29.6.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 229/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1061

оd 28. lipnja 2021.

o produljenju referentnog razdoblja iz Uredbe (EU) 2020/1429 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera za održivo željezničko tržište s obzirom na izbijanje bolesti COVID-19

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2020/1429 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. listopada 2020. o utvrđivanju mjera za održivo željezničko tržište s obzirom na izbijanje bolesti COVID-19 (1), a posebno njezin članak 5. stavak 2.,

budući da:

(1)

Pandemija bolesti COVID-19 dovela je do naglog pada željezničkog prometa zbog znatnog pada potražnje i izravnih mjera koje su države članice poduzele za suzbijanje pandemije.

(2)

Te okolnosti nisu pod kontrolom željezničkih prijevoznika koji se neprestano, suočavaju s problemima likvidnosti, velikim gubicima, a u nekim im slučajevima prijeti i nesolventnost.

(3)

Kako bi se suzbili negativni gospodarski učinci pandemije bolesti COVID-19 i pomoglo željezničkim prijevoznicima, Uredbom (EU) 2020/1429 državama članicama se omogućuje ovlastiti upravitelje infrastrukture da smanje, oslobode od plaćanja ili odgode plaćanja naknada za pristup željezničkoj infrastrukturi. Ta je mogućnost odobrena od 1. ožujka 2020. do 31. prosinca 2020. te produljena Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2020/2180 (2) do 30. lipnja 2021. („referentno razdoblje”).

(4)

Ograničenja kretanja tijekom pandemije znatno su utjecala na korištenje usluga željezničkog prijevoza putnika. Ta su ograničenja utjecala i na usluge željezničkog prijevoza robe, ali u manjoj mjeri. Na temelju podataka koje su dostavili upravitelji željezničke infrastrukture u Uniji pandemija je teže pogodila segment usluga prijevoza putnika, a posebno segment komercijalnih usluga prijevoza putnika, uz znatno smanjenje ponude tih usluga u svim državama članicama, koja se još nije vratila na razine iz 2019. Od ožujka 2020. do veljače 2021. usluge prijevoza putnika izražene u broju prijeđenih kilometara putničkih vlakova smanjile su se za 11,5 % u usporedbi s istim razdobljem 2019.–2020., a usluge prijevoza robe za 6,1 %. Od ožujka 2020. do veljače 2021. usluge prijevoza putnika u okviru ugovora o obavljanju javnih usluga izražene u broju prijeđenih kilometara putničkih vlakova smanjile su se za 5,9 % u usporedbi s istim razdobljem 2019.–2020., a komercijalne usluge prijevoza putnika za 33,1 %. U četvrtom tromjesečju 2020. putnički prijevoz izražen u broju prijeđenih kilometara putničkih vlakova smanjio se za 56 %, a broj putnika prepolovio se u odnosu na isto razdoblje 2019. Taj trend može imati velik utjecaj na tržišno natjecanje u području željezničkog prijevoza putnika, ostvarenje istinski jedinstvenog europskog željezničkog prostora i, u konačnici, pomak prema održivijem prometnom sektoru s više ljudi i robe koji se prevoze željeznicom. Teretni promet izražen u broju prijeđenih kilometara teretnih vlakova porastao je za 5 % u četvrtom tromjesečju 2020. u odnosu na 2019., a količina robe izražena u tonama koja se kretala željeznicom porasla je za 3 %.

(5)

Podaci Svjetske zdravstvene organizacije pokazuju da je broj dnevno zabilježenih slučajeva bolesti COVID-19 u Europi i dalje vrlo visok; naime, samo je 9. svibnja 2021. prijavljeno 107 253 slučaja.

(6)

Krajem travnja 2021. Europski centar za kontrolu bolesti istaknuo je da je „Europa u kritičnom trenutku u borbi protiv bolesti COVID-19. Mnoge zemlje trenutačno ublažavaju ograničenja, neke u kontekstu sve većeg broja slučajeva zaraze i pojavljivanja novih varijanti, provodeći i dalje nacionalne programe cijepljenja.”

(7)

Smanjenje opsega željezničkog prometa u usporedbi s prethodnim godinama se nastavlja i vjerojatno će potrajati barem do završetka procesa cijepljenja. Ta je situacija posljedica izbijanja bolesti COVID-19.

(8)

Stoga je nužno produljiti referentno razdoblje utvrđeno u članku 1. Uredbe (EU) 2020/1429 do kraja prosinca 2021.

(9)

Ako bi Europski parlament i Vijeće preispitivali ovu Uredbu tijekom cijelog razdoblja prigovora predviđenog u članku 6. stavku 6. Uredbe (EU) 2020/1429, ova bi Uredba stupila na snagu tek nakon isteka referentnog razdoblja trenutačno predviđenog u članku 1. Uredbe (EU) 2020/1429. Kako bi se izbjegla pravna nesigurnost, ovu Uredbu trebalo bi donijeti po hitnom postupku predviđenom u članku 7. Uredbe (EU) 2020/1429 i ona bi trebala hitno stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Članak 1. Uredbe (EU) 2020/1429 zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 1.

Ovom se Uredbom utvrđuju privremena pravila o ubiranju naknada za korištenje željezničke infrastrukture kako je utvrđeno u poglavlju IV. Direktive 2012/34/EU. Primjenjuje se na korištenje željezničke infrastrukture za domaće i međunarodne željezničke usluge obuhvaćene tom direktivom u razdoblju od 1. ožujka 2020. do 31. prosinca 2021. („referentno razdoblje”).”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. lipnja 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 333, 12.10.2020., str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/2180 оd 18. prosinca 2020. o produljenju referentnog razdoblja iz Uredbe (EU) 2020/1429 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera za održivo željezničko tržište s obzirom na izbijanje bolesti COVID-19 (SL L 433, 22.12.2020., str. 37.).