAK 2.

Uključivanje zona ograničenja I i II u Prilog I.

Članak 5.

Uključivanje zone ograničenja II u Prilog I. dio II.

Ako je, iz epidemioloških razloga, neko područje države članice koje je djelomično ili u potpunosti obuhvaćeno zonom ograničenja II uspostavljenom u skladu s člankom 3. stavkom 1. uvršteno u popis u Prilogu I. dijelu II., nadležno tijelo odmah:

(a)

prilagođava granice prvotne zone ograničenja II kako bi se osiguralo da ono odgovara zoni ograničenja II opisanoj u tom prilogu;

(b)

proširuje cijepljenje utvrđeno člankom 3. stavkom 1. točkom (b) i zabrane utvrđene člankom 4. stavkom 1. na zonu ograničenja II opisanu u tom prilogu.

Članak 6.

Uključivanje zone ograničenja I u Prilog I. dio I.

1.   Ako je, iz epidemioloških razloga, neko područje države članice na kojem izbijanje infekcije virusom bolesti kvrgave kože nije potvrđeno uvršteno u popis u dijelu I. Priloga I. ovoj Uredbi u skladu s kriterijima iz članka 64. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/429, nadležno tijelo:

(a)

provodi cijepljenje u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (b) u zoni ograničenja I opisanoj u tom prilogu;

(b)

primjenjuje zabrane iz članka 4. stavka 2. u zoni ograničenja I opisanoj u tom prilogu.

2.   Ako nadležno tijelo odluči uspostaviti zonu ograničenja I u skladu s člankom 3. stavkom 2., ta se zona ograničenja uvrštava u popis u Prilogu I. dijelu I.

POGLAVLJE III.

UVJETI ZA PREMJEŠTANJA UNUTAR I IZ PODRUČJÂ NA KOJIMA SE PRIMJENJUJU POSEBNE MJERE ZA KONTROLU BOLESTI PROTIV INFEKCIJE VIRUSOM BOLESTI KVRGAVE KOŽE

ODJELJAK 1.

Odstupanja od zabrana premještanjâ pošiljaka goveda iz zona ograničenja I i II

Članak 7.

Odstupanja od zabrane premještanja pošiljaka goveda iz zone ograničenja I

Odstupajući od zabrane iz članka 4. stavka 2. točke (a), nadležno tijelo može odobriti premještanja pošiljaka goveda iz objekata smještenih u zoni ograničenja I:

(a)

u zone ograničenja I ili II u istoj ili drugoj državi članici ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

i.

goveda u pošiljci moraju biti cijepljena protiv infekcije virusom bolesti kvrgave kože najmanje 28 dana prije datuma otpreme te na datum otpreme moraju još biti u razdoblju imuniteta prema uputama proizvođača cjepiva;

ii.

sva ostala goveda koja se drže u istom objektu podrijetla kao i goveda u pošiljci moraju biti cijepljena protiv infekcije virusom bolesti kvrgave kože najmanje 28 dana prije datuma otpreme te na datum otpreme još moraju biti u razdoblju imuniteta prema uputama proizvođača cjepiva ili moraju biti u razdoblju imuniteta na temelju prethodnog cijepljenja ili majčina imuniteta;

iii.

za goveda u pošiljci vrijedi da su u njihovu objektu podrijetla držana od rođenja ili tijekom kontinuiranog razdoblja od barem 28 dana prije datuma otpreme; i

iv.

nadležno tijelo provelo je:

kliničko ispitivanje, s povoljnim rezultatima, svih goveda koja se drže u objektu podrijetla takvih pošiljaka, uključujući goveda u takvim pošiljkama;

ako je potrebno, laboratorijsko ispitivanje, s povoljnim rezultatima, goveda koja se drže u objektu podrijetla takvih pošiljaka, uključujući goveda u takvim pošiljkama;

(b)

u bilo koje odredište – uključujući područja izvan zona ograničenja, druge zone ograničenja I ili zone ograničenja II – u istoj državi članici ili drugim državama članicama, ako su dodatno uz uvjete iz točke (a) podtočaka ii., iii. i iv. ovog članka ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

i.

goveda u pošiljci moraju biti cijepljena protiv infekcije virusom bolesti kvrgave kože najmanje 60 dana prije datuma otpreme te na datum otpreme moraju još biti u razdoblju imuniteta prema uputama proizvođača cjepiva;

ii.

unutar radijusa od najmanje 20 km oko objekta podrijetla takvih pošiljaka nije bilo izbijanja infekcije virusom bolesti kvrgave kože tijekom razdoblja od barem tri mjeseca prije datuma otpreme; i

iii.

sva goveda držana na 50 km oko objekta podrijetla pošiljke moraju biti cijepljena ili ponovo cijepljena protiv infekcije virusom bolesti kvrgave kože najmanje 60 dana prije datuma otpreme te na datum otpreme moraju još biti u razdoblju imuniteta prema uputama proizvođača cjepiva ili majčina imuniteta;

(c)

u bilo koje odredište – uključujući područja izvan zona ograničenja, druge zone ograničenja I ili zone ograničenja II – u drugim državama članicama ili na državnim područjima trećih zemalja, ako su, dodatno uz uvjete iz točke (a) ovog članka, ispunjeni sljedeći uvjeti:

i.

za životinje u pošiljci vrijedi da su ispunjena sva jamstva o zdravlju životinja, na temelju povoljnog ishoda procjene rizika za mjere protiv širenja infekcije virusom bolesti kvrgave kože koje zahtijeva nadležno tijelo države članice podrijetla i koje je prije datuma otpreme odobrilo nadležno tijelo države članice odredišta i provoza;

ii.

u razdoblju od barem tri mjeseca prije datuma otpreme nije bilo potvrđenih izbijanja infekcije virusom bolesti kvrgave kože unutar radijusa od najmanje 20 km oko objekta podrijetla takvih pošiljaka; i

iii.

sva goveda držana na 50 km oko objekta podrijetla pošiljke moraju biti cijepljena ili ponovo cijepljena protiv infekcije virusom bolesti kvrgave kože najmanje 60 dana prije datuma otpreme te na datum otpreme moraju još biti u razdoblju imuniteta prema uputama proizvođača cjepiva ili majčina imuniteta.

Članak 8.

Odstupanja od zabrana premještanja pošiljaka goveda iz zone ograničenja II

Odstupajući od zabrane iz članka 4. stavka 1. točke (a), nadležno tijelo može odobriti premještanja pošiljaka goveda iz objekata smještenih u zoni ograničenja II:

(a)

u bilo koje odredište, uključujući područja izvan zona ograničenja, zone ograničenja I i druge zone ograničenja II, u istoj državi članici i drugim državama članicama, ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

i.

za goveda u pošiljci vrijedi da su ispunjena sva jamstva o zdravlju životinja, na temelju povoljnog ishoda procjene rizika za mjere protiv širenja infekcije virusom bolesti kvrgave kože koje zahtijeva nadležno tijelo države članice podrijetla i koje su prije datuma otpreme dogovorene s nadležnim tijelom države članice odredišta ili provoza

ii.

goveda u pošiljci moraju biti cijepljena protiv infekcije virusom bolesti kvrgave kože najmanje 28 dana prije datuma otpreme te na datum otpreme moraju još biti u razdoblju imuniteta prema uputama proizvođača cjepiva;

iii.

sva ostala goveda koja se drže u istom objektu podrijetla kao goveda u pošiljci moraju biti cijepljena protiv infekcije virusom bolesti kvrgave kože najmanje 28 dana prije datuma otpreme te na datum otpreme moraju još biti u razdoblju imuniteta prema uputama proizvođača cjepiva ili moraju još biti u razdoblju imuniteta na temelju prethodnog cijepljenja ili majčina imuniteta;

iv.

nadležno tijelo provelo je:

kliničko ispitivanje, s povoljnim rezultatima, svih goveda koja se drže u objektu podrijetla takvih pošiljaka, uključujući goveda u takvim pošiljkama;

ako je potrebno, laboratorijsko ispitivanje, s povoljnim rezultatima, goveda koja se drže u objektu podrijetla takvih pošiljaka, uključujući goveda u takvim pošiljkama;

v.

goveda su od rođenja ili najmanje 28 dana prije datuma otpreme držana u objektu oko kojeg u radijusu od najmanje 20 km nije bilo potvrđenih izbijanja infekcije virusom bolesti kvrgave kože tijekom tri mjeseca prije datuma otpreme;

vi.

sva goveda na 50 km oko objekta podrijetla moraju biti cijepljena ili ponovno cijepljena protiv infekcije virusom bolesti kvrgave kože, u skladu s pravilima za planove cijepljenja iz Priloga II., najmanje 60 dana prije datuma otpreme te moraju još biti u razdoblju imuniteta prema uputama proizvođača cjepiva ili majčina imuniteta;

(b)

u bilo koje odredište koje se nalazi unutar neke druge zone ograničenja II u istoj državi članici ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

i.

sva ostala goveda koja se drže u objektu podrijetla takvih pošiljaka moraju biti cijepljena protiv infekcije virusom bolesti kvrgave kože najmanje 28 dana prije datuma otpreme te na datum otpreme moraju još biti u razdoblju imuniteta prema uputama proizvođača cjepiva ili moraju još biti u razdoblju imuniteta na temelju prethodnog cijepljenja ili majčina imuniteta; i

ii.

goveda moraju biti cijepljena protiv infekcije virusom bolesti kvrgave kože najmanje 28 dana prije datuma otpreme te na datum otpreme moraju još biti u razdoblju imuniteta prema uputama proizvođača cjepiva ili je riječ o necijepljenim potomcima mlađima od četiri mjeseca, koje su okotile ženke cijepljene najmanje 28 dana prije teljenja koje su na datum teljenja još bile u razdoblju imuniteta prema uputama proizvođača cjepiva, i mogu se premjestiti u drugi objekt.

Članak 9.

Posebni uvjeti za odobravanje premještanja pošiljaka goveda izravno na klanje iz zona ograničenja I i II u klaonicu izvan tih zona koja se nalazi na državnom području iste države članice

Odstupajući od zabrana iz članka 4. stavka 2., točke (a) i članka 4. stavka 1. točke (a) ove Uredbe, nadležno tijelo države članice može odobriti premještanja pošiljaka goveda iz zona ograničenja I i II u klaonicu izvan tih zona koja se nalazi na državnom području iste države članice, pod uvjetom da se goveda premještaju izravno na klanje u skladu s općim uvjetima utvrđenima u članku 28. stavcima od 2. do 5. i članku 28. stavku 7. Delegirane uredbe (EU) 2020/687.

Članak 10.

Odstupanja od zabrane premještanja pošiljaka sjemena, jajnih stanica i zametaka goveda iz zona ograničenja I i II

1.   Odstupajući od zabrane iz članka 4. stavka 2. točke (b), nadležno tijelo države članice može odobriti premještanja pošiljaka sjemena, jajnih stanica i zametaka goveda iz odobrenih objekata za zametne proizvode ili drugih objekata smještenih u zoni ograničenja I:

(a)

u zone ograničenja I ili II u istoj državi članici ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

i.

životinje davatelji:

cijepljene su i ponovno cijepljene protiv infekcije virusom bolesti kvrgave kože u skladu s uputama proizvođača upotrijebljenog cjepiva, pri čemu prvo cijepljenje mora biti obavljeno najmanje 60 dana prije datuma sakupljanja sjemena, jajnih stanica ili zametka; ili

podvrgnute su serološkom testu za otkrivanje posebnih protutijela na virus bolesti kvrgave kože i to na dan sakupljanja i najmanje 28 dana nakon razdoblja sakupljanja kad je riječ o sjemenu ili na dan sakupljanja kad je riječ o zamecima ili jajnim stanicama, s negativnim rezultatima;

ii.

životinje davatelji držane su, tijekom razdoblja od 60 dana prije datuma sakupljanja sjemena, jajnih stanica ili zametaka, u centru za umjetnu oplodnju ili drugom odgovarajućem objektu oko kojeg u radijusu od najmanje 20 km nije bilo potvrđenih izbijanja infekcije virusom bolesti kvrgave kože tijekom razdoblja od tri mjeseca prije datuma sakupljanja sjemena, jajnih stanica ili zametaka;

iii.

životinje davatelji klinički su pregledane 28 dana prije datuma sakupljanja te su pregledavane tijekom cijelog razdoblja sakupljanja i nisu pokazivale nikakve kliničke simptome infekcije virusom bolesti kvrgave kože;

(b)

u bilo koje odredište koje se nalazi u drugoj zoni ograničenja I ili II u drugoj državi članici, ako su uz uvjete utvrđene u točki (a) ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

i.

životinje davatelji podvrgnute su otkrivanju virusa bolesti kvrgave kože lančanom reakcijom polimeraze (PCR) provedenom na uzorcima krvi uzetima na početku sakupljanja sjemena, jajnih stanica i zametka i najmanje svakih 14 dana nakon toga tijekom razdoblja sakupljanja sjemena ili na dan sakupljanja zametaka i jajnih stanica, s negativnim rezultatima;

ii.

sjeme je podvrgnuto otkrivanju virusa bolesti kvrgave kože PCR-om, s negativnim rezultatima;

(c)

u bilo koje odredište koje se nalazi u istoj ili drugoj državi članici ili, u slučaju zone ograničenja I, trećoj zemlji ako za životinje davatelje, osim uvjeta utvrđenih u točki (a), vrijedi da su ispunjena sva druga odgovarajuća jamstva o zdravlju životinja, na temelju pozitivnog ishoda procjene rizika za učinak takve otpreme i mjera protiv širenja infekcije virusom bolesti kvrgave kože koje zahtijeva nadležno tijelo države članice objekta podrijetla i koje su prije otpremanja takvog sjemena, jajnih stanica i zametaka odobrila nadležna tijela država članica provoza i odredišta.

2.   Odstupajući od zabrane iz članka 4. stavka 1. točke (b), nadležno tijelo može odobriti premještanja pošiljaka sjemena, jajnih stanica i zametaka goveda iz odobrenih objekata za zametne proizvode ili drugih objekata smještenih u zoni ograničenja II u bilo koje odredište koje se nalazi u nekoj drugoj zoni ograničenja II u istoj državi članici.

Članak 11.

Odstupanja od zabrane premještanja neprerađenih nusproizvoda životinjskog podrijetla dobivenih od goveda iz zona ograničenja I

Odstupajući od zabrane iz članka 4. stavka 2. točke (c), nadležno tijelo države članice može odobriti premještanja pošiljaka neprerađenih nusproizvoda životinjskog podrijetla dobivenih od goveda iz objekata smještenih u zoni ograničenja I:

(a)

u bilo koje odredište koje se nalazi u istoj državi članici ili bilo koje odredište koje se nalazi u zonama ograničenja I ili II u drugoj državi članici;

(b)

u slučaju pošiljaka koža, u bilo koje odredište koje se nalazi na bilo kojem području iste ili druge države članice ili treće zemlje ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

i.

obrađene kože podvrgnute su jednom od postupaka obrade iz točke 28. podtočaka od (b) do (e) Priloga I. Uredbi Komisije (EU) br. 142/2011 (10); ili

ii.

obrađene kože podvrgnute su jednom od postupaka obrade iz odjeljka XIV. poglavlja I. točke 4. podtočke (b) podpodtočke ii. Priloga III. Uredbi (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (11) i poduzete su sve zaštitne mjere kako bi se spriječila ponovna kontaminacija koža patogenim organizmima nakon obrade.

Članak 12.

Odstupanje od zabrane premještanja pošiljaka neprerađenih nusproizvoda životinjskog podrijetla dobivenih od goveda iz zona ograničenja II

Odstupajući od zabrane iz članka 4. stavka 1. točke (c), nadležno tijelo države članice može odobriti premještanja pošiljaka neprerađenih nusproizvoda životinjskog podrijetla dobivenih od goveda iz objekata smještenih u zoni ograničenja II:

(a)

u slučaju neprerađenih nusproizvoda životinjskog podrijetla osim koža, u bilo koje odredište koje se nalazi u istoj državi članici ili bilo koje odredište koje se nalazi u zonama ograničenja I ili II druge države članice pod uvjetom da se ti neprerađeni nusproizvodi životinjskog podrijetla otpremaju pod službenim nadzorom nadležnih tijela radi prerade ili odlaganja u pogonu odobrenom u skladu s člankom 24. Uredbe (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (12);

(b)

u slučaju koža goveda:

i.

u bilo koje odredište koje se nalazi u zoni ograničenja II u istoj ili drugoj državi članici pod uvjetom da je riječ o neobrađenim sirovim kožama namijenjenima ljudskoj potrošnji ili neobrađenim kožama otpremljenima pod službenim nadzorom nadležnih tijela radi prerade ili odlaganja u odobrenom pogonu;

ii.

u bilo koje odredište koje se nalazi u istoj ili drugoj državi članici ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni u članku 11. točki (b);

(c)

u slučaju kolostruma, mlijeka i mliječnih proizvoda, u bilo koje odredište koje se nalazi na bilo kojem području iste ili druge države članice pod uvjetom da su podvrgnuti postupku obrade za umanjivanje rizika od infekcije virusom bolesti kvrgave kože, kako je utvrđen u Prilogu VII. Delegiranoj uredbi (EU) 2020/687.

ODJELJAK 2.

Obveze subjekata koje se odnose na certifikate o zdravlju životinja

Članak 13.

Obveze subjekata koje se odnose na certifikate o zdravlju životinja za premještanja pošiljaka goveda iz zona ograničenja I i II u odredišta izvan tih zona

Subjekti smiju premještati pošiljke goveda iz zona ograničenja I i II u odredišta izvan tih zona unutar iste države članice ili u drugu državu članicu u slučajevima obuhvaćenima člancima 7., 8. i 9. ove Uredbe samo ako životinje koje se premještaju prati certifikat o zdravlju životinja predviđen u članku 73. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/688 (13) koji sadržava barem jednu od sljedećih potvrda o sukladnosti sa zahtjevima predviđenima ovom Uredbom:

(a)

„Goveda iz zone ograničenja I u skladu s posebnim mjerama kontrole protiv infekcije virusom bolesti kvrgave kože utvrđenima u članku 7. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/1070”;

(b)

„Goveda iz zone ograničenja II u skladu s posebnim mjerama kontrole protiv infekcije virusom bolesti kvrgave kože utvrđenima u članku 8. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/1070.”;

(c)

„Goveda iz zone ograničenja I ili II u skladu s posebnim mjerama kontrole protiv infekcije virusom bolesti kvrgave kože utvrđenima u članku 9. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/1070.”.

Međutim, u slučaju premještanja pošiljaka iz prvog stavka ovog članka unutar iste države članice nadležno tijelo može odlučiti da se certifikat o zdravlju životinja ne mora izdavati, kako je navedeno u članku 143. stavku 2. drugom podstavku Uredbe (EU) 2016/429.

Članak 14.

Obveze subjekata koje se odnose na certifikate o zdravlju životinja za premještanja pošiljaka zametnih proizvoda dobivenih od goveda iz objekata koji se nalaze u zonama ograničenja I i II u odredišta izvan tih zona

Subjekti smiju premještati pošiljke zametnih proizvoda dobivenih od goveda iz zona ograničenja I i II u odredišta izvan tih zona unutar iste države članice ili u drugu državu članicu u skladu s člankom 10. ove Uredbe samo ako te pošiljke prati certifikat o zdravlju životinja iz članka 161. stavka 4. Uredbe (EU) 2016/429 koji sadržava barem jednu od sljedećih potvrda o sukladnosti sa zahtjevima predviđenima ovom Uredbom:

(a)

„Zametni proizvodi … (sjeme, jajne stanice i/ili zameci, navesti prema potrebi) dobiveni od goveda držanih u zoni ograničenja I u skladu s posebnim mjerama kontrole protiv infekcije virusom bolesti kvrgave kože kako je utvrđeno u članku 10. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/1070.”;

(b)

„Zametni proizvodi … (sjeme, jajne stanice i/ili zameci, navesti prema potrebi) dobiveni od goveda držanih u zoni ograničenja II u skladu s posebnim mjerama kontrole protiv infekcije virusom bolesti kvrgave kože kako je utvrđeno u članku 10. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/1070.”.

Međutim, u slučaju premještanja pošiljaka na koje se upućuje u prvom stavku ovog članka unutar iste države članice nadležno tijelo može odlučiti da certifikat o zdravlju životinja nije potrebno izdati, kako je navedeno u članku 161. stavku 2. drugom podstavku Uredbe (EU) 2016/429.

Članak 15.

Obveze subjekata koje se odnose na certifikate o zdravlju životinja za premještanja pošiljaka neprerađenih nusproizvoda životinjskog podrijetla dobivenih od goveda iz zona ograničenja I i II u odredišta izvan tih zona

Subjekti smiju premještati pošiljke neprerađenih nusproizvoda životinjskog podrijetla dobivenih od goveda iz zona ograničenja I i II u odredišta izvan tih zona unutar iste države članice ili u drugu državu članicu u slučajevima obuhvaćenima člankom 12. samo ako te pošiljke prati:

(a)

komercijalni dokument iz poglavlja III. Priloga VIII. Uredbi Komisije (EU) br. 142/2011; i

(b)

certifikat o zdravlju životinja iz članka 22. stavka 5. Delegirane uredbe (EU) 2020/687.

Međutim, u slučaju premještanja pošiljaka na koje se upućuje u prvom stavku ovog članka unutar iste države članice nadležno tijelo može odlučiti da certifikat o zdravlju životinja nije potrebno izdati, kako je navedeno u članku 22. stavku 6. Delegirane uredbe (EU) 2020/687.

ODJELJAK 3.

Posebni uvjeti za odobravanje premještanja pošiljaka goveda držanih u zonama ograničenja I i II u odredišta izvan tih zona i za postupke usmjeravanja

Članak 16.

Dodatni opći uvjeti povezani s prijevoznim sredstvima koja se upotrebljavaju za premještanje pošiljaka goveda i neprerađenih nusproizvoda životinjskog podrijetla iz zona ograničenja I i II u odredišta izvan tih zona

Nadležno tijelo države članice odobrava premještanja pošiljaka goveda i prerađenih nusproizvoda životinjskog podrijetla iz zona ograničenja I i II u odredišta izvan tih zona samo ako su prijevozna sredstva koja se upotrebljavaju za premještanje tih pošiljaka:

(a)

u slučaju prijevoza goveda:

i.

u skladu sa zahtjevima iz članka 24. stavka 1. Delegirane uredbe (EU) 2020/687; i

ii.

očišćena i dezinficirana u skladu s člankom 24. stavkom 2. Delegirane uredbe (EU) 2020/687 pod kontrolom ili nadzorom nadležnog tijela države članice;

(b)

sadržavaju isključivo životinje ili neprerađene nusproizvode životinjskog podrijetla ili neobrađene kože istog zdravstvenog statusa.

Članak 17.

Obveze nadležnog tijela odgovornog za objekt podrijetla koje se odnose na postupke usmjeravanja

1.   Nadležno tijelo države članice u kojoj se nalazi objekt podrijetla uspostavlja postupak usmjeravanja pod nadzorom nadležnih tijela država članica u kojima se nalaze mjesta podrijetla, provoza i odredišta, za premještanja pošiljaka goveda ili neprerađenih nusproizvoda životinjskog podrijetla obuhvaćenih odstupanjima iz članaka 8., 9. i 12., ako se odredište nalazi u drugoj državi članici („postupak usmjeravanja”).

2.   Nadležno tijelo odgovorno za objekt podrijetla osigurava sljedeće:

(a)

da je svako prijevozno sredstvo koje se upotrebljava za premještanje pošiljaka goveda ili neprerađenih nusproizvoda životinjskog podrijetla iz stavka 1. pojedinačno registrirano od strane nadležnog tijela države članice u kojoj se nalazi objekt podrijetla za prijevoz goveda ili neprerađenih nusproizvoda životinjskog podrijetla primjenom postupka usmjeravanja te da je:

nakon utovara za otpremu zapečaćeno od strane službenog veterinara. Samo službenik nadležnog tijela mjesta odredišta smije skinuti plombu i zamijeniti je novom; o svakom se utovaru ili zamjeni plombe mora obavijestiti nadležno tijelo mjesta odredišta, ili

opremljeno satelitskim navigacijskim sustavom za određivanje, prijenos i bilježenje njegova položaja u stvarnom vremenu.

(b)

da se prijevoz odvija:

i.

pod nadzorom službenog veterinara;

ii.

izravno i bez zaustavljanja, osim ako razdoblje odmora propisano u poglavlju V. Priloga I. Uredbi Vijeća (EZ) br. 1/2005 (14) protekne na kontrolnoj točki;

ako je tijekom premještanja pošiljke kroz zonu ograničenja II predviđeno razdoblje odmora od jednog dana ili više na kontrolnoj točki, životinje se štiti od napada vektora;

iii.

rutom koju je odobrilo nadležno tijelo mjesta podrijetla.

3.   Za potrebe usmjeravanja, prije prvog otpremanja pošiljke iz zona ograničenja I ili II iz kojih se postupak usmjeravanja odvija nadležno tijelo odgovorno za objekt podrijetla osigurava da su s relevantnim nadležnim tijelima država članica provoza i odredišta i subjektima uspostavljeni potrebni aranžmani kako bi se osiguralo sljedeće:

(a)

da je dogovoren plan za krizne situacije;

(b)

zapovjedni lanac i potpuna suradnja službi i subjekata u slučaju nesreća tijekom prijevoza, većeg kvara na prijevoznom sredstvu ili bilo kakvog prijevarnog djelovanja;

(c)

hitno obavješćivanje nadležnog tijela od strane subjekata o svakoj nesreći ili većem kvaru na prijevoznom sredstvu.

Članak 18.

Obveze nadležnog tijela mjesta odredišta koje se odnose na postupke usmjeravanja

Nadležno tijelo mjesta odredišta nakon postupka usmjeravanja:

(a)

potvrđuje svaki dolazak nadležnom tijelu mjesta podrijetla;

(b)

osigurava da goveda ostanu u objektu odredišta najmanje tijekom razdoblja praćenja za infekciju virusom bolesti kvrgave kože utvrđenog u Prilogu II. Delegiranoj uredbi (EU) 2020/687, osim ako je objekt odredišta klaonica;

(c)

osigurava da se nakon istovara goveda ili neprerađenih nusproizvoda životinjskog podrijetla prijevozna sredstva i sva druga oprema koji su upotrijebljeni tijekom prijevoza goveda ili neprerađenih nusproizvoda životinjskog podrijetla u cijelosti očiste, dezinficiraju i obrade odobrenim insekticidima učinkovitima protiv poznatih vektora infekcije virusom bolesti kvrgave kože, u zatvorenom prostoru u mjestu odredišta pod nadzorom službenog veterinara.

Članak 19.

Obveze države članice u kojoj se nalazi mjesto podrijetla pošiljaka goveda, zametnih proizvoda ili neprerađenih nusproizvoda životinjskog podrijetla koje se odnose na obavješćivanje Komisije i država članica o odstupanjima odobrenima na temelju procjena rizika

Ako nadležno tijelo na temelju povoljnog ishoda procjene rizika za mjere protiv širenja infekcije virusom bolesti kvrgave kože odobri premještanja pošiljaka goveda ili zametnih proizvoda, kako je navedeno u člancima 7., 8. ili 10., država članica u kojoj se nalazi mjesto podrijetla odmah obavješćuje Komisiju i ostale države članice o jamstvima u pogledu zdravlja životinja i o odobrenju nadležnog tijela države članice odredišnog objekta.

POGLAVLJE IV.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Stupanje na snagu i datum primjene

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se do 21. travnja 2023.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. lipnja 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 84, 31.3.2016., str. 1.

(2)  OIE – Popis bolesti, infekcija i zaraza na snazi za 2021. OIE – Kodeks o zdravlju kopnenih životinja, dvadesetosmo izdanje, 2019., ISBN 978-92-95108-85-1 (https://www.oie.int/en/what-we-do/animal-health-and-welfare/animal-diseases/).

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1882 оd 3. prosinca 2018. o primjeni određenih pravila za sprečavanje i suzbijanje bolesti na kategorije bolesti s popisa i o utvrđivanju popisa vrsta i skupina vrsta koje predstavljaju znatan rizik za širenje tih bolesti s popisa (SL L 308, 4.12.2018., str. 21.).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/687 od 17. prosinca 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za sprečavanje i kontrolu određenih bolesti s popisa (SL L 174, 3.6.2020., str. 64.).

(5)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/2008 od 15. studenoga 2016. o mjerama nadzora zdravlja životinja u pogledu bolesti kvrgave kože u određenim državama članicama (SL L 310, 17.11.2016., str. 51.).

(6)  Ovim se nazivom ne dovode u pitanje stajališta o statusu te je on u skladu s RVSUN-om 1244/1999 i mišljenjem Međunarodnog suda o proglašenju neovisnosti Kosova.

(7)  EFSA Journal 2020; 18 (2): 6010.

(8)  OIE – Kodeks o zdravlju kopnenih životinja (2019.). OIE – Kodeks o zdravlju kopnenih životinja, dvadesetosmo izdanje, 2019., ISBN 978-92-95108-85-1 (www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/).

(9)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/686 оd 17. prosinca 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu odobravanja objekata za zametne proizvode i zahtjeva u pogledu sljedivosti i zdravlja životinja za premještanja zametnih proizvoda određenih držanih kopnenih životinja u Uniji (SL L 174, 3.6.2020., str. 1.).

(10)  Uredba Komisije (EU) br. 142/2011 od 25. veljače 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi i o provedbi Direktive Vijeća 97/78/EZ u pogledu određenih uzoraka i predmeta koji su oslobođeni veterinarskih pregleda na granici na temelju te Direktive (SL L 54, 26.2.2011., str. 1.).

(11)  Uredba (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (SL L 139, 30.4.2004., str. 55.).

(12)  Uredba (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1774/2002 (Uredba o nusproizvodima životinjskog podrijetla) (SL L 300, 14.11.2009., str. 1.).

(13)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/688 od 17. prosinca 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva zdravlja životinja za premještanja kopnenih životinja i jaja za valenje u Uniji (SL L 174, 3.6.2020., str. 140.).

(14)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1/2005 od 22. prosinca 2004. o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka i o izmjeni direktiva 64/432/EEZ i 93/119/EZ i Uredbe (EZ) br. 1255/97 (SL L 3, 5.1.2005., str. 1.).


PRILOG I.

ZONE OGRANIČENJA I i II

(iz članka 3.)

DIO I.

Zona ograničenja I

1.   Bugarska:

Cijelo državno područje Bugarske.

2.   Grčka:

A.

Sljedeće regije u Grčkoj:

Region of Attica

Region of Central Greece

Region of Central Macedonia

Region of Crete

Region of Eastern Macedonia and Thrace

Region of Epirus

Region of the Ionian Islands, excluding the regional unit of Kerkyra

Region of North Aegean, excluding the regional unit of Limnos

Region of Peloponnese

Region of South Aegean

Region of Thessaly

Region of Western Greece

Region of Western Macedonia

B.

Sljedeće regionalne jedinice u Grčkoj:

Regional unit of Limnos

Regional unit of Kerkyra

DIO II.

Zona ograničenja II

Ne postoji.


PRILOG II.

PRAVILA ZA PLANOVE CIJEPLJENJA PROTIV INFEKCIJE VIRUSOM BOLESTI KVRGAVE KOŽE

(iz članka 3.)

DIO I.

Podaci koje treba sadržavati plan cijepljenja iz članka 3.

Ako država članica provodi cijepljenje protiv infekcije virusom bolesti kvrgave kože, takvo se cijepljenje provodi u skladu s planom cijepljenja koji sadržava barem sljedeće informacije:

(a)

opis i rezultate procjene provedene u skladu s kriterijima iz članka 46. stavka 2. Uredbe (EU) 2016/429, uključujući epidemiološku situaciju i druge relevantne informacije na temelju kojih je provedena procjena;

(b)

glavne ciljeve te odabranu strategiju i plan cijepljenja;

(c)

detaljan zemljopisni opis zone cijepljenja u kojoj se cijepljenje treba provesti te lokacije objekata koji drže goveda koja treba cijepiti, uključujući karte;

(d)

odgovorno tijelo koje će cijepiti goveda;

(e)

sustav za nadzor nad cijepljenjem;

(f)

broj objekata koji drže goveda u zoni ograničenja i broj objekata gdje treba provesti cijepljenje, ako su različiti;

(g)

procijenjeni broj goveda, kategorije i dob životinja koje treba cijepiti;

(h)

planirano trajanje cijepljenja, od početka cijepljenja do kraja nadzora koji se provodi nakon cijepljenja;

(i)

sažetak svojstava cjepiva, uključujući naziv proizvoda i naziv proizvođača, te načine primjene;

(j)

navesti da li se cjepivo upotrebljava u skladu s člankom 110. stavcima 2. i 3. Uredbe (EU) 2019/6 Europskog parlamenta i Vijeća (1);

(k)

metode za procjenu učinkovitosti cijepljenja;

(l)

higijenska i biosigurnosna pravila koja treba primjenjivati;

(m)

sustav vođenja evidencije cijepljenja;

(n)

drugi aspekti relevantni za konkretnu situaciju.

DIO II.

Minimalni zahtjevi u pogledu planova cijepljenja protiv infekcije virusom bolesti kvrgave kože iz članka 3.

Planovi cijepljenja protiv infekcije virusom bolesti kvrgave kože moraju biti u skladu sa sljedećim tehničkim zahtjevima:

(a)

cijepljenje svih goveda neovisno o spolu, dobi i gestacijskom ili produktivnom stanju unutar zona ograničenja I i II u kojima se cijepljenje mora provesti;

(b)

cijepljenje potomstva cijepljenih goveda starijeg od četiri mjeseca, u skladu s uputama proizvođača cjepiva koje se upotrebljava;

(c)

ponovno cijepljenje svih goveda u skladu s uputama proizvođača;

(d)

nadležno tijelo unosi pojedinosti za svako cijepljeno govedo u posebnu internetsku bazu podataka povezanu sa središnjom bazom podataka uspostavljenom u skladu s člankom 42. Uredbe (EU) 2019/2035 Europskog parlamenta i Vijeća (2);

(e)

uspostava proširenog ugroženog područja od najmanje 20 km oko zona ograničenja I i II u kojima se provodi cijepljenje, na kojem se provodi pojačani nadzor, a premještanje goveda podliježe kontrolama nadležnog tijela;

(f)

procijepljenost od barem 95 % stadâ, što predstavlja najmanje 75 % populacije govedâ.

DIO III.

Preliminarne informacije koje treba dostaviti Komisiji i ostalim državama članicama prije početka cijepljenja iz članka 3. točke 3.

Države članice koje provode cijepljenje protiv bolesti kvrgave kože dužne su prije početka cijepljenja dostaviti Komisiji i ostalim državama članicama sljedeće informacije:

(a)

kratko obrazloženje odluke o provedbi cijepljenja;

(b)

vrste goveda koje se trebaju cijepiti;

(c)

procijenjeni broj goveda koja se trebaju cijepiti;

(d)

procijenjeno trajanje cijepljenja;

(e)

vrsta i komercijalni naziv primijenjenog cjepiva uz naznaku hoće li se cjepivo upotrebljavati u skladu s člankom 110. stavcima 2. i 3. Uredbe (EU) 2019/6;

(f)

opis procijenjene zone cijepljenja.


(1)  Uredba (EU) 2019/6 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o veterinarsko-medicinskim proizvodima i stavljanju izvan snage Direktive 2001/82/EZ (SL L 4, 7.1.2019., str. 43.).

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2035 оd 28. lipnja 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za objekte u kojima se drže kopnene životinje i valionice te u pogledu pravila o sljedivosti određenih držanih kopnenih životinja i jaja za valenje (SL L 314, 5.12.2019., str. 115.).